Belgisch dagblad

678 0
16 december 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 16 December. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 01 december 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/3t9d50gq7j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

raUle Jaarffan^ iVo. ^BONNEMENTEN. jjjer 3 munden voor Nederland franco per post. Losse '.Mmmerg. Voor Nederlaud ô cent. :Çcor Buitenland 7'/i cent. Den Haag, Priasegracht 16. jtalefoon Red. en Admin. 2787. BELGISCH DAGBLAD v. ADVERTEN T IE N. Van 1 — 5 regels f 1.— ; elke regel meer f 0.15,; Beolame* 1-5 regels f 2.—; elke regel meer f 0.30. London : Dizon House Lloyd» Avenue E C. Parijs: 7 Arenue d'Aatm tferschijnend te 's-Sraveeilhagei elkess ^erkdag te SS ure middagi BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. BEK.El^TTE3]NriSSE]V. Pe lieer Van Ravesteyn heeft indeNeder- i rfindsche 2e Kamer verklaringen afgèlegd, die lèn écho in liet buitenland hebben gehad. Hij beresfcigde wat wij altyd gemeend had-jen, namelijk dat de Ned. pers in meerderheid jpro-Duitsch is en dnfc mea in Nederland niet hpgebouden heeft de aktivisten te beschermen in geldelyk te steunen. Hier volgt de kern van dç^edevoering des heeren Van Ravesteyn : Ailes drocg ons tijdens den oorlog in de riGbting der centrale rijken. Die drang was ieoo gsweld.g, dat we voorbestemd leken voor Inn xa'ie.De pers was voor hetgroot-gtc deel de uiting ervan, dat we itoAden onder D u i t s e h e n invloed. î)e lieer Van Hamel constateerde dit even- eenj in De Amsterdammer. Hoe besprak men hier eteeds de dnmoge-lijkheid van een entente-overwiuning. È n hoe werd de verraderlijke acti-yitstischo beweging hiergesteundl Bp.eker iiaa't het oordeel aan van Kernkamp. Niermsijer en zichzelf. DeheerTroelstra was geiieol vafl Duitsohe invloe-don doortrokken. De door hemge-propageerde conféré n.tie te Stock-;h o 1 m is van Duitsohland uitge-j^aan. Voorts herinnert spreker er aan, dat 'de lieeren Troehtra en Lohman met. den Duit chen gezant conferentie hielden op het moment, dat Duitsch'and een der mceat af-Bcb :\vebjke aanslagen o j ons voorbereidde. Hocli in binnenlands he nooh in buitenlând-Bche politiek was neutraliteit. Zoo was de geheele verhouding gedurende den oorlog. De rechtsche politiek nam de Louding aan dat pns land, wilde het z:jn koloniën bewaren, zich zoo nanw mogelijk inoest am3lu.iten bij esn natuurlijk overwinnend Duitschland. Deze gedâehte werd gepropageerd door Van ïïeaisz Jr.. don invloadrijkeu Golijn en in maehtige milita-ra kringen. Zoo blijkt, dat de buitenland =che politiek niet alleen va? het département uitging. Om de meening over ons in het buitenland te geven, haalt spreker een artikel aan. van den correspondent van het Handelsblad te Lausanne van 8 Dec. De Duitsche tegenslag lieeft groote verwarring en verlegenheid in deze kringen gebracht, eooals het in dit -artikel heet. Daze kringen waren met hun houding verlegea. Sj(roker wenscht nog even het oordeel van }iet buitenland over den ex-Keizer aan te toonen. De ex-Keizer is in Zwitserland ge-Weigerd. Men wilde hem er nimme:-toelaten. En van deze weigering was onze minister van puiienlandsihe Zaken op de tioogte gesteld do or een zijde, die niets met spreker's partij te maken heoft. Spreker citeert een artikel tan Henri Gréron in de Petit Parisien Tan 26 Nov., waarin gezegd wordt dat tus-jschen ons land en Franlfrijk een tractaat is gesloten, waarbij beide landen zich verplichten tôt uitlevering van misdadigere, moordenaars, f I De verwisseling der marken. Het Belgische Staatsblad van Vrijdag heeft jie; Kon. besluio gepubliceerd batref fende de taaiken. Die verwisseling moet gebeuren binnen de jes werkdagen, die zullen volgen op» het aan-^la'iken van oen affiche in elke gemeente. Dien datum is nog niet vas^gesteld. De dag zal verschillen. Men zal waarschijnlijk per jaovincie of distrikt beginnen. In België worden de volgen de onderrich-tii'gon in acht genomen: '/jooals we hooger schreven moet elk be-AlU v van Daitsche munt, metaal of papier, ne- mdienen met een gedateerde en onder-" teekend bordereau. Die verklaring en dit dépôt wordt gedaan in de Nationale bank of liare agentschappen, in îiangewszen banken, de rijksontvangers en Ôe jiostkantoren. De bankbiljetten moeten zorgvuldig ont-plooid worden, gegroepeerd en in pakjes van ÇO, 2>5, 50 en 100 stuks gebonden volgens dé v. aarde van elk brie i je. lien enkel persoon zal voor elk gezin of fani'l'e handelen. De identiteitslcaart is ver-eifoht.Da verwisseling van de marken tegen Bel-gisjh-e munt gebeurt van f 1.25 per mark jfoor zooveel de inzender zich naar het dekrset Bchikt. De storting mag niet de 1000 mark te boven gaan. Het verklarend bordereau van een storting .fan meer dan 1000 mark zal in dubbel exem-plaar ge chieden. Een van die exemplaren Wordt na verificatie en visa van de ont-vangende iaetelling, aan den storter als ont-Tangstbewija ter hand gesteld. Dit ontvangatbewijs is een titel van botaiing Op den grondslag van fr. 1.25 per mark, ^•"aarvan de bataling later zal v«ietgesteld Worden. 1-'1' ontvangsibewijs kan zegelvrij overge-ar.:: t'n worden als endossement. Ds titu'aris zal hetbewijsmogengebruiken D6t/. voor de opening van een rekening post-ghr'i e voor gesloten circulatie, hetzij voor ue u^ening van een loopende rekening in een ''egene die de voorgeschreven storting zal ebpen gedaan zal zich in het geval vorkeeren «r een tweede te doen in een tijdsbestek van ,y " agen op het bureau waar hij zijn vooraf-jEaanae storting deed. Hij moet drager van ? I ontvatigstbewiji van die storting vrezen. i f' pujliek zal over formulieren kunnen Deschikken. De storting en het bordereau be-iWeifen alleeD Duitsche munt. 1 enz., die hun daden in eea van beide landei hebben gepleegd. Welnu, de Duitsch» Koize: heeft op Pransoh grondgebied tal van misdadei gepleegd, in dit tractaat genoemd. De min van Buitenlandsche Zaken h ad ook een ande middel gehad om de Daitsche invloeden t keeren. Zoo sprak een Hollander. Het verwondar dus niet dat Holland „geen goede pars" heef' (om een Praasche uitdrukking vry te ver talen) in de Ententeianden. En die pers heeft nog niets geleerd. Zi blijfc stoken en de Belgen aanvallen en las terea. Dit is nu de beurt van „De Tijd" ee: katholiek blad van Amsterdam, waarvan „L Temps" van Parijs meermalen sohreef dat di krant een pro-duitsche is en geïnepireerd word door den faineuzen Ezberger. Hier drukken wij een paar staaltjes laste en verdachtmaking : De „Tijd" zich den 9den dezer uit Brasse schrijven : „Er îs herrie in onze ministeries ! Er vrord gekibbeld en gekeven, gascholden en ge schimpt straks zitten ze elkaar — en het i geen beeldspraak — in het haar. Want e zijn ambtenaren en bedienden die in gewete: als hun plioht hebben geoordeeld hunae werk zaamheden tijdens de bezetting voort t zetten; anderen hebben zich na de Duitsch intrede dadelijk teruggetro-iken. Nu zijn e onder deze laatsten die weigeren te werkei zoolaug de eerstea in functie blijven. Wi heeft gelijk? Ik zal het u voorloopig nie zeggen; want de ministers schijnen het zel niet te weten. Ze hebben nu beiloten eere raden in te stellen, die gevallen afzonderlij] onderzoeken zullen." * Van dat kibbelen ie geen woord waai Zoo weinig wordt er gekeven, gescholdei en geschimpt, dat de Kamer eenparig he antwoord op de Troonrede heeft gestemd. De Regeering weet ook zeer goed wat zi met de activisten van aile haar of pluime: moet doen. Men leze verder wat de ministe van Wetenschappen en Kunsten bevolen heeft Aile andere ministers handelen zooals h\j. Het zou intéressant zijn te weten of be doelde correspondentie in het Amsterdamsch blad niet komt uit de omgeving van den hee Van Cauwelaert. Ons leger wordt ook door de „Tijd" be vuild als die krant scbrqft : Woeste Belgen. Men meldt ons van de grens : In Aken heboen Belgische soldaten Zondaj tal* van winkels geplunderd en in verschillend straten de ruiten ingeworpen. De Pranach bezetting moest met machinegeweren tege Belgen (Walen) optreden. (De Tijd 18 December). Eseobar schreef ook historié. X. I Na de vastgestelde zes dagen zal gee: Duitsche muat meer in omloop gebrach mogea worden. Eea vraag tôt dea minister van financiën Wat moeten de Belgen in he buitenland doen om zich vanhunn marken te oiltlasten. Zij kunne toch de verliezen niecdrageni 't niet? De Belgen in Nederland hope; een spoedige beslissiag. BERICHT aan de Belgische geïnterneerden t< Schsvenincen en Den Haag. Ter kennia van de geïnterneerden word gebracht dat de repailrieering zal plaat hobbcn op Zate<rdag 21 December. Deze zal geschieden met twee transpoi ten verlrekkende respectievelijk het le oi 10.29 uur H.S. en het 2do 12.54 uur v.ir ILS. Met het eerste traïasport zullein vei trekkon d,3 geïrL'ternieerdeii tot eai met' ik 1250 ".o- van den giroep) deze zu len zic; om 8 uur v.m. aan de groep moeten me] deii. Met het tweede transport zullen al d overigen vertrekken, dus te beginnen mt 1251 (tôt de laatste). Dez® zmlleaa. zich or 10 uur v.m. aan de groep moeten me] don. De soldij der geinterneerden, welk in don groep logeciren zal botaald worde: op Vrijdag 20 a.s. van 6 tot 9 uur n.ir den diiurtebijslag zal worden betaald Dor der dag 18 December van 6 tot 9 uur n-rr De soldij en veirgoeding levensmiddele: (voor gehuwden en deze welke in 'lesta verblijiven) zal plaais hebben op Vrijda 20 December va.n 9 tot 12 uur en van 2 tot 4 uur n m. Opgemerkt wordt, dat bij eventneel vei trek van de vrouwein der geïntermcerdex dèze zelf in hun logies zullen moetei; voorzieja. Beigisch ooriogsmateriaal ov«r de Scheide. irleiutecr veraieemt uit Londan, dat al; geiv olg van die onlangs plaat s ge had heb-DÊOidfâi doorlatông va.n Duitsche troepen ei rnaUriaal door Limbuxg, de Belgische re fit1 mg aaa de Nederlandsche veraoch' eeft, £aciliteiten toe testaaa voor he vcrvoer van oorlogsmateriaal c/er dt Scheide naar Antwerpen. Antwoord der Belgische rtge«ring. \ Vea«ch eidene Belgis he bladen hebben [ een communiqué van het Nederlandsche gie-zantsehap te Brus^el g<epubhc©erd, waarin r de O'Verwegi'iïgen worden uiteengezet, wel-3 ke bij de Nederlandache regeering! vooraa-ten taen zij den doortocht desr Duitsohe troep3n door Limburg toeliet. Volgiens dit , communiqué zou de wapenstilstand dqn . t^pstand feitelijk en rechtelijk aanmerkeilà.jk hQbb'en gewijzigd, daar de voorwaarden, j dO'Or de Duilschers aa.nvaard, van dien j . aard waren, dat zij een hervatting dlet j vrandefi.ijk'beden uitsloten en er dus geen 3 aanleiding meer bestond om oorlogtvoeron-3 de trjoep;eo in onzi/lig gebied te intemieiarenj. t De Belgische minister van buitenland - sche zaken msirkt dienaang^ande O'p : r lo. Dat rechtelijk een wapens^ilstandl een voudig een staking der vijandâhjkheden is. f die in het gebeel de hervattingi daarvajx niet uiisluU en geen einde aan den oor-t log maakt ; 2o. dat den 12en November de Neder -s landsch9 regeering 4e Duitsche troepem r machtiging tôt den doorlocht door Limburgi ! veneende zonder voorafgaandie raadple -. ging oï goedK euring der Geallieeirle re -3 gieei'ingen. Echter heeft de Nederlandsche e minister van buitenlandsche zaken in een r nota aan den Belgischen gezant te s Gra-! venhage, gedateei'd op denzelfden dag, a waarop hij dit besluit nam, verklaard, dat t hij- de Belgische jnilitairen, sedert 1914 in f Nederland geinterneerd, niet in vrij'heid . kon wtellen zonder voorafg.aandie goedkeu-c i ing van de Duitsche rageeriagi ; 3o. dat volgens de bepalingien van ar-, tikel 11 van de vijfde conventie van 'sOra-! venhage, 1907, de Nederlandsche verplicht t was de Duitsche troepen, op haar gebied toegelaten, te interneeren. j De Nederlandsche regeering zal niet be-a twisten, dat deze bepalmgi haar op 12 No-r vejmber bleef bindea, oivlanks den wapen-. stilstand, dadr zij zich dienaelfden dag1 immers op het genoegnde artikel 11 teg^nwer . Beigië beriep om haar weigering! te recht-3 vaardigen de gcinterneerde Belgen vrij te j r laten. _Ue Nederlaadijche regeering heeft, sinds - zij den doortocht der Duitsche troepen toe-stond, steeds verklaard, dat zij vcoral han-df kLa in fret .liâlana BeJgië.. Indienjqi en zich echter op inilitàir standpunt plaatst is hst ombetwistbaar, dat deze g|uixst, den Duit- r schars toegiesta-an, h©n in staat stelde een a gïroot aatntal troepen en voentuigeai vaai be-e langrijike waarde aan builmaiiing te ont-a trek Ken. Wat het aantal beireft der Duitsche soldaten, die door Limburg trokkeQi dit wisselt tuisscnen 70.000 en 120.000. Vol-gieais inlichtingen, door den Belgischen ge-aen-aien^staf inge»vonnen, heeft het vierde Duitsche léger de Maas, zoowel op Nedeor-landsch aïs op Beigisch gebied op hetge heele front op denzelfden dag overgetrok-ken, hetgeen te veronderstellen geeit, dat ! de vi>nd©iij..e 8taf bij den afmarsch van t zrn troepen rekende op de toestemming der Nederlandsche regeering. . Men moet niet vergeten, dat het Duitsche t leger in Belgische Limburg zijn grootste q centrum van voedsiedvoorziiening, bad. Be-a verloo was het centrum voor de troepen. s Tong'eren was zijn belangrijksts centrum voor machinegeweren, terwijl aile dépôts a van het matei'ieel van het 4e leger, met uit-oadering van vlieg.camipen in Vlaande-ren, rondom Antwerpen geconcentraerd wa-: ren ten gevolge van den terugitocht in Oc-tober-M>en ziet du» in vollen onwang dien i dieast, aan Duitschland bewQzan, do-oar aan dit legier toe te staan om niet geheel, over Visée, Nederlandsche Limburg om te trek • ken en niet de straatwegen en de spo<orlij,-3 rien te k'omen verstoppen, die direct van België naar Duitschland gaan en die nau- - wel jxs voldoende wai-en om de amdere û Du tsclie troepen "te laten wegifcrekken. liée is veroorloofd te verklareui, dat, in- - dien de doortocht geweigerd wave, etn • groot aeel der afdeelingen, die door Lim-i burg trokken, het Belgische" gebied niet - zouden,hebben xtunnen ontruimen binnen den tijd, door den wapenstilstand voorge- e schreven, en gevangen zouden zijn gono-;t men. N'iet alleen troepen en maternai zijn 1 aan ubma .ng onttroicken, maar de mam- - nen, die langs den -\\eg van Nedérlandsch e Lùrobarg onisnapten, waren nog steeds in i staat de wapens weer tegen ons op te • nen; en. An'derzijds is het de Belgische regee- • ring bekend, dat vee, paarden, wagens en 1 tuniiere eigendommen behoorende aan de d bevolking van Beigisch Limburg, door de 5 Duitschers opge3ischt of gestolen, vervoerd 2 zijn over Nedérlandsch Limburg. Deze ontvreem.de bezittingen had men op hun plaxts moeten laten, indien de wegen van • Nederlandsch Limburg niet voor den viju aud hadden open gestaan. Ten slotte, door aan het Duitsche leger : den doortocht toe te staan door een pro-vincie, die Noord-België dekt, heeft deNe-derkndsche PÈg cering çen precedent g,e-schapen, dat onze veiligfeeid treît. . Op haï spoor van de geroofde machines, l —' De „Libre Belgique" meldty dat men ; op de ministeTieele bureaux een liist van ; Daitsche industrieelen heeft gevoîiaen^die ; heu !irs- zijn van in België gestolen ma-ch ;»cs ^ ( De Reiiefbooten. De Relief-booten naar Antwerpen laten komen, dat is gauw gezegd, maar geefl men zich wel klaar rekenschap van de moeilijkheden, die vooraf overwonnen moeten worden? Baggerwerken in de Scqelde en in de dokken? Dat is nog het ergsje niet. Slechts voor de door-vaart van de allergrootste booten, zal in de passep gebaggerd moeten worden Booten met middelmatige tonnenmaai komen thans reeds zonder bijzondert moeite of risico door, en de toeganger tôt de dokken alsmede de dokken zel zijn volkomen in staat om zelfs de grootste booten te ontvaugen. De groote moei-lijkheid zit hem in de ontzagiijke hoe-veelheden hout, die de Duitschers op d< kaden opgestapeld hebben. Het gemeen-tebestuur heeft twee deskundigen uit dei houthandel belast met het opmaken var een raming en deze heeren schatten, da er voor een waarde van minstens 18( millioen frank aan hout achtergeblevet is. Dit hout kwam hoofdzakelijk ui Rusland. De Duitschers bestemden-he zeer waarschijnlijk voor de verdediginj van België. Het is te Antwerpen aange komen grootendeels per spoor, maar ooi in lichters, die natuuflijk over de Hol Iandsche wateren gekomen zijn. Dezi bergketens van hout moeten worden op geruimd aleer er sprake van kan zijn, d Relief-booten te antwerpen te laten aan komen, en er is berekend, .dat voor di werk alléén de stad aan arbeidsloon eei som van acht millioen frank zal te be talen hebben. Ons plan is, de Relief-booten te Iatei lossen in het Lefebvre-dok, waar onz elevatoren liggen, en waar de spoorwegei en het Kempisch kanaal het gemakkelijks te bereiken zijn. Doch in het Lefebvre dok zal alleen geloost kunnen worden Wat doen we dus met de booten, di graan, maar ook stukgoed aan boor hebben? Neen, de quaestie is nog lan zoo gemakkelijk niet, en ze wordt nie vereenvoudigd door het feit, dat het no tang niet uitgemaakt is, wie recht heel op deu enormen buit aan hout, steen kolen en andere voorraden, dien de vijan te Antwerpen achtergelaten heeft. Dez quaestie moet nog door de geallieerdei onder elkaar worden opgelost, en intus schen weet nog geen enkele militaire c burgerlijke autoriteit precies, wie ove het lot van die voorraden te beslisse heeft. Het spreekt vanzelf, dat met de meest mogelijken spoed gewerkt worc om die zaak tenminste in zôôverre op t lossen, dat de Relief-booten naar Ant werpen kunnen komen, doch dat zie i nog in de eerste weken niet gebeurer Het Nationaal Comité voor Hulp ei Voeding heeft met nadruk aangedronge op de sluiting van aile luxe-banketbal kerijen, en later hoorde ik, dat een det gelijke maatregel van regeeringswege iede oogenblik te verwachten is. Een weg naar zee voor Elzas Lotharingen gevraagd- De? Franseliepers houdt besehouwinge: over een uitweg van Eizas-Lotharingo: naar zee.. Zij doet uifckomen, dat het d cieiote* plioht der deelnemers aan de vre àtecanforentie zal zijn, te verzekeren, da d® Fransche vlag van den Rijn als wa ter weg gebruik zal kunnen maken, tega den laagst mogelijken prijs. Verjtoigens wil men dennandelsstroor oie thans uitsluitend naar Rotterdam e Antwerpen gaat, naar Fransche haven ail 'îti en. D i -'Igèvaardigde Ajam doet in de „Ex portet-'iur français" uitkomen, dat he transportterrein van Briey naar Bonenu niet duurder zal komen dan het trant port Briey-Mannheim-Rotterdam,. Dezeli de seiirijvôr erkent'dat het moeilijker z s zijn, het vervaer van potasch, dat me: bij Mulha.use viâdt, naar de Fransche ha vens af te leiden. Zoo &chrijft De Telegraaf. Wij vertrouwen in onze regeering e: in li':t bijzonder in-minister Hynians or de b Wi n van Antwerpen met ta laten be roov n "van dien transiet uit Blzas-Lotha ring- n \ Geen kwade bejegening vai Nedferianders te Antwerpen. Naar aanleiding van berichten in eeî ôieiel der Nederlandsche pers, omirent mo lestatiies van Nederlanders in Antwerpei heieft het bestuur van die Diamantclu te Antwerpen een verklaring in het „Ean dfelsblad van Antwerpen" gepubliceecxi waîlHn geaegdi wordt, dat het niets af wvefc nôch van eenigen aanslag op Ne aerlanders, noch van een stelselmatig Campagne tegen te Antwerpfân gèvesitigd Hollandiers. Dergelijke beriohten, zoo verklaaii iiet bestuur, kunnen slechts af kom< ' Ig zijn van slechtdenkenden of op hits.rs Belgen en Nederlanders. Aan de Rotterdammer wordt geschreven: Rotterdam, 11 December 1918 Mijnheer de Re#bcteur, De laatste dagen wordt in de kranten gesproken over een opkomende vijandige stemming tegen Nederland en de Nederlanders in België. Reeds verschenen daar-omtrent enkele ingezonden stukken in : uwe courant, en m.i. kan hèt voor de ; goede verstandhouding tusschen Nederlanders en Belgen geen kwaad, mijn on-i dervinding te voegen bij hetgeen anderen ■ dienaangaande reeds publiceerden* ik heb een kort bezoek gebracht aan ■ Antwerpen en werkelijk nergens onder : stoçlen of banken gestoken, dat ik Ne- - derlander ben. t Juist omdat ik vreesde, te worden aan- i gezien voor een soort vijand van de Bel- t gische natie, viel het mij dubbel op, met ) welk een hartelijkheid ik ben bejegend. ■ i Met opzet zijn wij, d.w.z. een Hollander, t sinds jaren woonachtig in Antwerpen, en f ik, in verscheidene publieke gelegenheden ; geweest en hebben gesproken over de - ' kwestie en hoorden steeds maar weer, : als wij vroegen naar de z.g. vijandige - houding tegen de Hollanders: „Belange ; nie", en dan volgde meest een gesprek - over „de vlucht", de goede ontvangst in ; .Holland en den Dutsch. Trouwens, de menschen zijn zoo dôdr t en? dôôr gelukkig, dat hun land is ver- i lost uit de handen van hun vijand, dat - in hun geest zelfs geen plaats is voor dergelijke dingen. 1 Een dergelijke nationale kwestie zou 2 zich aatuurlijk ook uiten in een stad al» i Antwerpen. t Dat misschien eens een Hollande? - minder goed bejegend is, och het had . ook net zoo goed een Engelschman ge* e weest kunnen zijn. i Lanclgenooteu, mijn ondervinding is y deze: Wij hebben een betere verhouding! t gekweekt, dan misschien ooit bestaan g heeft, België is veeleer dankbaar dan' t vijandig. Ook van „Landhonger" merlo- - ten wij niets. i Mijnheer de Redacteur, ik hoop, da| e u door opneming onder „Ingezonderi| i stukken", mee zult willen werken, tot _ wegnemfng van een gevaarlijk wanbe- ,f grip. L. F. JANSEN, r j— ' - — _ H Een miskende patriot. t Te Oent woonde voor den oorlog een e fabrikant, door allen om zijn rechtge- - aardheid hooggeschat. De oorlog komt k en met hem de Duitschers, die den fa* i. brikant aanzoeken voor hen zakjes te i maken om hun loopgraven te stutten. n De fabrikant, echi vaderlander, brengè dat ter kennis aan de Belgische ieger* - overheid en hem wordt de wenk gege-r ven het werk maar aan te nemen en van de Duitsche officieren, met wien heni = dit werk in betrekking zou brengen, al* le mohelijke inlichtingen in te winnen. Dit deed de man en meer nog, waar-over wij persoonlijk in een bijzonderen maar voorzichtigheldshalve weinig be-i sproken dienst van ons veldleger, een 3 en ander mochten vernemen. a Vier zoons had de fabrikant aan 't - leger gegeven eh niet te tellen zijn de t jongelingen, die hij nit de macht der - Duitschers hielp, over de grens, naar 1 den IJzer. Maar natuurlijk kon de man zijne ge-x heime opdracht, zijne gevaarvolle, zijne 3 hoogstbelangrijke, zijne zuiver Yader-< landslievende opdracht niet aan bet zeeï - van Klokke Roeland hangen. En hij zag t vriendengezichten zich van het zîjne af*1 1 wonden; vriendenhanden de zijne ont-" wijken; vriendenstemmen hem en de T zijnen — hoe onverdiend — uit onwe-J tendheid hoonen. Zoo diep ging het den fabrikant in 't hart, dat in 1916, nog voor hij zijn zoons had kunnen wêerzien, nog voor i hij zijn land, voor wie hij zijn leven a op prijs stelde. had kunnen vrij zienj - nog voor hem openbaar de hulde kon " gebracht worden, welke hij, in 't ge* heim, zoozeer verdiende, de man van = verdriet stierf. T En in de verwarring nu is aan zijne nagedachtenis nog onrecht aangedaah. Dat moet hersteld worden. j Aan den heer D'Havé —zoo heette dei _ fabrikant — dien wij aanzien en eeren j, als de gelijke van de om hun'trouw aaii y België doodgeschoten Belgen, moe? r openbaar de hulde worden gebrachf » welke aan al onze martelaars toekomt| Hij is een van de velen, die la de» " bijzonderen en weinig gekenden leger^ ^ dienst, waarover wij hooger sprakenj hun dagrust en hun nachtrust opofferS . den, hun leven en hun goed veil stel* . den om hel opperbevel in te lichtelt! over de olannen van den viiand.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes