Belgisch dagblad

906 0
07 oktober 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 07 Oktober. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 05 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/jm23b5x92s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

. ^ao jraargraiig- MAATOAa 7 OCrrOBER I9IN o. icn BELGISCH DAGBLAD ^BOjNiN-BilISNTEN. i p.r 3 maandea voor Nederlaad g I 2 50 fraîico por posfc. Bosse 'nommera. VoorNederland5 cent. TOor Buiteuland 71/, cent. Den Haag, Pnnsegracht 16. feteloon fied. en Admiu. 2787. Uei'âchijiieEid fe 's-Sravenlsags, eîkeaa werkfiag te 82 upe mâtidiag. BUREAUX OPEiàl VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. F —— AD VERTENTIEN. ;■ . an 1—B regels f 1.— ; elka regel meer f 0.15; .Réclamés 1 1-6 regela f 2. — ; elke recel t meer f 0.30. j London : Dixon Houee Lloydi I Avenue E C. Parija: 7 Avenue d'Antin 7. $ Sonder groia^cie» On» artiivel „Oog oin oogi, tand om tani'' ^çeît weerklank gevonden Oïïder ,j0 Belggn m Xedei'land. iiihoud, vorm en strekking werden volkomen begrepsn zooals het blijkt uty de hrievefl vaa instemming die we outvmngen ûebben- liet blijkfc thans dat de Belgische muinis-jenMfti zich rlezer dagen met de stelsetam-t|,, * verwoo-itingen door de Duitschers iu fjaandoren lieeft baziggehouden. Hoewel de Belgische regeering hoofdza-fcelijk nog bestaat uit zoogen. ajnti-milita-ristcn die in hun geloôf versterkt werden door de anti-militaiira veli-iàozw\geu vain Mei 1914, mogen wij verzekerd zijra diat on5 kabinet op wedervergielding* aansiuurfc. Die wedervergelding kan echter niet Btraf genoeg zijn. Hier «ornen wij op voor het gainarteld Vlaamsche volk, een voile waarmede de Duitschers sedert vier jaar in het ctappen-giebied en oorlogszone morschen en beu-leo.West- en Oost-Vlaanderen zulliem in Bel-gia het rneest îysiek en rnoreel gieledien hebben.2y hebben dan ook meer redit op her-Btel en vergelding dan een andea-e province. v De Duitschers zijn er niet in gesiaagd jio Vlamingen door allerlei giunsten aan de iciviiten voor hun wagen te spannen. Razend verwoesten en verbranden zij )hans moedwillig de steden, dorpen en vel-Jen van Vlaanderen en Nword-JTrankrijk. Wat meer is, onze Vlaanviche bevolking pordt in slavernij, medegevoerd. Het is er-|er tlan ten trde van Attila en Getnscrik. De hoofden der nOutrale staten, die schrikken en beven omdat zij ter elfder ure in den oorlog zouden kunnep. gewik . keld wjrden, zwijg-.en als op der» siniisto pen iag. toen BelgiS's neutralitelt gœchoin-den en vernietigd werd. Waarom ook papieren ptr oies ten ? Duitschlan<i beicoinmeri er zich- niet om en de gieassocieerden kunnen de neutralen biissen. Wij zijn mans genoeg om zelf tôt repre-gailles te besluitem. De huinane Fransehe rogeering heeft, op varzoek van de Kamarleden der bezette departemanten tn overeerakomst met de ove-rige bondgenooten, aan Duitschla<nd betee-ifend- dat de wet oog om oog, tand ixm tamd zal woràeii toegepast. ' Aile schade moet tôt den. laatstea cent be.aald worden. De steden aa<n den Rijn moeten de eer-ste vuistpamden zijin in afwachting dat de bondgienootien gansch Duitselilaad over-stroomen ein op de hardvochltigBte wijze laten gert";elen dat de wederveccgeddling, g een ijdel woord is. De Duitsche hyena wijkt over puinhoo-' pen en bij den gloei der branidlen, die het venwakt, zooals te Dowaai en Roeselare. Wij mogen het niet bij dreigememten laten, wanit Duitschland zal ons niet geloo-ven. De mof kent maar de wet van dem kaaValag en den voetschop. Jtlij vreest al-leen gelynchit té wordm. Platonisehe en vlammend© proteeten aan-ziet hij voor sufheid. Die bruten moeten dus on zen vuist ge-voelen.De geallieerden beschikken over vlieg)-tuigen genoeg, die de Duitsche steden kunnen bombardeeren, zooals zij no g [>nlan/gs te Eeulen hebben gedaan, wiaar vele hui-z.on in Mchtlaaie vlam stondfeai en tal-n,;ke dooden en gekwetsien hebben geboet voor de misdaden der aatie. Een speciaal geïnteralliéerd korps van, vliegeniers worde zonder vertoeven inge-richt om dood en vernieliing1 aan den Rijn te 2aaien. Onze ^steden en dorpen zjjn in gevaar. Onze eigendommen worde,a baldaxllg1 yer-n!eld.Onze mannelijke Vlamingen worden aLs in de oude tijden weggesleept. Onze vrouwen, kinderen en gtrij&aards zijn aan hun eigen lot overgelaten, aam den dood en aan de wreedheid en ontucht der Duitsche soldiateaka. • Al die engelukkige Vla'mingen roepeni om hulp met de Franachen van het Noor-den. » Vliegers, ongenadig Aken, Keulen, Bonn, Mentz , Koblentz, Mannlieim, Wies-baden, Darmstadt, Trier, Karlsruhe, Frei. bui'g en meer in 't Noorden Krefeld, Dus-«eldorî, Barmen, Elberfèld, ook Esaen 'oe-etookt. Eoa beg|in. Verder zal men ook wal Stuttgart, Munchen eta Frankfort treffen- Als wij die klinkende argumenten niet gebruiken, zal het te laat wezen. Het beeet zal niât eerder loslaten. Behalve de Fransehe steden zullen Oost-ende, Brugge, Eoïtrijik, Gent, ,Aalst, Ant-werpan^ Mecheleu, Brussel, jùiik en Ver-viers het lot van Kamerijk, Dowaai^ l'pes-ren en Roeeelare oodergaan. Léonce du Castillan. TâSESTAIXI Te laat, sehreet onlangs Erzberger. T aat is Max vaa Baden aan het roer vao \et zmkend schip geplaatst, waar de Bu ïaarsche ratten ovearboord zijn gesprongen ue Centraieu moe.en ver gSiomen zijin oi len wede te vragen,. In. Gostenrijk gist de révolu lie. Nbod gedwongen verklarep. de regeeringen va Weenen eu Boedapest dat zij bereid zij de 14 voorstellen van Wllsoa te aanvaai den. Plots blaast de wind der demoeratie aa; Spree en Uonau. In Duiisehlani gaat mea zeker naar di revolulie als de oorlog niet voor dien wifl ter gegindigd is en «ootlgedwo.ngen als Woanen en Boodapest laat Berlijin ko a inakon dat Duitschland echàelijk een me àtene slaat wordt, dat- de keizer sooiaaJ democraat of beter dat soeia.al-democrate® keizprlijken, zijn gewr>i'(îen.. Niet door het volk, Avaardoor den keizp «•i. Hindeaburg, is Max van Baden gelas Duitschland te democratiseeren. Si' wordt beloofd dat Bêïgië volkomen 2ou hersteld worden in het bijzondetr va; z'itt wiafhankelijklieid en zijn gebiedaom > angi. „Ook naar een vergelijk over d wh&teloosstelfing moet gie3>reeîd wordten, ij citeeren dan tekst. Dit wil xiog niei Keggen; Wij herstellen de schade in Bel S'1-*. V an den omvang er van geen sprake da Duitschland eene oprechte taal za poicerd hebben zullen v. e aan zijaie vrt U'jsgeaiiidheid gelooven, maar eerst moei fte Patate Duitscher België en Frankrijk verlateû hebbCn. , "VûnmiLn zei de rijkâkaneelier het ver 61 ® Jj® Brest en Boekarest te verscheu jl,u, fflj Uoopî nog riernen te snijden i; it de zeifsita'ndigheid van Elzas-Lo'- ./"ni'gen betreît in den schoot van he aiwolie rijk, d.t is ook te laat, veel t lii ' Je Sôallieai'dea zullen dotWvech(ten tôt he rM l van ^ ten voordeele van Frank '1 \ "W&teld wordt, Wij, Belgen, zullex TVmëô "laàuden meer g'eduld oefenen t tajl'°m met ? De victorie is tooh aan on i we mogen met een veaiangàng ra oliog gefjLedsziekeriheid voor België vei die het waehten en die bondstroui z<u^ beloonen. il n?a ,ÇlTitaehi6 Metz bedredgit een Belgiisc Mite. iteQ vergete dit niet. ' ^ ier kjlht ailes op een wapeastilatant ■ -t>eko men de Genitralen met huuneTua m«a ? mn den zegevierdien or rseh van Foch en Alleaby>, dan kunne h,alei1» don onder de geai 4, ® in den war eturea en la de lent ^ die zij iu Ruisland hei ee«» »ude liât an Frederik U j ® d)en gii'oote, die aldua zija tetgieustn vers overtroiefde, hoewel hij de zwakste van hen wâp. Men weet zeer goad dat ii-indenburg ach-e ter den lîberalen (I) en dennWcratiaehen i (1 !) prina Max von Baden ataat en deze .- de spreekfcrompet van d© militaire pa<ritij js. Onder vermomiuing. van eeaa democrat-a tisch programma ad hoc poogt men het pu-bliek te misleiden en tevens bij g®g,ronde weigering van (ie geallieerden het edgen i volk diste te maken dat als er vooxtgestre-a. den, wordt, dit de schuld is van de Fntan- - te en Wilson. Zoo hoopt men in het ked-zerlijk hoofdkwartier de revoilutie te ver- a mijden. | Men verliest er uit het oog dat Wilson e gezegd heeft dat Hobenzollern en Habeburg - eerst moeten verdwijnen. Man kent immers de ruggpgii'aiatelàpté van «Ije Scheddeananxia 1 en andere keizerljjke Sozis. - * Men verliest vooral uit het oog dat het - Duitsche volk eerst schuld moet bekgmnen en boeten voor den oorlog dait het ontstak en .oor de onzeggalijke barbaiarachhecîqa r die bet pleegde. t Valsch ala een pruis is geen Ijdel spreekwoord. • En zie terwijl Max von Baden van vrede a spra/v, staken de Duitscher s de stad Douai - in brand en boorde een hunner duikbooten a het Spaansche schip Fra,ncoli in den grond. Als de vos de passie'preekt boeren wacht uw ganzen. De vredeslcomedie pakt dus niet. • Laat de geassocieerde regeerinigen er 1 eens l'Unie op antwooroen om de valsich-heid, dubbelzinnigheid en de democratisa-tie van de Cantralen en hunne Jong-Tur-ken in het licht te s tell en. Foeli laat zich niefc in de doekea wiu- - den door Duitsche vredesintriges. Zçjn - druk vermindert niet. De Duitschers a moesten den ganschen omtrek vaa Reims, de engelukkige stad die wraak schxeeuwt ten hemel met hare verwoeste kathedraal, ■t het sla-chtoffer van de barbaren van Elbe e en Oder. Ook in Champagne en ArgO'nne kunnen t de Duitschers net niet langer meer uit- - aen. Zij inoet-en naar Vouziers. Hun ^ tweeàe lijn is brj Ouliers doorbeukt. Even-= min zullen zij die bres stoppen als deze » fcrçj Catelet. i De algemeene terugtocht der Duit-schera strekt zich over 45 K.M. uit. HÏj v gebeurde in allerijl. Zoo kon de stad Reims vrngfimaakt, het fort Brimont en het i gebtrgte van Moronvilliers met het dorp genemen worden. De Franschen trekken 1 over de Suippe en de Arnes. - Het is prafchtig. Wie zou het durven droomen hebben. Het gaat aile verwach- a tmg'en te boven. Niet te verwonderen - clai de Duitsche regeering het ergste e vreefct en daarom de geallieerden zoekt »- te foppen.. i. ^ terugtocht in Champagne is se-; oeaid onder den druk "van de Franschen >- aie het Atsnekanaal overschreden ten. De valstrik* Wty wilien de Balgiem ftaarsehuweïi tegaW liet.gedoo Vian BOiflmig© Huysmansisten, dis Sehddetriianîi's' inimstersohap bemuttigjen om naar dein vredie( à l'jins.to àa Stïakhehn tfla stevenen. D© Duitsche SiOfidal-D^-ïiecratie heeft ais voo-rwiaardeii ,vain. hare tlnebiieming aan be.t bewind vaa;tgiesteld- : bet berstel van België. Siervië en Monteinegro, een akkoord vror wat de Kebadelooefej.eiliJV aangaait m zelf-stan.d%be.id van Elzas-I cxtiharingea in het Duàtsc.ba rijfc. y Onze on,boetvaardigp interaationalia ten hebben dus niet# giet])eerd. Liaat Duitsohlând m©' eenige va go fcur-mules voor dein djag tonen en dlie îlnted1 nationalistein slikken de pil. Het gefoêfei der Duitscb» geROSSien springt te veel iia het aog om aeiïs kind'eirtji?(si in hun stoieltje te bedriagea. De houdiing v®n Sobeideman^ is steedis die/ sciij!l(ik!n,aia.p van d^n Keizer me^eest. iWiaar-olmi heet hij nog niet Van Se tieidymarin. H,et zial komieû. Ebert beteft ge>zegd. diat aile sotcialisten al hunne kraenten mo^en inspati-n^ji om de lô'vemsbalaïigfn ivan ba't Duàtsdhla Vaterland te steunein; David, di.i rei°dj bijna staatssectreiaris geweest, is. n»°nt dat dlal deimloiciralâseering van Duitschers tapsfpviflze m;oet gebeuren. Sudjekuan, die geldundride den ooiloig versebeiideiie gebeiinH'ï missiën in het .buitenlaind heeft vervuid «uni1 inieit beit geld vian de keizeri^ke regefïriag, de soeda-Ssten vian de EintepAe uit te fcaopen, zoo ^Lie Temps" schrijift, kont zijtie Papp^nhed-iniera. D(aanom zegt hij dat het buitcnland dien imèruk imtoet lièbbem diat iete vo »r die ebrruoeratie ,ia Duitschland wordt gjdaianv De demtOcratiiseb». druk in DiuitSùhlanid miaakt deel van het rroiteoliiiDSi^f van ean land. dat toit de nederlaag is gedoiemd. Hiindenburg en Luideinidoirf nieenaen e|e!Q raimip vôôr den .wtoter te kunnen vermijaien. Zij waren overtuigd dat de trontea bet souden uitÉouidw. Daarom w'ilde Htrtliimg. van Scbeddemam niet heortn. De fronton zlijn ingiebeukt en Hertling rnoest gaan ocrai' de oomedâe het parlementariseeirea van Duitschland te tanner1 spèleai met Scihei-demann, Legiai en andwe Bau^rj. Er i» geen spfaak, dat de Reichstag oprer oorloasverklariittgen en bet aluiten van dien vrede kan bsslissen; er is gieteai spiraak van invrijibeidstellixig vain Liebkneoht. Diiten^oia en bonderdén .andeae aocialisten. eba bwt Kaiserisime bevccbton.. Er is paen sjraaak van ontruiiminig van Rusiand en teruggaiviej van ElzsteL(Oibarà«0^a- LWfflhelim II tpil de eirtenis vaiî Bismarck dooi de onta^dte ea'lgeiwnten vwi Bieb<Hl laten verdeidàgen en zioh zeiî mie(t ziin Ilroicnpriitts' en z^jn huis redd'en door de gieiacséen, di® niet «tefflls napupiitein willen a@a. Er js geen ajnder vrede mogjlijfc da-ii ,diel vrede door het îecfet ien dus docr de zieg0-praal van onze dapipero ac^ditcft. J>:i ige-allieerde rogeeringetn zull'eîi d'en rreie te Berlin iiiteeren en Duitschiaïid de wet oog om oog, tand om tand, opbgge.n. Het VI- Nieuws en F. van Cauwelaert- Het blad van A- Bormis (lrukt het ariilœî van Van Cauwelaert'in ,-,Vrij B-j-lgië" 11 Oetober over zij(n moia. ton de Bi'it?«ba a'ag^ei-ring.Met hï^-bare sympathie vow den voor-ait ter vain het VI. B. Verbond gchrjjlft de vriond Barrais: „ln ,(Viïïl België" van 27 Septembeor i.l. komt volksviertegenwioordiger t rans . van Cauwelaert met een pkàdotoi pro dema. om te betoiagen dait hiij die Belgiscbe tale|nkwieistie niet internatiomalisieerdie doc h alleen een b an'dg^nootscbappelijSfle regeering rnli ohitei. wiaarm&de hijl zou vaortgaan. 'tls een dâatiniguo wiaarover onze îezers hun ei®en meeining kunman maketi. Serais geetft Frans van Cauwelaett ©ventjipis iec|tj duw aan de aktiviateni — dat h/J'ort bij' zijn houding — dacà vaor de Beigiscbe landge-nototen zijln strôemiendo afzweeping." Ë«n hulde van het bezette land aan de htlden van dan Yser. Te Brussel is» een vereeniging gesticht van bewonderaaxs van de Ilelden van den Ysear. De OTerwinninig vlaitt het Hulslerb-osch dooi de Belgen was daar reads des andereudaaiga be'kend — en een piaar dag'en daarna iwiaS het in heel* België gewaben. Die Kring heeft onimiddellijk een hlejriinniei-ringsimedaille aan het zoowei' oelulct otfieaic siiel door Koning Albert ingeleid. doan ver-vaardigen.Verleden wieek is een exeœpiaar vaut (dit gedenkstuk in Nederlaimd aargekoman miett 6en briiêf v,an geestdriftige gpnukwtiDisichein >om aan Z. M. te worden doorgezonden — hetgaen onimiddellgk werd gedaan. D$ ge-denkpen'aiing met het bijgaand schrjvea zijin Imlet het laatsfce convooi op weg naar die doior onzeii mioedigen Koning a^ngev^rde Helden yaia dien Yser. N.W. van Reims en bq Bermericouii ge-voîdierd waren. Het front Monthois—Or-feuil dat Vouziers dekt, wordt verdiept, ïuaschen Crèvecoeur en Le Catelet ap de Duitschers insgelijks verplicht vooi de Engelschen te wijken, di© eveneens ten N. /an St. Quentin vorderingen maak-te>n.In Syrie verloren de Turken reeds 80.000 gevangenen en 35Q kanonnen. Die Engelschen vorderen nog steeds ten N. v&u Dam^cus. (On^corrigeerd). Lenerberichten der Entente. ! i Duitschland, Oostenrijk-Hoi)garije en Turkije vragen vrede. ; Het is een halve capitulai?-Eerst uit België en Frankrijk en dan zal men zlen. Valsche democratiseering van Duitschland-Duitschland wii Elzas-Lotharingen en de Russssche randstaten behouden. Algemeen© terugtocht der Duitschers in Champagne. Reims buiten schot. De Duitschers staken Dowaai in brand. Terugtocht der Duitschers ten N. van St. Quentin. j De Fransehe regeering eischt oog om oog, tand om tand. De Oostenrijkers ontruimen Albanië. — De 11e Ouitsch© divisie in Servië iegde de wapsns neer. Devluchtder Turken in Syrië- 80.000 gevangenen en 350 kanonnen in Engeische handen. Vredesaanbod der Centrale» Oostaarijk-Hongarije, DuiU;ohland en Turkije besloten, met het doel tôt het aluiten van een algemeenen wapenstitstand en inleiding der vredesondehandelingen te ge-raken zieb tôt Amerika te riebten. Den Oostenrijkscben gezant te Stockho'lm werd gisteren door ministesr Burian opge-dragien, de Zweedsche regeering te verzoe-ken, ôp 4 October aaa président Wilson een telegram te zenden, waarin wordit voorgèsteld, een onmiddeJlijken wapenstil-staixd te land, te water en in de lucht te sluilen en daarbdj aansluitend vredesonder-handelingen aan te knoopen, op grond der 14 punten en de 4 voorwaarden van présidant Wilson. Vas itet f estait jk front ; ...• Het Belgische legerbericht. DONDEN, 4 Ootober. (Reuter). Dffir cfieel Belgisch beriebt: De aan val der Blel— gen, Franschen en Engelscb'en op 28 Sept, bracht in 48 uuç den geheelen ru g van Vlaianderen t in ons bezit. De plaatseddjikû operatàes, die sedert dien zijh yémeht om de toegangen van den rug naar de ivJakte %i'ij te maken, hebben op beit front eejni votoirudtgang van yieertien kilomeiers ten gje|-* volge gebad. Daardoor zijn Ypeien en Dfcx-muiden volkomen vrij gemaakt en hebb-Hi wâji den oevers vian de Leie (Iij's) tuascbeia Armieintières en Wtervicq kunnen beizieitiien, Er ziyto. 10.500 gevangenen (w. o. 200 oiiiieie<ren) geield, verder 350 ivanonneA, 200 lao'pigraaimortieren en 600 mao:unegewere|n. Die Bniitsiche vloot en de Britscbe vliegers hebben eeoi groot aandeed ,a dcize over-winninig gehad. LONDEN. 5 Oct- (H. N. Diraadloos). Beii-gisch stafbericbt. De geveobten op het Beil-g.ische front worden geleverd atider h^t opperbevel v,an korasing Albert- Het B^lgisabel léger wardt op den îinkervleugei ge,steund door het 2de Einigplscbe neger onde,r biewel v.an generaal Piumer en op den rechtefvieugei door Fransehe troepen. De Belgische aanvaî heeft ^an ongeimeen succès gebad. Dè Duiitsehe linies zijin dou«> broken op een front, loopionde van Dix-muiden naar Yperen en de aanval heeft hen naar het Noorden en het Zuidea gedrevien. Aldus zijh de troepen van koning Albert biinmen twee dagen niet alleen opgetfukt oiver een diepte v.an miser d,an 15 K.M.. maar hebben kziiJ het geweldig versibarkUe bosch van Houthulst, ten N.O. van Yperen, veroverd. Zijh troepen staan jn die bnitoi-wijken van Boesselaere en Meiessen. terwijj het oprukken der Engelschen naar de» Lieiie ieeii ernstige bedreiging van uit beit Waor.ten vormt voor het versberkte gabned van Rijissiei. Dit ialles is verkregen andanks het ongun-stigsite weder en terwijil sia,greigeiais alto wegeoi en velden in modderpoelen heibben herseba-pien.- Het belang van heit oprukken der Biejl-g!en bestaat nâet-. alleen hierin. dat Bijisaejl van uit het Noorden ernsitig worélt fcoiiœigd. mia'ai' ook dat de belangrijke spoorweg van O.cfôtende-Thourout-Roessel|aere-K ;r.rij.; en het giebied Roeseeilaiere thana onuiietr vuur Igt. De lijh, loopendel vati Thourout langs Tbielt naar Gent wordt reeds ernstig, be-drei'gd.De hardnekkigjbeid, waarme'de de Duit-isdherS dezen seotar verdieidiigldtein, vindt vooris 1 baar verklaring in het feit. dat inidiea zij gedwongen wppd'en terug te U'Aken, zij' ver mioeten ga,an v.o ordat ziji is;i)elliingen vinden van ©einii^e groole verdedi gin gswaardiei. Die1 mie st qabij zijnde zjj|n de beuvete gelegeja tusj-1 stahen het N. vjaja Rein ai x en Ba.th, die zich uliitsti'ekken ,va'n het NMi uaar het ZJO. op een front rajn ongev x 30 K.M. V'oorLs 1 kan deze stelling nauwelijks gelegiéii'ieid bie-( den tôt een langdurige reïdiediginr'. ^midat zij gremakkelijk op beide vleugoia mm vv r Lgjp, omgetr^ ;keii» Meer dan de rnibtaire waarde van deh| Belgis'chen opimjairisich is de moreelei waandiei l.ij bei opeiseben ^an het Belgische gebied uit da banden van de dnvalleiia. Het is b-îboor-lijk. dat d« beldbafmgje koning Albert deaj kruistocht aanvoiêfit, welke de bevrijjdiug b<> i teekent. ' ,j a Ket Amerikaansche legerbericht. 1 PARUS, 5 October. Officieel: De Ame-t ikaan&che aanvallen ten W. van de Maas die vangaag voortduurden, zijn op vastbe-raden tegenstand van kanon- en machine» ijeweervuur uit steyig verschanschte s tel-' tmgen geatuit. De vijandelijke tegenaan-?ailen werden, hoe Jorsch ze ook waren, î'iervvege met zware verliezen voor de aauvallers aigeslagen. Het Engeisehe legerbericht. LONDEN, , 4 October. (Reuter). Ofîi" cijieel avoindbericht. Vanidaag pîaalselij&e ge* veotiten in de buurt van Bea.uiaviO'ir. ben< Noorden t van Gouy en ten, Z-uiden *saa Kaimerijik. Onze troepen lueibbei^ in diie^ geveciiten iviooruitgainig gemaakt. In bet v,aik Lens-ArmenlLères dunrt d^ terugtocht des vig,ands voor. Onze asooiruit. gesicboven afdeebngen hebbe(n .Wavrin ieia( Erquiinghelm, ten iWbsten van 'Haubourdia -beredikt.In de aperaties, die het tm-'ede Britsehs léger dea 29sten en de volgeinde dagea iai Vlaanderen ten uitvoer heeft t'etbrachc, hel^ bien de 29iste en 33sfce divisé buitiengeh wone diensten gedaan. Bij zeer slecht weer zijn zij over etn af--stand van negen mijlen geivorde^-d ower eiaal aeer mioeiilijlk terrein en zij hebben diaarbij den' heeien beuvelrug .teia 0-C>:c:i en tonl Zuidoosten van Yperen schooinge.veegl. tiejr-wijjl zij een hsiangrijk aan deel haddiein irjj den buit van 4000 gevangenen en 100 ka-inonnen. De negende divisie nam Api dipa eersten dag van dein aaaival Bteeeiaiei». ivij£ mdjil«n ten Oosten van het punt van Uiifcgang^ Dràe dagen later hadden zij Ledegheim be/-reikt.Op den eersten dag kwam de 29sbe divisie voorbtgl Gheluvelt en zij nam Kruisieiclke. een afstand van Bijil; mij'len iang} den wej naar Meenen te hebben afgiettegd. Ter rechfcerzijde biervan "in g ook de 35siia( divisie «eel .verder dan ona» ouUel positieii van 1917 vooruit. zdji nam Zands'oorde. LONDEN, 6 Oct. Ri e u t e r. Er haddea gisteren den gebeelen dag hardniekkige ge-veohten plaats zoowel bij Monit Brehain ala Beau Revoir. Na vrrèg in den morgen eerstgenoemd dorp veroverd te hebben, wàarbij ongeveer 500 gevangenen werden gemaakt, moesten de Ausiiralische troep^u zeer hevige tegenaanvallen doorstaan. Den gebeelen verderen dag" deed de vijand met troepen uit de reserve hterhaalde pogingen om het dorp te hernemen. Al zijn pog'n-gen werden afgeslagen en in den loop van den dag werden zijn troepen zware ver-liezen toegebracht, waarbij de Bi'itache tan. si een groote slachting onder de Duitsche infanterie aanrichtten. Het dorp is in onze handen gebleven. Het bezit van Beau Revoir werd ons ook fel betwist en bleef lang twijfelachtig. De vijand was krachtig versteirkt en spaar-de geen pogingen om het dorp te be< houden. Nadat dé Eiiigelscbe troepen overdag vorderingen hadden gemaakt, vielen ' zij 's avohds weer aan ea vero ver d'en het dorp waalbij zij hun linie krachtig ten <j. ea N-O. ervan inrichtten. vren N. van Beau Revoir namen " onze troepen Aubenoheiuil-aux-Bois in bun bezit en nestelen zich op het hooge terrein, dat in Noordelijke richting naar l.es Din3 loopt. Gisteren hebben wij bi0 onze operaties ten N. van St. Quentin meer dan duizend' gevangenen gêmaakfc. Aaii l'et veÉfîer© In>ilt hadden in ver-j schiîlendi t»ector«a ontmoetingen iusschea patrouilles en voorposten plaats. £ie vervolg Tweede 'Pagina.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes