Belgisch dagblad

697 0
16 november 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 16 November. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 26 november 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/9882j6920p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

T Se JTaargaiï» DONDERDAe 16 W O VEMBER 1916. ÎVo. abonnemebten. Per 3 maanden voor Nederland I 2.50 franco per post. Losse aammers: Voor Nederland 5 cent voor Buitenland 7Vs cent. 1 Den Haag, Priasegracht 39 Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD AD YEETENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50: elk# egel meer f 0.30; Réclamé! —5 regels f 2.50; elke regel leer f 0.50. London : Dixon House Lloyd* i.venue E C. Parijs : 7 Avenue d'Antin 7. m» «aw iiimi sa» ssees gpp? tSsssraaS^ Bestuurders: Dr. TERWAGNE — GH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du CASTILLON. BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE^ ~~ I ~~~ " * —-—— DUITSCHE INZICHTEN. Bij k'eizerlijk decreet is de onafhankelijk-heid aaii Polen toegezegd. Hetzelfde is ge-beurd door Frans Joseph van Oostenrijk voor Galicië. Deze politiek wordt in de volgende bewoordingen toegelickt : „Poolsche bevolking: sinds tientallen van jaren staat gij onder het juk van het Rus-sisch tsarisme aile politieke en individueele vrijheid in U immer geweigerd geworden; in uwen bevrijdingskamp zijn er honderd-tallen der uwen als slachtoffers geva,llen van het Russisch slavenjuk;on?e legers heb-ben U ontrukt aan u maar al'te lang marte-laarsleven ; ' voortaan zijt gij vrij en naf-hankelijk; . Toon U nu dankbaar voor de onschatbare diensten die gij ons verschuldigd zijt ! Verde-dig U tegen ûwen erfelijken vijand, het tsarisme!"In den staart zit het venijn. Duitschland heeft militaire hulp noodig ; het komt te kort aan menschenmateriaal. Het redmiddel voor dezen noodtoestand lag in de sschijn-onaf-hankelijkheidsverklariiig van Polen. Ette-lijke duizenden dienstplichtige Polen zullenop geroepen worden, niet om den rechtstoestand-van hun rijk te verdedigen, maar om Duitschland vôor onciergang te redden. Achter Polen zal waarschijnlijk Vlaanderen aan de heurt" komen. Hier, zooals ginder, hebben de Duitschers op bewonderenswaar-dige wijze hunne demoialisàtiepolitiek door-gevoerd. ' Al wat er m Viaanderen van af November 1914 is touw gezet, te beginnen met de VJ^msche Pcst, maakt deel van, een wel beraamd plan : detîenheid in België verbeuren ; de Vlamingen opsetten tegen Iran regeering door het vervlaamschen der Gentsehe IIqo- - geschool en het invoeren van de bestuurlijke • scheiding. : Wanneer dit ailes kant en kàaa - zal zijn, zal de Duitsche Keizer aan de Vlamingen . zeggen: ,,Uw wil is geschied. Ik heb u gegeven, wat l u altiid geweigerd is geworden door uwe re-geering ! Ik reken nu op uwen steun voor , de verdediging 'tôt behoud van wat U zoo : dierbaar is ! Vlamingen sluit u aan bij het ' Duitsche leger om de overwinning te verze-l keren tegen uwen erfelijken -vijand, de Belgische Regeering!" De Duitsche politiek in Polen is wat zij . is in Vlaanderen: de hangende politieke pro-blemen uitbuiten tegen de bestaande au-' toriteit om des gevailend qp de hulp en den ; steun dezer bevolking te kunnen rekenen. Eenige Vlaaûische fanatiekers onder den dekmantel van ,.activisme" hebben zich ge-leend tôt dit verrade swerk. Zij hebben zich l voor immer uit de Belgische samenhoorig-; heid gesloten/wat er dan ook moge gebeuren. : Het activisme van Augusteyns, Henderickx, Jacob, Borms, Picard, Declercq, Meert en • anderen is een onderdeel van de Duitsche i politiek in België om 4er geschikter uur een l- Koninkrijk Vlaanderen onder Duitsche he- • gemonie te kunnen afkondigen. Wat in Polen reeds werkelijkheid is, staat Vlaanderen te l wachten. De toestand van ginder, is de , toestand van hier. De Belgische. Vlamingen staan pa 1 te- - genover den bezetter en zijn Vlaamsche ha:nd-langers. Bij den terugkeer van onze Regeering zal er ,,table rase" gemaakt worden; : niets, hoegenaamd niets mag er van von Bis-' sing's werk overblijVen. Wij zullen de taak, stop gezet door Duitschland, hernemen en trachten te volvoeren tôt heil van België' j en Vlaanderen. BE T0ESTSMB \ * De Bnlten zetten liun opmarseh voorfc en veroveren Beaucourt, in a'fwacht'ngi dat zij Serre nemen, Serre een plaatsje dat reeds langs het N.O. is omsing'eld. Meer dan 5000 gevangenen zijn reeds in h an den van den ovorwinnaar cevallen en zij komen steeds binnengsstroomd. ' Die gevangenen zijn meestal Beieren, belMorcnde tôt de bests vechttroepen van het Duitsche leger. Dit bcwijst hoe de demoralisatie het Duitsche leger ver -"vroest.Het artilier'evuur der Franschen is zoer lievig in het zuiden en in het noor-v don van de Sonune en rond Verdun. Laat ons niet verwonderd zijn, als wc niorgen of . overmorgen belang-rijk nieuws vernemen ten gunste van onze dappere bondgenooten. — In Macedonië vorderen de Serviërs en behalen steeds voordeelen in de vlikte van Monastir. Zij worden ondersieund aoor de Franschen. Aan de Roemeensche grens weerstaan de Eoomeinërs steeds dappei-, Aan de Oit zijn zij echter genoodzaakt geweest te wijkei*en in het Jioeldal heeft de yijand een dorp genomen. . Falkenhayn heeft versterkingen ont-vangen, ontnomen aan het westelijk front. Daarvan maken de Engelschen gebruik om de Duitschers aan de Ancre te slaan. De Koniiîg der Belgen en zij ne regeering. De leden der regeeiing hebben ter gs-legenheid van den naamdag des konings het volgende telegrani tôt Z. M. gericht: N'oor de derde maal tijdens den langen en hardnekkigen strijd tusschen do legers, die het redit verdedigen en de Duitsche legers, werktu;gen van verôve-* ring en verdrukking, bieden de leden der regeering, als vertegenwoordigers van een volk, dat gedoemd is tôt de stilzwij-gendheid des doods, Uwe M. de hulde van hun trouwe en eerbiedige toewiijding aan. Zij betuigen hun ontroerde bewon-dering voor zijn %delen koning, die se-dert twee jaren met een onwrikbaar ge-moed op de Vlaamsche duinen wacht, tot-dat eindelij'k do dageràad der bevrijdiHg zal gloren. De huidige ure is bij uitsfek veront-rustend voor ons rampspoedig vader -land. De bezetting door vreemden wordt van: dag tôt dag oiidragelijker en wree-der. Na de nijpende belastingen, de wille-keurige veroordeelingen, de teleursteilin-gein, gaat fie Duitsche militaire overheid thans over tôt het wegvoeren op groote schaal van gezonde burgers, zij sleept ze zonder mededoogen van stad en lànd weg en vervoert ze als menschelijk vee, om hen over te leveren aan dwangar-beid. Deze barbaarsche wijze, om aan het "V laamsche ras te bewijzen, hoe ; valsch zijn bezorgdheid was voor de le-i venskracht en de rechten van dit ras, tcekent_ de schaamtelooze huichelarij van den civielen gouverneur. De aanslag, hans tegen de vrijheid der Belgische burgsrs begaan, logenstraft de leugen -ochtige beloften van den vijand. De regeering lijdt smartelijk met den, Koning jriee onder elke nieuwe wonde, Avaarmea het land geslagen wordt, doch ien spi-t van het bittere martelaarschap, dat door het Belgische volk manhaftig Wordt gedragen, zijn regeering 'en. koning zeker van de overwinning en de wrako. Zij geloovcn in het ànverwoest-bare voortbestaan van Belgié^cn zien helder in den duisteren nacht. '-rie ons thans omhult, de roemrijke toeKomst van het vaderland glanzen. queviHe," Carton de' \Yi5jS,'1 l^êyens," 8er-ryer, Poullet, Van de Vyvpre,. Heileput-tc, Hubert, Renkin, Segers, Goblet d'Al-viella, Hymans, Vandervelde. Een twcede telegram, van Kamer en Senaat, onderteekend door Schollaert en O-ohlet d'Alviella, vert^lkt dezelMe gé-vo'jlens van verontwaardiging en van verknochtheid aan het vaderland. -. ir — : AH— iivuiug inLiMciijo uaaiuuag te i&msterdlaBs!!, ' Van onzen correspondent: Het ruim gaboaifw Bellevute, in de Mar-nix&traat, was Ddnsdag gansch bezet. Aldaar wierd de naamdag van den Koning der Belgen goviard. Het î&est was georganiseerd door L'Eclio Belge, onder de hescherming, van het Belgisch coiniteit van Amsterdam. Op den ©ersten rang ' beVonden zich de Tielgische cdnsul-generaal van der Aa, me-vrouw van der Aa, de geallieeMe consuls, het Bielgisch Kamerlid August Baemdonck, hurgemieester van Lcflcieren, enz. De hosr ingénieur Delhez verwelkomdé dei gasten op een tweetalige redevoéring. Als Waal spreekt hij zuiver Kederlandsch. Léonce du Castillon, hoofdredact&ur vaa het Belgisch Dagblad, hield een rede in het Viaamach. Na hulde te hebben gelbracht aan den grooten Koning van don Yser, wees hij op het lijden der Belgische, broeders van het bezette land (en op de deportedie àn massa, naar Duitschland. Tegenover de trouwte en de verknoicht-heid der Belgische natiie, stelde hij het ver-raad van een handvol Vlamingen, di^ met den vijand heiulen en uit zijne 'handen de Vlaamsche nniversiteit aanvaarden, in het licht. ,,Ons eierste werk zal zijn, riep de spreker uit, in het bievrijde land, die hoogeschool a[ te 1)reken tôt in hare fundamenten. „Van de geechenken |eîi de hervormingen •van den vijand willen wîj niet, dat er een brijzel van overblij'ft!" Stormachtig applaus, dat minuten duurde, bcgroietle die vei'klaring. Charles Bernard, van L'Echo Belge, sprak een zeer literaire rede idt in het Franscn. Hij herdacht de geschiede|niis van België's heldhaftigein strijd van 19i4 tôt nu. Van een v'oorbarigen vrede met dp moordenaars van Dinant mag nooit (s'praak zijn. Wij zullen overwinnen. Dit bewijst het offensief aan de Somme, waar onze dappere Britsche bondgenooten een groot sucées hebben behaald. Geestdriftige en langdurige* toejuichingen bewiezen den knaptpien redenaar, lioe het publiek zijn woorden goedkeurde. Dae volgde ee-n piuik concert. Dien uitbun-digsten bijval oegstte er de higier Danlée, de meesterzanger van den Brusselschen Miunt-srhouwburg, pVfevrouwi Noots, prachtig aïs voordraagster, Mej. De Val, met haar nach-tegaalstem, den heter De Klerk en aile artiste^. Allen werden gfelbdsseerd. Na dit hetogelijk fefâst had t^n huize van den consul-genraal van België eteln intieme receptie plaats. ! , • Eitn adresboek, dat aan den Koning zal worden; ji.estuiurd, werd gretig onderteekend. Links en Redits. Een nobelprijs voor prof. Hamburger. Volgens Svenska Dagbladet te Stockholm is men ,in wetenschappelijké kringen van meening, dat aan prof. . H. J. Hamburger, den Nobelprijs voorjdiy-siologie of scheikunde zou zijn toege-kend.Prof. Hamburger is in 1859 geboren en sedert 1902 prof, in de physiologie aan de universiteit te G-roningen. Onderluitenant Franchet d'Esperey Den 25 October is roemrijlc gesneuveld rond Verdun, de 19-jarige onderluitenant Franchet d'Esperey, zoon van den op-perbevelhebber van do groep der legers van het oosten, een der helden van den slag aan de Marne. Wie za! Koning van Po!en worden Von Beseler, de Duitsche held. die het Belgisch # leger uit Antwerpen liet ont-snappon, wordt regent van Polen, om-dat Duitschland en Oostenrijk liggeri te vitten over de keus van een Koning. De Duitsche keizer wil een zijner zonen als koning zien kronen, de koning van Beie- i ren zijn broeder en de François Joseph een aartshertog. En de Polen ? Zij tel-len niet. Zij kunnen het kanonnenvleesch leveren en zwijgen ! En dan spreekj; het Duitsich manifest van het ,,Konstitutio-neei" Polen ! Op beyel begane Bulgaarsche gruwelen.-De volgende volzinnen toonen aan dat zelfs het Duitsche geweten opko.mt tegen de door Duitschlands edele bondgenooten begaue wreedhedeii. Zij bevestigen tevens het feit dat de Bulgaarsche troepen van hunne onder Duitsch toezicht staande offi-cieren het beveî hebben gekregen om wreed- | 1 heden te begaan. De ,,Germania" drukt zich als volgt in -het lioofdartikel van 21 Octoher uit:- Met de ,,Reichsbote" (een protestautsch- i conservatief blad) betreuren wij het geclrag van den Bulgaarsehen generaal, die m een f door hem uit'gebracht îegerorder, de soldaten \ tôt gruwelen jegeas de Roemenicrs aanspoort. , aelf .ondbisteMjk en ' maatregelen niet geduld worden.1 ££2f4dings--vaPdientier juist op gewezen te worden dat zelfs in de benardste oorlogstijden de voor-schriften van Christus en zij ne vijanden met lieîde en geiiade te behandelen blijven be-staan.' En onmiddellijk onder . dit protest staat er in vette l^tters gçdrukt: ,,De aetie onzer onderzeeërs m de Middellandsche zee en in de Noordzee." Op bladzijde 2 vernemen wij dat de Centrumpartij Hindenburg graag bij een geintensi'fieerden onderzeeoorlog al haren steun zal verleenen. Op bladzijde 3' wordt er gerneld dat het Lagerhuis de zitting moet schorsen omdat Zeppelins Regent stieet, Bond street en zelfs de naaste omgeving van Westminster Hall rijkelijk met bommen bestrooiden. In dat verhaal wordt er tevens — met een voldoening die genoeg van den bij de Duitschers heer-schenderi Christelijken geestestoestand ge-tuigt — gemeld dat er 188 personen bij den Zeppehntoch over Sheffield om het leven kwamen. (Het'juiste aantal dooden was toen in wprkelijkheid 'maar 11.) Maioor Moraiit's voorspelling. Naar aanleiding van het aan de Somme vastgcstelde ovezveicht der geallieerden op ' het gebied van zware artillerie, zullen wij aan een in het ,,Berliner ïageblatt" van 26 October 1914 door Moraht gedane Voorspelling herinneren: Sommigen vreezen maar steeds dat de Entente ons, in den loop van dezen oorlog, met nieuwe zware kanonnen zal Veirassen. Ka-nonnen, zooals onze 42 centimeter-houwitsers, kunnen zoo maar in geen oogwenk gefabri-ceerd worden.. Jaren ga'an voorbij alvorens de voor het fabriceeren dezer kanonnen ge-bezigde machines iii gereedheid worden gebracht en vele proefnemingen dienen er te worden genomen om zich van de gtabiliteit en het weerstanclsvermogen van het meuwe geschut te vergewissen. Het vervoer van ztdke monsterkanonnen maakt de kwestie nog veel rngewikkelder. Al deze vraagstuk-ken vergen lange en grondige onderzoekin-gen. Wij- kunnen rnert zekerheid bcweren/ dat, in den loop van dezen oorlog ten minste, den vijand geen k»anennen ten dienste zullen staan om met de onze te wedijveren. EHief jaaichf. He.t juicht! o! dat ik het jubelen kon Op heldere, breede geluksklavieren ! Mijn loutere, luide _ vreugde uitvieren Als blauwe meren hun Junizon! Den gloedwitten hemel wilde ik witter-, En inniger bij mijn heerlijk lief, •En hooger dan ooit zich zon verhief Mijn leven verruimd in 't blank geschitter ! Mijn leven! wij willen u samen leiden Langs zingende wegen, door wuivend gewas; Zon-lanenJ ontsluit uw gejuich voor ons beiden, Want 'k jubel, alsof ik Lente was! MARTIN PERMYS. Uit : „Verzen," Britsch offeisief aan de Ancre Pe BpitSen — 33e hebben 2S k'asuonaie e» 4SS3 masa gesiomen. — ¥oordeeleia der liaiianen ep den Proîest derielglsclierepenag De Belgische regeering heeft de onzij-dige mogendheden een protest gezonden tegen de wegvoering door de Duitschers van Belgische burgers, die tôt dwangarbeid worden genoodzaakt. Het protest herinnert aan het besluit van het Duitsche hoofdkwart'cr van 3 October 1916 en zegt, dat de Belgische regeering uit stellige bron • weet, dat Duitschland in grooten getale burgers uit B'elgië wegvoert. De. regeering vreest dat de deportatie zich weldra over aile pro-vincies zal uitstrekken. Drfitschïand voert ter rechtvaârdiging aan, dat deze njaatregel strekt om lni-heid te voorkomen en schuift de verant-woerdelijkheid voor de werkeloosheid in België op Engeland. H# voegit er bij, dat de Belgen in de takken van nijverheid, die met den, oorlog geen verbond hou-ien, te werk worden gesteld. De Belgische regeering antwoordt daarop, da 'er geen gebrek aan werk zou zijn, indien Duitschland de nijverheid in Belgia niet had ontrederd, eerst 3oor de wegneming van grondstoffen en machines en ten flotte door beperkende bepalingen voor den uitvoer van voort-breng&elen naar Nederland, de eenige nog open mairkt. De Belgische werkman ïs heel ijverig en als hij geen werk leeft, dan is dat omdat hij niet wil wer-cen voor den vijand, ten nadeele van zim vaderland. De Duitsche regeering ivil nu de Belgische' Averklieden dwin-Duitsche werkkx*achtcn te vervan-;en, die dan naar het front kunnen gaan. De Belgische regeering geeft de be-ichpafde naties kennis van deze onrecht-nat:ge handelwiize en teekent' daartegen ^rotest aan. Belgische burgers. Naar de „Daily Chromiicle" meldt, wordt ran gezaghebbsnde zijde uit Rome vefklaard iat de Paus, de Presideait van de, Vereenig!de : tateu en de Koning van Siparije een krach-t'i ; gcmcenschappelijk protest voorbereiden tegen de wegvoering van de Belgen naar Dailschland. IHeea0 s©lelateBi eeî meer «esrso^staaâg. De correspondent van De Tijd te' Iveulen bericht: Terwijl de moeilijke verdediiging van steeds uitgeîirtdder Ironten aanhoudt, is een nieuw gevaar opgekomen, dat op dien- duur het mcc-st ernstigie van aile dreigt te worden. Het bestaat censd^els uit een tekort aan soldaten, anderzijds uit >een onvoldoenden voor-raad oorlogstuig. lien moiet dit gogd vers t aan. Bij 't uitbrc-kem van den oorlog was het land gereed voor een zegevierenden opmarseh met eén groot, welgeoefq-nd leger en schier onuitimttelijk schijnendç réserves. Op zulk een jarenlan-gen, over zoo duizenden en duizenden kilo-meter lange froniien en met zoo reusachtige miuiilie gevoerden strijd hai^ èchter ook1 de générale staf niet kunnen rekenen. Maar de lîïuilsche, spreekwoordi&lijk geworden or-ganisati©, sçhaxte ook hier raad —• erst na den otirlog Icu-nnen feibon en cijfers worden hsgfeged'œld over den bouw van de nieuw reiuaènfabrieben, liet -omzetten van de han-dels- in oorlogsindustrie,. het herscheppen van vreedzame nijverheidsfahricken voor krijgsdoeleinden, en mien zal dan reden- heb-ben, om opnieuw de D'untscbo volkskracht te bewonderen. Maar zelîs deze ' ongehoorde productie van oorlogsmateriaal bleek onvoldoende voor h t këeren van de aanvallen der vijandelijke productie, zooals die aan de Somme en elders zoo verbijsterend is geb'.ekon. Zoodra Hindenburg het oppercomrnando zoa aanvaarden, ..was dan ook zijn e^rsbe eisch het ont-zaglijk uitbreiiden van den oorlogsaanmaak, opdat deae met die van de Ententc-landen, — waar men in sLilte getracht hcieft, Duitschland on dit gebied te boven te komen — geiijketi» tred zou houden. En zoo zal tijdens dein winter hier en over de zeeën dj strijd vodmçmelijk worden vobrtgezet — of lie-ver worden getracht eign beslissing voor te boreiden — dn do kanonnenfabrieken, de mninitiiewerkplaatsen, schdeipswerven, vlieg-tuigloodsen ©nz. (De Entente was de laat-ste maanden met ongehoord groot^ vliegtuig-legers boven de slagvelden vcrschenen, waar onmiddellijk ils bieproefd daar/-©ven sterke legers tegenovi&r te stellen, en é4rlang zal men ier de" gevolgen van zien in een lucht-oorlog, zôô reusachtig, als niemand by het uitbreken van het Europeetsch conilict had gedroo^nd.) Maar ook soldaten moeten er bij hon-derden en hondardduizenden meer komen, om de gapingan in de oude te vullen en nieuwe legers i& vormen. De fronton zJijn S08assaii®lifiiigB Het Berl. Tageblatt heeft eea arfikel van den landraad dr. Richard ireund, waarin deze de noodzakelijkhedd van invoering van burgerlijken dionst-plicht bepleit. De aanstaande winter — zoo zegt hij zal aan aile kanten gebruikt worden, om het militaire front te versterken, " da leemten aan te vullen, nieuwe legers t® vormen. De verst'erking van het militaire front mag echter nooit leiden tôt een in gevaar brengen van het economischa front. Dit laatste vormt de voorzetting van het militaire front, en als het eco-nomische front ingedrukt of verbroken wordt, dan is het gevaar voor een on-gelukkigen afloop van den oorlog vooY de centralen even groot als bij het zwich ; ten van hun militaire front. Tôt dusver is het Duitschland" gelukt het economische front ongeschokt te handîi haven; bijtijds dient gezorgd te worden, dat dat zoo blijft. De steeds vermeerder; de oproepingen Voor het leger, diedooi een mogelijke verhooging van de tijdsgrens voor den militairen dienst-plioht" nog grooteren omvang kunnea aannemen, onttrekken aan' het econoxni- . sche leven werkkrachten, voor- wier aan-vulling tijdig zorg gedragen moet worden. Het komt erop aan het aanwezigç arbeidsreservoir leeg te p_ompen, de braajt liggende arbeidskrachten te gebruik en,. De gewonS arbeidsmarkf levert thans meerendeels mi nder ~ deugdelijke werkkrachten.Hoe meer mannen er soldaat worden, hoe meer de openbare en particulière bu-reau's van allerlei aard daaronder znl-Ten lijden. De nijverheid, met name « d* U\3l'bi"WWrijMi|in - s/wi - . - — 0 _ u(—• ontzien worden. Zij zal voor aanvulllng zoo goed aïs niet in aanmerking komen. In jie andere fabrieken zal de vervan-ging van mannen- door vrouwenarbeid een groote roi blijven spelen. Ter vervanging van de hoofdwarkorgl zal men echter een ander réservoir moep ten aanspreken. Aile menschen van beih derlei kunne, die geen werk verrichtenl maar daartoe nog in staat zijn, moeteai meehelpen. De schrijver denkt daarbii, vrouwen daargelaten, in de eerste plaatg aan het heirleger yan gepensioneerde la* ge en hooge ambtenaren, ' van gepensioneerde officieren van aile graden, vaà renteniers en door den oorlog werkloo| geworden menschen van allerlei stand, | . Als de soldaten te velde onder d^jj j grootste ontberingen en inspanningeai'j voortdurend hun leven op het spel zetten en met hun lichaam het economischa front dekken, kan wel van iederen Duit-scher achter hetc front verlangd worden, dat hij zijn arbéidskracht tôt versterkinjg van het economische front gebruikt', Daarom wil hij îegenover den militairen dienstplicht den burgerlijken dienst-plicht stellen. De laagste leeftijdsgrens zou 16, da bôogsfc 65 jaar kunnen zijn- Personen, die reeds geregeld bezigheid hebben, mouton natuuriljk in- den regel daar .meô voortgaan, ook dient men rekening t§ houden met bijzondere verlangens ten aanzien van den aard van het werk. Maar als het niet 'anders gaat, moet d? dwang tôt werken in een bepaalde b&-trekking ingevoerd worden. Met name moeten de oorlogenijverhei^ en de burèau's van de oorlogsinstellinr gen van de noodige werkkrachten voor-zien worden. te .geweldig, en Roemenië heeft nieuwe eischen gesteld. Vandaar de pogingi, oui thans Polen weerplichtig,\ te maken* ieta. -wat niet zoo schijnt te gelukken, %ls mea zich had voorgesteld (hier later over)1. Vandaar ook het recruteeren — o-I ho0 mén het noemen wil —■ van Be 1 gi-sche burgers om Duîtschi strijdkrachten voor anderf doelein'den vrij te maken. Het is waar, "dat Duitschland den oort log,. dien niemand zôô uibputtend voor het vaderland had gedrootmd, hartgronj-■ dig moede is, en liever vamdaag vredi zou sluiten dan morgen. Maar inmtddelf rust de opperste legerleiding, het soldai teslve Duitschland toe — en ik weet, da/t' in Oostenrijk de vo'orbereidseletn niet g&-ringer zijn — voor het weerstaan aaig1 de te waichten Emtente-stormiloofpen op 1 een wijze, die aile verbeelding te bovemi gaatA Als de volgende maand ook allé Duitsche burgere — de wet ligt geToedj — voor don algemeenen weerplicht ini dfl| fabrieken worden opgecomimandeerd, ^ nog slechts vrouwen overblijven, aal imonl er wellicht eenig vermoeden van krijgen. «

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes