Belgisch dagblad

548 0
27 augustus 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 27 Augustus. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 05 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/s46h12w94b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

gde Jaargan^. ML£Jk.lFfÏ>ÀG- «7 .A.ITGTTSTTTS 1917." IV o. 89St . abonnementbn. pêr 3 maanden voor Nederlanc il 2.50 franco per post. Losst Bommers. Voor Nederland 5 cent t*oor Bnftenland 7'/j cent. T\nn ITnnM *Dninc< Aomn 1 OA BELGISCH DAGBLAD AD VEETENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elk( sgel meer f 0.30; Reclamei —5 regels f 2.50; elke rege îeer f 0.50. London: Dixon Honso Lloydi Lvenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. Mersclaijnend te 's-Gravenhage, elken werkdag te 12 ure middag. BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. Duitschland en Centraal~Afrika. \ , ta de Belgisch© kolaniale wereld hm, Ut voorstel van den Paus omi DuitscJ land zijno verloren koloniën terug te gi men, opschudding verwefet. f Die ontroering wordt overigens gejdieod (loor do Franschen en Britïen. i Terecht heeft do Engelsch© staatsma gV/altef Long vorfclaard dat dé terugga* iran de Duitsche koloniën nooit doc Ida Britsche Dominions zou goedgekeuid wo flan. Ook niet door de Engelschen zel jvoegen de Britlen er bij. \ De bevoegde Belgische kolonialen zij jvan meening dat Duitscfi© bezittingen i lAfrika, als geburen van onze Congo, vc* dozen cen besténdig gevaar zoudea zijî De oorlog heel't dit gevaar eilaasl fci iwezen en honderdan brave blank© e jneger-soldaten zijn het slacliioffér van |d jPru> ische snocdheid geworden. | Ile sei'rijf Pruisiscih© snocd'neïd. ' Een onzor knapsta en bekwaamsi© ki Ioniala offi"orseffi, de afmetingen had g ïnaaJvt om. do betwisba grens aan È •Kivoemeer tusschen Oost-Afrika en onî kolonie vast te stel'en, wees er op, d; 'di Duitschers onmiddelTijfc bowapende sciia son aan dj pas mihtgetrokkôa greir bouw din als ©en bedreiging voor Belgisc r fongo ! fi De Duitsche aanval op onze grens, ) Augustus 1914, steunde zich op die scfhai sen.. Bedoeld officier voegde or bij d die aanval zorgvuildig was voerbereid < dat e^n Duitsch Consul in Midden-Afrii zeer goed wist dat er oorlog zou zij. * Bij vertrok immers tijdig. Overigens w^et de uit&iefcendà Belgiscl diplomaat, de heer Pieter Orts, diei sp .ciaal aan het département van kolomit is geheciht, beter dan wij wat d& Dui Èche'rs in Oost-AMka tegen onze kolon ,Aan li et brouwen vvajien. Die Duitsche h ' zitting heelt bij immers vôôr den oorlt ibezoebt. f ïen aanzien van onze kolorue volgde do, Duùtschers dezelfde taktiek van i siaap sussen, die zij sedert vele jaK tegenover België gebruikten en waarva onze diplomaten te Berlijln, Parijs en Loî Ûen de dupe zijn geweest. ffc zeJf ben getuige geweest van d spiilletje op de plechtige opening van b; k(jl niaal buis in d : Stassai't-traat te Bru s- , enk-eJe weken voor den oorlog. dô correspondent van de Kolnisch Z e i t u n g, dien ik op zijtn ve^zeek as irnzen minister van koloniën, den h& lalos Renkin, liad voorgesteld, overlaad< <1 «e met verzekeringen van Duitschland wi lvvillendbieia en sympathie omtrent oto: iV^ikaansohe bezitting. -en paair maanden laber sebonden c Jmtsche troepen de neutxaliteit van Cou go. Zij meenden de kolonie te kumne veirrassen, zooals men tegen België was : \wk gegaan. Do dapperlieid vaa onze officieren e So'da.ien heeft ook opi Afrikaanscibé grond die bëflefceningen den bodein! ixt geslagen. Hoe kunioen wij dan iia vrede Ieven mât onbetrouwbare en vtalsche geb'uren wieir plan is eeia reusacbtig koloniaal rijk in Afrika te stiebten, waarvan onze Cç>fi-go de ketrn zou wezen? Heit doel dea* Duitschers is in ihet zwarte werelddeel ©an ontzaglijk militaire mogendheid op te bouwen die de naburigie koloniën zou, opslorpem, bedreigen o£ ver-pletteresi.Het is iau gebleken dat de Duitscbe koloniën, oefeniiigspleinen wa.rea vooir Dràat-sche officierea en ondexofficieren, die de nogers drildeia, Jiiet met het oog op de paradamarsch, maar met het doel Cien-traal Afrika te overmeesteren. De 10.000 Duitscbe kolonieten die men in de ver-sehillende Duitscbe bezittingen aantrof, waren uitveilkoreaea om het „zwarle mien-schenmateriaal ' ' in de wapenhandel le oefenen. Generaal Smufe we:d verwittigid dat indien Duitschland in de toefcoimsit zich lichtingen van negersoldaten in Afrika kon verzœkeren, het op een grooto schaal zifno poging om de wereld te on-dorjiuikken, zou h©rbeginnen. Vooff de veiligheid van de Belgische kolonie, van Afrika en van dr> gansche wereld moat Duitschland buiten Afrika ge-sloten blijven. Bovendien hebLen de Duitschers de on-beschareven wetten die ondieï; koloniseeren-de machten bieàtaan_, geschoruden. De Duitschers zijn namelijlk da sohuld dat ei tusischen blabfcen en negers werd geste den. * Het zon ooazin zijn Duitschland tœ te laten zich opnieuw in Afrika te nestelen. Men heeft ook rekening te honiden van don wil van de iniboorlingen. Duitschland heeft zijno 12.000.000 inboorlingen zoo mishandeld, dat zij de pinhelmea een doodelijfcen haat toedragen en thans ge lulkkig zijn omdat zr): hun wieed en on-dragelijk juk niet meer dragen.. Men vergeté niet dat de Duitsclfcrs zich door het schiritbewind ia Afrika deden viree zen. Het waire een verraad jegens het zwaa-te ras, dat zoo. dapper en zoo trouw vooi België, Franfcrijk en Engeland strijdt, nioest iïien die arme negers opuieraw aan de Duitsche beulen overleveïen. Do Belgen hebben tusschea d© Kivae en Tangauyka-meiren tôt Tabora, een dei rijksto gewcs'en van Afrika vermeesteLd Aldus hebben zij de waaîde van Congo mefrkelijk Vierhoogd. En de paus zou met ail© open of ver momde pacifisten oins veipuchten die stre fcen terug te geven. wanneer do perfide Duditscheis onze vxeedzame kolonie van daai 1 heibben heloerd en bestookt en bet nog zai doen, misschien miet meer geluk? N ooit ' Do wapen,ein zullen beslissen. I p.nnne rln n^stillan TflSITCTâiS 1^ Te Rome hcerscht vreugJe • omtren verovering van den Monte Santo, onvcrgelijkelijk observatiepunt voor Isonzo en Gorizia. tie rots scheefi ongenaakbaar. IS tep: in hebben de snldaten van Cado het onmogelijke verricht. Eere zij h ,Voor de Oostenrijkers, die den berg neenibaar. achtten is do klap zeer ge\ lig. Weldra zullen de bergen San 1 briele en San Daniel /op hunne b( veroverd zijn. De verovering van dea Monte Sa heeït de Ital'anen niet weinig opgem terd. Aan do Maas hebben de Franscl: nogmaals vorderingen bij Bethincouxt maakt. Aan den ' reehteroever van de M hebben de Franachen met succès een a val gedaan tusschen de hoeve van 3V ,mont en Bois de Ghaune. Zij -verover' de loopgraven over een front van 4 meterô en eea diepte van 1000.^ Het geheele bois des Fosses en bosch van Beaumont tôt den rand 1 [dit dorp zijn in handen van de Fr schen. Nog 1500 meters en dte Franscl zullen langa die zijde opnieuw aan hui oude in Februari 1916 verloren li staan. i., Dit wordt een bedreiging voor vijand. In hun overzicht melden do Duitscb dat zij hoogte 304 aan den linkeroe der Maas plaumassig hadden ontruii vooraleer de Franschen er zich nés den. We kennen dit liedje. Rond Si. Quentm hebben de Ern . schen hun verloren loopgiraaf bij Gui mont heroverd. Het Italiaansche offensief heeft de a valien der Centralen tegen de Russen na doen staken. Een paar weken geleden deden voorzien dat het Japansche leger, dat teen voet van, 2.500.000 man is gemob jfieerd in Europa verwacht werd. Le,,î ;tm" deelt klaarblijkelijflc officieus mede, ( ' Japan wel aan de militaire réorganisa , Van Rusland zou kunnen (teelnemen) ^el door de Russische garnizoenai toi borië door Japansche froenen te de Een en ander natuarlijk met vol toeslemming der regeering te Petrogra De op deze wijze vrijkomende belangi' ko Ruesische strijdkraehten zouden de in staat zijn aan het front een nuttij roi te varvullen. Er bestaat ook gec bezwaar dat Japansche -fcroependeelen h Russische leger, komea versierken en do( hunne dapperheid en plichtgetrouwheii den Russischen soldaten als voorbee] zouden strekken. Een protest der Belgische regeeriri! De Belgische regeermg protesteor plechtig tegen de bestuurlijke scheiding en togen de gowelddadçn, waaraan d( a.mbtenaren bloot staan, die weigeren, tl< bezettende mogendheid bij to staan in d( toepassing van dezen wederrechtelijkon en ongerechtvaardigden maatregel. D< rogesring roept het oordeel der geallieer de <hi neutralo regeering, die de ovejr eeiii'komsîen betreffende de weitten en ge broiken van den oorlog te land med© on-ilerteekenden, over deze stolselmatige ex mgrante schending van het volkenrech «i België. Vredesvoorstel van de/i Pau Le Belgische Jegatie doet ens miededceiîi] van het volgemlde! ioiIficie©l© ooimmuniqaé v; 'den Belgisch)ejn minister van Buitenlandscl zakon: De Pauselijke boicjdschap aan de hoofd* der cpxliO'gvcertelnde volken heeft don konij van1 België J>e^ie<ikt, jd'ofoa- tusschenkolmst v< den Ee]gisch|e|a gezant bij het Vaticaati. I cntvangst van het PausieCijik docuin.leiat b vesligienflj hlejeift de koninklijke iielgeering hx de gebracht aan de) verheven ge^oeten waardiO'Oir bet ïs ingelgte|vea en haar dankbaa hesd1 uitgfedrukt veptr del bijlzondere beJan stelling welkiel de Heilige Vader koeste voor het Belgische voik, dat zoo wreed < zoo onrechtvaaidij; ïs getrofJe]n door den oo log. D© Belgisch)e( regeering zai met t grootste wlefl,wililieîndhieid d© in de boodsch.: ncietrgeîegde voorstelitetn Jfestadejsren. Links «n Rerhts. Doiycii upgepasii Là „Nieuw|ej Rottecflamsohe Courant", d ini het bezleitte België woidt toegeiaten mia niet in bet onbieizette Ueilgië, h©eft dtezea- d gen tefeln. jobsartikeil bet;aîl'e|a|dl3| de haven v< Antwerpen gietpublioocrd. Dit artikel is ou leend aan die Revue international© d'éooio mie politique et dl» finances.. De directe van die revue is niemand anders dan V gel Wilheilm, H.© m©dewerker van d© ç biroeders Hutt, d© bieroemde Duitsche ba kiers, udgevers^van La Belgique. Wilhel Vogei is eein oud-seminarist te Mech©l< en zelf DuitscLe|r van oorsprong. Die Beuj man'volgt de taktiek sclirik ondetr de B< gen te v^eirwekkiein. Vandaar zijn axtikél over de( haven vi Ancwei'peln. Een Belgisch (!) weekbiad. De );P,©Igisch© (I) Socialist", beweert, d hij ten Elei/gisch hlad îs. Laat zien: Medewleli-kexs : Malhtaiann, wiens karakle. ticke naam gen&eg beteekent dat hij i Duitschland via Hcland naar Antwerpen gekomieïi. Samson, Holland.ch isira'l'et, mede.verk van het ^bourgeoisb^d'" „D© Nieuw© Ce xant". , Kail (Mayer, Oostmrijksch isiaëLjelt, di© m eein Duitscbe pas naar Stockholm mocht r zen. De zo-vial© Zamar is IcL'e) eenige Bolg, v dit gezeCschap. Hij, di© wekelijiks Dir. T< wagne, zijn weCd; ener, door do mode! sleurt, is€ steeds aan het Offi Belge al hier geiaecht, waar hij guidon per maand tnelkt om t© renlen ren, ge'ld dat hem verstrekt is doioj- de B giscLe reglejsring, di® hij niet ophoudt te 1 vtcliten. Les Nouvelles Onze goediej oolieiga „Les Nouvelles" v Maaslricht, heeft hEit vieadb jaar van z: bestaan begonoein. Is het ans tcegelaten ht harteiijk ta fei'.iciteeren ? Door ziijta. bij o stelc patrioitische ipln totnwank©-bar© houd'i heeift het flink g©schreven blad recht op waaideering van aïtel Belgen. Linea i©cta, is zijïi Mis, dezelfde van 1 piinselijk huis van 'Ligne. Streuvels de cynieker. Strenvels hleleft c.hpev«n, dat hij ten j volge van het elen van rhabarber, driemaî den tusschen îfâvetn en dood heoft gezweî Hij brenigt zijn tijd door met e3®» bewerki van de légende van Genoveva van Braba Hij zeigt: „H©t is p'ezieirig werk en m veigeiet h©t „hediendaagsche" bij, 't geen veel is !" Het Hanldieisbiad, waaraan wfèi het nieu cntleenen, voegt er de bstaakenisvoll© wo« den oij „.... G>eCukkigjei Strej.v^s.'..î." Inderdaad. ^ Fransch oordeel. Le h©,e|r Lucien Cornet, sohrijft in Baplpel1' oveir Huysmans, „diein Eejgisclien i nister", zooals „Tas de Blaguieis" van B lijn h ©m noemdie). „De laatste tij|ding(e)n meËden dat hijl ] sprekingen hieid met d© Duitsch© mind ho'dssocialisten, na zich t© votren met ' nieettdeirheidssocialislen te hebben b©zig; bouden. Die man mcet altijd over iets hi del©n met d©gen©n di© zijn land zijln. b ; neiigevallenj nadat zij1 beiloiOL'd hadden het ' ee,ibiieldigen en desneods te verdedigen. „Den beul tee'achen, is lafhartig het slac' ' oifér vertrappieten. Hiet beteekent tegenov de leeuwige getechtigheid den verfoeilijkst aansiag p'egen, .de niet uit t© bcejen fo want dit is d© wrc|e|ibeid door huichelarij v< vangen, wat nog erger is. Ha! mien wil id wij onveirschilllig blijven, wandeler d)o aa van het bloed clietr rechtvaardigen en d zachtmioedigen stroomt. Huysmans vie(rz,oiE ons d© hand tei gielven aan de miotffon, d zooials de he|eir Pasjitsj het nog gisler zegde, 10.000 Sietrvische jonge misisjes a , d© levie!ranci©rs van de Turksch© hai©ms, 1 men te vfârkoiopen. Dat het voorhoo.d d Judassen van schande glc|e|:e! , Indien ©r in diei wereld wleaens zijin c , sîechtep zijn dan .Wililjejmt, dan zijln. zij het Een goede daad van den Paus. ,Wij v.rnem©n dat het Vat'kaaneenkrac tig protest aan Duitschland heeft gestuu: omtrent het afschUwelifk oplreden (1er Du scho en TurkscJhe troepea ia Paiestiaa. Sedert een paaï maanden optving h Vatikaan geen nieuws meer over het i Land. Het is v'erplicht geweest ziclh wenden tôt een neutraal land, dat e: gezant heeft bij den H. Stoel. Uit Palestina zijn op die wijae vrees lijke berichton gekomen. D© to©stai-,d zc cr gruwelijk zijn. D© kloosters zijn i ganseh geplunderrf. M©n h©eft er geif nieuws van Mgr. Camassei. Moorderij€ zouden hebben plaats gehad. En -met die barbaïien wil' de Pav ons ;C©n vrtde naaï vergelijk doen' sluilen De voedseivoorziening in België. WASHINGTON, 24, Aug. Reuteir m!eC<3 dat ©en© overeenkotoist is getroflea tussclw do Veir. Stalen ©n Nederland, volgens well ©en© z©k©:e hocveelhcid graan -naar Nédé land zai kunnen wordeta. v©rscheept, op voo "\vaarde, dat een gedeelta dairvan wordt b siemd vciOtt- ce voedselvoorz.enina in Bc BiJzondere telegrammen. DE OVERiWlNNING BIJ HEUVEL 304. LYON, 26 Aug. De omvang vaironne overwinning wordt met den dag grooter. De vestinggordel is thans zoowel op den tinker als op den rechter Maasoever, her-steld.Den 20en Augustus stelde een schit-terend geslaagde aanval ons in het bez'l van den Mort Homme. De heuvel van Oie viel den volgenden morgen in onze handen. Den 24en bezetten onze troepen heuvel 304, zonder slag of stoot. Er staat geen Duitscher meer ten Zuiden van de beek van E orges. Zoo ontwikkelen zich de resultaten van ons zegevierend élan en onze prachtige manoeuvreerkunst. Bin-nen vier dagen hebben wij deze beroem-de stellingen heroverd, waardoor de vijand drie maanden lang zoo bloedig g© vochten heeft. Dui schland tracht zijn ne derlaag niet cens meer te verbloemen. Het draagt rouw om het verlies van de ze onvergelijkelijke waarnemingspost er om de of- en defenaieve waarde, die hi; vnor hem had. Met den dag ziet het zijn krachten verminderen. De Duitsche telegrammen trachten de beteekenis van d« door ons bereikte resultaten te verbloe men en onze overwinning te verkleinen Zij spreken, zooals gewoonlijk, weer van een vrijwilligen terugtocht. Den strijd ontwijken, dat is het wai de tegenstander thans een overwinning noemt. Had hij echter de bedoeling heuvel 304 te ontruimen, hoe hadden wi dan bij den troep gevangenen, die wij ei hebben gemaakt, vier ofiicieren kunner aaatreffen, behoorende tôt een versch< legerafdeeling, het 15e Beiersche régi ■ ment, dat ter verkenning was uitgezon-den om de aflossing van het aan . he eind van zijn krachten gekomen garni zoen voôr le bereiden. Den 24en Aug beweert de vijand, dat hij van plan was ons den linker Maasoever af te staan. Een paar dagen vroeger had hij heé andere gedaehten. Wij hebben een leger order van den 17en Augustus in ons be zit geteekend door den beve>voerender generaal der divisie van den Mort Hom me Men moet er rekening mee bouden zoo heet het daarin, dat men te eenige] trd zai worden aangevallen. De troepen moeten alleen op eigen krachten verirouwen. Ik hoop, dat zij sterk genoeg zuLen blijken te zi,ii en den vijand zullen verslaan. Zijne Excellenfia zai intusschen wel reden genoeg hebben gehad om zijn meeuing te veranderen. 0m te weten hoeveel beteekenis ce Unit, schers aan het bezit van dezen neuve! 30-i hechten, is geea sterk Uwateili gs-vermogen noodig. Zouden zij ppce-dig de gevechten van 13 Juni, il Jull en 1 Augustus zijn vergatbn, die ailen: ten doel hadden om cle<se kostbare kam te ontrukken of althans te feetwisien? Wij weten er ailes van door do krijgsgev aa genen, die wij hier hebben gemaakt. Oe bevelvoerders hebben niet opgehouden hen-te wijzen op de buitengow.ine oelarg. rijkheid van deze stelling. Heuvel :-'0i is de sleutel voor het gehneJe wesvejijk front, hebben de bevelvoerende ^cneraaïs vau de 29e divisiie en Van de 213e devî-sie gezegd. ,,Als de-Fran:eben er ooit'' in siagen heyvel 304 to bezetten, dan zi,m w:j voor meer dan de liel't verloren. -anfc eenmaal meester hiervan, staat nieta hun1 opruarsch in welke richtiog ook, meer in den weg." Zoo sprak devijland dria m ek en geleden. Men weet wat zij nu be-weren. Wanneer hebben zij ooit gezegd1 wat zij werkedjk dachten. DE OVERWINNING BIJ VERfDUN. PARIJS, 2G Aug,ustus. Generaal. Betain! heelt d© volgende dagorder gericht tôt het 'tweedla lag:er Officieren, ondietrofficieren ©n so'daten vaa' het twepd® leger.- Het geheal© Fransché léger heeitt met ontroering uw joeimrijik© krijgs-verrichtingen gevolgd ©il wenscht u gelui! met h©!, daardoor opnieuw bohaalde succès, Als h©Ldien heibt gij met ©en enkelen sprong' den weg afge'.©gd, waarop zcovelea uwet kameradea den vijand gedureud© do langel' n^aaiiden van zijn overmeedigen aanval 03 Veadun -eilk stukjei grond hebben betwisU1 Petain. DE KONING VAN GRIEKENf AND-TE SALON1KI. Ds Koning is naar Salowki vertrok-ken om zich op de hoogte testellen, vaqj de omvang van de Doodlottige ramp. Venizelos heeft in de Ramer ver - i klaard, dat het aantal door de ramp ge-trolfenen de 60.000 niet te boven gaat, Legerherichten der Gealîieerden. Verovering van den lient© Sae^to. Successen der Franschen bij Bethincourt en bij Beaumont — Het bois des Fosses en het Jbosch van Beaumont in handen ] van de Franschen. — Vorderingen der Engelschen bijj Haricourt. — Hevige strijd aan het Roemeensche front. — J De Engelschen heroverden hun verloren loopgraaf bij] j fZ 1 lillû rv* nn + Van het Westelijk front. Het Belgische iegerbericht. van 20 tôt 27 Augustus 1917. In dea loop van de verstreken we hebben onze patrouilles infanterie zi erg bedrijvig betoond in de streken vj Ramscapelle en Dixmuide. Een overroo peling tegen de vijandelijke werken in richting van Beerst^Beloote op den Oc telijken oever van den Yser uitgevoei is volkonnen geslaagd. Ons geschut vui de til van vernieliagsschoten af en brac daarmec[e ook batterjjen tôt zwijgeu. Onze vliegdienst was buitengevvoon touw. Hij heeft verscheiden gevechli geleverd, waarin vier vijandelijke to stellen vlak bij onze schansen zijn g veld en heeft de «ijand-eliike werken de buurt van DiWnuiden en Bille 1 Wouwen herhaaldelrk met machinege weervuur bestookt, daar op gering< hoogte overheen vliegend. .Het vijandelijk geschut heeft meer dt een& bij het beschieten van onze kanto: nementen van verstikkende granaten g bruik gemaakt. BELGISCHE GRENS, 26 Aug. Den d; van 24 Augustus had eein kalm velrlcicup. G du rende dein nacht van den 24en op die 25en Augustus h©bb©n wij met succès ee overrodnpeling'uitgevoerd op den Oostelijkï oever van d'e! Yser, ten Noorden van Di: muiden. Den 25©n Augustus was de g schutstrijd vrijl hevig bij Ramscapell'ej, Pe vyde en Nieucappiell©. Het Engelsche Iegerbericht. LONDEN, 25 Aug. (Reuter),. Britsc stafbericht. — Door een welgeslaagd* aanval, gepaard met geringe verlieze aan menschenleveois, bezetten wij in d< afgeloopen nacht westelijk van Lens e< kleire Unie Duitsche loopgraven van een ge plaatselijke beteekenis. Wij vermee terden ook een stelling in de buurt va Lombartzijde en braahten gevangenen e een machinegeweer mede. Beoosten Ep hy was hedenmorgen vroeg bet geschi aanmerkelijk bedrijvig. LONLEN, 25 Aug. (Reuteir.) Britsch staf- j beiricht. In den nacht van den 25n en vroeg ' 's morgen^jDœchoot die| vijand h©vig de st©l- j lingein door ons den lSe|n ten Z.-O. vaa I Epehy vermeesterd ©a viel dei hoeve Rnaa'j Gillemont van beidel zijden aan. Na vinnigej gewchten slaagden do vijandelijke troepen1' ©r in zich weieir t© nesteton ia e©a kîeia g©dL©'t© van hua oude l>copgra.v©n ten N.-O. van de hoevla, doch zij wapeia niet in staat om voidere vordetingea te maken. Op all©: ander© punlein wierd d® aanval afg©slagen. L© noeve z©lf b^eef in oaz© handen. Ton N.-O. van Goiuzoaucourt weid ©an vijandelijk© overrompeting met verliezen afgesla-, gen. Wij zelf ieden geen verliezea. Ton N.-W,. van Lens brachten wij gedurends dea nacht onze linie lejen weinig ~ vcoruit ©a maakuen eenig© gevangene^. LONDEN, 26 Aug. (Reater.) Wij dedea gisteaa.v.ond eieln aanval en verdrevien dea1 vijand uit een stuk looçpgraaf tejn Noordoos-' ten van de hoeve van Guillemont, welke1 gisteiiiaiorgen depr h|e|m h%ov©rd was. Aldus1 hebbien wij onz|e| voirig© positie herste'd. Ds( vijand deed Idjeis nachts een tegenaanval, maar; weid teruggedreven. In den loop van den nacht wierpea Por-tugeeschp tro©pen D'iitsch© a.deelingea tea Zuidoioslen van Laveinti© terug. D© vijandelijikiel ,artiMeri© legde des nachts groot© oeidrijviglileid aan den dag ten Oostea' van Yperen, in dei streek van Lombaerts^' zijde. • m LONDEN, 26 Aug. (Reuteir.) Wij bezetten; vijandelijke st|el'.ilingen fbn Oostea van Hari-' court over m'e|ejr idan ©en mijl br©edt© ©a oveir €©11 diepte vau e©u halvea^ mijl. j De Duitschers glaagd|e|a er tijde'.ijk ia dett Nooiid-Weslelijkien ho©k vaa het bosch bîj! den weg ypiejren-Meeauen ta beaetten, maar werden oïimiddlefjijk teruggewo'rpen. Het Fransche legerberichL PARIJS, 26 Aug. Ar t il:©ri eg© vech t e n in' de richtïng van Laffaux, bij Bray©, Laonnoisi en Cerny. Op dein linker Maasoever zwakkai! geschutsact'ie d6)!-' Duitschers. Rechts blijtt1 het aitilleri'cdujel vrij hevig. Geen ialaaterie-1 ' gevieichten. Ovejral p'ders was d© dag kaM?]

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes