Belgisch dagblad

1140 0
09 oktober 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 09 Oktober. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 14 april 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/f18sb3xt00/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Iste J"aargan^ m.m, in», iiittw—rirwirn-iwrr*t"*t"m* 2ATERÏ>A(^ O OCTOBEÏl 1915 3Vo. 21 ABONSEMENTEN. Per 3 maanden voor Holland | 2.50 franco per post. Losse Bummers: Voor Holland 6 cent voor Buitenland 7Vs cent, Den Haag, Prinsegracht 16-39, Xelef. Red. 2787. Adm. 7483. BELGISCH DAGBLAD Bèstuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie: E. PREUNiONT — L. DU CASTILLON, 1DVEETENTIEB: Van 1—5 regels 1 1.50; elkç egel meer f 0.80; Réclamés —5 regels f 2.50; elke regel neer f 0.50. London: 2 White Hall Hous« Vhiteliall E.W. BULGAREJE'S 'VERRAAD Alea jacta est! Het lot is geworpen. Bulgarije verraaàt voor beloften in de maan haar weldoeners, Engeland en Rusland. De kleine tsaar Ferdinand verkoopt zijn land aan de doodsvijanden van den Slaviscben stam. Hij wil er den doorgang van maken voor de Centrale machten die de Halve Maan willen beschermen. Voor de derde maal in vier jaar tijds zullen de besneeuwde kruinen der Balkans met bloed worden gevlekt. Wat kunnen die menscbenoffers een Koning ïonder gewetensbezwaren schelen.Zijneheersch-ïucht is behendig gestreeld geweest, door het vooruitzicht thans befc door zyne sehuld in 1913 verloren Macedonië terug te winnen en wie weet eens als Keizer in Aya Sophia te Konstantinopel gezalfd en gekroond te worden. De Bulgaren keuren, door de meerder-beid in het parlement, die politiek van hals-brekerijen af. Ook in het leger gaan stemmen vaaverzet Dp tegen het pruisisch Korporalisrne. Sawo, die de Turken te Loele Boergas in het zand ctéed bijten, weigerfc beslist het leger onder duitsch bevel te commandeeren. Hij verweet het den koning als eene misdaad af te breken met Rusland, zonder welk nooit een vrij Bulgarie zou hebben bestaan. Dock wat helpt dit ? Het is buiten kijf dat Bulgarije reeds lang jen verbond o met Oostenrijk en Duitschland had gesloten. Er wordt zelfs verzekerd dat 100.000 Bulgaren de Serviers langs het zuiden moeten aanvallen en dat de Macedonische struik-roovers, die zick eens in West-Europa als martelaars van Turksche barbaarschheid deden doorgaan, den spoorweg van Saloniki naar Uskub moeten vernielen om de verprovian-deering van Rusland voor den kotnenden winter te verhinderen. Aldus hoopt mon dat de verbondenen de Serviers aan hun lot zullen moeten overlaten. Hoe koint het dat de viervoudige Entente bijtijds geenetegenmaatregelen heeft genomen? Zij moest iinmers inzien dat, zoo de Britsche vloofc Duitschland van Amerika en Afrika afsneed, Azië eene voorraadschuur voor den vijand kon worden. Duitschland zond steeds hare beste diplo-maten en verstandigste prinsen naar den Balkan, terwijl de Entente er diplomaten van den tweeden o£ derden rang stuurde. Zooals een Fransch staatsman als Stephen Pichon het nog gisteren schreef, heeft* men ongelyk gehad te meenen dat de expeditie aan de Dardanellen een militaire wandeling zou ge-weest zijn met de onbloedige verovering van Konstantinopel als uitspanning. Men heeft ook te lang gewacht om met Servie de Balkanvolkeren te verboeden tegen de plannen van de Centrale machten. De } openbare meening heeft zicb ten slotte deerlijk J bedrogen omtrent den kleinen tsaar van Bul- j garije, die steeds poseerde als kleinzoon van l Louis-Philippe van Frankrijk. 1 Thans nog past geen optimisme, meent ' Stephen Piohon, want Duitschland bewerkt reeds lang Griekenland en Roemenië. Het j herhaald ontslag van Venizelos, die, goedge-keurd door het parlement, toch at'gekeurd wordt door den koning, is er een bewijs van. Het Duitsche goud stroomt over den Balkan, waar men helaas 1 ailes voor wat goud kan koopen. Waarom keeffc men van de zijde der Entente verwaarloosd het volk te doen klaar zien en dan te handelen, want aile Balkansche potentaatjes zitten, zooals men weet, op wag-gelende tronen, Reeds lang hadden de Grieken en Roemeenen, zelfs de Bulgaren, Engelsche, Russiscke en Fransche soldaten moeten zien. Aldus hadden de Koningen nagedacbt. Ferdinand I, die nooit zonder een paar revolvers nevens zich, te bed gaat en aan vervolgingwaanzin lydt, zou de eerste geweest zijn om zijn blad te keeren, Gelukkiglijk moeten wij ons niet buitenmate verontrusten. Beloven en bouden is twee ook voor Duitschland dat zoo graag riemen belooft gesneden uit andermans leder. De Duitsche legermacht is in het hart getroffen. Zij zinkt weg in de moerassen van Rusland. Zij heeft in Frankrijk gevoeld dat de bondgenooten haar beheerscben in getal, dapperheid, zware kanonnen en munitie. Wanneer de tijd zal gekomen zijn zullen haar legers Noord Frankrijk en België moeten ontruimen. De zedelijke indruk van de jongste victoriën in Artesië en in Champagne is onloochenbaar geweest zoo-wel in Duitschland ala overal. Duitschland put zich hopeloos uit in geld en inmanschappen. Het zou gek zijn te bewerten dat de reserves van Duitschland onuitputtelijk zijn; dat de legers gedurig kunnen rondloopen van Champagne naar de Beresina, net als vroeger de rondreizende muziekanten uit Zwaben ook uit Saksen die wij in onze jeugd in onze Belgische steden en dorpen ontmoetten. Het gezond verstand veroordeelt dergelijke legeroperaties.Zijn zij niet het werk van iemand, die in de geschiedenis wil voortleven als een ueber-Alexander of een ueber-Napoleon? Het verraad "van Bulgarije dient verijdeld. Dat de Entente dus krachtdadiger met al haar middelen inwerke op Griekenland en Roemenië, eer het te laat zij. Dat men eindelijk over land naar Konstantinopel oprukke en een einde stelle aan het Aziatisch despotisme dat de Westerscho be- schaving in gevaar brengt, Se voesiansl. Er waren genoeg voorteekenen van een Bulgaarsch-Servisch conllict voorhanden om te voorzien wat thans is gebleken : dat Bulgarije )p Rusland's ultimatum niet toestemmend zou antwoorden. Dit sloot niet uit dat, om zijn kwade inzichten te dekken, Sofia wel een poortje zou openlaten. „Onvoldoende" toege-geven, daarover kan nog gediâcuteerd worden, heeft men daar gedacht. Maar het aas, waar-mede de Entente-diplomatie moest gevangen worden, was te grof. Bulgarie zal niet langer tijd winnen met de. Entente-gezanten aan 't lijntje te houden: Rusland heeft met Bulgarije onmiddellijk afge-broken, de gezanten van Engeland, Frankrijk en Italië hebben ook hunne paspoorten ge-vraagd en reizen af, evenwel zo/ider zich, als Rusland, op voet van oorlog met Bulgarije te verkiaren. De diplomatieke zetten hebben de situatie op den Balkan niet bijster duidelijk gemaakt. Men zal moeten bekennen dat hier een aardige toestand is geschapen: Bulgarije bereidt zich ziender oogen voor tôt een oorlog aan de zijde van Duitschland en Oostenrijk tegen Servië. Ruslands diplomatieke voetstappen wijzen bp een ingrijpen tegen den aanvaller van zijn bondgenoot. De Engelschen en Eranschen landen ziender oogen troepen met het duidelijk doel Servië ter hulp te komen. Het passief consentement van Griekenland bij delanding van troepen te Saloniki, wijst genoeg op een bondgenootschap der-Grieken met de Entente of is eene toegeeflijkheid jegens Servië, het beteekent in ieder geval hulp verleenen aan een oorlogvoerend land. Hier worden reeds oorlogsdaden gepleegd, militaire en diplomatieke^ en toch van geen kan ten een oorlogsverklaring.Bulgarië wacht. De Entente wacht. Dit spelletje zou lang kunnen duren, zoo de Russen door eene duidelijke oorlogsverklaring niet dadelijk de Bulgaarsche vos uit zijn bol dreven. 't Is wat nu ook gaat gescbieden en dan volgt de oorlogsverklaring van Erankrijk en Engeland van zelf. De nieuwe veldtocht, waaraan Duitschland en Oostenrijk in den Balkan gedwongen gaan deelnemen, zal voor de verdere ontwikke-ling van den krijg van het grootste gewicht zijn. Hunne reserven zijn op en het nieuwe leger is genomen op het te kort van het Oostelijk en Westelijk front. Gelijktijdig met het ont-wikkelen der voor de Verbondenen gunstige operaties in den Balkan, mag men dan ook een krachtig opschieten der Alliés op die fronten verwachten, alhoewel ze niet tôt een volledig terugwerpen der Duitschers en Oosten-rijkers zullen uitloopen, vooraleer de Balkan-oorlog tôt een goed einde is gebracht. In Rusland en Galicië zien we reeds de centrale Alogendheden buiten staat hunne ten koste van enorm veel levens veroverde posities te bandhaven. !t Is raçt heele dorpen dat de Russen terug winnen. We melden er vijf gisteren, het zegebulletija van heden meldt er weer vier ten Zuiden van het Wichnew-meer. Wel zouden de Duitscheis en Oostenrijkers zich op het Russisch front in 't vooruitzicht van het winterseizoen kunnen gedwongen zien hun front in te trekken en een uitgestrekt terrein in handen der Russen te laten. Op het Westelijk front openen de Eranschen in Champagne, na de voltrokken artillerie-voorbereiding der laatste dagen, eene reeks nieuwe successen. Zij veroverden het hard-nekkîj dorp Tahure en den heuvel van dien naam. De groote beteekenis van dit wapenleit ligt hierin, dat die heuvel een steunpunt vormt der tweede vijandelijke linie, vanwaar het Eranscb veldgeschut de Duitsche stellingen beheerscht. En zou het groot getal krijgsge-vangenen, die bij dit otfensiet weer werden genomen — 1000 — niet wijzen op een kan-kerende demoralisatie onder het over en weer geschommelde Duitsche leger ? De laatste telegrammen melden het begin van het offensief van Duitschland en Oostenrijk tegen Servië. Hunne voorhoeden hebben reeds de grens overtreden. Wij gaan naar een snelle ontwikkeling van het Balkan-conflict. Links en Recuis. Een Pauselijke onderscheiding. Het heeft aan Z. H. Paus Benedictus be-iaagd het Belgische leger te onderscbeiden, nzonderheid de Belgische aalmoezeniers, die ,oo moedig hun werk doen, en waarvan er eeds zijn gesneuveld, terwijl zij stervenden njstonden. Z. H. de Paus heeft namelijkden îoofdaalmoezenier van het Belgische leger, len Z. E. H. Jan Marinis, die als zoodanig loor Z. Em. Kardinaal Mercier en deandere 3elgische bisschopp »n was aangewezen, ver-îeven tôt „Apostolisch Protonotaris". Geen jubilé der Hohenzoliern. Den 21sten Octob-r a. s. zal het, zdo-ils men weet, 600 jaar geleden zijn, dit jp den landdag van Berlijn de heerschap-pij over Duitschland aan het Hihenzol-iernhuis werd toe'ertronwd en er huldi-jjing plaats greep. v Met het oog op de tijdsoanstandighedeji zal deze feestdag, op bevel van den kei'--zer, slechts in aile stilte gevierd woirden, Q.I. den 21sten October in de schoien en den daaroipvojgenden Zondag, dea 24n October, in de kerken. In „alle stilte'' doet het u niet glim-lachen ? Wie zal dit besluit niet begrijpen? Een Kaiser die bij zulke golegenhe.d als een sounbere eenzame in pjaats geiukwenschen lai gs aile zijden kaslijd.ngen ontvangt, wat kan hij anders doen dan in stilte zijn schande verkroppta. Aan wie Konstantinopel ? Cherif pacha schrijft in Le Matin dat de Jonge Turken Konstantinopel aan Ferdinand hebben beloofd, op voorwaarde dat hij zou tusscben komen. Als weuervergelding heeft Duitschland aan Turkije Egypte, Tripoli, Tuuesië, Algeiië en Marokko beloofd. Veel beioven en weinig geven, Doen de zotten in vreugde leven. Duitsche generaals in ongenade. Dxie Beiersche generaals zijn in ongenade gevaiien, dooadat zij de vorderingen der Franschen in. Cliainpagne niet kcnden weorst'jaji. De lijst van het Beiersche ministerie van oorlog geeft hun namen. Het zàjn: generaal Kiess von Kressenstein, generaal Ritte-r von Hetael en geneiaal Lang. Dat heet men keizerlijke dankbaatheidl Met opzet woiden de Beieren steeds op de gevaailijfcste punten in 't vuut gejaagd Hen wexd de verdediging van de sectars in Artesië en een deiel v.aa Champagne op-gelegd. Doorbreken of sneuvelen is hun or-derwcoid. Breken ze door dan is een dub-bel doel bereikt: Wilhelm trekt de kastan-jes uit het ruiux en de lijlcen, die er voor geofferd zijn, zijn zooveel „muitende Beieren" uit den weg geruimd. Blij'kt doorbreken on-mogelijk, dan moeten de muitelingçn zich maar tôt den laatste laten slachten. Die zijn aan niet meer staatsgevaarlijk. Nog ©cnige Fiansche yordeiingen en dan Ztal keizer Wilhelm van de Beieren nog meer plezier beleven. Ellendo in Duitschland. Uit naam van de socialistische vrouwen in Duitschland heeft Louise Zeitz aan den Rijks dag gevraagd verhooging van de hulp aan de gezinnen der soldaten. „De gevo'lgen van deze aigemeene ellende in de soldatengezinnen komt te voorschijn, schrijffc- zij, in een onvol-doende voedmg die de gezondbeid verwoest en den angst van hun lot vermeerderfc." Een kroonprins bekent de neerlaag. De kroonpiins van Beieren heeft in een intea-view met de Hamburger Nach-x i-c h t e n bekend, dat 8e laatste aanvalkn der Veibondenen o,p het W.-front de ge-wcldigste AV.as sinds het begin van den ioopgraven oorlog. Natuurlijk beliAalden onze vija.nden een tijdelijk succès, zegde hij,, maar (en hier kwam het doekje vooi 't bloe-don te vcoascliijn) wij zullen hun hunne Avinst ontrakken met stukken en bToklcen, en ze kunnen herbeiginnen, indien zij er lust toe vindeai. Gedecoreerde moordenaars. De Keizer heeft verleend het IJzeren Kruis van le klasse aan aile olficieren en het IJzeren Kruis van 2e klasse aan de overige beman-ning der Zeppelins die deelnamen aan den aanval op Londen. Onder de dooden en ge-wonden telde men vele vrouwen en kinderen. De handgranaat. Na den Russisch-Japanschen oorlog zien we de handgranaat in aile legers inge-voerd, terwijl de techniek ailes in het werk stelt cm deze projectielen steeds te verbeteren. De ontsteking van de gra-naat, met het gevolg, dajt deze uiteen-springt tengevolge van het valien, is thans algemeèn i.ngevoerd. Zij heeft het - groote voordeel, dat iedere soldaat er veel spoe-diger mee om kan gaan, de vochtigheid er geen invloed op heeît, het terugwer-pen door d2 tegenpartij onmogelijk is en ze geen gevaar oplevert voor den eigen troep, als de veiligheidsinrichting pas op het oogenblik van wegwerpen buiten wer. king wordt gesteld. N-og beter zijn haxid-granaten, waarbij de veiligheid automatisc.h eerst een oogenblik na den worp op-houdt le bestaan, en die men in Duitschland schijnt te hebben, daar dan ieder gevaar, voor eieen troepen, zoo goed als uifgesloten ia De doocl yan den grenadier, Van Karel Arendt, vrijwilliger bij de grenadiers en zoon van Dr. Paul Arendt, provin-ciaal raadslid van Antwerpen, verscheen in de Legerbode volgend levendig oorlogstafe-reel : Aan îuitenant Cayron ! 't Was in April, voor Steenstraete. De fusillade klapperde nijdig, als zweepslagen, met plotselinge verminderde hevigheid, dan weer met uitvarende knetterende razernij, terwijl de mitrailleurs hun regelmatig lied snorden ... De Duitsche massa's, die ontelbaar en wemelend van beweging, per kolom van vier aanstormden, wankelden door aarzeling gegrepen, plooiden terug en raakten in hun besluiteloosheid en angst verward. Dit was hun verlies, want dp aanval der zouaven volgde hardnekkig en onweerstaanbaar, met de bliksemwerpende snelbeid aijner bajo-netten. De stormloop won aan breedte, aan diepte, taai volkoudend, onvermoeid. De Duitsche linies doken ineen vol razernij, en sloegen langzaam, met spijt op den aftocbt, zich met stukjes vastklampend aan versterkte punten, aan gemakkelijk te verdedigen stellingen.Rechtstaande tegen de borstwering der voor Lizerne in der baast gedolven Ioopgraven, het scbroot tartend, richtende grenadiers een wel aangelegd vuur op de grijze dwarrelende grijze massas die bandeloos op de vlucht sloegen. Kalm, met zorg mikkend, legde de soldaat, bijgenaamd „Voske", iedermaal zijn man neer en scbitteringen van fierheid verhelderden zijn gelaat. Men bad hem dien bijnaam gegeven omdat zijne haren ro3 waren en zijn rosse snor in lange punten wegschoten. De lang-werpige klep van zijn kepi, het mannelijk uiterlijk zijner wezenstrekken geven hem het uitzicht van een oude Gallische krijger uit de streek van den leeuwerik." De vijand week steeds, in der jiaast, ailes in den brand latend, in wanorde. 't Is dan dat de grenadiers, niet meer te bedwingen, ook storm liepen. Voske versnelde zijn achtervolging, het lichaam vooruit, den blik rechtuit voor hein gericht. Een kameraad viel het hoofd voorover, met een bloede in 't midden van 't voorboofd. Voske struikelde foijna voorover, maar hij stijfde het lichaam en versnelde zijn vlucht. Sneller.... Hij sprong nu vooruit, als buiten zich zelven, ten prooi aan een bovenmensche-lijke razernijen, in een uiterste inspanning wierp hij zich te midden van het huilend, belscb handgemeen.... De avond was ingevallen toen Voske uit zijn bezwijming ontwaakte. Iets viel hem lastig, verpletterde hem de borst ; hij bracht er met een insti^.ctief gebaar de hand aan en toen hij ze terug trok zag ze heel rood en voelde hij een kleverige warmte aan zijn vingers. Na groote inspanning sloeg hij erin zijnen riem los te maken, adeinde diep en deed zich geweld aan om te denken. Maar in zijn arm gepijnigd hoofd vloden de gedachten voorbij, raakten dooreen, zonder dat hij ze vatten kon. Zij namen een wispelturige, fantastische vlucht en ontsnapten als water dat door de vingeren glijdt. En dan begonnen ze in een dolle sarabande te draaien, door hunnen dop-snellen dans zijne hersenen iedigend en. stootend tegen de hel-derklinkende beenderen-kast. Voske leed, leed buitenmate, doffe klachten stegen hem uit de borst. De koorts had hem aangegrepen. Plotseling stond de man op, het lichaam recht ; een onuitsprekelijk geluk verhelderde zijn gelaat. « Recht voor hem, in de hoofdstad, trok het regiment der grenadiers, het regiment van den Koning, voorbij ! Zij waren er allen, de dooden en levenden, in hunne blauwe kapoten met den roodge-punten kraag ; hun gelijkmatigen stap had iets gerylhmeerd en ze veischenen als goden in de zon, groot, reusachtig, formidabel. Oude litteekens doorgroefden hunne ge-zichten, zy stapten het hoofd omhoog, het gelaat verhard door de vermoeienissen, door de ongekende heldenfeiten en zegeh. Op hunnen kepi, schitterend symbool der zelf-opoliering, bloedae de granaat. Z:j waren daar allen, degenen welke de regen had doen rilleu, degenen wiens huid door de zon was getaand, degenen die zonder Let hoofd te buigen doorheen de kogels gingen. Zij wâren daar de dooden van Hofstade, die van Werchter, van Pervyse, wiens majoor heeft gezegd : „Een d'Oultremont vreest den dood niet." Het geheele regiment kwam vooruit, prachtig in een oorverdoçyende zinderend geestdriitige acciamatie. De menigte verdrong zich te pletter, hijgend, zat van vreugde, reikte de handen naar dit prachtig symbool van denPlicht, en de vrouwen wierpen bloemen en glimlachten zonnestralen van den Triumph. Anderen weenden van fierheid, 't waren de moeders. „Leve çle grenadiers 1" De toejuichingen braken los, rolden als de donder, stegen overweldigend Buiten krachten, zakte Voske neer en zijne gelaatstrekken ontspanden in een groote serene uitdrukking van geluk III ■ Il ■ I Il I ■■■■mm —1 Verzooke deze courant na lezing onge-frankeerd per post te zenden aan één der Interneeringskantpen: Gaasterland, Leeu-warden, Amersfoort. Hardeïwijk, lîergen (bij Alkmaar). VAN BELGIÊ TOT EGYPTE, Duitschland's plan teekent zich reeds sterk; af. Zij hoopt eenige legercorpsen uit Rusland te kunnen terugtrekken om naar een grootsch doel te streven. Zij wil het Duitsche front uitstrekken van de Nieuwpoortsche puinen tôt den Gulden Hoorn, zelfs tôt Egypte. Bulgarije, Roemenië en Servië waren eenige politieke hinderpalen, die zich tegeij de verwezenlijking van dit plan verzetten, Thans is Bulgarije overgebaald en Roemenië kan versebrikt worden, terwijl Servie plat ge-loopen kan worden. Lukt dit, dan kan Duitschland zonder hindernissen munitie naar Turkijg sturen, waar nog steeds reserves zijn die gè* wapend kunnen worden. Volgens het Duitscnè plan moeten de bondgenooten uit het schier-eiland der Dardanellen worden verdreven. Tweedens moet een groote legermacht door Syrië en Palestina worden gestuurd om Egypte aan te vallen, wanneer het opnieuw lente wordt. Eens het Suezkanaal in handen van den vijand, is de weg tusschen Engeland en Azië afgô-sneden. Australië en Zuid-Afrika zelf laten dan het spel steken. Wat Indië en Egypte betreft, het recht dat Duitschland Islam opbeurt, moet de Muzelmannen tôt den heiligen krijg aan« wakkeren. Zoo spreken de Duitschers. Servië zal in aile geval door Engelsche ea Fransche troepen worden versterkt. De groote zaak is de Turken in een open veldslag te wikkelen. Zij zijn niet schrander en kunneng een maueuveroorlog doorstaan. De slag bij Loele Boerga bewees hun ontreddering» Het waren meestalstommelingen, boeren uit Klein-Azië, aangevoerd door olficieren die niet verstandig waren. Nochtans is de Turk eeij dapper Soldaat, steik, geduldig, sober en hij is een geboren vechter. In de ioopgraven en in andere gedekte stellingen is hij te duchteû, doch niet in bet open veld. CTa»agr>aiiwn i.M.finwwMiiw ■■ n. ■ i Een verlies van 150,000 Duitschers. In ons nummer v,an 5 October hebben w$ gewezen op de leugens van de Wolff-agen-tie betreffende de verliezen der bendg-enoo-ten in Champagne en in Artesië „Wij h.id^ den gelijk den di.aali te scheren met difli uitsticoisels der leugen-agencie. De Fiaiv sche iegeeiing vindt het eveneens noodz^-kelijk daartegen op ta komen. NauwkeuTj:^ gegevens h.ten haar toe te zeggen, dat dej Duitscheis er 150.000 man verloren. D^r-entegen zijn de yeiliezen - der vc£bondene«( geiing. , , il Flandria VYallonia. Flamdmiia-WalloDia I Zoetgezielde nachtegalen, Vroom ©n vlijtiig, blijde on vlot. Zingen hier twee talen , Twee gesneden talen, ja t—i Naar één God. 1 Flandiiia-Walliomia ! Op den ,alvker in de mijnen, Elk zijn arbeid vol p-ewins. Elk genoeg ©n *t zijne. Twee staaai hier te werken 31 Naast een pxinsl Flaindaia-W allociia 1 Valt ex- ooxlog bin den llandfc Met gevaar voor lijf en hiaard, Zwaaien hiex twee handen, Twee gespieitLe handen, ja — Een zwaaxd ! Fiandiia-W allonia 1 Een memoiie, één nisloiie; Uiitgemooxd en doodgebrand. Een zij griaf en gloirie; Flandiia-W all'onia 1 Een viij landl PATER FLEERAE1ÇER&; S. J. j Door den Duitschen bril. Een Zwitserscbe comfratex he.elt zich den tijd gegund de Duitsche en Oostenîrijk-sche legeiberichten na te gaan, het getal Russische krijgsgev.angenen sedert de ma.ind Mei te Bealijn en Weenen .aangekondigd, Ziehiex de uitslag der opexiatie: Soldaten 2.558.000; officiel en 13.750; te zamen 2.571.750. Die cijfers bev.itten niet het getal der soldaten, die geduiende de negen ©exsta maanden van den oorlog krijgsgevangen werden geinomen. Op 't einde dier negen mian-den, einde Apiil, kondigden de Duitsch-Oostenrijkers reeds een cijfer v,an 1.395.000 krijgsgevangenen aan, het zij 3.966.75Q kiijg sgevangenen, Wat betieft de gekwetsten en buiten ge-vechtgesfelden wegens ziekte, het })BerlineT 'Iageblatt" heeft ze op 2.200.000 geschat. Hierait sprait voort, dat ex reeds, tôt heden toe, 6.186.750 Rnssen buiten gevecht, ge-dood of gekwetst zijn. Nu, in de Doema heeft generaa! Poli-vainoff officieel gesproken van een totaal bedr,agende 8.060.0(K) soldaten sedert den oorlog gemobiliseeid. De Duitsch-Oost^nriJ-kers hebben dus het mirakel tôt stand ge-buacht 1.100.000 Russen meer te dooden, te kwetsen en gevisngen te neiswî dan Rusland er onder de wapeni telt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes