Belgisch dagblad

399 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 25 Juni. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 27 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/m32n58dj6b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

gde Jaargang. DINSDA» se JUNI lôir. IVo. BELGISCH DAGNLAD abonkemenïen. I||| Per 3 maanden voor Nederland 12.60 franco per post. Losse iiummera. Voor Nederland 5 cent. foor Bnitenland 7'/j cent. Den Haag, Molenstraat 21c. Telefoon Red. en Admin. 7433. Verschîjnend te 's-Qravenhage, elfcen wepkdsg le 12 ass*e middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVEBTBNTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elke regel, meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London: Dixon House Lloydi Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. Indrukken van een Neutrale- Eau BsSg over* f&ederlatirï. xxi, ; , : i i £r is over cl ; liou'ding van Nefderlan.il codurecide dien vejeldoorlog in de Frans oh© 'en Engelsche pers herhaaldelijk geschr©ven. ^Vat een dwaashcden zijh er al niet ten ibdste gegeven door onvoMoende ingeliohte 'ijorrespondenten, die zich de moeite niet ge-troostten om1 7.ici terdège van Se zaken op le hoogte te stellen en aan h un blad foiericN |len toezonden, welke ôf, tendantieus ô£ vol-i komen onjuist bleken te zijn! Deze berich-< mi hebben aan het prestige en aan dgn jgoeden naam van Nederland veel kwsajd gedaan en daar de Nederlandsche diplomatie (voornamelijk -onze gezant te Parijs) zic'h niet altoos genoegzaam' aotief betoonde en sich ninimer haastte om onjuiste mededieen ilirigeft zoo spoedig mogelijk te doen tegem-i spréken, verkreeg het Fransche volk eien* «gaasch verkeerden indruk van de boudin g der Ncderlandsc'he regeéring en van lie synw pathiën van het Nederlanidscihe volk; een indruk, die nog steeds niet geheel en al is uilgewischt. Daarom is het een verheugend feit Wat ©en Belgisch publicist van het gezag en het talent van den heer Louis Piéraid, wiens artikelen de'lezers van ,het „Belgisoh Dag-> Mad" hebben kunnen waSrdeeren, zi"'h heeft gezet tôt het schrij'ven van een klein w'erkje over. Nederland en de oorlog (La Hollande et la Guerre), dat in de bekenlde Série (Pages |d'Histoire bfij de Librairie Milita ce Bergar-■Levrault te Parijs verschenen is. De heer Piérard heeft hiermede een goed werk ver-richt, waarvoor de Ntderlaniders hem zeker dank zijn ver&chuldigd. jWant zij'n hoekje is een oprechte en heldere beschouwing over een klein stukje Nederlandsche gesohiedenis. 'En zi], die tieze beschouwing lezen, zullen ~ier uit tviernemiea dat Nederland's houding in het oog van dezen-vaderlands lievenden Jlelg, loyaal oh krâchti^ is' geweest, ondanks ,ae onvërmijd<?£jifce foutejn en tekortkomingen, welke door regee'ring £n -.door particulière» îajn b 'gaan. Piérard heeft zijn boekje met toewij^iing en kennis van zaken geschreven ,èn hoewel Wij natuurlijk niet in aile opzich-ïen lietzelide standpunt innemen en soms ge-heel anders (egenovcr spéciale feîten, staan, W.peuren wij alras dat de heer Piérard ons land heeft leeren waa.idee.ron en het goed» en inooio gaarne aanvaardt. Iii de eerste beide hooMstukken beihandelt Se schrijver de houding van de Neder. Jandsche pers en de reactie, welke Se Bel* gische neutraliteitsscihending hier te laricte beeft gehad. Hij aarzelt niet om (de al ;te to'oote voorziichtigheid van enkole Neder-I Fandscha blaiden bij (de beoeivîeeling van fle Duitsche misdaden, af te keuren; hij vindt aan ook Iater gelegenheild om in een a part hoofdstuk „Le Sentiment populaire", de ge-voelens van het Nederlandsche volk nader te hespreken en te constateeren dat Seize f cl 1er en scherper uitgesproken zijn dan Id© lauwheid Ider Nederlanidsdhe Maden zou doen vermoeden: „De Hollanjder is bovenal neu-jlraaL Hij ib'ezit de roeping der neulraliteit; uoch hoe voorziohtig, hoe gelduldig en hoe ingetogen h# ook wezen moge, hij bezit het gcvoel voor reclhtvaardigheid, de lieM© .voor do vrijheid, de haat voor de onderdruk-king en het ruwe geweld." Vandaar zek'er .Bat de heer Piérard in zijn hoofdstuk, dat aan de mobilisatio van Nederland ;s gewi|d, de overpeizing houdt hoe schoon het zou iijn geweest indien Nederland zioh vrîj'willig |an de zijde van België zou hebben ge-raaarf: „Welk een sohitterer.d schouwspsl 'zou dit zijn g'eweest, welk een les voor (de andere :neutralen, welk een welspreken'd symM 'boni. liAt «nnnfnnfi verb.-ind vnn lcl^ina. loyale naties tegen den kolos, den vorvaar-: lijken huurman ! Zij, die opreeht wensdhen dat er voor altijid een rechtsohapen en onver-i ibroekbare vriendschap , tussohen Nederland en België zou bestaan, zullen het steeds ibetreuren, dat zulks niet is geschieid." Dit zijii ©rnstige, mis&chien wel eenigzins gevaar» lijke woorden. Zeker, de geste van Nedern land ware sohoon en edel geweest, Hoch hc© had 0e werkelijkheid geworden? Het kraoh-.tige, overweldigende Buitsche léger had in Augustus 1914, toen Frankrijk en Engeland nog niet gereed waren, België en Nederland wellidht s a m, e n onder de voet geloopen en dan had Nelderland mede hehoort tôt de bezette gebieden van Dnitschland het !hald mlede vertrapt gewoiden en mede geleklen onder fle Pruisische onderdxukking en het had de Belgen niet binnen zijfa grenzen kunnen opnemen, teen deze kwamen aanklop-pien om zijn gastvrijheid. I>a woorden, die het „Algemeen Handels-blad" diestijids sehreef, n.l. dat, indien het Duitsche oorlogsdoel omvat een vollcomen militaire hegemonie van Buitschland in Europa en een België, dat niet in elk 'opzicht onafhanlcelij'k is, dit oorlogsdoel in directen strijd is met de belangen van Nederland, — laten aan duidelijkheid aangaanie bet inzidht van het overgroote deel tler Nedjrlanflsdie natie niets te wen&chen en de lezers dezier kronieken weton hoe wif oo-k steeds er op hobhc-n gewezen welk gevaar Ntdiilmi van Duitsche zijde ibedreigt. Doah wij staan niet aan de zijde van den heer Piérard, waar deze mieent dat Nederland's bestaan voor een symlbool op het spel had meeten wor-i den gezet. De heer Piérard spre©kt van B.elgisch, wij' spreken van Neder-i landsch standpunt. x i Een geestig hooldstukje wijdt de schiijver aan de pacifistische vereenigingen in ons land. Hij komt tôt de ontdekking dat de Nederlar.der evenveel drang hezit om vereenigingen op te richten als de Brusselaar, wien het een hartstoc(ht is om „chocheté" te spelen ! Hij steekt den draak met «rie ital-looze vereenigingen, die zich bij den Ngder-landsdien anti-oorlograaid hebben aange-sloten.Vier hoofdstukken .besteedde de heer Piérard aan de hespreking van de Belgische geinterneerden en vluohtelingen in Ncfderi land. En de Nederlanldsche regeering ©n autoriteiten krijgen vaak eenige harde Woorden te hooren over de heihandeling der tijde-lijko gevangenen. En terecht, want geen Ncderlander, die sympathie gevoelt voor de Belgen, zal zij!n instemming hebben kuiw nen betuigen met de wijze, waaroj) de Belgen, de geinterneerden zoowel als de vluohtelingen, aanvankelijk hier te lande zijn orider-gebracht. Be Nederlandsche pers is tegen de onwaardige behandeling zelf kracihtig te velde getrokken, met het resultaat dat d© toestandein langzamerhan'd aanmerkelijk ver-hetord zijn. Het zou goed wezen indien de Nederlandsche autoriteiten eens kennis namen van hetgeen de heer Piéraid over de kampen te Amiersfoort, Nunspeet, enz., alsmiede over het exil der Belgisclhe officie-ren te Urk schrijtt. Zij zouden kunnen er-i vaien hoe een Belg denkt over h©tgeen Nederland voor zijn landgenooten heeft ge-daan. iWant naast tal van critische opimier-kingen, zouden zij lezen woorden van be-wond-aring en dankbaarheid voor Nederland's optreden jegens België. - En het zijn juist deze wooiden, die Piérartl's boekje ïnafceai , tôt een sym'pathiek en belangwekkend ge-schrift. , LEflRINfl Hector Moffmana. Vr ij vertalen met genoegen uit L Luxembourg Libre en wenschci als Vlamingen het verbond der Luxem burgsclie -patiioten geluk om zijn kranij protest : De Hochschulnachrichten vân Mun chen, sprclien in hunne laatste Ivriegs lie^t Ino. IX, p. 505), over den eerstei jteclor der Vlaamsche universiteit te Gen i,ihr ers-ter Rektor, der flamische Philo ,0Ph uudi Padag oge Hoffmann"' \ olgens den heer von Salvesberg zov de eerste rector van do nieuwe Ylaam s<-'he hoogeachool te Gemt een ware Via zijn. Anderzijds hadden wij dob] e 'Sel^ische, Fransche en andere blader jVarnomen, dat d!e vermaarde Ho'ïmanr ©en ware Luxemburger was. Wij hebbei .""ch'ingen genomen en wij geven hiei 011 uitslag van ons onderzoek. ' 0:)mann ,,de Vlaamsche plnlosoof er Pwtagoo0', eerste rector van de liooge-sçaocl te Gent", is geboren te Osweiler J1J Le'nternach, Grooï Hertogdom van uxenibijrg'. N'a goede humaniora te Ech-T)r"?Cu en îe Luxemburg, bezocht hij de m sche .^universiteilon. Hij slaagde er in TV 1 ,ÇroEeâS01- aan het gymnasium te pen (• ,' d°Cn benoemen. Hij bleel tono '!?11 . ^aren in Duitschlaud en week nif Pf° i.lut naar waar hij del'i- BeiV c'k Luxemburgi a!hrak, door d« ni ene nationaliteit aai; te nom en. * i Avcrd professor van wijsVJ.sserte on ' podagegie aan de1 Staatshoogeschool te Gent. Daar hebben de DcUwhers hem gevenden. Zij hebben hem eerst protes-i soi, later rector van ce Vlaainfcue uni-veiiiteit benoemd. i Wij hebben dus de droevige eer dat - eai landgenoot eerste rector van de 5 Vlaamsche Universit ut io Gent is Wij zijn er niet trotsen fin, waut in - onze oogen heeft Hotfrn&nn J|!e 'tt oen - invaller samenspande, niet c.tev, zijn l aangenomen vaderland, België het tvvee-t de slachtoffiar van de Duitsche misdaad onteerd, maar ook zijn vaderland van oorp.prong', Luxemburg, het eerste s'acht-L oîfer van den Duitschen inval. Onze bond heeft voor plicht diem ge-■ wezen landgenoot te verloochcnen- Hij zendt hem een formeele afkeuring, wegens de houding die hij aannam, die volledig onvereenigbaar is meli onze ; nationale eer. Hoffmann hee'ft een zon-derlinge manier zich erkentelijk te ma-ken ten opziehle van Kijn tweede vaderland, België. Aile Luxemburgers, die de ' gastvrijheid van een vreemd land genie-ten, dienen met de uiterste energie protest aan te teekenen tegen dergelijke doen-wijze en Hoffmann als een nationale 1 schande te beschonwen. Hoffmann moet weten, dat strenge straf-fon de verradera van zijn soort wach-ton. Onze bond wenscht, dat hij niet aan die rechtimatige straf ontsnappe. wegena de houding die hij aannam en die diepe verachting. Pereant traditores t Links en Rechts. Eero aan Splvay. Wij verneonen uit Parija, dat de Acade-nie van wetenschappen met bijna eonpari-ge stemmen tôt briefwisselend lid in de klas der chemAe heeft verkozein, den heer Soivay, den grooben sodafabrikant uit Brus&ei. 'Solvoy, de stichter van het Instituut dat zijn naam draagt, is een der .grootste weldoeners van België. * Tijdens dezen oorlog was hij eene voor-ziesnigheid. Hij is een der vaders, zo<o niet de vader van het Steuncomiteit in Brussel en in België, dat zich tôt d'e Relief ontwiJckelde. Thans is de groote patriot de gijzclaar des vijihds, die hem aaixzienlijke oiorlogs-schattingen afpefsten. Men spreekt van verscheidene millîoenen. De heer ingenieur Van den Brande, die te Rotterdam, met zooveel ijvèfr de Relief bestuurt, weze overtuigd, dat aile Belgen in het buitenland den naam van zijn beroemden pat,roon hoog schatten en ver-eeren.Jagers op baantjes. De Iijst der Vlamingen, die hunne ziel aan den vijand hebben verkocht, is nog met enkelen vermeerderd. Aangcstipt zijn de benoamingen van Von Ziegesar, tôt bestuurder-generaal aan het département van wetenschappen en kunsten en van Jefvan der Eynde, die van bureeloverste aîdealingsoverste is geworden. Voor onze lezers is Voç Ziegesar geen on(bekende. Wij hebben eens zijn roona-neske geschiedenis verteld. Zijn naam isi Haller, wettige zoon van den knecht of tuinmaïf*-van wijlen freiherr Adolf von Ziegesar, e3ns professor van Duitscji aan het Kon. Atheneum te Gent en nader -hand le Brussel. Aan den ouden Ziegesar geled.< hij sprekend. Door hem we'rd hij aangenomen, wanneer hij zelf professor was aan het Atheneum te Gent, om ook later naiar dit van Brusael te zeilen. De oude Ziegesar placht van hom te zeggen : „On:,e Zoon". Overigens was de baron zeer fier, omdat zijne g^ootmooder nog eene der... vriendinnen van Goethe was geweest. »*» „Onze >ioon" huwde na den tragi-schen dooi van den oude dezes weduwe, de tweede vrouw van den everledene. Zij was een Poolsche. Zij beweerde van adel te zijn en bezat een pensioen haar ver-strekt uit de nalatensohap van een Duiisch prinsije, waar mede zij bevriend was geweest. Toen zij nog Sleydinghe bewoonde, had zij er cen in het zwart be-hangen kamer ingericht', waar zij, in het zwart uitgedoscht, varzen van Goethe met ,,Onzen Zoon" deklameerde. Haïer, gezegd von Ziegesar, was een gevaarlijk Pangermaansch agent in België. Hierin had hij ook zijn vader opge-volgdi, ook als corrœp :,iri;ient van de( Rheinische Westfalischie Z e i t u n g, die onlangs de annexatie van België eischte en zich zoo krapuleusi uitdrukte tegenover koning Albert. Haller zocht vooral de Vlaamsche ar-listen ta winnen. Wanneer zij echter ont-dekten met welxen menheer zij te doen hadden, lietan Zij hem voor de daur staan of bezagen hem niet meer. Zooals De Decker en Meert was Haller voirai gabeten, omdat hij geen professer aan een Staatshoogeschool. was benoemd gewoest. Jef van den .Eynde was de eeuwige student, een der dekenen van de Vlaarn -sche stuiienten te Leuven. Hij heeft zich niet alleen beroemd geimaakt in het proe-ven van Gambrinus' nat. Zijn beroemd -heid dagteekent vooral sedert hij delee-lijke bonté studentenpetten uit Duitsch -land in Leuven invoerde. Wanneer zijn oom uit Deinze niet langer de studiën(!) wilde betalen, opende . Van den Ejynde een magazijn van kunstvoorwerpen aan de Noordlaan te Brussel, waar hij zijne laatste centen en nog vele an der en opat. Minister Halleputte verschafte dit Leu-venst-h studentonwrak eene plaats van vertaler in zijn ministerie. Jef, die meer musiceerde en bier proefde, dan papieir volkrabbelde, lclom snel op, want hij was reeds na korten lijd door protectie bureeloverste, toen de Duitschers hem den graad en vooral het traitement van af-deelingsover&te schonken. De heer Van Cauwelaert zal evenimin Jef van den Eynde verlooehenen als zijne talrijke andere vrieinden en geest -verwanten, die thans den vijand dienen- Jef van den Eynde was een praese® van de Vlaamsche Studenteng,ilden te Leuven. Een jaar nadien stak hij zijn goe-den vriand, den student Fr. van Ciau-welaert vooruit om hem op te volgen. Daai'in slaagde hij. Met zijn purperen neus, zijn dikken buik, zijn dunne bee-nen in een flodderbroek is Jef de type va<n den bierflamingant. Belgen brengt een bezoek aan de bestendige tentoonstelling der Society of Frietids, Pletterijkade 12 (bij het Hollandsche spoor), Den Haag. Leaerberiohten der Geallieerderi. * * ' ■ VenizeEos ininister-president. Engelsche successen bij Lens. — De strijd in Champagne--Duitsch complot in Noorwegen. — Nog altijd Duitsche invloeden te Athene. — Rantsoeneering der onzijdige landen door Âmerika. ^ HET0ESTMO De Engelschen 'hebben opnieuw ' de: Duitschers een deuk gegeven die kan te] len. In de bocht van Lens, ten Z.W van do stad, aan de Souchezbeek, ziji onze bondgenooten op een breedte vai 1% miji vooruitgekomen, onmiddellijk te O. van het Deriaumontbo.sch in dericb , ting van de Ci!é de Moulin. Daar de Engelschen de hoog ten bezet ten en de stad onmiddellijk bestrijken, i de stclling van den vijand zeer moeilijk Men verwacht eene ontruiming van d1 kolenstad door de Duitschers. Over aile Russische zaken schrijft d Vorwarts, heerscht groote onzekerheiô Men moet dus zeer voorzichlig zijn te genover ailer'e' tegcnstrijddge berichten uit) Rusland en nog voorzichtiger tegen over de berichten uit Stockholm. Het i een geruststellend tqpken, dat Petrôgrai in staat van beleg verkeert. Dit betee kent dal men een einde wil maken aai de anarchie van e;n Lenin, den Duit schcn agent. Overigens heeft het complo van Crimm-Hoffman de oogen geopend De aîgemeene conferentie van Stockholm is voor onbepaaiden tijd uitgesteld, daa de Russische raad van arbeiders en sol daten eersi besprekingen met de Fran sche socialisten moet houden. Huysman en Troelstra beleven een fiasco, dat ij het leven van een mensch kan tellen. Thans zijn uit België onwraakbare be richten gekomen, meldend, dat Anseele naar Stockholm idet is mogen gaan, hoe wel do Duitschers op het aanstoken vai de partij Scheidemann zijn pas hadden gereed gemaakt alst voor Cam. Iiuys-mans, toen hij met zijn geain uit Brus sel voor Den Haag mocht vortrekken. TroeLtra, Van Kol en Albarda lceerei naar Nederland terug. ■ • Deacinit in piscem. Die drie Holtandera hebben hun eigei land niet gediend. Dit zullen zij eilaa: later bemerken. Hunne ongevraagde tusschenkomst wa ©en onvriendelijke daad ten opzichte va: de geallieerden, ma'ar een dienst aan Duitschland. De geallleadeii zullen di onthouden. De Duitschers zitten ook in andere lan den niet stil. In Noorwegen is eei Duitsch complot ontdekt. De Duitsche ge zant was &r in betrokken. Hij is vertrok ken en Avordt vervangen. Aan den jongen koning van Grieken land is door Jonnart eens ter dege ge zegd geweest! dat de koers in Griaken land gansch veranderd is en dat Venize los er de baas is en niet de Duitscher De jonge Aiexanaer zal de waartchu wing begrepen hebiben, zooniet zoiu ni zijn vader kunnen vervoegen. ïaa het Westelijk front. Het Engersche ïeyerbericht. LONDEN, 25. Juni (Reuter). Off. He succès der Engelschen van hedennacihi ten Z.W. van Lens werd vandaag vport gezet op beide oevers van de Soudiez De Engelsche troepen maakten in dil gebied een belangrijke vordering over eer front van ongeveer anderhalve mijl. Een overrompelingsinval der Duitschers werd vannacht ten Z. 0. van Yperer volkomen teruggeslagen door de Engclschc machinegeweren. Gisteren werden hevige' luchlgevechteii geleverd. Elf Duitsche vliegers, zijn gev©Id. 5 Engelsche worden vermist. De Engelschen ondernatnen vannacht of eenige punten met goed succès verschei-den overrompelingen. Zij vielen de Duit sche loopgraven binnen nabij Epohy, Loos Roeux en Hooge, en doadden vele Duit schers. Ten 0. van Vermelles nam.en de En. gelschen gevangenen en maakten twee loopgraafmortieren buit; zij lieten ver-sterkingen in de lucht vliegen, waattlooi de bezetting hevige verliezen lecd. Ook ten Z.Wj. .van Leifs en tea N.W. van Warneton volbrachten de Engelschen met goed gevolg bewegingen, waarbij terreir gewonnen werd. Het Fransche legerbericht. PARIJS^ 25 Juni (Rieiuter). OU. Vooridu lénde artilleriewieir'kzaamheid bij Laffaux. Oerny, Craonne en 'Chevteaix. Op Reims vielen 1200 granaten. Dlel gevechts vverkzaamheid en de wedor zijdsche artilleriestrijd houden, zeeir leven dig aan in het vak van de hoieve Van La Iloyère en die van Froidmont, evenals ir d«( stiesk van Ilurtehise on tien 0- van Che vieux. In het laatstgenoemd© gebied hebben twee overrompelingspogingiein tegeln d* Franscbie» tao'D'sraven den Duitschers vetr liezen gekttst, zonder dat zij eenig voordc;i kondeirt behalen. Twee aanvalspogingea op." kloino Fransche poisten in Wcevre en in 1 de streek van Saint Mihiel mislukten geheel. Overal elders was de nacht ka'lm. j Het Fransch overzicht. i Havas meldt dat de telkena onderbro-! ken slag aan de Aisne en in Champag-' - ne de laatste 24 uur aan hevigheid ver-loor. Des avonds werd een vrij belangw' - rijke pogmg der Duitschers aan het d/ s deel der^Aisne in de kiem verstikt doorf1 . het Fransche artillerievuur, waarbij dé 3 Duitsche batterijen tôt zwijgen werden ge- bracht en de gereedstaande infanterie 3 werd verspreid. De Franschen hornarnen door een tegen- - aanval het grootste deel van den saillant bij de hoeve van Moisy, waardoor op. - nieuw weri bewezen dat de inspanning 5 der Duitschers vruchteloos is en hun tîj-1 delijke vorderingen zonder verwijl weer - verloren gaan. i i Havas meent dat het belangweickend : - zou zijn de reien op te sporen van g4 t veelvuldige aanvalspogingen in den laat-1 sten tijd. Het zijn afzonderlijke, plaatse-j i lijke operaties, die achtereenvolgens op' r aile punten van het front worden onder- - nomen en den Duitschèrs tôt nu toe geoi^ - enke) voordeel opleverdeîT. Vooral aanl 3 den gebeelen Chemin des Danws blijven dé x gestelde doejeinden geregeld in Fran-1 sche handen. Van Iiet Zuldelijk front/ Het Italiaansche legerbericht. ROME, 25 Juni. Ofîicieel.» Gisfcarett werd de artdlerieactie in den loop van i den dag over t algemeen een wcinig * heviger. De werkzaamheic der verkeri* j ningsafd'eelingen gaf aanleiding tôt eenig# i wisseling van geweervuur. Een kleine j 3 Oostenrijk&che aanval op de Italiaansche linies in het Sexten-dal werd met génial'"" s teruggeslagen. > t Deportaties van Belgen uv Lnxeinliurg. ] De F ortschri tt meldt, zoo druk| Le Luxembourg Libre van Juni 1917 : é De deportaties dier Belgen duren voort _ De Belgische arbeiders worden naar Luxemburg ïveggevoeird om de stakers in den hoogovens te vervangen. Do Luxemburgsche regeering heeft ta ' Berlijn verzet aangeteekend tegen de tus-- schenkomst van Duitschland in de bin-nenlandachen zaken ter gelegenheid vaq de stalcing. Ons vtroeger bericht over deportaties van België naar het canton Esch wordt aldus bevestigd. Uit Zurich wordt aan Le Journal geseind : Het gebrek aan werkkrachten in _ de nijverheid en den landbouw in Beieren doet z:ch zoozeer gevoe'en c.at | -de Duksche regeering om het Industrie-bureau te Brussel gevraagd heeft Bel» . gische v r ij w i 11 i g e r s aan te wer-ven. Een vertegenwoordiger van den minister van Oorlog is te Brussel aange-, komen om de snelle uitvoering van dit order te verzekeren. Een Fransch gevangene, uit Duitschland ontvlucht. vertelt : Aan de liinen bij hefj station Seelze, ten Weslen van Hannover. werken 30 à 40 Belgische gedeporteerden. De mannen vervulden mrj met diep medeliiden, zoo ongelukkig zien zîj er uit. Met stompen en 1-yOlfslagen worden zij tôt werken ge-dwongen. aïs waren het beesten. Het zijn!1 bijna allen jonge mannen ; hun voeding. is absoluuti onvold'oende. Zç zijn er cen: , maa<nd iang, en in dien tijd zijn er reeds' zes gestorven in hun loods of onder het werk, ierwijl er in het hospitaal twee . ziijn overleden. In die maand hebben zo voor twee weken salaris gekregen, 30. centimes per dag. TINO TE LUGÂNOT 'tArm Servie heb ik verraden, Mijri plechtige eeden verbroken; Ten gunst' eens grootmuiligen zwagar% In 't eigene land meest ik stoken. - De Kamer, daar, stuurde ik wand'Iert»! 'Lijk Willem, den volkswil verachtend; j Het lot van de Duitsche spionnen, . Er, op aile wîjzen, verzachtend. Het bloed van de Fransche matrozen, Heb 'k, zonder schroomen, vergoten, iWaarom jn het vreedzaam Lugano, W#rd -k, thans, zoo geducht uitgeflSïenf MIZAN.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes