Belgisch dagblad

512 0
20 november 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 20 November. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 22 september 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pr7mp4wn7c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3 de Jaargan». TDÎNSDAG âO NÔVEMBER 1917. ï^o. 57, r *- abonneïenten. Per 8 maanden voor-ïfederlaiid II 2.50 franco per post. Losse fjiummers. Yoor Kederland 5 cent. 'Voor Bnitenland 7'/i cent. Den Haag, Prinsegraclit 126. ; Telefoon Red. en Admin. 7433, BELGISCH DAGBLAD ÏFerschijnend te 's-Gravenhage, elken werlcdag te 12 ure naiddag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE ES VAN 2 TOT 4 URE. r ^ ADVEETENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elk« regel meer f 0.30; Réclamé# s 1—5 regels f 2.50; elke reftei meer f 0.50. London: Dixon House Lier? dâ j Avenue E C. Parijs : 7 Avenue d'Antin 7. Van een Koning en zijn volk, die niet sterven wilden I 'L iVas in het jaux 1914, dat *>30. der |taO:tste xiatieB van Europa uit Retoht van ido steiksbe* varn oen zijner kleinste naburea jfeischte : Vrijien doortocht door hun lflafi, jé:opTiiet daorgang miat gowaM!" — Dia krijr feers van dieaein Staat k en don gaea e:;r, geen tr.uw, geon BKrbjad miser, m|aar vtp. do, vei-Siio'ing «a r^o^zucht. Hun lemze was haat c-n Iran doel kniactsting dooii' do macbt- In nn,a,m jûari daaer maoht zoaidm zîj! vervvoesten. doo-Men, pîunde.on on do onschufcl in het blood 4ye,.sinO|OirtKi. Ilujn zwarte adelaar.-... mfëit de sstcvjga kîauwon on d«n sebeirp genvettai bsk, Çckte don nek 'on spraidd© do vleugels uit Ç&Is Wilde hij de weipedd gaan bebaerschen. ❖ * * Z,at van onve-zadelijko'' en onjiciejm'bare lieerschzucht, zoo trokkea dan de jomkers y.an dit lijlc het zwaard uit de schcde isn lîngeîi aan 't hcpCd bunnei: tegerbondea tfitt 'f trijde le$8R don jofugdigcœi ridlder van het Vein ma» hc'dbn/tig valk, dat don dood bover. die sôhandv'iefe TërWzicffl had. 7 : De Riddejr, intogeindeteÊ, bsz&t do odelsto kiaciiton van laet mieuischcl'ijik karakter, — de dappousfce onder do dappôre, met ojii holdemzieî die niot golomd wcndt en ccn od die niet z'wichton kan voou, 'tgc-.veld. 'liiï riep zjj;no zoiniein te iwapten, e|n aiîen sckaar-den zich rond zijnon traom, on zwioran Hem |iij Crod en Altaar „trouw tôt in d©n_daol". En mot aon liandvoi heldon moi gestaal-fie zianuwein en klàako spieren, rees hij op IcsOn d© baibaren die zijln land kvvamien c-ver-|iompeTen uit naam van ^eienschap ©n be-Icliaving. Zij gingon. meit Holm. aan 't hcoîd' Boa dood opzaokon in plaats van hem af te wachton. De owgieuijko strijd bsgon. — Hevig \va;s .Ke batsing, imaar npg kraelitiger hum weer-Itaïid. E|u;ropa schok.e ervan ap ziijino grond-S'esbatA Bij bekon vlioeiido ho'„ bloed onzet .Jieldiea, zoodat do grand ervain was dQor-Svc'At. Daiztelnde vou-stijido lijlkon, ver-Jininkt ©n saimOingekrampt in den bevroren pioddei biezaaidon de slagvoMon. De Idood (Vjeid© boogti| onder hunne gO-©Jeren, — En middetn deizor hoOxtenschaar s tond ido [jougdigK\ ridder, z-oo paJ ail-s ©en rots, on Jjkwnde in oen iaalste stuiptrekking vaji on-ï»teni>.lm wwrstandsîvil aan de b^sohaaijde ^voiieild, ho'e Wn vredolievende Roming strijidep. Knioet a]s do oar heim in krijgor herschapen jjieeft. f Doeh voox .Q^ormacht mcost doze heMhaf-|tige iiddei' m do zijnoa wijkoin. Zijn land fflrerd in wioe en ©lloinde gedompold. De har-fjaaischbeid vernieCde ter dcor hoL vjiftr wat iteoioveel oenw'ein aa:n schoippingsarboid ge-ykost liad, z'ijn vo'.k werd vlermofotrd, lui tgiethon-fjerd^ aïs slavon weggeveord ol in balling- jscba^, verstreoid. E;n b'ii hoL aanschou- aven va,n do onjovieirtroffen holdemm-oieid en j'net wieleirgaitoos lijdon vain dit voJk, siddierde i)ilo gohleie]© woiio;d voll bo^ondoring on mo^ .Tdeajdw. Fn do dwingiolandein begnopen niet, jdat met Iijfiea giaen votk woedt venwoamein maar wel j^e^teiki. Zij' wisiofa niet, dat de ziel van j&ns volk oinoi7orwinntei''ijk koin biijveln, On al-;l!ocwic.], oas 'lichaam k>n A'Ounietigd worden, '^jizo gwst loch onstea:£elijk bloef. Ziji begre-pen ni-et, dat »ns voi!k niât koin vergaan, al-luew< 1 hieit ailes op 'l spol had gozat voicir »e ieti-, en -ates verloren had, behalve-die* ftar! -- En niottegfeïistaando dit alôes,• zag Ait voik o^schoo.i met de doomieinkraan nog eau izijn slapen golrukt, van uit don afgrond llciezeir oiuniote]ijke s'mart, met ' vextrouwoii flo toetomst lo gfe.nloet, wUnt... vuiur bratidt )uit en blo*>d droog't op! — Eom tijd zal aan-bieken, waarop de kreten van doodsangst ziiEeri wV^gstxvon, on Be'.gië's wondon wor-' lôea gc-L'eJld. * * * 01 ] Jelgië I k,nd van l.o'.de î en- martelaars, h! g y zijt gevàJjen ondoir de slagietn.van 1 gewldd : gij zijit gestoirvon v^or do Vrij1- jioid ,'de Fer en htet Recht; doch indien er in de wiertejd ï¥>g gerechtighoid besiaat, dan ViiJit"gi|' uil uw asch ,o,p,rijizen, gij zult wédor t. e'x',a m jonge loven qa Vieedza.mien arbeid. UUjr is nabij, dat de oiaverwoinniein Rid- , wien's vco.-hoflfd staed^; de lajuiwei-ferooia bûschaduwt, doion- Ylaanderan's vlaktcn do tvoT-blVfswls Tan zijn onleimjbaar leger in stùomi zal leruigloidon om, de onsberfelijko die do dooden vlqohte'n voor z'jgln l'oisclia,p|en land, te gaan aanschqmwen. Dan n.en don ho'jdonkoning al s oon zogepfa-fcrxd« oveavvimnaar toejuiiohen, eln mjet Hem! ^ ^ioiuv, die als Vorstin van leun Koninkrijk ,Ki''â tôt ^de heiligio mooder van haar volk. A z,a' vrijfe en onaaiankeliji'ko Betlgië S® (b K-klieiar wedorrm v/apptoeoi. D.in zullen do Kanonnen van don Ysetr wîedorom buî-!Oi>en, maar ditmaal om hot vrejU'gdoteost aaa le Kondigon. Dan zal o Koning! van alîo l >-en«aaagn, bet golui der k'pkkon weorgal-£WR .oveff vadorland. Hoi. zaloa d:e van » niwigo recht en vorgeldin'g wez&n, die lui-en 0/lt ..Victorie" is iniiet land! En op dien oavwgo;.el»ijken dag, zâl do Éesolniedeinis de wereld voiorlogigea wat zii ^«et h« odelsto blood dor Bel.iisohe zone.-i P 'lpt feCTste blad no&rscihreef : .•Zij wilden wat was Rochl en i ""en wat zij wilde<nl JULES VAN BUYTEN. Nieuws uit Belgié BRABANT. IX D'EN GEMEENTERAAD VAN CUREG-H'FM —A NDERLECHT. — In vei-vanging van. het cvoijedein goanoiaintieraadslid Donis, zaïl de he'o'r R®mé Lochien don ziotel inneimen. Aanvidlonde kredioten worden toegekend %-oor de Aliddelbaio Schoial. Sint Niklaasgia-sc.henkon zullon wardoa uitgereikt a,an al do kind(.i<?n der schoien. NietoWe kreid.otea ;Wor-den gesiem'd vcor lie': vorscba:fen van vor-steikend voodsel aain do uit Duitsch.'and te-ruggekeordie godeportoorden. Op de leoning vcoa- werkem \*an openbaar mut 'worden 132 2:3 frank goberon voior het ovmveî'ven van do Bi cckboek. DE BOERENBOND. — We ontvangen van den Belgischen Boerenbond het verslag over het dienstjaar 1916, waaruit blijkt, dat de Boerenbond en al zijn centrale instollin-gen tôt nog toe de crisis goed hebben door-staan. De plaatselijke vereenigingen, voor zoover dit was na te gaan, bleven in wer-king, werden opnieuw aan den gang gehol-pen, of kunnen later, op weinige uitzonderin-gen na, weder opgebeurd worden. In een ge-ueelte van West-Vlaanderen zulleu ze onge-twijfeld zwaar geleden hebben. Terwijl de Siidden-credietkas een heele vlucht genomen heeft, waren de overige centrale afdeelingen in haar werking belemmerd, hoewel niet aile in gelijke mate. Vandaar dat in het verslag niet even breedvoerig over aile uitgeweid kon worden, De actie van den Boerenbond had natuur-lijk in de eerste plaats de belangen van zijn leden en vereenigingen ten doel. Toch trachtte bij, evenals in 1915 en op 't einde van 1914, ook dienst te bewijzen aan den landbouw en de buitenbevolking in 't algemeen en zelfs, ten minute indirect, aan de gansche bevol-king. Van 't begin van den oorlog af heeft de Boerenbond zijn bijzondere aandaeht ge-schonken aaji enkele meer beproefde streken en ook thans konden veel ongelukkige toe-standen verholpen worden. De Jliddencredietkas heeft haarderde oor-logsjaar kranig doorgemaakt. Evenals het voorgaande dienstjaar en nog meer, muntte 1916 uit door de aansluiting van talrijke nieuwe spaar- en leenkassen en door den grooten toevloed van spaargelden. In 1915 traden 44 kassen toe, 48 in 1916. In 1915 kloro het totaal der spaargelden met 6 mil-lioen, in 1916 met 16 millioen. WEST-VLAANDEREN. EEN AVONTUURLIJKE TOGHT. — In den nacht van 16 tôt 17 November is bot aan drio jongeiingm gelukt uit Zeo-brugge te ontsnappen. Dit is de tweed e maial in den loop die.r week. Dazo Belgen waren workgaaon op een baggrrmolon an twoe lichters. Do laat-ûte lageir terzijde van 't baggiervaartuigi. Het Duitsche peraoneel blijft in don nacht niet meer aan boord, want zulks vindt het, in voroand met de herhaaldo vliè-gieraanvaJJeif te govaarl'jjk. Daarorn moe-ten burgors do waoat betrekken. , Zoo bevond ziclï ook in den afgoiloo-pen nacht- op iederen lichter en op den baggiorriiolen 'eon burgor als schildwacht. Het driotal had afgiesproken te vluohten. Om tien uur gingetn de jongommnen sai-men in een jol dio aan den baggermo-len vast lag en staken van boori af. Stil roeiden ze hoen. De Duitsche ma -troos die op 't oind van 't hoofd do wacht betrok, merkte niots. De vluchte-lingen hadden geén kompas. Door dea nevel zaïgea zo geen sterron. Zej richten zich op de lichtboei van Zeobrugge en b'sc-ohi'vten overigons s'iechts ove|r drie riemen, waarvan een als roer dienon moest. t Was bij half twaalf, toon mon een verandering in, do windrichti-ng bemerkte. Het sloepje werd naar land gtedreivein en liep op ©en bank vast. Het zat aan den grond. De drie mannon spirongen er uit; ze stmden tôt aan de borst in 't waoer. Vreezend n'og ondor de Bolgisehe kust te zijn, trachtten ze de jol weer van do plaats al te krijgon, maar dit lukte niet. Ze besl'oteo toen naar den wal te gacua om zieb desnoods over den gironsdraad to werpeia. 't Was een govaarlijike tocht, want de vissehers bcmerkten, dat ze in de kililew en geulen van het verzande Zwin goraaikt waren. Veilig toch kwanien ze aan 't duin on toen herkendon ze de kust en hadden zekerhoid in Hollaaid t© zijn. Men kan zich de vreugde dor vluchte-lîngon voorstellon. Langs dem oover van t Zwin voortwandelond, beredkten ze het lierbergje Zeezicht, waar do in do streek alg'Omeen bekende oude nioedar Louise woont. Ze klopten em dadolijik deden de bewonors opon? en onthaaldon do door -natte zweprvers allorhhrtelijkst. Vanirior-.gen trokkon de drie Vlaimingesn verder. Ze metlddon, zioh bij do Hollandsphe grenâ-waoht aan, voudan ook hier een g'oed onthaal, legdcn œm verklaring) af wn hum rois en kondon toen vrij hoengaaif. Eén hunner vond ta Kadzand zijfn moe-der, van wie hij drie jareti goschteddeo was gowoest (Tel.) DE K'LOIvI^EN IN VLAANDEREN. — Reeds is miedegeldeeld, dat de kljklken van RotufSselaire, Isteigam onJ oingoving; door1-:1e Duiteobers gorekwiraelrd zijn. Ook dia s a.n Hoist, lilauikeu'borgie en aindoro plaat-=en hij de kitst zijn nu weastevoerd. DWANGARBEID VOOR KINDEREN. — Wij lezen in heit Maandagiocbtendblad: Aan de Vlaainsche kust te Knokke, Heist Blankonbergo depoi-tâ(<ren de Duit-s cher s thans ook kiinderen, «napen _van twaalf en dertien jaar. Als de ouders weigeren hun kroost voor dion hatelij-ken militairèn arbeid af te staan, komen de Duitsche veidgeardarmen de jongens uit huis halan. Zoo wea'den kindieren van 12 en 13 jaar weggovoerd naar Leffin-gie, achiter het Ysorlront, omi er onder-komerM, loopgraven on barak.con te hol^-p©n maken. Ze sliepen er op zeeglras of stroo in loodsen en kr^aan eon dagi per week, des Zo'nlags, vealof oin naar huis te gaan. Ze deeileiï de onibeiringen van de voiwassenen en de gevarcn der sol-daten. Ons zijn namen bekend vain kin-deren, die links van de vaart Ooetewde-Passeiidaelo-Kiieuwpoort werkten, terwijl ju'st aa-n don overkant bonimen uit ge-allieerde vlie.g-tuigon een compagnie Duit-»che soldaten docimeorj'en. Aan zulke rampen zijn doze knaper, bl'ootgesteid , zulke tooneelen mueten ze' zien oiï dik-wijils slaan zo nie,t do grooten versehrikt op de vlucht. als 't vuur der verboirde-nen te dicht bijuomt. BFDRIJYIGHEH) AAN VLAAMSCIIE KUST. — Zij', die in avortai beweging in V l'a a de iien vooa'te.kaneln van do antlfuùrang dor Bolgisehe kustXl. iOir do Duitsohers mee> non te zimn, vkwla zich mot ijidoe hooip. Jaist in dezon tijd vvoirdt aan, do Vlaamsehe kust onlzagl'ijk gearboid. Op don muiu1 van Zeolwnggo werbon dago]ijks eea vierhondord îfowgers, dio or oindeikamons mico.on m,akein. Vliespileinon woidon aangoieigd ci: vorgroot en bohailve de loodson t© Zeebtugge, waar ©en doitigtal hydropiaaes zijln, boaft miein ia de <ôsnçéj$feg d® vliagfcampoin van Coiol-t^erkï, Uitteke en .Waasmiuaislor. Eon nieuwe spoiO'Tiijin loidt van Iie.ist naar do Knocksoho bosschen, niet veir van Het Zwi|n" on do No-derlandsche gnons en lang:; tioinen rijden dwass door het dorp- Kqo^Ioo op rails ovoïde gevvoine straat. In de dsiinen graaft en motsieat m'en on eir zijn njet aleon dépôts, schujlplaatsen on gaugein, maar ook goed ingeiiclito cantines. Vain Dwdswer» toit Bruggei, langs het kanaal, is wn pâ'\niorepark vain bij de hoind'erd barafckon geai.,.,tkt en te Brugge zelf bo-Uwt mien niaujwe (iikkon, als moest de havee-n nooit mieier ùV.cgoven worden. Te Iîeist en, Blankenbi |,o draag't iedere deur efân briefje miat de véf'meîding van het aantal màlilaiien dat ingekwartiefrd kan wiir-den.Een zeetal visscbeuissiloieptein vain Hoist iig-gen voor die*- fcuat als gohiBijschijven, waarop matrozen zich vldjtig oieifeiaen. Mon liegt aan de kust wegon aan of veboleirt doze, stelt niouwo batiieirijen. op^ vervangt kleiner ge-schu.t door grooler on dagaijks w^rkon dui-zendon burgers onder de Dwitsche drjjvers-zvveep van Knocki© tôt Osteinde. (Tél.) (ii DiWiONGEN ARBEID V'O'OiR VROUWEN. — Eeîiige dagiein geleden hoùben dagbiadbe-lichten giemieCd; dat de Diuitscliers ook Viaam-sche vrouwen lat militairein arbeid d..ingen, TOiuwen uit de strei:k tussolaeia Dieiie en Schel-de en van Sieyseel© bij Braggo. Wo kunnen thans nog meer bijzomdeirhedein over deze weerzim* ekkende prac.tijikiein verielîen. Dit scnandelijk oniecht gesohiedt ook etlders, ©n wel aan de Vlaamschie kust. Yrouwen te Heis: moeijen aan het station ds proviand dor Duitscbers los.-en en vervoeren, Ongeveetf vijftig vro-iiwen van Blankeinbeirge ziiln nu "veiplicht op diein ha\©iinmur van Zoobrugge te arbieiden. Ze vcieren aterùei materiaal \ojr do pndeikomiems aain. Vroiawe,n van Lisse-weybe raoeston p,uin van n«i*gescboten ge-1 bou-wen te Zisebrugge welgruimian ©n daar o^k de sprotfabriek ajbi'eken, waarvain dfâ' ste©-non vooir milita ira weak^n dienon. AVÔat de manniein bieijreît, -alte stainden worden hier geiprest voor de arbeidersbataillons. Elken morgen spécial© trams drom- men buTgers van Knocka, Heis't, Blanken-berge, iWenduine, Breodeme enz. HENEGOUWEN. DE PRODUCTIE DER STEENKOLEN. V olgens bij de Belgische regeering te Havre ingekomen berichten, bedraagt de pro-ductie van sieenkool in het bezette gedeelte van België 60 pet. van de productie in normale tijden, die 2 J> millioen ton bedroeg. In de mijnen van Charleroi bereikte de productie in 1916 het cijfer van 5.300.000 ton en 20 pet. daarvan is opgevorderd. In het eerste halve jaar van 1917 alleen zijn er 2.380.000 ton gedolven en daarvan is 82 pet. opgevorderd door de Duitschers. In het tweede halve jaar is de productie verminderd, het percentage der opvordering gestegen (36 pet.) In sommige mijndistricten is tôt 80 en 90 pet. opgevorderd. Bij de mijnen heeft men lang geaarzeld of men door zou werken of niet; zoo men er toe besloot heeft men dat gedaan om zooveel mogelijk de arbeiders voor deportatie te be-hoeden, de installais te behouden voor de toekomst en het oeconomisch leven in de streek gaande te houden. In het land van Luik is de toestand ook zeer zôrgwekkend. In de mijnen van de onder-neming Hasard werkten vôôr den oorlog 750 arbeiders ; hun aantal is nu tôt 300 verminderd de productie bijkans tôt op de helft. ~ 1 Belgen, steunt het werk Home voor Oorlogswezen, Oude Weg 78b, Den Haag. Teekent in voor den Almanak voor j19l8, aan den priis van qld. 0.50. 1 Bijzondere telegrammen. GENERAAL EAYOL,LE. | PARIJS, 19 Nov. Generaal Fayol'lo is gisteravond naar h©t Italiaansohe front vertrakken, waar hij bat bevel zall vaa-ren over hot Franscbe hulpleger. Hiji is vroeger de rec-htorhand van generaal Focih geweiest ten tijd© van het Somimeo'ffieinj-sief. ' , TEGEN - DE DUIKBOOTEN. PARUS., 19 Nov. De correspondant van d© Associated Press te Washington mleldt, dat hot bureau voor d© schaepvaart zijln goedkeuring heeft gabecht ■ aan bat besluit tôt dan aanbouw van twintig sch©peui van 4000 ton, die niet gatorpedaend kun-nian worden, ten behoeve van de Fran-sebo regeering. Hierdoor wiordt een uit-zondea-ing geniaakt op de wet, waarbij varboden wordt zeeschepen vbor het bui-tenland te bouwen. Fransche deskuindige|i baweren, dat proefoindervindelijk gabfeËein is, dat deze sphepen tegen torpadoi's h©-stand zijn. Vier torpédo's zijn togen de kieilen aigesclioten en de ©einiga uitworka'ing is geweest, dat de lading op de plaate waar zij ontploft zijin, is vernie tigd. AMERIKAAN3CHE SGHEEPSRUEvlTE. PARIJS, lfc Nov. Uit Washington wordt gemeld: Ten gevolgo van de om-derhandelingen met Japan en de neu-tralen van het noorden. van Europa, beeft de Armerikaaneche regeermg, be-sloten ©enig© honderdduizenden tonnen, toe te voegeu) aan de sebepen, die troer pen ©n leven&middelen transporteeren voor de ge&llieerden. Men verzekert dat de geallieerden hebben beîoofd aan, de Ver. Staten schepen t© geven in ruii voor de levemsmiddelen, die de Ver. Staten allean kunnen verschaffen. De lio-e-veelheden der levensimiddelen z'ullen later woi-dein vasitgieeteld, maar aan de neu-tralen Is de verzakering gegeven dat doj hoeveielheden die zij zullan ontvangen voldoeaide /dor hunne behoeiten zullen zijn. Japan, heeft er in toegiestemd oogen-blikkalijk ©eue groot© boeveelheid ataal t© verlcoopen. Zoodoende zul'ien de geai-' lieerden ©en eupplement Van minsitens c©a half millioen tonnen hebben. De Ameri-kaansche autoriteiten. zullan evenwel nietaj nalaten om zooveal mogelijk kden seheepsj, bouw te bevorderan. Daniels heeft con.1 ferenties gehad met een scheapvaartbu-1 reau, opdat ailes in het werk gesteld worde tan einde aan het scheapvaartpro-' giramana het grootst mogelijk resuitaat 1« gaven. Aan het slot van deze coni'erca^ lia heeft Daniels geizegd dat een vol-maakt» overeenstemming heerschte tuaH4 schen d© steatsmarine en het schaepvaart? bureau. Alla energie, verzekerde hij, ii| geconceatreerd op d© constructie van tor-pedojagers en koopvaardiischepen. ! Leoerberichten ier Gealliesrden. Wilison mr&arborgt Beigîë's onafhankelijkheid. Succès der Franschen iri het Chaumesbosch. — De strijd bij Passchendaele. — Anarchie in Rusland- — Clemenceavï zal een mannelijke politiek voeren. — Generaal Maud. f — De Itaiianen strijden dapper aan de Brenta en de Piava- -• Lloyd George blijft aan het bewind. DE TOESTAND Toen df Britten hun offensieî tegen de hoognan van Ziilebeke tôt Paspcben-daal© beg,onnan, schreven ail© Duitschï bladen dat dàarvan de beslissang afbing en dat o-ver het lot van Vlaanderen en Beigië werd ges reden. Natuuriijik wei-d er bijg«voegd, dat. de Dùitsch© iinies niet te doorbreken waren. Nu Passchendaele vast in Engelsche handen is en de tegenaanvallen, der Duit-échers te vergeefs zijn, laat Hùidenburg verklaren, dat hij nooit een iegerordler heeft medegedeeld, waarin vesrklaard werd dat van het bezit van Passchendaele het lot afhangt van het Duitsche leger in Vlaandaren. Het is jnogebjk, maar de man vol spijkers zal niet loocheneji wat de E-uJische pers en de Duitsche militaire schrijvers in Augustus ©n Septem'ber hebben geschreven. Zijine logenstraifiing doat vermoeden, dat bij zich g,ere©d maakt om er uit te muizen met zijn verslagen léger, zooals vroeger in Bapaume ©n Saint-yuentin oi aan den Chemin des Dames. =De kabaal tegen Lloyd George 13 op een sisser ga.indigd, dank aan de ener-g'ak© houding van Wilson, di© aan zijn veitrouwde House geseind had, dat er eenheid in de actie moest > bestaan en dus met George tôt akkoord kwam. Lloyd George heeft geeif© moeite' gehad om zioh te verdedigen. Lloyd George is de ommisbar'e man, nevens Clemenceau. Deze kloekmôedige staatsman zal den oorlog voortzetten in nauwere samen-werking der geallieerden. Hij zal tevane een onverbiddelijken strijd voeren tegen de paciustische en defaitisitische propa-ganda en tegen alwie handel drijft inet den vijand of er betrekkingen med© on-derhoudt.W ij wensohen dat alla geallieerda re-gaeringen zoo esnergisch zoudein optreden. Stellig mag Glenieaioeau op het gan-sch© Eransoha volk steunen. Het Briitsobe leger, hjeeft eon zwaar v or lies geleden door het overlijden van generaal Maude, dien veroveraiir van Bagdad. Hij was een dapper ©n kund'g generaal, die ook in België en in Frank-rijk heelt gevochtan. De Itaiianen vechten dapper in het ge-bergt© tusschen d© Brenta en de Piava. Italie strijdt ook voor zijne eenheid di© door Oostanrijk bedreigd is. Hababurg wil opnieuw in Italië h©er-scheni. Dit is genoeg om, aile Itaiianen aan t© zettan, front te maken tegen, don gemeem&chappelijken vijand. In Vlaanderen neemt de Britscbe pres-sie op de Duitschers meer eu meer toe. De l1 ranechen boek©n een succès in het fal bestradien Ghaamoboscb. Tetn slotta zij gewezen op de ,zeer bo-langrijke verklaringen van presdden|t Wil-sOn aan Koning Albert in zake België. Daardoor heeft d© président der Ver. Staten nogimaale aan ons land de vaste verzekering gegevan dat het gansoh in zijlne ona|chanke(lijildheid anoet herstead worden met aile waarborgen van tjoschor-ming tegen latere aanvallen. (Ongecorrigeerd), René de Clercq bij zijne Duitsche brôeders. % De ,,Weser Zeitung"' d'aelt mede, dal 1 René de Clercq, den 28en Nov. zal sprft kon in bet muséum aan den Doinhof. Ook te Hamburg, Berlijn, Keulen, Du^ seldorl en Munster zal hij het woord voeren. Hot Duitsche blad stelt den ,,Ylaemi-schen Dichter'' aan zijne lezers voor iu| bewoordingen, die zoo vleiend en waar-, déerend zijn, dat bijna elke andere V'W ming zich er door onteerd zou voelen-1 Hoevaal ziiveiiingen heeft Judas JU'kaffl riot verdiend om Jezus te verraden effl1' over te leveren. l : , .. 1 ~ ' 7 Vau net Zuideiyk iront, " Het Italiaansohe iegerberiehf. ROME, 19 Yov. (Stefani.) Officias!: I,Hi den aigeliootpiein inacht was hiet geschut leven,'-dig nisschen dein Monte Grappa ©u da Asii-' c.0'. Op de hoogvkkja van Asiago beeft d<j vijand ©an hievig sarmeingavat vuur ,op onze stellingen op dein Mon.© Fondanoc.ar ©a deul Mojiie Bandfâaeucli© géiricht, zoinder ©venwejj tôt eon infanterieaanval o.or t© gaan. OazQ^ afdeoilingen bezetton 111 gedeeCtedijk* offén? siew ondieirnemingan opri einv vuiaruitge-cho** ven loopgraafgieùieis' t©| 1 en nan:en 6 0 £ ci"-' ren e;n 202 manscliappiein gevanigaa. BezUH den QuieriO daden stiarke vijiamdelijke strijd', i£.iachteii ©ein aanval o pomze linias bij m Monte Fenara iein dm Moni© Tomba. Het sn©Ite optiiedein omzer troepen, waaroindet! O'.a.^ de bataljons no. 64, 68 ©n 69 detr Ber-' sagiieri in het gebied van Fagaro, ea voor liun in de afgeitoopem dagan, betoioind© dap< perheid verdiian©n te worden genoamld<, 1 a-Jette den vijand' 01m zijln pogiingan tôt bol ovetschrijeten der Piav© te berni©uwen. Vijandelijka troiepian we, den gedui-ende de.q dag herhaaid&Iijk in het badeken der PrimV IsEi'-n door onze vliiagtuigein miat bomimon bestooki ©n tij.dieins dan nacht, ondanks d- 'X sterken wind, door onze marinievliegtuigen tén noordwestein vain Susegena en bij T- Lo di Livenza. • In Oost-Afrika. Het Engelsche legerbericht. LONDFN, 19 Nov. (Reutier.) Ofiicieti: Vrij-, df^ zijn onze tnoeipein op het Makoinde plat-eojùfJ tan '0^ ian Z.O. van Sjivala slaags geweest,! waaibij de vijandeùijlba achterhoedein in erg d'Wgroeifd, micieilijk bagaanlbaar terrain, [ achterieleinvolgians uit verscbiMeinde gtellingein,'' wardion gieiworpen. Hat aantal Duitsch-FuroH peasebe gevanganan, 15 November bij Sjiwata! gemaakt, badroeig 19 Oifficiei-ein en 79 mannea|l van andeman rang, hfâtgeon het aantal D;uit-| sche Furopieianien/otp ai!»- fronton ^van dit-ge~rt-thtsteirrein gevangen genomen sinds i; Novembier tôt 5.2 dcet stijgcn. Voorts werd; en: eie'n aantal Indische ©n Afrikaansclie ge-'. vangenen op vrij© voetein gesteld. Cw l5de|n warein Britscho treetpen, di« ten. Z.iWi. va nLiwalia aan dein slag varen, met e^to vijandielijko kolonne slaags, die Ziuid-' waguts van het giobied van Nablange uit. trachtte door tel bnekon.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes