Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

384 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 26 Maart. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 26 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/x639z9251r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Tweede jaargang- Nr 11) Prijs 6 centiemen Cent 26 Maart 1916 hoofdredactie : algemeen secr etaria at oude houtlei, 34. met de medewerking van het werk der volks bibliot heeken "de straal,, theresianenstraat, 13 ALLERLEI beheer : yrou wensecret ariaat peperstraat, 17. — «O» — abonnementen : fer jaar i fr. 3,25 zes maanden: » 1,60 drij maandën: » 1,00 Weekislad voor ons Vlaamsche Volk 1NHOUD : Huiselijke Opvoeding. — Boomjagers. — Telegrafeeren bij Natuur- --volken. - Houding en Kleeding. — De Walvisch. — Het stervensuur. — Vader Pedro. — Goeden nacht — Alcohol en Bergbestijgen. — Ware Kinderliefde. In den Tramwagen. — Voordrachten. Huiselijke Opvoeding HET GEZAG. (Derde grondslag aer opvoeding.) Volkomen onmisbaar in de opvoeding is het gezag. 't Is de kunst zich te doen gehoorzamen. Het gezag is heilig en eerbiedwaardig en door God zelf geschonken aan de ouders, zijn plaatsvervangers hier op aarde. Zoolang het gezag der onders in hej huisgezin geëerbie-digd wordt, zal de opvoeding der kinderen kunnen vooruit-gaan. Eens het gezag verloren is gansch het werk met zekeren ondergang bedreigd. Het gezTag wordt voornamelijk gehandhaafd door gebod en verbod. Doch men weze zeer spaarzaam in het gebruiken van dat rniddel ; waar een raad of een verzoek voldoende ziln, gebruike men nooit een volstrekt gebod ; kan men met een woord of gebaar zijn afkeuring doen kennen, men gebruike geen verbod. In de eerste kinderjaren is het noodzakelijk dikwijls te gebieden en te verbieden ; doch dit geschiede nooit uit gril of willekeur, want dit verwekt bij de kinderen het gevoel dat hunne ouders hen niet beminnen ; en dit rnoet vermeden worden. Stillekens aan echter moet men bij het opgroeien van het kind de vrijwillige gehoorzaamheid ontwikkelen, om de ge-dvvongen bevelen zooveel mogelijk te kunnen achterlattn en de gevoelens van waardigheid en zelfbewustzijn in het jeug-dig hart langzamerhand te doen werken. Hoogst onverstandig is het voorzeker, ailes, tôt de klein-ste bijzonderheden des levens, te willen gebieden en de kinderen aan een al te strengen band te willen leggen ; zoo kweekt men slaven, men belemmert de ontwikkeling van het zieleleven en doodt den levenslust. Kinderen die gedurig en voor de onbeduidendste kleinig-heden bevelen ontvangen, worden er zoodanig aan gewoon dat de indruk ervan verloren gaat. Men neme ook wel in acht nooit meer te gebieden dan men kan handhaven. Voorziet men dat men niet in staat zal zijn het gedane gebod of verbod te dotn gelden, dan is het duizendmaal beter niet te handelen : zoo niet, wordt het ge zag in zijn beginsel aangetast, wat moet vermeden worden. Wil men het noodige gezag bewaren, dan moet men in het gebieden en verbieden kort en bondig zijn, zonder veel woorden noch lange verklaringen : hoe meer afgemeten men tôt het kind spreekt, hoe eerder men tôt het gewenschte doel zal komen ; bij latere ontwikkeling kan bij het knaapje of het meisje, wier rede reeds meer ontwikkeld is, eene korte verklaring van pas zijn : aan het kind de noodzakelijk-heid der gehoorzaamheid voor aile menschen aantoonen ; hem doen begrijpen dat vader of moeder die beveelt, ver-biedt of straft, niet handelt naar willekeur maar uit plicht. Wat ook moet vermeden worden is de gewoonte van smeeken of bedreigen om de- kinderen tôt gehoorzaamheid te overhalen. Zoo handelen is zich zwak toonen, en men verliest diensvolgens aile ontzag of invloed op zijne kinderen. Zij die tôt bedreigen hun toevlucht nemen toonen zich driftig en verniçtigen den eerbied die in 't hart van ieder kind voor vader en moeder moet huizen. Beide opvoedingsstelsels komen tôt denzelfden uitslag : de kirdereri voelen dat niet hun ouders maar zij meesters zijn; en de gebreken die men meende uit te roeien, ontwikkelen zich en zetien de kinderen aan tôt steeds grooter misdrijven. De ouders moeten jegens hun kinderen noch met drift, noch met zwakheid, maar met kalme vastberadenheid te werk gaan ; eens het gebod gegeven, mogen zij niet de minste afwijking dulden ; een verbod dat men straffeloos in den wind slaat opent eene reeks verdere en steeds ernstiger wordende overtredingen. Het « ja » m'oet « ja » en het « neen » moet « neen » blijven ; en dat moet h^t kind van zijn prilste jeugd af weten en ondervinden. In den geest der kleinen moet men de overtuiging griffen dat de wil van vader en moeder onwrikbaar is en zij er niet straffeloos aan weer-staan. De opvoeders moeten zich beijveren de kinderen te doordringen van de gedachte dat ze ailes aan vader en moeder verschuldigd zijn ; dat vader en moeder aile recht op hunne gehoorzaamheid hebben, en daarenboven dat de wenschen van vader en moeder voor hen als geboden moeten gelden. Nooit mag men, om de gehoorzaamheid der kinderen te verkrijgen, een hunner slechte neigingen vleien. Men zegge dus nimmer : « Wilt gij dit of dat doen, dan moogt ge dezen namiddag van school thuis blijven ; dan zal ik u wat snoe-perijen koopen, enz. » De opvoeders mogen nooit iets aan het kind bevelen als het onder den invloed is van de gramschap, van een diepe

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes