Belgisch dagblad

2514 0
14 oktober 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 14 Oktober. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/jw86h4dq8k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

"%sq i/aargang1 ^ATEïîDAG 14 OC3TOHEB 1016/ ITo. 36 AEONHEIENTEN. Per 3 maanden voor Nederlanc | 2.60 franco per post. Losst nummers: Yoor Nederland 5 cent voor Buitenland Tlt cent. Den ÏÏaag, Prinsegracht 39 Telefoôn Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L du CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. AD VEETEKTIEN. Van 1—5 regels £ 1.60 : elk* regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.60. London : Dixon Hoase Lloydfc Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'An tin 7. EEN STALEM VUIST. Gisteren meldden wij, dat do heer Pieter Verhaegen, lid van de Provinciale Staten van Oost-Vlaanderen, door d|en vijand tôt 12 jaar vestingstra! was ver-oordeeld.1 Zijne misdaad? Hij heeft zich verzet tegen de propaganda van landverradlers en yan Duitschers voor de vervlaaim-çchiDg der hoogeschool te Gent. De heer Verhaegen heeft geschriften in Vlaanderen laten verspreiden ora de bevolking te waarschuwen. Elk overi-uigd patriot zou gehandeld hebben als hij. Hij heeft zijn plichtver-vuld. Wij brengen hem hulde. Hij is de waardige zoon van een waardigen va-der die ook kennis gemaakt heeft met de Duitsche kerkers, omdat hij zijn land lief heeft. Pieter Verhaegen is het slachtoffer vain 'de oekase van Von Bissing die eens aap Louis Franck schreef dat hij de tegen-s (revers van de Duitsche universitelit zwaar. zou weten te doen straffen inge-ya! zij propagjinda tegen zijn werk durf-den maken. Wie zal cr Pieter Verhaegen nog naar Duitschland voigen? Wellicht nog ande-ren.Lîetrouwbare inlichtingen uit Gent mel-den ons inderdaad dat het leven er eene hel is. Alwie niet met den vijand heult is yerdaclit. Gentsche speurhonden helpen de Duit-eche polizei om de gpede J3elgen last aan'ie doen of te vangen. De bende van de ex-V laamsche Post waarv-an reeds minstens drie-vier leden met een plaats van hoogleeraar zijn faeloond en diç> over passen naar Brussel en naar Holland beschikt, ver-dient graag Judaspenni'ngen. Die bende is het die Alfons Sevens, Paul Frede-ricq, H. Pirenne. Camiel" De Bruyne en thans Pieter Verhaegen heeft verklikt en aangeklaagd. Zullen de Gentenaars die zwarté kra-waiten nog verder laien gaa<n? Het is niet voldoende hoogleeraars en hunne mcdeplichtige staalsbeambten te >?H$Sï^3trsff:én- meî aizetting en verbod deOTÎaities te ilragen. De "oeilanghebbonden zullen met die strafflen spotten Inderdaad, de viji^id heèlt hun gewaarborgd dat zij, In gevnl van ontruiming' van Bojgië, een -fcoog wachtgeld zullen ontvangen en .waarschijnlijk in Duitschland de verlo-ren plaats terugvmden. Wil mon aan de Duitsche universiteiten en hoo- gere scholen g,eene leergangen ' van Ne- ! derlandsch inrichten met het yerstrek-kend doel in dem loop der tijden in België het Duitsch plan van tweedracht en verzwakking uit te voeren ? Wat de verloren decoratiën betreEt, in DSuitschland beschikt elk prinsje over een aantal ridderorden. Voor elk af-genomen ridder- of officierskruis van een, onzer nationale ordeu, zal de gestrafte hoogleeraar er een half dozijn Duitsche ontvangen. • * ♦ Enkele weken geleiden vroeg het Bel-g i s c h Dagiblad een staden vuist te Sainte Adresse, De veroordeeling van Pieter Verhaegen moet in zake verklikking rond de universiteit te Gent, den beker doesn oVer-loopen.We zien nu reeds te veel dat zooge-zegde Belgen, die loyalisme gehui-cheld hgbtben, in den grond het eens zijn met de verraders. Zij verschoonen ze. Zij pleiten verzachtende omstandighe-den. Zij speculeeren nu op de daden van de would be Sinn Feiners om de regeering verklaringen af te persen die zij mag, noch kan afleggen, zonder den Godsvrede te verstoren. •Uit Le Havre ontvangen wij over dat geknoei inlichtingen, die aile patriotische harten ten diqpste zouden grieven, moes-teu».wij ze bekend maken. Recht voor de vuist naar Belgische zeden, dient hier gehandeld. De landver-raders moeten zonder toegeving giestraft. Een regeering mag zelfs niet verdacht worden de daden van verraders van ha-re kleur te willen verschoonen en wat erger is, die aterlingen te redden door hun de straffeloosheid te verzekerem dank aan de tusschenkomst van invloed-hebbeide beschermers en vrienden van die afvalligen. Wanneer een Belg zich pliclitig maakt aain landverraad, mag hij niet aan de gerechte straf onttrokken worden, of an-ders is dit een schending van de zede-lijke en de Staatsorde. * Onze dappere soldaten aan den Yzer, onzo bewonderenswaardigemartelaar.s van Uo* b' zotte land, in een woord aile Belgen die lijden en strijdens voor de eer, de waru-heid en de vrijheid van hun va-derland, vragen een stalen vuist. België is géen Griekenland. Het Belgisch ministerie. zal maar ge-oerbiejligd worden als het handelt als oorlogsregeering en zich doet vreezen. BE TOESTAND Ondanks den geleidelijken en regelma-j Jgen opmarsch der Engelschen en Fran-i ichon aan de Somme ontirvjet men twij-j edaars en dwazen, die meenen dat de j jTfndgenooten reeds aan do Maas zoo ( jet aan den Rijn zouden moeten staan. i ndien zij een woinig van de werkelijk-i eil begreperi, zouden zij zich met ons .vsrheugen over de winst die nu reeds aungestipt worclt. Zoo is de verovering van Bapaume ge;n kleine moeiiijkheid. Om de stad te beieiken moet eerst de hpogte van War-lensourt — onthioud goed dezen naaim — gevailen zijn. Die heuvel is endermijnd als een mierennest. Een jaar geleden zou men moeten toegeven dat Warlencourt niet te nemen was als Antwerpen... vôôr den )orlog. Thans kunnen de Franschél en Engelsche ,,grootmoeders" ailes. Moet-de heuvel vian den grond weggevaagd worden, moet hij in de lucht springen, het zal zoo gebeuren. We zullen zien en a[wachten hoe lang het zal duren. Voet vo.-r voet zullen de Duitschers vechten vooraîeer de Engelschen te Bapaume zul len aaingekomen zijn. Zoo zullen zij waarschijnlijk vechten tôt den Rijn. De weg zal lang zijn als deze naar Ti(ppe-rary, doch wijken zullen en moeten zij,-zij die geen duim verloren grond kunnen termgwinnen. I'ntusscheri vorderen Franschen en Engelschen zonder tegenslag. In de rich-ting van Bapaume hebben deBrittenhun ofîensief iri.at s accès hernomen. Hun'voor-sprong lijdt geen twijfel. De Italianen hebben mede hunne suc-cessen voortgezet. 1771 gevangenear zijn het eerste getal komen vergrooten op den Cars>û. Aldus zal het Italiaamsch oE-fensief doelmatig de Roemeniërs verlich-ten en Oostenrijksche troepen aan het Italiaansche front vastliouden. Meer en meer is er gevaar voor ïrieste en Laybach. Aan het Macedonische front hebben det Serviërs v;3et gekregen in het dorp Brod benoorden de Tserna, dus op Servisch gebied. Daar de Russen meer en meer in de Dobroedzja vooruit komen, lijkt het on$ dat Ferdinand, de Bulgaren-ko-iiing,, tusschen twee buffers zal worden geplet. De Rtoemeniërs houden zich meer en meer aan nunne noordgrenzen, om die te verdedigen, terwijl zij in de Dobroed-zja vrljo hand krijgen. Aan het Russische front ifi het betrek* kelijk rastig. DUITSCHE W8EEDHE1D. Het ,,Journal des Débats" schrijft: ,.Ziehier een nieuw formeel, ofRcieel be-wijs van de "vvijze, waarop de Duitschers de oorlcgswetten en de principes van mensche-lijkheid eerbiedigen. Het volgendo is ontleend aan het rapport van kapitein G..., commandant eener ko-loniale compagnie. Ied«r commentaar zou er de portée van Verzwakken. ,,In"^het door granaten geslagen gat, waar ik den geheelen dag met mijn beidb gewonde ïouriers en een stervenden tirailleur had moeten b'ijven, had, ik een lclein observatorium opgfesteld tussclien twee graszoden, op den Zuid-Oost rand yan den trechter, om de be-wegingen van den vijand te kunnft voigen. 's Avonds, ira: het ondergaan der zon, is een Duitsche patrouille, uit tien man bestaande, geslopcn tôt vôôr aan het ijzerdraad. Onder de talrijke, tusschen ons en het prik-beldraad vei-spreide lijken, had-ik twee li-chamen van tirailleurs opgemarkt, tamelijk dicht bij elkaar, die de armen en de beenen hadden bewogen, maar op bijna onzichtbs.re manier. Ik had er __over met den sergeant-fou-rier^Livet gesprolrcn, hem zei^if-ende : ,,Er lig-gen gewonden voor ons, die den naclit aî -wachten om lieen te -gaan." Een nauwkeuri-ge obseTvatie liad mij de juistheid van het feit bevestigd. Groot was mijn bez-orgdheid, wan'l ih zag dio patrouille vooruitgaan. Die inan-nen liepen haast op handen en voeten en spra-ken zacht ; zij liadden geen gtsweren en wa-ren slechts met de bajonet gewapend, die'ceni-gen in de hand hielden. Zij verdeolden zich in groepjes, iedere groep koos een doode, die zorg>vuldig gefouilleerd werd. Voor mti, op hoogstens vier à vijf meter aîstandis, hadfl^n vier van dege monsters stilgehouden bij de twee lichamen, die ik had. zien bewegen, en waarvan ik wist, dat het slechts ge-wondien waren. Ik zag toen één van hen zijn bajonet als een dolk opheffen, en hem in h®t lichaam van den on-gelukkige stooten, wiena doods-gerochel ik duidelijk hoorde. Eloven onze hootden hoord'en wij naderen-de stemmen. Een tweefe gesmoorïSe kreet weee mij een nieuwe misdaad aan. Daar laigeenlijk op een afstandi Van den rand van onzen, trechter. Een laars dteecl ons, in 't voorbijgaan, aarde op 't -gezicht vallcm.;... het was on; ze beurt het drama zou voltooid worden onze eerste granaat kwam vallen, toen een tweede, een darde ; het versperringBVuur was toen op twintig met® middea in hun Jinieg, losgekomen. Wij waren gered. Links en Rechts. Belgische parlemeniairen in Le Havre. De Belgische parlementsleden, die in> Frankrijk verblijf houden, hebben het in-validen-tehuis bezocht. Zij werden be-groet door Schollaert qn daarna werd met de duizend invaliden van het tehuis» gemeenschappelijk gedejeuneerd. De mi-nisters waren allen aanwezig. Er wer-> den geestdriftige redeveeringen in het Fransch en het Vlaamsch gehouden door de ministera Schollaert, Carton de Wiart, Poullet en. volksyertegenwoordiger Co-laert.Onder de afgevaardigden waren aanwezig ; Destrée, Lorand, Fero-n, • Hubin, Gilles de Pelichy, Van Cauwelaert, Ra-maekers, Brifaut, Neven en de twee se natoren Focquet en Dufrane. Een prachtig idee. De bestuurder van een belangrijk Ame-rikaansch blad, seint aan den heer Herbert Swope te Berlijn : — „Hebt u er reeds aan gedacht eene beschrijving te geven van België onder Duitsch bestuur ? Het zou iets heel nieuws zijn en uitstekend voor Duitschland en voor ons. Ailes goed hier — Groeten." Het idee is zeker prachtig, maar niet nieuw. De heer Ricarde Léon, heeft trouwems reeds, verscheidene dagen ach-tereenvolgens, idyllische verhalen over, de bezetting van België door de Duitschers aan een Spaansehe courant ge-seind.Men moet overigens toegeven, dat de Spaansehe correspondent aan het beeld, ook eenige schaduwen toegev-oegd heeft. Een interview met den Kroonprins De „Lokal Anzeiger" geeft een interview met 'den . kroonprins, waaruit het volgende: „Het is heel moeielijk om de ver-antwoordelijkheid te dragen van krijgsver-richtingen, waarbij een millioen mannen zijn betrokken, voorai in dagen als die van de laatste helft in Mei, toen de Franschen Douaumont' erastig bedrei-gderi en de inzet steeds bciangrijfcer werd.. Lter-gelijke dagen gaan '..et, voorbij zonder sporen a-chter te laten. Men moet de dap-perheid en de vastberadenheid der Franschen. die schitterend strijden, erkennen. De munitie der Duitschers. Deze is dn hoeveielheid zieior inférieur aan di«j der Geallieierden, erkent Karl von Wie-gand, Dtjitsch correspondent van de „ World" oponharlig. Hij schrijît n.I. : „D'e Engelschen zijn buitengewoon kwis-tig met hun munitie. Men zou bij'na geloo-ven, dat zij erop rekenen den slag aan de Somme te winnen, alleten doo^r het gewicht van het naar da Duitsche loopgraven ge-slingerde staal. Tweehonderd duizend An-gio-Fransche granaten per dag, op ©en smal gedeielte eener vesting, is niet anders dan gewoon, naar mij de kolonel van ©en "Duitsch ariiilerieregimeint zeide. De Duitsche granaten staan slechts in een verbouding van tôt tiejr tôt de hunne. Met hun eigen industrie, die zich geheel bezighoudt met het fabriceeren d'er^ munitie, nog vermeerderd met de industrie van $îe geheele wereld, die yoor hen Werkt, kunnen Frankrijk en Engeland zich kwistig toonen met hun granaten. Het geval Samson Baac. Do Telegraaf haalt ook naar L e Journal de veroordeeling aan van Joannes Hënderickx : ,,De XXme Siècle voegt hierbij : ,,De Samson van wie hier sprake is, is niemand anders" dan de correspondent van de Nieuwe Courant- Men ziel welke \vaarde te hechten was aan zijn beweringen betreffende het V a d e r 1 and waaïover wij gesproken hebben." ,.De XXme Siàçle bedoelt de be wering van Samson, alsof de hoofdsre -dacteur van het Vaderland, te Pa rijs, de heer ,L. van Goethem, hem ver-klaard zou hebben, dat België, bij hei •sluiten van den vrede een gedeelte var Nederland moet opeischen. ,,De beste Belgische vrienden van Ne deriand in de oogen van het Nederland-sche publiek verdacht te maken, da schijnt in de politiek te liggen van de zen anarchistischen correspondent var het orgaan van den Bond van Werlcge vers. Men herinnert zich zijn verdacht making in dezejfden aard tegenover on zen Antwerpschen correspondent, nada1 wij hem met zijn dienstaanbiedingen te wandelen gezondten hadden. „Uit dit bericht in de XXme Siè c 1 e blijkt thans, dat deze geachte me dewerker van de Nieuwe Oouran niet slechts een anarchist is, maar da hij ook nog den spion. zou spelen, en door belofte van geld, landgenooten zoi aanzetten tôt verspieding en diefstal ii de bureaux van een Belgisch blad t< Parijs. „Met wiens geld ? En' voor wiens f rekening ? ,,In heel deze historié verwondert ons eigenlijk maar één ding, : Hoe dit heer schap aan paspoorfcen geraakt om ii Frankrijk... laat ons maar zeggen: vooi de Nlieuwe Courant te gaan wer ke»" Het offensief der Italianen. Nieuwe successen dea* Italianen. — De Ssrviers irekken met succès op naar HAonasiip. — Hevige gevechten aan de Somme. — De Grieksohe vloot ontwrapend. Aflmiraal von Tirpitz. De zeerooverijen aan de Amerikaan-sch» kust, door Duitsche onderzeebooten, vestigen opnieuw de aandacht van het publiek op admiraal von Tirpitz. Toen de Duitsche minister van;marine anderhalf jaar geleden de toelaiing van dei» keizer en den rijkskaneelier vroeg, om den duikbootoorlog tôt op het mes te voeren, antwoordde keizer en kanselier, dat hij die toelating zou bekomen in geval hij over het noodige aantal duikboo-ten zou beschikken, om de blokkade van Engeland onmiddellïjk te doen slag en. Tirpitz moest in staat zijn Engeland na eenige weken uit te hongeren, den oor-log te doen eindigen en in aile geval de blokkade van Duitschland door. Engeland te doen ophouden. Tirpitz werd op het hart gedrukt, dat een langdurig en ge-leidelijlce strijd ter zee tegen Engeland om menige reden het doel niet zou be-reiken en ten slotte de Vereenigde Staten in het harnas tegen Duitschland zou jagen. De rijkskanselier steunde zijne mee-ning n'et op menschelijkheid, maar een-voudig op het advies van het ministerie van buitenlandsche zaken en van Duitsche gezanten in neutrale landen. De' minister van marine wist, dat hij over niet genoeg duikbootein beschikte, om de wenschen. des keizers te voldoen. 41 ij wist dat er een tijd zou komen dat, ter oorzaak . van het verlies van duilc-booten en andere redenen,- een gaping zou ontstaan *in- den duikbootoorlog. Daa'rom verlangde .hij de toelating om, . schepen zonder waarschuwing te doen szinken en aile werken op de Duitsche werven te onderbreken, om er uitsluitend duikbooten te bouwen. Alsdan dacht hij bokwo.ex.Tii ±ô cr. ijr»— om planni^Tl tô verwezenlijken. Hij was van meening, dat indien het begin van dien campagne werd uitgesteld, zij nooit sterk genoeg zou worden. Brit-sche maatregels tegen de duikbooten werden meer en meer doeltreffend. Tirpitz "besloot dus te liegen. Hij beweerde dat het aantal' zèewaairdige oî bijna zee-waardige duikbooten. van 250 tôt 350 beliep. Keizer en kanselier en Bondsraad, overtuigd zijnde dat het opgegeven cij-fer eclit was, geloçfden dat het voldoende was oriV aile blokkade krachtig genoeg te maken. Tirpitz had eenvoudig aile duikbooten opgegeven, die bij- het begin van den oorlog in Duitschland be-stonden en sedert dien waren gebouwd en op werf stonden. Hij trok er de schepen niet af, die verloren waren gegaan of niet voor eene blokkade konden die-nen.Indien de Duitsche marine had beschikt over het getal duikbooten die Tirpitz opgaf, de keizer en de rijkskanselier zouden in voorgekomend geval président Wilson's protest in den wind heb^ ben geslagen. Heeft Reventlow niet ge-zegd, dat de Vereenigde Staten slechts <?.ver een houten sabel bescliikken ? De rijkskanàelier en de minister van buitenlandsche zaken, schenen naderhant| niet overtuigd en wantrouwden Tirpiiz cijfers. Zoo kregen zij kennis van een ■ vertrouwelijk rondschrijven van Tirpitz ; voor het ministerie van marine- . Tirpitz erkende, dat hij in zijn eerste verklaring vergeten had te zeggen, dat hij het gemunt had op aile gebouwde schepen en aile schepen die ontworpen waren. Thans gaf hij de nauwkeurige cijfers op. De rijkskanselier kon een publiek schandaal vermijden en Tirpitz' leugen aekken met de verklaring, dat de cij-ferp, die hij opg'egeven had, dezelfde waren van zijn .opvolger. Tirpitz is van de eerste leugen niet gebarsten. Den 6 Januari 1902 maakte V o x-w â r t s een vertrouwelijken omzendbi^ef van Tirpitz bekend, die erkende dat de Reichstag met opzet bedrogen was ge-weest. In December 1899 werd dezelfde ! rhinister op leugentaal betrapt door Eu- > gen Ri chtor, den bekend en liberalen ■ «taatsman. Zijne redevoering eindigde als ■ volgt : Tôt hiertoe wist ik dat de taal aan S de diplomaten was gegeven opa hunne t gepeinzen te verbergen. Thans weet ik , dat die waarheid ook toepasselijk is op t admiraals. Ik weet nog meer. In weet l dat -de pen van den heer von Tirpitz > giebruikt wordt om cijfers aan de wer-kelijke som te voegen. Ik heb hier wel honderd ministers zien verschijïien en verdwijnen, doch ik heb nooit een ont- i. moet, wiens inlichtingen en verklaringen; - zoo weinig geloofwaardig waren aie dezei i van den heer von Tirpitz." Men is in Duitschland tôt de slotsom - gekomen dat Tirpitz, die nog een paar Hiaal den Bondsraad en den Reichstag m III 11III IQMMinBaMBMaWWWWMMMWWBMHP—■———i '/* had bedrogen, de Duitsche marine op bedrog en op leugens heeft opgebouwd. Drie maal heeft de keizer zijn minister beschermd tegen de verontwaardi-ging van den rijkskanselier, prins Ho.-henlohe, den bondsraad en de eerste redenaars van den Reichstag. Do vierde maal was de maat vol. Da keizer is verplicht geweest zijn minister, van marine te laten vlotten. De zwen-delarij was te tastbaar en de uitslag te rampzalig voor Duitschland. In een parlementair land zou een ndnis^ ter, die op heeterdaad1 van leugenlt&dl bé( trapt wordt, zijne matten moeten oproi-len. In Duitschland wordt een leuge-naar, door het staatshoofd aan het roer gehouden| als hij maar zijne planneo dient. fiaitschland aïs kolonlaie msgeuâlieid in Oost-Âfrika. In liet No. van 28 September 1916 vaa Land & Water levert John. À, Jordan een merkwaaxdige schets van Duitschland'a praestatics ala Koloniale mogondlieid in Oost-Afrika. De heer Jordan ib een bekend jager op olifanteri en ande^ groot wild. Hij brewihj vele iarcn zijns levens in Oost-Afrika dooi en was er in het bijzondtBT in de4 gelôgenhei^ om plaafëelijke toestanden, in Britsch en irj Duitsch gebied', te bestude?ren. Wij bepal.en one tôt de volgende greep ut1," zijn opstel : ,,In i902 waren de inboorlingen van Oost-Afrika er onder Duitsch gezag ellendig aaa toe. Zij verkoerden in een. staat van slaaf-, scho onderworpeniheid tengevolge van de uiter-ste onbescliioftheid, v/ftarmee ainbtenaren ea~ soldatem lien bejegenen. Knellende wettem w9i>-d--n ingevoerd en aan hare naleving werd zeer oU dv lxwkK-Ji f-f -H- - i. - va» moos'.ein aile belastingc-n in geld opbrengen.' De Duitschers stclden ook voor aile voort. brengstlen der inboorlingen en _ hun vee één prijs vast. Een koe gold 5 roepijen, een oa 2; terwijl voor geiten en schapen.4 annas per s talc werd vastgesteld. Niet tevreden met dit uitei'st laag tarief, dwong men de inboorlin» gen .om ambtenaren en sojdaten van het noodige 4 te voorzlien zonder hier v-o or é 6-nige betaling te ontvangen. Er was verder een stclsel van gedwongea militairen dienst, dat aile mannen tôt krijgs-dienst verplichtte en krach tens hetwelk dui« zende naar het plein vôôr de kazern® wer» den gedreven. Het was een gOwocn, aile -daagsch schouwspel, Duitsche onderofficieren lange de gelederen der inlandsolie rekrutea te .zien stappen en hen de arme ke<rels in 't gezicht te zien slaan, soms zôô, d!at het bloed hun op de uniformjas droop. Ile heb inlan-dors gezien met de gruwelijkste lidteekenea • over beenen en armen en diepe kerven over 't gelaat, gevolg van mishandeling door ,,d« meesters", Als men nagaat, hoe zwaar- hèt den zwar-ten broeder moet vallen, ziohf de leid#nde be. ginselcn van krij.gatucht en oefening eig^en t)8 maken, verbaast het dat deze'mannen, die tôt uitsluitend met akkerbouw vertrouwde stam« men beihoorden, zich bij dit régiem van ge-weid ne'erlegden en dat zij op dit oogenblik zulk geducht vechtmaleriaal tegen ons oplevo-ren. Het hielp don inlander ,,onder deii Duitsch en Adelaar" geen zier, of hij zioh al bokîaagde. Had hij don mood, een hem aan-gedaan onrecht aan te geven, dan begon men met hem . 25 zweepslagen te laten geven oui hem daarna geestig te vragen, wat hij te reclameeren had. Was de klacht tegen eea ambtenaar gericht, dan werd de klag-er nog meer en nog veel harder getuchtigd. Het re-sultaat van deze militaire dwinglandij -iras ge-woonweg verbijsterend. 1k bereisde die etreek geruimen tijd en waar ik mij maar vertoon-de en de inboorlingen bekend waren met d« omstamdigheid dat ik een Engelscihman waa^ strooniden zij naar mijn kamp on stortten zij hun hart bij mij uit. Na een verblijf van om-sîreeks negen maanden in dat deel van het land, reisde jk per oàsewagen. naax Muanza, to-en de voornaamsie Duitsche haven en trot hier âenzelfden betreurenswaardigen staat vaa zaken aan. Ik bleef niet lang te Muanza, maar keerde naar Britsch Oost-Afrika terug, waar ikt over-vlocddg gelegenheid vond, de beide sterke bij elkaar afstekonde stelsels van benandeling van deii "fieger met elkaar te vergelijken. In de Britsche kolonie hielp men de inlanders zoo-veeldoenlijk voort. Zij zagen zich voor hun vee en produkten goed betaald. De hut-bdas-tiixg werd niramer op ruwe wijae ingevorderd Waren de inboorlingen te arm, tengevolge van misgewas of om andere redenen, dan viel het GoevOrnement hun niet alleen niet lastig, maar vei'schafte zelfs vcedsei en nieuw zaad. In allo gevailen, die mij ter oore zijn gekomen, ontvingen de menschen al tijd rechtsbe. deeling, zonder dat er eenig verschil werd gemaakt, of men blank of zwart was. De in-boorlinigien in de kolonie waren er buitenge-woon trotsch op, dat zij onder Britsch gezag leefden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes