Belgisch dagblad

1572 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 13 Juli. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 16 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ms3jw87m4r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

le Jaargaug- DONDERDAG 13 JTJLÏ 1916. JVo. 354, abonnementbn.- Per 8 maaaden voor Holiand 12.50 franco per post. Losse kummers: Voor Holiand 8 cent ïoor Buitenland 7'A cent. De» Prinsegracht 39, ïelef. Red. A dm. 7438. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. - Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. -i- ^ i. ' " ADVEETENTIBUf Van 1—5 regels f i,60: elk« &■ fiS fis? && «ae-er I 0.60. London : Dixon House Lloyds Avenu « "R C ALLEMAN OP MET DEK. ma* Wanneer ©en schip op hooge zee ge-yaar loopt te verzinken, roept de kapi-tein alleman op h et de*t om te redden v.-.t te redden valt. I;i do'odsnood verkeert ook ons land. Hel kan maar gered worden door de inspannû»g van al zijne burgers, luiste-rend naar de stem van hunne regeering. Men had ons gezegd dat somanaige Belgen zich aan dien plicht zouden willen onttrekken. Niet mogelijk. Een Belg is van nature moedig. Een Belg beseft en vervult van zelf zijn plic'it. Aile Belgen zijn bewust dat de red-ding alleen mogelijk is wanneer iedereen zijn plicht doet. Dit is de reden waarom de regeering de weerbare mannen tôt 40 jaar onder de wapenen roept. Wij zijn overtuigd dat zij kraehtig. nâar het doel zal gaan en Zich niet zal Iaten beïnvloeden door antiinitaristen! ! — ja, antimilitaristen in dezen verschrik-kelijken strijd waarvan ons aller lot af-hangt, verbonden zooals het is aan de toekomst van ons vaderland. Indien de wet allerlei detirtjcs moest openlaten om vriendjes en kozijntjes ge-legenheid te geven heen te slippen, aou zij beslist geene reden van bestaan heb-ben.De tijden zijn te ernstig .voor halve maatregelen. Liever geene wet dan een façace-wet te meer. Façadewetten hebben wij imaners op allerlei gebied ie veel in België. * ♦ * Ons hart van vaderlander komt dus in op-etand tegen een bewering van de N i e u-we Rotterdamsche Courant, dat de Engelsche en Fransche gezanten druk zouden uitgeoefend hebben op onze regeering, om- het maximum voor deze wet te verkrijgen! Toen we op 4 Augustus 1914 gansch ailPAn J• ' reus, die ons liet kiezen tnsscnen een beurs geld en het zwaard, hebben wij Engeland noch Frankrijk geraadpleegd nocii hunne légers afgewacht om als David tegen Goliath den slag te wagen Ons geweten lei ons den plicht op het Duitsche verradersgjud te Verstooten en naar het zwaard te grijpen. Zonder krachtige hulp van Frankrijk en van Engeland heett ons roemrijk leserken het 21/ maand alleen uitgehou-den tegen den Germaanschen Thor die îiog niet geveld is • i ■■ Daar cm beschouwen wij het aie een hoon onze ganschs natie aangedaan dat een pro-Duitsch blad durft schrijven dat onze bondgenooten van het Westen thans zijn moeten tusschen komen om1 onz'î nationale regeering te dwizigen aile weer-bare mannen van 18 tôt 40 jaren op te roepen. Overigens zijn aile Belgen overtaigd dat zij hun vaderland in nood moeten dienen, elle volgens zijn vermogen. Daar-voor kan geen leeftijd worden bepaald. De ouderen, die nog over voidoende gezondheid en levenskracht beschikken, kunnen ook hun land dienen door allerlei werk te verrichten, waardoor krach-tiger en jonger landgenooten vrij kunnen komen voor den actieven legerdienst. Wat eene alledaagsche zaak is in v*p-destijd, moet Vooral in oorlogstljd dubbel toegepast worden. Hebben wij in onze administratien en rechtbanken geen ouder-' lingen van 70 jaar en meer? Wij hebben reserves noodig en zulks meer dan ooit. * * * In het buitenland verblijven nog dui-zenden agenten van de Belgische Staats-spoorwegen, telegraaf enz. De geschiedenis zal' eens ten eeuAvigen dage boeken de prachtige daden van zoovelen onder hen. Zonder gemilitari-seerd te " zijn hebben zij uit eigen bewe-ging zich hoogst verdienstelijk gemaakt voor het vaderland. Thans behoeft de regeering ze allen. De omstandigheden zijn zeer ge-wichtig met het oog op het offensief. Op-nieuw zullen de agenten van den spoor-weg en den telegraaf de yoortreffelijkste diensten kunnen bewijzen 'achter het léger.Wie zou zich aan zijn plicht onttrekken en b.v. in Nederland blijven, als reeds duizenden makkers en collega's naar Frankrijk zijn vertrokken ? Wie moedwillig en lafhartig doof zou blijven aan de stem der reareerinp1 hulpgeld dat zij hun verstrekt en later uit het ambt ontzet te worden. Zoowel Staten als individuen kennen maar hunne Vrienden in den nood. In-j dien dit ailes niet hielp zouden wij den achtbaren minister van spoorwegen ver-zoeken het personeel te doen militari-seeren.Een wetje van een paar regelen zou daarvoor voidoende zijn. In tijd vau oorlog moet meîi alleen het doel inzien. Dan gebruikt men de midde-len die gepast en noodig schijnen. DE TOESTAND De Engelsche infanterie heeft dus op-nieuv/ Contalmaison stormenderhand ge-nomen en er zich blijven nestelen. Dit dorp is reeds in Britsche handen ge-weest. do eh h,et voetvolk. werd er 's naehts overvallen door een orkaan. AVaarschijnlijk is toen een paniek ont-staan. want zonder oirbare redenen hebben de Britten het dorp verlaten. Nu, einde, goed," ailes goed. Contalmaison was duelitig versterkt door verscheidene loop-graven en velden prikkeldraad. Dank aan de verovering van het Mametz-bosch in de oostelijke nabijheid, alsmede hel Troncsbosch, rechts van het Mametz-bosch en Montauban staan de Britten er sterk voor. Thans hebben zij hunne lijn rechl gemaakt tusschen Hamel en Hem, zoo Qat de Franschen in staat worden ge-steld verder tegen en &ver Peronne oj I te rukken. feiaches en Maisonnette zijn er in hunne handen tôt tegen den stèen weg van Peronne naar ChauTnes. l'ussehen Biaches en Maisonnetten i£ / een lieuvtU van 97 meter, die de stad er het dal der Somme beheerscht. De Duit schers hebben gepoogd een flankaanva jangs Soyecourt tegen Fay op de oud< hjn uit te voeren, doch zij mislukten. De Franschen zullen wel'dra Soye court nemen, zooals Villers, zoodat d( uitsche troepen, die Barleux bezetten gevaar loopen in de Somme te wordei geworpen of zich te moeten overgeven. Engelschen hebben thans de ge eele voorsje vijandelijke verdedigmgsli ie over een front van ongeveer 15 ki lometers in hun bezit. v.1, ':t verdedigingsstelsel der Duitscheri •van ^ Uit tal vai1 doorloopende linie eelvnisp!!1"' °^ersteunings- en vreserve- S s m s r 200 iuchug ; b,r™SheS Ilct bezit vïin Bois d.ps T^vrv-nor. DOg in 's viiande handen. lîehalve een aatal kanonnen, verboi gen m huizen en onder puin bearavei wij 25 veldkanonnen. een mar 11 1 nekanon, een afweerkanou en een zwa-ren houwitser buitgemaakt. Het aantal gevangenen door de Engelschen gemaakt( is meer dan 7500. Om de Duitsche bevolking te mislei-den hebben de Duitschers beweerd, dat zij Barleux hadden teruggenomen. Wel-nu, nooit was dit plaatsje in bezit fier Franschen ! Het is als d9 geschiedenis van Pinsk, dat niet uit Duitsch bezit is geweest. Is die logenstraffing geene voor-bereiding voor den nakenden val van beide plaatsen ?- Het kan wel. Aan het Belgiéch front worden de Duitsche stellmg- duchtig aangetast door onze artillerie, die reeds van 30 Juni : bijna zonder verpozen aan het werk is. Op de andere plaatsen van het weste-lijk front schermutselingen. Te Fleuryi ■ en te Damloup moesten cle Duitschers • wijken. De slag om de Stochod duurt voort. 1 De vijand heeft versterkingen ontvangen en verdedigt zich hardnekkig; De Russen zullen er oak moeten ontvangen, vooraleer de overwinning te 5 kunnen behalen en beide legers der Cen-1 tralen van elkander te scheiden. In Boe- ■ kowina wordt ook steeds rusteloos aan ^ de Moldawa gevochten. De Oosteàrijkers ' werden er teruggeworpen. De vordefîngen der Italianen hebben ■ de Oostenrijkers gedwongen het derde > legei korps en een brigade landstorm ver- > hinderd naar Rusland te vertrekken. Op 1 de hoogvlakte van Asiago doen de Italianen vooruitgang. Rond T-ebiionde blijven de Russen " meester van net terrein. Belgisch legerberlcht. 3 3 De Belgische artillerie brengt de Duifr j sche" tôt zwijgen te Dixmude. — Voordeelig gevechtmetbommenwerper bij Steenstraate. - 10 Juli. Zeer levendige wederzijdsche t artilleriebeschietingen op het Belgisch a front. In de streek van Dixmuide wer s den op verschillende punten Duitsche bat terijen tôt zwijgen gebracht. Het vernie s lend vuur op vijandelijke werken ten > Oosten van Steenstraete werd hernornen a Het verwekte een heftig antwoord en bi veroorzaakte een gevecht met bominen -t- werpers dat in ons voordeel uitviel. 10 Juli. Levendig artillerievuur in d verschillende sectoren, vo,oral in hei i, Noorden van Dixmnide, te Steenstraat i- p.n in de richting van Boesinghe. Links en Rechts. Mgr. Achillus Locatelli. Mgr. Locatelli, de nieuw-benoemde nun-i tius voor België, te Rome aangekomen, is bij zijn vertrek, door de libérale pers van' Argentinië eenstemmig gehuldigd. Zoo schrijft b.v. de ,,Nazione" van Bue-nos-Ayres : . ,,'Mgr. Locatelli heeft zich hier niet alleen de achting en sympathie van het di-plomatieke korps, doch van de voor-naamste staatsambtenaren en onze voor-najne kringen verworven, zoowel wegens zijne verzoeningsgezindheid als wegens zijn erkende bekwaamheid." In dcnzelfden geest schrijven „La Ra-zon", ,,E1 Diarioi en „La Prensa." Belgische troepen op 14 Juli te Parijs. N Den 14 Juli zullen Belgische keurtroe-pen, die aan den IJzer nevens de Franschen hebben gevochten, te Parij's aan de grooté revue deelnemen. Onze Duiische panden in Afrika. Verleenen we genoeg aandacht aan den lcolonialen oorlog in Afrika? Voor den oorlog besloegen de Duitsche bezittingen in Azië, Oceanië en Afrika '2.952.900 vier-kante kilometers met 17 millioen inwo -ners en 2.500 kilometers spoor. Voor da Duitschers waren die koloniën de basis van Duitschlands uitbreiding in de we -reld. Thans zijn die kolonien op ééne na, die reeds half veroverd is, yoor on-zen vijand verloren. Het leger van generaal Tombeur heeft reeds een gebied veroverd dat grooter is dan België, een gebied dat de rijke ge-westen van Ruanda en Urundi oiruvat. De Belgen zijn ook meester van de oevers van het uitgestrekte Tanganika-meer. Dit is van des te meer belang daar Duitschland's doel was het bezit van den Bélgischeû Gongo. De druiven bleken te groen te zijn. Het auto-ongenal van minister Helleputte is nib uour eeu wonuci aan uen ttooa ontsnapt. tlij is er van af gekomen met een diepe snede in den rug, toegebracht-door een stuk glas. De auto had eene snelheid van 70 kilom. en bereed een rechte weg, wanneer de directie brak. De chauffeur schroefde toe en de auto botste tegen een boom die in spaande-ren ^loog. In de auto ïïevonden zich de ■minister .en zijn intieme vriend, de heer ingenieur Maertens, algemeen bestuurder van Openbare Werken die uit Perzië is teruggekeerd. De gezondheidstoestand .van den minister is bevredigend. Binnenkort zal hij naar Saintev Adresse worden terugge -voerd. \ \ Nieuwe wapenen. De Weensche oorlogscorrespondent Roda, publiceert in de Neue F r e i e Presse een onderhoud, dat hij had met 'Ben hooggeplaatst officier, die het Russisch offensief heeft mecgemaakt. Deze officier zeide, dat de Russen in de Boekowina luchttorpedo's gebruikten, die volgens hem uit een zeer volmaakt soort mijnwerpers werden gelanceerd. Deze stukken werden door Russen be-diend, maar het bevel er over werd door Franschen gevoerd. Verder beschikken de Russen over bijna geluidlooze vliegma-chines, een nieuwe -Fransche uitvinding van groote beteekenis. Hun stomme bluf. Da Duitschers hebben een spoorwegboek-je uitgegeven, waarin onder nr. 160 een trein v;oorkomt tusschen Sedan en Verdun. Dit meldt ons onze Brusselsche correspondent.Net als aile barbaren zijn de Duit -schers kinderachtige oluffers: Zeppelins, duikbooten, dikke Berthas, stinkgassen, expressen van Rijssel—Berlijn en van Berlijn naar "Konstantinopel, zooals de trein van Sedan nafcr het onneembaar Verdun, het' is al Jioek van denzelfden deeg. Voor de Belgen van 18 tôt 40 jaar. De N. R. 0. meldt uit Le Havre: De ministerraad heeft zich Woensdag bezig gehouden met de beraadslagÎDg over het ontwerp, waarbij de recruteering tôt e&n maximum zal worden opgevoerd. Het ontwerp is geïûspireerd door het Fransche en het Engelsche gezantschap. (?) AVQNOSTRAAT. , De straat is ledig en laat met koortsig en schaarsch geglim; een. opgej aagde schim vlucht schuin door de leege straat. Gedoofde lantarenpalen staan dofgeduldig op wacht: daar heerscht een vilten nacht, bedeesd als in ziekenzalen. Daar heerscht iets sdiaduwbangs: * die stoep is een vratige mondj die schaduw een dreigende h.ond. i Stil slnip ik de huizen langs. MARTIN PERMYS. De Volkerenkrijg. Schiiierensle overwinning dei» Engelschen te Contalmaison. 2i] hecnemen Eiet dopp^ 28 kanonnen en 7SOO Ouiischeps — De Briitten hecsiemen ook Bois des Troncs enveroveren het bosch van SRantefz. — Be Franschen slaan de Duitsche aanvalien af foij Fieury en Damloup. —- De slag aan de Stochod!. — Van 4 Jurai Soi 10 Juli namen de Russen 5620 officleren, 288.000 soltiaten, 382 kanonnen. 866 mitrailleuses. — Cîeneraal Pau is ziek. „ , , . .... - De opmarsGii op Peronne. (Van onzen bijzonderen correspondent Noord-Frankrijk, 4 Juli 1916. Het offensief der Verbondenen is noj maar vier dagen ingezet en reeds vielei veertien dorpen in handen der opruklcend< legers. De Engelschen veroverden Mametz Montauban en La Boisselle; de Franscher niaakten zich meester van Curlu, Frise Dompierre, Bussu, Fay, Becquincourt, Fe-uillères, Hardecourt, Flaucouit, Estrées Assivilliers en Buscourt. De richting van he1 offensief teekent zich duidelijk af in de richting vau Péronne^dus zooals we gisterer mededeelden: van West naar Oost. Slechts 5 kilometers scheiden de Franschen nog var Péronne. Ziedaar een zegebulletijn waarbij de na vier maanden strijd en ten koste van 400.00C man verkregen resultaten der Duitschers bi; Verdun, in 't niet vallen. Heden morgen kon ik aan miju ongeduldig verlan gen, om het strijdtooneel van dichtbij te zien, voldoen. Over Amiens vloog onze autc den weg op naar Albert dat knoelde van krijgsrumoer. Soldaten en paarden waren getooid met bloemen. De vreugde sprak uit aller gesprekken en uit de heilgroeten die de soldaten elkaar in 't voorbijtrekken toewier-pèn. Wie het Engelsch temperament kent zou zich te midden der luchthartige Franschen hebben gewaand. De Tommies gavèn ontboezeming aan hunne zegestem-ming door de meest verschillige uitingen: de eene_ Jnevgn.v,kgigsrri3T^:lie13^^p zweepen der conducteurs kletsten fanfaren. En alsof dit het best de gevoelens van allen weergaf, kon men op de niunitiewagens sar-castische opschriften lezen, in den aard der-genen waaraan de opdringende Duitschers in 't begin van den oorlog zoo rijk waren: „Near Berlin!" Boven de openbare gebou-wen wapperden de Fransche en Engelsche vlaggen en Franschen en Engelschen klon-ken op de nakende revanche. Onophoudend donderde het kanon op het front, maar nie-mand was er door verontrust: ieder schol maakte op burgers en soldaten den indrut van een eeresaluut. Doorheen het gewoel baanden we onzei weg naar het nijdig omstreden terrein. Lanj duurde het niet of eenige projectielen vai verdragend Duitsch geschut sloegen in dei doorweekten grond onzer omgeving. Eei granaat vloog te pletter tegen de puinen vai een buitengoed. We naderden dus de onvei lige zone. Voorzichtigheidshalve stapten w uit en brachten onze auto in veilighei< achter een groote schuur. Een malsche: regen viel thans onophoudend en langs d glibberige kleigronden bereikten we de front stellingen waar de Duitschers na een overste: pende° artillerie-voorbereiding den 1 Ju waren uitgeworpen. Links lag Fricour' slechts .nog - een vormeloozen steenhooj waarop de Duitschers ^if en toe granate slingerden die met geweldig gekraak insloc gen maar die nièmand kwaad deden. Lanj het in puin liggend Carnoy bereikten we h< homerisch omstreden terrein van Curlu. Ee rustig wandeliugetje was het niet, want aa onze rechterzijde waren bogen van Fransc geschut in actie. Onverpoosd zonden ze hui ne lading naar de stellingen der Duitsche in de richting van Clery. Uren ver lag li terrein door een regen -vau granaten vè vriend en vijand omgewoeld. De lucht w: bevangen door een onverdraaglijke kruitrei die de keel toeschroefde en beladen m wolken van kruitdampen. Ee heete van h kauonvuur joeg de temperatuur omhoog f bevond men zich in de Sahara. Zweetend ■dorstend, de ooren verscheurd door h kanongebulder, geschokt door het beeld v vernieling en dood bereikten we de loopgi ven, welke de Duitschers moesten opgeve De ' houten beschuttingen der loopgrav waren aan splinters geslagen, de loopgrav toegedekt, gekwetsten waren in kraters ga sterven en werden onder de ontploffing ( granaten begraven. Mitrailleurs lageu a stukken geslagen als verbrijzeld glas. Door Fransche infanterie overvallen hadden s daten als in een „sauve qui peut" hut wapens laten vallen: tient allen gewer bajonetten, ransels en pinhelmen vond ik den ronde verspreidrin gaten van een schi plaats vonden we grijze brooden en doo; conserven door den vijand in den brand laten. Ik telde wel tien loopgraafmortie en Spaansche ruiters die als buit wor< achter gelaten. Reserve soldaten waren jt bezig hunne uiterste krachten in te spam om twee zware kanonnen uit. eene overrn geschoten gebetonucerde redoute te en'de trophee op een affuit te eischen. Franschen zetten hunnen opmarscli la Curlu voort. De verovering van dit dorp lu juist zoo'n groote beteekenis omdat het verbinding vormt der Engelsche en ïrans fronten en het bevindt zich ten Noorden Somme. Daar de Duitschers zich vooral '"Si een offensief op het Engelsche front hadden verwacht, hadden ze hunne posities ten Noorden der Somme duchtig versterkt. Toch 1 konden ze het élan der Franschen evenmiq daar weerstaan als aan den rechter-oever der rivier. Hunnen wanhopigen weerstand ; ten spijt, moesten de Duitsche troepen van | Von Bulow (een beul van België Red.) zelfg Feuillères, het laatste dorp dat den weg naar Péronne verspert, opgeven. 1 De verovering van Fetullères wordt ons 1 medegedeeld door koeriers-motocyclisten. Weldra komt de bevestiging van het nieuws! Fransche soldaten brengen een kolonue krijgs-gevangenen naar achter die bij de verdediging van het dorp in handen der overwinnaars vielen. Ik tel dertig rijen van middelmatig 1 tien man. Hun bevuild stekelig gelaat, draagt 1 de sporen der geleden verschrikkingen. Hunnen stap is loom en van velen zijn de kleede-ren gescheurd. Toch gaan ze met de escorta mede zonder het minste teeken van vrees, Meer dan de helft zijn jongelingen van 19 toi 20 jaar. Vertrouwelijk kouten ze met hunne geleiders over de verduurde ontberingen en spreken hunne blijdschap uit dat ze heeî-huids uit de hel van staal geraakt zijn. Ondef de meer bejaarde kreeg ik twee kanonnier(' te spreken, die manmoedig hun stuk ver* dedigden totdat ze langs alle zijde door d< Franschen omsingeld werden. Zij schreveq het succès der. Franschen vooral toe aan hel feit dat de bedreiging van het Engelsch offensief en de belegering van Verdun het grootste deel der zware artillerie in beslag had genomen. Te laat werd bevel gegeven een deel der stukken van Verdun naarPiearr zwaar gescûut tuem; oncnoinâi, œm fvaîi, heel de belegering van Verdun in duigen, merkte ik op. De kanonnier antwoordde niet. Maar dat is de beteekenis van het huidige offensief. 0e bedreiging van Péronne De verovering van het dorp Biaches, dat een bruggehoofd vormt. heeft de Franschen — aldus de „Times"-correa -, . pondent te Parijs — voor de poorten ' van Péronne geibracht. De Franschen hebben ook hun Unies uitgebreid bij Barleux in de richting van Péronne,. dat , het onmiddellijk doel der Franschen is, ' wier stellingen bij een kleinen heuvel ge-legen zijn, bekend als de Mont Quentin t en die het lage terrein rondom Péronne 1 beheerscht. ;• @vei* lief offensief aan de j Somme. e Als terrein voor het offensief was het land I ten Ni en ten Z. van de Somme en ten O. - I van Amiens gekozen. Het is het karakteris-Li stieke lan^liap van Picardië, met zijn groene heuvels boven de dâlen van de Ancre ), en de Somme met boomgroepen en kleine n boschjes aan de oevers van de rivieren. De Engelschen hielden twee-derde van dit front fs J bezet, de Franschen de rest. De lime ging ît over de twee rivieren heen en lag voorna-n melijk op de hellingen van de heuvels. Bin-n nen haar bocht bevond zich de stuk gescho-h ten stad Albert, met het kleurige en vergul-î- de hoofd van de Maagd, dat van den toren es I van de kathedraal neerzag. _ ;t De laatste Juni-week was zeer vochtigen m het water stond eenige voeten hoog in de ?.s loopgraven. Dag en nacht duurde de belle schieting vooit en de bewoners van Amiens et en Doullens zagen den hemel in het Oosten et 's nachts overal door garven van vuur ver-Lls licht. Maar op den laatsten dag van de maand sn I ver and er de het weer en ^ een heldere hem^ et en zonneschiju toonden zich voor een aan\ al m buitengewoon gunstig. a- Op 1 Juli 6 uur 's ochtends, bereilde het n eerste bombardement van de geallieerden en I zijn hoogtepunt. Vier uren lang bulderden en aile soorten van kanonnen. Kabelballons an hielden toezicht op de werkzaaniheid van Ler de artillerie, en vliegereskadrons gonsden an door de lucht Om 7 uur ; 5 bereikte het vuur de nog eens den graad van zijn hevigheid. Om ol- halfacht trok de sluier op en over een lime ne van 32 K.M. sprongen de Engelschen __en ,n 1 Franschen uit hun dekking te voorschijn. "in Een beslissing in de eerstvolgende dage» lil- of weken is niet te voorzien. Met deze actie 'en was echter de aanvalsbedrijvigheid geopend, aç. die nu niet meer tôt stilstand zou afkonien. ren Het tegenwoordig offensief i^'geen wild op-len trekken in de hoop dat men door vijandelijke ûst Unies zal kunnen heenbreken. Het is een aan-îen' houdende en gestadige druk dien de groo jop in aUe onderdeelen voorbereide machine len oefent. De geaUieerden hebben m twee jaaï ingehaald, wat de Duitscher m 40 jaar at-ngs beid volbracht hebben. De verbazingwek->eft kende uitkomsten van hun nieuwe presta-"de ties bleken al op den eersten dag van de» che nieuwen slag, waar zonder hitte ^ der de eene gebeurtenis op de andere in logisene aan | orde volgde" ?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes