Belgisch dagblad

1256 0
31 oktober 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 31 Oktober. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 18 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/7h1dj59998/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

S2e Jaarganflf iîinsdao sx ocxober 101e. P*o. 40 - -W- mm BELGISCH DAGBLAD ■W. ïmî ABONiNEMEïïIEN. Per 8 maanden voor Nederland ■ f 2.50 franco per post. Losse nummers: Voor Nederland 5 cent voor Buiïenland 7Vs cent. Den Haag, Prinsegracht 39 TAln^AArk ori A i^min 74SR Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du CASTiLLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. s / * » ADVEETENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50: elkv regel meer f 0.30; Reclameâ i—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon Honse Llojds Avenue E C. • Pariis : 7 Avenue d'Antin 7. OOSTENRIJKSCHE REACTIE. Het van kant maken van grasf tSttiergkh heeft gewezen op den ver-echrikkelijken toestand waarin Oostenrijk verkeert. Fritz Adler heeft zijne roekelooze daad juet gepleegd zonder peden. "Wij nemen niet aan dat hij krankzinnig -was. Alleen de verbittering om den dwang en de el-lende die bij om zich in zijn land zag, kan hem hebben aangespoord in oorloge-verdwazing den eersten minister met ko-geîs af -te make-n Sttiergkh, die een reactionair van liet zuiyerste water was, • weigerde het parlement bijeen te roepen, hoewel in den laais.ep tijd de. Yôikswil duidèlijk wer,] uifgespiioken. Van aile oorlogvoerende staten is Oostenrijk de eenige die zich prineipieel tegen de lier ne ru in g van het parlementair leven verzet. Met lmg, gejeden namen een 6-tal O'ofBten-rij'îsehe hoogleeraars van de verschillen-do p'Mitiëke partijen het initiatief om eene groote vergadering te iaten houden. Aïs eerste spreker zou optreden een be-. keiwl Jceraar van Staa'tsreclit aan de universheit, te Weenen. als volgende spre-keis zouden het woord voeren de président van het huis van atgev^jirdigden e:i be'iîe onderpresidenten, een christelijk s ciaal en een sociaal demokraat, de ook in :?e7gië niet onbekende Pernerstorfer. Niet minder dan 15.000 uitnoodigings-kaarten werden uitgegeven. Wat g coeur-dé!? De* regeering van -vvijlen graa! Stûergkh verbood die vergadering. 'Wttfjn:x. a.i.:v mm i —i Dit was olie op het vuur. De agjta-tie voor de bijeenroeping van het parlement nam toe, spijts den staat van be-leg en allerlei hindernièseà^ van weg© de poiitie- De aanslag van Fritz Adler béait niet lang die oewegjng gestuit. Aan hooger hand heeît men wel het gevaar van den toestand moe'en inzien. Dit verklaart de benoemàng van V'an Koerber aan het spits van het kabinet. v Zal bij de onontheerlijke hervormingen tôt stand brengen ? Oostenrijk is een rotte staat. Men zou met priem en vli©m in zijn lichaajn moe-ten snijden. Men bepatflt zich bij apo-thekers^ranken en plaasters op een hou-ten been. Von Koerber, die reeds het roer in handen heeft gehad, neemt een zeer be-zwaarde erîenis over. Het yergelijk met Hongarije, dat zonder het Oostenrijksch parlement en onde-r het diktaat van Tig-za nog niet is gesloten, moet opge'ost worden. De verzorgjng van levensm'ddelen en. de bijlegging der gescliillen onder de ver-schillende volkeren zijn een werk dat niet gemakkelijk is. De nieuwe minister-president is vrij-zinniger dan. zijn voogamger. Bij hem is de bureaukratie^ uit den booze, Hij is ook de man niet om zich blind te onderwerpen aan de grillen der Hongaren. Hoe hij positie zal nepien tegen over de eischen van Oostenrijk's leen-lieer. Duitschland, dient aïgewaéht. OÈ TOESTAiiO ïen Noord-Westen van Lesboeufs hebben de Engelschen verscheidene helang^, i-ijke vijandelijke schansen veTmeesterd. Janiiner maar dat heu gevechtsterrein vea'-schrikkelijk modUeracht'g is. Het regen-weder is natuurlijk hinderlijk, maar wie voorspelt dat de legeroperatien zullen on-dorbro'cen worden gedurende den komen-I den winter, heelt het mis. Po 'geallieerden znllej steeds xoort-gaan de Di:-'isehers voor zich op te drij-ven.Wat Hindenburg ook al verklaart otver de oneenbaarheid van het Westelijk front is* opscijderij, goed maar om het wan-kelend vertrouwen van Duitschland reeht te h)ud!n. Men begrijpt dat de afgod niet mag vérklaren ,dat het front kan gefor-ceerd worden. .!>;•• geîijfce verklaring zou al te gek Weven. f>e '"ranschen lie';ben ook nieuwe vor-derii en gemaakt tusschen Sailly-Sailli-les en Biacbeé. De tegenaanvallen des vijands werden met succès afgeslagen. De Roemen:ers herstellen zich van hun- ■ ne tegenslagen nu zij^vooral op hun Noorùeîijk iromt. vechten en de Dobroedz-ja groitendeels hebben onîruimd. i 'e Rôemefniërs zijn des te meer te prij-zen, daâr zij aaift de Zevenbergsche grens op eigen' houtje vechten zonder hulp van fle i-ussen die enkel in den tiitersten Koord-i3os"ielijl:en Jioek zich bij de Roe-men''ers, aansluiten. Het is eehter absoluut noodig dat de moe ;ge kleine i/atie niet verpletterd wor-de winneer hulp in d© bnurt ka.n gevon-ft . den \rorden. Iiti'f-sehen hebben de Roemeniëtrs in ■ Jin-vàllei de ' Beieren goed geslagen. Twee batterijen van 105 -c.m. houwitsers, die 18 krlonreiers ver dragen, zijn door hei> genomen en onmiddellijk tegen den vluditonden vijanJ gebruikt. jJe Italianen hebben successen op het Karstplatoiu te boekèn.. De Bulgaren liepen_ ook eene neder -laag op aan de Stroema. De Serviërs hebben in de bocht van de Tserna succès behaald. De Franschen vermeesterden een dorp In Armenië leden de Turken een ne-derlaag.De Duitscliers hefcben een zeer govoe-lig verlies geleden I in hun luchtdienst door het sneuvelen .van kapitein Bëlcke, die zijn 40n vijandelijk vliegtuig had neeréescholen en nu bezweken is. *" ' D'i iiGfilBBklËp, van iei m i® Yssr WaFis. . ITijdens de piéchtigjheid tôt herdenking van den slag aan den YseK te Ste. A-dresse was de hemel bewolkt, maar het regende niet. De geiheele stad was met de Belgisehe kleuren en die der bond-genooten.Dm 10 uiai\ kwamen het vaandel en de niuzielc van 11 et 12de Belgisehe linie-re-giment, die zich voor Dixmuiden met roem averdekt hadden. De menigte juich-ie de krijgshal'tige liouding van het es-korte uitbundig toe. ' 'o myziek stelde zich met liet vaandel " het ministerie van oorlog op, gi&-, " ■ eord door Belgisehe gendarmœ en ' zeesoldatem van admiraal Ronarch. ' ! rlgische gewonden kregen een aehter het kordon der troepûP Ai le leden van de regeering, en het corps diplomatique, benevens de Fransche mi-nister van marine Lacaze waren et,m-wèzig. Ook werd Wenitsje, gezant vaa Servie, opgemerkt. Generaal Jungbluth, vertegenwoordigde den koning Het vaandel werd ontplooid en generaal VVielemans, cheE van den Bel^isclien generakn staf, omringd door de jgene -raalsi MbIsai'. Servais de dxuHna ' Ln admiraal Varney, bracht het saîuut, ) onder de kreten : Leve België! Leve dè Koning ! Leve Frankrijk! Leve onze dap-pere kameraden van Dixmuiden! Op dit ooge>rt)lik drukte generaal Meiser het vaandel aan de lippen, terwijl de muziek de- Brabançonne, de Marseillaise en de S ambre et Meuse liet ho or en. Het voor-bijtrekken geschiedde onder een onbe-schkijfelijke geestdrift. Oni 3 uur had de herdenking van den slag aan den Yser ~ in den gxootan scliouwburg plaats. Er was een schilder-achtig publiek van Belgisehe soldaten en a,an den Yser verminkten, van Fransche en Engelsche soldaten en marniers. Schollaert presiideerde, omringd door La-eaze, den Franschen gezant, admiraal Varney, den pretect van de Seine, den hurgeimaester van Havere, den Engelschen gezant, generaal Wielemans en aile Belgisehe miniSIers. Schollaert. bracht in herinnering, dat er aan den Yser 11 duizend Belgen ge-sneuveld en 9 duizend g-ewond zijn. De i Broqueville las een teleg,ram voor van de Belgisehe gev,riterneerden in het kamp Man Zwolle, volgens lietwelk officieren, onderoi'ficieren en soldaten er prijs op stelden, zich een ganscher harte te ver-eenigen met de herdenking van de rpem-rijke daden der helden aan den LJzer, wiien zij hun hulde brachten, terwijl zij de dooden eerbiedig gedacihten. De minister-president sprak in het Fransch en daarop in het Vlaa-msch een schitterende. re|levoering uit, waarin de roem van de helden van den Yser werd verheerlijkt. -België had' vereenigd den opgedrongen oorlog aanvaard en het zou de wapenen niet nederkggen, voor-dat het zijn dooden had gewroken en met de bondgçnooten de overwinning bad verzekerd. Admiraal Lacaze heeft zich daarbij aangesloten en gezegd, dat na Luik, waarvan de wereldgesohiedenis zou blij-ven gewagen aïs van een roemrijk sym-bool, het Belgisehe leger zich op den Yser, uw Marne, zoo-zeide hij, terugge-trokken heeft, om met mijn mariniers de schoonste heldhaftigheid aan den dag te leggen. ScholRtcrt zeide bij de sluiting : De roem van de mariniers in onverbreek-baiar aan dien der Belgisehe soldaten verbonden. De muziek van het 12de linie-regiment ' ;-,peeîde de volksliederen van België en zijn bondgienooten. De geestdrift was on-beschrijfelijk.De Parijsche bladçn herdenken den dag, waarop een handvol Belgisehe soldaten en . Fransche mariniers won,deren hebben verricht, door vier Duitsche le-gerkorpsen, op weg naar Kales, tegen te houden op een lijn, die nooit meer is overschreden, en op die wijze nog vol-doende Belgisch gebied te behouden, om er de vaandels te planten. Belgen brengt een bezoek aan de bestendige tentoonsfelling der Society of Friends, Pletterijkade 12 (bij het HoUandsche spQor), Den Haaa. Links en Redits. Holland en de duitsche Universiteit te Gent. In de Toekomst sehrijft de Hol lander J. G. Sleeswijk, leeraar aan d< technische staatshoogeschool te Delft : ,,Door de Vlaamsche universiteit t'( Gent te erkennen als een nieuw Neder landsch Cultuurcentrum en door aan der bloei ervan mede te werken, doen wi; nationaal werk in den besten zin vai: 't woord." Uit die woorden zou dus blijken da Nederland een nationaal belang heeft bi; de veivlaamsching der Universiteit te Gent door den Duitschen overweldiger, Dit had de jongsto terechtw:ijzing van Wolff, van de rede van Von Bissing te Gent, reeds gezegd. Is dit waarlijk de opvatting van Nederland ? De „Grooi-Nederlandsche ' pers. Wij lez'en in dio N. C t. : Na«r aanleidoig van vragien in de pers, van waar de gelden komen voor Dietschc S t e m m e n, de T o o r t s «mz., schxiftt d« T o o r t s, dat <le uitgave van' D i e t s c li t S t e m m e n en De Toorts, alsmede he Groo't Noderl. Persbureau wordei bekostigd met (?) ïïollandscli geld. Teneinde d« tiitgave dezer tijdschriften en de werkzaamheden vian het bureau te kunjien be-stend'ig'Cn, lieelt zich thads hier te lande eei commissie voor een Steunfonds gevormd be staande_ uit de heeren : jhn\ mr. A. F. dt Savornin Lohman, Th. van Welderen, baror lîengers, prof. dr. H. D. J, Bodcnstein er A. J. van Vcseem. , De heeren De Savornin Lohiiian en Var Welderen lîengers zijn in geen opzicht ver antwoordelijk vobr de redactie." ,,Zij zutleii" allicht niet elk inzicht van d< leiders vrii de tijdschriften deelen ; zij heb ben eehter hun steun toegezegd-, omdat zij d< overtuiging hebben, dat de leiders van dez< bladen alleen en uitsluitend gedoreven wordei door warmo 'liefde voor den Nedierlandschei Stam on dat het algemeen dioel van D e ri- - - i t _ ; 3.. x - ». ^ lv . j —> — — van het Groot-N ederlaitdsch Pers b u r o a u : bevordering van tfié geestelijko Joe nadering tusschen Holland'ers, Vlarningen ei Afrikaners, hun een groot Hollandsch belang toeschijnt." Men zal willen opmerken, dat^de heereii Sa v'oniin Lohman en Van. Welderen, cerevoorzât ters zijn van V olksopbeuring. Die Groot Nederlanders dio meenen te zullen meeS ter worden van Vlaanderen in een verzwak België om Tmnne plannen, onder Duitsche be scherming te dienen, hebben, zeker geild ov© om het aldus in het water te gooien - wan het Ylaamschc volk zal nimimer duldeir da Groot-Nedealanders onbeschaamd zich m)et Be] gische politîek 'bemoeden, afblijven of slagen België's neutraliteit. Tn de Berliner Ta g, eblat heeft het vrijzinnig lid van den Rijks dag, Georg Gonthein gesclu-even ove! den vrede waarover Duitschland zoi kunneif oyereenkomen. Na vastgesteld te hebben datdekrijge lus't in Engcland steeds wakker zal ge houden worden, uit vrees dat Duitscb land v^n uit België, Engéland zonde ophouden zou bedreigen, sehrijft Gon thein : ,,Men zegt wel: na den oorlog worc België Engelsch of Duitsch. Er bestaa geene derde uitkomst. Toeh zullen d Beïgen uit dezen oorlog hebben geleerd dat zij op een valsch (?) paard gewe hebben. En wij kunnen België verplici ten de tegen (?) Duitschland opgericht vestingen te sloopen en in plaats var een leger een politietroep te onderhoi den. De naieve opvatting, dat wij- met h< bezit van België uit de verzegelde noorc zee en den ongelukkigen natten drie hoek vtrij komen, wederlegt een blik o de kaart. Want aan de Belgisehe kus kan men geene zeehaven maken voo] schepen met grooten diepgang. De monding der Schelde, waaraan An werpen is gelegen, is, men weet het, i Hollandsehe handen. Ongetwijfeld kui nen wij vanaf de Belgisehe kust Engi lands handelsmarine in oorlog, grooi ongemakken verwekken, doch zulks i geen doel dat de voortzetting derkrijgi maanden lang zou loonen. ' Dit zou de triomf zijn van het An werpsch niemand gedwongen soldaa waarvan de hoogedelgestrenge Adelfons Her derickx nog de stafidaarddrager is. Be gië zou dus tôt slagveld voor verdei oorlogen ingericht en weerloos overgt leverd worden aan de heeren Duitscher: wanneer zij lust zouden hebben er ee Slag te slaan. Versterkingen zouden c niet geduld worden. België zou tevens het eerste aizetgi bied voor de Duitsche camelote weze en van aile mottige moffen van beic stekse. Natuurlijk zou België onzijdig wez^e ten behoeve van dat bandietenraê. Zoover zijn we nog niet. Onze dooden van den Yser zouden u hun graf opstaan. De neutraliteit van België hebben c Duitschers zel£ stuk geslagen als et pateel dat niet meer te binden is.- Tegenoffensief der Roemeniërs De ERoemenâëps behaalden ver>scheidene sussessen. > Successen des* En^eEschen en Feanschen aan de Sommb. — Fransch succès aan de iaas. — ¥os*deringen den èéfviëe'S t in l^acedonië. — De ItaSiaraen vorderen den iCarst. 1 M sÉiljràj ii BbIêîg. ' Deportatie van den burgemeester | van Brugge. Graaf Amedee Visart de Bocarmé, bur - gemeester yan Brugge en lid der Kamer , die 80 jaren telt, is met zijn zoon aan gehouden en naar Duitschland gevoerd. Baron Albert Peers, burgemeester var Oostcamp, is enkele dagen lang in hech tenis genomen, maar werd later losgelaten De oorzaak van "die aanhoudingen is onbekend. Paul Vermersch in 't gevang. Tal van aanhoudingen hebben plaats , gegrcpen in de omgeving van Gent, waar de ontroering bij de b'evolking ziji , boogtepunt bereikf. heeît. Te Ertybelde hel ben de Duitschers burgemeester Paul , Vermersch, professor aan- de Hoogeschoo van Gent, aangehouden. Ter zeli^lertiit hebben^ zij zijn neef, notaris Hyacinthe . Vermeersch, provinciaal raadslid, ook vai zijne vrijheid beroold. Beiden bevinden zich op dit oogeoiblii in het gevang ,,de Nieuwe Wandeling.' De reden van beide aanhoudingen ligt t besloten in het i'eit, dat zij zich verze . he'bben werklieden aan de Duitschers a te staan om te gaan werken aan d< loopgraven. Beiden hebben insgelijks geprotesteeirc ! tegen de hoogeschool van von Bissing. | Deze aanhoudingen hebben een ont [ zaglijke beroering verwekt. i Afgevaardigde Boël aangehouden. 1 be lijst der aanhoudingen wordt al i ■ inede te deelen dat in het Centrum eea onderzoek geopend is tegen 32 personei i vioor het smpkkelen van brieveo. ; De afgevaàrdige P o 1 B1 o ë 1, zijne echtgenoote, de heer Colson, de echtge - noote Lefèvre, wi'er man in de Lente ge dood werd, alsook andere personen di zeer in aanzien zijn, werden reejis a^n - gehouden. De twee eersten zijn ondex t waarhorg van 150.000 mark te Brusse - onder toezicht gezet. Algemeen' vreest mea r dat de heer L'oison reeds zou zijn ge t fusilleerd,. maar 'tôt hed-en is dit niog nie t bevestigd. Het schrikbewind-Zaterdag 21 October vertrokken ui Bergen zes treinen met burgers. Al di ongelukken werden door de Duitscherc ^ weggevoerd om gedwongen artoeid il Duitschland te verrichten. f , Het arsenaal van Guesmes is om ringd met hooge versperringen van prik keldraad om de werklieden te bele^en d vlucht te nemen bij het verschijnen va gO^lIieerde vliegeniers. Deze ohgelukk: r gen worden dus werkelijk gedwonhen "zich desnoods te laten dooden. { De overdracht der Geiiisciie Universiteit Bij de "opening der Duitsche Hcogesûlioc e te Gent, heeît de rector prof. Hoffmann cei , redo gehouden als antwoord op de toesprat [. vaii von Bissing. Wij vind'en thans in de Duitsche pers es uitVoerig verslag dezer in» het Ylaamsch g [. houden rede, waarvan wij het volger.de on >_ 1 een en : p ' „De boodschap, die Uwe Excellentie or st zoo'eiven gebraoht heeft, heeft ons met wa: • voldtocniiig vervuld. De Universiteit van Ge: zal over eenige dagen wedêr. geopend wo t. den. Dit verheugt ons vpo.'al omdat liet oi q smartte dat hare deuren nu reeds twee vo! t- 3aren zijn gesloten gebleven tôt groote sch j- do van de hier opgroeiende jeugd, die lia e besten tijd zonder eenig voordeel voor zit S zeïf vertoor en tôt groote schade Voor h 5- ian<£ dat haar thans en in de toekomst nié dan ooit tôt ontwikkcling van aile- besclii t- bare geestelijke krâcht noodig i lueeft. On: t, voldocining wordt yooral vergroot door h besluit van Uwo Exc., om de Univèr&itéit ae l- hare oorspronkelijke bestemming terug te g 'e ven en ex de Vlaamsche taal als opifewii taal-in te voeren. Hiermedo wordt een d 3, hoogste idealen van het Vlaamsche volk vc n wezenlijkt, een idcaal, waarvoor dit volk s r dert 85 jaren geleden en gestreden heeft." Hoffmann zeide voorts, da't het begrijpeli 3- is - dat de invoering dei- Vlaamsche taal ai n de Universiteit door aile eoiit» en. onreci [e V'iainingen met vreugde begroet wordt, ma ook dat er van de andere zijd© met groc n overdrijving bezwaren worden gemaakt" e vrees geopperd wordt, die tôt tegen,\verpiE tegen dezen maatregel worden gebezigd. ] It profeesorën der Universiteit, die hunne v< plichtingeii getrouw en ia dienst gebleven zij le liebbea die bezwaren overwogen, doch >n moree]» of rechtelijke redenen gozien, die h or van korutai afliouden, het volk te dien' terwiil 'naar hmme ineenimc. ook geen v1 otaijdig patriotisme in deze • een bezwaar uit-maakt. „Voor de onafhankelijkheid vaa ons land is deze geheele vraag zonder beteekenis en voor den binnenlandschen toestand betee. kent de huidige oplossing immers niets an-dorn dan de afschaffing van een oud schreeu-wend onrecht, welks voortKJnren steeds wee>r , 'die eeniieid en kraclit van den staat in ge- • vaar brengt." Dit is het standpunt, waarop de mannen die • ©en leerstoel aan de Universiteit aanvaard ■ hebben, zich plaatstem en . dat geleidelijk, e&rst in dè besoliaafde kringen en vervolgens ook I in de lagere standen der bevolking is aanvaard.-,,Men kan dan ook wel zeggen, dat thans d« meerderheid van het Vlaamsche volk be» wust het besluit van Uwe Exc. billijkt, t1?-recht beseffend, dat het hier om een h-oofd-( voor waar do voor zijn bestaan als volk, zijn •geeetelijke en mate.-ieele welvaart en zijne ^ natuurlijke ontwikkeling giaat. BOVENDIEN HAD HET OP DEN DUUR NIET ANDERS KUNNEN KOMEN, WANT KORT VOOR DEN OORLOG HAD HET VLAAMSCHE VOLK EENSGEZIND DEN WENSCH TE . KENNEN GEGEVEN, DAT ~ DE HOOGE-; SCHOOL VERVLAAMSCHT ZOU WORDEN EN WAS ER ZELFS REEDS EEN WET3-t VOORSTEL DAAROMTRENT IN DE VOLKS-p vfeRTE GEN W O ORDIGING 1NGEDIEND. 5 T:Ioffmann zag -in het besluit van den gou-verneur-genersal een bewijs, dat deze zijn ^ plioht "volgons de -Haagsche conventie, n.l. d» ontwikkeling van het openbare leven, dus _ ook van liet openbaar onderwijs, ter hand te nemen, ernstig opneemt, zooals ook uit zijne pogingên tôt heropening van de Université^ to Luik is gebleken. Aile vrees of twijlel die nog mochten zijn blijven bestaan moeteo vCï3wijnca,_ nu_ de goav.-generaal nadrukke- i der Vlamingen geldt, dio de Gentsche hoog». i school tôt een Vlaamsche, een Nederlandschi wil gemaakt ziçn en daarom lot de gcc-ste< lijko ontwikkeling van liet Vlaamsche volj< - en van do NEDERLANDSCHE KULTUUR -moet dienen. ' 't Zijn ea Mpen Duitschers, ' ..1 De valschheid der Duitschers vindt zijn > yergelijk niet in gansch de wereld. Wij koesterden nog de naieviteit zeker® sociaal-democraten te mogen beschouwerii als minder mof dan de andere. t Ziehier nu wat de Tagliehe Rundschau e desaangaande mededeelt: „De vredesbetooging. ^egt de socialist Seinpeters in de „Glocke'' (De Klok), zou kunnen doen gelooven, dat de socialiste . . sclie Duitschers, beslist vijandig staan te-genover aile annexatie, Niets is me^r, e verkeerd. n „Ik, heb de gelegenbeid aile dagen met partijgenO'Oten te spreken en bijna alleWJ zonder uitzondering zijn annexionmsten. Zelfs de-vurigste partij'gangers van Lieb-knecht, willen niet hooren van het a£j N staan noch van België, noch van ander bezet grondgebied. Indien de annexatie moest afhangen van onze partijr, zou zeker -, 90 procent der leden ze goedlceuren. Al diegenen, die terugkeéren van het front , stemmen ja, zonder zich af te vragen|, of deze beslissing past aan onze gronda V. beginselen en aan het "Marxisme." M " S© ir'aEâiers vasî ci©©si en e-t-'.g Zij stormden den weg ,, naar ons landek&n op, r_ De speurende, grimmige , ' Doodskopliuzaren;j.; De moeders bedwongen ( hun hariegeklop. ; n. De angst bij de kleinen was niet te bedaren. c" Als voorhoede van een ; ; bandieténge'oroed, ^ Door Vlaandeiren draafden "" zij tuk op ons bloed. Zij moes'ten, in wreedheid, c den Turk evenaren, n Die speurende, grimmige Doodskophuzaren. s- :'v Zij stormen den weg- naar x>nz' steden weêr op, 7 e" De speurende, grimmige Keizer Uhlanen. Zij zijn overgoten m van 't zelfde sop ; t<3 Bloed kleeft aan hun hand, ar bij hun paard, aan de manen. lt0 Zij voeren de burgers, II - als slaven, als vee, S Naar Duitsche fabrielten of loopgraven mêe. K~ Vecl moederkens, kindekens n> haden in tranen: u0 't Zijn sperurende, grimmige en Keizer Uhlanen. I'. CHARLES

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes