Belgisch dagblad

770 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 02 April. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 31 januari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/7h1dj59b40/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Sdo • <<Aiàjg', A-^-ILXM SS -^.f JfcCJLJL^ iW»AiS9« IS*/. .«7. BELGISCH DAGBLAD Per 3 maanden voor Nederland f 2.50 franco per post. Losse nummers. Yoor Nederland 5 cent, voor Buitenland 7'/i cent. Den Ilaag, Prinsegracht 126. f'.. r,PrtAn Pû/1 on A rlmin 74.RS ¥epschijnend te 's-Gravenfcage9 elken werkdag te 12 ure midrîag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. W ^ ADVEKTENTIEN, Van 1—B regels f 1.60; elka gel meer f 0.30; Réclamés -B'regels f 2.B0; elke regel eer f 0.50. London : Dixon Houb9 Lloyds /enue E C. ; Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. ffef a^tiwisiite m si® OuIf2©ii© k^Gtipen. lien Vlaming, die het. geluk had aan d< Duitsche gehenna te ontsnappen en dezer dager in Nederland aankwam, heeft de volgendein-lichtingen over het activisme in de Duitsche j^ampen verstrekt. In den zomer van 1917 werd onze zegsmar ©et 500 andere Vlamingen naar het Munster-Jager I gestuurd. Pas verbleven zij er enkele dagen of zij ontviogen het bezoek van Belgische militaire jieeraara uit het Vlaamsch kàmp te Gottingen, pie waren een zekere De. Bruyn, gewezen Belgisch officier, Gebroers, een piot van het 12de "Unie uit Antwerpen, fîernolet, een der-tigjarig advocaat uit Brugge, ook een een-youdig soidaat* Dis heeren verioonden zioh te Munster in gezelschap van Duitsche officieren, met wie ijg ook andere kampen voor gevangenen be-gochten om aldus het activisme te verspreiden, Oader die 500 Vlamingen ondorschaidde »ich de Antwerpenaar Geéns als activis-tisoh propagandiat. Onze ontsnapte Belgnoemde nog als dergelijke propagandisten een Bel-gischen priester uit. Turnhout, die onderpastooi was te Brussel en den Belgischen mission naris Verdoodt. Die aotivistische werkers onderhouden gestadiga betrekkingen met de vijandelijke officieren. De 500 Vlamingen van het kamp by Mun Bter werden daarna eon paar weken met rusi gelaten en van karsveien vrijgesteld. Toen kwam AugusL Borms, een der zeven van het Beriijnsch bieravondje aan. Toen was hij nog geen „minister" van Ver-weer, enkei nog hoofdredacteur van het V1. N i e u w s, directeur in een ministerie en lid "•an den Raad van Vlaanderen. Hij was vergezeld door bedoelden priester uit Turnhout en van den kampkommandant. Borms hield er een redevoering, om te ver-klaren dat de Vlamingen de handelwijze der Duitschers tsgenover hen begrepen. Het was een zaak van rechtvaardigheid. Voortaan zou-.Ûen er dagbladen naar het kamp gezonden "worden om de Vlamingen op de hoogte van de activistisohe beweging te houden. In die kranten zou de Vlaamsche zaak duidelijk.ver-klaard worden. Toen werden leergangen ingericht. Hooger geaoemdo propagandisten gaven lessen van Vlaamsch, Fransch, Engelsch en Duitsch. Zij pooiden de gevangenen in hun kielwater te jcrijgen. Het varcn lie^ niet vlofc. JDe rniss*»-paris Vrrdondtmaaktekorte mettenwanthij was iiet die den boel leidde. Hij verdeelde de ram-Wen van de schapen d. i. hij zonderde de Would be activisten af van hen die Belg wil-èen blijven. De eersten leidden een goed le-yentje. De karweien waren hun vreemd. Zij Jdpeelden tooneel, gaven concerten. Een acti-Nrist dirigeerde de fanfare. Nu en dan had-jflen voorstellingen plaats, doch de toehoorders {faren dun gezaaid. De discipels van Verdoodt, genoten al'erlei yoorrechten, zij mochten de stad bezoeken. Dit auurde tôt 9 Oofcober 1917 toen het k*'np in da vlammen opging. i Eerst had men de machinisten en post- weigerd hadden voor den vgand te werken van Verdoodt's discipels gescheiden. Men moest immers kneedzame gevangenei hebben. Ten slotte vergrootte het aantal leden de; kudde van den reeds genoemden Verdood omdat men een dragelijker leven zochfc, vr\ van last en plagertfeti. Toen de brandrami uitbrak waren 300 van die gevangenen oj 500 tôt hem overgeloopen. Z\j werden aller naar het kamp Munster II gebracht. D< anderen, waaronder de Staatsbeambten moesten naar het Sennelager terugkeeren waar zy afschuwelijk mishandeld werden Er was geen ruit en geen bed in hunne loods De kolonel van het kamp gaf bevel hunnf barakken met.,prikkeîdraad af te zonderen doch later werd dit bevel ingetrokken. Z{ werden ook beschouwd als de brandstichters van het kamp bij Munster I. Nochtans warer zij onschuldig, verzekert onze zegsman die de Duitschers beschuldigt zelf het kamp ir brand te hebben gestfeken om de activistec van de anderen te scheiden en dezen t« kunnen mishandelen. 's Anderenaaags van hunne aankomst in hei kamp te Munster II namen de aanhangen van den missionnaris Verdoodt en van zeke ren Reynders, soldaat van het lie linie, zooi van den statiechef te Sichem, de leiding vai ailes en verstonden zioh met de Duitschers Zelfs ging het zoover dat do Duitaohe soldater zelf schrik hadden van den oud-officier D< Bruyn en andere kampleeraars, zoo groot wae hun invloed op de Duitsche officieren. Zoo werd advocaat Van den Bosch, zoon van den burgemeester van Deurn© bij Antwerpen naar Celle Sohlo»s gestuurd omdat hij Verdoodt's propaganda hinderde. Daarentegen werd zekere De Olercq, ge-meeiîteraadslid te Leuven als activist be-schc^iwd.De sprekers, die tôt de gevangenen het woord voerden, raadden hen aan goede betrekkingen met de Duitschers te onderhouden. Zij zegden dat er slechts bate was bij eenschei-ding met de Walen. Zij vielen de Belgische ! ministers aan, zegden dat het schanâelijk waa 1 van den activistischen priester Vandermeulen te veroordeelen enz. enz. In het kamp kwamen bladen aan die over de vergaderingen der activisten in België spraken. Zoo herinnerde zioh onze zegsman, ct£t KaQgAra.a.ïigaii2^,i'i0 tCoyuciers de hciicj- ding in een van die bladen voorstond, zeggend dat zoolang België één en onverdeeld zal zijn, de Vlamingen misprezen en overheerscht dôor de Walen zouden zijn. Hier kunnen wy nog byvoegen dat de Vlaamsche boekery in den brand van Munster II werd vernield. Onder de beambten van de Vlaam che ministeries te Brussel werd een verplichtende inschrijving geopend om boeken voor de nieuwe boekerij te koopen. De zes inschrij vingslijsten brachten 2.650 frank 75 centiemen op. De Duitschers zullexi er wel het overige bijgelegd hebben. l. &. l. DE TOESTAND Vi Het Duitsch leg'erbericht van Maandag-ftvonû jneldt met een welsprekende be -.kanpt'iieid; „Van het slagiveld in Frankrijk nieuws'. Dit is mager voor een volk, !'dai aan de Somme gehoopt had de hegie-' nomie in Earopa te bemachtigon. Een Duit-echer schreef înnnmers dezer dagen aan een llollani'sch blad, dat die slag voor Duitschland bèteekenl niet allean de ^slag om den vrede, maar o<m het lot van Euro-pa en der wereld. In hun hoogmoed meeinden d© Duit-ecbers dat Germanje thans den oppervogd girig afschietem. Eilaas ! de druiven zijn te groen. Aan de Ave heelt Ludendorfv giehoopj de Eransche en Engelsche lcgers tedoor-(■bréken en z& op te rollen. De inzet was kolossaal, maar de mis-lukking is even groot als die inzet. Mo-reuil, tusschen Amier,s en Montdidier is înehaaldelijr,r gewonnen en verlorem ge -iWeesb, doch ten slotte zijn de Duitschers dit punt kWijt en dit is een ontz&gûijk ver-fies.Lud©ndojrf heeft hier Napoléons strategie Îtagevolgd ôp één punt inzelten. De mis-ukking is des te grievender. De nederlaag van den yijand is volko-men.De Franachen zijn er in geslaagd voor-lit te komen tusschen Moreuit en Lassig- Sy. De Franschen hebben met groote ipperheid de dorpen Ayencourt en Mon-'hel lieroverd. Ook bij Chauny arjilukte een Duiteohe »ging om over de Oise te geraken. Op hun beurt hebben de Engelsiehe© r Jj Hangard- en San.terre, den aianval dei Duitschers in de richting van Amiens , alleen gebroken, maar door een tew igenaanvàl achteruit geworpen. Het dorp Hangard werd hernomen. Tea^ N. van Montdidier hobben dé Duitschers over al het onderspit moetein Je'vea, Zoo mocht Foch verklaren dat Amiens niet zal genomen worden en d«i ft'J daarvoor borg s'a a t. Amiens is die ■W(çg naar do zee. bij Serre leden de Duitschers een pfo«jt-re-'ijke nederlaag. ,0 Cinadeezen hebben zioh nogmaala Inonder onderschedden bij Moret.ll e» i Atrecht. waar zij het offensief dFi [ heeft reuifrachtig» verlfezen. De geaiueer-den hsbbem ook veel voile verloren doch de verliezen zi|n geringer. Om de opembare meening in Duitschland. in slaap te susseji, teilen de Duitschers hunne gevangenen nogmaala op. Zij" vei-zwijigen dat de ge^at der Duitscihe troepon grootendeie>l3 gebroken is. Zij feoopiten een snel succès . Het besoliieten yan Parijls geldurande de Paaseihidagen heeft den moëfl en die wraak-lust vlan de» Fransche bevolking en d'à Franscdue troepen nog meeir dcx>n ontviain-miem. De siaeliting onder de pinli^lmie-n gaat dan ook aile verbeelding te bov^n. De misJukkiag van Ludendorf's plan-inen aan de Somme blijkt raeKfe klaar in Duitschland, waar men reeds spreekt van een tweediein inval op een ander punt. Focii'si reiserveleger is nog ongedeerd. Diie zekerheid; moet ans geruststellen. Overigens heelrt de benoeming ran dien grooten veildheer tot généra lissimus aller moed geistôrkt en daar-aan is reeds grootendeete de nederlaag der Duitschers aan de Ave te wijten. / " - - BELGISCHE D.W1ANGAUBE) DEiRS • — Die Duitsche overheid heeft ongeveer vierhoiÊ-denôll Belgische burg'riijke gevangenen van het kamp te Sennelager naar Diest overge-braotit en daar in een nieuw gevangenkamp ondergebracht- De ongolukldgeai zdjin aangewe-zm voor arbeid aan. het Duitsche vliegkamp b^j Diest. Een executie. In de Nederlandsche pers komt het voor dat men er aandacht schenkt aan Gaston Routier, een Fransch journalist die in Spanje tegen zjjn vaderland stookt en thans doçr het Fransch krijgsgerecht vervolgd wordt ala spion. De bond der Parijsche journalisten, waarvan Koutier deelmaakte, heeft hem als lid geschrapt. Op Raemaekers teekeni^g. _God heeft heeriyk ons geholpen," Zegt die vuige slachtveemenner. En op nieuwe hecatomben, Zegevlert die hdiligschenner. MIZAN. Vergoeding voor woonst aar gezinnen van Belgische militairen. In het nunitoier van 24 Maart jl. v.ain he Belgisch S.taatsblad is verscheniein het ko ninklijlk besluit vas;tste'.ient3e do vergoeding voor Wlaoïnst aan de gezinnen van militai l'en, verblijvende in onbezet België, Einge land, Holland en Zwitsarlaud. Deze ver goeding beloopt 30 ir, nk voor Ido mloeden van het gezin in die Fnunscihe gemeenben var mieer dan 8000 inwonèrs, em 2'0 frank ir de andere gemeenhen. Zij bedraagt 20 fr in onbezet Btelgië, 21 sh. 1/6 in Eingeiand er 12 guldein in, Nederland. De vergoeding kan verhoogd worden me een b'jslag voor de kinlderen vain min dan 16 jaar die kan bddiragen 7.50 frank peJ kind in België, 10 £r. in de Fransche ge meenten van nuaeir 8000 inwoffliers en 7.5( fr. in de andlere; 15 sh. in Engeland en A gld. in Nelderlamd. Dû perscoiea die dez< vergoeding wensohm te ontvangen inieter zich wenden voor België, tot het gemeen tebestuua' humnor woonplaats ; voor Frank rijk tot den minister van Binnenlanidlschie zaken te Sainte Adresse voor Engeland er Nederland tot de Belgische consuls en v>oa Zwitserland tot Idiem Belgigchm gezamt te Bern. De Belgische regeering. De minister-president de Broquevill^ en Paul Hijmans, minister van Buitenlandschc Zaken zijn den 30 Maart jloor den Koning ontvangen. - De ministerraad zal onverwyid de Belgische overeenkomst nopens de uitwisseling van burgerlijke en* militaire gevangenen tusschen Duitschland en BelgiH onderzoeken, * * * Generaal graaf de Grune, garnizoenscom-mandant van Sainte Adresse, zal generaal Deruette vervangen. Men gelooft dat een generaal van het front, die behoefte aan rust heeft, tôt garnizoenscommandant van Havre hfinnAmd krÏ wnrrîftri. nLiLiuo^nti^uLniu. I)E K.ERKEN VAN HET BISDOM DOOR- *rr.rr i\J7 » a— 1KOEPEN ONmiETf;1GD I. — Le ^ourrica-de la Meuse, meldt, dat den 14 Noveni-bier 1917 te 8 uur 's morgens Beiersche sol-datt-i zioh in verschillendi» kerken enkloos-teis in het bisdom Doornik, aanbodan. Zij deldeu de pleohtigheden ophouden, de kerken ontruimen en verpliahtîen in sommige gevallen den priester de opzegging der H. Mis te staken. Nadien werid ailes onder-zoCiiit ; de altaren werdiein opgelicht en in soinmige gevallen weggebroken. Zekere g-ods-dienstige voorwerpsn we:dlen medegenïinen In vele kerkem noodzaakte men uen pas-toor het* tabemakel te openen om den in-houd van dan hostiekelk te kunnen onderzoeken. In een klooster van religieusen t© Doornik, heeft de bevelvoerende officier den h'ostiekelk van H. tabemakel medegenomen. Bij vele pastoors en in vele kloosters werd het zilver en de waaidens weggenomen. Al de kloosters, zelfs da afgezonderde, onlvingen het bezoek van solda'.en. De klees-terlingen waren aldus overgeleverd aan de brotaliteit van de militairen. Marqust en Marguliès. Voor de 5e strafkamer te Parijs hadden den 22 dezer de pleidooien plaats in zake Marquet tegen de Action française. Door de pleitrede van M. M. de Roux, ver-dedigervan hetblad van Léon Daudet en Charles Maurras, verneemt men dat het Palace-hotel te Madrid, toebehoorend aan een maatschappij, waarvan Marquet de voorzitter is, een dienst-personeel van Boches had. De beruchte Àl-mereyda had gezegd een eportblad te zullen stichten, om verslag te geven over de paar-denloopstrijden te San Sébastian, een andere onderneming van Marquet. Le Pays, het blad vanCaillaux, heeft eenpubliciteit-kontrakt bekomen van den houder van de spelen te San Sébastian. Te Nizza maakte Marguliès, die opgesloten is onder betichting vanspion-nage, deel van de groep Marquet-Sauvan. Marguliès is door hem aangezocht geweest de aandeelen van Le Petit Niçois aan te koopen. De geweçen Belgische kapitein Malfeyt, van de Turkscbe gendarmerie, die de koersen te San Sébastian leidt, heeft als getuige moeten erkennen dat aile Franschen uit Marquet's dienst ontslagen waren. Marquet ging erprat op geheime diensten aan de geallieerden te hebben bewezen. Een der getuigen had gezegd dat de Koning van Wurtemberg aan de Duitsche troepen verboden had het Palace hôtel te Brussel te bezoeken omdat Marquet franco-phiel was, doch dezelfde getuige heeft moeten erkennen dat dit verbod niet gehandhaafd werd door de Brusselsche kommandantur, die ongetwijfeld beter ingelioht was. Tengevolge van den persveldtocht van Léon Daudet heeft Marquet zyne boohes aan de deur moeten zetten. Uitspraak over drie weken. Zonder ons in deze zaak te willen mengen weze gezegd dat elk Brusselaar weet dat het Palace-hotel bij het Noordstation te Brussel het Casino van de Duitsche officieren is. Het is zelfs den Belgische burgers verboden langa dit hôtel voorby te gaan. Hetisheilige grond. Leherberichten der Entente. De groote slag in Frankrijk. 1^0 r\l Ijgwr\uiii9 l\VVI i t.ivi.1 fcwgVM — MHUVHUI wuugv/liu nederlaag voor Atrecht. — Succès der Franschen en Britten bij Moreuil aan de_Ave.\— Herovering van verscheidene dorpen door de geaïfïeerâen — Laatste stuiptrekkingen van het Duitsch offensief in Picardie. — Parijs opnieuw beschoten. — Groote vliegeractie der geallieerden. — Een tweede Duitsche offensief zou op til zijn. — Bedrijvigheid aan het Italiaansche front. — Opmarsch der Engelschen r~. i. I iu« wiivngivi wwn nvh Westelijk front. Het Engelsche legerbericht. LONDEiN, 30 Maart. (Reuter.) Communiqué Haig. Ten Noordien van de Somme hadden alleen plaatselijke gevechten plaats. Ten Zuiden van de Somme slaagde de vijand erin in ®en krachtigen aanval bi^ Demuin en Meziàree onze troepen vani lapaistgenoemde plaats terugt te drrngen, Wij ma a. ten een aantal gevangenen. Bij Demuin mislukten aile vijandelijke aanvallen om dit dorp te neœnen, na een echerp gevecht dat den geheelen naonid-dag duurde. Onze artillerie levej.de de ge-heele week dappere gevechten en bracht dm vijand zware verliezen toe. L0NDEN, 80 Maart. (Reuter.) Het ministerie van oorlog maakt bekaetnd : Ten N. van de Somme is de toestand op het Brit-scJie front niet verand«nd. 'len Z. daarvan hebben wij onze stellin-gen behouden. Verder zuidwaarts hebben zware aanvallen ep het Fransche front den Duitschers gelegenheid te geven velHI te win-nen bewestm de Avre, zoomeûb tein Z. en Z.Oi van Montdidier. De Duitschers, namea de dorpen Aurinvillers, Grivesnes, Mesnil-St.-Georges, Lenoehl en qyenoourt. Ten O. daarvan is een verwoed© g,trijd aan den gang. De toestand ig daar niet piovK» bdLujid. H©t weer iss oungeslagen. *wiQiûirt4. Ai 4 ftvtié ' LONDEN, 30 Maart. (R© uterO Offi-oieel ; Benoorden de Somme ia de slag vanochtend na een korte rustpooe giste -ren met nieuwe woede ontbrand De vijand herhaalde zij(n kostbare en vergeef -sclie aanvallen zoowel in de streek van Boiry en Boyelles as pal benoorden de Somme. Al deze aanvalien, die met aan-zienlijke versche troepen .werdwn uitgie -vceru werden met zwaar verlias voor den vijand teruggeworpen en onze stellingen blijven ongerept. Wij namen een aantal gevangenen. Zwaar granaatvuur op die verdediginga. werken bsoos'en Alreeht begeleidde de uitvoering van de genoemde aanvallen. Bezuiden de Somme, alsmede tusschen deze rivier en de Avre, hield destrij|don-afgebroken aan. AanvalLsn en tegenaan-val en gingen met herhaalde tusschen -poozen in hun werk. De vijand vrak van-oohtend in het dorp Demuin in het dal van de Luce binnen, maar aan den west-rand van he'- dorp wordt hij in todm gehouden. LONDEN, 31 Maart- (Reuter). Officueei oohtendbericht : len Z. van de Somm© wieaxi onze linie in het Luce-dal glsteren na een krach ti g uitgevoerden tegeinaanval hersteld. Twee krach tige aanvallen, di© da vijiind. in den loO'p van den dag tegen ons tromjt van Marcel-Cave tôt de Somme ondternajmv werden in beade gevallen met zware verliezen voor zijn troepen afgesiagen. In de aanvallen, die de vijand gintet'^n vlak ten N. van de Somme ondernam, rukte de vijandelijke infanterie in vier golven ten aanval op en werd hij op aile 'puntofi door de linie van onze buitenposten afgôslagea. De verliezen van den vijand op oit ga-deelte van het slagfront alleen worden in de duizenden gesch,at. Zalenlagmiddag hebben wij een geslaagdei opera-tie un de buurt van Serre gedaan. Onze lini© in deze streek werd een eindj© vooruitgebraoht en wij namen 230 gevangenen en 40 mac.hinie-gie>-weren. Ook op andere giedeelten van het sla.gJLront is onze linie licht vooruitgebrachit en zijn gevangenen gienomien- De vijandelijke artillerie was gisterenavônd in de buurt van Bucquoy in de weer. LONDEN, 31 Maart. (Reuter). Offi-cieel avondbencht : Ten Noordeti van de Somme harnieuwde de vijand vandaag zij" ne aanvallen niet. Op verschillende gedeel-ten van dit tront richtte hij echter &ome zwaar artillerie-vuur. In plaatselijke gevechten namen wij eeni-ge gevangenen en machine-geweren. Ten Zuiden van de Somme ontwikkelde zich omstreeks den middag e®n vivantsiij-kt, aanval in aanmerkelijik e «.terkte ten zui-dea van den spoorweg Péronne-Amiens. De gevechten duren voort tusschen de da-len ■ van de Luce en de Avre, waar ge-vochten wordt om het bezit van taictische punt'en, bosschen en dorpen. LONDEN, 1 April. (Reuter). OlKcaeei ochtendbericht : Gdisterenavon*! hiéeft de vfy-pjid jweemaal onze stellingfen aan de. westë-lijke buitenwijlken van Albert aan gevallen Hij werd telkéns volkomen tleruggeslage» Ten Z. vlaift de Somane voihardde de vijand in zijn p-ogingen oan door de dalen van de Luce en de Avre op te rukken, maar hi< maakte weiniig vorderingen. Aanvallen en tegeniaanvailen volgden e'ikaar in dit vak gisteren'middiag en -avond aldoor met af* wisselend succès op. Men verwacht dat da strijd zal voorlduren. In de plaatdtelijke ope.ra.ti© bij' Serre, waaiv vian in het bericht van gisberenochte-nd mel ding gemaakt dis, bedroeg het totale getal machinegeweren dat "buitgemaakt T/erf, hon derdnegen. LONDEN, 1 April. (Reuter.) Officioei avondberiohti De dag is op het glagfront Le-trekkelijk rustig voorbijigegaan. Plaatgelij'kej aanvallen die kleino alideelingen van den vigancl vanochtend in de buurt van Albert ondernamen, weridein met verlies van het grootste gedeelte van hun manschappen afgesiagen, wij maakten eenige gevangenen. T'en Z. van de Somme zijn plaatsdijkflf gevechten geleverd in de buurt van Mo-reuil en Hangard. In geslaalido tegen aanvallen heJ>bejPj wij in die streek terrein ger wonnen. , i Het Fransche legerbericht. PARUS, 30 Maart. (H. N. Draadloos.) De , slag is met nieuwe hevighedd gelduiende d^a f nacht hervat. Hij wordt gevoerd ep ^en front van 40 KM. Biij Moreuil tot voorbij1 Lassignv bieden de Fransche troepen gesteund door hun reserves die blijven aanlcome>n, ee>n harldi-nekkigen tegen.si.aind aan de krachtige aaa-i Ôp 27 en 28 Maart heeft da Fransche vlieg-dienst niettegenstaanide het slechte w.jier, d* aanvallen. tegc« <5an vijand voortgezet. Fitun sche vliegtuigen, die in groepen vlogen, hebben de Duitsche troepen in de gevechtg-liaie en in de concentratie-zône met mi-i traijleurs en met hominien aangevallen. Verschillende Fransche .vliegtuigen hçbben' tôt 3 toehten op denzelfden dag gamaakt» 17.000 K.G. bomimon zijn geworpen in de streek Noyon—Guiscard—IIam. Fransche jachteskaders hebben jn d®n loop van tal-rijke geveohten 14 Duitsche vliegtuigen heer-giaschoten, waarvan 7 gebeet vernield ziJpC en 7 zwaar beschadigd. Bovendien zijn 2. kabelballons in brand gesc-îieten. PARIJS, 80 Maart. Officieei avondbeu richt : De slag, op het front Moreuil— Lassigny aangegaan, heeft heel den dag met, toenemende heftigheid voorbg.oduurd en zich nog uitgebreid. Over een uitge-strektheid van 60 K.M. hebben de Duitsche strijdkrachten ondanks de ont'/,attende verwoesling;en in hun gelederen, door het vuur der Franschen aangerlcht, dfl aanvallen op de Fransche iinies vernie « nigvuldigd. Do heldhaftige troepen de® Franschen stuitten, zich bltndeiings in don strijd stortend, door hun onverpoosde genaanvallea allerwegen den razenden aandrang der Dui'schers. De streek Or • villars—le Piémont—Plessis de'Roye was vooral het tooneel van hardnekkige gevechten. Deze dorpen gingen herhaalde. lijk van de e&ne in de andere hand o\ er, Twee . Duitsche divisies, die in le Piémont on in het park vain Plessis-de-Roye had-< den weten voet te ,rrijgen, zijn daàruit veK jaagd in eem schittérenden tegenaanval van de Fransche troepen, die hun linia heretelden. Op somanige puniten moesten de drommen aanvallers, ondier het schrik-kelijk vuur der Fransche artillerie genomen, plotseling stilhouden en in wanj. orde terugstroomen, waarna het veld met lijken bezaaid la®. De verliezen der Duitt*1 schers in dien heelen gevechtsgordel gaanf nog die der vorige dagen te boven. PARIJS, 81 Maart. Offideel middagbo-rlcht : De gevechten» die gisteravond met dezelfde verbittering zijin voortgezet, heb-j ben de xnâalukking van de geweldige door» braakpoging, die de Duitschers in den loop van den daag van glsteren ondei-nal* men, bezegeld. Tusschen Montdidier en Moreuil maaidf het vuur van de Fransche infanterie dq vijandelijke bataljons, die ono^houdielijk voor den stormaanval terugikwamen, wegi, Moreuil, dat door de Duitschers genomaaj door de Franschen hernomen en daarn» weer verloren werd, werd ten slotte ia| een ba-jonet-aanval, die met onvergelijke^ lijke dapperheid door de naast elkaar in dezelfde gieledere>n atrijdiende Fransche eai Engiblschie troepen werd uitgievoerd, herj overd. De bosschen ten N. van Moreui| zijn eveaaeos na veel strijd vermeeeterdjj De Franschen maakten in de«e streek tal^ rijke gevangenen. Vervolg pagii» 2-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes