Belgisch dagblad

974 0
15 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 15 Oktober. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 31 januari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/bv79s1mg8w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

f**T- 3de Jaargang-. 15 OCTOBER 1017. ivo. se. BELGISCH DAGBLAD abonnemekten. Per 8 maanden voor Nederland i t §.50 franco per post. Losse /mtimmers. Yoor Nederland B cent. "'Toor Buitenland 7'/j cent. Den Haag, Prinsegracht 126. , Telefoon Red. en Admin. 7433. ¥erscliijn@nd te 's-Grstvenhagc, eSkesi werkdag fe S2 &sre sniddag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. AD VERTENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elk» regel meer f 0.80; Réclamé» 1—5 regels f 2.50; elke reg«,' meer f 0.50. London : Dixon House Lltfyda Avenne E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. PAUL HU3HJMS. RmilA JV^weiler was de man om mi fiïstier van dm nationale» heropbonwi t» : Werden. Oingelufckiglijlc miaakto,_ een logge "sttiapihtauto een einde aan die hieldariei, , Ente 11 i ge>riitiwier aanp assïjti gsvermogen bui-§&ngcwoioia w,as. Bovendicn had een yer-t «uiderde en onbegrijipielijk geworden plolitie-K6 traditie zioh verzet tegen de beinoe-ifning vain dien gefeerde, tôt lid va», dta piationale regeering. if Djjo tegemkapiting zal steeds beitreuid iïyorden, waint bat verlies vaa dien __eool jXomist is owherstelbaar geblefce». Hiji is jtuel. vervangen, omdat hiji niet t® vervan-gen was. t Zijn dood wps dan ook ooxzaak dat ïpien zojoilang teiVieirgeefs de opricktmg va» •'jàem minisberie vroeg, dait de oiitzagg.% ffglke taak van B'plgië's heiropboiuw zou fporhereidiejn en later uitvcere». - : Eindelijk wordt aan bet vedangen die,r EeJgfii voldaan — bejber laat dan ftopiit en P^ul Hijimans beeft zich beredd Verk-fesard die reuzenlast op zijnè sobou» âer* te torstein. $ Vift bewonderen reohtizinnig zijn. mofed glrjii aurf en zijine olTjeirvaardheid. ;• Zijn post ya» gezant te Rondete .was eeeno sineouur. Daar heoft bij den lande 'do grossie di|e|nsbein bewezen. Hirji was er oofc persona grata. Dater zullen wtiji Sptea wa,t Pftul Hijimans in dé1 donkerste $agen van Bialgië's gesc-hiedehis vootr zijn Jtogelukkig lajnd heeft gedaan, toie» b$ yra)i Asquith en Xioyd Geprge Vaste Vfâir. ■ Ipîijitenissen e|n toeziaggingen voor Bielgië's ^gehsralit hiexstel bakwam. Zijn. vlnggei I geesl, zijoi refelomviatteind vierstand, z^n fÈrooit ]a.lent, zâjin in de Britsoh^i ataos-•• focu- gelouierd en gerijpt gewofden'. Hij |fô er voirai door en door prartiscb glet-t ej^prden door zijn omgang met bet grootete î^delmoedig en tjojuw© koopînansvolk der [|,arde, dat zooinin kreinterig als fa,ntaB(t maar sfceeds nucbtielr met vastiem: en 'Jiaaien vvil, reoht naar zijn doel ^aait. s'Die Rrilscihe energiio en, nuchterbeid zpl Ipaul Hijnians weten te paren mlet de boodige soapieile voorkomeTidheid van een ^iploinaat, die dikwijils vuur en watieir |al moeben vereenigen. | Zijine banesming als minister van1 toatiot |jjalen beropbàaw wierd dan ook hier ..m Holland met groot geno^igen onthaald. yjtan het anders ? Als Bfeilg beeft hij aich éteeds boven de dorpspplitiek verbfeven1. Di|t pewees bij bijl de naasting van Congoi j^n de stemming v,an de militaire welten -,%in 1909 en 1913. Ijj. den bistorisehian ^yVîugnstusnacbt, toen piver oorlog en vied© '^oor den krcomxaad ward beraadislaa^d, hij de vurigstia om de scihandige |)ioging vaii loimkooperij en verraad TOn wege Diudtscbland te bestrijden. Aïs 'feiant te Lond.an stond hiji zijn main. Die (teelwietend© gieietferde, die fijinje faunstmin-naar, die groo(te redenaar bazit bet voile ''Vertrouwen en de noodig© a.anzien otn iïjne groolsche taak aan te vatten, 3 Met genoegen ^iieîi we dat b$ zicb joimringt van pioisitieve ën practiscbe inati-^e,n, leerlingen van ,Waxweile]', ingie. jpieurs, arcbitecién, industrieelen, landbou-^ers, gro|C»lihand©lafljs, bankiers, enz. Niet làlmbtenafars, maar main;nien van zakan moe. j.itjen België hleropbo|ujwen. De minister ver. ge!e de veriegenwooTdigers v,an onze won. f.'derbare arbleiders niet, die 0|0!k recht hebk j 6e m ad vies te geven in den economi. Si. raad, dien <ie niemwe minister cers;t< d » zal benoemen. Misscibien is doze < wenscb reeds viaorkoineïi. -e rausacbtig de taak mpige w©zen; zal Paui Hymans tniet afechi'ilckerx, AlJf Belgjen ziullen beim ook ter zijde spi.ugen en Jifem steunen in zijn groplt. Ithen vaderlandschen larbieid. Léonce du Castillon. ?=- KORTE BERICHTEN. Prins Karel van B'elgië, graaî van Vlaan, |Ûerein, beeft zijn verlof dcuorgeibraciat bij |ae Koniniklijke Jaimilie van Engoland. fPbans hij zijine sfcuidies bkrnomen in bet f jKon. M,a]rinegestic|bt te ,0sboinio. I' — Le XXe S'iècle van 30. Sopte'mber ; rnelde d<at die maatregalen t&gen prie,si|eir iiViaadermefUilen uit Byee goedgefcemrà wer-(oen do-or aile leden van de regeering, j'dtis de heer Hellepntte inikluis. p jLja Métropole va» 2 Ootaber verzekert ÎJfot de tucbtsti'aE tegen Vandermeulen »iet OftOiM één ,arlikel werd gewettigd, maar jUO>r es» ganscbe propaganda die de in-iBtellingein van den Belgiscben staat aaïa-f.yiiel en de eenheid van bet léger in ""tîevaar braqht. Vandermeuâen was, zciq verziake-rde o»s temand, die bem persoio)nliji: kent, ilog rieen priester toen hij dienst nam i» Jaet léger, wa»neeT de oofflog uâtbrafc, .20'' __ jcng w^,s bij. O'p zestien jaxige» ileeftijd mocht hij reeds een soetapm dra-'gèn.— Niet lang goledea piubliœerdel de In, dépendance b$go te ILoinden es» verkla-fïîl)g van de.n heer Ëeckelears, zeggende) Jiàai Huysanans met de Duitschers in voe-' Ipg was gefcoraen op rerzœk van de ! Pielgisclhie iieigeering, W;ajnaeer die BelgU fteîie werkliieideii tegem de deporti-tieg j%rot. lesleerdon. L|a, Métropole sobrijft nit ' zekere brou te mtogen vergekeren, d^t de bewleiring vain den hfelàr Becfedeeils onjuist ia. Miextws utt ANTWERPEN. DUITS;CHE WiLLEKEiUR. — In den geu meent'araad va» Ânitwerpen doaide die fcujfti gemeesber miede dat bet beslnit van de» Raad op 2 (Oicllio^ber 1916 gemomen aangaande de inbeslagoamle van levensmiddelen op de markten, door die» gouvernour-generaal is vernietigd gewordon. vio.orzorgsmaatregelen". — Me» meld't dat langs de baan Eeckere»—C'a-pellen veie ssWiaie kanonnea zijin op(geist|eId die m©t zeilen aîgedelfct zijn. DiE DUIISiCHE TR0EPEN TE ANT-(WERPEN. — Te An'twearpen, verblijVe» i,'haps vele Quitsohe soldaten. Crevallen van tmcbteloo'sbeid fomën meermalen vxxw. Naar blijkt. is het gavang der Biag^aen straat overvtojl meit giestrafte soldaten. icxntei geningein te antwerpen. — De nxaigazijinetn djeT „Liias'' en nGrooit|ei Biazar" op de Gnoianmaricfc zyn door die» Duii'tschers aangesiagea en gieslotm. V©le buiaen toebeboorendio ;aan Engelscb®, Fran-scbe of lliissisoba ionderda»en, zijn iwe-derrecbterlijlk onteigend. JNBES|LAGN"AME. — Een dertigtal po. litienadjuncben beboojrende tôt de versobil-lende wijlken der islad A»tw®rpea aa.n@&-steld tôt bet doien van huiszookingien, ■bebbon bij. versçbillonde pastijbakkers bloern aangeslagan va» twîjlffelaobtiga herkoniBtfc. BRABANT. STAATSMiINISTER :W;0E:S,TE &LACHT. lOEEER VAN EEN ONGEVAL. — Maan, d,ag 8 Ocilober is Sitaatsminister iWioesite;, het slarMofrar van teen ongeval geweest. Toen hij, koroande van Treorenberg, bijl het standbeeld van generaal Belliard, Ide K,o»inklijke straat overs'tak om zijn biotiel i» de Napelsstraat t» bereiken, wierd hiji dopr een tram verrast en omver gewor-pen. Zwaar gawond werd hij opgenomen en overgebrapht naar bet b^W vaa den beer Errera, waar tvvee genae:s»eeiren hèxn de noodige zorgen toedienden. Graaf IWpes-le die zijn bewiuatzijl» bebonde» bad, bad drie aders doorgesneden en een raet ver. stuikt. Bijgestaan door de gano&sheereu werd bij met de grootste zoxg p<ar riju tuig »aar zijn hôtel overgebracbt. Naar het ooirdeel van den onderaodks-rechter De Heyn> z^jn goboonzoon, zal de herstelling lang doren daar de gawonte veal bloed verlotren beeft. OOST-VLAANDEREN. DE DUITS,CHE UNIVERSITE IT TE GENT. — 'Wij lezen in „La Belgique" van Brussel : Dta pleclitige openingzitting vjan 'tnieu'we aJcadamisoh jaar beeft Dinsdag 16 dezer plaats. Giedurende de vacantie werd een groioite propaganda gevoeird voor de Viaamsoba cujsussen en mien verzei-kert dat bet aantal insohrijvingen mer^ kelijk dit v^in het vorige jaar overtrett. Om i» de mo&ilijkbeid van de vo^dsel-V0|0irziening te geimoet te komen is er een Casino voior da leerlingen ingericht waar zij a,an behooirl^ke prijaen maaltijden km-nen bekomen. (OjP P0S,T GEDOOp. — D|e beer Richard B|aeie, bestniarder van den open'baren rei-nigingsdienst te Gant, zioh bevî'ndende in die galerij der vergaarbakken van drek, werd ter plaatse dop*r vergiftigende «twasemingen gedopd. duitsiche dwinge|land,ij. [Ongeveer twintig gezinnen van bet Viaamsche gransdorp Sit. Laurons, bij Eeètooi, moesteri naar Gent verhuizen en bun bave en vee va» de hand doen of aohterlafcen. Deze straf werd tasge-past, omdat uit elk dîer gazinnen een jongeling laver de grens gavlucbt was. Te' JVia.terland—iQudenman verkeeren drie gazinnen in hieltzelfde gav,al. Voor een. vlucb. teling wordt dus het gaheele gezi» ver-antwoo'rdelijik gesteld. !4is A- > WEST-VLAANDEREN. .EEN OVERL|IJDËN. — Te Kortrijk ovex-leed den 16 Moi 19-17 mevronw We. Vital Sopdap, geboran M^rieJSophie Goeitbals, al-daar geboreu in 1839. De overlgdeine w^s de moedar van den beer Sioiudan, ra,adsheer bij bat Beroepshof van Caïro (Egypitej. dwa.ngarbeid v.oor vr0uwen. — [Wp hebben vroeger reads gemeld, dat de Duiitschers in West Vlaandeiren vrouwgn tôt veldarbeid ten bate van het loger dwongen. Nu vernemen we n'O'g va.n ernstL ger scbending der heiligste burgerrechtcn. Te Ingelmuinster, tusschen Rousselaere en Kortrijik, werden vele vrc»uiv.rien Va» ae. ventien tôt vijLan-dertig -jaar op de Kotn-i manda;tur geroepen. Men g af haar een controiekaart en galastte z-e, Duifecbeirs te volgen, om te wassohen voor bat loger. De ongelukkigeii werdan naar Houle, bij ICortrijk, geleid, kregen d^ar spaden en moes't'an lopipgraven in de nieuwe linie maken. Opk op ande-ra dorp'en gebeiuran dergelîjte dingen. Zoo erg is 't nu ge. i worden in 't arme^ udtgeputte Vlaande-ren. (Tel.) HET S.CHR1KBEWJND. — Als gedepor-teerde burgeirs v,an bu» arbaid aan bet front wegloioipen, [wprdt 'êveineens het gazin ver-(antiwoioirdelijlk gesteld. Zoo gijzelden, om een voorbeeld le noomen, de Ouitschers een geheel gezin, te Isegem en slotisn hôt op nithongeringsraiafscea in de wacbt te Roussolaero Oip, omdat de zioon van d» milii,a,iro stellingan bijl Moi'irslede wag. , gevluoht was. LIMBURG. MATERjJAAL VOOR DiEi L00PGRAVEN-. — Met koor|$achtigien ^ver woitït al het hoiut in de jLdmburgscfhe Kempen opgevor. derd en in lallerhaasit over. Ahtwerpien e» de Sobelde mja^r bet front verao-nden. - TE RREEv — Het fabriek Reppel El- . licom, iwaar in vxedestlijd arsinic ver-j * vaardigd werd, is thans weer i» iwer- ( king gesteld. De Duitsehe biastuuxder s'balt , lajles in bet :w|eifc tôt bet aanjwerven van ] worklieden, t , LUXEMBURG. , WiERKDWANG. — Het blijkt uit elen | sebrij-ven van de Duitsehe legero-verbieid in Belgisch JjAXefmbuTg, gerichl aan bet « bestuur van 'het Nationaal Hulp. len Vpie- i dingscomité i» de arrondisseman t«n Aar- 1 len en Virtion — sohrijiven dat lover de 1 giens g&faakt is — dat de mannen, wi&lke bij dit comité in dienst zijn, nsriet langer i biuiiten de neiquisities v;a.n mannen voor ; den werkdwiang achler het front zullen vaJlen. Vof>rlaan zullen de voilgond© maiatiegeilen toegejpaat worden op het per-soneel van de beviotorrading, de bediandan. < en arbeiders zullen aile weggevoerd wpir-den; alleen de bieidiendan van bet de. ; parlement voedrrig, die «en werk ui'tvioe- : ren, waarLo© een voorafgaande leartijd i notodig is, babooven niet àlen op te ko. men; sleohtB ean vieide ervan zal weg ■ moeten. De Duitsehe oivarteid raadt bet i Hulp- en Voiadingscomité iaan, he^t werk : der mannen» opik het sjouworswefk, te la- ] ten verriebten door vrouwen. ( ' , , , , | Onderscheidingen voor ] Belgische officieren terzee. t Artijkel 1. Zijn benoeimd tôt ridders in < de Leopwldsordiej: Timmermans, E.JA.-J., bl©-velhebbeir der 1© klas. Couicbei, G^F.-A> M.-E.-G., beveibeibfear der le klas. Grayet, A'.F.-E.-M., bevelbelbber der 2e klas. Ryaz, ] R.-fA.-S.-E., le lai tenant, d.d. bevelbebber. ] Liaiiwerains, A.-T.-D., le lui tenant, d.d. be- i velbeibber. De la Rue, R.-J.-M., kapilein ter lange omvaart. Zijn benoemd lot ridéeirs in de lOrdie <ier Kroem • Van SoboonOeek, Ïl.-J.. kapit. tein ter lainige omvaart; Blonde, J.-iI., ka-pitein ter lange omvaart; Die Hefdt, F.-A.-A„ kapitein ter lange omvaart; Van Glab-beke, P.-G.-A., kapitein ter lange omvaart; ^Kelderman, E.-E., kapitein ter lange omvaart; Polvliega, V.-L., kapi'ein ter lange omvaart; Peelman, B.^F., kapitein ter lange omvaart; Plie, J.-F., kapitein ter lange omvaart; Nicaise, J.-F.-L., kapitein ter lange omvaart; Tielemans, H.-T., kapitein ter lange omvaart; Reimens, R., kapitein 1er lange omvaart. Ferdinand Gîoffart. f Men verzoekt ons het overlijden te melden van den heer Ferdinand Goffart, consul- ■ generaal van België, te Rotterdam, aldaar ; plotseling overleden den 12n Oct. 1917. De lijkpleehtigheden zullen plaats hebben ' in de St Lambertuskerk, te Kralingen. Dinsdag 16 October, te 11 ure. Men vereenige ! zich in de kerk. Verzoek noch bloemen, noeb krorjen te ' zenden. Deze kennisgeving vervangt deoveriydens- ' brieven. Rotterdam, 13 October 1917. ' i Het overlijden van den uitstekenden con- t sul-generaaè van België te Rotterdam is een ( onherstelbaar verlies voor ons land. Men mag zeggen dat de diepbetreurde ; doode bezweken is onder de reuzentaak die hij uit liefde voor België op z.ch geno- i men had te Vlissingen en later te Rotterdam. Gewezen consul in China en in Venezuela, , waar hij het hoofd bood aan den beruchten , président Castro, werd Ferdinand Goffart, | de man van vertrouwen van Leopold II. ■ Hij was directeur van den handel aan het ' département van KolonH'n toen de oorlog uitbrak. Dan nam hij eene benoeming van ; consul-generaal te Vlissingen aan, een der < delikaatste consulaten derwereld Prachtig , kweet hij zich van zijn taak. s Ferdinand Goffart wist a le vaderlandsche t initiatieven aan te moedigen en zoo was hij een beproefde vriend van het Belgisch ] D a g b 1 a d. , In het België van morgen zou hij een zeer beduidende roi vervuld hebben. Eilaas! Zijn leven is te kort geweest Hij sterft op 50-jarigen leeftijd in de voile kracht van zijn leven. Waal van geboorte beminde en achtte hij de Viaamsche taal. Ook heeft hij in zijn belangrijk ambt nooit opgehouden zijn in-vloed te gebruiken om aan te sturen tôt een nog grooter intiraiteit van Walen en Via- f mingen. - " Hij was lid van het officieel Belgisch 1 Oomiteit in Nederland, enz. Zoowel minister Renkin als minister De i Broqueville sebatten den overledene zeer boog. g Beiden badden een groot vertrouwen in bem. r Nog onlangs riepen zij hem bij zich om zijn £ beproefde adviezen te booren. r Een groot patriot is heengegaan. Wjj buigen r diep bewogen voor bem. t Aan mevrouw Goffart bieden wij onze ont- i roerde deelneming in baren roaw. il L. d. C. t lîiizondere telegrammen. DE DUITSCHE VREDESBEMOEIIN-GERPARIJS, 13 October. De ,,Basler Nach-riohten" van 12 October hebben mel-hng- gennaaikt va» een door den voorzit-èr van den Beierschen landdag uitge-iproken vred,esbemoedingen duidelijk dooii' litkomen. Graaf Hertling heeft in de iinancieeie commissie, van den Beierschen anddag verklaard, dat Duitachland zich îiet tegenover het Vaticaan doi^r formee-q toezeggingen omirent België had ver-jonden. Het oogenblii is nog niet aan-«obro.ken, waarop de plannen bekend sullen worden die Duitschland koeistert net betrëkldng tôt het ondesrpand, dat het n België bezit. In elk gérai zal het er voor weten te zorgen, îat het staatteundige ein ecoojomischa ivaarborgen krijgt, waardoor het in de oekomst gevrijwaard zal zijn voor vij-uidelijUhoIen van de zijde van België. Volgens de redevoering van graaf C'zer-ain zullen Duitschlancs vijanden zich ;enoodzaakt gevoelen hun oorlogsdtoelein-len openbaar te maken. Sprekande ovea* Ëlzas-Ix)tharingan heeft graiaf Ilcrtling jezegd, dat hij de iniijving van den El-jas bij Zuid-Ûuiitschland m.a.w Beieren ;n van Lotharingen bij Pruise» ge-.vonjscht acht. Hij houdt de door depers ,-erspreide berichten, volgens welka de cwestie over Blzas-Lotharingen voorgoed îou zijn aîgedaan, voor onjuist. Niets can inderdaad een beter licht werpen op le politiek van de Duitsehe staatslieden jmtrent hat volkenrecht en de dubbelziin-îige houding bij hun vredesbemoedingein. Aan dan eenen kant bewijst gi-aaf Hert-ing door de verdeeling van EIzas-Lo-haringen te bepleiten, dat hij dieze lan-len beschouwt als een soort van kolo-liaal bezit, dat door Dditschland kan ivorden geëxploiteeird, en dat de meening fan de bevolking er z.i. niet op aan-comt, anderzijcs laat hij dooir zijn ver-îlaringen tein opzichte van Belgiie op laieif-cynische wijze doorschemeren, dat Duitschland slechts een bedriegelijke voor-spiegeling geeft door te veinzen, Belgic'a onaihankelijkheid te willen erkennen, ter-wijl het feitebjk dit land geheel aan zijn juk wenscht te onderwerpen. DUITSCHLAND EN URUGUAY. LYON, 14 Ocfober. Uit Madrid wordt gomeldt, dat de gezant van Uruguay aan ce Spaansche pers een in krachtige ter-men gestelde nota heeft ter lîand gesteld, waarin de door von Kuhknann tegenover den Rijikislag afgelegde valsche verkla-ringen omtrent de motieven, die Uruguay aanleiding zouden hebben gegeven tôt het verbreken van de diplomatieke betrekkingeri' met Duitschland, worden weerlegd. De regeering van Uruguay, vorklaart, dat zij het, hoewel niet on-middeliijk door Duitschland aangeiraMl, noiodzakeliik acht zich aan te sluitan bij de mogendheden, die zioli als verdedigers van de démocratie en de onafhankelijk-heid der kleine staten hebben opgewor-pe»."Volgens een uit Duitschland oiïtvangien draadloos bericht heeft von K'iihlmajin in den Rijksdag gezegd, dat Uruguay het noodig heeft geacbt zich, geleid door ge-voelens van billijkheid en sympathie, te plaa'.sen aan de zijie van de kleine vol-ken, en zou deze bewering, volgens het telegraim, slechts op de lachspieran van de hoorders hebben gewerkt. In de nota wordt gewezen op het onwelvoegelijke ea grievende va« deze houding tegenover een land, waarme^ Duitschland vôôr den oorlog handjelsbetrekkiuigen onderhiéld, die een kapitaalswaarde van 100 millioea mark vertegenwoordigdea en dat zoj vriemdelijk is geweest om de waardevaat de in zijn havens in beslag genomea Duitsehe schepen bij een banik te con-signeerea, opdat deze aan' de belangbeb-b and en. zou kxmnen worderi1 overgemaaikt. De vroolijxheid in deai Rijksdag zou, aldus de nota, weleens kunnen verkeerea in bittere droeienis. Legerheriohten der Oeallieerden. Pe mulfe^ij ©p si© OuBts@iie Landing van Duitschers op de eiianden Dago en Oese! voof de goif van Riga. — Artiiîeriestrijd in Vlaanderen, Artesië, de Aisne en de Isonzo. — Ontvoering van vrouwen uit Noord-Frankrijk. — Vreeselijke sterite in Duitschland.— Dood van den heer Goffart, Belgisch consul-generaal te Rotterdam. — Prof- Eden kabinetsformateur in Zweden, UE TOESTAiD Dat praten geene oorden zijn hebben onze Russische vrienden ondervonden. Van het ein-leloos gepraat der revolutionnairen, die het eger maar lieten doen, hebben de Duitschers gebruik gemaakt om te landen op de eilan-len Dago en Oesel die de golf van Riga ifsluiten. Op die eiianden kunnen de Duitschers een voortreffelijke basis tegen Reval sn Petersburg inriebten. Zullen de oogen îindelijk in Rusland opengaan? Aan boord van de Kaiser, Westfalen, prins Etegent Luitpold, al groote Duitsehe linie-ïchepen en aan boord van de kleine ltrui-ïcr Hamburg is voor een drietal weken îen muiterij uitgebroken. De commandant van de Prins Regent Luitpold werd over boord gegooid. De man is verdrorken, nog andere officieren xndergingen hetzelfde lot Materieel en kanonnen werden ook tôt voe-ler aan de haaien weggeworpen Verschillende nuiters hebben hun optreden met den dood Kekocht, maar die ernstige voorvallen bc« wijzen boe diep ingezoeken bet moreel der Duitschers is. In het Westen houdt de arti'leriestrijd aan. îondag om 4 ure hoorde men duidelijk te 3cheveningen het kanon uit Vlaanderen. De rerkenniiigen zijn druk. Elders in Artezie, lan de Aisne en bij Verdun geweldigo ar-iillerieactie, vooral bij Vauclerc. De barbaren ontvoeren jonge vrouwen uit îysel, Roebaais, Toerkonje en andere plaatsen ran Noord-Frankrijk. Van het Westelljk freit. Het Belgische weekoverzichf. HAVRE, 13 October. (Part.). O f f i-i e e 1 bericht uit het Belgische hoofcl-wartier, over de week van 6 tôt l'2 Oe-Jber : In de atgeloopen week hebben de Bel-.ische batterijen tal van schoten tôt re-«fliing van het vuur, alsmede tôt het ieutralis>eeren en vernietigen van Duit. che batterijen gedaan, voorat in den iacht van 9 op 10 October. Ze hebben leegedaan aan de voorbsreiding van den lanval onzer bondgenooœn aan onzer echterkant. door vijandelijke battcr;,€n i de streek van Woumen ender handen a nemen. In den oebtend van den "lt'd a s hebben de Belgische 75 ra.M. kanonnea de Duitschers bestookt, die voor het oî-fensief der Franschen b een en ma'akten. De vijandelijke werken in ae streek van Dixmuiden zijn aan- zeer geslaagde • vernietigingsschoten blootgesteld. Ver-schoideno werden bij wijze van weCer-vergelding voor het vuur op onze kau-tonnoments-gc'iîieden op de verbindings middelen des vijands geriobt. Wat de werkzaamhe.d de: vijandelijko artillerie aangaat, deze heeft zich voor-namelijlc in de streek van Ramscape'le laten gelden, waar de tegeastanders zich van gasbommen bed'enden. In vveerwil van bet ong.unstige weer is de Belgische luchtdienst c'ruk in de weer geweest. Ongeveer il)0 vluchten werden ondernomen. De artiiJerievliegers hebben verscheiden vernielingsschoten cp batterijen en werken der tegenpartij ge-richt. Versch«iden verkenn'ngen o\ r grooten afstand hebben belangwekkendo inlicbtingen opgeleverd De Belgische k>-tograeer-tocstellen trokken van elk h:i-der oogonbiik partij. De jacht-vliegdienst • heeft schiiterend voor de ncschermicg van de vsrschLicnde met een opdrai .tt belasfa toestellen gezorgd. I Jaardoor z'.ii nog bij aànvallen twea vijandelijke vbfg-tuigen ontrsdderd tôt landen in hun l.-nies gedwongen. Hat EngeSscfee iegerberleht. LONDËN, 14 Oct. (Reuter.) 's avonda. Trcepen uit de Oostelijke srraafschappeD voerden hedenmiddag met succès een raid uit op de vijandelijke loopgraven (en' Zuidoosten van Monchy-le-Preux waarbij zij verscheidene gevangenea maakt en. Aaw het gevechtsfront heerschte a.an-zienlijka bedrijvigbeid van de wederziid • bche artillerie, maar er hadden geeai ia-fanteriegevechten plaats. Het aantal gevangencn van Vrijdag j 1. bedraagt 943, onder wie 41 offuie-ren.LONDEN, 14 Oct. Reuter. De vijan le' lijke artillerie was in den loop van cen nacht beïrijvig ten Noord-Oosten' van Yperen. Ten Westen van Becelaere eu ten Nooreeii van Poelcapelle werden viîan -delijke ver.îeàningsaf'deslingen terugc'e. slagen. Wij voerdesn met succès een raid uU in de buurt va» ïlu!h:ch

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes