Belgisch dagblad

574 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 20 Juni. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 04 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/8p5v69946n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

1© Jaargang umsDAe »o juni 101e. 3Vo. 234, ABONNEMBMTEN. per 3 maanden voor Holland f 2.50 franco per post Loaee jummers: Voor Holland 6 cent toor Buitenland Th cent. Den Haag. Prinsegracht 69i ïelef. Red. Adm. 7488. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. BUREAUX QPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVEBT23$TIjBHf» , Van 1—5 regels f 1,60: élit# regel meer f0.80j Beclaîo^ 1—B regels i 2.60 i elke meer f 0.60. S London : Diion House Lloydi Avenue E 0. THE RIGHT MAN IN THE RIGHT PLACE. Aile Belgen van liet buitenland, die opgeroepen worden door liunne nationale regeering, zullen als éen 111 an aan de wet gehoorzamen. Wie het niet doet, zal later loon naar werken ontvangen. Men pi ente zich goed in den geest dat niemand onontbeerlijk is. Iedereen kan gernist "worden, zoowel een generaal of een minister, die niet opgewassen is voor zijn taak als een deurwaarder of een korporaal. Dezer ilagen ontvingen we een schrij-ven, onderteekend door een onleesbaren naam, waarin gewezen werd op de moei-lijkheden waarin zekere Belgische in-richtingen en scholen in Nederland zou-den gaan verkeeren. Er werd in het bij-zonder gewezen op de onderwijzers, om-dat zjj zicli bij het leger des Konings zullen moeten vervoegen. ' Diens brief hebben wij niet ôpgenomen, onidat wij besehaamd waren in de plaats van den schrijver. Wij zijn altijd van meening gcweest, dat elk' Belgisch on-derwijzer, nevens elken Belgischen bur-ger, deel zou moeten maken van het leger. Hoe kan hij anders de Belgische jeugd vaderlandslieide inprenten, wan-neer de leuke scholieren hem kunnen herinneren aan het spreekwoord: „Luis-ter naar mijne woorden, maar zie niet naar mijne werken." Het is voldoende te verwijzen naar i de 60.000 Fransche onderwijzers, * die hun leven aan Frànkrijk hebben geôlier d. Wanneer de Belgische onderwijzers meenen, dat zij onontbeerlijk zijn in de Belgische scholen van heti buitenland, kunnen wij hen geruststellen. Hunne collegas, die reeds vertrokken zijn en dienst doen als bracandiers, dee-len overigens onze meening. Hun voor-beeld zal stellig de. laatste twijfelaars overtuigen en meesleepen. * >K * % België is een democraticch en vrij-Jieidslievend land. Het Belgische volk duit geene ongelijkheid op militair ge-gebied, vooral sedert' de hatelijke men-sclienloting en de af u/'.Uu wçiiik n plants-vervanging werSen afgeschaft. Zonder pruttelen, zonder morren zullen aile Belgen tdt 40 en tôt 50 en 60 jaar, als liet moet, hun plicht doen, op voorwaar-de dat er geene lieve kinderen zijn. De Belgen eischen dat de onder de bepaling van de wet vallende Kamerle-den, Staatsambtenaren van allen graad, te beginnen van de ambtenaars van het dipîomatielc .korps en van de middenbe-'.turen in Le Havre, het voorbeeld ge-ven.Zoq gaat het ook in Frànkrijk. Het moet amen er uit zijn met de blood-aards, die zich verstoppen en die den verachtelijken naam van embusqués verdienen, zij wezen de zonen van mi-minislers of van bedelaars. Wanneer dô Kaning zelf zijn oudsten zoon, onze ge-liefden hertog van* Brabant, het roemrijk piottenpak liet aantrekken, gaf hij die wéggestopte bangerikken een voorbeeld en een les. Wij zullen dus* een oog hou-den op hetgeen in het buitenland ge-beurt en onverbiddelijk namen noemen als het nioet. * * * De gelijkheid eischt ook dat de gere-formeerden van vroeger nogmaals on-derzocht worden door v r e e m d e le-gerdokters.Het volk is wantrouwend. Zijn wan-trouwen is dikwijls gegrond. Zooals de vrouw van César niet mocht verdacht worden, mag de dokter die het lichame-lijk onderzoek doet, het ook niet wezen. Daarom is het best, dat dokters die gansch vreemd zjjn, er mede worden belast. Daar niemand "detinitief afgekeurd is, zal de regel algemeen moeten toegepast worden. * * ♦ Voor vrouw en kind van den binnen-geroepen huisvader mogen de snoeren der beurs ook niet toeg&haald worden. Èet is niet aan te nemen, dat de vrouw 75 centiemen daags en elk kind 25 centiemen ontvangt. De regeering hoeft veel bree-der tusschen te komen om het bestaan van de familie van België's verdedigers tegen kommer en armoede te verzekeren. Een voldoende pensioen dient tevens aan hunne weduwen en weezen te worden toegekend, zooals aan de soldaten, die ongescliikt worden om het dagelijksch brood te verdienen. * * * Er is nog een ander «punt waarop wij de aandacht van de regeering willen ves-tigen. De kraclit van Duitschland's or-ganisatie ligt vooral in "de keus van den geschikten man. De snelle verhef-fing van Helllerich, den zoon van een boer, tôt onderkanselier van het Duit-sche rijk, misschien met recht van op-volging van Bethmann-Hollweg is daarvan het sprekendé bewijs. Welnu, ouder de opgeroepen Belgen, zal men allerlei krachten van eérsten rang vin-den. Wil men iets goeds doen met de ouderen, de gehuwden, dat men toch afzie van verkeerdheden als o.m. het volgende. Een groot-koopman in hout, die ervaren is in zijn» handel en die dus de regeering groote voordeelen liai! kunnen aanbrengen door in America hout te koopen ■— werd naar de nieu- X*T«r/ "nr w vlvi ^v^tuuxvl ^ ir 1»* -« A* il ' _£ van een paar millioen om er te koopèn — raad eens wat — leder ! Zijn geval staat niet-alleen. De han-delaars klagen terecht dat Engelschen, Franschen, Amerikanen, tcft zelfs Mexi-kanen, voor den Belgischen Staatvbestel-lingen doen, waarbij de Belgische regeering meer dan eens de gebroken pot-ten bet'aalt. Wij hebbea gelezen, dat te Brussel een sigaren- en tabakfabriek is opgericht om de feldgrauen van het westelijk front, van rookartilcelen te voorzien. Heeft men als directeur een apotheker of een fabrikant van jam ge-nomen ? In het geheel niet. De man, die het spel bedisselt is de grootste sigaren-Eabrikant van Frankfurt Fas est et ab hoste doceri. In Le Havre kan men thans ook toonen of Duitschland het monopolium 1er organisatie bezit of niet. Baron de Broqueville, die zoo kranig 3ns leger heringericht heeft, is de mi-nister die tlie right man in the riglit place weet te kiezen, als hij wil. Wij vertiouwen in hem. DE TOESTAU© Wat onvermijdelijk bleek is gebeurd. Czernowitz, de boofdstad van Boekovina is opnieuw in de handen der KusSen gevallen. Deze verovering moet langs beide zijden veel • " ' '—^ — -i volk gekosfc heb- ben. . Slechts 1600 ge-^, -L-y)vïrCmjzS~NÔbel~~Jy3^vangenen werden gemaakt, zoodat S/ */ "V" - - fipfi dpTi tëmerl-lfaschirsfy-Z ô "//#-"--- " XVUSSeil I 0 geslaagd is \ kafetavsrà) het Oostenrijksche li s .. leger in dien sec-tor van Boekovina irV/S:'x'Qtsotmir^*' j« j onschadelijk te ma-s / ken' De overblijf- ge]en er van vluch-te» ^aar ae ^ar" ' pathen. *£+*'*De val van Czer-nowitz is een be-langrijk wapenfeit. jSz'f Niet alleen maakt bet nu de Eussen rn°geliJli: hun front oteÉSL jî © over de Stripa recht te trekken "a® Kolomea, maar zij imponee- r- ,ren P°k aan Roe-sTANistAu^> raenië dat sedert 1 ify^ X'i ~ eenigen tijd een \\* dubbelzirmîgebou- cstâvfr 43 aftug6- f Qomen en ge- ! ]°ofde dat Rusland ai.,?6 (J^0Stenri,'iksciie terugiocht houdt jî'r ■! no or den van Lernberg op de tZ Wolynsk-Sokoefetoyinoï fiW ■ Duxtscliers in allerM Yer oSnlge^/aaiiI°areii- Vaû het noord- fing vai" T °i E,,lsseû °P in de rich-k van Lernberg, langs den spoorweg Doebno-Lemberg. De Russen namen stor-menderiiand de geweldige sterke stellin-gen langs- de overstroomde rivier Plas-^efka, ^eene zijrivier van de Styr. De -gansche streek van Kremenets viel al-zoo in Russische handen. De Oastenrijkers moesten een over-haasten terugtocht ondernemen, naar Bro-dy, woardoor opnieuw een gedeelte van den spoorweg naar Lemberg in de handen der Russen viel. De ontruiming van Lôetsk door de Oostenrijkers, ontaardde in een pani-schen' schrik. Een Belgisch paniserauto baande er den Russen den weg. Eere aan onze automobilisten, die thana op zegevierende wijze wreken wç.t de Oostenrijksche kanonnen- tegen Namen en Antwerpen hebben gedaan. Het valsche Oostenrijk krijgt loon naar werken. De Oostenrijkers en Duitschers de dorpen ten zuiden van de Pripet. Wij mogen ons dus verwachtœ aan succes-sen der Russen in Pofesië en rond Pinsk, alsook aan de Dwina, waar de kanonnade heftiger en heftiger wordt. Daar ook voorziet men een nakende of-fensief der Russen. om te verhinderen dat de Duitsehers hulptroepen naar het zuiden sturen om de Oostenrijkers bij-stand te bieden. Zelfs hebben àe Russen zich aldaar gemeten met Duitsehers, die uit Frànkrijk waren geroepen. Als dit echt is dan blijkt daaruit dat de Duitsche en Oostenrijksche reserves ver op zijn. Aan de Styr bij Gadowitsj Verliezen de Centralen ook den slag. De Russen zijn er in geslaagd den Noordelijken oever Van de Stocliod te bereiken en een dorp te bezetten en te blijven behouden. Daardoor verplichten de Eussen de Centralen het Zuiden y an Pinsk in allerijl te verlaten, willen zij niet afgesneden worden. Iiovel wordt meer en meer bedreisd. Links en Rechts. Zomertijd in België. In het niet bezette gedeelte van. België is de zomertijd ingevoerd. De mannen van 40 jaar. Uit goede hron kunnen' we melden", dat de ministerieele commissie van Havre beslist heeft, dat de Belgen die voor 1 Januari 1876 gehoren zijn, jiiet zullen opgeroepen worden. Paketten aan Belgische krijgs-gevangenen.De Duitsche regeering heeft het zen-den van paketten aan Belgische krij'gs-gevangenen persoonlijk, met ingang va,n Juli verboden. De centrale commissie van bijstand te Havre zal hun nu, in over-eenstemming met de Fransehe regeering, wekelijks collectieve Zendingen doen toe-komen. leder krijgsgevangene zal dan 2 K.6. brood ontvangen. Einde van de staking der Brusselsche iypografen. De staking der Brusselsche typografen, waarvan wij! gewaag gemaakt hebben in ons vorig nummer, is geëindigd. La Belgique, die we hedenmorgen ter hand kregen, draagt de datums van Woensdag 14, Donderdag 15 en Vrijdag 16 Juni. Een mooie hertog. De Engelsche bladen melden dat de 177 Britsche zeelieden, die in den slag bij Jutland door de Duitsehers werden gevangen genomerr, te Diilmen bij Munster zijn opgesloten. Diilmen in de stad van den hertog van Croy-Dùlmen'. De hertog, die van Belgische oorsprong js en in België verbleven heeft, werd ge-vvond, toen hijl tegen de Belgen en de Franschen te velde trok. Hij mag de hand geven aan den heftog van Aren-berg, nog al .een verbasterd en ontaavde Belg. Men weet dat de hertogin-weduwb de Crote-Audegbem bij B«russel woonde, vooraleer de inval ~ gebeurde. Hare twee zônen waren offioiereu in het Pruisisch leger. Een hunner beyond zich bij! zijne moeder. Men' ontdekte in *het wit kasteel bij den steenweg naar Waver, aan de' 7finin van 7r.^i'i->ir»niunnr] f»en draad- fooze telegraafstation. ire nertog.^ boren prinses van Arenberg — werd zelfs in hechtenis genomen, doch weldra los-gelaten. Foeil eene hertogin gevangen nemen. Ook te Wesembeek vohd men ver-takkingen van die conspiratie Croy-Aren-berg, gericht tegen onzen IConing, die volgens den keizerlijken leenheer van Ber-lijn moest vervangen worden door den hertog vàn .Arenberg. Attends je viens. • Overal dezelfde barbaren. Een Engelsch soldaat, die uit Duitsch OostAfrika is teruggekeerd, verzekert, dat de Duitsehers aan de Askari, dat zij aile blanke vrouwen van Brilsch OostAfrika zouden krijgen, ingeval de Duitsehers de victorie zouden bekomen. Onder aile keerkringen zijn de Duitsehers obscene kerels. In „ België hebben wij die vuilbaarden aaa het werk gezien. Verkeerd ingelicht. De heer A. Kellenaers, uit Katwijk, heeft het noodig geaoht te klagen in De Tjijid over de Belgen en over hunne afkeer voor de Hollanders. Dit heeft den man een antwoord van een onzer land-genooten op den hais gehaald, waarmee de schrigiflustige heer -uit Katwijk niet te vredën is. Hij replicetot dus en roept Belgische autoriteiten Iiî^ om zijn gezanik wat kracht bij1 te zetten. Eerst is het een • naamlooze aalmoezenier uit het Belgisch leger, die wel naamloos zal blijven en dan een zekeren Jef Herremans, medeweïker van het Vlaamsché Nieu w s (zeker^niet de eerste de bestej schrijft die goedé heer Kellenaers. Zooals menig Hollander die over Belgische toe-standen sprekend, den bal misslaat, heeft die brave heer een typograaf voor een hoogleeraar genomen en een met Duitsch geld gesticht en onderhouden krant voor i een loyaal Belgisch blad. De heer Kellenaers vermoedt misschien niet dat Duitschland een veldtocht van twist en tweedracht heeft begonnerr om Belgen en JNederlanders met elkander over-hoop te doen liggen. Het vuurtje werd aangestoken in de Nieuwe Courant en de heer Kellenaers blaast er op, misschien niet beseffende dat hij een slech-ten dienst bewijist èn aan Nederland èn aan België, maar niet aan den tertius gaudens, Duitschland, waar bij! verwanten heeft. Laat ons 'niet qaïef zijtn', niet waar mijn goede heer Kellenaers ? Onze helden van den Yzer en Declercq (René). Het Vaderland van Havre bespreekt op zijne beurt de "vlegelarij van den Bottenhoekschen heer Declercq op. hetfeest-maal der Nederlandsche letterkundigen : „A1 wat Vlaming is zal dit voorval met groote weerzin vernémen. Teiwijl onze Vlaamsché jongelingschap haar bloed vergiet aan den Yser, smult de dichter Declercq aan een feestmaal op een vei-lig pfekje in een vreemd land en smaalt jegens hen, die met de onzen gemeen-schappelijk hun leven veil hebben voor onze onafhankelijkheid. Welk een bittere tegenstelling! En welk een smaad onzen mannen in de loop-graven aangedaan!" Vermeende aanslag op den Koning et de Koningin van Groot-Britannie. Logenstraffing van den Britschen gezant in Den Haag. De Volkszeitung en de Maasbod( — deze met het noodige voorbehoud — haddei gemeld dat een as.nslag was gepleegd op hel leven van het Engelsch Koningspaar bij eer bezoek aan een munitiefabriek waar Belgei aan den arbeid zijn. Dit nieuws leek ons zoe onwaarscbijnlijk dat wij aan de Duitsche campagne dachtén die reeds maanden duuit om twist en tweedracht tusschen Belgen en Britten te stoken. Wij hebben ons tôt den gezant van Groot-Britannië in Den Haag gewend om nadere inlichtingen. Z. Exc. heeft ons in datum van 17 Juni laten melden dat hij nieta weet van den vermeenden aanslag op het leven van H.H. M.M, den Koning en de Koningin van Engeland. ^ .mai., _ jir—TPMT Eene mannelijke daad. De mededeeling der Belgische regeering in zake Bary,oud-medewerkervan De Leger-b o d e, heeft aile Belgen genoegen gedaan. Zij zijn de regeering dankbaar voor die daad-krachtige daad. Het is te hopen dat die wilskrachtige houding zal duren ook na den oorlog, wanneer de groote kuisch eerst zal moeten gebeuren. Wij bedoelen in het bijzonder de lafaards die zich aan den militairen dienst onttrekken en de verraders die met den vijand heulen of met hem handel drijven. De mededeeling onzer regeering is tevens een waarschuwing .voor de Belgen, die met Bary correspondeexen — zooals wij er kennen — of die hem in catimini goed-keuren. Dit is het geval van iemand die aan een Hollander — die Bary's gedrag vlakaf af-keurde — durfde zeggen dat hij integendeel veel goeds in zyn schotschrift vond. Een energieke regeering zal steeds door iedereen gevolgd worden. Onder de bescherming van „De Toekomst". „ 2m ! [ Dat we gelijk liafflen het publieK te 'waar-schuwen tegen de T o o r t e van Declercq en tegen de Ylaamsche gedachte van Léo Picard, van wijlen do Vlaamsché P e s t, bewijst de Duitsche Toekomst van 17 Juni die de volgende regelen aan beide pu-blieaties ■wijdt. Nieuw grooi Nederlandsch weekblad. Yerschenen ,is No. 1 van de To torts, Staat- on Letterkundig weekblad voor Hol-land, Vlaanderen en Zuid-Afrika, ondier lei-ding van Prof. Bodestein, Kené de Clercq en Mr. van Es. In haar program stelt de redactie voorop: integriteit van Holland, autonomie vanVlaa-n-deren en handhaving van het Dietsche ele-ment in Zuid-Afrika. Ook uit den vexderen inlioud blijkt de geestelijke verwantschap met ' Jiet maandsclirift ,,Di'etsche Stemmen. De in Holland ' verblijvende Vlaamsohe acti-visten z,ullen in dit weekblad hun door het ophouden van de Vlaamsché Stem tij-delijk gestaakten strijd yooii Bestuurlijlte Schei-ding voortzetten. — Wij zien met belangstel-ling volgende nummers van de T o o r t s te-gemoet.De Vlaamsché gedachte. No. 3 van dez'e periodieii (uifgegeven door Léo Picard), behandelt de verhouding van België tôt Holland. De gevaren van den Belgischen geest, en de daaraan verbonden Belgische expansiezucht en anti-Hollandscho stein-ming worden goed gcdocumentee<rd uiteenge-zet. Het zijn gevaren voor Vlaanderen, maar ook voor Holland. Er -is hier gemeenschap -pelijk belang. Bij Vlaamsohe autonomie kunnen beide slechts winnen. In ditzelfde mimmer wordt met feiten aan-getoond, hoe het Belgisch Mfddelbaar Onder-wijs in Nederland, tegen de Belgische Wetfen in, geheel verfranscht is. Dit is nog des te 1 erger, omdat dit onderwijs grootendeels met ' Hollandsch geld wordt betaald. Wij spreken dan ook de verwachting uit, dat de Hollanders, die erover te beslissen hebben, de rech-ten hunner taalgenooten zullen weten te doen i eerbiedigen. Er wordt nog een ander anti-Belgisch intrigue gespannen. Verleden week werd in de Café Riche alhiea: een comiteit gesticht ,van Volksopbeuring van Vlaanderen. Van die bedekte pangexmaansche Volksopbeuring bestaan reeds in België afdeelinge-n té Antwerpen, Gent, Brussel en Kortrijk. Landgenooten, loopt er niet in. Elke dag Wordt een schalcel van de keten gesmeed, die den Belgischen leeuw moet verhinderen zich los te wringen uit Duitsche dwingelandij. * Koninkrijk België. OeparteBaîesit waiï OOPIOII". Wekelij^scSi bniletijn van 10 tôt 16 Juni- Er viel niets bijzonders voor gedurende de afgeloopen week. Buiten de gewone en weder-zijdsche bombardementen heeft er slechts wat levendigheid geweest rond Dixmuide en Steen-straete,'waar men met handgranaten gevoch-ten heeft. 1 Brief uit Londen. "ii i , \ (Van onzen Londenschen oorrespomi dent.) i Lord Kitchener. Hoe populair de opperbeVelhebber def ' Engelsche troepen bij de Engelschen waé heb ik kunnen nagaan toen de Londen-sche dagbladen op hun reclame "ffichè aankondigden: ,,Kitchener drowneù. ' Iedereen greep naar de bladen en las ifl stomme verslagenheid de tiiding, die En* geland van zijn legerhoofd beroofde. Doch wat direct voor de koelbloedigheidl Van den Brit pleit, men las het nieuwà, ging bedroefd zijns weegs, maar meai voerde er geen praatjes over. Voor Mansion House, werd de lijst der vermisten op met rouw ojnzoowdei lijsten afgekondigd. Den heelen avond stond een dichte menigte, strak star end naar de naamlijsten, het aankondigen van meerdere verliezen af te wachten. Op Kingsway passeerend — 't was^zok), wat half elf 's avonds, kwam een ouder-iing in hemdsmouwen naar buiten geloo-pen en, mij staan houdend, vroeg hij md| met een van ontroering trillende stem: 1$ het waar, mijnheer, dat Lord Kitchener, is gered?" Helaas, 't tvag slechts een loos ge-rucht, Kitchener is wel dood! De oproep der Belgen tôt 40 jaar. Het onder de wapens roepen der Belgen! tôt 40 jaar, moet niet aïs een maatregel aan gezien worden, genomen omi direct het front te Versterken. De nieuwe wet zal vooral voor doel hebb,en aile be-schikbare krachten voor het oorlogsbe-drijf nuttig te maken. De opVatting ig achter het front een auxiliaïr leger fe; vormen. Zij die eenig ambacht uitoefe-nen dat voor oologswerken kan benut-tigd worden, worden aldus wel militairen, maar nog geen krijgers. Niet alleen zal een uitzondering gemaakt worden Voor de munitiewerkers, maar voor degenen die werken aan be-voorrading vàn het leger. Deze zouden dan gemilitariseerd worden. Men weet dat de militarisatie-propagan-da der Belgische leger autoriteiten in Engeland onder de metaalbewerkere, toen m rSmP WéMtit heeft zekere der opwerpihgen der munitiewerkers niet weggenomen. Door W, Eekelers, secretaris der Belgische me-, taalbewerkers, werd daarover een rapport gestuurd, naar minister Vandervel-de. Minister Vandervelde ontbood daar-op den secretaris bij hem. De uitslag van het onderhoud is me m nogtoe on-bekend.Belgische „cafés". Waar tien Belgen bijeenkomen, komt ook een ,,café". En wafer zijn. Talrijk zijn ze in de eity ; vooral in het Fransch kwartier. Of de Londensche neringdoe-ners er reden tôt klagen toe hebben, zou ik erg betwijfelen. In Belgische café's komen bijna niet dan. Belgen, de mees-ten ,,réfugiés" zonder geld, de anfferen arbeiders, die van hun loon trachten een appel voor den dorst oVër te houden. Wat daar allemaal moet gedaan worden om wat te... tappen is ongelooflijk. Des-niettegenstaande ken ik café's die in zes maanden zes maal van houder yeran-derden.Na een maand ,,commerce" waren ze allemaal... rijk! Daar iieMien wij Met. De Toekomst moest van zel! den eda len en edelmoedigen oproep' tôt de neutralén euvel opnemen. Zoo dit Duitsch .papier meenl is hij een nieuwe intrige — wel te verstaan tegen Duitschland. De heer von Vredenburch, de man der aandeelen, komt er tegen op. De ffllter ego van den heer von Sleeswijk verwijt de Neder -landsche onderteekenaars de bestuurlijke schel-ding in Belgié niet aan te prijzen en hij stelt de vraag : „Maar zou niettemin eene oplossing van het Btelgische vraagstuk door de totstand-koming van een Nederlandsch auto -noom gebied aan onze zuidergrenzen niet kunnen strekken tôt bereiking' van het tweeledi-ge doel, namelijk dat eenerzijds het Duitsche. Rijk beveiligd wèrd tegen een opmarseh zij> ner vijanden door quasi-neutraal gebied anderzijds Nederland in waarheid met een ,,broederstaat" in toenemend economisch en in-telleetueel verkeer zou komen ? Eens te meer is het goheim plan van de Pangermancn en hunne Pannederlandsene broeders ontsluierd. België moet verdeeld wor-den ten voordeele van Al-Duitschland en die» nen als bolwerk, erger dan ©en vazaalstaat. Dit is de politiek van Kimpe, Picard (Léo), Declercq (René}, Jacob (Antoon), Borins (August), Haller Ziegesar _ en de gansche ben-de plichtigen en medepliehtigen. België waak op uw zaak. ,,i,i,i,ii i ■ ■ - i niinw — m Miiwiiiwiin De laatste gebuwde Eigelscbl opseroepn. Tegen 24 Juni zipi de laatste gi'oe-pen gehuwde mannen opgeroepen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes