Belgisch dagblad

1526 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 16 Juli. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 16 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/bc3st7fq2q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

1© Jaargaiig ZONBAO 10 en MA^DAO 17 JULI 1010. IVo. 257, ABONNEMENT!^. Per 3 maandea voor Holi&nd | â.50 franco per post. Losg| Lmmers: Voor Holland B cent toor Bultenlagd 7 A cent. DenSaag.Pnasegractt ïelef. Bed.1 Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET, Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADYERTENTIENï. Van 1—5 regela f 1.50: elkf regel meer i 0.30; Réclame! 1—5 regela f 2.50: elke regel meer f 0.50. London : Dixon Hoùse Lloydi Avenue E O. EEN ONTWIJDING De anti-Belgische bende Declerca-Ja-ob-Borms en Co., zet onverpoosd baar misdadig werk voort. Aile -Vlamingen dienen met de grootste énergie die verderfelijke propaganda le bekampen en te verloochenen. Er wordt ons echter verzekerd dat men .Vlamingen aantreft die stemoning maken yoor die verraders, niet alleen in Ne-derlandsche maar ook in Belgische krin-gen, waar men groot ongelijk zou hebben zich te laten beetnemen. Zij stellen er Declercq voor als een gaai, die te graag in het glas kijkt en onyér-antwoordelijk is voor zijne daden. — Niet zeer vleiend voor den dichter. — Jacob is spijtig, zeggen zij, omdat hij jiet benoemd werd aan de bibliotheek 1er Gentsche hoogeschool. Borm^'is miaar ;en Pier-de-tuiter. In bet hersteld België zal de spons jver zoovele dingen moeten gevaagd .vorden, dat men ook wel het trio fana-;ici vergiffenis zal scbenken. Hoe ongelo'oflijk die taal ook schijne, ;och weten wij beslist * dat zij wordt ge-roerd.Hoe moeten wij die voorsprekers be-stempelen ? Ou dupes, ou complices. Door zwak en dubbelzinnig te hande-en brengen zij de ganscbe Vlaamsche beweging in opspraak en in gevaar. Dat recht hebben zij niet omdat de Vlaamsche zaak geen persoon en geen partij is. Rotte appelen worden op den Vuilnis-loop gegooid en rotte Belgen, die hun and verraden of bestrijden, stooten wij jnmcdedogend -feuitcn de genueenschap. Ziedaar hoe wij te werk gaan. ♦ Bedoeltle bende heeft den 11 Juli ont-irijd en ontheiligd. Pe Gulden Sporenslag is voor ons een rinnebeeld. Zijn verhevenste beteekenis is de vrijmaking en de zelfstandigheid van liet Vlaamsche volk. -Door den slag van Kortrijk werd het later België ver-weki.__ ' Z&ndag 9 Juli zijà 300 (?) „vroiirje Vlaamsche mannën", zegt het Vlaamsche Nieuws, naar het Kielkerkhoî te Ant-werpen getrokken. En om de aanwezigen te compromitteeren noemt het blad ver-heugd : Henderickx (Adelfons), Ka-merlid voor Antwerpen, advocaat Wil-diers, Borms, Jacob, Dr. Picard, Voor-zitter van het- Vlaamsch Verbond, broe-dcr van den hier zich schuil houdende (Henstplichtige Léo Picard, Baeyens, oud ijporter van het Laatste Nieuws, thans directeur van het Vlaamsche Nieuws, Frans Van Cuyck en Frans Van Laer, van het Algemeen Ned. Ver-bond, Doktor Marten Rudelsheim, be -diende der stedelijke bibliotheek van Antwerpen, J. Hellemans, Edmond Schol-laert, Joseph Van Wetteren, P. Van Os-tayen en nog een half dozen andere onbe-kenden; afvaardigingen van de Groenin-gerwachten van -Antwerpen 11 voorsteden, bet Algemeen Katholiek Vlaamsch Stu-dentenverbond, de Max Rooseskring, de \ erbroedering der Vlaamsche Toi- en Ac-cijnsbedienden.Wat is dat tegen de leiders derVlaam-sclie beweging en de honderden Vlaamsche kringen van Groot Antwerpen, die pich onthielden bij die maskerade. "e verjaring van den 11 Juli ging p1?™ •me': een hulde aan Conscience en ieier Benoit op wier graven kransen werden neergelegd, ,,geleverd door het gekende huis Juchem." Borms en Jacob hebben op de graf-stede van Conscience gesproken. ,,Toch niet. Het was Conscience zelf die tôt de generatie Van thans sprak, door hun mond", leert ons het Vlaamsche Nieuws. ,,Borms, die volgens Rudelsheimi, in de laatsie tijden weer zooveel voor Vlaande-rens heil heeft gedaan", kwam yooruit en hij opende een boek, een roman van Conscience, Jacob yan A'rtevel-d e en hij las. De roesties Rudelsheim voelde een sterke aandoening in zich opwellen. Dan las Doktor Antonius Jacob een ander hoofcfstulc yan den roman. Nederig als het viooltje der duinen eigende hij zich de volgende woorden van Jacob yan Artevelde toe. ,,Gij lijdt, — uw moederhart scheurt... en toch, gij wilt Jacob niet af.trek-ken van zijnen plicht, gij geeît hem moed tôt het volvoereiî van zijn ' vaderlandsch werk. Wordt ons' dierbaar Vlaanderen van slavernij en verderf gered, men zal zeggen dat ik dit reuzenwerk Vrochitte..." En Rudelsheim', die dien dag ajuin had gepeld, was opnieuw aangedaan. En het y'iaamsche Nieuws van Baeyens of va"n Vogel, voegt er bij. ,,En zooals ze kwam — vromer nog t o o g de inge-t o g e n Vlaamsche schaar weer naar de stede"' waar menige kwak de aandoening neerspoelde. Wij vergeten te zeggen dat Declercq het programma der bestuurlijke scheiding op rijm naar het orgaan van zijn spitsbroeder Jacob had gestuurd, een meesterstuk van onzin en stroefheid. * * Het is noodig dat wij tegen de ont-wijding van den 11 Juli, van Conscience en Benoit, door die romantische fa-natici aanteekenen. Wij verlooehenen eens te meer uit allé onze krachten de akelige muilentrek- I cliV gfolro±o»d Vlo-OLiïidolio volk be zoedelen. Hoe meer zij den vijand dienen, hoe meer wij, loyale Vlamingen, ons vader-land zullen verdedigen. Onze Klauwaerts bevochten den Mein-eed yan 1302. Hunne afstammelingen of-feren goed en bloed op om den Meineed yan 1914 te bekampen. Moesten Conscience en Benoit nog le-Ven, zij vuurden thans de natie aan zooals Verhaeren en wijlen Waxweiler. Benoit was Belg tôt in de nieren. Conscience is de vrijwilliger van 1830, schrijver van de Belgische Omwenteling. Door wie werd de groote gedachtô-nis van 11 Juli, den Ruwaard van Vlaanderen, een vriend van Engeland, Conscience en Benoit ontwijd? „ Door anti-Belgen, agenten in Duitschen dienst. De een trekt nog een yette jaarwedde van den Belgischen Staat en draagt bo-vendien het ridderkruis, dat men nu ver-leenen zal aan de soldaten die voor het vaderland zijn gesneuveld. De andere is uit Holland weggeloopen toen hij voorzag dat hij eens zou opge-roepen worden voor België. ,,Voor België voel ik niets", zei die laffe wegloo-per om zijn angst onder woorden te ver-bergen, doch te Pâturages en in Den Haag zelf heeft hij België gediend voor' Je ceflten. BE TOÉSTJliro L,Pef zwaar scheepsgeschut, dat de En-P ' Sp.en jerwacbtten, isv thans ter plaats i 1Ça_i'dië. De gevolgen er van heb- tt ^lc, lang laten wachten. „ "fs i°ng léger heeft zich meester 1er ,Van tweede Duitsche linie te bÙpvo^^^"^azentin-le-Grand, Len-nni- 1 ea gekeele Tronesbosch als ËlnepvaL °villers ia de richting yan ^lcgenla^nvallen der Duitschers wa-"«». f bovpnmreS , f.^1 ^er Britten waren schier Wee f°nsc ^- Nochtans hebben die venlHn î6^811! beW6zen, dat de loopgra-^ gezes-dn doorbr°ken worden, spijts Wordbf ri« Van Pacifisten. Meer en meer vcioveriru/lf, oaa,r. BaPaume vri3- De kelijker fao ?e 311 zal des te gemak-^osehstrpfi daar.de Engelschen de ''ûgen achter Qfl P m66St ^uchte stel- ook *"** [ers van ^ïï^ber^^as^ll ^ ^kgen en de stelling bS Vr ennjkers v.errichtten later een 'teîmaan- . doch werden teruggeworpeo. :oPnen ;®,tralcn hebben ook bloedige >a in A '°ortn d! p°chod dur6n de gevechten », Llej£Xm .«a ^estea van de Strraa doen de Centralen verwoede tegenaanvallen. Do Russen namen daar 3200 gevangenen, 2 kanonnen enz. De Centralen loopen er hun hoofd te pletter. De Oostenrijkers zijn Over de Morawa moeten terugtrekken. Oostenrijk verkeert in levensgevaar. Eenerzijds wordt het door de Russen en Italianen gevoelig geslagen en ander -zijds door de Duitschers in bedwang ge-houden. Dit rijk kan niets anders doen dan een afzonderlijken vrede sluiten. Er wordt gemeld dat het te Petersburg, te Parijs en ook te Londen daarover laat polsen. Het.ware politiek Duitschland te isoleeren. Duitschland moet onschadelijk worden gemaakt. Eene realistische politiek zou het wezen Oostenrijk, Bulgarije en Turkije er van los te maken, ja tegen hem te'doen marcheeren. Zuïke politiek hangt grootendeels van Ruslands wijsheid af. In Griekenland stroomt het Duitsche gond om Venizelos te verhinderen te tri-omfeeren. De officieren spannen tegen hem samen. Het kasteel van den Koning is afgebrand. Oorzaak onbekend. Spanje verkeert in staat van beleg, ter. oorzaak yan de staking der spoorlieden. Ons particulier nieuws. Wij verzoeken vriendelijk onze confraters het Belgisch Dagblad niet te vergeten wan-neer zij ons particulier nieuws (part.^ over-nômen. Wij zien te dikwijis dat Fransche en Engelsche couranten bv. een of ander blad citeeren, dat ons nieuws overnam of vertaalde zonderde br'on te vermelden. De wet op den letterkundigen eigendom in Nederland strekt zich nochtans uit 00 daabladartikelen. Links en Redits. België en Frankrijk. De Belgische militaire overheid heeft dien 14den Juli herdacht met eei'bewijzen aan de Fransche en Belgische vlaggen door de Belgische gendarmerie. De ministère, het diplomatieze korps, de pre-fect, de burgemeester en militaire af -vaardigingen der bondgenooten waren te-genwoordig. De plechtigheid was zeer indrukwekkend. Er- zijn hartelijke tele-grammen tusschen koning Albert en président Poincaré gewisseld. Minister Beyens te Londen. Men weet dat de heer de Broqueville te Londen is geweest om over Belgische en Congoleesche vragen te onderhande -len en er bekomen heeft wat hij ver-langde. De heer Beyens, minister van Buitenlandsche Zaken, vertoeft thans ook te Londen, om de bijzonderlieden van de gesloten overeenkomsten in de pas te zetten. De 21e Juli. Ter gelegenheid van den verjaardag onzer onaihankeUjkheid, zal aan de officieren en soldaten een geschenk worden gegeven, bestaanue uit eene doos Amerikaansche tabak of 20 sigaretten. Dit geschenk zal terzelîdertijd met het voedsel van 21 Juli overhandigd worden.Beroemde generaals. De Matin publiceert de namen van de generaals, die zich aan de Somme en vroeger bij Verdun met roem overdekt hebben. Het zijn de generaals Balfou-rier, Berdoulat, Berthelot en Blondlat. Buiten de eerst'e, vermoedde men in het buitenland het bestaanniet van de drie anderen. Wie kendefer ook Fayol-les en Petain ? Men zal kunnen getui-gen dat de Fransche generalen beschei-den dapperen zijn. - Koning Konstantijn XIII. De Koning der Grieken heeft tôt het laatste oogenblik gedacht dat zijne kroon geen gevaar liep. -Hij meende dat hij mot vlo i.:'. !. tc'i îo :i:oeiiî. ■ _ 10-1. Twoomoa! had Skoeloedis hem zijn ontslag aange-boden, -rçat 'koeltjes werd geweigerd. 's Avonds vooraloer naar zijn kasteel van Tatoï te vertrekken, ontving hij zijn vriend Demidoff, gezant van Rusland. Toen deze hem verliet was de Koning ver-ontwaardigd, omdat de Tsaar van Rusland en de Koning"' van Engeland de Fransche republiek t^en hem steun-den. Eenige uren later was Zaïmis minister geworden. iWat groot kind! Onesime Reclus. Elk ontwikkeld Belg kent de familie Reclus. Onesime Reclus die komt te ster-ven was de broeder van Elisée Reclus. Hij was anarchist als aile Reclus, maar hij beminde hartstochtelijk zijn Frankrijk. Aan zijne bezoe'kers zegde hij : — Ik wensch een schoonen en roem-rwken vrede voor' ons., en hij voegde er lachend bij: ■— Ik heb al de Kamerleden die ik ken verwittigd, dat ik een bataillon anar-chisten heb bij'eengetrommeld om hen ad patreS' te zenden als de gesloten vrede me niet-gansch voldoet. Oe &sâï de Ssaifi^gschap. Als wij naar België w&derkeerrQj Naar 't dierbaar vrijc Belgenland, Het door ons leed geheiligd pand1, Dan is de eerste onzer plichten De schreden naar het gra£ te richten Van meen'gen dapp'ren jongen held,-Die voor ons rust op 't eereveld, Zijn nagedacbtenifl te eea-en ! Als wij naar B'elgië wederkeeren, Naar 't dierbaar vrije Belgenland, Het door ons leed geheiligd pand, Dan moeten wij, voor goed, vergeten En broedertwist en oude veeten, Met noeste ee'ri<lracht, die maakt sterk, Ons zetten aan 't herstellingswerk, De Duitsche vuilnis 't land uitkeercu. Als wij naar België wederkeeren, Naar 't dierbaar vrije BelgenJand, Het door ons leed geheiligd pand, "" Dan zullen wij ons dankbaar tooneiï, Voor hen, die, onder 's vijands hoonen, Onwrikbaar hebben. eigen a&rd En fierheid-» in ons land bewaard, Al moesten zij er fel ontboren. Als wij naar België wederkeeren, Naar 't dierbaar vrije Belgenland, Het door ons leed geheiligd pand. Dan zullen wij er zuilen planten, Waarop de misdâan der trawanten Geschandvlekt worden en verkond, Aan heel ons volk, ten allen £tond ; Vroeg zullen zij onz' kind'ren leeren J Als wij naar België wederkeeren, Naar 't dierbaar vrije Belgenland, Het door ons, leed geheiligd pand, Dan blijven vast in onz' memorie, De dâan van menschelijkheid en glorie, Der bondgenooten hulp en moed, Amerika dat steunt en voedt, En Nederland dat wij vereeren... Als wij naar België wederkeeren. CHARLES MEZAN. Schitterende victorie. 1 ' Oe Engeischen vet*oven«desi de iweede Duitsche linie 1 E3azenicn-ie-Petit, Bazenfin-ie-Sirand, Longueval en Qjvil* lers. — Ile SiaNanen bemachtigden de CastellitesfeBling.— Hussische owerwinning aan de Stcypa. — Gostenrijk vep> Saagf een afzonderSijke «rede. — Brand van het kasteel van deia IConing van 6rieksnland> De munitie-productie in Frankrijk. '(Van onzen Parijschen correspondent) Parijs, 6 Juli 1916. "■ Bezoek aan een granaatfabriek. II. Eenmaal de stukken staal op maat ge-zaagd of gebroken, wordt overgegaan tôt de „emboutissage." Wij treden de werkplaats binnen: In groote ovens liggen de stukken te heeten tôt ze gloeien. Bmin-gebrande, sterkgespierde smeders halen ze met mecani-sche op palans bewogen tangen uit den vuur-gloed die tôt 1000 graden kan opgevoerd. Voor iederen oven staat eene zware recht-staande hydraulische pers klaar oin het gloeiend staal te ontvangen: de gloeiende metaalklomp verdwijnt in de matrijs. De cylin-drische stamper van 120 mmr. (ruim) drukt in de massa tôt halverwege; dan drukt een tweede onzichtbare, van onder naar boven werkenden stamper de massa verder over den bovenstamper tôt een paar centimeter van het grondvlak. Snel grijpt de smid met de mecanieke grijptang het stuk, nu een huis geworden, vast en haalt het van onder de pers, want deze mag niet heet loopen wil ze hare kraeht behouden. Een andere arbeider slaat een sproeikraan om den stamper ; het water spuit uit tientallen gaatjes en koelt aldus den stamper af. Daan gaat de tweede operatie: nog gloeiend gaat de gra-naathuls onder een horizontale pers van wel tien meters lengte. Hier wordt de huis getrokken en krijgt aldus meer fatsoen. Heeft de huis, na die twee operaties niet de vrrrxiiàclïtx: tsxaVcn; f dan w "Oxdrt ^ c ciic maal onder een tweede horizontale pers getrokken, ditmaal zonder eerst heet gemaakt te zijn. Een gewemel van riemen. Een geknars van raderen. Een gesnor van messen die in het staal bijten. Wij bevinden ons in de eerste draaizaal. Symetrisch naast elkaar zijn de rijen draaibanken in voile werking. De hand aan de manivelle, het oog oplettend op de in den mandrin ronddraaiende' hids gericht, vervullen de vrouwen hunne taak, bijna altijd eenzelfde operatie. Deze draaibanken zijn ,geregleerd om de hulsen op maat te snijden, gene bruten de hulsen af met^ vier messen tegelijk. Anderen ,,lameeren" de hulsen binnenwaarts, terwijl weer anderen het grondvlak „planeeren." Ik gebruik liever Fransche uitdrukkingen omdat die vakter-men door onze Belgische metaalbewerkers beter gekend zijn. Wanneer de granaat is gedraaid gaat hij naar de „ogivage". In de ovens wordt de kop eerst gloeiend gemaakt en dan stampt de matrice eener pers den kop ovaal. Dit is de laatste façonneering. Nu wordt de capaciteit der hulsen door vrouwen beproefd: onder eene waterkraan wordt met water gemeten of de huis wel den ver-eischten inhoud heeft. Onder een handpers zien twee andere vrouwen na_ of de grond-stof de vereischte hardheicLbezit. Een „bille" van 10 mm. wordt op den buitenwand der huis gedrukt. Deze „bille" mag slechtS op een onbetéekende diepte in het staal druk-ken, zooniet wordt de huis-afgekeurd. In een volgende werkplaats komen we aan de ovens waar de granaten worden ge-temperd. Die ovens hebben een warmtekracht van 750 graden. De granaat wordt in de ovens heet gemaakt na eerst een décapage ondergaan te hebben en gezuiverd te zijn met kalkwater. Eenmaal op warmtepunt wordt hij in groote waterbakken geworpen waardoor de projectiel de noodige hardheid bekomt. In een andere draaierij wordt de laatste hand aan het stuk gelegd. De getemperde stukken worden op de draaibanken gefinis-seerd en gaan dan naar de ,,contrôle." Met eene zware pers wordt aan de 120 ers eene drukking van 30 ton op het grondvlak der projectielen gegeven, gedurende 10 secon-den; de 75ers ontvangen eene drukking van 1500" kilos. Nu glijdt eene vrouw een kaliber-ring over het projectiel; gaat deze er niet over dan is de projectiel onder de -drukking uitgezet en wordt afgekeurd. Is de proef gelukt dan wordt op eenige centi-metërs van het grondvlak een koperen ring in de huis geperst die dan op de draaibank wordt afgewerkt. Acht vrouwen zitten rond een groote draai-ende tafel voorzien van evenveel granaten. Ieder heeft een speciaal kaliber voor het nazicht van een gedeelte der granaat. De eene controleert of de granaaat wel de vereischte lengte heeft, de andere of de draad op maat is, een aerde of hij goed gecenterd is. Ook wordt hij gewogen. En ten slotte gaan de mooi afgewerkte poezelkinderen die Zooveel kwaad doen, over in handen der toezichters yan het leger; allen behoorende tôt de artillerie. Eenmaal dat deze er hunne goedkeuring hebben aangehecht gaan de projectielen per spoor naar de arsenalen van den Staat waar ze gevuld worden en naar het front worden verzonden. Miin bezoek ^an de inrichting was afge- loopen. Het gaf me den indruk ^at Frankrijk in weinig tijds een enorme kracbtinspan-ning heeft ontplooid om den voorsprong ia te halen welke Duitschland door veertia jaren bewapening op de Verbondenen heeft genomen. Reeds nu blijkt uit de cijfers vaa het Fransche Ministerie van Oorlog dat de Verbondenen meer granaten voortbrengen dan de Centralen. Verschillende bezoekçn hebben me overtuigd dat die voortbrengst nog veelvoudig zal ontwikkelen : nog vêle fabrieken zijn in aanbouw, anderen maar aan gang. In dien strijd om den vijand den genadeslag te geven door de natie weerbaat te maken, geven de Fransche mannen eti vrouwen hunnen arbeid, hunne rust en hunne gezondheid zonder tellen. Aan den schandpa^l. ENGELEN ALFRED, geboren te Lummen (Limburg) deir' 2 Dccember 1895, drager van een diploma van onderwijzer, uitgeweken naar Nederland, heeft, na . waarschuwing geweigerd zich aan zijne militaire verplichtingen ta onderwerpen. De minister van Weten-schappen en Kunsten heeft beslist dat hij geschreven zal worden op de lijst der onderwijzers, onwaardig bevonden een ambt in het openbaar ônderwijs in Bel-sië te bekleeden. ° (Le XX e Siècle). M Juli» Het nationaal feest van Frankrijk ia gevierd geweest in de vreugde van de Engelsche victorie te Bazentin. De gewone revue te Parijs was ver-vangen door een wapenschouw van nationale en geallieerde troepen. Ook het Belgisch leger was er vertegenwoordigd. De Belgische afdeeling, onder bevel van majoor staf-adjunct Fastrez, be-stond uit het muziekkorps van het gre-Qadiersregiment, een peloton ruiterij door de kandidaten-onder-luitenants van de veldschool gevormd, eene kompanie voet-volk (kandidaten-onder-luitenants van de school van Gaillon), verschfeidene sec-ties machine-geweren uit het onderrich -tings-kainp van Criel-sur-Mer en eene wielrijders kompanie van de eerste leger-afdeeling.De président der republiek omringd door de voorzitters van Kamer en Se-Qaat, Briand en aile ministers heeît de troepen in oogenschouw genomen. Het defilée der troepen verwèkte de grootste geestdrift onder de Parijzenaren. De nationale feestdag der Franschen zet ons aan hier nogmaals uit te spre-ken onze bewondering voor de groote natie, die sedert twee jaren zoovele blij-ken van eensgezindheid, moed en ta-ai-heid en opoffering gegeven .heeft. Wij bewonderen eveneens de heldhaf-tiglieid der mannen van Verdun en Picardie.Moge de a.s. 14 Juli een groot triomf-Eeest wezen 'en de geallieerde volkeren naar Parijs toestroomen om er de\ red-ding der beschaving uit de klauwen van den Duitschen roofadelaar, te vieren. Koninkrijk België. Kamer van VolksvertegenwoordigerS. Vraag gesteld aan de Kegeering en ant-woord van d'en heer Minister. 17 Juni 1916. — VRAAG aan den heer Minister van Oorlog. Wanneer de soldaten van het piket zijo of op korte rust moeten zij op stroo slapen, waarvan do reinheid dik-SEijls te wenschen overlaat. Zou het niet mogelijk zijn iederen sol-daat een zak te verschaften die hem zou toebehooren en dteel uitmaken van zijn uilrusting ; hij zou dien naar willekeur kunnen vullen en ledigen om als stroo-zak te dienen. 3 Juli 1916. — ANTWOORD. Het voorstel om aan iederen soldaat een slaapzak te verschaften, werd sedert lang onderzocht. Tengevolge van moeilijkheden van praktischen aard heeft men er slechts gedeeltelijk gevolg kunnen aan geven. Vareeniging voor crediet voor de Belgen. Plaatselijk komiteit van Den Haag. De heer secretaria van het plaatselijk komiteit van Den Haag zetelt van nu at Maandag, Woensdag en Donderdag, te beginnen van halî tien tôt 's middags..

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes