Belgisch dagblad

949 0
02 oktober 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 02 Oktober. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 24 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/b27pn8z871/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

r 4de «ï WOENSDAG 2 ÔCTOB^R 191S. î^To. 15. 1 ABONNEMESTEN. Per S ràaanden voor Nederland « g 50 franco per post. Losse ànmiaers. Voor Nederland 5 cent. roor Buitenland 7'/î cent. Den Haag, Prinsegracht 16. f elefoon Red. en Admin. 2787. BELGISCH DAGBLAD Ifepsctaijnesasii te 's-Gravèil^age, ©Sis® ai ^epkâag te 12 sar-e naidrïaga BUREAUX OPEM VAN 9 TOT !2 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. AD VERTENTIEN. Yan 1—6 regels f 1.—• #lk« regel meer f 0.15; Réclame# 9 1-5 regels f 2.— ; elke regel f. meer f 0.30. London.: Dixon Hon.se Lloydt 1 Avenne E C. Een oog in het zeil. 5e ,afval vaa Bulgares, de atdcrlaag van Turkijia ea het doorbprea van het Piûtsche fi?on| i[1 liet Wbsïfeû helh<m tôt ecn niieuwe rijkskainselieirscrisis galeid. ' Die crisis staat ia verband met cm -oogea. nienwe koers in Duitschland. Te Beiiijïi voorzag mien rœds e°.n gaJaseh ffidje dat de nederlaag in. aantuÇid wasi. '' Daaram sprak Fehreabaeh van ©en vva. Beiistilstaind vôôr den wdmiSer. flet Vader-land van D©a Haag — te Parftj druld dwii- t — had niet zoncfor inoouatie uit ppiSscfae bron, geschreven dat Duitschland zich' beieid zou verklaren lord Grey's idêq van e<en bond der volkerai aan te ne, ijeix. Tevens aou men België •».■>» onvoor. TO,ai'felijke zelfstandigheid — wij w«Wi iv,at zïj1 waard zou zijn — laten. De be. jane scliado zoa er door een j^iternatio-. iao.1 fonds' bes-treden worden. Onder'naiu Icld zou wonden om Noord-Fi'd.ukrijk te jnli'uiman tegan de Duitsch© koloniën. De p e. in„ea zoudan volgca om de kwes, j)9 a a E,z.i>UJuuingen te regel en, met ict 003 op de sehooning v,an de Iran, che eig8Dâi<- -"do op voorwaarde dat Duitsch-aaà eeniga koic-riale toegevingen bekwam. 'en glotte zou bot verdrag vaa Brest» .itowsk herziea worden.. iWiaaram die wapenstilstand ? Is i©t liefde voor* den vrede? Is het lit leedwezen voor het g pieegd© kwaadiï s het uit deeiaoed oi zeifvernodering? Kiets vaa dit ailes. De Duitschers hebb'ea nog niets yiafa-ma parveinu-hoagmoed verlorem. Belgen hebbea ziCih biji de opening v,an le Fransche Opéra in Den Haag kumineia H'ei'tuigen hoe DaiLsohe da:nies «r bat looge wooi'd voerdea in zekera loge >a siajalend zegdea dat ailes veel beteji' ivas, in de Opéra te Berlijia. Dit pierluLtig incideatje bewçst schter Ut dit ras zioh nog uebsr ailes waaaS. WlaatQim legt Duiisohland op> een wa. j.Hûstilstaind aan? Enkel en om tijd te wi.naen eia; leïi ^ s. winter dieu het Duitsehe vulk iujht, zonder homgersnood door te mia^ ;tn. Duitschland heeft tijid noodig om zajine )i'e=sea te beastelloa, zâjlae leyeiis tin ma-criaal aaa te vallen. ":îileu Tè.rgctc -SirCl, vfcAvt ■«eds iffleer don 300.000 Duitschers hebbea numen Viaiagea en meer dan: 3000 ka-îoaaeia, 40.000 mitradyeusen en eem ont. aglijken .-orrraad muiniùie bebben huit jJit is voior Duitschland jeu tatastroiof en dis katastroei zal oa4 îc-Rtelhaar weaea, wanneer de Ameri-jj mffiea er in slage'n het bekken van Eri^y ie veroverm. Het bonwen v,an tanks vergt tijd. On-ie diig te zeggein wat belangrijine roi die gpvaaitea in de huidige gebeui^jenissein Wvulleni. 'J'en slotte heeft Duitschlaind tijd noo Sig oirn zijiiiie plannan da Rusland te ver. wezeiihjjaen. Vei'geten we niet dajt Duitsohland steeds heopt dat Ctemeaoeau kan tôt vai gebracht worden oat verv,ange'n te wordeai dioor1 ©en stroomain van Caillaux, den pro-D'oilr sdher, die Foch. Petaii», Mangin en anderiQ legeroversten aou kunnea lreein ze^deta. In diit ne,utr,aJe land zijla teetkeaen zich. baar dat er gefoefeld wordt. D© vO'Drzitter viain d©a Aati-oorlogsraaid, die verleden zoaner een vredasbtivveging op touw nieeadie te' zetten eii de NeM derliaiadsiche regeeriiag er ia wiids dœn loiopen, is naar Duitschlaad vertrokkea. Eensklaps is de Antâ^aodogsraad, dien. de Duitschen geb.aardea te b'estrijden, ta. b©e geworden, sedert hij iaan êx Ivoniiu, ginnegracht het patricieirshuis betrekt, wa.ar een Daitsch bureau van dnkaop heirai isi voiorgégaaa. iWiie betaalt diea luxus? P. J. Troelstra was opnieuw aan bet schoo'lmieesterein ia het Volk vaa 30 Sept, teimber. De vrieind v^n Zimmermaaa en Scheidemainn hitst voo-ral de soeialisben van de Entente landein op om een de* mocr,atisoh (1) Duitschland genadig te we. Z^IL / in den grand laten die Hoilaadsehe pacitisten zioh abeen doior nationale drijf-veren teiden, die zeer eerbiedwaa^dig zijn^ aiiaar dat zijl dan meit opea v;zj.er stiij-den.iWi© op de hoogte is van die piacifi,-sehe in'trigues zial ons begrijpan. Ook onder de Belgien roerea pacitisten en neutralistéta. De grcuep^in vaxil de Bolgische Soeiaiist en Vriji België die. inien in het oog gehouSem. De es r 3 te grcif|p is steeds defaitist gerbieven spijits de groow te suceessen der Entente en neewiit hiet ol'dewoord bijl ïroelstra. Laat oins niett vergeten dat een der hoofdredacteurii vain Vrij BoJgie in het vroegj.aar 1916 het schandig ariâkel „De groote Zegepraal", heeft .gescàreveni, waaria hijl de verzoe. ning tusischen België en Duitsohlcund vo.tr. stelde. Is Vr^ji Bedgiië nog sfceeds a^nhan. ,ger van een vrede doior vergclijk, ©e|m vrede die de onidergang van ons land zoa beduiden ? Zijn er geene Belgen die ia -bctrekking geweest zijn met agenten van Erzberger 1 De wapenstilstand, die Duitsch, aad wuL lieht zial vaoï's'tellen — nuits de militaire bezettiing van België en Noord-Frankrijk . •— vvordt in bevoegde kringeia verwacht. iicTC iini. Pl'n.v^,lX3^>h lulj*; S.tegewaid, verklaarde : „H.a:ndliaven de Duitschers net in Oc. - tobei', dan zal in den winifeer een eem, p^ige uitbouwiag van het geheele tWbsU front tôt een betonvesting van 20 tôt 25 K.M. diepite ten uitvoer gebraoht worden. Aile afweerwapeas met aame u« k tegea taaks, zullen worden verbeterd."' Moesten de geassocieerden zoo dwaas zijn in die val te lo<open, Duitschlâmit zou tijd wininen, zijne kr.aohten heratelienj en-in de lente een nieuwen -aja^val voi'>r. bereiden. Dit plan zal ech'ter niet ilag^n. De gaassocieerden houden de victorie vast en z$ zullen baiar niet loslatan. Léonce du Castillon.* xlE TtiESTâ»ii Vùt zegit mea ma de rabisiche Duitsch-alMd van de Nieuwe Courant, die gis-tva-voiid schreef : De Duitscher wijkt tlianfc overaL Na ja-.'en lang heldhaftig tegen steeds gfoedenidte overmacht volgehouden, succèsv0liea strjjd p'6rtoont hj| plotseliag het treurigie beeld iran den maohtigen krijiger, die eiiidelijk, loor bloedveîlies en doodeiijik van ver -noeidheid, ineen ziakt. C'est l'éoroulenaenit léfinitif. HIER. PAST ONZE.RZIJDS GEEN GEJUICH. ONTZB,T, PERPLEXE IN AN^STF'U 8PANNING SLAAN WIJ DEN DOODSTR-IJD VAN GERMANIE GADE." Ar:ne man ! Hij is meer Duitscher dan vêle Duitschers die den vrede weaschen, 2»lfs vrede door een nederlaag,. Ala nu pro-Duitschers van het slaich van Se Nieuwe Courant den toestand zoo oordeelen, ho© groot moet dan onze blijdsohap en 0ns vertrouwen niet .zijin ia ciaioverwifining. Hier kornt het duidelijik uit dat meta in zeVere Hollandsehe kringan liefet geeai En ; an teo verw i n n ing weascht, maar in ied'er gevai e011 vrede, zonder overwinnaars. In dlen zin stookt de Anti-oorlogeraad, dia ftee Ivam'erledea.naar Berlijin heeft gezon-om er het parool voor verder gefcnoed te nemen. ^at ons echter de heeren van. den Amti-oc' logiaraad niet àls menschen beaohouwiej» oie den doorslug zullen geven. ,, "®, vrede zal op den rugi des koizers te eriija onderteekend wœrdea eD Brnsâel z''i le zetel van vredescongres worden, oi' I6 -^itschers de stad niet verwoesten In i „ Miik 611 st' Quentin. Doch dan " ' J>01'lijm er aan. Zo» spredeen de Bel-gen, die, yrauneer zij in Duitsdhland zul-1 'toinen de wet oog om. oog, tand om û- zonder versagen zullen toepasseoi. e Belgen hebben tussehen Moorslede en Vf.r«w^-e ^et vervaarlijk net der Duitschis I,,V.,vf'' '11^61' d>orgebeukt. Daxiizeela m WVmil n' ^lst ruim militaire station de» ' 011 Rolleghem-Kaptelle uijn ver -ttén iâ C'P°0l'w°g vaa Roesela-re Meeu . ïs fvfgeknipt, Nu maroheeireii de Bel. gen naar Wînkel St. Elooi, St. Katharna Kapeile en via Moorseele Gullegem naar Heule' en Kotrijk om den spioorwegi Ingel-munster naar dit belangrijk knooppunt van spoorwegen naar Meenen, Moeekroen, Gent, Oudenaarde en Ronse te bezeaen. De wig in Vlaanderen wordt steèds ver-breed. Roeselare en Meenen vallen wan -neer de Belgen en Britten willen. Zij overvleugelen liefst bei^e steden, die afgezonderd zijn. Het gehucht Sleyhaaghe tuaschen Staden en Roeselare is in Lel-giache handen. Dit is ook het geval van Ooatnieuwkerke. De Belgen jnoeten thans ook aen spoorweg van \peren-R01eselara ook atgeaneden hebben en dieze stad .tôt een paar kilomeier genaderd zijn. Door die stoutjnoedige manoeuvre be-dreigen de Belgen de kust en- Rysel, die omgebogem wordt langs Meenen en Moes-kroen. De streek van 3^ sel zal moeten ontruimd worden, net als de kust. In de Vzcriaundatie zijn verscheidene verschans-te hoeven gevallen. De Duitschers verwachten zich aan een ontschepingi der Engelschen aan de kust. Kamerijk valt. De stad is door de Duitschers in brand giestoken. De stad St. Quentin is veroverd tôt hot kariaal en het station, d.w.z. tôt de Z.O. buitenwij'cen. De Engelschen zijn in Rou-vroy, ten N.O. van St. Quentin en dus over het kaaiaal en den spoorweg naar Kamerijk. Reims heeft meer lucht gekregen. De Duitschers zijn tussehen de Vesie op de Aiane .moeten wijken. In Champagne beukt Gouraud onver-moeid. Hij is te Challerange en Monthois en Lery en Orfeuil geraart, terwdjl de Amerikanen, bij Cunel en Brieuilles bij Dun geaomen hebben. De Duitsiahers treicken achteruit naaj Vouziers en Sissonne oj;de Brunhildelijn en de Serre, waar zij niet kunnen vertoeiven. Door <Jen val van Kamerijk, moeten de Duitschers reeds de nieiuwe lipn Metz-Eij-/ael verdedigen. In Duitschland woedt de crisis eleeds voort Hertling wordt, zegt ni en door von Payar vervangen. De opvolger van HintzjS nog niet aangeduid. Een jnimsterie zou gevormd worden met Erzberger, den ge. â Koning Albert zal België bevrijden. Van de hoogste beteekenis is het -feit dat de koning der Belgen, per&oonljjk- en di-rekt de Belgische en geallieerde troepen aanvoert om Vlaanderen en gansicà België te bevrijfden uit de klauwen des vijands. De geallieei'den hebben zoo doende deoas overtvinnaar van den IJser een blijlk van hoogachting en vei'trouwen willen schen ken en tevens België in hiet bijsaonder on-derscheiden.De Belgen zijn uiterst gevoeMg aan die eer, dia op het Belgische volk afstraalt. De tijding dat koning Albert aisi een rid-der aonder gevaar of Vr&es het bevrijdings-leger aanvoert zal in het bezette land de grootste gieestdrift verwekken. Zijta opperbevel in Vlaianieren bewijst toch ook nog dat B^gîë niemands vasal Is, zooals onze vijanden beweren, maar een vrije en onafhankelijke natie, gteleid door een koninklijk'en held. De koning kan nièt Mer in zijn opiwek-kerudo dagorder zeggen : Overal wijken de Duitschea-&. Soldaten, toont u de heiiige z:tak onzer onaîhanke-lij'kheid, toont u onze tradities, ons ras waard'g. (Voonvaarts voor het recht, de vrijheid, voor een rœmirijk en oneterîelijk België." De overwinning der Belgen. I.ONDEN, 30 Sept. lEeuter) Oifid-eel. Ondanks aen slagregien, beb -bea de ge&llieerdera. den opmarsch lajigs het geheele front voortgezet. Zij namen Amersvelde, ten zuidwesien van Handzaeme, Staden en Oostnieuwkerke en staken de-n wegvan Zarren naar Roese-laere en van Roeselaere naar Meenen op verscheidene punten O'Ver. Een aanmerkelijke huit, munit : e^opslag-plaatsen en spoorwegmaterieel zjijn var-meesterd.HAVRE, 1 Oct. Ondanks het afschu-wêlijke weer en den stroomenden regen -_Kjt\bh' n ri a tl*06p6U, Vv ici terend vuur door geen hindërnis te tem-peren is, hun voorutgang Maandag voort- ffzt en een belangrijk succès behaald. ij hebben den weg Zarren-Staden be-reikt en overschreden en beoosten het dorp Amersveld Stadenburg, alsmede Sleyhage, aan den weg Staden-Roesse-laere vermeesterd. Meer naar het zuiden is Oostnieuwkerke, op ongeveer vierK.M. bewe^ten Roesselaere, eveneens in onze handen gevallen. De Belgische linie liep m ulen namiddag beoosten Moorslede, dat den vorigen dag in een zwaren strnd wa& vermeesterd en vereenigt zich in ae nabi.iheid van Dadizi&ele met de Engelsche linie. x Tezelfder tijd dat deze zegevierende krijgsverrichtingen ten uitvoer werden georacht, ï?erden plaatselijke ondernemin-gen benoorden Dixmuiden verricht en met schitterend succès bekroond. De be-langrîike versterkte posten, de hoeven Terstilie en Violette, op ruim twe^ K.M. no ^rdoostelijk van Ramscapelle gelegen, werden na een korte en hevige oeschie-ting door onze troepen met een siag vermeesterd, waarbij gevangenen en buit werden gemaakt. De hoeven Terstille en Violette, die midden in de overstroomde .vlakte liggen, waren door de Duitschers ui vestingen veranderd en vormden steun-punten van den eersfcen rang. Sedert ein-de 1914 zijn er herhaaldelijk talrijke en blo^dige gevechten om het bezit er. van feleverd. Thans zijn onze dappere sol-aten van deze posten nieester. De op Maandag veroverde buit is aanzienlijk; gdwichtige dépôts en spoorwegmateriaal zijn ons in handen gevallen. Het aantal gevangenen is, aanme-rkelijk toegenomen. ACT1VISTISCHE BOLSJEW1KI. De „V1. Smieder". een aotivististch b.'aai-d-je, da,t te Gent verscihijiat . driagt op re-volutionadre dadea aaa ^ schrii'ft o. a, : ,,'Wiapt we gelooven aiiet te overdrii'vieM als we meenein, dat V^aamsclue boanmieai^ Vlaamische gieijatieaiea en Vlaatnsche mîw cbiengeweneia de dacidjsvijlaindieia van ons volk een® oasohadeiijik zullen îaa'ken." vaarlrken katholieken vredesmakelaar, den raad&heer van zekere katholieke bladien in noutrale landen, Lï^'en en Ebert, twee keizerlijke sozial-diemocraten, die zich be-reid verklaren den kaiser en zijne dynastie te redden. Bulgflrije toont zich bereid met de Entente mode te werken en deanoods Turkija aan te vallen, tenizij de Hooge Poort ijilings Bulgarije's voorbeeld navolgde om een ka-taatroof te vermijdea. De Engelsche en Fransche cavalerie moet te Damascue zijn. l'n Monténégro is een opstand lôsgebro-ken die de Oo~lmrii'ksche troepen in Al-î»anio mst âfanijâag bedreigt. In yiberic werden 15.000 krigsgeyange- 1 • ucu • .iwapend. i cUetieelteHjk niet geoorrigserd.) 1 • Legerberichtsis «iee* iEratente. De Belgen rukken op naar Kortrijk. De Belgen versloegen de Duitschers te Moorseele en namen Dadizeel®, Ledeghem en Rolleghemkapelle. INNEMING VAN ST. QUENTIN. . Kamerijk omsingeld en in brand. Algemeene Duitsehe terugtocht bij Rêims. Duizenden gevaRgenen. Vorderingen der Amerikanen aan de Maas. Bulgarije sluit zich bij de Entente aan tegen Turkijo dat wankelt. Opstand in Monténégro en in Roemeniê. De .Britten te Damaskus. Ontwapening van 15.OOO Csntralen in Siberiê. D® soz-dem. moeten den Duitschen Keizer redden. Het gevechtsterrein in Azië. Vaa ket Westelijk front ' Het Amerikaansche legerbericht. LiONDEiN, 1 October. Officieel. Gedureade den da,g hebben wiji onze linie ia de Argoa-nsn vooruitgebracht. Meer aaar het Oosten zijn oaze patroeljeis voor bij Cierges opgeu trokken en zijln thans werfczaam benoorden dit punit en aan den weg vaa Exermen.t tôt Geisnes, w,£qarb^ ze voeling met dea vijajnld houden. In het aoiorden trekkcin de Aa,er:kanen met de Franisohen en Britten op en feelieif, in hun sucoessea. Sedert 26 SepLeiaber hebben onze vliegiers meer dan 100 vijanideiijke vliegtuigen en 21 ballons pieergeschoten. Het Engelsche legerbericht. LOKDEN, 30 Sept. (Reuter.) Oîfi-cieel. Niettegenstaande het slechte weer en den kraentigen tegenstand van den vjjaiia werden oelangrijke vorderingen maakt op het front St. Quentin—Kamerijk. Ten zuiden van Belle Eglise heeft de eerste divisie den aanval opnieuw on-i.ernomen en veroverde de hoogte bij Thongny, veroverde het dorp en het oos-telijk emde van den kanaaltunnel bij Le Tronquay. Vele gevangenen werden gemaakt. Zij trokken hier tezamen op met de 32ste divisie, die des nachts de ver-dsJigingswerken van den tunnel aan de orstelijke zgde van het dorp hadden ge-no?nen. Vorderingen werden daarna gemaakt- op de hoogte ten noordoosten van Le Tronquay, en ten oosten van Neu-roy. Aan den linkervleugel vielen de. Engelschen en Australische troepen ' in noordeliike richting aan langs de wegen Nauioy tôt Gouy, Met groote vastbera-denheid aan beide zijden van de Hinden-burglinie overwonnen zij den ^egenfitand vaii sterke vijandelijke strrjdla'achten en veroverden 't grootste gedeelte van het verncogde terrein ten zuiden van Gouy, waarbij vele gevangenen werden gemaakt. Meer naar het noorden hernamen de Engelsche troepen Villers-Guislain, alsmede den hoogen weg ten zuidoosten van dit dorp. Ten noorden van Kamerirjk bood ae vijand krachtigen tegenstand met een groote troepenmacht. De3 niettegenstaan-ae wisten de Canadeesche troepen vooruit te komen en den vijand zware verliezen too te brengen. De Engelschen brachten hun linie vooruit tôt den westelijken Leie-oever tussehen Neuve Chapelle en Picantin. Tegelijkertijd werden vorderingen gemaakt ten zuiden van Fleurbaix. Meer dan 60 .gevangenen werden binnege-bracht bij deze operatie. LONDEiN, 1 Oct. OU u t e r.) Engelseh avondstafbericht. De krijgsvea'richtingien werden heden met hevredigenden uitslagt voortgezet s p het slagfront tussehen St, Queintin en Kamerijk. Op onzen uitersten rechtervleugel ton N-O1. van St.. Quiêntin, imaakten wij afaamei'kelijke vorderingen tea| O. vaa het hooge terrein Oostwaarts va® Le Vergies. Verder Noordwaarts, kregen. wij vasten voet in Joncourt, bestormden da versterkingen en het dorp Estrées «a • zuiverden het terrein ten Z. van Le Car, telet van vijanden. In het centrum hebben ernstige gevechten plaats g eh ad in de dor-pen Crèvecoeur en Rumilly en op het hel. îendè terrein ten N. ea ten 0. van deze plaatsen. Op den linkervleugel, tussehen Kame-rijk en de Sensée, zija oaze troepen dei^ geheelen morgien ernstig siaags geweest, in aanvallen en tegeaaanvallen, imet ver-sche vij&ndelij e troepen naar het front gezonden. Desniettegenstaande maaktea wij vorderingen tem O. van Tilloy, een noordeljjke voorstad van Kamerijk, en in de buurt van Elecourt. Sedert 2*7 September hebben wij 36 Duitsehe divisies met zware "verliezen verela-gen. In Septeanber zijn 66.300 man gevan-gen genomen, iwaaronder 1500 oflicieren,. Er werden 700 kamoanea en duizendc.m l'aciinegewercri buitgcmaa1.:1" Hei aantal gevangenen m Augustus en September t.e-driagi 1^3,618 man, waaronder 27&3 of-fic ej-fea, terwijl 1400 kanôniân <yer>'fci> verajeesterd- LOJN'DEJN, 1 Oet. Zwiare regens ia Frajnk» rijik en ^laandetea, die dea strijd gjsbertm eeniigeraniate hebben belemmieird. Ndettemin-hebben de geiallieei-den wezenlijike vciidieriiL, gen gemiaakt. De Fransctan werkea thansl evenefeias mede (a,an den aaaral ia Vlaa,^ deren, m(at de Belgen en Britten. onder aanvoeriag vaa Kcindag Albert. la sptft vamj den hardnekkigen tegeastanicf is het. gehe^e front vooruiitges'chovea. Da Duitschers geven toie dat zlij gedwongen w:aren dea recht,vr^ vleugel v,an hun ;)verdeidigingsfroat" achter he.t vak van Haadzaeaœ, vaa benoordiem; Dixmuiden tôt iWerokea terug te trekkan1 en dea vooruitspringende hoek van iWiyt, sohaiete te oaitruimen. De geallieerde troepen hel ' ea hedennaeht Annersveld©, Staden en Oo^iniiauwkeike vermeesterd ea op versthii» lende pimben den weg v,an Zarren toi Rou» lers (Roesselaere) en van Rjoailiers naar McW •nen oversohreden. LCWNDEN, 1 Oct. (R eu ter). De Austtiai) liërs hebben hedenochtend in een ni^uw^fli aanval Estréès, Zuid-JOoBtelijk Le Calelet veroverd. De /Britseb.Belgische troepen Noordell^ van Meenen hiatbben Ledeghem^ Folle|gheim eu( Ciapelle beaet. St. Quentin genoman. L0NDEN, 1 Oct. (Reuter.) Reuterg bijzondere correspondent bij het Franschej îeger seint, dat de Franschen hedenmid-3 dag St. Quentin zijn binnengerukt. _ Een R-eutertelegram meidt, dat dit be* richt in de wandelgangen der iranschsj Kamer îievestigd werd. Zie vervolg Tweede Pagina.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes