Belgisch dagblad

1057 0
10 november 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 10 November. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 19 januari 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/513tt4gj3j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3tl€5 «ï ïlîiî^fiïlgr, I ZATËRDAO lO en ZONDAG 11 NOVEMBER 1917. -L^o. 4». f abohnemekten., Par 3 maanden voor Nederland I 2.50 franco per post. Losse ijummers. Voor Nederland 5 cent. Toor Buitenland 7'/î cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Tele'oon lied, en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD * Verschijnend te 's-Gravenhage, elben wepkdag te 12 tare middag. BUREAUX GPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADYEETENTIEN. Van 1—5 régels f 1.50; elka regel meer f 0.30; Réclame» 1—5 regels f 2.50; elke regel- / meer f 0.50. ! London: Dixon House Lloydi Avenue E C. Parijs : 7 Avenue d'Antin 7. DE COMMUNE VAN PETROGRAD. ' Pe geibieurtenissen aan de NTe,wa hebbeh 'iaîet al'leen onze landgenooten en gealli-iterdeai, mair ook de neutralen geschokt. iGistereln deden allerlei wil.de en specu-îlatiepraatjes hunn© ronde op, _ de beurs ite Amsterdam ©a ,ate écho in gansdh ■Nederland. De ooi*spr»ng van. d© Joibs-tijdingen was nieii v©r te zoeken. Ee(a idanae onzer keinniseeai bevond zich in de sboomlrair. vin Don Haag—Schejveningen. Twe<o Franschsprdkende moffen vartelden fla,l niet alleien Kerenski was vemroordi pin L©nin den vrede met Duitschland zou èluiten, maar ze|lfs dat de Duitschers Petrograd biddém vermeeslerd, / Ivereins'ki is niet vermocrd, de Duit-'iBch«rs zijin niejt v©rder dan Riga on het jâiland Dago, maar do Coœniim© heftrsbhti ,te Petrograd. - - Indien da Italiaansche tegenslag geejn jOXirust en beizorgdheid verwdkte zou! luejt pvontuur van Lenin nie|t hoog©r opgenoi-ïmen worden dan e?n nieuw bedrijf v.an het. draina dat w© sedert Maart in Rus-la,nd zien . ijfspfci'.ein. Hoe dikwijl's he)b ik lder niet geschre-ve;n, dat vvij Rusland's léger en Rus 1 ami zelve buiten gevecht mOesten beschouwen. Js liet niejt ©en beetje, de schuld van jd© geallieerden? Indien dit ongelukîég land met de Duitschers verbondêp, ware gej-,we(est, zoud©n or wel1 Pruisisehe officlefren lejn ingénieurs naar Petrograd e'n Mos^ kon gegaan zijn dm d® land- en zee-toacht herin te richte». De ïurk wiajs ziefcer dan de Rus. Dia,nk no c h tans aan J)uiitscfoe hulp heatt bij ons barde noiten |e kraken gegevein te G ail i poli e'n in Klein-Azië ep. légers bczig "gehoudeitt die jw© beist a in het westelijfe iront haddeni kunnen gebruiken. Wij vergetcn ook nie^ dat feusland ondanks zijne zwakhè^d geweigerd heeft d©n vrede met Duitscihl'ani te slui-Jfân. Nochtans mcieiten wij openlijk erfcen-àien, want .anders zoud<en wç ons z:el'f ibedriagen, dat Rusland thans opgehoud©n heieft een georganiseejrde staat te v/ez!e!n. MoesL L'enin met zijne bol'jewskis dé jbovenhand be,houden, de Slavcin zouden Van Ruslmd opnieuw" slavein wezen. .Nn ïeieds is bel Russisch front in zoiovérre jîcoù, dat de Ooste.nrijJcers er een léger vormden om Kalië aan te vallon en d© Duiischers vandaar divisie o>p divkie naar OV«*.J.j ^ légende dat de Duitsche rese;rves op zijn. 'Is de -uitschalkeling Van Rusland een hali1 kwaad met h©t oog ©p Amerika's tns-sohenkomsl, ItaJië's g1e,val, dat vooral te iWijten is am Duitsch goud en Duitscihia tpolitieàe intrigues, zou voor de gealft-K©rden. de ondergang kunnen medébren-:gem. F;n daarom mag niais verwaarloréd iyv'orden om doior kaurlirœpen het Italiaan- , gche débâcle tegen te houden. De»- ho«>gen ©rnst van den L^estaS^d j bcieft men dan ook te Parijs ea te I/m-îâien biegnepen. Laat ons niet wankelmoedig zijn dcuch ] het best© verhope«n. De crisis zal over-,wonnen word©n. Indien Rusland een sterke regeering had | bezeten zou mén het nit het maeras kunnea halen waarin het naeer en meer j zakl. Da Russische revalulie is fach b© lie don ailes geweesl. Men sprekc niet van ïcgeering en ne- ' venregeering, wij .bewor'éja dat er noait I oen regeeiing isr gewetest. Doema, S'ovietis, ' Ivcieaski, Lenin, AIaxim:a!isten, Miniaaalis- 1 Jen, heeten wij anarchie en nie,ts anders. i Rusland heef't geene, m-.nnen: die voior ] di - renzcntaîk zijn opgewassen. K-mien wij ©ens Skobelef onder handen. i Sikobelet was dcor het centraal camit©it ' flar Soviets* aangewezen om den Stock- i holmsolien vre<de van de soidaten- en 1 ar'':;iilersrad©ii to Parijs n©vens d® of- f fiçieele gedelegeerden der voorloopigej Ir©- < gcering van Rusland te verdedrgea ! Sko-beief is 32 jaa.r Dud, geboprlig uit Bakde, r de petro!©umstad iian de Kaspische Zee. j iMen zegt dat hij van Duitschen oarsprong | is, lid der pacitische sekto der Molof- ( kanen. Hij bestuurd© eerst een maalderiji, doch de©d het zoo goed dait zijne ar- j beiders tegen hem opstonden, Daartjo'or j begaf hij zich naar W-c©nen, waar hi) ^ het _i\farxism© ©n de gonie bestuui'de. In 1912 werd Sik.ob©I©f lid van de j Zocdra de revoluliç in 1917 uilbrak j werd hij d© minis'ter van buifcen!indschie zaken der Sovi©ts. Tegen Miiioelot speel-de hij den Duitschen vredo uit. het Stock-hoînaism'e. I •Hij was het di© in het hegm van Moi s de regeeringem verzocht passera va-.r Stoék- s holm le verleenen. Toen zegde hij aan den ecdijiken Pie- g kanoff dat hij bereid was niet alleen s samen 1© gaan .n.bt Scheidenaann maar ook miet den drciuJmel om Jeu oorlog | te do©n cindigen, dus ten' vocrdeclc van Duitschland. Die verdaçht© politicker had het zco .? hûiCig in den bol, dat hij de politiek ùe-r geallieerde regeioringan aan de Hovi-Sis i. Wilde onc!©rw©i<pen. Voor een blcempeîder van 30 jaar was dit gapc.ii tamelijk wijd Ziedaiar den der gavaarlijkste mannqn ,b van Rusland, waa.r de cnbovoegden de T Wet voorschrijven. " , ■ Kerenski ook was de m,an niet oui de Si revoluti© te leiden en de anarchie 'te ^ hekampien. M©t zwakheid an toegevend-heid h©gft naen dit monster nooit meejs-te'r geweest. Waarom hceft hii Lenin niet doen op-hangen? Nieuws uit België ANTWERPEN. j Bommen op Antwerpen. ïen ov©r d©n prikkeldraad g^kotnein hrief uit Antw©rp©n meldt on3 dat het niet geallieerde, maar Duitsche vli©-gers zijn, di© sam©n mat het afweejr-geschut Antw©rp©n hebb'qn besclioiteln. Dit ver-fclaart waarorn de aanvallén niet biji lield©[©n dag maar in het duister gebeu-rd zijin. De Duitschers hebben dien hel'schen opze't ge-plie©gd om d© bevolking ©n de Anhverpa-narea in het buitenlland tegan de geallieerden, inzondierh©id de Engelschen cp te ruien. (Om die red©n was het, dat dei activistisohe bladûn der stad vuur ©n vlam spnwden en d© activistisch© correspondenten van de ,,N. R. Qt.*' „N. Ct." en „Vad." moesten sto|-ken. Tôt z©lfs D© Ciercq „de proîe©t qp droog-brood'', zctoals de Toorts hem kluchtig b©-titelt, wlerd gemobiliseei'd orni karamellein;-verzen tegen de Engelschela te sehryVen. Wij waten, dat mien Antwerpsch© acti-vistisch© bfciden m©t h©t vervalsobt relaas van de Duitsch© misdaad naar Rotterdam!, Den Haag ©n Amsterdam- he©ft gestuurd oni naïeve meiischen 1 eu gens op tel solferen, d^dhj , AI loopit d© lengien nog'zoo snel, De waarheid aobtierhaalt haar w©I. SINJOOR, BELGIE EN DE 1NVOEBJNG DER DIAMANTKIJVERHEID IN ENGELAND. — In verband mlet de oppositie, die in Bel- , gische en ook in Nederlandsch© -bladon is opgekcmein', tegen h©t gebruik maken van Bel'gisch© diamantbewerkers in Engelanld voor eien in Engeland in i© vooren diamant-nijverheid, is het vermeldenswaird, dat h.e|i Anlw.erpsch© blad ,.Métropoil©" uit Londen (ïein bericht heeft ontvangen ov©r een lab daar gehondeln algemeene vergadering van het Cernité officié! belge. Dit comité haelEt, vol'gens het bedoeld© bliad, aan dan Beilgisch©n gezant opgeldragen de Eng'elsch© regaering te herinner,en aan haair 'bij het uit'bwken van den oorlog spon-taain gegeven verklaring om in gaen geval gebruik t© rçafcen van de arbeidiers-vl'uchtei-lingen op zul'k ©en wijzie, dat door heft aanwendën van di© arbeidskrachbe^n, iFngeland concurranti© zou gaan aandoen aan hujn zuiver Rel'gische nijverhejd. BRABANT. x-AO-nm TM7 TÎ T? >1VTKi 14. — De gouverneur-generaal in België heeft de volgende verordening uitgevaardigd betreffen-de de bekrachtigingskommissie (?) : De bekrachtigingskommissie- voor het Vlaamsch bestuursgebied wordt, voor het jaar 1917, uit de vofgende leden samengesteld : Algemeen bestuurder : J. Libbrecht, aan bet Ministerie van Wetenschappen en Kun-sten ; Algemeen Sekretaris: FI. Heuvelmans, aan îet Ministerie van Justitie; Algemeen Bestuurder : Dr. J. Spincemaille tan het Ministerie van Binnenlandsche Za-cen ; Algemeen Bestuurder: P. de Caluwe, uit lent, aan het Ministerie van Landbouw en Dpenbare Werken; Algemeen Bestuurder : E. Fabri, aan het Hinisterie van Nijverheid en Arbeid. BRANDHOUT. — Groote voorraden brand-lout worden op het oogenblik te Brussel op-jestapeld. Talrijke schepen, met dat hout )eladen, komen sedert eenigen tijd in de stad tan voor 'rekening van de samen werken de naatschappij „De Gemeentemagazijnen der 3russelsche agglonaeratie". De belangrijkste stapelplaats bevindt zich n de groote houtloodsen der firma Bosquet, roekomststraat, te Sint Jans-Molenbeek,inde labijheid van het kanaal. Binnen eenige we-cen zullen de aldus gevormde stapels ter be-;chikking gesteld worden van de gemeenten, ;er verdeeling tusschen de inwoners. SCHILDER MAUR. HA GE M ANS f — De-:er dagen meldden wij het overlijden te Bou-ogne aan Zee, van den knappen akwarellist. Jjtterschout, die zoo graag Oost Duinkerke, joxyae, De Panne, het eertijds zoo rustig land, ehilderde. Zijn vriend en medeschilder Mau-ice Bagemans, komt op 65-jarigen leeftijdte. irussel te overlijden. Zijne schapen zijn be-aaind. Men treft ze aan in de musea te Brussel :n te Elsene en in de private kabinetten. Jagemans was ridder in de Leopoldsorde. leden Zaterdag moest hij een tentoonstelling an zijne jongste werken openen. MAJ00R LEON CORNETTE f. — Ma jaar «|0|a CorrtelOi?!, wims zo;an in S©pitember 1915 an dlen Jseir snçiuveide, is in krijgsgevan'gen-cbaip in bat kamp Sipanda,an oVeirïedein., DIEFSTAL VAN TABAK.. — Uit h©t ma-azijn van de gebr. D. R<a(gierlaan te Brutal werd 800 kilo Settiois tabak gestolen, ?!r waard'e van 30.000 frank. Lenin-Zederblum sti'ooide he<t Duitsch oud met voile grtepen rond, net als 'roLsty, alias de Duitscher Braunstein. ,Waarom! mioest d© ©erlijk© Korniîof het ezuren ? De Russisch© revalutie v'erslindf; niet Il een haï© eigeh kinder©n, maar zij is ezig door ©en verdacht individu iails enin Rusland's ©er en toekomst te vfer-Malen'. , iWaar is de Rissischel Bonaparfc, zm-iet d© Cromwell miet d© ijzeren h and? Er is inmiddels w©t'k voor d© Japa.il-;he gendarm©n oml dm Duitschoa j,àia-wl t© Petrograd te zuiveren ! Léonce du CastiHon- DE INBESLAGNEMING VAN H0NDEN.-AiEingaa,nde d© in])ioslagne!niing van lionder di© ean de schopd©rs gameten, meer idar 40 cteintimie't'eir ho©g zijn, wordt g©melk: dat vioo'r 3 Novfâmber do geimeentebesturet ©en lijst moesten indienen, verinjeldende bene v©ns den naam van de bezitlers van hondei L©t 3 as, hielt geslacht, dan ojuderdom en dei naam van den hornd, al'smede (d©n diens w^M'toe het dier toit duev©r werd gebruikt O'ok is htet verboden ià bœlag genamen bon dan op tien of andetre wijie weg te doen1 o ta d,oioden of zfe op ©enigerlei wijîze aan d< inb^slagne'ming te onttiekken. Zware straffeï zij'n ve'orzie.ii togen hein, di© de .verordenini lOntduikt of tracht 1© ontduifcan. WEST-VLAANDEREN. PASSCHENDALE. — Het dorp, waar di Engelschen bij hun jongsten aanval binnen gedrongen zijn, is nu nog slechts een puin hoop. Het was een vrij groote en zeer wel varende plaats met een fraaie, pas nieuw L Romaanschen stijl gebouwde kerk. Lan g i deze nog blijven staan, met gaten in hetdal en de muren en een gehavenden toren. Verleden week waren de Engelschen door gedrongen tôt wat ze de Crest Farm noemen Van den Keiberg, zoo geheeten om den steen achtigen aard van den heuvel, werden zi hevig beschoten en ten Noorden v»d het dorj deden de Duitschers hevige tegenaanvallen Mosselmarkt, dat ook door de Engelschei 1 genomen werd, is een gehuoht van Passchen dale en er bijna aan vast gebouwd, zoodat d( ruïnen van veel huizen aan de Duitscheri goede schuilplaatsen boden. Het eveneens ver overde Goudberg ligt meer noordelijk, onge veer vijftig meter hoog in de richting vai West-Roosbeke. DE ENGELSCHE STRIJDMACHT IS VLAANDEREN. — In Vlaanderen is he pereentage der onder Engelach bevel strijdendi nationaliteiten thans het volgende: Britschi divisies 82, Australische 9, Canadeesehe 7 ei Nieûw-Zeelandsche divisies 2 procent. Het Engelsch leger in Vlaanderen in Noord Frankrijk wordt op 3.000.000 man geschat LIMBURG. SMOKKELAAR GEDOOD. — Opnieuw ii een smokkelaar, zekere Geraerts, een Belg aan de grens dood geschoten. HENEGOUWEN. SIERFGEVAL. — Mcm d'en. -<.ian den liaeir E lmomld Steuxs, aenatoi en b'Uigtlmeeister van Givry. D© Uier Staujrs was ©en bierbrouwer. Japan en België- Minister de Broqueville heeft den nieuwei gezant van Japan ontvangen. Deze zal Zondag a.s. aan den koning worden voorgesteld. Aai een noenmaal te zijner eere heeft de gezam warme hulde aan België gebracht en dei economischen steun van Japan na den oorlog verzekerd. Hij heeft voorts verklaard, dat hé binnenkort één millioen francs ten bate var België zal overdragen, het bedrag der in-schrijvingen van het Japansche volk. Baror de Broqueville dankte hartelijk. De krijgsraad te Kales. De krijgsraad van de Belgische basis te Kales, voorgezeten door majoor der gendarmerie Jeentjens, bijgestaan door een burger-rechter en drie hoogere officieren hield zich bezig met een zaak van verraad. Zekere Descornez, onlangs uit Duitschland teruggekeerd, werd voor den krijgsraad ge-daagd onder beschuldiging van gedurende de zeven maanden van zijn verblijf in Duitschland en daarna in België, den vijand gediend te hebben. Hij verstrekte inlichtingen aan-galnde een post van draadlooze telegrafie, verklikte de Belgen die hunne hulp verleen-den aan jonge Belgen, die de grens over wilden, trachtte de drukkers van „La Libre Belgique" over te leveren en verschafte de uren en plaatsen van vertrek der schepen, welke de Belgen van Holland naar Engeland overbrachten. De verdedigers Mrs. Gielen en Van de Will vroegen de vrijspraalc van Descornez, daar de feiten niet genoegzaam bewézen waren en de beschuldiging berustte opgetuige-nis van personen, die in het bezette België verblijven en niet kunnen gedagvaard worden. Het openbaar ministerie eischte da dood-siraf. Het Hof houdt de zaak in beraad-slaging. (Le XXe Siècle.) Benoemingen in het Belgisch leger. Bij de artilleri©. ft\r©rdtti bevordard tôt liuiitenant-k al;o|-n1©!: majcor Uytlieirhoven (adjuinot van den slaf); Vafi Croimbruggta (id.) Tôt majoOr: d© lcapi. comm. Van der J&ycfcen, Triest, Lebrun, IMevi©, Vinçote (adi. van den staf), Diets (id.). D© Jongh© (id.). Tôt tweed© k a p i t© i n : de1 luit. Aurpusseau, Couturieaux (kcl.), fan Remoorterej Jaoa, Mignon, Rongé (vliegdienst), Rosa, "Plisni©r (kol.), R©^i-mont, Oesse, Letoi-un, Van Stprang. Tôt l'ui-tifnant: d© onder-luit. : Ghvs (res.); Tho>-u'as (ifes.); Flawn©a,u {rat. kob); Dupuis,, Génicot, Go©tha!s, ILeirhuans d© lieel, Lever, Ft©incnt, Didier. Faidh'erbe (i»s.); Heynaans (tes.); Aerts (res.); Van der R©=t (ras.); Ro-lin {va.)', D©pa,g© (res- Vaegdielnst); l^evie [îos^; l! lie'net (res.); Latinis ((i©s ); p©lt- Bijzondere telegrammen. DE GEBEURTENISSEN IN ITALIii. i LYON,, 9 Novaeinabcr. Het Zwitsersche blad l da >,Fieii© Zeitung" is van rneening, dat het l Diuitsch-lOoslietajrijkschia offe'nlsief in Italie geen • invlo©d kan uitoefeiien op de eindbeslissing. l Zij toont aan, dat, Duitschland, zielfs wan-i iKK|r het er m mocht slagen zoo groote resui-t taUejn. te betreiken als Napoléon in 1812, de . gaheelo wereld vastberaden tegenover zich - zal vin-dea. Geien emkel Diuitsch schipi zal E kunntn uitvairtein, d© Diuitsch© kcoplieden zul: s lien neigfens meer huin irskoopen kunnen daen l io{ hun waar van d® hand ter z©tbéti. Het is j mogelij>k, dat Diaitschland met d© wapenen lijdie>lijk<et vo,ordee'.en behaait, maar notodt zal h©t d© geibieele wexeld kunnen bedwingen. Da aanhangers van Hind'enbui-g zullen t.at s het | inzicht moieten fcoimen dat de vol be- - ,1'usting uitgesiprolden woorden vain Napioteon - ovieit" do onmâcht van het g-eweld, avaarheid ■ bie^atten. i De oorlog, die tat Wu toe niet populair 3 was in Ralië, is dat ruu pjotseling teiige-i voîg© van het jongst© offiensief der centrale mogendhedm geworden. Deze verandering - in d© volksstemniing is van buitengeWone . bebeieà'enis. A^es wat de Dujtsohe yredep- » ~ -a. ! a clin in Italie met groote galdelijke opoffe*, ringén had tôt stand geibraoht is nu geheeî. en al temiet gedaan. Op het oogenblik zou ©ïkéi vredespiropaganda tevergeefs zijn. Meent] Duitschland door dit oftensief zijn îrent te kunn©n veiikorten, denkt het er op die wijzo' ©r in te zullien slagcirt de oorlogsmioeheid ip." OasfenrijSv weg 1© neimen? De noodtoestan4.j waàm dit rijk verkeert, zal het Ooslenrijk-'. sclio; volk wieihspocdig uit den feestroes dceai1 omtwaken, di© de oveirwinning heeft yeroior-] zaakt. Ile© zal het dan betreuren, dat het' het laatste overschot van zijn po'litieke en' milita.iitei onafhankei'ijkheid aan den Duit-' schen bbndgenoot hceft opgeofferd. ,j lO.f.sVenirijk's iniaa'ie" ïs, waggenomen devoe het optaeden van zijin ©igen bondgenoot. Het zal ontwaren, dat diens zwaard met verschrik-. kalijk sche'rpe kling tôt diep in het eigeni vîciesch is door gedrongen. Het blad had er nog aan kunnten toevee-gfaa, dat d© succès sea der centrale me g end- j hedeji in Italie ovarigens s'.echts van voor- j biigaanden aard- zijn ©n dat Seize nieuwo /" plias** van den oorlog zoowfâl in militair als' in pialitiek opziçht zai jiitloolpen op een: volkonfcn ontgpoche'ing. ' ,i Legerberichten der Geallieerden. Isa Palesfina is hef Turksche leger in voilen aftscht ^ - : De boljewskis of Russische communards te Petersburg. —, J Die helden, die te laf waren om tegen de vijanden van hun t land te vechten, streden tegen het bataillon vrouwen dat! het winterpaleis verdedigde. — De Ver. Staten en Japan aan de zijde van Kerenski. — De loensche roi van Stockholm. — Lenin en Trolsky zijn Duitschers. — Eindelijk eenheid van actie onder de legers der Entente. — Neder-( laag der Turken in Mesopotamië. — De Duitschers krijgen klappen van de Argonne tôt den Elzas. — Groote artillerie, bedrijvigheid in Vlaanderen. msz ssz DETOEST AKID De Vereenigde Staten en Japan hebben Kerenski hun steun aange.boden en aan de regeering, t© Petrograd alleu fi-ivantieelen bijstand ontzcgd. Dit is ree«îs een energdeke m.aatre,gei van, aard cm Lenin en zijne rooversbeïide op droog zaad te zetten. Het Duitsch goud zal wel zoo overvloedig niet zijn om de Commune van Petersburg te onderhouden, tegen een optjreden van Japan en de Vereenigt-de Staten. Zinovif, ooik al een Duitscher, heeft samen met Lenin gezegd dat e©n vrede zal aangeiboden worden die aanne-melijk zal zijn voor het proletariaat van aile landen. Wij weten wat dit wil zeg-gen : Stockholm. Welka regeeringen zijn in 18.71 met | de Commune van Parijs, die ook. over ministère beschikten, in voeling geko -men ? Geen eakele reg.eering van de Entente zal deze van Zederbluni' aifs de Russische er^ennen. Zij giedoemd te ver-dwijnen, des te meer daar de Soviets slechts uit 5 % echte Russen besitaan. De iji'. eren bessetm zal den stal keeren. Des-noods zullen de Japanners daarvoor zor-gen.De etterbuil was rijp. Zij is open-gegaan onder den druk van het Dùitsch goud. De Italiaansche tegienslag zal ook zijne goede zijde hebben' namelrljik dat men eindelijk tôt de eenheid van actie in het kamp der Entente is geraakt. Er is nu reeds één militair comité gepticht voor het gaheela westel'ijk front. Het bestaat uit Foch voor Frankrijk, Wilson Voor Engeland en Cadorna voor Italie. Beter • laat dan nooit. Aan het Westelijk front is onze militaire toestand schitterend, ook in Pales-tina waar de Turken noordwaaris trek-'ken en in vollcn' attocht zijn. )Jit valt samen met den aftocht in Mes.apolam,ië. Zouden de Turken eindielijk beginnen in-zien dat zij de lcastanjes uit het vuur halen -voor den koning van Pruisen ? Onze inlichting ; een Duitsch vredes-voorstel aan België en Frankrijk van 30 October wordt bevestigd door de ! )ai-ly News van 9 November. Het ia wel Von der Lancken die bet voorstel heeft gedaan. Yau het Westelijk front. Het Engelsche legerbericht. LONDEN, 9 Nov. (.Router) Haïg meldt: Wij deden gisteravond met succès een aanvajl ten oosten van Hargecourt. Niets anders van belang1 te melden. LONDEN, 9 Novembier. (Reuier). Officie©]'. H©t vijandelijk geschut legde bed'enochtend een aanzienlijke bedrijvigheid aap den dag ten noordoosten van Ypercn. Onze eigea artilieri© heeft het geschut op de gew-on© . wijjze beon I woord %n het slagfront geiom;-. fardrerd \"erder niets te melden. Het Fransche legerbericht. PARUS, 9 Nov. (Havas.) De Franscheol hebben in den afgeloojpen nacht met succe* aanvaltei gedaan in de Argonne ©n op .leu linkienoet'/er van d© Maas- in de streek vaa' htt bosch van Avoeouirt. De Fransçhen hebben gevangenen binnengebracht. Twee Duit-| sch© aauva.'Lietn., .vooi.-afgtegaan doicur een heviij bcmibarderriient, het eene op de Fransohaj' stelilingtln van het Bois le Chaume, de an-i dei« in Lotharingen in de streek van Avo«' court zijn afgeslagen. De Duitschers hebibeni gievoieilige verliezen geleden en gievangenanl in de .iand©n der Fransçhen achtergelaten.1 In d©n Boanen-Elzas beeft een Fransche afV dseli'ng C'en inval gedaan in de Duitsche Icopgraven ten noordwesten van Biselsin, d« stieefc van Seppois. Na de s'.eïingen onder* zccht te hebbein, schuilplaatsen vernield ta hebben en materiaal buitgemaakt te hebbenj is d© afrleeling camp'jeet in de Faansdhe^linia teiruggiefceerd. PARIJS, 9 November. (Havas). Officie©!: De Franscben heibben in den laatste n nacht overrcmpeiingjen gedaan in de Argonne en op den iinkeroever van de Maas in de ^tfeek van h©t bosoh van Avocourt. Dei Fransçhen brachten gevangenen mee. Twee aanvallén der Duitschers, na een verwoeld' bombardement op d© Fransche steriingemf va n'het bois de Chaume en in Lotharint-' gen in de stre©K van Avocourt uitgëvoe-rd>: zijn afgesllagen. D© Duitschers leden gevoe^' lige verliezen en liete(n den Fransçhen ge-vangenen.In den boven El'zas drong ©en Fransche) afdeeling in Duitsch© schansen 1©a N.AVi. van Bisée in d© sireelc van Seppois. Na de'] stellingein gi-ondig te hebben opgenoim©u, de' schuilholen opgeiruimd en materiaal bemaeh-tigd te heibben, keerde ze voltallig in d© Fransche linies terug. ïaii het Zuidelijk front- « Het italiaansche legerbericht. ROME, 9 November. IStefanî.) Offfc ciee«l : De troepen blijven' in de stellm. gen, voor den tegenistand uitgekozen, aan-komen en zich versterken. De achterhiae-deafdieeiingen en dekkings-d©Liaehem.entefl gaan voort met den tegenstander dappep en onveirmoeibaar op te houden. Uit MesopoTamië, Het Engelsche legerbericht. LONDEN, 9 Nov. (Rouler.) Officieel: zuivejen van bet slagveld van Tek'rit/ wordt vqorlgezet. Een groote hoeveelhcid; ooalogsmia.teriaal werd, behalve het reeds itt' fret stafb'ericht van gisteren gemelde, nogf aangetioffen in hoofdzàak kanonnen en mu-j niti© voor klein© wapenen. Het totale aanta# gevangenen, dat soc'ert 2 Nov. is gem:i.akt,i oedraagt 319, waar nd^r 17 oSicieten. Efeni^ groof aanfal Turks oie doodea zijn feegraven. \

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes