Antwerpen vooruit: orgaan van den propaganda-kring voor doel hebbende Antwerpen in den vreemde te doen kennen, de reizigers hierheen te lokken, feestelijkheden in te richten om hun verblijf alhier te veraangenamen en alzoo bij te dragen tot den vooruitgang van den kleinhandel

3439 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 24 Mei. Antwerpen vooruit: orgaan van den propaganda-kring voor doel hebbende Antwerpen in den vreemde te doen kennen, de reizigers hierheen te lokken, feestelijkheden in te richten om hun verblijf alhier te veraangenamen en alzoo bij te dragen tot den vooruitgang van den kleinhandel. Geraadpleegd op 29 juni 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/bg2h708v0m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

4de Jaargang N° 76. Verschijnt 's Zondags oin de 2 weken Abonnement 5 fr. 's jaars. 24 MEI 1914 — 24 MAI 1914 Abonnement 5 frs l'an. Paraît le dimanche à 2 semaines d'intervalle. 4me Année N° 76 ANTWERPENVOORUIT I " Beheer p en Opstel \A Verzoeningsstraat, 19 Antwerpen-Borgerhout I y* Teleplioon 462 TE KOOP M aan 1 0 cmen 't 1111 m mer M in de Boekhandels : LA Roelans, S'Pieterstr. 4 ^ Forst, Meir, y5 IK Bout de cigare, ||^ 'De Keyserlei, S msm K Administration et rédaction Rue ûe la Réconciliaiion, 19 j ANVERS-Borgerhout \ (ï Téléphone 452 EN VENTE ^ à 10 cmes ]e numéro dans les Librairies : / Roelans, rue S' Pierre,4 | Forst, Meir, y5 j! Bout de Cigare, | Av. De Keyser, 5 I \ * Orgaan hebbende voor doel : De propaganda voor de stad Antwerpen en de verdediging der belangen van den kleinhandel. — Uitgegeven onder de bescherming van den bond « Antwerpen Vooruit ». sw . AANGESLOTEN BIJ DE BELGISCHE PERSVEREENIGING VOOR TIJDSCHRIFTEN mm'm V£N$c* AuvtRs. Organe ayant pour but : La propagande pour la ville d'Anvers et la défence des intérêts du commerce local. - Edité sous les auspices de la ligue « Anvers en Avant ». AFFILIÉ A L'UNION DE LA PRESSE PÉRIODIQUE BELGE -J» 1814 Het einûe der Fransche Oveitorseliini te Antwerpen. II. Eerste Aanval. Draconische maatregelen van Carnot. Den 3en Februari was de Conseil Municipal bijeen geroepen ; sommige notabele inwoners dezerstad hebben alsdan den prefect eene wijdloopige aanspraak gedaan otn een middel te vinden opdat de armen, hier in de stad zijnde, gedurende het beleg van het noodige zouden voorzien zijn. Gerekend op 3o cent per dag zou dat eene somme maken van 270,000 frs. Daar worden eenige rijken aangesteld om de somme te ontvangen welke door eenieder daartoe vrijwillig gegeven wordt. Zoo die somme van 270,000 frs. niet gevonden wordt, wil de Gouverneur gemeld getal van ten minste i5ooo van deze ongelukkigen uit de stad zetten. — In den morgen hoorde men uit deze stad gedurig schieten op de Engel-schen welke achter de linie, tusschen Merxem en het hoog Palinckhuis, bezig waren met batterijen op te richten; welk geschut in den namiddag door de Erigel-schen op eene verschrikkelijke wijze met bommen en ballen beantwoord werd, durende wel tôt 7uren; en het ging er zoodanig dat de bommen op sommige hui-zen van de Paardenmarkt en 00k in het Klapdorp gevallen zijn ; hetwelk gelukkig zonder brand vergaan is. Verscheidene huizen zijn beschadigd en menschen gekwetst en gedood. Het geweldig schieten maakte vele inwoners bevreesd, schrik hebbende voor brand. De brandspuiten waren overal in gereedheid gezet. Eenieder zag men zijne beste effecten uit voorzorg vluchten en verbergen. Het geschut der Engelschen scheen op de , dokken gericht te zijn. De meeste bommen vlogen aldaar zonder dat ze nochtans werkelijk schade aan de 1 schepen veroorzaakt hebben. Den 4en was het geschut zoo vreeselijk als den dag te voren, wezendenog altijdop de dokken gericht alwaarver-| scheidenehuizenbeschadigdwerden. Heigeen 00k brand [ veroorzaakte bij den brouwer Jacobs, doch die brand werd gelukkig gebluscht. De soldaten stonden I op 't Kerkhof en andere plaatsen gewapend gereed. Dezen dag was Charles Le Brun, Duc de Plaissance, gewezen Gouverneur dezer stad, langs het Vlaamsch Hoofd, men zegt verkleed, vertrokken. Vernemende dat I de geallieerden reeds te Gent en te Lokeren waren is hij I seffens weergekeerd. De Franschen hadden te Lokeren I en te Sint Niklaas, nog voor hun vertrek, eene contri-I butie aan de inwoners afgepersd. De post van Vlaanderen was dien avond ook vertrokken, doch moest 00k weerkeeren. De 5en was een schrikkelijke dag voor vele inwoners. I Het kanon ronkte al van 's morgens vroeg. De Engel-I schen schoten van de batterijen achter de linie. De bom-I men der Engelschen vlogen in groot getal binnen de I stad, namelijk op de Paardenmarkt, Klapdorp, Koy-I poortstraat, Veemarkt, enz. Op de Groote Markt en I Minderbroedersrui vlogen er 00k. Een groot getal hui-I zen waren beschadigd, verscheidene menschen gedood I ^ngekwetst. De schade beliep vele duizenden. In Klap-I d°rp ontstond er brand, doch dien werd seffens ! Sebluscht. Het geschut duurde tôt in den achternoen. I Op de Schijnpoort waren er velen dood gebleven ; de in woners van dit kwartier kwamen vol vrees met hunne meubelenen hun goed binnenwaarts in de stadgevlucht. De nieuwe gouverneur, waarschijnlijk bevreesd, had twee kanons wederzijds voor zijn logement op de Schoenmarkt doen plaatsen met de caissons, alsook genoegzamewachtvanvoeten paardenvolk, hetwelk dag en nacht op 't Groen Kerkhof gewapend stond. Den zelfden dag werd er wegens den Gouverneur aange-plakt dat de vrouwen en kinderen die de stad zouden willen verlaten, zonder eenig letsel dezelfde mochten uitgaan, maar dat de mans, zonder eene bijzondere toe-lating van den gouverneur, niet mochten uitgaan. Nie-mand mocht binnenkomen die eens uitgegaan was ten dienen zonder iemand in hun plaats te mogen stel-len. Geene verschooningen zullen aangenomen worden. Denzelfden dag hoorde men dat de Engelschen van Merxem en de anderen van Deurne en Berchem aldaar zouden weggetrokken zijn. De Franschen zijn seffens in troepen uit de stad getrokken om dezelve op te zoe-ken. Een ieder was grootelijks verwonderd over een zoo schielijk vertrek, zonder dat men de oorzaak daarvan kende. De tijd zal 't ons leeren. Men hoorde intusschen dat er van de geallieerden te Sint Niklaas en 00k te Beveren gekomen waren en tôt Zwijndrecht naderden. Men zegde dat de Franschen seffens eenig volk er op afgezonden hadden, dewelke alsdan maar slecht ont- De versterkte Positie van Antwerpen in 1814. (De Engelsche batterijen die Antwerpen beschoten zijn aangeduid boven Merxem A. B. C. D. E.) zonder eene dergelijke toelating. Wegens den maire was er tevens aangeplakt dat de eigenaars van paarden, hunne paarden en rijtuigen, in gevolge de orders van den gouverneur, gehouden waren ten dienste te houden van den commissaris van oorlog, met de noodige voer-lieden, zoo bij dag als bij nacht, op de eerste vraag die door den commissaris zou gedaan worden, op pene van daartoe met militaire executie verplicht te worden. Den 6en was ailes stil, geen enkel schot werd er ge-hoord. Ondertusschen zag men van wege den gouverneur aangeplakt dat de arme menschen moesten gehol-pen worden, zoo niet dat hij zou verplicht zijn i 5ooo armen uit de stad te zenden ; en ook dat men niet met meer dan ? personen mocht bijeenstaan of dat dit door de militairen zou verboden worden. Den 7en zag men een besluit van den maire, goedge-keurd door prefect en gouverneur, aangeplakt dat de garde urbaine opgeroepen wordt samengesteld uit 800 man, buiten de officieren, en bestaande uit de nobelste inwoners, welke dagelijks de wacht aan 't stadhuis en patrouilles door de stad zullen moeten doen. Diezeltde zullen op den 8en hunne oversten kiezen en zullen moe-i haald, ja met verlies terug zijn komen geloopen. Den 9e11 zag men hier aangeplakt een manifest van den gouverneur waarin hij de troepen prijst over hun gedrag en zegt dat ailes wat nadeelig is herkend geweest door de ondervinding van den eersten aanval, zal ver-nietigd worden en dat hetgeen noodig zal geoordeeld zijn, gemaakt zal worden. De marine ging ook seffens buiten om ailes te verwoesten rondomme de stad, aile huizen, boomhagen en zoo menig schoon speelhof zag men vernietigen, de beste materialen, het houtwerk, ook de meubelen daarvan rooven; ja, al dat een fransch-man zag was het zijne. Den ioe" 's morgens vroeg is 't garnizoen de Sint Jorispoort uitgetrokken doch/denzelfden morgen, zijn dezelfde wederom binnen gekomen. Zij hadden den vijand gaan zoeken en hem seffens gevonden. Een maréchal de logis der uhlanen is er dood gebleven. De soldaten komen wederom bij de burgers daar zij gelogeerd waren. Men zegde dat de geallieerden te Hulst in Vlaanderen zouden gekomen zijn; ook zegde men dat er Engelsche schepen in de Schelde gezien werden. Daar werd alhier een besluit -van den prefect aangeplakt waarbij de kooplieden en winkeliers hunne goederen binnen de 24 uren moesten overbrengen. Men hoorde intusschen dat er Saxische troepen buiten deze stad in deLuythagen en daar omtrent zouden aangekomen zijn. Den 12en 's avonds zijn Dr Joh. Smets wonende in de Kattestraat in den Keizer, Jan Moretus, Jan Legrelle, Baron van Schilde, C. Van den Haever, Cornelissen van Schooten, Philippe de Prêt en Severyns als gijze-laars op het kasteel gebracht. Jonker Louis Moretus, van de Vrijdagsche Markt, ziek zijnde, werd door gendarmen in zijn huis bewaakt. Deze gijzelaars kregen bovendien nog eenen gendarm in hun huis opdat er niets zoude uitgedragen noch verborgen worden. Men zegde dat er door den gouverneur eene somme van een millioen franks gevraagd was. Ondertusschen werden er brieven gedragen van wege den maire bij verscheidene burgers hun verplichtende, binnen de twee maal 24 uien, 10 bedden, 20 paar lakens, peul, stroozak en sargies in het Hessenhuis te leveren. Den i3en zag men alhier wegens den gouverneur Carnot een order van den dag aangeplakt dat die boven de 3o franks contribuée nog !>• betalen hadden voor den i8en moesten voldaan hebben; die slechts dertig franks of minder moesten, hadden tijd tôt den ieQ Meert en dit op pene van op de pontons gezet te worden zoolang het beleg der stad zou duren. Eenieder was over aile deze nieuwigheden in de grootste verslagenheid. Velen waren in de onmogelijkheid van aan dit gebod te voldoen. De contributie verdubbelt, de winkeliers verkoopen niet en zijn onbekwaam om de lasten en de patenten te betalen. Den i3en was alhier een besluit van den maire, de dato 11, aangeplakt waardoor eenieder in staat zijnde van te werken, zooals hoveniers, handwerkers, lastdra-gers, enz. gehouden is zich binnen de 24 uren na het verkondigen van dit besluit te begeven op de fortifica-ties der stad met eene schup of pik om aldaar of elders gebruikt te worden. Daar werd hun betaling beloofd. Ondertusschen werden degenen die bedelden uit de stad gejaagd en langs het Vlaamsch-hoofd overgezet, waar zij dan hunnen kost konden gaan zoeken. Ja, dien morgen waren er wederom een aantal geringe en oude menschen, gewoon zijnde in zekere herberg uit het Kleermakershuis op de Groote Markt wat eetwaar te koopen, door de policieen gendarmen vast genomen en met onmenschelijke wreedheid door dezelfde met gewa-pende macht uit deze stad langs het Vlaamsch-hoofd in Vlaanderen gezet. Geschreeuw of gekerm hielpen niets; niemand dierf er iets tegen doen. Zij verdreven de om-staanders met hunne sabels en geweeren op eene wreede wijze. Denzelfden dag hadden de militairen te Schooten gaan rooven, brengende vele hoornbeesten binnen, dewelke zij bij de landlieden aldaar met geweld hadden afgenomen. Den 14e" 's morgens reden de geriquisioneerde voer-lieden met paarden, karrenen wagens, binnen deze stad weggehaald, naar Eeckertn en daar omtrent op den roof uit; maar daar de vijand zich op die dorpen ver-toonde waren dezelve ledig teruggekomen. De brekers gingen ook wederom uit om boomen te kappen en huizen te verwoesten. Men zegde dat zij de kerk in de Lei ook afbreken gingen. Deze fraaie kerk was nog maar in 't jaar 1777 nieuw gebouwd en met drie marmeren altaars versierd. De pastoor E. H. Janssens was sedert eenigen tijd reeds in de stad gevlucht. De speelhoven in de Marcgravenlei benevens de aangename wandelingen waren allen vernietigd en verwoest. Den i5en werd er wederom veel arm en gering volk in de gemeene kwartiers door miliiairen, commissaris-sen en gendarmen uit huizen en gangen gehaald en in den amigo gezet en dan verders langs het water buiten de stad gezet. Bidden en smeeken hielp niets, droevig was dit vertoon om aan te zien; en dit was om rede DU 16 MAI AU 16 JUIN 1914 # SALLE DES FÊTES - MEIR Exposition de la Femme Contemporaine,,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes