Belgisch dagblad

812 0
28 december 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 28 December. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 28 juni 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/hx15m63733/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

«I 4(î<5 jaar^àiig ZATERDAG a© on ZONDAa 29 DECKMBER 1918. TSo. 8â, j >„ • ABONN-EMENTEN. Per 3 œaanden voor Nederlai i 2.60 franco per post. Los nommera. Voor Nederland5 cet toor Btfitenland T'/i cent. Den Haag, Prinsegracht 1 Telefoon Red. en Aamia. 27£ BELGISCH DAGBLAD so Verscbijoend te 's-Sravenhage, elken werkdag te 12 are miidag> 5; BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 UfiE EN VAN 2 TOT 4 URE. I ' i A D VERT Efl T I £ N. f Van 1—6 regels f 1.— ; elke regel meer f 0.16; Beol*me» 1 — 6 regel» f 2.— ; elke régal meer f 0.30. Bestuurder-Hooîdredacteurj ' LEONCE DU CASTILLON. ; Nederlands Keuze. Aan waarsohuwingen on vriendelijken raad ontbreekt het niet orn de Nederlanders te #vertuigen dat een politiek van neutraliteit jo afzondering niet meer mogclijk is. Zoo meende het ook ia de Nieuwe Gourant yan 25 dezer haar Londensche correspondent toen hij schreet': Terwijl Eu.opa in vaur en vlam a tond, hebben wij verkozen neutraal te blijyen. Wij hebben van deze kouding voordeelen en na-deelen ondervonden De oorlog is nu ten Binde en heeft een toestand geschapen, die uen voortzetting van onze aigeheele neutra-liteif onmogeiijk maakt, zelfs tegen onzea wil in. 0f om liet duidelijker uit te drukken: wij beginnen te voelen dat wij onze afzondering hebben laten varen. Wij moeten vooral nist uic liât oog vertlszen, dàt kortelings het lot van de gôheeie "wereld ea van de toeko i stige ver -oudingen der volken zal beslisfc worden. De oorlog voerenden, en on-jler hen de overwitinaars, heb >en regelingen te treffen voor tegenstrijdiSe bela gen. Qe-welaige av~»uijke vraagstukken, ontzaglijk-ingewikkelde moeie'.ijkheden dienen opgelost. Oude iieeën znllen worden ter zydo gezet, ûieuwa gezichtsp^nten geopend ; de baais voor ean nieuwe internationale orde zal wor-len gelegd'. Die ingelichte journalist heeft het op de flollaaders die zich nog steeds widen afzon-leren b nnen een Chineeschen muur hoewel lalks Diet meir kau. „Wij moeten or ons aan gewenaen internationaal te denken en de problemen waar bjj Neieriand betrokken is niet uitsluitend Tan een nationaal stindp*nt to besekouwen, neent hij met reden Voorop zij ge-^ld, dat ^erouderde begrippen zullen moeten uit )nzen geest bannen. Wij zulleu ons moeten lanpassen aan de nieuwe vooiwaarden der yereldorie. Uit hoognjoed of msplaatsten Iro s ot verkeerd aangovvend nationaal eerge-oal moeten "wij ons niet vastklampen aan ipvattingen, die pas ten in het kader van bans omgewoi pen toestanden L'at zou niet jlleen dwaas eii onvôrstaudig wezen, doch )ok in liooge mate onvoorzichtig". i De quaestie van Limburg en de Schelde j )ehandeiendan scnrij it hij : sTot nu toe hebben jfij nog geen enkele definitieve aau-frijziBg gevonden da de Belgische regeering haar bondgenoote'n een aanslag op Ons .mr^i y-!- ia.-i li<.r«in. n D-ch anf! irziids ZO'l-len wij." Nederlaaders, weinig diplomatiek iazicht "toonen, indien wij botweg weigerden le twee problemen te voegen bij de lange §St va : questies, die de Statenbond ter op-loasing zal voorgelegd krijgen. Laten wij Eioral niet koppig zyn en niet vergeten, dat dien da wereld vrede op stevigs basis moet tevestigd, ieder het zij ne daartoe zal moeten jijdragen en zich zelfs opofferingen getroos-ten in het beiang der menschlieid De vrije (ee, waar Sugelands evensbelang bij betrokken is en die in zijn politiek de allereerste ûlaats inneemt zal door de op te richten Statenbond worden besproken. Waarom zou-âen wij de Limbmrg* en de Schelde-queas-ties dan niet aan het ogrdeel van hetzelfde internationale gerecht onderwerpeo. Wij kun-niet ianger beweren dat zij one land ftlleen oaugaan, vermita hun internationaal karakter door den ooilop op den voorgrond is getreden. Trouwens het statuut van de Schelde is door een internationaal verdrag bepaald, en het zou bijgevolg zoo vreema niet wezen haar t ekomstig statuu, daar nieu^-e verhoudiugen zich opdringen, door een an der internationaal trtfctaat te laten vastste len. Wat Linaburg a&ngaafc, hier heeft fe ===_ men vooral het kanaal van de Sohelde naar den Rijn op het ojg. Waarom zouden wij voortgaan halsstarig te weigeren, tôt ©«n vergelijk te komen? ttHet geldt immers een handelsverkeersweg en omdat een deel daarvan op ons grondge-bied ligt, is het toch niet logisch dat wij jstokken in he; wiel zouden steken om zijn verwezenlijking te beletten". Inderdaad, de teropleving, de toekomst van de haven van Antwerpen hangt grooten-deels af v^n een groot kanaal met den Rijn via Limburg, waarvan vôôr d« oorlog reeds een viertal plannen van duitache ingénieurs bestonden. Dit kanaal zou ongetwijfeld tôt stand gekomen zijn met of zonder toestem-ming van Nederland, indien de Duitschers in lielgië gebleven waren. De Nieuwe Courant stopt zich natuurlijk de eoren. Zij schijnt zelfs op Engeland te hopen in zake de Scheldequaestie zooala op een politiek verbond met Engeland tegen ... Frankrijk eu België! Kinderachtige illusies! De Nieuwe Courant schijnt de gesehiedenis van 1830—1839 ver-gaten te hebben toen Nederland ook op l'tuisen en Rus'and rekende om België te mcilkorven tôt men in den Haag ondervond dat men alleen stond. Het schijnt dat men aan de Luthersche Buvgwal niets weet van een vierbond waarvan Engeland, België, Prankrijk en Italië deelmaken. Hoe men reeds van drie jaar in Engeland over Holland oordeelde i;an ik zelf getuigen, hoewel ik vrees door die herinnering onze gastheeren te kwetsen In het begin van September 1915 bevond ik ine in een groote unionistisclie club te Londen waar ik be-stuursleden hoorde zeggen dat Engeland het einde van den oorlog afwachtte om HoUand loon naar werken geven. Toen stelde ik een zeer verbitterde. stemming tegen Nederland vast. Die gevoelens zijn voorzeker niet ge-luwd ook niet in Frankrjjk en evenmin in de Ver. Staten. Alleen ziende blinden kunnen dit negeeren. Voor Nederland is de elfde ure geslagen om een keuze te doen: lo. Ofwel volhouden in zijne afzondering, die nooh van Duitsche, noch van Engelsch-Fransche zijde zal geduld worden; 2o. Ofwel zich aanalui en by de Duitsche republiek op gevaar af eoonomisah en koloniaal ten onder te gaan, opgeslurpt te worden door de Ver. Staten van Duitsch and en het huis van Oranje te zien verdwijnen. 3o. Ofwel als een viije natie deel te maken aan een Statenbond, waarin Nederland zijn wettige roi zou kunnen vervullen, economisch en koloniaal bloeien, vergroot en versterkt kunnen worden om met België en Prankrijk als bolwerk te helpen dienen tegen het al te vruchtbaar woekerend Duitsche ras dat zich steeds op expansie zal voelen aange-drongenWat beteekenen in het derde geval ea in zulk verbond met Engeland, Frankrijk, Italië en België de geringe quaesties om Limburg en de Schelde, wanneer een minnelijke schik-king kan dienen om de vennootschap van de vrije en beschaafde volkeren van het Westen uit te breiden en nog solider te maken ? In dit geval kunnen België en Holland een entente cordiale sluiteo, Duitschlaud ten spijt, dat bu ailes doet om ruzie tusschen beide naburen te stoken. Léonce du Castillan. De roi van baron Ch. de iroqueville. Onze lezers zullen zich herinnercn dat wij vroegei' gemeld hebben dat baron Ch. de Broqueville, die toen nog hoofd vanhetKabinet was, het op zich genomen had in een Rabinets-ïaad, voorgezeten door den Koning, de ver-âeeling van het leger in Vlaamsche en Waalsche regimenten voor te stellen. De Koning zou dau verklaard hebben dat, indien «oo iats raoest gebeuren, hij naar België niet «ou terugkeeren. De bsrichtgever, die ons dit nieuws had medegedeeld, mochten wij niet verdenken, daar hij gf^ist was Belgische bladen in te lichten. Twijfelen aan één zijner berichten zou .twijfei bsteekend hebben inzake aile andere berichten en zoodoende zou de waarachtigbeid jV*n aile Belgische inlicht ngsdiensten in twijfel 'getrokken geweest zijn. De verre afatand tusschen Sainte Adresse E Nederland maaste een kontrool van allerlei richten lastig, zoo niet onmogeiijk. Dit i» o. m. het geval geweeat voor de tuaestie van Vlaam ;che en Waalsche regi-fcenten.Tijdens onze laatste reis naar Brussel zijn yij in staat gesteld geweest te vernemen uit Jten bron, die aile vertrouwen verdient, dat J» roi van den baron de Broqueville eene I;ansch andere is geweest en dat hij zich niets e verwijten heeft. Zijne hem toegediehte houding was zoo gansch in tegenspraàk met de verklaringen y^rvat in zijne rede te Parijs, 15 November 1^17, dat wij zelf niet konden gelooven dat de leider van ons ministerie, die, in 1913, de taal- en rassctieiding in het Belgisoh leger bpkampte, zich tôt deideën van de aktivisten si1 van het Vlaanvah- Belgisch Verbond. had keerd. Het spijt ons zeer dat we om den rain werden geleid door iemand, die de ■Jim fcste moest geweest zijn om dit te doen j su dat we tevene den persoon van den Koning ' ' débat camenffd hebben Het geval Coppse, dat eerst ter eprake kwam in La Métropole, L'Indépendance, Les Nouvelles en andere Belgische bladen en na hen, als echo in de Belgische kranten van Nederland, waaronder ook de onze, blijktook geheel verdraaid en een roman te wezen. Baide gevallen (de Vlaamsche en Waalsche regimenten het geval Coppée) hadden de tal-rijke vrienden van bar. de Broqueville in Nederland ontsteld. Zij vroegen niet beter dan hem te verdedigen en de waarheid in deze zaken te îaten kennen maar in Havre zweeg men en de verwachte ophelderi gen bleven uit. Zoo zijn bladen als het B D. dat in de Duitsche en pro-Duitsche pers, als Bioque-rillist weçd uitgekreten en wiens hoofdredac teur door een medewerker van d® Nieuwe Courant en Het Volk werd beschreven ala !id der camarilla (1) van het toenmalige kabinetshoofd, in de onmogelijkheid geweest de puntjes op de i te zetten. Dit is te betrouren daar aile patriotische Belgen van welka kleur ook baron Ch. de Broqueville een reohtzinnige sympathie en hoogachting toedragen voor al hetgeen hij verricht heeft voor de weerbaarheid en de redding Tan het Taderland. Die energieke en scherpzinnigo staatsman is steeds een kracht waarop België niet op-gehouden heeft te Bteunen. Terugkeer Belgische vîuchtoordbewoners. Het Officieel Belgisch Comiteit voor Nederland belast met de repatrieering der Belgische vluohtelingea, meldt, dat eerstdaags tôt de repatrieering der vîuchtoordbewoners zal worden overgegaan. De terugkeer dezer vluch-telingen zal groepegewyze, zoo mogelijk met extra treinen plaate hebben. Onderhandelingen met d* betrokkwi diensttakken zijn daarover boc saand» Congres der Belgische sociaUsten. Het congres der Belgische socialistea ia op Ktrsbdag bijeonge komen, voor de eerste raaal ïn den oorlog. Br was een duizendtal gedelegeerden aanwezig. Htt congres' besloot, eerst d& binnen-lanoi?che en daarna de internationale politiek te bespreken. secretaris deelde mode, dat tiendiu-Zcnd georganiseerde arbeiders in Enge-laïki er op aandringetn, dat zij hun &tem-recht voor de komende verkiezingen niet vtrliezen. Mmi&ter Vandervelde las een rapport "over den politieken toestand voor. Hij herirmerde er aan, onder welke omstan-ûiglieden de-algemeene raad de daelnet-ming van gevolmaohtigdein der partij aan de regeering had go&dgekeurd, t.w. alge-meen kiesrecht, aischafîmg van ai't. 310 van het wetboek van strafrecht, vrijheid van vereeniging voor de ambtenaren m openbai'&n diensfc en deeïneming van par-tijgtiQ.eiegeerden aan den econom.isch.en wciac-ropbouw van het land. Het congres moet zeggen of aie alge-meene raaa Mer goed aan heeft gedaan. Dei minister deed vorvolgens mededee-ling van het regeeringsprogram en be-sloc4' met te zeggen: is de politiek van een regeering van eenheid". Ot het socialïsfcsch congres zeide de afgevaardigde Jacqmotte: Laten wij eerst de socialistiscbe internationaie her3chep-pr-n. Ais men geen demobilisalîle van Duitechland geëischt heefi,, is dat om de ovcrwmning van luet socialisme te beletten. De troepen der Entents dienen er voor om de Russische revolut.e, in naam van het volkenreclit, den kop in te druk-kt.n. Op het oogenblik, dat men te Lausanne de houding der sociaiistische partjj U-preekt, zal men te Versailles de be- fLfrlQkneid der bourgeoisie van de ge-eele wereld zien wekken. Wij zullen mets bereiken zonder een sociale omwent&iing. V .inoervelde zeide m zijn antwoord het volgende: Ânseele zal de Internationale te Lausanne verdedigen, ik te Versailles, want-Gi& zRak van ons land is één met die der menschhieid. Te Ve.soilles zi.l ik het pro- frr.m van Wilson verdedigen en dat van p < onforentie ï^nde^ .tiei-welk wil oat aile volkeren zich vrqeujk ontwikke-len om zich m een bond van volkeren te> vereenigen. Als wij dat doen, doen wij het omdat wç aan de W e&iersche demo-cratieën, die niet door het Bolsjewisme zijn vergiftigd. An <- eie zegt, dat hq' zal stemm en voor ào motie-Uytroover, betreffende de actie van h-t internationale bureau te Lausanne Wy zullen, zegt hij, niet ontkomen aan een bespreking van de houding van zekere groepen van socialisten in 1914, en wrj moeten in de laatste dagen ?an uien oorlog de internationale sterker maken oan ooit. Het verheugt ons, dat het congir& te Versailles bij zijn werkzaam-heden zal steunen op het program van Wilsca, aat reeds een overwinning voor a>& democratiën is. Camille Huysmans zal voor de motie-Uytroover stemmen en vestigt *je aan-' aacht op de Russische kwestie. Hij is geen Bolsjewist, maar wil niet, uat de legers aea' Entente tusschenbeide komen tegen het proletariaat, zonder door net proletanaat geroepen te zyn. Vcrvolgens verdedigt hij zijn politiek tijd. aa den oorlog. Het congres te Ba~ Zvl hao hem, als secretaris van de Internationale, aangeradan de internationale banocn te handhaven. Ik ben secretaris voor de Entente gebleven, zei hij. Wjj zijn goedjp Belgen, maar vodr ailes goede intei'nationalisten. Spreker z^gt dat hij ook de secretaris is van de boches (Gemor.) ? Senator Lekeu verklaarde, dat men er zich vitr jaar lang van onthouden, had} ce betrekkingen met de Duitsche sociaal-aeraocratie te. onderhouden en men Kan het t'uor den vijand gestichte kwaad met vergeten. Aan den algemeenon raad moet oe vraag voorgelegd, of men de Duitsche sociaal-democratie amnestie kan verlee-nen. (Een deel van de vergadering aj> plauaisseiert, terwijl een ander deel f luit,) S Huysmans bsstiijdt de stelling van i^e-keu. Vier jaar lang zette men de Duitsche meerderheids-sociaiisten er toe aan, revolutie te maken. Nu hebben ze het gedaan en nu veracht men ze om dezelfde reden. Laten wij ons haasten, de Internationale bieen te roepen, anders zullen a© Fngelsche arbeiders haar in onze plaats bijeenroepen. Men besluit den algemeenen raarl zoo spo< dig mogelijk te doen bijeenkomen om ovc>r oeze Tcwestie te beslissen. Anseele vraagt, de debatten te verdev feu, ten einde de partq-eenheid te hand-d,v^n. Wij1 zijn het allen eens, zegt iiij, over net herstel van de Internationale. De motie-Uytroover wordt met alge meene stemmen aangenomen, evenals net rapport over de werkzaamheden van de partï. Dsarna wordit he® congres gesloten. In dem Icop van de middagzitting van het socialistisch congres deelcie de \roor-zitter de résulta,ten mede van de stemming over de deelnemmg aan de regeei-rxng. Er hadden zich 22 vereenigingen in guiit-iigen zin uitgelaten, één was er tegen, terwij'l drie zich neutraal hadden gz~ Eôuden. ^e nainiddasr-zittinsr van het Belgisch Aan de Nederlanders. Men make het den Belgen, die de vriencischap tusschen Nederland on België beàartigen en bevorderen, niet lastiger aoor zich tei oompromitteeren met Bel- f'sche i»nc.verraders of activisten, Groot-ederlanders en andere pro-Duitsche ele-menten en groepen, die, op bavel, bezxg zçn oe streng te verwarren. Ook in Bel- Jjië oient, men voorzichtig te wezen. Z(.o eizen wç aat onze vriend prof. Paul Fre-oericq geschrev&n heeft aan den heer Kiewifc de Jonge van 't Algemeen Neder-landsch Verbond. Dit edel slachtoffer der activisten lcon nog niet weten dat hçt A. N. V. afgeidaan heeft. Het heeft België zonder protest laten vermoorden en verseneidene aîdeelingen hebben het activisme alsmecte de activisten in de hand tewerkt. Wat den heer Kiewit de Jonge etreft, hoe geacht Iiij ook zij, hij is eien beshst pro-Duitscher. DanK aan Frankrijk. De bevolking van Gent heeft uit dank-baaiheia voor den machtigen steun, wel-k^n Frankrijk heeft geieverd ter bevrh-ding van België, een geestdriftige hulde febracht — aldus Havas — aan de 132e rsnsche divisie, die onder aanvoering van generaal Sigres in de stad heeft ge-delileerd. Tal van militaire en burgerlijke autoritei'ten waren aanwezig; de stad was met vlaggen getooid en den troepen wer-aen bloemen toegeworpen. Er werdsn toe-spraken gewisseld, waarbij1 een der Fran-sch& generaals verklaarde na zijn tocht door Vlaanderen en Walenland den îndruk te hebben opgedaan dat er een Belgische zàe.l bestaat, die zeer innig is gehecht aan de instellingen des konings, doch trilt van dankbaarheid jegens hen^ met wier stQiun België moet leven. Een van België's dierbaarste kreten zal altoos zijn: leve Frankrijk! Aan de Vlaamsche kust. BRUSSEL, 26 December. De Vindiotive en de an «re oorlogsschepen, die de Engel-schen in de havens van Oostende en Zee-brugge hebben laten zinken, zullen begin Januari zijn opgeruimd. In de eerste helft dlér maand zuden Belgische schepen vluoh te ingen in de "baven van Oostende aan lanâ HoV g</rvg«l<I« •»*.(. «H>I men echter eerst in Mei kunnen hervatt&n. Maarschalk Foch. LUIK, 26 Dec. (Havas.) Maarschalk Foch is vanochtend hier aangekomen. Iiij noenmaalde bij den goevern&ur der pro-vmcie en verliet dadelijk daarna de stad. Socialisten-congres, dat eersien Kerstdag gehouden werdi protest&ert Uytroover te-j gen oie annexatie-politiek. Wij maken een i annexatie-campagne mede en wij worden voor regeeringsdaden geplaatst, die wij eerst uit de buitenlandsciie bladen vernemen. Zoo bemerkten wij1, dat in zekere regi-'^ringskringen men van plan is, om ae teruggave van oud-Luxemburg aan België te eischen, en om den linker-Ri^no&ver te annexeeren. Vandervelde: „Ik vraag me af, waar gç dit ailes gevonden hebt". Llytroover: „Uit de Fransche bladen be-reikt mi] de alarmkreet, waarin de Neder-lanusche Sociaiistische partij aan de Bel-gis-che arbeiders vraagt, zich tegen de annexionistische beweging in België te verzetten. Wij hebben ons in den algemeenen raad ! geourende de bezetting verzet met een l motif, die tegen elke annexatie is. i Vanatrvelde (minister van Justitie): „Ik btb slechts één woord hierover te zeggen: Indien de regeering zish voor «?n annexionistische politiek had uitgespro-k.n ten nadeele van Holland Chetgeen i met hed geval is); zou ik geen deel van ! deza regeering uitmaken." - Uytroover wil vervolgens door een congres oioen uitmaken de kwestie van een gede c-îtelrke annexatie van Holland door clgië. Hn zeg-t, dat Holland geen agres-&ieve campagne, zooals deze door de bour-geoi-iA gevoerd wordt, verdiend heeft. Ge>aurende den oorlog heeft Holland 20 nullioen guldens voor de vluchtelingen tn (1^ geïnterneerden besteed. Hi-rop înterrumpeerde Vandervelde, dat, wa de onkosten van de geïnt&i*neer-oen betreft, deze door de Belgische regeering worden gedragen. Uytroover stelt een motie voor, waarin het congres verklaart, zich standvastig tegen elke op imperiatistische wijze ge-voerôe politiek te zullen verzetten en te- Ëen welke het volk zou J>arooven van et zaïfbeschikkingsrecht. Het staat vol- Eens aeae motie dus aan de mwoners van uxcinburg en van de Waalsche, Prui-sischc en m de Rijnstreek gelegen dorpen, zelf te beschikken ten opzichte van de vraagstukken, welke bij herziening van •het tractaat van 1839 aan de orde komen. Hrt slot der motie luidt: Hcl congres verzette zich tegen elke annexa,ii&-politiek tegenover Holland. maar k van oord'ae!, dat de v r ij1 e v a a r t op Schelde en de Maas twoe intorna-tionaJe waterwegen voor België, te a 11 e n t^o - en in ef'k Opzicht volkomen ge waar bor gH m oeten worden." Door de afgevaardigden van het Socïa-listisch Congres is de motie Uytroover tegen de annexatie-politiek aangenomen. .nus België, Holland en Duitschland Onoer dit hoofd schrjj'ft de ,,Indépen« dance Belge" onder meer: Wie op (M hoogt : der zaak is twijfelt er niet aaity of het overwinnend Duitschland, eenmaal meiettêr van België, zou met geaarzeldl hebbfn ook de hand te leggen op het Koninkrnk der Nederlanden, op de mon-oien van Schelde, Maas en Rijn. De koning van Bâeren liad het cyniscli aangekon-aigd. En, vddr den Mai-neslag, procla-meertlcn immers al de onderdanen van den keizer dezen tot keizer der wereld: Er zçn echter zakelijker bewijaen voot die Duitsche plannen. Het toeval heeft onS eien aezer onloochenbare bewijzen in den hani gespeeld. In een fabriek te Brus-sel, geaurende langen tijd door de DuflU fcchers beizet, heeK men onder andere zaken, door onze tiîdelijke meesters ach-tergelaten, ook stark-aarten ontdekt. Men beeft ze ons ter inzage gezond'en. Zjji berui-ten in onze handen. Wç houden zô ter beschiklcing van onze naburen van over den Mœrajjk, die nog twijfelen sour den. i Lcize kaarten voeren dezen algemeecox?» titel: „Wegekarte des Deutsch-Franzosi-sch-'n grensgebiete." De kleine verzamelkaart, die op dm rug van ^lk harer is gedrukt, bestaat uit twaalf bladen en omvat de gebieden fcosh sohesi Bourges. Moulins, Dijon, Berne m Chur ten zuiden, en.... Amsterdam ùem noerden. De drie bladen welke wij1 b©-zitten betreffen het noordien. De eerst® oanvat de streek van Dusseldorp en Wezol tôt Lier, Breda en Utrecht; de tweede da streeiK van Antwerpen en "Rotterdam tot da eilanden en de zee; de derde de stre^î ya Oldenzaal en Groningen tot Amsterdam, Den Heider en Leeuwarden. Gansch Nederland is derhalve begrep pen in -de operatiezone, door den Duitr Êohen groofcen staf voorzien. En de Icaar-ten zijn nauwkeurig en vol.lediger. NietS werd vergeten. De vestingen. net .kleiua-stei fonje, de verkeerswegen, de inopdee'P-gebiaden, a.1 hetgeen een militaire aotiei kan t£ fctade komen, staat er nauwkeurig op aangeduid. ¥/ij twijfelen er sterk aan, of de kaai'len van den Hoîlandschen staï volloaiger zijn. De mval in Holland was; «lus evengoea voorbereid als die in België. Maar die inval moest eerst laber ^.^cliU'iavn Iiraitiu Tïtrig'iB uitefc z,uvn tigen weeretand had geboden en ndîeal de ovQrweldigers den Mameslag met ïiaà-den verloren. Maar deze inval behoordai klaar en duidelijk tot de plannen voor den fri&schen, vrooliiken krijg. Want het ia klaar en duidelijk dat het niet uit loutera orift voor de topografie is geweest, dat men zulke volmaakte kaarten heeft ger maakt, geidrukt en aan de officieren vea> drekt. Het Kanmkrijk der Nederlanden is er, dus goed van afgekomen. Indien de ge-allk erden met met zulke hardnekkigheid' hadaén gevoehten; indien wij niet ten koste van de bloedigste> offers en ten koste van de vernietiging van den rg"k-dom van België, den germaansehen vloed ■ niet hadden gestuit en den heerschzuch-tigen àroom van den keizer en van zijat benae niet hadden verijideld, dan wara 't met de onafhankelijilcheid van Nederland zooals met de onze gedaan geweest en Holland zou tlians saroen met ons tfffc het Duitsche rijk behooren. Wrj hebben het gevaar gestuit. Hoïïara| is er zonder kleerscheuren afgekomeaa. Maar ons heeft het vier lange jaren strTpd) en leed gekost." s BELGISCH NIEUWS, Amerikaansch Sieuncomité. Volgens een Havas-telegram uit Brna» sel hebben twee vertegenwocrdigars van htt A merikaansohe sfceuncomité een reeks instellingen van kindierverzorging in Bel- fië bezocht. Ze zullen Iloover (dm Amerî-aan&çhen levens-middelbeheerder) veuv slag uitbrengen, welke hun zal opdragem ae orgacisatie daarvan te bestudeeren. Herstel der iederindustrie. B'EUSSBL, 27 Dec. H a v a s-R e u t e n De handelarcn in leder en hiuiden helbbenf een bureau opgiericht voor «den aankoop van de materialea en huid©n, welke no» dipr zijn voor het -herstal van diez® nijveay heid in België Hulde aan de Selgen. BIR.U3SEL, 37 Dec. H a v a s-R eut en Het comité van de Vereeniging voor do Jeugd te Tourcoing en ojnliggéDide caa-toiu heeft aaa België een betuiging vaq erlcenfeilijkheid gezonden voor <te cvatvangat welke de Belgen bereïd hebben aaa derifc g-0weken-en vdb Noord-FrankrLjk. Koning Albert te Dinant. LONDEN, 27 Dec. H N. Draadtoos. Daa 26sten heeft Koning Albert een betzœk 1 gebracht aan Dinant, waar in ÎÔ14 650' burgprs, o.w. 80 vrou-wen- en 18 kindsnert zijn vermoord. De hoogeschool te Gent. BRUSSEL, 26 Dec. De senaat der Gentsch» hoogeschool heeft de hoogleéraren Frédéric^ en Pirenne in een plechtîge vergadering huldë ^gebracht. Frédéricq zal tot reotor worden benoemd voor het nieuwe Aeademiejaar, dat zoo mogeliik in Janu ari zal a anvange?»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes