Belgisch dagblad

328 0
07 november 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 07 November. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 11 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/k93125rc20/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Fade Jaarffang DONDERDA» 7 NOVBMBBR 198. No." 46. BELGISCH DAGBLAD | iBONNilllMTBN. per 3 œiaaden Toor Nederland f J.60 franco Per post. Losse .■m.nsrs. Voor Nederland 5 cent. foor Biiitenltnd 7l/i cent. Den Haag, Prinsegracht 16. jelefoon fied. en Admin. 2787. VerschijneKtd te 's-Qravenhage, eiken werkdag te 12 ure middag- BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ___________ ' ' ■ ? *v AD VERTENTIEN. Yan 1—5 regels f 1.— ; elke regel meer f 0.15; Beclame# ' 1 — 5 regels f 2.— : elke regel meer f 0.30. London : Dlxon Honte Lloyd» Avenne E C. Parija: 7 Arenue d'Antin 7. Pe ûuitsché parlementairen met de witte vlag bij Foch. Gerechtigheid yoor onze geïnterneerde officieren 1 en soldaten ! Op onze officieren et) soldaten, die in rjflederland geinterneerd zijn, kleeft in de bogen van het oningewijde publiek nog pJtijd een moreele smet. Die smet dient te verdwijnen vooral-jeer onze militairen van allen graad naar het vaderland terugkeêren. In onze oogen is die vlek er geene pmdg.t de strijders van het leger van (Antwerpen, zich niets te verwijten heb-ben.Die officieren en soldaten zijn immers glaven en offers van de tucht en de be-yelen van hoogerhand. Zonder hunne offervaardigheid zou het Belgische veldleger nooit den Yser hebben bereikt. Zonder hunne opgedrongen internee-ring in Nederland zou dat leger zich pooit onsterfelijken roem hebben kunnen yerwerven. Wij weten dat het opper-commando bij den aftocht der laatste troepen uit Antwerpen heeft gezègd: „Kost wat Icost, moet krijgsgevangensehap in Duitschland vermeden worden. Liefst in-terneering als het niet anders kan." Zeker zijn er gegradeerden en soldaten die hun plicht niet tôt 'het einde hebben vervuld. Men kent officieren die hunne soldaten verlieten om naar Hol-land of naar den Yser te loopen, zooals er ook soldaten zijn die hunne wapens weggoftiden om met hazenbeenen over Ide grens te snellenc Gelukkiglijk is het geval van zulke plichtigen zeer gering. Zij kunnen op verre na niet opwegen tegon de massa die onze bewondering verdient. Die massa wil echter niet over den zelf-den kam met die lafaards geschoren Worden. Zij vreest toch dat men de spons zal gebruiken voor de schuldigen en cwi-schuldigen en dat men een algemeene jabsolutie zal geven, een absolutie, die de officieren en de soldaten van den flicht en de opoffering tôt het uiterste unnea missen, vermits zij zich niets te iverwijten hebben en ook vopr niemand feoeven te blozen. De jgéinterneerde militairen van allen Deverdedligîng van Antwerpen De grenscorrespond'ent van de j\lsb Ineldt: be bevolking der Scbelde-pold&ra ylucht niet voor de deportatfra, rnaar voor «g muadatie, welko sedert 14 dagen m yooTbei'ôiding was. Nadat de Duitschers pe ontelbare kreken en kaaaaitjes op peil ûûodea g&bracht, b&gonnen zij de polder-jerreineii te „v^Ktciigea" met zoet wa-ter inziende, dat Gant als pruggehoofd .yan Je kaaaal-nviei- linie Sas van Gent— vient—Deijnze niet zal kunnen stand hou-ûen, raoesten hunne maatregefen om en in Antwerpen ad'doende zign, Zij iieten de .vruchtbare polders van Doel, Kieldxeclit, Meeraonk, Calloo, Melsele, Beveren-Waes, /'Wijadrecht en Burght overstroomen en welara stonden deae prachtige grasplei-neu van het rijke Waes-land vol zoet mi zuut-watar, Echter niaar tôt een «oogtg van 2 d.M. Was deze lancfstreek m"^kewcwnbaar', „ondoorv,aadbaar" (.de j:(ie mundatie-siseh.) oleek zij nog met, de polder-slaizeri, loozenci op de fccaelcia blakem niet voldoende inundatie-capaciteit te bezititen, Toen staken de * iseners radicaal op verseiiiiLnde pun-taj aa Westelnke Scheldedij'ken door, o.a. m} net nschrijke „Groote Gat", een inhâm ib K.M. bezuidoosten van ons uiterato punt in Oost-Zeeuwsch-Vlaande-£.^; ,e_v^eû benoorden het welbekende fort ^ i;ans is de, inundatie bewesien Ant-»wp6n een voldongen feit. nu ?®vaar, dat Nederlandsche terrei-n Ki u a en overstroomen, is voorl&opier .volsoinen gekeerd. Snfiiw uiterst© grenspunt af aan de ùc tWe (grenspaal 269a) tôt circa 2.K.M. htm- doosten de iNederlandsche gerneente îii'IIG."!i^r?nsPaa* '^3) ligt de zware Ko-' î®vens grenslijn, vormend twee j ente beenen van een stompen hoek, bii da balf Neder-3>? ' "Îîi ^la^, %lgische g&ineente Clinge, Salariat!^11' 1 lAI; dij'k keert het sclir- ul râ. ' be^a^ve in de bovenom-otj Vp^P^-Parochie, welke deels de WrSâSch^16d Echter wist te bwerken, dat in den IvttoNn J ?een Wa^9r ?ou komen. Bo-ktV(i'"nYiW 0 ^eôr a^s adviseur* toi&-'Contrrlflii1331 ^fn Nederlanasohe militaire 'der" 'S'^0 eventueel doorsteken gele» t^IK.rw!J en onmiddellrjk maatre- WataaSoï waterkee™g ^ Wrfé k Nederlandsche land- itraSn;^0081^ l>evrij,l yan over- graad vragen dus eerbiedig een onder-zoek en de onverwijlde benoeming van een officieele commissie, die in Hol-land nog de getuigenissen van de le-venden kan inwinnen. Eens de geinterneerden naar België teruggekeerd, zal het onderzoek veel1 meer ingewikkeld zijn, daar zij zich over het land zullen verspreiden en naar el-ders uitwijken. Het ijzer moet dus gesmeed worden terwijl het nog heet is. Wij doen een plechtig beroep op den rechtvaardigheidszin van de Belgische regeering. De geinterneerde officieren en soldaten hebben te veel geleden onder de verdenking en de beschuldiging hun heiligsten plicht te hebben verzuimd. Ze zijn al te zeer gekleineerd geweest, om niet gansch hersteld te worden in hun eer. Onze geinterneerden van allen rang moeten het recht hebben, met opge-heven hoofd hun vaderland binnen te treden in het voile bewustzijn hun plicht jegens België te hebben vervuld. Hunne verdiensten mogen door niets verminderd worden. Men straffe ongenadig de pli&hligen, doch men eerbiedige de dapperen wier geweten gerust is. België is dit plechtig eereherstel en onpartijdig onderzoek aan die moedige zonen verschuldigd. Het mag niet gezegd worden, dat de Britsche regeering en het, Britsche parlement onmiddellijk hulde brachten aan de Britsche mariniers, die twee, drie da-gen vroeger in Nederland werden geinterneerd en dat de Belgische regeering steeds 4ieeft gezwegen wanneer het haar plicht en fatsoen was een openbarén blijk van dankbaarheid en bewondering te geven aan hare dertig duizend geinterneerden en hun een volledig onderzoek toe te staan. De Belgische regeering kan zich daar-aan ter elfder uur niet onttreklaen. Gerechtigheid! Bdgiseh Dagblad. Duitsche laster- In eefl briefwisseling uit Brussel, openbaar genïaakt door de Ko 1 n i s che Zeitung van 19 October, wordt be-weerd dat de Belgische Regeering niet zou geantwoord hebben op de vcor-stellen die haar door de Duitsche Regeering werden gedaan nopens de re-patrieëring in het bezette gebied van België der Belgische Kjijgsgevangenen, die in aanmerking kiomen voor de vrij-lating krachtens de Overeenkomsten van Berne van 15 Maart en 26 April 1918. Deze bewering is onwaar. De Belgische Regeering heeft, in de maand Au-gustus, door bemiddeling der Bonds-regeering van Zwitserland, laten weten dat zij het Duitsche voorstel niet aan-vaardde. Zij kan inderdaad niet beamen dat Belgische militairen, die recht hebben op vrijlating of intemeering in Zwitserland, weer onder het juk van den vijand worden geplaatst en aldus bloot-gesteld nogmaals te worden ontvoerd of verplicht dwangarbeid te verrichten ten bate van de militaire doeleinden van den vijand." De Duitschers hebben gehoopt kwaad vuur in België te stoken, maar... ook geene uilen! ; - - Pau! Billietf Dinsdag 5 dezer is te Antwci,... be-graven onze eerbiedwaardige confratar Paul Billiet, die den leeftijd van 80 jaar had bereikt. _ Die journalist, die een Antwerpsch figuur was, was eens hoofdredacteur van De Koophandel en tôt den oorlog medewerker van dç Vlaamsche Gazet en het Laatste Nieuws van Brussel. Als journalist was hij zeer verdienstelijk. Als penningmeester van den Belgischen Druicpersbond genoot hij het vertrou-wen van zijne confraters. Paul Billiet was een der oprichters van de Vlaamsche opéra te Antwerpen. Als toiôneel-schrijver en librettist heeft hij zich naam m' de Vlaamsche Ietterwereld gemaakt. Hij was een vrTëïid en medewerker van Peter Benoit. De pverîedene was o.m. ridder in de Leopoldsorde en in de Italiaansche ordé van de Krooru Blijde inkomst der activisten te Roosendaal. Den 4 November zijn ,16 activisten met hunne families aangekomen (30 per-sonen), onder anderen: Flor Heuvel-mans en dochters. Depla van Kortrijk. Zij stapten uit den trein om billetten te nemen voor Breda zonder zich aan het onthaal te verwachten dat zij van de me-nigvuldige Belgen kregèn, dien ze in het stàtion waren komen uitjouwen. Ge-weldig roepen en fluiten. Twee Holland-sche vrouwen dien de waterclosets be-waakten, vroegen wat er gaande was; en het vernomen hebbende: nog twee, schertsten zij, die met hun broek vol... gaan loopen! Op de deur van dokier Depla te Kort-rijck heeft men twee weken lang aile nachten neergeschilderd: Lafaard! ka-pot, enz. Telkens afgevaagd, kwam het opschrift er opnieuw op. fn afwachting dat de trein naar Breda vertrok durfden zich de activisten nau-welijks te vertoonen en moesten onder de bescerming der- politie naar de lo-ketten en het buffet gaan, Buiten het station stonden vele Belgen, bereid om ze af te ranselen indien zij het waagden buiten te komen. Langs den trein circu-leerden spotvogels onder het algemeen gelach, ,,Dag, Mijnheer de Minister, zegde een van hen aan Flor. Heuvel-mans en hij groette hem diep. Flor stond recht en reikee de hand uit aan dieni welgekomen vrîend, maar trok zich aân-stonds beschaamd achteruit, ziende dat de man met herrt den gek hield. Een ander riep aan de vluchtelingen, met de vuist onder de akin. Boonen fréter s toe, en noodigde de omstanders* achteruit te gaan wilde zij geen onge-diert betrapen: Past op, Heèren, het zit er vol van, enz. enz. De activisten hopen wel ontvangen te worden te Breda door de leden van het i daar bestaande VI. Belg. Verbond, maar men komt er uok anti-activistischen lcring te stichten die de hôteliers uit-koopt om hen de deur voor den neus te sluiten. Het quart d'heure de Rabelais is dus voor de verraders ' positief aangekomen.Quand nous serons à Ingoyghsm — Onder dien titel bevatte La Métropole van Londen de vertaÏÏng van uittreksels van Streuvels, treurig oorlogsboek, na-menlijk de passages waar hij den weg wijst aan een Duitschen uhlaan en in zijn Lijsternest aan den disch zit met Duitsche officieren, die hij hooger scihat dair honderd médeburgers van Ingoyghem en ten slotte die vijanden op weg naar den Yser (in October 1914), dus op weg om tegen onze Belgische jongens te vechten, goed heil wenscht. Onder voorbehoud ontleenen wij aan het Vlaamsche Nieuws der Ant-werpsche Kommandantur het voîgende: ,, Stijn Streuvels is op het laatsfé oogen-blik uit Ingooigem kunnen vluchten, hij heeft echter allés moeten achterlaten. Het „Lijsternest" is geheel vernietigd, de bibliotheek werd geheel verbrand." Naar de Tijd verneemt is- V e r r i e s t, die op het oogenblik, dat Ingoyghem gebombardeerd werd, ernstig ziek lag, weg kunnen komen. Dank zij de tus-schenkomst van een D u i t s c h officier, een vereerder van Streuvels en Verrie st, kon Verriest zich, begeleid door Streuvels, in een auto in veiligheid stellen. Dat de 78 jaar oude zieke Verriest in een Duitsche auto weggevoerd werd zullen wij uit een gevoel van humaniteit niet bespreken, maar dat de 45 jarige gave en gezonde Streuvels zich verlaagd heeft de diensten van den vijand aan te nemen, is veelzeggend. Quel triste sire! Uit een legerbevel van een beierschen generaal blijkt dat het verboden was de Belgische bevolking te helpen. Dus.... Heeft F. Van Cauwelaert niet laten zeggen, dat hij naar Vlaanderen vertrok om Verriest en Streuvels op te zoeken? Bewijst zulks eens te meer niet naar welke zijde iiij overhelt? Koning Musinga en België. De Belgische Minister van Koloniën pntving van Koning Musinga, souverein van Ruanda, in de streek van Duitschi Oost-Afrika door de Belgische overhe-den bezet, een prachtigen slagtand van een olifant. Musinga druide daarbij den wensch uit dat de opbrengst van den verkoop van dit ivoor gestort zou worden in de Belgische liefdadige instel-lingen voor oorlogsweezen. . .< ...-i Legerberichten der Enteiste. h De Geallieerden in Gent, bij Bergen en Maubemse. Antwerpen wordt ontruimd. De Duitschers ontruimen Selzaete. Ruprecht's hoofdkwartier te Luik. * De Duitsche legers loopen gevaar afgesneden te worden. De Amerikanen op 7 K-M- van Sedan. Woelingen in Duitschland- Miiitair oproer te Kiel. D© rijkskanselier predikt den wapenstilstand en vrede aan. Het leger van Mackensen zal de wapenen moeten nterleggen. » :! Rusland vr&agt vredesonderhandellngen. Heî offensief aan het Westeiijk front. Het Belgische legerbericht. LONDEN, 5 Nov. (Router.) Officieel Onae utjepcn hsbben dm Westeiijkcn oever van het kanaal Tai'iïeuzea-Geiit tôt een punt bezu deu Selzaete bezet. Voor het overigiê is de toes>tand onveranderd. In den loop van den dag zijn de vijandelijke machinegeweren ac,tief geweest, in net bi-zonder aaa de Zuidelijke buitenwijken van Gent. Het Engebche legerbericht. LONDEN, 6 Nov. R e u t e r. Officieel bericht over Vlaanderen: Aan, de Schelde tegenover Gent en aan het kanaal van Ten ou zen zijn Britsche patroeljes met m u c hi n e- gai ,v e&r v, uur bestoekt. Jlîe^uidien Genit was 's vijands geschut nogal in de weer. LONDEN, 6 Nov. R e u t e r Officieel ochtendberieht. Noordelijk van de Sambre zijn oinze v>oorui(l.geschov;en troepen tôt voorbij het boscli van Mormal doorge -drongen en hebben den hpofdwpg Aves-nes—Bavai bereikt. Westeiijk van Bavai alsnxcde cp an^cre deeleii van îtèt' slag,-Iront zijn vorderingen gemaakt. Lr werd opnieuw een aantal gevarigenen- gemaakt. Hei Fransche legerbericht. PARIJs! 6 Nov. (ÏÏ.N.) Draadioos. De gevechtsaanraking is in den loop van den nacht met de vijandeiijke achterhoedie be-waaxd gebleven, die op het geheele front den torix^tooht vooi'tzette. ~Vanochfcaad her-atten de i'ransche troepen hun opmarcsh ten O. van het Satobre-.^anaal. Zij hebben Ganzy bezet. Ten N. van Marie zi.in de i'ranachen voor Mai-fontaine en Vorarées. De Italiaansche troepen hebbeu in vereeni-ging met de iTanscuen Thual en het bee -je van Hurtaut bereikt teoi Z. van Mont-comet. Ten W. van Rethel hebben de jdranschen Barby bezet ojp den noordelij ' ken Aisneoever. Tusschen Rctihel en Atti-zuy zijn Fransche afdeedingen de Aisne op verschillen/ie plaatsen overgeetoken. Meer naar rechts ^hebben zij1 de radon ber reivt van Lametz en zijn tôt de buiteiBwii-ken van Gassine doorgedrongien ten N. O. van Le Chesne. PARUS, 6 Nov. H. N. (draadioos.) Avondbericht. De Fransche troepen, die onvermoeid zijn, hebben de verVolging der Duitschers den geheelen dag door voort-gezet. Op bel breede front tusschen de F ambre en de Maas, hebben- de Fratasche levers, den plaatselyken tegenstand bre-keule, een belangrijken vooruitgang gemaakt, welke op sonsmige punten -meer dan 10 K.M. bedraagt en talrijke plaat sCn met haar burgerbevolldng bevrijd. De Duitschers, opgedrongen door de Fransche voorhoeden, zijn gedwongeia tij-dons £wun ovei'haasten iierugtocht vuur -monden en een belangr ijke hoeveelheid ma-tèrieel, welke niet te lelien is, in den steek te laten, overal zijn gevangenen in han-den der Franschen gevaL&n. Ten O. van de Sambre hebben de Fran-tchen de oostelijke zoom©n bereikt van œ bosschen van Nouvion en van Begnaval. Meer naar het zuiden hebben zij Fontaiae-les Vervins en de stad Vervins genomen ten westen waiarvan de voorhoeden opruk-ken.Aan de overzijde van de Serre houden zij Hary en Lacerrearie. Meer naar het oosten hebben «zij, na Mont Cornet te "hebben bezet,v hun finies vooruitgiebracht voorbij Hocquet, Renneval en Dolignon. Het Itahaansche corps, nauw met hen iamenwerkende, ie gewap enderhand de Hurtaut overgetrokken en heeft ondanks den vijand Rozoy-sur-Serre vermeesterd. Op het front ten N!. van de Ai&ne zijta de Fransche troepen op meer dan 12 K.M. Dat is een weisprekend bewijs van de valschheid der legende welke de Duit-: schers trachten te verspreiden, als zou Musinga in ppstand zijn tegen de Beli gische overheid. j ten N. van Chateau Porcien en staan op de algemeene linie Hardo> e-Zuidelijke wij-ken - van Chaumont Porcien-Dommelj — Degny—Helbigny en den spoorweg van R t *ei naar l.iari,. De stad Réthel is ia hun handen gevallen. Meer naar het Noorden met bewonde-renswaardig élan vooruitdringend, hebben, zij tegen 4 uur het dorp Dyonne bereikt^ op 6 K.M. ten N. van Réthel. In dit gebied heei i'ransche cavalerie een bat-terij van 7.7 en een van 10.5 c.M- vermeesterd, alsmedr 3 ofâcieren, kanonnierë en bespann ngen- ^ Op den reehtervleugel rukken zij op op do algemeene linie Vauzelles—Auboncouit-Yauzolles—Garcy—Lauth mont—Ecordeil, op 6 K.M. ten N. van Att gioy—Guin court—Jouval—Chaga^ -les-Omont. In het gebied t2n W. vaa de Bar hebben zij, na Vendres'se in het bosohachtig terrein in Le. T. te hebben veroverd, hun Jinies-voorui gebiacii't tôt Omicpurt, dat ia bun bez;t is. Het Amerikaansche legerbericht. LO'NDEN, 5 Nov. (Reu'ter.) Offi« cieel. Ilet eerste leger is ten Zuiden vaut Dun de 'Maas overgeti-o vken. Ti,,'dens den overto'ht biw^i ;.a cb Duitj.'-iea's eemt kràcîvig bomuuden.fcni, waaruoor de brugu gen herhaaideLjk worden vernield. Onze troepen hebben twee heuvels in het Qia-tihonbosch genotneii. In den reamiddag be-zetten zij Dun. Een van onze karpsen bereikte de ri-vier tuss.-hen Gesse en Luzyt nam Ijezit van het bosch van Jaulaey en lut dorp Beaumont en rulite twee miijlen votarwgarts. PARIJ3, 6 Nov. (H. N. Draad'looâ.) Het eerste leiger onder luitenàrit-genei,B.ai Liggiett heeft zijn successen voortgezet en is de rivier overgestoken ten Zuiden varj Duasur-Meuse, onder een he\ ig geschut-vuur, dat herhiaaldelijk de nLuw-gelbouw-de braggein stuk sioeg. De troepen van het corps van generW-majoor Hines baandeai zich een weg op «3 hrliingen va»u daa Qcs-telijken oever, den ster en weorstand vanl den vijand brekende. Zij veroverden hoexg-te 292, hoogte 260, Liny-da?ant-Dun en dreven den vijand u^t h?t bosch van Chai, tillon. Tijpens den middag hebben .wij onza winsten in dezen sector Noordwaarts uit-gebreid. Dun-sur-Meuse werd veroverd en onze linie een mijl voorbij d'e stad naar voren gebracht tôt aan het dorji Milly. De troepen van het corps van generaal. majoor Summsral berei ten de rivier bij Cesse en Luzy en zuiverden het boeich vani Jaumay. Het belangrijke leg-ercératrum B'eaumont viel in handen van onze zege-vierende traepen, die doordi-ongen naar het Hospice-bosch, twee mijlen (en Noorden van Beaumont, bij hun opmarsch het derp le Panne vermeesterend. Te Beau -mont bevrijdden wij 500 Fransche burgers, die onze sol laten als verlossers verwei -konidien.De opma,rsch van de laatste twee dagieni heeft onze lime vooruitg?bracht naar puni ten binnen 5 mijl van den spoorweg Sé-da>n—Metz, een der voOTnaamsbe verbin- ) dingslijnen der Duitsche lagers tusschen Beau/mont en de Bar. 1 Het corps van generaal-majo ar Dickmam drong in nauwe vereeniging met het 4e Fransche leger op den linkervleugel, onder hevig geschut- en machinegeweervuur, vooruit door het heuvelachtig boschfeebied achter Staninen. De dorpea Yonoq, la Besace en Stanne zijn vermeestord. Wij hebben ten Westen van de Muas nog) 5 kano.nnen vermeesterd. Dit geeft een te-taa-1 van ruim 151 eedert November. Dertig van onze bombardementsvliegitul-g|en deden vananorgen em geslasgrien o<ver-val op Mouzon en Rocourt, daarbij 2 tonl bomiDcn met goeden uitslag werpende. Verkettaings- en vervolgingseskadera voerden vele goslaagjde opdrachtem uit, da vijandelijke troepen met machinegeweren bestokend «n onze infanterie bij haar op(, matrsch krachtig steunende. Zeventien viW amdlelijke vliegtuigen zijn geveld en 2 vijj andelijk© ballons ia brand geschoten. Zoj ven onizer vliegtuigein worden vermfst.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes