Belgisch dagblad

506729 0
05 september 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 05 September. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 22 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/x639z91h9r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

0 Sde ' WOENSDAG S 1017. :r^o. sooa " abonnementen. Per 3 rcaanden voor Nederland f 2.50 franco per post. Losse nummers. Yoor Nederland 5 cent. Voor Buitenland 77î cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Verschïjnenri te 's-Siravenhage, elken werkdag te 12 ure midd^g. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. y -v» adveetentien. Van 1—5 regels f 1.B0; elko .regel meer f 0.30; Réclamé» 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloydn Avenue E C. Parijs: 7 Avenue dAntin 7. Links en Rechts. Gansch Eiankiijfc houdt zich bezig nJet de zaak âlmieireyda. iWiic was Almereyda? •j, Toen hij nog tôt da levenden blehooridie, ,was îbij directeur Vcan LeBo n n e t R o u g e-W zoogehaamd soeialistisch. blad te Parijs. Vigo, zich noemend Almereyda, was vroe-^er anarchist vooraleer socialist te worden. Hij was een vriend van Malvy, die, aïs miinister van b i nnenla.r.d se t e zaken, is moe-ten afticden en med© van dezes oud Kabinetsliooid, Leyinarie, die als bastuur-der van de openbare veiligbeid zijn ineester in 3iet politiek graf is voorafgegaan. Men heeft nog net vergeten, dat Frank-irijk voor eenige weken œn gevaarlijk© crisis heeft doorgemaakt. Bij middel van valsclua beridit'On. zoo wel aan bel front als oridar de burgerlijke bevolking, haid m,en da gees-ten op bol gejaagd. Uekeimzinniga karels strooiden allerlei -augens uit. Men zegd© dai, liei offensief in April. welk deDuitscbens lxeult doen sidJaren, gansch mislukt was. Mon sprak van overdrevea verliezen. Mep. iwilâû nàar ltusland's voorbeeld soviets in-' ïûcbteij. Een staking te- Parijs v,e>d mis-bruikl 0111 nàar èân Stockholmer-vrede aan té sitren. Men vertelda aan de soldâtes in do loopgraven, dat de Anamietem da Parijsche staaksLrs hadden doodgeschoten. Pakken dagbladen en manifesten voor dei vxcde werden aan het front uitgadeeld. Le Bonnet R o u g e van Almereyda leiddta die anti-nationale propaganda. De aanstoker van die bewaging was Duitâclilard. Briand liad reeds cen onder-zoek laten openen, botreffenda een groot© ondernamiiig van coïruptie die do Duitschers leidden. De utilitaire. gouverneur van Parijis kon vaststellen het best&an van chèques tôt een zçer aanzicnlijfc bedrag, die bij! middel van e.ein Amerikaanscko bairk aan onbeken-rden waren Uiitbetaald. AnJera sommein werden via Frankrijk naax Italië gezonden om er do vTedespropaganda in de Italiaansche ipers te bewerkpn. Hat orderzoek b^eït be-iwezen, dat men bij zefcexjâ bladen te Parijs en in het* binnenlard in die riohtiiing bad ^angedrangen. île;. ve-O'iitwaaœigiiig werJ'efti de makelaars ' wandelen gjezohdea. Allen Ûeden het niet en ^oo kornt beit dat Le Bonnet Rouge zich door Duitsch goud heeft laten omkoopen. Het oenlruim der corruptie bevindt zieh "in Z'vitsciiand. De .Marmheimiei' bankier Marx t*- niet Karl — en cen gewezen Egyptische jprins naar het s&hijnt, wiens naam1 weldra gedrukt zal worden, waren de nitdaeilers Van het Duitsch-Oostenrijksehe manna. Aldus wordt de zaak Almereyda A^eel be-langrijker, dan men zou denken. Almereyda was cen van de kiders van de mionsterachtige onderneming van natio- j nale demoialisatie in Franlcrijjk. Hij stond éditer niet alleen. Hij weird geholpen door den beheerder van z.ijln blad, D'uval, di© tihians achter da grendels zit. Duval is niet nindor dan vijfiien maal met een Fransche pas naar Z.witseriand ge^ peir-d. Zeker is het reiads, dat hij er 600.000 fres. vaii mcdebracht, w^arvan Almereyda ©r 200.000 heeft optesti'ckeui. Hij died'niat 'aan tegenspionnage, zooals de Duitschars ^ar-tellen. Het schijlnt echter d-at het totaal der onlvangen somroan vcel liooger is. Alm©-,ieyd i. die yroeger gaan spijker bezat, wieip ï)et geid door vensters en dieiaren. Hoe vergiflir.de hij de openbara maejning il Frankrijk? Eerst en vôoral bij middel van Le Bonnet Rouge, (le ook, naar liet schijnt, aan Belgen in Holland v.erd ge stuuird. Indei'daad, dit papier werd kosle-loos uitgedeeld aan het Fransche front, iri Frankrijk zelf en men zond ook nrs. naar het buitenland. Om de vergiftiging nog vérder te daen doordringen, liet Almereyda verscheidena blaaidjes veiscliijnen. Als vei'binding tusschan allen, diende eien informatieagentschap l'A g e n c e Républicaine, Sie ©ein kosteloozen dienst verzskarde. Zêlts werden de berichten dagelijks aan verschaidene pers-o^ganen in do provincie geseind. Medeplich-tige of onvoerzichtige bladen namen die tijdLngen overr. Almereyda had gerceand, in de groole stedan vaA F,rankrijfe plaatselijke Bonnets Rouges, te sticliten. Dit was o.mi. het ge-val te Marseille. Ilij vroeg er zeifs aan e?in Ma-rseilleesch blad hera contant e,n zonder disexessie zijne beschikbare machieaan af te staan, wat de cerlijke bcstuurder weigerdirf Het is te hopen, dat de ifediejpliohti^n van dien gevaarlijken man Duval, in de militaire gevangenis zalle.i veirvoegen. Men komt reeds dezes &acle:t,aris op te slui-ten„ zekere Louis Joug'.a, oud rédacteur van Le Bonnet Rouge. Hij ook leefda op zoar breedsn voet en jgjaf cen blaadje uit oiri de ondarwijizers voor den Duitschen vrede te oveibalen: le Moniteur des Ecole s. Andere aanhoudingen zullen niet langer uit-blijtven, zooals daze van Goldsky, enz. r ^P'ij'tig. dat Almereyda niet meer; leeft. Men heeft d;en lastigen gatuige doea vefr-dwijiaen. Men vergeie niet, dat men nog een hooggeplaatsten Fra;nscli.n.an noeimt. die Almereyda's vriend was. Ferst ver-zekerde men, dat hij zioh gezedtmoord had in de gavangenis le Fresnes. waarheen de Belgische veroo-'deglde soldaten wordt'n ge-stuurd.Kiema,i:d geloofde die b'aweiring. Thans verklaarda een gatudga, dat Almereyda werke-lijk met een sclioenvetar aan een ka^stok hr.d gehangan, docli wie, hem in dit geval zal losgen.aakt en op zijn bed hebban ga-legd zal het onderzeek moetan uitwijzen. De gevangece was daodalij'k zick. Hiji was een n^arphinoinaan, en nam ook cocaïne, die hij zelfs verkocht pan allerlei lichta vrob-wen.Minister Malvy heeft gepoogd. zijina ba-trekkingeii met Almerayda te loochenen, tôt zelfs vôor den ganeralen raad van het départeirent*■"Ç'au den Lot. Zijiia verzeka-ringen weaden echter onniddiallijk tegen ge-sproken door een Parijscken journalist, die getujge was geweest van het gesprek tus-scihen Malvy en Almereyda — zij tutoyeer-den ^ elkander — dat d ,<c# ui-nisteir puiblieik looohenda. Die onbeschaanjdheid heeft Malvy verplicht ontslag te nemen. Men n,ag zaggen, dat Clèmenceau dan minister heeft doen vallen ein hier heielt de Tijger goed werk verriclit. ^ Heeft men in Almereyda's papieren fileta, geheime documentan, betrelfende d© expedi-tie in het Oostan gevonden?\ Hoe zàjin die docunjentan in het département van ooiriog gestolen geweest. Wie is de pliahtige ? Wian-near is dit gebeard? vraagt Clemenceau. Hij balooft z,ijm oj:d.:rzoek vO'Ort le zetfeen, Hij zal daardoor zijn land un de groote zaak van het Reeht en de Vrijheid 'een grooten dienst bewijzen. In zijn jongste redeveeang te Verdun heeft pres.dent Poincaré op die sehan-dalen gezinspeeld ein kraclitig beiloold dat de pliehtigen zouden gestrâft Vv.ôrden. ,Wij hopen het. Léonce du CastiiiGn. DE TOESTAND - wi y uiii. au gui i» ui. u» «uux uv J- î w derlandsche pers niet als een buit-enge-jsvo«n succès voor de Duitschcrs be-schouwd. Het Hbld. sclirijft: ,,L'e val van Riga is een vcordeel voor de Duitschers, maar, geen ze.gepraal, wanneer de Rusâen den strijdi vrijwiljg opgeven en zich lerug trekken, ci elkander gaan fcevechten. Ongelukkiglijk schiiit het dat aan het Rigai'ront een bloedige botsing oni'.stond tusschen een Euss>sch bataljon infanterie en een Lattiscb bataljon 'scherpschu ters. Vele soldaten werden gcdood en gewïind. Do m:aritieme miedewerker van de ,,Daily Chron." schrijît over den vai van Riga; Ilet Duitsclie oîfenyi:i zeil on-getwijreld gericht worden | tegen Petro-grad, claar het altijd doel der Duitsche soldaten is geweest orn de hoofdstad van baar vijanden te trefîen. Wiji rnogen ver-■wachton dat de Duitsche vloot de Fin-. Bclie Golf zal binac-nkomeii en misschieu z-al versdaijneit voor de Golf van Krocn-6tad, waarschijuiijk ter dekking van de transporischepen die troepan zullen Ian-den aan de Goif van Karva cf verder ooetelijk. Maar de val van Riga behorft niet noodzaikelijkerwijs gevaar op te le-veran ^•oor Petrograd, indien maar vol-doende lcrijgsgecst bij de verdediging wordt getoond. Gecombinoerce operatiën van groot belang ontwiàkelcn zich en de Duitachere zulian trachten die ontwikka-img te bespoedigen ten einde zoo^ moge-lijk eenig, -beslissend succès te bchalen voor het slechte weer k'omt. Ailes hangt af van het mo'reel - van de RussiscÈb strijdkrachten te land en ter zee en van den gecst waarin ze worden geleid. Het Haagsche V aderland, dat niet anti-Duifcseh is, merîrt op.: . /eer opmerkelijk 'en in vreerrde te-gcu.st'ep'ng met de door hen toch zoo ge- •prezen Pauselijike Nota, is het jubeikoor van enkele Duitsche bladen. Op cens schijnt het ,,geen annexatie", ,,verdedi-: smgsjorlog" vergaten en het gawan -, irouwde ^zjelfbastemmingsrecht" der En-j tente met beide handen te worden aan-| gegrepen. 1s het minste succès al weer gesebikt om aan de Entente het bewijs' in ^handen te geven, dat Wilson gelijk hecfa met zijn wantirouwén in Duitsch-landi's eerliike bedoeliogen? Moct toch het zwaard en niet goedgezind onderling overleg de rechtsherstelfer zijln?" De Duitschers behcefdien Riga - om oj. de pauselijko nota te antwoorden. Generaal Kornil'opf was de eenige Rus ; die klaar zag toen hij te Moskou het | land waarschuwde. Hij alleen kan den | (ceftand redden door een militaire dicta-j tuur. In afwachting mogen we de Rus-san aïs uitgeschakeld beschouwen. We schrij'ven dit zonder omiwa:.'©n om-dat wij ons niet ongerust, hoevein tema-ken Zoolang we de Vereenigde fctaten en Japan als reserve liebben. j De Vereenigde Sfcateh maken zich op een kolossale schaal gereed. Aanstaande jaar zullen 1 5 0.000 o ï î â c i e r e n die ^ een weienschappelijke training kuI en. hebben, 1er beschikking van de regecring " izijn. Aldus zal een leger van 4,5!ji>,000 man bereid worden. Het eerste half md-lioan zal de geallieerden een kleinehulp geven, doe'n de millioanen die naderhand zullen worden gestuurd., zullen deai oor-log eindigen. De geallieerden ontvangenl^OO.OOÔ.OOO p. st. aan leeningen. In Vlaanderen spreken de kanoitnen opnieuw. Het gunstig weder zal onge-twi/eld de gevechten bevorderen. Om St. Julien bij Langemark zijin de Engelschen wat opgeschoten Bij Hurtebise behaalden de Franschen een mooi succès, terwi/1 de onvermoeide Italîanen opm'euw den San G'a/brialeberg bestoken- • Links en liechts. Een schrijven van Dr. Terwagne. W'ci ontvangen het voilgend schrijve;i: Een vriend zegt me dat mijn gewe..e(n ka- moraad Mahlman in een weekblad dat in £ Holland verschijnt, mijl aanvalt ter ç«elegen- j heia van teen artikel van het Belgisch ^ D a g b 1 a d. Ik heb niet geùezen wat Mahl- c man zegt, doch opdat. geane dergeiijka ver-wairing mieer gebeuie, do© irje| het groot genoiegen te beirzeggietn wat reads zoo lang; is gemeld geweest, te wiejien dat ik se- j dc-xt 15 December 1816 niets piciejr Le i zien heb in de direetia en in dei redaciia f van uw blad. ^ Zciar hartalijk, A DR. M. TERWAGNE,. c Een Duiisch dagblad in Belgie. e Na Viaanisclia en Fransoha dag- en week- j; bladen le liebben gesticht, heibbein oinze vijan- , den thans een Duitsch dagblad opgericht voor „het hoogduitsch spraalcgebied van Bel-gië", dat niet meer dan veertigduizend | Diuitschsprieitoendan te-1. In werke'iijkfieiid mcet de Areler Zeitung dienen orn de D'iiit-sche belangen ta bevordereiii en de Luxem- 1 btu-gers te overtuigen dat zij, zich bijl het f kulturland moielen laten annexeerejn. 1 ■ : t Onze geir.terneerden. < Inteirnieeringskamp bij Zeist, ^ t^den 9 -1917. < G'eachte Redactie. In het kamp viridt m tegeliwoordig over-al 'de hierna volgende waarschuwing annge-plakt : Den JBaag, 23 Augustus 1917. Aan de géïnte'rneerd'. Ondér-fficieren, Kor-pioTaals en SoUdaten. Ik ve tig nogmaals i nwe aandaent op het ieit dat op bevel van j onze îegeering het u verboellefci is het N ©-derlandsche groaidgebied te ver-' laten. Ik acht het brrendien* uoodig u te. vei'wittigen dat diegeiie,. die gel'.icor gevende aan verleidende aaubiedingen, ai'.esn uit oigenbtïang aanvaardt, en zcu toes.emir.en van in vijandelijk gebied le gaan werken, leene besliste daad van landvefrraad zou begaan, valiende onder toej. as«ing van liât miiilair stralhoek. De Luiteaiant-Generaal. ,,.jw. g.) DOSSIN. • ilogen wij zoo vrif zijn, met verwijzing naar hierbovanstaan.de, te vrajeji, hoe het komt, dat waar wij bat Nederiandsche ge- i bied niet mogen veriaten, |e|n e; dus voor s Nedeiriand geen gevaar belstaat dat wij ont- i snap.pen en v.eer bij ons leje'r korrien oîn ; da Duitschers te bevechjejn, i.el. .e -n juist de ( INederlandsche regeiaring mcet beicten, wij ] toch nog even st:eng worden bewaakt als < in den tijd toen het ans 1103 mogelij'k was i ons biji oins leger te vervce^i. Waatxmij s nu ze toch nut.eloos ge.voirden zijn, nog altijd die sc'nildw achten met geladan reivvear j «n gave?do bajonne.; waarôin nog die prik- ) draaid afsluitingen, waaroim nog hqt onder-zoek aan dan lijve door da maréchattssôa? 1 Waar m al die andere1 nultolooze pla-erijen? Waai. om ? ; En zou het te veel zijn ta vragie|a aan i ■onze regeering ' van bij1 da Nejlerlandsche i riegeeiing tusschen te komièti ;ei einde hierin eenige varbeiering le bekoiv-an? Koin man ons nu niet het ge oaie kazieirrjefev n laten teidon? Kon 'me.i ons niât toaa^ea, ee mlaâil de morgendiensten en ciei enin^en aehter den xug, in den namiddag vrij uit ta gaan, en kon men ons niet toeîaten sdrtout, van onze wandeling «an weinig veiider ta r.ak-ken dan tôt Amiersibort waar wij willen of . niet wel verplicht zijn van de ee. e kroeg naar da andere te loopen. Waaro'.n ens niet toegelaten in eeia oantiek van 30 of 50 kilometeirs vrij rond te wandelen? Waa.om nog die tergende censuur diiel pr plezicr in vindt een brief met 'inkt te bekiadden omdat er een paar woorden in -«taan ever luilenant MaJinckrodt? Of denkt men mis-.schien dat wîj cok geene mensche.i z.ijln, en dat we ook niet als mlenschen deinken en voelen? Hebben we niet raeds drie jaren in onvfârdiende gevangenschap doorgielbrac! t? en is dat niet- voJcloende? Is l'.et gean tijd dat men zich cok een beatej n e ons bez% boude? Mag er in ons lot niet ce.ii;ei ver- . zachting worden aangebracht? ■ 1 Misschien zal men jjiâj1 zeggen : en dej kriigsgevangeiien dan? Dai: begrijlp ik, maar is het wel ean rede|n omdat anderen onge- ■ Iukkig zijn, dat wij! ook moeten ongehiklig Wazien, zeifs aïs dat tôt niets strakt? Wij Idagteti niât, wij verdragen gelduîdig oins lot, maar wij vragen, dat waar ons nutteloo's lijdan kan worden bespaard, dit ook worde giedaan. En dan zoulenwaarschuwingenalsdabovan-staande misschien gansch ©verbodig worden, wiaht dan ziouden çr gean pinf,olvikki; sa meer "g'eA-'ondeii •worden die ailes \ erkieién, zelfs in Dnitsehland voor den vijand van hun îa.nd te 'gaan werkan, liever dan hi'ejr nog !'é|îger in de>ze hei- ta vefrbiijven, waar men l.ichamieiijk en zedelijilv aohieuit gaat zondiar dat het moge'lijk z,iji dezten achteiruitgang lieigen (e houden. Dat men niet veir.Jejte, dat het in hêt ke'r.ng vân ons Vade.land is, dat na het .teekenen. va.n de!n vrede, da gaïn-terneerden lichameiijk )e)n zedelijfc geziond in jj-e'jgië te'rugkaaeren, en dit zal'niat cebeuren, indien de teestanden in de in'Jejrneenrtgskami- ■ pan blijven wat ze nu zijln. Men kwelelkt • er ontevredénen, eln dat is ai. Wie trekt zich ons lot aaiï? Er is hier ! een'a gelegenbeid om elen goed en vader- i landsch werk t© verrichte'n. Een geïnterneerdsj. 1 Bijzondere telegrammen. FRANSCH LEGElUiERIGHT. PARIJS, 4 September. Geen infanterie-evechten. Groote bedrijvigheiid van het ge ïhut in da streek van Moulin da Laffaux isschen Cerny en Ailles en op de( beide avers van de Maas. MACEDONISCH FRONT. PARIJS, 3 September. 'In den sector van ratindol (ten N.W. van Monastir) zijn de ransche troepen er door overroimpteCing in eslaagd vijftien gevangenen tel maken. Le-, andige geschutstrijd op den rech<„eroever an de Vardar. Op den Jinkeroever van a Stroema hebben Engeiischei patrouilles nkele gtivangemeln gemaakt. Engelsche vlic-tg-ngen ihebben vij-andelijke fcamp|e|n ten opirden van Demir Hissar met h.ommian. estookt. E OONOMIS Cil FRANS CII.-ENGELStiH VERDRAG. PARIJS, 5 Sept. II! den loop van de i.atste weken s hebben conferenties te Lon-en plaats gehad tusschen Clementel, den 'ranschen minister van Handel, Bonar ,aw, lord Robert Cecil, sir Albert Stan-îy, lord Dercv en lord Rhouddu. Over-enkomsten zijn getroffen tusschen de En-eische en Fransche regearingen betref-?nde de invoerverboden in de beide lan-en. Man heeft schikkingen besproken met = - -jS het 00g op gemaenscha,ppelijken aankoop van leven'sbehoel'tea voor de beide lan -don. Wat de invoeiwerboden betreft, het regim.e waarvoor men een overeenkomst. gemaakt heeft, is dat van weerszijden da vrijheid van invoer verzekerl is, met eeirv consent dat aan importeurs door het Fransche dûuanekanllioor ta Londen wordt afgegeven voor den uitvoer van Groot-Brittanje naar Frankrijk en door het En--gelsche bureau te Parijs voor den uitvoer van- Frankrijk naar het vereenigd koninkrijk. Het acooord noeint een séria van uit-zonderingen, zoowel van de zijde van Groot-Brittanie pds van Frankrijk. Ten gevolge van dit acooord wordan een geheale série' Fransche produeten, die tôt dusverra nie| naar Engeland konden uitgeV-ôard wordien, in biefaalda hoeveeilheden, beperkt tôt 25. of" 50 pet. van den uitvoer voor den oorlog1, in het Veyeeenigd Koninkrijk toegelaten, zonder eenige bepsrk'ing. Bovendiein hebben tusw sclien Clementil en dein minister der zeiei-transporten, Joseph Moelay, besprekingtein plaats gtehad, ten gerolga van dieze confef rentie. Men is tôt een gehikking gekomein, betrefiende een politiek van naùwe sâmen-werking tusschen de oude landein met het 00g op de transporten ter zee en het vasfc. stellen van middelen, ottni deze methoUisch' in piaktijk le brengen. LfinfirtierkMfiii lier Geallieerieii, « iewige str|ii obii ffldute SanfiaSirieie Sirtilleriegevechten in Vlaanderen. — Het Fransche succès bij Hurtebise. — De strijd rond Riga. — Dunamûnde afgesneden. — De Ëngelsche arbeiders verklaren zich tegen Stockholm. Van het Westelljk front- Met Fransche legerhericht. PARUS, 4 Sept- Havas.) In de steak ran de boerderij Hurtebise hetaft het Fransche vuur een aanval van Duitsche aanva's-lelachemenien gebrokeui, d e ernstige variiez San hebben geledietn zonder een rasultaat a hereiken. Ten wieisten van Pugigneul zijn f'ransche verkenningsafdeelinj,eiii gisteran bij ;errassing in een vcoruitstekeind punt der Jnitsche linia dooirgedrongen. Een .e.endig-;evecht healt' plaats gehad, in den Icop vaarvan de Duitsche bezietling is géidcod of ;ievangen werd gemaakt. In Champagne hetb-ïun gisteien de Franschen- aan hejt einde "an den dag hier en daar op den weg Souain îaar Somme Py 's grooten aanval gedaan. De iiansche afdcelingen, dia oipdracht haldain -evangenen mea te biengen en de gasinstal-aties te verniejea, zijn in de vijandelij'ke oeipgna.ven binnengedrongen ovér ean front ran achtlionderd meter en over del , e'.eele liepte van de eerste Duitsche linia. Na la talrijke gashouders varnield te Leb-)'en en de schuilpiiaatsen te hebben -opge-jlazen, zijn de Fransche troepein in hun [inies teruggekeerd miet ean veertigtal ge-.'angenen, vieir mitrailleurs, e|eln looipgraaf-.canon en belangîijk ma'eriaal. In de Ar-lonne heelt een andete aanval ten noorden ,-an Vienne le Château aan de Fransche ge-rangenen bezorgd. Op den re-chterpever van le Maas zijn drie pogingen der Duitsche; s eg'tn kleine Fransche po ;eia ,ei noorden' ran hel bosch van Caurière:> tegengeiiou-jian. Oveial e'ders was de nacht kalm. In den laatsten nacht hebben. Duit: che diegluigen bomir.en gevvorpe.i op ce streek ran Dumkeïken en Calais. Op dit laatste puni hieeit.ïnen talrijke dcoden ^|a gewon-i'én gemeld. • De strejetc ten naorden van Nancy en de streken van I^unéville hebben ©rançons lelzoek ge' ad va'n da Duitsche ^liegtuigen^ De materièieie schada is oinbe-lieekewnd ; èr zijn geten slachtoffers. De ïïFîraAsche bombardeneativliegluigen hebben de versçhilliende vlielgterreiren, ; taiims >11 bivakken van de Duitsche zone ten noor-3«n van Soissons met bonuren bestrooid. Eeno andere expelitie heeft het r.su'.laat opgeleverd dat in het station Fre_.now-ie 3-iand op twee verschillende p^aat^ei bra.nd is vei'oorzaakt. Bovendien hebben dei Franschen de stations gèboinbardeejrd van Rous-Sèilaeie en Lichtarweide inBcflgië,deviiogter-rteinen van Habsheim, Fiescati en C lmar, le stations van Comlans, Kamerrijk, Throu-rille, Metz-Wcejipy, waar een he.;:.e brand is ontstaan. In den loop van deze expe-iities zijn 15.500 Kg. pLojeetielen door de Fiansche escadrilles op Duitsche doolpun-en geworpen, die belangrijke schade heb-aen geleden. Het Engelsche Segerbericht. IONDEN, 4 Sept. (Router). In den atge-ieopen nacht deden wij een goed ge La de :aid ten Noorden van Lens, dooddei aen vantai Duitsctors en maak^n eenige krijgs-jevangenen. Ten Zuid-Westan van La lias--séa joegen wij een vijiandeîijlke troeipi terug. l'en Noordoosten yan Yperen was de vijan-lelijf.e artillerie gedurende den nacht zeér iitvig in âctie. Ten Oosten van St. Julien brachteii wij >nze linia eenigszins naar voren. Van het ZaMelijk front. Het Italiaansche legerberieht. ROME, 4 Sept. (Steîani.) Van Stel« • vio tôt Rombon de gewone patrouill'e-ac-tie. Aan .liet Jiulisoiie front was het duel der artillerie feVendiger en legden onze vliegers een buitengewone activiteit aan' den dag. Den vorigen nacht vlogen bij zeer gunstig weer, 30 onzjer machine^ naar Pola, bombardeerden daar de militaire inridhtilngetn en de vloojt, welk© z'ch bevond in de haven en het kanaal van Tosana. Op Cibles - werd en negen bommen geworpen, die verwoesting aan^.-richtten en eçn zwaren brand veroor -zaalr-en. Ojnzo vliegers keerden onge-'deerd terug, ondanks dat ze werden aan-gevallen door vijandelijike watervliegtui-gen en door het afw.eergieschût ondler vuur genomen. In den nacht van 2 September (ieden, vijandalijke vliegers een aanval op som-mige plaatsien tusschen de Beneden-Ison-zo en Tagliamento Ze wierpen bommen welke slaehtoffers maaklen onder de bur-gors en de milita'ren, die zich daar in sanitaire inrichtingen bevonden. Met Bâlkaii'Sirijfiteoiieel. > Het Roeîîisensch8 legerbericht. JASSY, 3 Sept. (Rcem. Àgentsch.) Ta?, schen de Due ij ter 0:1 het Casinadal werd geweer- en arliï'erievuur gewisscld ten »Zui-den van liet Rasusitzada1.. In de streelc tusschen d© hcogte van Monaia, ton Zui-den Rocoasa en Varniiza bombardeerd^. de v<ijand hevig onze loopgr.avan. Aile aaa-vallen in den sector bij de lioogte van Vo:-loscani en tegen het dorp Varniiza werden; door de Roemeonsche troepen afgeslatren. In den. sector tusschen VarnitzîC en l\fa-lasfesti werden de krijgsverrichtingen d^oir het slechte weder beiammierd. Aan da Se;e-th ©n de D man werd geweer-en kânonvuuii ge.visseld. Se ort eeni:;e dageni wioiden hier tamelijk heyige gevechten gelé-vWd.Bij1 Lesti légion de R eneensche troepén bewijzen van gelijk© dappe lieid af. Met tiamei wordt Let-lbe regiment geioe'md, dat zich door zijn heldemnced 1 et rcem beîàllen, heeft. De Pausekjke vredesactse en de Belgen. Wij kunnen beslist veirzekeien d;it de) nota! van. den-Paus'een sle-ht onthaal in Bel-! gië heeft gehad. In de hoogste katholiekel ki-ing'en te Brusceil meent men dat hij zich reirgist lieelt. Een hcoggepJaatst kathoitek edeïman zegde ;.:elfs textueel : Le pape s'est fourré le doigt dans l'oeil- _ _ Les Nouvelles van Maastricht, die goed ingelicht is over betgeen in Beigië' gebeurt, is van dezelîde meening. Onze co.L lega voegt er biji, dat de Belgische geesW-lijkheid de voorstelîen van het Vatikaan/ die men ingageven xnteent door D'uitschiandi an Ooste'nrijk zeer koel heeft pntliaald.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie