Belgisch dagblad

800 0
27 januari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 27 Januari. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 25 september 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/9s1kh0fs96/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

2e «T ZATERDAa 27 JAWUARI 1917. I*fo. 114 abonnemekïen. Per 3 maanden voor Nederland ! 2.50 franco per post. Losse îummers: Voor Nederland 5 cent roor Buitenland 7Vt cent. Den Haag, Prinsegraclit 39 relefoon Red. en Admin. 7438. BELGISCH DAGBLAD ¥erschijjnend fe 's-Oravenhage, eBken werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. .m; jaq|E ADVERTENTIEN. - Van 1—5 regels f 1.50 ! ellw regel meer f 0.30; Réclamé# 1—5 regels f 2.50 ; elke regel meer f 0.50. London : Dixon Houae Lloydf Avenue E C. Parijs : 7 Avenue d'Anfcln t, ^ . i ni Het toekomstig België. Onder dezen lilel zullen wij mu eai dan artikels • van bevoegde economisten, land-bouwkundigen, industrieelen, financiers, handelaars on polilicusscn plaatsen. Wij moeten immers nie? alleen dag on nacht denken aan de varlossing van oné .vaderland en er voor arba'den, doch zijn wederopbouw en zijne toekomst mogen wij gean oogenblik uit onze gedachten zet-<en. ' Wat gedaan om cnzen lai Mve naar Belgiê Dit is een moeîlijke vraag. Zij is môeilijk omdat wij in de onze-^cerheid yerkeeren van lietgeso we nog, zullen terugvinden. • In aile geva.1 moelj onzej aandacht VOOR ALI-ES in beslag genomen worden, door de mogelijkîieid allerspoedigst minerade meststotfen te verkrijgen (stikstof on fos-foorzuur) waaraan do grond sedert zôô-lang gebrek za] lijden. • Men moet or aan denken den mensch vôôr bel vee te voeden. Er is brool, er zijn aarîappelen noo-dig-Sliiiekens aan moet men do paarden-en veeétallen, do varkensfaokken, >>eroe-yolken wanncsr de menschen overscbot van voedsel. zullen hebben. De hoogo vrachtprijzen op zee zullen Jiet vorvoer van graan zeer môeilijk ma-Icen. Daardoor zulien geene a^rdappelen kunnen aankoinen. Nnchîans zullen vleesch en vet, die m in (1er plaals beMaàs, onder vomi van blikken en bij rniddél van bevroran ver-zendiugen in dé eerste noodwendigUeden kunnen voorzien. De grand zal niet s'echts geleden heb-beii do-i het gebrek aan meststolfen, maar ook doi :■ de overwoekering van het onfcruid. Daai de landarboiders schaarsch zullen wezen zaî men dus het onkruid moeten verwijdere» door zich op den bouw ,vau versmai htendo planlen toe te leggen. . Edoc-h die planïen hebben veel méat noodig om met \ ruelil aangewenti te kun- '■ V. o l'rtftïw * Men zal dus z a c h t j e s le werk moe-tea gaau om de paarden voor den wa-geu n i c t te spannen. De (rekdiereffi zullen waarschijnlijk onl-bro'con. Men zal dus zijn toevlucbt moeton nemen tôt motçrkuituur die Erank- - Wij -laten hier volgen besokouwingen van iemand, die onbekend wenscht te blij ven, maar wiens. bevp^dheid algemeen erkend - en g;eacht is in den JMgischen landbouw. Onzo ,,oude Belgiaehe landbou wer ' is inderdaàd een landblouwkundig van grojt gezag. Nader wenschen wij hem, op zijn verzoel'c, niet aan t.e duiden idbouw te helpen wanneej ; terùgkeereii % rijk reais met wijsheid en vooruiàzicE in al hare geweaten lioeft ingevoeard. Men zal een practische wijz« moeteii vinden om dit nieaw middel toe te pas sen: samenwerking, eigen ondernemàng enz. enz. zooals mon tôt nu gedaan heeJ met dqrsmachienen en andère landbouw werkttugen. Hier zal de kleine landbouw vooral bevoordeeligd. wezen. Behoeft hij niet minder armen, hij dii or over de meeste beschikt ? De behade zal er de grootste dienstei bewljzen: een goede bewerking is reedi een halve bemesting. Die waarheid pleit nog voor de ver brokKoling der lan.dbouw"b0ilrijven en dei kieinea eigendom zooals dit het geva is in Vriaanderen. / De nieuwo toestanden zullen vele ar beicler-s tôt d'en landbouw terugbrenge.n Na lange maanden onlberingen zal m'ei iien akkerb>uw meer genegen wezen. Men zal zich beter rekoning geven vai de gro-ote roi die de landbouw speelt. Is hij niet de groots vo'eder dej jviaseîlheid ? De "nieuwe toestauden zullen de oogei vau velen openen. Zij zullen bewijzen dat ineai belasîg moet stellen in den landbouw en dat mec er meer aandaeht en loewijding moe: aan varleenen. .Een leven van gemakzueht vàrwijder-de er . ons van. i eu- ieven van last en zov«on zal ca * ■ ' '-"l» i » • ■ Daat ons verlrouwen hebben in de hulp der openbare maehten en in de weten-scb'ap, wier . fak'kel meer en meer ver-liebt.£en onde Beigische landiioower- r»rro^«»»v^rnnM..^raM.TrrfT1M|| HIIIIIII III—WIMUI DE TOESTAND De DuiUche besehietiug aan Morl Homme ten noordwesten van Verdun, i gevolgd gewee&t door een verwoede: viervou(iïgen aa,wal. De Duitschers wei den met "zwore vorliezen teruggedreveu dccli enkelo dlîtachementeu lconden zie :in de voorste loopgraven nestelen. Di _bezetting duurde met lang. De Frai :8chen zijn cr in geslaagd het grootsl deel hunner schansen te hernemen. Het geveeht was stellig geene sche: .mutseling, want verseheidene Duitsel keurregimenten ware-n er in betrokkei Eu men vocht ook man tegen man. I liet fcoseli Avoeourt hebben de Duitschei hunno mees.te lijketi laten liggen. E .Duitschers spraken van 1500 lcrijgsge vangenen. Is dit eclit ? De Franschën schijnen er geeno g* maakt le hobben. Die oritmoeliug bewijst eens te mee dat de Duitschers machteloos zijn voc Verdun. Aan te sU'ppen de groote en succèsvo ■le bedrijvigkeid van de Ffanschë vlieg< n.'crs. ~ , De Engelschen zellen hunne verken ningen vcort oni op een gesebikt ooger ■ blile den vijand op den kop te kunnei slaan. Aan het oostelijk front, namelijk aai de Aa, bij Riga, worden de gevechtei voorlgezel. De Ilussen behaalden er voordeelen docli moefcten vcor de overmacht wijkei lu Mesopotamië namenlijk in de ze( yvei'sterkle bocht van den Tigris bij Koe ,el-Amara, hebben de Britlen nieuvs^g voo deelen behaaid. Het was geen gémakk lijk werk. De ïurken moesten echter s nach.ts c etcllingcn ontruimen na zware verliezei geleden te hebben. Kott-el-Amara zal het door liet Britsc voordeel niet lang meer kunnen houdei Ook in Duitsch-Oost-Afrika hebben c Engelschen nieuwe successen te boekêi De uitvoering der voorwaarden1 van h ultimalum in Griekcnland gebeurt gele delijk en naar het schijnt, ernstig. Het Congres (1er Engelsche arbsider partij moet de laatste illusles der Dui •echers over een pacilische beweging i Engelaud, hebben vei'otrooid. De Engf 8"he arbeiders wenschen met het gai sche volk vrede, maar een vrede die c ^ornieling van het Duitsch niilitarismi ! "(eekefet. hibou ii pïffî. S ——— i Een WeigeiG iota. e y ,o " ' lu .jpdraclil van den Duitschen Rijks-kanselîer is dezer. dagen door een zij-e ner sekretarissen de volgende nota ge-i. reed gema^kt. Op dit oogenbli'-" is zij n tafescli'.en reods aan do keizerlijke visa s ondorworpen — ôm op het gnnstigst ge-e kozou oogenblik vefzonden t.© kunnen - worden. .,Teu elndo tôt den vrede te kunnen dwingen en alzoo het algemeen verlan-gen van de. Neutrale Landon te bevredi-' gen, voelt Duitschland zich genoodzàakt r eene laatste militaire krachtàinspanning ^ te do an. i- Om tôt eon spoediger boslissend einde le komen, is liet verplicht om voor zijne troepen, aan don Helvetischen Staten-i- bond de toelating to verzoeken*van vrijen i doortocht over het Zwitsers grondgebied. De Keizerlijke Regeering houdt er aan, i het geval van Griekenland in herinne-î ring te brengen. De Verbondenen hobben een overmatig misbruik gemaakt van de , onzijdi^heid dier natie. Duitschland wil i. nie!s dergëlijks. Het wil enkelijk de toc >r stemming bekomen om desnoods, over t< Zwitserland, troepen te mogen' vôeren. f' Het veroorlooft zich opmerkzaam te ma-s- ken aan de onvor'ïnijdelijlco onheilen van elken gewapenden tegonstand en het hoopt la dat, in haar eigen belang, do Zwltser-i sche naiio hpt ongelukkig voorbeeld van z België niet zal volgen.' k Dô echtheid van boyenstaaiwle rnede-, ' deeling kan en zal weQiclit gelooehend 0 worden, maia,r wij kunnen voor do waar-h'eid instaan. Zij berèikt ons uit Ham-• ^ burg en lcomt van een der aanzionlijkste maritieme persoonlijkheden van die stad die in Duitschè ministeries en aan bel j!" Koizerlijk Hof gemakkelijk toegang heeît. n Enkele Nederland ers zullen nu wel ra-1- den wie bedoeld woxylt. l" Voor dit o'ogenblik mogen wij ons gee-® ne nadere aanduiding yeroorloven. Nu zal mea ook begrij;pen waarbij hel i komt dat men hier in hoogere militaire kring;en aan liot einde van den oorlog voor Mei gelooft. Links en Redits. « Generaal Jacquet, f De Beigische generaal Jacquet, die in den slag aan de Yser het bevel voerde over de derde Belgiscbe divisie, is te Pau overleden. De ordonnans-officieren des Konings. Le XXe Siècle meldt dat de kapi-foinen-komnianda-nten. Do Groote en de Neve van Roden eervol ontslagen zîjn als ordonnansofficieren des Konings. Kommandan,t De Groote was, zooals men weet, militaire leermeester van de jonge prinsen. Dr. C. Gerretson. Tôt leider van het christelijk dagblad, dat begin 1917 te Batavia zal versehijnen, is volgens het N. v. d. D. v, N.-I, benoemd dr. 0. Gerretston, thans lid van do redactia van de Dietaohe Stemmea. De heer Gerretson, zoen van een Kamerlid van Rotterdam, was vroeger een der geld-schieters van de Viaamsche Stem. Hij gaf het Vlaamsch activisme in Nederland gelegenheid zich te uiten. Hij was het die ais dus-danig dr. Jacob aan den beer Alberik de Swarte opdrong en later dezen uit don Vlaam-sohe Stem verwijderde ten bate van Jacob en René de Clercq. De heer Gerretson was eens secretaris van den beer de Savornin Lob-man, het hoofd der Christelijk-Historiscben. Hoe komt het dat hij te Batavia journalist wordt? Het kind van den vijand. Een meisje uit het dorpje Ohamblay was, toen de Duitschers daar kwameu^ volgens haar zeggen verkracbt door Duitsche soldaten. Bij do geboorte van haar kind had zij dat gedood. Voor dit feit heeft zij in Parijs terecbt gestaaD. Zij zeide to haier verdediging enkel : „Ik heb mijn kind gedood omdat het een „ Boche" tôt vider had.'' Zij is vrijgesproken. Het vonnis werd door de in do rechtzaal aan-wezigen toegejuicht. De Vlac-msche voorman, Alfons Sevens. 1)>3 taaie Viaamsche slrijAer, Alions. Savons, bevindt zien in het kamp ran CoHe-Schl-oss. E-ein zij'ner familàcletî-an hoeft modegedeéld <lat hij magCir is geworden. Te Holznùnden was hij in Maart' 191 (" neairastheniiek ver- gave ivan. zijn roman ,,B;ij brave raenschen", dien hij in de §bva,ngenschap schreef, is uitverkocht- Eene tweiade uitga.v.e zal ver-schijnen.Alfons Sevens is roi mood en opgewekt-heid. Di-o loyale Vlaming ziet voor het Viaamsche volk ccn heerlijke toekomst, dioch steeds breederlijk veraeind met de Walen in oca v^ijgeiriaakt België. Verge ten de trouwe Vlamingon van Nederland en elders — want voor hem /.\j!n de ardere uit don booze — niiet te veel dien belijder van het Vlaamsch Belgisch g-elool? Verdeoldheid onder Duitsche socialisten. De Duilsche bladen bespraken uitvoerig die scheuiing in de sociaal-dem-ocralische partij, waar de minderheid in den ban werd gfslagén door de meerderheid, die met Seheidémann on zijne kornuiten de Keizer-lijike regeering door dik ea door dun' volgt. iNiet-socàal isi ische bladen doein uitsehijinon, dat do S-ozial Demokràtiie thans in vier vijan.àelijke gresepen is gesplitst. Men zou éditer mis zijn belang te heehten aan dit geval, daar het bewezen is, dat de soaiak democralic geen invloed heeft op den gant van dein oorlog om dezo te iverhinderen of te dean einddgen. Gebrek aan arbeidskracht en. Tn de Duitsche boekdrakkerijea is er zoo-vie-el gebïr-k aan arbeiders, dat mon er ernslif aan denkt, vro-uvven en meisjes als? lettert-zêtters ' aan te wervan, hoewel die iv.rouwe-n'-arb'id tôt heden scherp werd bestredea. De vaderlandsche (!) pastor. In Duitschland is oem 15-jarigo loapjon;-geii tôt cen maand gevangënis ^arwe-zen, omdat hij biij1 een Luthersche pastoor l1/. pond kalfsvl^esch, 6 pand boter, 2'/2 dozijia eie-,ryn fre^tolen en verscheidea llesf srhen room ea melk ujt des pastoors keldei giiedigd te lie-bbon. 1>; Duitsche bladen be spreken de straf san den, hongerigan jaugea, tn doan uitschijnen, dat een geestelijke zijn kelder met aile goede dingan vulde, teïwijl"hij misschien bezig was, 7eliVei'leoche nia g aan zijne kudda te p^eclikea. 3 mister naar mijnie w-oiorden en zi-o niol naar mijne werken- Honger in Duitschland. De nood .is Duitschland zco hoog geste gen,m dat de Zwitsei'sche regeening het noo-dig acht, n are in Duitschland verblijxende -oiniderdanoa. te voeden. Van 1 Februari zullen er de Zwitsersche familiën elke maand 10 kitogr. ^oedsel mogen on.tvangen./ Elke persoon mag er 5 K.G bebbTO. Aile uitvoer zal stipt nagegaan Worden. Hoogo boetem zullen aile over tredingen.straffen. , Een Amerikaans<;h protest. De leden der medische faculteit aan de universiieil te Columbia, aan het hoofd de ; voorzutar Lurray-Butler, hebben jeen beroei i gedaan op Président Wilsoa, hem bezweren de te'protesleeren tege^i de déportaiics vai Bel gen. BIJZONDERE DRAADLOOZE INLICHTINGENDIENST. ZWITSERSCHE UITVOER NAAR DUITSCHLAND. GENèVE, 27 Jan. Het Journal de Genève van heden schrijft naar aanleiding van het pas gegeven verbod van invoer in Duitschland: Het is buiten twijfel dat dit verbod in strijd is met het handols-verdrag tusschen Duitschland en Zwitserland van 12 November 1904. Wij kunnen overigens niet toestaan dat Duitschland zich het recht voorbehoudt ieder geval afzonderlijk te onderzoeken voor de Zwitsersche aanvragen van invoer uit Duitschland. Daarin zou voor Duitschland een middel zijn tôt economische en zelfs politieko pressie die Zwitserland niet kon toelaten. Wat het denkbeeld be-treft da,t de uitvoer uit Zwitserland zou moeten wachten ïn de eene of andere af-deeling van de Duitsche legatie te Bern, dit schijnt ons niet overeen te brengen met de waardigheid van het land. VERVAESCHINGEN. GENèVE, 27 iian. De correspondent van het Journal des Débats te Bazel, schrijft, dat in de mededeeling van de Hongaarsche bladen van don tekst en het antwoord der verbondenen aan présidant Wilson het officieel telegraafagentsohap van Boeda Pest de meest gewichtige passages vervalscht heeft. De geallieerden hebben in hun nota als een der oorlogs-doeleinden de vrijmaking der Italianen en Slaven, Roemenen en -Tsjechen en Slovaken van de vreemde overheersching vastgesteld. Het telegraafagentschap van Boedàpest heeft het woord Slaven door Slovenen vervangen op zulk een wijze dat men zou kunnen gelooven dat geallieerden de Croaten hebben willen uit-sluiten. La Naronde N'ovine, het officieel orgaan van de regeering in Croatie, die graaf Tisza toegedaan is, heeft zich ge-haatt te schrijven dat de geallieerden de Croaten vergeten hebben. De onafhankelijko pers in Croatie gaat voort gunstige besehouwingen te geven over het antwoorel der geallieerden. ■■—- ...I DUITSCHGEZ1NDEN IN SPANJE. v MADRID, 27 Jan. De revue Espang publiceert een artikel met betrekking toi .vervolgingen die, oenige dagen geladedî zijn ingesteld tegen enkele Duitschgezind|| bladen, die een beroep deden o-p de vereeniging der pers, om een officieel protest te verkrijgen tegen de rnaatregeleif, die er tegen hen genomen waren. D$ revue Espana weigert zich bij dit protest aan te sluiten en .verklaart, dat de eer-bied voor de persoonlijkheid in S pan je, zich niet behoort uit te breiden t<>t diQ nieuwe bladen, opgericht en onderhouden1 door buitenlandsche kapitalen geïnspireerl on geleid door vieemdelingen. Wat zou, er gebeurem besluit het blad, met eeii; krant, die te Berlijn. urtgegeven zou wor^ ; den met Spaansch kapitaal, onder Spaatf-sche leiding, met het doel den kçizcr ( of de regeering omver te werpen, Waar-, van de politiek hem niet beviel. POLIÏtEK IN PKUISEN. (<E.i\èVE, 27 Januaxi. Het wetsontwerpj op. de fi dei vooals het door de Pruisische regeering aan den landdag is voergelegd, wekt -de verontwaardiging ivan de liberale' pers. Het heeft tein doel de vorming ntan| klein,e landelijke pachten, die oaverdeelbaaC zijn. Volgens dit ontwerp kan in het ye^-volg een dome(itrij „in fidei ooimnis" op(. gericht worden, zelfs op eene oppervlakt^j min.drn' dan 300 H.A. In 1913 heeft d<* Riflisdav zich tegen het begin sel der ftckS ciO'mmis uitgesproken. Deze wet'ia als eeli uikiaging aan den Rijksdag. De socialistische afgevaardigd'e Leanert heeft verklaart dat men hierd'oor voor da( ,,jonkers" een nieuw privelegië sebept en do formule die men toepast is die van plaatsgeven aan de onbekwamen. De regeering tracht zich eene hofhouding t® seheppen, waarvan de loden tegClijker-lijd lid van da rechterzijde op de wrt-gevende vergaderingen zouden uitmakea in plaats van nieuwe privilégiés te schep-pen moest men ons het algemeen kies-recht geven. Lcyci ÙGi ibïiiGii d Van het Westelijk front. Het Fransche legerberichl. PARUS. 26 Jan. Officieel: Aan den linkeroever van de Maas liebiben <ïe Dait-schers . gisteren tegen het vallen van den avond, na een hevig bombardement, op vior punten liet Fransche front van het bosch van Avoeourt of lot beooslen elen Mort Homme aangevallen. Spervuur, zoo-mede geweer- en m ach i ne gewee rv u u r der Franschën hebben hun afgeslagen. D ; ganvallers moesten terug naar de loopgraven, waaruit ze gekomen waren. Eeni-ge Duitsche afdeelingen alleen slaagden erin. Fransche voorpoststellingen in het vaK van hoogto 394 binnen (,e dringen. Do Duitschers leden Luj dezen aonval zcer zware verliezen. Ze lieten aan aan-tal lijken vôôr de Fransche linies ligaen, met name in het bosch van Avoeourt. fn den loop van den nacht hebben de Duitschers ten N. van Cbilly en ten N.O. van Vingro kleine Fransche poslen trachten te overvallen. Dit mislukte in liet. Fransche vuur. In den boven-Elzas bij Laritzen zijn de Duitschers na een levendige beschie-ting op twee punten uit liun loopgraven gekomen. Schoten van de Fransche' artillerie hebben die poging geheel gestuit. Aan het overige front tusschenpoozend karjonvuur. Aan de Somme heeft luiteaant Guynemer gisteren in de Fransche linies bij Lignères zijn 28ste Duitsche vliegtuig geveld. Beve^-tigd is, dat luitanant, Heurteaux 24 dezer twee Duitsche tenestellen heeft o-nilaagga, haald. Een ervan iviel î-500 meter bezuiden llocquigny. Luitenant Heurteaux heeft even-eens een vliegtuig in... (rest ontbreekt, Red.) geveld, hetgeen het a;tntal toestel'en, tôt nu ; tœ door hem vernield, op 19 brangt. F.en derdo en vierde Duitsche toestel zijia ten-gevolge wan gevechfcan mist e:-n Franscli vliej-ge.r op den grond te pletter gevallen, «en in ■ de Fransche linies benoord<<i Altkii'cb, het anderc bezuiden Saint Etienne aan do Arne, in de Ardemnen. Bevasligd is, dat cen ivdieg- -tuig, 23 dezer door do Franschën onder machinegvweervuur genomen, werkelijk ten Worden van Crayonnes is omlaaggebracht. Op den 24^ten Jauuari en in den nacht, die den 2Gsten voorafgùig, hebben Franl-scho bembardeersmaldeelen 210 K.G-. pro-jcetialen op liet station Brieulles geworpen, waar «en groote brand uitbrak. Op de sla-iions St Quentin 6n Ternier, de loodsen ■ bij Guiscaî'à en de militaire inrichti'ngen zuidelijk van Chauny zijn ook .v.cel projeci-tielen go w orpen, PARIJS, 26 Januai. Officieel avondbe!-richt. De aanval >van de Duitschers gisteren i aan den linkeroever «an de Maas was bui-tengewoion verwoed. Versoheiden re^nenten i deden daar a an rneo. Op lettelijke punten vocht man tegeip man. Een verwoede tegen a :i aval ici Qcalllcci don. [ venochteaid heeft ons in staal gesleld het | grootste deel van de schansen, waarin de! vijand in de streek Kan heuvel 304 vrai binnengedrongen, te hernemen. lamelijk levendige artilleriestrijd aan des) reichteroewr rran die Maas tein andere sectoren1.* In de streek van Barleux is een Dui t sol*', vjiegtuig geseld. Het Engelsche {egerbericht. LONDEN, 26 Jan. Officieel avondb^-richt: Wij hebben een pverval gedaan op ele vijandelijlce stellingen ten oosten vaa Loos en daar ^en aantal schuilholen met bommen vernield. De vijand heeft veel verliezen geleden; wij hebben 18 gevan-genen gemaakt. Ook ten n.o. van Vermilles zijn yrfi 's vijands schansen fcinnengedrongen etf hebben ook daar gevangenen gemaakt. Gisteren hebben onze vliegtuigen ee^ aanlal plaatsen aehter do vijandelijke linies gebombardeerd, vijf Duitsche vliegK tuig en vernield en vijlE andere beschaH digd. Een onzer vliegtuigen wordt v«r-miet.if ai bel Oostelijk front. Het Russische legerberichl PETKÔGRAD, 26 Januari. Officieel Tusschen het Tiroal-mo'eras en de Aa, ten Wes'len van Riga, hebben onze torie* pen den vijand uit zijn schansen verdre-ven, gevangenen gemaakt en 2 machine-geweren vermeeslerd, maar zijn vervol gens voor een teganaanval op hun eigen stellingen teruggetrokken. _ Op den Oosteli^en oever van de Aa, zijn onze troepen in een verbltterden1 strijd ll4 werst in de richting van het dorp Kalntsen voaruitgekomen, maar zijn vervolgens door vijandelijke tegenaanvallen gedwongen naar hun oorspronjtelijko stdlingea terug te trekken. Generaal Iwasjkewitîj, die het geveeht in de voor» ste linies leidde, is gewond, doch bij zijn troepen gebleven. Bij de uitinonding van de Bcresina hebben onzo veKcenners een geslaagTlen, tocht gediaan, waarbij zij 23 Duitschers gevangen hebben genomen. Vijandelijke vliegiuigen hebben boijn-men gewirrpen op het station Radziwilof, zonder ons schade te berokkenen. Yan het Zuidelijk: front. » Het Sialiaansciie iegerberiehf. ROME, 26 Jan. Officieel. Gister is d« rlag op het geheele front betrelckelij'k rustig voorbijgegaan. [n het Astico-dal heeft de bedrijvig-heid onzer afdeelingen tôt kleine geveclM ten bij Scatolari en ten noorden van Pedescale -geleid. In het Pravignolo-dal, Avisio, en ten z.o. van Gorz vrij hevige vuurwissô-lii'g- -

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes