Belgisch dagblad

803 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 28 Maart. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 28 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/s46h12w903/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

le Jaargang. DINSDA» 2S MAABT 1916: INTo. 163. .ra. ABONNEMENT EN. 3?er 3 maanden voor Holland 12.B0 franco per post. Losse [lummers: Voor Holland 8 cent roor Buitenland 7V2 cent. Den Haag. Prinsegraclit 69, Felef. Red. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD ADVERTENTIEN: ' van. 1—5 regels f 1.60; elle® egel meer f 0.30; Eeclamea —5 regels f 2.50: elke regel aeer f 0.50, London : Dixon House Lloyds Avfinnp. 10 Ci. Bestuurders: Dr. TERWA6NE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. ONZE PLICHT. Wat wij niet mogen doen is hande drijven met den vijand. Dat er in het binnen- en het buiten land nog Belgen gevondfcn worden dit deze heiligste plieliten vercrappen is on gelukkiglijk echt. De eerste zwarte iijst, opgemaakt dooj do Engelsehe regeering, lieeft dit bewe zen. Er zijn, zoo zegt men, nog ande r« Belgisché firmas die met den vijanc heulen, Moet liet dan verwonderen dat de Belgen, bij hunne regeering in Le Havre, ^.andringen, om een besluit-wet af te kondigen, Avaarbij aile handel met den \ ijand op straffe vau liooge Boeten eu langdurig gevang, worde verboden ? Hcl baart verwondering dat zulke wet niet reeds bestaat. De eer van den Belgischen liandel en van ons land is er mede gemoeid. liandel drijven met den vijand mogen wij alreeds niet krachtens onzen zedelij-ken en vaderlandschen pliclit. Dat de wet dus dit dubbel verbod bekracktige! Ië het niet de plieht der Belgen, zoowel individus als vereenigingen, om minder-waardige landgenooten, die zieh zouden verlagen op die wijze den vijand te dienen, op te zoeken en aan te klagen met onbetwistbare bewijzen bij de hand? Niet alleen zijn de Engelselien ons voor, rnaar 00k de Nederlandors — de Neutralen ! Wij lezen immers in de. Nedeiiandsche bladen : ..De organisatie, welke voor de drie noordelijke provinciën _is opgericht ter bestrijdjng van het misbruik dat goede-ren aangevoerd onder N. O. T.-verband uitgevoerd worden, heeft het voornemen een zwarte lijst aan te leggen van winkeliers die liun waren onder N. O. T.-verband ingevoerd aan ôpkoopers verkoopen. Ook wil men- bevorderen dat aan deze winkeliers niet meer wordt ge-leverd."JEr 1s dus werk op den winkel. Des-noods kan men in het J?uitenland een Belgiseh Comiteit van toezieht op-ricûten, ten einde aldus het sehandaal te doen ophouden. Ons dringende plieht is Duitsehland's handel op aile wijzen te boycotten. „Men moet, zeide Hughes, minister-pre-sMent van Australie, voor goed de hoop, welke Duitschland koestert om na don oorlog de positie te lierwinnen, die het in den Britschen handel innam, ver-nietigen. Indien Engeland op dit oogen- lik verklaart, dat het vast besloten is m den Duitschen invloed op den En-•elsclién liandel te vernietigen en de ge-Jlieerden eveneens deden, zou Duitsçh- b and zieh geïsoleerd zien en verpletterd 2 loor de geweldige oorlogskosten. De g )uitsche financiers die den oorlog 011- ii [ersteunen, zouden al hun verwachtin- g ;en in rook zien opgaan. Slaan > wij c us onmiddellijk de handen aan liet b rerk. Geen woorden, maar daden." h Duitschland, dat sedert jaren Bel- h ië economiscii wil vermoorden do or ons md in het Z'ollverein op te slorpen, erdient- geene genâde. Na België te hebben geschonden en ermoord, heeft Duitschland zijn handel e n zijne nijverheid eveneens ten onder- h ebracht. Op 17 Maart waren 2 stoom- I; ootjes, 1 motorbootje en B5 s'ehuiten de s. aven van Antwerpen binnengevaren. v ctoomscheepjes, 2 motorbootjes en 39 chuiten hadden havcn verlaten. Ziedaar een treffend beeld van den lestand in een van de grootste havens h er wereld. b Wie met Duitscliers omgang heeft ge- E ad weet dat hoîfelijkheid en zachtheid oor die barbaren teekens van zwakheid m- Kost wat lcost wil Duitschland Beigië I pnemen in het Zollverein en in het b îentraal Tolverbond met de liaveii van 0 mtwerpen als waarborg ' en uitgang. d iveral ziet men die bezorgdlieid te voor- £ ehijn komen, wanneer er spraak is van Z hritschen Vrede. b 'J'egenover roofridders komt men niet zi p met een rietenstokje, doch met een w terk wapen. Tegen het Duitsch mon- d ter, dat reeds zijne batterijen gereed S laakt om een handelsoorlog te voeren, Sî Marin de Geallieerden het onderspit p ouden delven, dient front gemaakt en « jdig maatregelen genomen 0111 zieh niet 3 laten verrassen. , d Voor ons, Belgen, is de toestand veel « evaarlijker dan voo,r een ander volk, mdat de Duitschers thans ons afzet-ebied kennen en tevens fabrikaat, of ev'ei' ,,Camelote" gereed hebben in ma-azijn om onze nijverheid den loef af te tek en. Dit zal ook het geval wezen y oor de Fransche industrie, die de Duit-ehe concurrentie met opzet in het P ioorden van Frankrijk heeft vernietigd. Bovendien zouden België en Frank-ijk do markt van Duitschland wezen, elfs als dit land zou versiagen zijn. ^ Het gevaar is dus dringend en groot. .— . V Moe men m Mgeiana er oser îtenRt De b. Sleed, directeur der buiteniandsche politiek aan de 'finies heeft onlan&s eene [nachtige redevoering gehouden te Parijs. De redenaar had zieh ten doel gesteld aan Je buitenwereld diets te malien, den roi ivelke Engeland tôt nu toe ingenomen heeft io deze wereldgebeurtenis. Zonder omwegen erkende hij dat in den Legiimne de Engelsehe regeering niet op '..et peil stond der gebeurtenissen. Verande-ringen zijn er gebeurd en zoo het noodzake-!yk blijkt zullen het niet de laalste ?ijn. Engeland is drie maal verwiltigd gevvorden 3ver liet gevaar voor Europa van de JJuit-«che harmonie en dit moet men aan Eage-and laten wedervarc-n dat, zoo net niet yol-loende het gevaar berekend heeft vuôr den iorlog, eens den ooriog daar liet met gewei-^erd heeft de gebeurtenis 111 al zijnen om-tang te o'nderzoeken. De Engelsehe openbare opinie heeft gewis iiei gevaar begrepen bij het begin van den jorlog, bij den inval in België. Wat er oûk van zij, Engeiand heeft begrs-[-cii, goed begrepen; het heeft verzaakt aan ïijue hem eigen partikuliere gedaciiten; net Engelsehe volk, zoo vijandig aan de inmen-?ing van den Staat in de maalschappelijke langelegenheden, legt zieh heden bei'eid-ivillig neer bij den verplichtenden dienst-ilicbt, de besprekingen aan den uifvoerhah-ïoi, de strenge regeling van den yervoer-lienst en de overbrenging van taliijke muni-.lefabrieken onder Staatstoezicht. Engeland is zeker Duitschland te over-ïmnen, omdat het zieh zelven overwonnen îeeft. Vvelk is het doel, dat Engeland zieh yoor-iieit bij dezen oorlog? in de eerste plaats komt het er op aan '-et Duitsche impérialisme te breken en den :egepraal der Bondgenooten te verzekereu, 'ici alleenlijk op het oorlogsveld, maar ook liet groene tapijt van bet diplomiittek contes. Deze laatste ovenvinning zal voor de •ondgenooten wel moeilijker zijn dan den militaire zegepraal.> Eene nieuwe verdeeling van Europa met Ji'ferialistische bedoelingen kan glccbts lei-■en tôt een gobrekkigen vrede, onwaardig 001 de buitengewone opofferingen, welke et ons gekost heeft liet mag niet toegelaten worden aan de 'p'omalie cier vrede te bezegeien op baais Ci' 011 de behoudsgezînde gedachten, zoo cnadelijk voor de belangen der yolkeren. mag het geduld worden dat i'crnatj'ûnale kapitalitigche krachten de re-eenagen zouden beïnvloeden. zooals zy -cds beproefd hebben om een vooibarigcn en onrechtvaa,rdigeu vrede aatieen te flan-sen.Voor hem is er maar een duurzamen en gewenscbten vrede mogclijk, de vrede ge-steund op de rechten der nationalité! tl B 1 ASlgJ . ^ Men moet geen imilitair deskundige wezen om niet in te zien dat de Duitscherà voor Verdun niet goed meer weten wat aan-gevangen. Hun aanval langs Malancourt schijnt onbegrij^ehjk, vermits zij voor de tweede Fransche linie staan, iti geval ,van succès, een linie die niet m te nemen vol-gens de getuigenis der deskundigen. De Diut-sche kroonprins heeft zieh beârogen toen hij meende onmiddellijk met zijne kanonnen jeene bres te Àunnen openen langs het oosten vau Verdun. Zooals we jn het begin van deu slag bij Verdun hebbeti gesebreven, staaa wij voor eene herbaling van den slag bij Yper, die ook meer dan eene inaand duuïde en île Duitschers niet toeliet door de linie der bondgenooten te dringen. Als men de stel-lingen bij ï'^er bij die bij Veidun vergelijkt moet men tôt do overtuiging komen dat wat niet mogelijk was in een 1 latte stieek alleen door loopgraven beschermd, het tienmaal on-mogelijker is in een bergachtig gawsst, al§ dit (e Verdun versterkt is. De Duilscbe artillerie gaat voort de Fransche stellingen lang§ Malancourt te /eschie-ten,. doch de Fransche artillerie blijft naar antwoord niet schuidig. Er beslaat nu eene strekking onder de Duitschers meer naar de Argonne op te seb ai v en. Tusscben Yper, La Bassee en Lens onbeduidende gevechten met ontploffingen van mijnen. Een Engelsch eskader heeft een uitstapje geonaakt naar de Oos'tkust van .Sleeswijic IIoistei 11, en Oost-Friesland, waar gestreden ft'erd tusschen watervhegtuigeh. Tien Duitsche bewapende patrouillevaartuigen, een lorpedôboot werd zwaar beschadigd en een is in den groad geboord. Riet te vergeten iat een Engelsehe hulpkruiser eu een Duitsch hulpkruiser Greif, die de Noorsche .ùag voerde, >n een gevecht zijn ondeigegaan. Van grooter belang is de strijd 111 Rusland. De successen der Russen'aan het Dwina-!ront zijn merkwaardig. Met genoegen»stippcn vij aan da de Bussen de/-elfde methodeg van len vijarfd gebruiken. Zij hebben zieh ook ran vlammenwerpers Jiediend. De Rusgan verden flink door de arilierie gesteund die bans over overvloedige munitie beschikt Op rerseheidene plaatsen dreven de tlussen de duitschers uit hunne verschansingen en be-:etten zeer versterkte punten als Veleckie >elo. De Pidtsche génie nad maanden en naanden gewerkt om het Duitsche iront minneembaar t© maken. , Links en Keclits. Uwll UlllliUlHVilU Wil vwil beste keus. De h. Sergysels, secrelaris van net cabinet van den minister van Binnenlandsche Zaken, komt zieh als vrijwilliger m liet Belgiseh leger aan te geven. De h. Berryer iieeft hetgelukkig besluit getroffen eeu-pnzer gloiierijke gekwetsren de h. advoc-aat Lq-cercq van Brussel, tôt deze bediening te benoemen. De h. Leelercq, vrijwilliger sinds liet begin van den oorlog, verloor de Hnker-hand in den veldslag aan den Yser. De Biblioiheek der Universifeii van Leuven Zooals aangekondigd is geworden, zal er een der Zondagen van den vas ten eene pm-haling gebeuren in ai de kerken vkn ons land oui te voorzien in den heropbouw en de samenstelling der Biblioiheek van de Leu-vensche Universiteit. De voeding in België Markgraaf Villalobar, gezant van Spanje. heeft te Parijs verklaard, dat hij in grond. begin het ravitaillement van Belgie met Engeland heçft verkregen. Hun eerbied voor de wetenschap.- De dubbele depoitatie vau de hoogleeraars Henri Pirenne en Paul Fredericq is een bewijs boe land der professors, doctors — waar-onder dr. Eisenbart — eemied heeft voor de wetensehap. Eea nieuw feit bevestigt dit. De bekende Vlaamsche oudheidskundige, de Z. E. H. Juliaan Olaerhout, pastoor van Uaster bij Kortryk, had een muséum Iftui folklore in zijne pastorij ingezicht, eaa dorpsmuseum dat wij met belangstelling hebben bezooht. Welnu, de Duitschers hebben hem 'gedwongen zijne Saksische bijlen, l'ranki;Che spiezen en sebarm-saksen, rniddeleeuwsche bogen, keigeweren, pistolen, donderbussen en ailes wat aan een wapen geleek in te leveren. Nog een beetje en zijne silesen volgden denzelfden weg, omdat het ook oorlogswapenen waren geweest. Prof. Fredericq en het Algemeen Nederlanclsch Verbond. Onze confrater, August Mouet, vraagt op zijne beurt wat het Algemeen Nederlandsch Verbond zal doea, nu de (iroot-Nederlander, prof. Paul Fredericq naar Duitschland is ge-bracht. Zyne hoop op tusscberlkomst is echter bitter klein. Heeft het hoofdbestuur al àan een proteai-vergaderiug gedacht ? vraagt Monet. Ot wil het, op eigen gezag. een klinkend verzetschrift opstellen en wereldkundig maken tegen de vrijheidsberooving en verbanning van dezen eersten onder zijn leden?... En, als dat niet iu de bedoeling van het hoofdbestuur zou liggen, welke groep of afdeeling dringt er dan op aan ? We willen maar zeggeu, dat het A. N. V. hier 'n uiterst geschikte gelegenheid bij de hand heeft om zieh te rehauiltteeren in de oogen van 't publiek, wat vooral na zijn jongste vergadermg méér djn hoognoodig is Van hèt eerste uur van den oorlog af is de houding van dit Verbond erger dan laksch en pietluttig geweest, maar^in den laatsten tijd begint ze bepaald, verdacht te ruiken. Het dmg heeft aile gezag verspeeld, aile importaDcie verloren, schitterend zijo volkomen nutteloobheid bewezen, en wij hebben er dan ook weinig of geen belang meer aan gehecht, dat, op ziju laatste vergadering e~en kou-senkoopman uit V 1 a a n d e r e n e e n formeelen b 1 a a m kon uitbrengen tegen koning Albert, orridat hij een paar ellendige landverraJers aan den dijk heeft gezet, terwijl allééo door de torpedeering der „Tubantia" de vergadering zieh liet weer-houden van het stemmen eeuer motie van protest tegen het doorzoeken der Nederlandsche schepen door Engeland, — ingediend door een „Dietschen Stem men"-advocaat ! Griekenland in de klem. De staatskas van Griekenland is uit-geput. ïhans tracht de Grieksche regeering een leening aan te gaan, doch zoowel bij de Centralen als bij de Entente stoot het tegen een gesloten deur. Hoe kan het anders? |Wie vertrouwt nog dit land? Barschweg antwoorden de Engelselien, dat zij. geen farthing ^leening aan een regeering, die niet tegen Duitschland kleur heeft gekozon. En dit gelooven wij. Ook is er reeds spraak van Zaïmis, die den weg voor Venizelos zou kunnen voor-bereiden.De Russische pers is niet malsch voor koning Konstantijn, dien zij als een va-lsch-aard voorstelt. ~ Zoo vertelde de R e t s c h, dat die koning alleen de schuld is, dat de Goe-ben en de Breslau door de Dardanellen zijn kunnen ontsnappen, omdat hij het telegram inhield, dat zijn admiraal aaïi Venizelos had gestuurd. Nu de overwin-ningen der Russen in Kakausis en in Armenië de Oostersdie wereld sterk be-invloeden, is de indruk te Athene eveneens sterk en men zet er het hoedje naar den wind. De Russische bladen willen thans de Franschen en de Engelselien waarschuwen, zieh niet meer beet te laten nemen. Tengevolge van den kritieken toestand der kas, heeft de regeering het leger gedeeltelij'k gedemobiliseerd en dit ver-langde de Entente, è ras van spioiap 1 MàM. Men schr-ijft ons: _ Onlangs begaf zieh een Hollandtsch rei-ziger naar Keulen om eenige zaJcen te vereffe-nen. Daar die zaken van zeer 'belangrijken en dringenden atu\i waren, heeft hij zieh lankmoedig aan d.e voorgeschrevene for-maliîeilen onderworpen 0111 cen re-ispas te bekomen. Op ([e pas was niets verge i.cai: het uur van 't verti'elv uit Den Ha«g en de aan-komst to Keulen; het hôtel waar hij zou verblijven en de personen die hij zou bezoeken; het uur van den terug -keer « en van de aatnkomst in Den Haag. Het toeval wilde juist dat de trein 25 minuten te iaat in Keulen aanstoomde, wat toe te sehrijven Avas aan het te nauwkeurig — zelfs onkies — onder-zoelc dat de reizigers aan <Je grenssta-tions hebbein moeten on^-ergaan. Om aile moeilijkhedjen te voorkomen begaf d^ze Hollandsche reiziger zieh diadielijk, bij zijne aankomst te Keulen, naar de liommianidlatur om uitlégiging over den inbreuk op zijn pas to verstrekken. Rustig ging hij naar het dtoor hem aan-gewezen hôtel waar hij om eene kaimer verzocht. De hotelhouder ontving zelf den reiziger en geleidde hem persoonlijk naar de voor hem besitem-d.» kamer. Toen '■ hij deze binnentrad zat er een heer voor d« tafel te sehrijven die heimi verzoelit binnen to komen en de d!»ur te sluiten. Daar hij wel bemêrkté dat d'e Hollandsche reiziger uit zijne handelwijze niet kon wijs wordk?n, verlclàarde hij tôt de geheime „polizei" te behooren en legde hem de noodige bewijsstukken vcor. Diensvolgens verzocht hij den reiziger zijne koffers u'it te pakken en hem in een nauwkeurig ondterzoek behulpzaam te zijn. Niets ontsnapte aan de seherpe oogen van den Duitscher, zelfs niet d© siga-renkoker met den inhoud. ;Vls slot werd do reiziger belccfd verzofht sîeh heele -maal uit te kleeden want verspieders drôgen So'ms wel verdachte stukken op zieh. Na het on<lierzoek, kon da ÏÏoilânder wederom orde in zijne koffers brengen en zieh aankleeden. De reis en zijne wedervSï'ighgden hadden hem groioteii (wat nu toch heelemaal ongelegen voor-kwam) eetlust gegeven, en hij begaf zieh dadelijk naar beneden oan een dîner te bestellen. Vleesch, aardappelen en brood heeft hij niet te zien gekregen. Hij kan nu nog niet vei'klaren welk mengsel mon hem opgediend heeft. Groenten (.?), waren in aile geval de hoofdlbestandlcfeelen, maar het- rantsoen voor vie-r mark was zoo bitter klein en onvoldoendle dat hij vérplicht was een tweede dîner te bestellen o111 zijnen hionger te stillen. Dit lieeft liij alleen kunnen bekomen met eene Elinke fooi aian de jonge meid te geven die hem diende. Twee dîners... in oorlogstijd:..»! De reiziger raadpleegdlo zijn reispas en ging zijne boodsehappen verrichten. Hoe treurig zag het er uit in desitra- ten van Keulen Weemoedig en neer- geslagen zag men de vrouwen en groo-to kinderen d»or de slraten slenteren op zoek naar een kansje om wat te kunnen koopen of te kunnen krijgen. Ble-eke ge-zichten met ingevallen wangen kenmerk-ten niet alleen lichamelijk maar ook gees-telijk lijden. O, zegde do reiziger, tnijn haa't klopte van medelijden N'oor dio slaclaloffers van dien wreeden oorlog. Maar nog meer lijden zou ik to zien krijgen. Ik zag jongelingen die op krukken voortstrompdden ; anderen hadiden maar een of geen armen meer ; blindent hadden zieh ook op de straat gewaagd- Ik heb er gezien die eene bloed-ige wonde hadden op de plaats waar vroeger de kin of de neus was. Toen hij op zijne kamer teruggekeerd was en zieh te bed -had begeven, beef* hij nog lange slapelooze uren doorge -bracht, siteeds denkend aan al het lijden Wa&rvan hij ooggetuigen was geweest. Rond 7 uur 20 's morgens werd hij uit zijn slaap gewekt door een hai'd ge-klop op de deur. Hij kon die vroegtijdi-ge rus'istooring maar niet begrijpen daar hij den hotelhoudler verwittigd had hem niet vôôr 8 uur te wekken. Hij tahndo aog een oogemblik, maar eene gebiedende stem, verzocht hem zonder dr^len de deur !e openen in naam der ,,polizei". On-'' noodig tegen te preutelen. Hij zou zieh i&n maar wat aankleeden om open te Joen, maar de ongewensehto bezoeker drong er op aan diat de deur les tond zou geopend worden en dlat die reiziger lief st in nachtgewaïad zou verachijnen. Aan lit verzoek werd dus voldaan en nau-welijks was de ,,polizer ' binnen geko-men of een nieuw onderzoek begon in ie koffers van den reiziger en zelis werdi het bed niet vergeten. Daar het slachtoffer von de spionagevrees oni uit-legging vroeg, werd hem verklaard dat dit bevel van nieuw onderzoek van hoo-ger hand kwam en daarover geene ver-klaringen moosten gegeven worden. Toen de l&stige bezoeker vertrokkeu ^ if MjJâQ^DvirtsJj^ \^7vnwvlec3 I iViaify^ Vilkomtr% ( ] / 1 §3 L (Lldà i ffinsky. / / A.. / le ouiQîe in Mmm. Zenuwachtigl De Duitsche opinie. Wanneer onze Russische bondgenooten di« indelooze retraite voltrokken hadden; wan-i cer de Duitschers dage ijks meuwe ?eget raieq fkondigen; wanneer hunne dagbladen met en zekere ^elfvoldocning de namen boekteiï en Przemysl, Eembcrg, AVarsohau, IvangoH rod, Novo-Glorgiesk, Brest-Lilewgki, KoW-; o, Grodno, Yilno, Libau, Mittau, a"lSs na was het D.uiische volk, ^zeker yaa en zegerpaal," pververzadigd door deze tnge serie ,van zegepralen. 'Het was gelukkig, het was fier, alhoewell iterst geprikkeld, omdat liet wel voelde, at langs de zijde van het onmetelijk Ruslana ooit den emdzego^raal zou vallen irdegendeel, telkemnale dat de Duitsche sgers den grooten strijd aangebondea haddenj p liet Fransche front,, voelde de Duitsch» pinie weldra het overwegend belang, dat astligt aan eene overwinning op Frankrijk;; îen was ongerust, zelfs angstig. De groote pnderneming tegen Verdun,,* eike nu reeds drie weken duurt met voort-i urende wisseivalligneden van succès oui îgenslag en de uiterst zware verliezen .voojç udschland, heeft ïn de harten van heS uitsche volk een diepe weerklank gevondea. „'t 'Is misiebien, zegt de Voss. Zeitung. « kapitalo be.sliss.ing van dezen oorlog."' „Zonder zware yerliezen kon de groolai eldslag niet tôt een zegevierend einde gé-i racht worden, bekent een dâgblad ran: 1 ecnen.' Jlajoor Morath achrijft in het „Berliner ageblatt: ,,W.ij bestatigen dat de klein-zonen vôôij erduii hunne "groot-vaders yôor Metz verra vertreffén." Frankrijk draagl de groote eer weg voor. uitschland den voornaamsten vijand te zijn,, en vijand, welke moet overwonnen wor-i en alvorens met de andere, 't z\j door da: a.pens, 't ^ij laùgs diplomatieken weg tôt cslissjng is te komen. Juist daar ligt het feitj dat tegen Frankrijk c offering van menschenlevens niet im •înmerking komt. Wanneer het bepaald vaststaat welk doel len wil bereiken, als dan wordt de kostenden rijs eene kwestie van derden rang. Wat sole de verliezen mogen zijn, zij zgn ma icm in vergelijking met de nederlaag 0113 su brengen!" zoo sprak onlangs een gezag-< ebbend Duitsch jiersonage. Daar Duits.c& md gekoincn js tôt het feit, dat het koper er dake-11 van de keizerlijke paleizen wordt 1 beslag genomen dat JDuitschland hiet leer wachten kan, daarom moet, zooals en beroemden Harden het durft bekennen, e ôveriwnning aan Frankrijk worden afe :dwongen, dewelke tôt nu toe door de nlembare moedige Fransche soldaten ge-? eigerd is geworden, en geweigerd zal_ nlijf un; omdat eene overwinning van Duitsch-" md ondenkbaar js. De maatstaf,_ waarmede :ij deze gcdachte omlijsten, vinden wij' îrug in den loop der eeuwen heen. âlîOMflBMBMlUU îfUUl dUlliClluil* Geï'nterneerde soldaten, aie buiten d« kamp6n vea-blijven, kunnen zieh op ons blad per maand abonneeren aan 65 cen-ten, betaalbaar op voorhand. Abonnement^!, voor onze soldaten ta velde, kosten slechtsi 80 eenten per maand pakken en, indien hij nog lust luad, rus-:ig gaan slapen. Deze besloot niet langer in het niet neer kenbaar Duitschland te vertoeven m maakto ailes klaar tôt het vertrek. Het was ongeveer 10 uur 15 toen hij beneden in 't hôtel kwam. Hij verzocht het mtbijl op te dienen: koffie met k.k. brood Daar hij rnelk bij de kotlie vroeg, werd hem geantwoord dat het jtreng vei'boden was. nog nà 10 uur 's morgens melk te geven. Al die vo0r -handen zijnde melk, is van af tien uur, alleen voor militairen en kindiaren be-3-temd-Onze reiziger was dus vérplicht zic-h ian die noodzakelijkheid te onderwerpen en spoedde Zieh naar het station. Hij vierde zijne terugkomst in Dem Haag met een flink maaltijd dat hiï aa a.l die w ederv a-r i gheden, lekker heeft laten smaken. Al betr goud van Duitschland ( ! ) kan mij niet overhalen naar dit land vaai ellende en van droefheid tsrug te keerea, waar ieder reiziger als een gevafirlijk spion beschouwd wordt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes