Belgisch dagblad

1062 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 30 Juni. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 14 mei 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/057cr5p302/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

le Jaargang 7RIJDAe 30 JUNI 1916. IVo. S43, aboskembnten. I per 3 maanden voor Holland « # 2 50 franco per post. Lossô inmmers:, Voor Holland 6 cent toor Bultenland lh cent. Den Haag. Prxnsegracht S9, Telef. Bed. Adm. 7483. BELGISCH DAGBLAD A ' Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. UREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. ADVEBTENTIENf Van 1—6 regela i 1.60: élit regel meer f 0.80 j Réclames 1—6 regels f 2.50; elfee regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloydi Avenue E C. REKENSCHAP. In den laatsten tijd werd onder Belgen gemord over delankmoedig-heicl der Belgische regeering tegenover afvalligen, verraders en ge-wetenlooze scliacheraars. lu de beruchte zaak der V1 a a m-s c li e Stem lieeft zij ontegen-sprekelijk geduld en toegeeflijkheid : aan den dag gelegd vooraleer de hoofdplichtigen te straffen. In Oostenriik of in Duitschland, [ waar liet minste vergrijp tegen ( tien staat strenge straffen uit-' lokt, zou men geene wanten lieb-ben aangetrokken om mannen die met den vijand heulen of tegen den Staat kuipen, loon naar werken te geven. De veroordeeling van Liebknecht tôt 2 jaar en 6 maanden heclitenis bewijst dit eens te meer. Daar ket kwaad niet is uitge-roeid, zullen nog andere ontaarde of verdwaalde Belgen zicli te ver-antwoorden bebben voor lietgeen zij in neutrale landen verrichten tegen de veiligbeid van den Staat in tijd van oorlog. Nog onlangs heeft de jJolgische regeering door toedoen van het Belgisch gezant-schap in Den Haag laten mede-deelen, dat ook zeker gerucht-makend op reclame belust schrijver in Zwitserland rekening zal moeten geven van zijne heldendaden. Een neutraal journalist heeft de ■waarschuwing van de regeering van „ïïavere'' zooals hij zoo kiesch. zegt, een „wissewasje" gekeeten. De geschiedenis van Nederland leert noch tans, dat, wanneer zulke rwissewasjes" voorkwamen, zij altijd streng werden gestraft. Buiten Nederland en Zwitserland treft men nog Belgen aan die zich. aan de elementairste hunr.er plich-ten hebben vergrepen. Wij kennen te goed het gerech-tigkeidsgevoel vaix onzen minister van justifie om aan zijne onpar-tijdigheidtetwijfelen. Hij zal geene lieve vr.enden gedoogen. Onnoodig namen te noemen. Tôt geraststelling van aile land- en bondgenooten mogen wij verzeke-ren, dat ket kwaad gelukkiglijk i niet uitgebreid is onder de Belgen E van het buitenland. We moeten [ niet generaliseeren. Nocktans moet j de kanker geweerd worden uit vrees van verdere besmetting en invreting. Het bezette gebied zal wel meer geleden hebben omdat het fataal aan zicbzelf werd overgelaten. Eilaas ! men weet dat de oorlog giftige gasbobbels aan de opper-vlakte doet iiiteenspatten. Het gémis aan directie doet er menigeen dwalen. Niet allen staan vast in det schoenen. Menigeen be-zwijkt aan de geldzucht, de am-bitie, zoo niet aan de demoraiisatie. In zekere Vlaamsche en m Fran-sche bladen vah het bezette België wordt reeds te lang tegen België, en de Belgische belangen geijvërd om het publiek tôt afvai te brengen. De plicbtigen, die zulk verrudeis-werk verrichten, kunnen aileen bij de ontruiming van i'elgiëdoor den krijgsraad worden geyonnist. Wij meenen eckter, dat al die helden naar den laatsten trein niet zullen wachten om hanne meesters naar het Lieb Vaterland te volgen, Hun persoonlijken moed kennen wij. Te laf zijnde om hun land te dienen, durven zij alleen mut woorden vooruitkomen als de regeering in Ste-Aolres^e is. In den pôlitieken strijd van vroeger waren zij niet te zien als er slagen te ontvangen waren. JN'ooit hebben zij geleden voor een idee. Evenmin hebben zij iets van hunne t&ekomst geofferd voor een rechtsbegrip. Zij hielden zich vol berekening aan de winnende zyde. Voor de verovering van een volks-recht waren zij evenmin te vinden. Zij klampten zicix vast aan hunne klienteel of hunne plaats. Het zijn eenvoudig theater-kelden die op de planken meenen dat zij een roi in het leven spelen. Zij zijn slechts cabotins. Akelige-landsgevaarlijke cabotins. Ook zij, die voor wat geld den vijand zullen hebben gediend; voor hem zullen hebben gearbeid, hem zullen hebben gevoed, in één woord, hem zullen hebben terzijde gestaan, die zullen ook rekening geven op den dag der verlossing. De instelling van cen rechter-lijke commissie door de regeering is de vervulling van aller wensch De slechten zullen beven eu de goeden zullen er door versterkt worden. I DETOESTAMO Hei Eussisch legerbericht was heden morgen nog niet aangekomen. Uit de le-gei berichten van Weenen kunnen wij be-sluiten dat de toestand ongunstig is voor e Central®, die in Boekowina en in ost-bahcië klappen moeten krijgen. In i us &nd zelf doen, v.olgens bedoeld leger-| encit, de Russen aaïîv allen, dus zijn S. aan o, b°venliand. Alleen ten Wes-t n™ I&n ^0el zouden de Duitsche troe-ï L 611 6n andere stellingen heb- I mr S6110?1®11- waarheid is dat Kovel ,n!' Ja '°edl;elgd w°rdt door de Russen. I Onsfpn f ji1 allerijl versterkt. Naar ;° le ® ^et Zuiden zijn de verbindin- stad verlaten611' De Vurg6rS hebben de ee^Taw^tS^uitsch111 yf wach"e inen 301, linkeroever van d. M Gg^ h??g.te sche tegenaanval tesen r^^8' ? lîloïry eïTfC.HiCÏ» « I sehen van Vaux en Chapitra „-0 lr ^os" ■ slagen. Rond de sclians van Thîi 6Î I deT,IT.ransche1n wat opgeschoten11™011 JJe Italianen dnngen de ÇWpr,r;;i K meer en meer buiten, tusschen K Brenta Geleidelijk komt al ket verloren I terrein opnieuw in hunne handen. Ook aan de Isonzo stippen de ItAl;a I bei> successen aan. Vp„ r* we n°g °P de hartversterkende Eoii; i- g van "en minister-président Bo-I ,e gezegd heeft dat een «jd is van I loiSn\-Het Uieuw kabinet zal' deo°r I S6ratles krach{iS voortzetten in I ten «™enwerking met de bondgenoo-011 ZK;h eVeneens volkomen aanslui- ten bij de actie in zake de economische verdediging tegen den vijand. Het vuur van pôlitieken strijd wordt gedoofd wanneer de stem van het Vaderland zich doet hooren. Volkomen nationale eendracht en vertrouwen1 in land, parlement en regeering moet heerschen. Alleen tegenover, hen, die op allerlei wijzen een deprimeerenden in-vjoed op het vertrouwen van het Itali -aansche volk trachten uit te oeîenen en daarbij het heilige vaderland vergeten, zal het openibaar gezag werkzaam jnoe-ten zijn en krachtig moeten optreden. Boselli besloot met de woorden dat het vak- en volksonderwijs op een hoog peil moeten worden gebracht. Die redevoering bevat veel goeds ook voor... de Belgen. BeïflïsGE~îëgerberiGht. 27 Juni. Tamelijk levendig artilleriegevecht in het Zuid-Oosten van Nieùwpoort evenals tegen Dixmude en Steenstraete. Karnp met handgranaten in den omtrek van Steenstraete. Onze yesiieuveMe heitlen. In afwachting dat de, Vlaamsche ver-taling van de 5e lijst onzer gesneuveld^ helden verschijne, getroosten wij ojis de moeite haar zelf te vertalen om niet te ver ten achter te zijn ï>ij onze Fransch-Belgische confraters. Onze lezers gelieven op te merken, dat wij lutterlijk ^vertalen en dus ook de geboorteplaats, den datum en de plaats van het' overlijden en de begraaîplaats aanduiden. Onze lijsten verschij-neD dus volledig in de taal onzer lezere. We zijn het eenige Vlaamsch blad dat aldus zijne lezers wil voldoen. Links en Redits. Het uur der verantwocrde'iikhe.d nacieri. Van socialistisebe zijde: De politieke toestand in. Duitseuiand loopt lijnrecnt in de lijn van ouze vooruitzichten en versterkt ous in onzen stiijd. De roerende eensgezindiieii tussehen de kanselier en de socialistisebe meeiderheid is voor ons voor-zeker zoo belangrijk als Se scheuring en de versnipperingen der sociaal-demociac.e. De sociaal-democratie Lieeft yerraad gepleegd tegenover het interna:lonaal socialisme; de meerderaeui is jngeiijfd bij het. Keizerlijk gedoe. Voor het Keizerrijk en voor de sociad-deinocratie woidt door dit verbond de verant-woordelijKheia verdeeid, 't is het kritieli eu Oesiiitend uur. Welke richting zij ook moge inslaan, de Keizerlijke en socialistische cojlitie iszooveel als de dagera<)d onzer geiechtigheid. Indien de soeiaal-democratie zicii vereenzeivigt met het KeiZeirijk, zal zij insgeiijks te veiant-vvoorden heboen voor de kasfijding op basis van het recht. Het kanongebulder. Wij hebben vroeger gemeld dat de BrusSelaars het kanon van Verdun kon-den hooren. Ook in Zuid-Oost-Engeland hoort men de lcanonuade rond IJperen. Dit was iiet geval Zaterdag en Zondag. Het kanon werd toen ook tôt in iScheve-ningen vernomen. Ma den oorlog. Duitschland neemt aile anogelijke maat-regelen oui den handelsooriog na den oorlog te voeren. De Daily Mail wijsi er op dat de leiders van den Duit-schen handei geholpen door groote £inan-tieele krachten van Duitschland met de Deutsche iiank aan het liooîd, dien handei in de neutrale landen organiseeren. De zoogenaamde dumping zal het groote wapen zijn om door t§ breken. Van uit de neutrale landen ^uHen die JDtutsche goederen naar de lai^ien der bondgenooten verzonden worden. Er worden zelf geheinie dépôts in Eng^îknu zelf opgericht! Van de 600 Duitsche firma's in Engeland zijn er nog 400 die zaken doen. Dit i3 vooral het geval yoor de olie-fabrieken en magazijnen. Ook in de Ver-eenigde Staten zijn dépôts olie opgesla-gen Het Engel'sche blad eischt maatre-gels tegen de dreigende overrompeiing van den Duitschen handel nai den oorlog. De Duitschers en onze ge-inîerneerden, ^ Een dezer dagen ontvingen we een schiijven, waarin een geïnterneerde liet weten, dat zekere inlichtingen over een vrouwspersoon der »stad Àalst, die we hadden medegedeeld, onjuist moesten zijn. Hij riep de getuigenis in van eene vrouw uit die stad, die zijn kamp had mogen bezoeken. Een beetje ongeloo-vig als Thomas, hebben wij aan goede bron inlichtingen gevraagd. Oaaruit blijkt, dat eene iialstersche viouw, die gehuwd is met een Oostenrijker, bedoeld kamp heelt bezocht. Reeds driemaal heeft die Oos-. tenrijksche — zij is het geworden door haar huweïijk ^— passen bekomen om I naar Holland te reizen. Indien ?ij niet een wit voetjo l)ij den vijand had, zou dit gansch uitgesloten zijn. Moet men dan verwonderd zijn dat zij het tegenovergestelde zal gezegd hebben van lietgeen hier gepubliceerd werd, des te meer daar onze correspondent uit het kamp verwant is aan de Aalstersche vïou-w b&-ticht openbaar met de Duitschers aan te spannen. Moet het ons ook verwonderen, dat geïnterneerden ons brieven vol scheldwoorden stuurden omdat wij de Belgen aanzetten hun vaderlandschen plicht te doen ? Zegden onze beschim-pers niet allen, dat er een voorbarige vrede moet worden gesloten — de on-gelulckigen ! tegen wie hebben zij dan gevochten en voor wie ? — dat de En-gel&cben de Belgische regeering hebben gedwongen de jongste maatregelen te nemen, en dat zij tevens ons land uithon-geren 1 ! J Onzin ontstaan in zieke hersenen, maar in onze kampen rondgestrooid door bezoeksters uit België, die gemakkelijk een pas van den vijand bekomen. ATROCITY BiftSTEK. Zoo brandmerkt een Eng&lsch blad véldmaarschalk von Bulow, die zich uit den dienst heeft teruggetrokken. Bedoeld blad voiegt er bij dat hij bevelhebber van het eerste en het tweede leger was, die op hun doortocht in België er de on-vergetelijke gKawelen pleegden. Hij is de uitvinder van de legende àer franc-tireurs om zijn eigen bloeddaden te ver-schoonen. De afschuwelijke ouderlmg zal als een meester in graweldaden door de wrekende geschiedenis geschandvlekt blij-ven. Dat zijne laatste dagen gekenmerkt worden door de zedelijjg* folteringen en gewetenswroeging. Dat. nij dag en nacht geplaagd worde door de duizende en dui-zende slachtoffers van zijne onmensche-liikheid. « ZEVËMMOKBËRll KlLOMEJERS FtiONI IN TRENTE. De Engelsche journalist SidneyLow schrijft van het Italiaansche front het vol-gende aan de Britsche pers: ,,Er is op aarde niets te vinden, dat gelijkt Ojp de énorme onregelmatige boog van naast eilcander staande rotsen en van geweldige bergwanden, die Italie in het Noorden afs^it en vanwaar het zacht glooiend n.iar de vlakten van Lombardije en van Venetië afloopt. Ontelbaren hebben die bewonderd en gadegeslagen met het oog van den natuurliefhebber of den kunstenaar. Maar nu is het noch de kunstenaar, noch de natuurvriend die er het oog op gevestigd lieeft en elk onderdeel bestu-deert, maar de krijgsman. En zoo heb ik dit schouwspel leeren zien door mijn geleider, een scherpzinnig officier, die mij den militairen toestand in dit gebied heeft verklaard. Terwijl ik keek en luisterde, begreep ik, dat het li jofdstuk, dat Italie aan de geschiedenis van den grootsten oorlog van aile tijden toevoegt, er een is waarop het met recht trotsch zal kunnen zijn, wanneer het dit tôt een goed einde zal gebracht hebben. Er zijn maar weinige zoo imposante natunrtaiereelen als dit. In de Mchtende stilte van een volmaakten Italiaanschen zomerochtend kon ik naar Nootrd en Oo&t en West uitziend, meer dan een derde der gevechtslinie overzien, die als een slang tusschen de bergen door loopt van de Zwitsersche grens af, tôt aan de Adriati-sche Zee. En welk een ontzettend front. Velen denken, dat Italie slechts een onbeteekenend oorlogje voert, zeker onbe-teekenend Vergeleken met den worstel-strijd van Frankrijk of Rusland. Maar zelfs daarnaast beschouwd, is Italië's strijd niet onbeteekenend. Meet het fj»nt eens op de kaart uit, en ge zulf zien, dat het een z^Venhon-derd kilometer lang is, weinig minder dus dan die gordel van loopgraven én versterkingswerken die d,oor Westelijk Europa loopt. Evengoed als daar wordt hier oan iede-ren meter grond gestreden en moet ieder stukje terrein verdedigd worden. Er is hier weliswaar niet een onafgebroken reeks schildwachten, want er zijn aan het Italiaansche front gedeelten waar de natuur zelve onoverkomelijke slagboomen heeft opgeworpen, onoverkomelijk zelf s voor de Alpijnsche troepen, die toch weten te komen daar, waar de adelaar huist. Maar daar, waar die slagboomen niet be-staan eu dus beide machten de weg niet versperd wordt, vindt men de laopgraven en versterkte galerijen, zich uitstrekkend over den zadel tusschen twee ontoegan-kelijke spitsen, of om den schouder van een berg heen loopend, neerduikend in de dalen, om dan weder naar een top te stij-gen of dien te doorsnijden. En overal staan er kanonnen, machine-geweren, veldgeschut, bergstukken, emorra vestinggeschut — 15, 25 en 30 c.M. — die met aile toebelioor-gereedschappen, munitie, naar hunne stellingen gesleept en geheschen zijn geworden, soms 1000, 1500 en 2000 meters hoog. En op die hoogton moeten do munitievoorraden steeds aangevuld worden, zoodat de verslinden-de mond der menscheneters geen enkel uur gebrek hebben aan voedsel, zoo er een strijd op dat punt mocht ontstaan. Zoo is dus de Italiaansche gevechtslinie 700 K.M. lang of daaromtrent Als ge haar eenmaal kent, verbaast het U niet meer, dat zij nu en dan, hier of daar doorbuigt of een weinig moest toe-geven aan den druk van den vijand."" ûe Atsst^aiiërs en hunne offsc.eren» In de D a i 1 y. Mail vertelt een dor-respondent hoe de Australiërs in Frankrijk leven : ,,De mannen waren zoo opgewekt mo-gelijk en allen zagen er gezond en flink uit." ,,Het zijn de beste jongens ter wereld" zei een van hunne officierenr ,,maar kop-pig als muilezels. Met geweld vatt er niets met ze te beginnen, maar als je eenmaal weet, hoe je ze moet aanpakken, kun je ailes van hen gedaan krijgen. TeiwijI wij aan het spreken waren, kwam een soldaat bij ons staan en nam, zonder voorgesteld te zijn, aan het ge-sprek deel» ,,Mifeschien zou u onze geweren wel eens willen zien", vroeg hij en hij be-gon mij de samenstelling van zijn wapen te verklaren. ,,Zeg Bob", merkte de officier op, ,,je geweer is smerig. Waarom maak je het niet schoon ?" ,,0, dat komt wel in orde, baas I" antwoordde Bob en ging voort met zijne uitlegging. Het was mij heel duidelijk, datdever-houdingen tusschen de officieren en de manschappen bij de overzeesche troepen van eenigszins anderen aard zijn dan bij het Engelsche leger-" In welke Yerhouding staat de Duitsche administrée tegenover de Belgen in het bezette België? (Vervolg.) De Gezondheidstoestand. ,,Aan de algemeene hootdiijn der, axlmini» a,ratio hebben zich nog talrijko sohikking«jj| uijgeschakeld nopens den gczondheidstoeetand, Ue wijzo van. leven in nauwer verband in«t gezondheidsvoorschriltein, omdat de Belgen zich naoit op dit dornein onderscheiden hebben.'4 Ik denk bijzonder bevoejgd te zijn om alhief den Duitsohen gouverneur van België te woord te staan. Gedurende talrijke jaren heb ik mii in het bijzonder in het Belgisch parlememï met den gezondheidstoestamd onledig geho\|« den. ilk kon Duitschland, zijn inatellingen en zijne herstellingsoorden. Zekerèn dag heb ik zelfs te Berlijn tever» geefs naar een gezondheidskundig muséum go-zocht, waar men met zooveel lof over g-esprO-ken had en dat verdwenen was. Diegenen, die België niet kennen en di« de hooger vermelde regels van het interview van den heer Von Bissing zullen lezen, zullen zich ongetwijfeld inbeelden, diat Belgitj onder opzicht van levenswijze totaal verachterd was. De waarheid is heel anders: Onze groote stô-den konden in aile opzichten vergeleken worden met werkdanige groote Europeesohe stad. -De bezorgdheid voor den gezondheldstoeetand was ons aller bekommernis. De instellingen in het beiang der openbare gezondheid zijn mé-nigvuldig en België heeft zich op dit terrein niet altijd de les laten spellen door den vreem-de. De statistieken over het geboortecijfer ea over de ziekten in onze groote stedeai bô-wijzen ten overvloedigste, dat zij de krooû spannen in kwestie van openbare gezondhewï. \ - Natuurlijk was de toestand nog vatbaaj vooï verbeteringen ; de vooruitgang staat niet stil. Zou de heer von Bissing durven bewereo, dat het in Duitschland anders zou gestelï zijn ? In de laatste jaren heeft ons parlement de belangrijkheid van dit vraagstuk begrepen en een wetsontwerp diensaangaando was er han-gend. Eene bijzond-ere commissie was met da studie gelast, terwijl de vijandeJijkheden ona zijn komen atoren in onze werkzaamhedon. Het ia valsch, erger dan valsch te verkondi-gen, dat de Belgen zich nooit onderscheiden hebben op het gebied van gezondkeddsleer. Ware het zoo, waarom zijn de Dultschera dan voior den oorlog bij ons inlichtingen Komen verzamelen nopena de organisatie onzer groote steden, onzer hospitalen en zelfs over ona hooger onderwijs ? De Duitsche gouverneur aarzelt nu niet —s een ieder zal best begrijpen waarvan — On» voor te atellen als verachtenden onder dit opzicht. De wereld zal nochtans weten, dathetniêt moeilijk is zoo wat betreft de lichamelijke ala moreele gezondheidsleer het peil der Duitechô hoofdstad te overtreffen. De Belastingen. ,,De heer von Bissing drong in het bijzon-der aan op den pas ingevoerden bestuurlij-ken maatregel, de nieuwe verordenîng betref-fende de belastingen in België, waar, zooals liij zegde, er nooit eene Iechtstreeksche be-iasting op het kapitaal bestaan heeft. Het gevolg ia altijd geweest, dat de midden- en lagere klasse immer te zwaar bela&t is geworden.Onze begrooting voor het eerste jaar, al-hoewel zij slechta 174 millioen bedroeg, boek-te een déficit van 23 millioen, deficiet, dat onlangs gedekt is geworden door onvoorzie-ne inkomsten. Op basis van het oude belastingstelsel zou de begrooting, beioopendo 274 millioen, me4 een deficiet van 26 millioen worden gesloten. Juist .daarom hebben wij eene rechtstreeksche belasiing op het kapitaal ingevoerd. Ongetwijfeld zuilen er klachten oprijzen, maar doze nieuwe reg.hng verdeelt voor de eerste maal in België de belastingen op rechtvaardige basis en noopt dé bezltters er evenredig aan bij te dragen. De vermeerderde inkomsten zullen het deficiet op ongeveer de helft d'ekken. Dit jaar hebben .wij op de begrooting de intresten der Belgische oorlogebela&ting in-geschreven. De eerste oorlogsbelasting, welk.a \ye gooischt hebben, gelijkvormig ons recht van bezettende mogendheid, beliep de somme van 480 millioen, die verdeeid werd tusschen de ver^chill/nde provinciën op grond van beilasting. De tweede ooiiogsbelasting, van hetzelfde bedrag, werd aangegaan onder vorm van lea-ning en zij bewijêt, door het feit, dat dezô leening sterk gewild werdi, het vertrouwen, dat het land lcoestert. De intresten dezer leening zijn op de begrooting ingesohreven en worden dus door gansch de natie gedragen. ' Nogmaals eene kwestie, waarop het ons niet moeilijk zal vallen aan te toonen dat de Duitsche burgerlijke overheid in België niet bo-zield was met een innig humanit-eitsgevoel tegenover de ongelukkige beyolking, maar altijd met denzelfden geest van exploitatie en zeJfbelang. Onnoodig de geschiedenis te maken vain al de oorlogsbelastingen en van wat er is aan-geslagen geworden. Onnoodig te herhalen dat bij eene eerste belasting van 40 millioen per maand met de belofte daar zich bij te bepSf len, de Duitsohera zich de eerste gelegenhel^ de beste ten sutte maaliten om dez» belofie in den wind te «iaan. '(Wordt veivolgali

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes