Belgisch dagblad

1050 0
28 januari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 28 Januari. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 09 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/gx44q7rp62/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Xe J aargang. VBIJI5A0 88 OrA.lXTJ-A.TJtI 1910. _ ■ - IVo. 114. BELGISCH DAGBLAD ABONNE M ES ï E N. T?er 3 maa^dea voor Holland f 2.50 franco per posfc. Losgë nammers : Yoor îïolland 5 cent yoor Buit-enland Th cent. Den Eaag. Prinsegracht 39, Telef. Red. Adm. 7483. Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. ApyEETENTJEJTf Van 1—5 regels f 1,60; elkj» Î3gçl meer f 0.80; E-eolawéô ^-5 regels f 2.50; elke rëgèl meer i 0.50. London : Dixon Honse Lloyds ! Avenue E. C. EENE VERKLARING. Het Belgisch Dagblad blijlt trouw aan zijn programma on beoogt enkel de eenoxacht onder de Belgen, de eendracht ondanks ailes iù het aange-zicht des vijands. Het land in geyaar heeft aile politie-ke en andere verdeeldheden onder Belgen uitgewischt. In dezen zoo treurigen tijd hebben wij meer dan eens geleden verplicht te zijn, in geweten, onze gevoelens van politie-ke kameraadschap en strijdgenootschap en zelfs vriendschap te moeten onder -drukken om onzen plicht van patriot te vervullen. Dit was het geval voor het geschil der V 1 a a m s c h e Stem, wanneer eenige kereis, in dienst van den vijand, enkele geaehte personen in het net hadr den gelokt. Wij s ta an nu voor een ander geyal. Een geschil is opgerezen tusschen twee Belgen : twee confraters, Wappers, van La- Belgique en Camiel Huysmans, secretaris van het Internationaâl Socia-listisch bureau, lid der Kamer voor Brussel. Dit geschil is zelfs in het pu-bliek gebracht geweest voor een verga-(]cring te Rotterdam. Yerder geven wij er een gainsch on-■çarlijdig objectief verslag van. Diep beireuren wij dien twist. Wij betreuren dat een Belgisch patriot uitgedaagd is geweest te discusiearen over eene Belgisch nationale vraag voor een publiek van menschen, die vreemd_ zijn aan ons land, hoe sympath'ok zij ons kunnen wezen. Wij behoevén niet te redetwisten. Onze meening kent iedereen. Duitschland heeft jegens ons land eenel misjdiaad gepleega die we niet kunnen bestempelen, zoo monsterachtig is zij. » De Duitsche Sozial-Demokraten zijn zoo plichtig als de conservatieven. Nim-mer zal het bij ons opkomen d© kleib-ste verontschuldiging voor hen te zoe-ken.Wie op dit oogenblik over vrede spreekt moet als vijand worden be-schouwd, omdat die vrede niet iin zich de straf van de plichtigen zou bevatten, noch het herstel van het geschonden recht. De Duitschers alleen hebben er be-lang bij thans vreo© te sluiten. Ook zijn zij het die alleen van den vrede gewagen. Wat de vraag betreft of de Internationale dood is of niet, de oplossing moet volgens ons gegeven woroen door de verschiMende socialislische partijen, doch nà den oorlog en in voile vriilie'd• Een enkel vraag : Indien de Internationale bestaat, leeft en werkt, waarom dan heeft zij eerst en vooral niet plech-tig voor de gansche Wereld verkondigd dat, ten aanzien van België, een brutale aanslag was gepleegd op het recht, het recht door do verdragen erkend en bevestiga ? Waarom heeft zij zich niet onderschei-den door de plichtigen te schandvlekken ? Aile Belgische socialisten, met wie we goede en gevolgde betrekkingen hebben, stellen die vragen. Buden die principieele en hoogst be-langrijke vragen, kunnen de kwesties van personen ons niet schelen. DE TOESTAND Nogmaals hebben de vliegeniers van dlen weinig roemrijken heriog van Wurtemberg de Panne bezoclit om er bom-roen te gooien. Twee maanden geleden zochten zij er uit naam van de kultur den koning en de koningin dter Belgen te doodien. Koning Albrecht moet niet ' weinig in den weg van het Duitsche le-ger en van de Duitsche diplomatie loo-pen.In Artezië bromt steeds de artillerie. El* wordt bloed'g gevochten in den sec-tor van St. Vaast-Neuville bij Atrecht. Niets nieuws aan het Oostelijk front. De Oostenrijkers hebben aile wapetns en allen voorraad der Montenegrijnen in beslag genomen, zooals het gegaan is nà die bezetting van België toen de burger-lijke bevolkîng hare wapenen moest in-yeleren. • ' 200 Bommen zijn door 32 vliegeniers der bondgenooten op Monastir geworpen. Het Kanàal van Suez is thans zeer sterk beveiligd tegen een eventueelen aan val der Turken. Bij Oslavya bij het bruggehoofd van Gôrz zouden' de Oostenrijkers een suc-ces hebben gehad op de Italianen die weer 1200 gevangenen zouden hebben verloren. De Italianen beweren dat zij d© aanvallen hebben afgeslagen en dat die Oostenrijksche artillerie heftig aan de Izonso bombardeert. Imisterieeie lievoegdhedeii- Onze bijzondere correspondent telegrafeert ons uit Le Havre : D.e bevoegdheden der nieuwe ministers zijn thans deiinitief vast-gesteld. De lieer Hymans blijft gezant te Londen. De lieer Vandervelde is minister der intendentie. De heer G obi et d'Alviella is minister der econo-miscbe zaken in het buitenland. De heer Davignon is minister van den gezondheidsdienst. Oilslai ra 11 lieer Mepi. Onze bijizojidere correspondent aeiiiit uit Le Havre: 26 Januari 14.40 ure. De heer Helleputte heeft onitslag genomen als minister van landbouw enopen-bare werken oan aldus verzet aan te teekenen tegen. een natiooaal ministeri© van eendraoht, waarin de opposilie is vertegenwoiordigd. M-omgen (27 Januari) zal de ointsiag-gevende minister door den Koning worden ontvangea vôôr bet boudon van don proo-ten kabinetsraad in het hoofdkwartier. Men zeigt dat de: heer Helleputte zijn ontslag zal intrekke'a. Gastvrijheid. Het Dagblad van Z uid.IIolland en 's-Gravanhage is zoo gf>ed zich met heit incident De Toekomst—BeL-gisch Dagblad bozig te houden. Onze geaohte Nederlandsoh© confrère, doet bet in allenharteli|ce en riddierlijk© termen voor de Belgen, die bom voor dign blifk. van oipreohte •vriend&cih/ap diep dankbaar zul-len ziju : „Een reobtsobapen Nederlai^r spreekt niet g^arne van „Do Toiekomst", ver-geet liefst, dat Itinnen o:nzo grensp alenj zulk ©eji blad bestaat, dat er menschen zijn van ïïederlandsohien stam, die ertoe kunnen komen, zôô'n di.ng to 'schrijlven. Maar nu dwingt „Het Belgisch D a g- ; blad" ons, aandaoh't te bestedan aan een stuk, dat ihot familielid, waar«S"er we ons diep sehamen, vea-spre.idde,_ een stuk, waarin de ailergewoonste ridderlijkheid, die de gastheer zijin gasten is verschul-diigd, een ridderlijklbcid, die bij de pri-mitiefste volkeren wordt aangetroffen, op sohandelijk© wijze wordt verzaiikt. Dat de Belgen, door de botte over-miadht van de door ,,De Toekomsti" zoo hoog vereerden eu bewonderden, van hof en ibaaid verdreiven, hier een sehuil-plaats vonden, ons de eer van han ver-tronwen schonken, ihet kan er volgens den sobrijver in „De Toekoimst" nog wel even door, miits... deze zbo diep gegriiefden, deze grootste martelaars van hun fierbeid en eier, deze slacbtoffers van bet Tuwste gewekl, van het meest he-meiteirgende onreebt, nu maar koest zijii. wanneer zijl op het kleine stukje grond, waar zij 'edndelijk kunnen beradeinen, dien adem niet gebruiken tôt een kreet, tôt een luohten van tbet over-overkrop.t gemoed, mits zij maar niets zeggen, dat den Duitschers onaangenaam kan zijn. Zij mogen op onzen grond de Duitschers niet beleedigen, de Duitschers die àlles beleedigen wat hoog sfcaat en v/aarde geeft aan het leven I Anders — • moeten _ kôÎ het land verlaten (en zàclb door de vrien-den van „De Toekomst" à la miss Cavell, laten behandelen.)" Het Dagblad stelt de Belgen gerust, daar De Toekomst in Nederiand lager staat aangesehreven dan de ,,roitte kool". De Belgen moeten niet. eens de hulp humner groote broers inroepen om zich te verdediigen, meent het Dagblad. Onze Belgische7 oollega's zijn hier — ook zondei- beroep-op hoxn groote broers! — v.olkomen veilig." Daaraan hebben wij no^odt getwijfelçl. Nederiand heeft zicth ridderlijk en vrij-ainnig tegenover de Belgen gedragen. Ook spieken wij onzen dank hier publiek uit. Met vrougde herinneren wij ons de hou-dn'ing der Nederlandseihe pers, toen in 1915 een ander pmDuiitseh blad hetzelfde voorstel deed als nu De Toekomst. Dooh is het zoo afkeurenswaardig d© heeren pro-Duitsehers van deze lage- lan-den te herinneren, dat, zoo wij op de sympathie van de Nederlandsc|het pers en van het Nederlandsohe volk mogen sLeu-nen, wij buiten hen nog vrîenden tellen? Belgisch iegerliericht. G een verandering aan 't front. De artillerie heeft, aàn beide zijden, weinig activiteit ge-toond ! Links en Rechts. Geen afzonderlijke vrede met België, De Times van New-York ontving hat volgende bericht œt Ha-\Te: „Er is niets waar van de boosaardige geruohten met betrekking tôt bet sluiten van een afzonderlijfcen vrede tusschen België en Duitsoliland"> Uet. De minister van Oodog, DE BR0QUEV1LLE. Die vierkante logensiiir.affing staat in ver-band met het geknoei der Duitsclhers oui de Belgische leening nnoeilijk te maken of to doen miislukken. Daaiom verspreiden zij het gerucht, dat onze regœring den vrede heeft gevraagd. De wa'arheiid is dat Duitscihland door zekeie makeiaais vredesvoorslellen heeft laten malœn. Dona nobis pacem. Schenk ons den vrode smeeken de Duitschers, die spijts hunne avontuurlij-ke tochten naar Macedonië, Klein Azië, Bessarabie en Klein Rusland verder en verder van hen af zien zweven den en-gel van den vrede. De gansche wereld! had een spotgolach toen Boeda-Pest, Weenen en Berlijn verlichtkai omdat het heette dat de kleinste koning van Eu-ropa zich had overgegeven, toen men er meende dat de gegrendeld© deur met een reetje open was gegaan en dat aile bondgenooten er door zouden treden om in den Vredestempel van Duitschland hunno onderwerping te maken. Op-nieuw zijn vredesvoorstellen vanwege Duitschland aan België gedaan geweest door neutralen. België zou ontruimd worden doch het zou, neutraal moeten blij-ven in den strijd. Geld zou het ook ontvangen en dank aan Belgische handelaars zooals Van Elewijck van Brussel, zou een voordee-lig(l) handelsverdrag tusschen België en Duitschland worden ge^loten. Er zijn Belgen ook in Holland en in Engeland, die dergelijke kreupelen vrede welkom heeten omdat zij botermelk in -hunne aderen hebben. Daarom verzetten zij zich tegen het Verdrag van Londen. Nog eenige maanden en die Duitschers zullen voor het gemarteld© België den knieval doen om toch maar vrede te sluiten. Zij beginnen eindeiijk in te zien dat, zoo hun klosje ten einde is en de gansche wereld hen verfoeit en haat, het is ter oorzaak van den aanslag op België. Wij aoorzien eehtex ook hun valsch spel. Een neutraal Hol'aaid en een neutraal België zouden immers Duitschland beschermen tegen een Engelschen inval. Die inval zal gebeuren wanneer Duitschland nog meer volk zal hebben verloren, nog meer hongerige* onder dan en zal moeten spijzen. De algemeene dienstplicht zal Engeland de macht verleenen om Duitschland den genadeslag toe te bren-gen. De heeren Duitschers weten hefi maar al te goed. Daarom zendt het overal in aile Lan-den, zijne speurhonden uit, zelfs d©me-nagerie van Ford, om den vrede voor te bereidien. Wij, Belgen zeggen fier en vastbera-den: ,,Achteruit met uwe snoode voor-stellen. Het is list en bedrog. Wij blij-ven onze bondgenooten trouw. Jusqu'au bout ! Uit de Belgische industrie. Bïlijjken's een banicbt uiiit Bras sel aan de „V. Z;®." is in den toestand der Belgisclua ijyjeà'iinduistrje een laaximerkelijko vterbetei-ing! ingeitiradian. Veirschiiîlende iiabriekiî-tti in hét diisliPiCt Charieroi hebben de werkzaaiïihe-den barvait. Vieirwacht wopdt, dat andere fac brekien spoedig zuilen volgien, wanneer lueft transport tgrn minste geen te groote moe£ Ijikhedem oplwerit. Oinnooidiig te zeggen dat dit nieuws uit den duiiim gezogan (iis van de correspondent van cLiit xazend anfci-Belgisch blaid, waar-vain de correspondent niiemand anders is Idlan Weïitibaiimer, directeur van bet ftess-bureaiu- ite Brussel. .Di'e agent van .bet Wolff-, brareiau wèl1 sitiammiag .maken, doch gean, enkel rjefuifeaal zal jziich laten baetnemen. Onze iarieieil8| ie NeflerW. De Belgische parlementaire groep in Nederiand is Woensdag in het> Belgisch ambt in 's-Gravenhage bijeengekomen. De heer Y. Begerem, oud-minister van Justitie en président van de parlementaire groep in Groot-Britannië, woonde ae vergadering bij. Men heeft er verscheidene vragen on-derzocht, die aan ae regeerîng zullen worden gesteld en in het bijzondler de zoo belangrijke wisselkwestie voor dd Belgen in •Nederiand- Op -voorstel van den heer Begerem hebben onze ' parlementsleaen een bureel samengesteld, volgens het stelsel van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van België. Werden verkoren: Voorzitter: Dr. M. Tefrwagne; onder-presUenten: de heer F. Yan Cauwelaert en Eugeen Van de Walle, senator ; secretaris-verslaggever : de heer Arthur Buysse. Verscheidene maatregelen van organi-caiie werden genomen. De ira il Mai De Belgische vrijwilligers van het auto- mitrailleurskorps worden door den Tzaar în oogenschouw genomen, gelukgewenscht en gefeest. Een landgenoot, lid van het vrijiwiHig auto-mi (railleur skorps, zendt zeer belang-wekkende bijzôtnderheden over een wapen-schouw, die te Tsarskoë-Selo, door Tzaar Niklaas van Rusland, over het Belgisch keurkorpsi gehouden werd. Na de beschrijving van de reis naar de keizerlijko residentie, eene reis, mid-den in den Russischen winter, met 20 ~graden onder vriespunt, vertelt omize land-genoot de eigenlijke revue. Deze had plaets op het uitgestrekte binnenplein van 's keizers verblijfpl^ats.. De bijzonderheden die opgegeVen wor -den over de pracht der unilormen, do verscheidenheiid der korpsen en het ge-bruikte ceremonieel, laten toe te beves tigen dat er geen indrukwekkendter schouwspel op de wereld besitaat. Het Belgisch korps staat onder het bovel van luiteinant-kolonel Collon.'Kort voor de aanltomst van den keizer aller Russen doet deze dien groet aan het vfâiandel blazein. Daar komt uit zijn oro-hulsel het schoone-dlriekleurige vaandel geschonken door eene groep Parijsche dames. Op de zijde is in goudcn letters geborduurd: Corps d!e e aut o-c a -nons mitrailleurs belges en Russie (Korps der Belgische auto-mitrailleurs kanonnen in Rusland). Da.ar-onder de woorden: L'union fait la f orçe (Eendracht rnaakt macht). Bo-ven dan het vaandel is een breedie Rus sische strik geknoopt. Wat een oogenblik, voor al w'e het meeleeft ! Die Belgische kleuren zien wapperen, daar in dat ontoegankelijk vorstenver -blijf, in het hart van het onteagli.ïk, eeuwige Rusland. Die kleuren, een roep va® -vrijhetd), en volksfierheid-, oniplooïds, begroet, geëerbiedSgd daar, welk vizioen van grootheid en van ho op. Onze mannen zijn dus geschaard op dtat reusalshtig plein, waarvan den f>ch-tergrond gevormd wordt door gebouwen in onderscheiden stijlen, Lodewijk XIV en XV» Hergeboorte, de orthodoxe kerk in Russischen bouwtrant met vergùlde daken en vijf vergulde koepels. ' Te midden staan in een onberispelijk viorkant onze wielrijldters met hun bonté mutsen, warmgevoederdetn khaki, lederen handsohoenen met pelsen hand toorden tôt aan de ellebogen, hun hoo-e vilten laarzen; dan volgen de diepe rijen van automobilisten, motocylisten etn mitrailleurs die het plein vervullen met den rook hunner machines en doen da-veren onder het getril. Ailes is in wer-kin, het licht van lantaarns en projec tors schittert. Maar nu gaan de klaroenen los în oe-n dliep en schel geblaas. Plotseling valt daarop eene diepe aangrijpende stilte in. Daar is do Tsaar ! De heerscher van het Russische Rijk stapt uit eene kleine slede, getrokken door 2 vurige maar soepele Engelsche paiarden. Vlug springt hij uit en treedt gezwmd, gezond van uitzicht, met lachen-den blik op het Belgisch korps toe. Vlak bij den kolonel blijft hij groe-tend staan en spreekt minzaain tôt dlen bevelhebber. Ernstig, diep en plechtig groet alsttan de Soeve-rein van het grootste Rijk dier wereld do driekleur van het kleine Belgenland- Hierna begint de Tzaar de schouwingi; geen oppervlakkige, paradlescbouwing, maar een nauwkeurig onderzoek van m an tôt man van ieder lcanon, van iede-re auto. Opmerkenswaardig was hetver-trouwen en de gulheid van keizer Ni-kolaas te midden der Belgische rangen. ' Tôt groote verbazing van den _ langen en schitterenden stoet Van ministers, hoogwaardigheidsbekleeders en legerhoof-den, zag men dat de Voreit gelukkig was zich te bewegen te midden van die trouwe Belgen en dat hij er zich gansch veilig gevoelde. Na die schouwîng defileerden onze jon-gens tôt driemaal toe voorbij den keizer en het gevolg. Nikolaas hield zich op | eenige stappen van onze troepen. Wan-i neer hij eene Bchouwing dioiet van Rus | sische troepen, houdt hij zich op groo-i ten afstand en op een balkon Na afloop van het revue zijn onze Belgische jongens, in de prachtigste za-len van het keizerlijk paleis op een be-tooverend feestmaai onthaald1. De Keizer m Oosieii PYaarJi ziek? Uit Rome wordt geseind, dat de 86-jarige Keizer van Oostenrijk bedlegerig is tenge-volge van een broncbitis. Hij wordt door de Kroonprinses Zita verzorgd. Te Weenen zou S men zeer ongerust zijn HIT BELGISCHE EPISCOPAAT * AAN DE DUITSCHE BI8SCH0PPÉ (VERVOLG.) D dorpen waariin dad(eih van vij^nd^. . ' di tegen onze trlospen do^r dit' i.iewoners z,ullein gepléegldi w,oïdenA ZJJlr, LEN VEBBilAKD WORDEN. , | ZULLEN ALS V E RANT WO 0HDEL1 JK'i AANZIEN WORDEN, vaji al de v$f«ï£| iingen, van wegieny spoowegetn, touggenî'-j enz.; DE DORPEN IN. DE NABIJHEil|D| Viai| de pun|len Wiajaï do vernielitig plaatsjt greep. Dp ' hfieirboven veiilmoMej st^iffeD^ ziulj] •fen s'ïeng en zondej'glîûsdetoeô'qpast w.oidienf: DE UEMEENSCHAP ZAL VERANIWOOR-' DELIJK GESTELD WORDEN, Men z,il tabj [ ïij'ke gijzel'îars fflelmen. Zeprj zwaie oor^ logsschaittingen zullen geëjscht woijden. jl ONDER HET BEHEER VAN ilAAR» SCHALK VON DER GOLTZ, zogde' een^; proollamiatje, onderbeekeind va a de haiaaf; van den gouv>e;r,nieu'r genotriaal', c;n vaardigd op 2n Septomber 1914, in he'^ bezette .Itamd, wtdrukkelijk: , !! „Het is de -hajde noodzakel'ijkbeid va,n)' den ooirlOg, dit de striaffem, van vçandigjal daden, BEHALVE DE SCHULDIGEN, OOK" ONSCHULWGEN TREFFEN." Bflgevoiljg werden de kollektieve s'tra£te|di : zonder genade toegeipast. AUdtuS', lais typisch voorbeeld, w;erd de( stad Brussel veroordeeld oan vijf m-iEio|e|n} frxnk boe'.lo ta Ijetalen, omdat eeia vjajf bire polQtie-agenten, buitpn het medeiwe-,' ten viin de gemeen.teov©rhteid, zicli biedig getoond had jegens een ambteinalaij; Vian het Duitsche bu'igeriijk bestuar. Een bericht onderteekend BARON VON] DER flOT.TZ, op 7n Octohe,ï! 1914 aange|, pliakfc, past de Mtektieve straf toe opf het gezin. EjS wopdt gaz,egd : De Be%it{ sche iiegeefing hieeft iaan de miliciielbà van verscheidene kî'assen, bevolen omi h|ai îegeï te vervoegen, doen tolekoimen.... | Het is s tien g verbodjen aan allen die dez(^ bevelten onitvangen ejl gevolg aan te geiven...^ In gev'iSi va,n ovei^itreding zal <iq fam^il'ie van de|n milicien insg^ l'ijks ajs veïstttwuofdielijk zien wojrden. Ondeir het bestuur v.ain generaall voCÉ[ Bissing,. het is fce zieggen te beginnen v,airi| 3n December 1914,. werden et vooïtduienoi kollecitiiev© stnaffen, in overtre:cling!. va.li arttkell 50, toegepast. i Ziehier eenige voo-rbeeldian : Op 23n De tomber 1914 zegde een bf?w iccht te Brussell aangieplakt : ^Zoo de giravefll van. de gevallen soldaten, gfeschotiden ofl beschiad'igd wooirden, zal1 da schiuldige ni'e| slechte gesfeaft wordien, maaaj ook do, gie|-{ me ente als ver ant w oordeig k aaiï^ zien woïdenn. : Een beiï!ioht v,an den gouverneairJgene-. raal, op datum van 26n Januari 1915, ste],ti de LEDEN VAN DE FAMILlE VERANT-WOÔRDELIJK, vooir he,t fait diat «en Bletti van miliàtairen laeftijd, van 16 tôt -40 jaar,. naar Hol'land vlucht. En inderdaad, onder do geringsbe voolri' weniiselien, woirden zw,ara bcelen aan d(e| gemeenten opgielegd: do gemeente Puer® moet drie duizend miark boete Betaien ooni» diït een telegraafdraad giebuoken is. En het ondetrzoek heeft nochtbans bowezlen dati het sleet hemi heeft doen Vialliein. Meoheîen, een© afbeijdlersstad, zondoij hulpmiiddelen ziia't zioh een© bootfei vainj ihvintig iuizend mark opgelegd, omdat de Burgemeeisiber de millltaire overbeid nieti veriwliittigd had van een reis die do Kaçi diiitaal1, die zijn autioonobiel niet kon go!< biuiken, verplichit is geweest te voet tl»* doen. Het gedwongen werk voor den vijand. Volgens astikel 52 van de ConveatiiielK mogen de cpvoirderiingen jn naitura en de diensten, sliecbts ia drie gevallen van de) geimeenitlen ofw v.an de bewoners g|3-eisc-ht woirden: Op vocirwaarde dat zij voor de be-volfcing geenie verplicbting. medoskpien opnl deel te nemen aan het krijggsbedrijf teh gen het vaderland. Op vooirwaarde dat zij si'echts betreki king bebben op de behoeften van hefi bezettingsteger. Op vooirwaarde dat zij in verhoudingi zij'n met dia hulpmiiddelen van hlein vanj wje ze geëischit worden. '■ Het is van belqjig aan te merkan, dat alrti'kel1 23 een slot 'bevat dat op «œ tweed© Congres van den Haag, rn lJy werd voorgesteld door do Duitsc 3 ieca,tûe; ziehier: Het is aan ©en wft logvoiepend© verboden, de na^onalen vart de tesenpartîj te dwinglen deeï te nemo^ aan de krijgsqperaffies tegan hun eigeJll land geriebt. F, p, hier i le) Gedua-ende den inv al, wordetu d» Belgische burgers op talrijke plaa'i> sien veirpl&cht deel te nemen ,aan dei krijgsoperaitiies tegen hun feigeti liand. l'ei Dendeirmonde, t© Lebbeke, te Dénant, en( op vele plaatsen eldars, werden vï©ed> zame burgers, vrouwen en kind(|el-ren, gedwongen' aan het hoofd van| de Duitsche iregimentlan te miajr-c h le e ir o b, of een schertm vooï heti td vormen. ' Tie Luiik en te N.amen wiarden butr geirs gedwongen ouï lioopgraven te doive® ofi h(erslieil:ngswerk»a aan die forten uit te vc eiren.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes