Belgisch dagblad

904 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 06 April. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 14 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ks6j09x38p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

A*!"i 2 © eau 3£< -■ ZK 'JSH 1M8. t~2 .-. ?■ *4? *ar ^BONNJSilBKTEN. Per 3 maanden voor Nederlam # 2 60 franco per post. Losb< in m mers. Voor Nedirland à cent ;00r Baitenland 7% ceat:f Den Haag, Prm^gràcbt 126 Xelefoon Red. en AdmU. 7-13.. BELGISCH DAGBLAD Verschijnend te 's-Gravestihagey elken verkdag te i2 ure middsg. BUREAUX OPEK VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. AD VERT EN TIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elko regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels £ 2.60; elke regel meer f 0.50. London : Dixou House Lloyd* Avenue E C. Pariis : 7 Avenue d'Antin 7. Duitschland en Vlaanderen. De radikale activisten hebben h*d on wegens de Hertlingsche politiek van toenadering bij Jalgia voorloopig uitgediend. De moor mag ®ajjg gematigde activisten, waaronder katho-lieken van Antwerpsn, Gent en Brussel in de «ersto plaats, worden daar en tegen vertroeteld. foj moeten, och arme ! als lokvogel dienen, jiadat de onstuimigen de vangnetten hobben yerward. De ure van het activistisch Vlaan-fleren jsnelt voorbij. - In de ,,Gazet van Brussel" vinden wlj een Eel — un aveu dépouillé d'artifices — na- olijk dat het activisme vooralsnu niet op volkswil steunt en dat het een politieke gedragilijn volgt, die sommigen door haar ge-waagdheid vermetel toeschijut." Yerder schrijft hetzelfde pro-duitsch blad, dat het activisme de Vlaamscha zelfstandig-Jieid langs een anderen vermoedelijk zekerderen en korteren weg kan bereiken dan langs dien yan de bsweging der Vlaamsche volksmassa." Kan men naiever bekennen dat het Vlaam- Îche volk iegen het activisme is gekant ? uist daarom moal die schijnbeweging op den Otferweldiger van België steunen om een arti-fioieele dua niet steekhoudende vervlaamsching te bereiken. Het wantrouwen van activisme ten opzichte uu de Vlamingen is zoo groot dat het blad Tan R. Declercq rondu.it erker.t- dat hetacti-Tisme de Vlaamsche zelfstandigheid niet aan het Vlaamsche volk alleen wil opdragon, doch aan het geheele volkerenkollege welk over den toekomenden vrede moet beslissen. On-noozelweg voegt scnrijver er bij dat dit kol-lege een mogalijk nog grooter, althans on-middelbaar scherper, voelbaar belang bij Vlaanderen's zelfstandigheid zou kunnen uiten dan Vlaanderen zelf. Het activisme rekent duarvoor in eerste plaats op het Duitsche volk. Dus wantrouwt het Vlaamsch activisme niet alleen zyn eigen volk, waarvoor het zegt in de bres te springen, maar het steunt boven-dien op een vijandig rijk om Vlaanderen te Tirvlaajafchen, wel te verstaan als dit strookt met de belangen eerst van Duitschland en dan vaa Vlaanderen. Heden schijnt het uit te eijn met den staat Vlaanderen, want diezelfde „Gazet vanBras-jeL" besluit, dat de activisten zoomin bij het Duitsche als bij het Vlaamsche volk steun ïalîtïrvmâen voor een imperialistischei poli-' ♦iek, die een opheffen van het Bolgisch Staats-Terband nastreeit. Die woorden komen hierop neder, dat Jlertling niet voor de verdwijning van België jewonnen is. Daarom mogen de activisten reen staat Viaanderei bezitten en dit ver-klaart hun oppor^aau ne van het oogenblik. Ondersteld echter — een onmogelijke onder-ptelling — dat Duitschland den oorlog wint, België inpalmt en een Vlaamschen staat noodig »oht, zooals Von Tirpitz het meent, onze nctivistische windhanen zullen ook daarvoor te vinden zijn en dan zal Hertling den radi- kalen vleugel gebruiken, * * * Trots de mislakking der jongste poging Tan den rijkekanselier om met België, dus ^iet met Vlaanderen, de vredespijp te fooken, houden de Duitschers niet op onder de Belgen zelven te stoken om zich onder den eenen of anderen vorm los te maken van de Entente en vooral van Engeland. De taal van de Vlaamsche en Fransche pera in België is duidelijk genoeg. De jongste op-roep van het V L Nieaws tôt de Belgische soldaten om te muiten is teekenend. Het zoo neutrale V aderland van Den Haag helpt mede. Woen»dag, 3 April, meende een herr „Man aohreibt uns „dat België niet i halstarrig elke overeenkomst met Duitschland ^ kan weigeren. En hij voegde er bij : g „Binnenkort zal dan ook het o o g e n- t blik der Belgische politieke leiders ge- c komen zijn, in do eerste plaata voor de c Vlamingen en de demooraten onder hen. ! De ministera Van der Velde en Helleputte, i K. HuysmanB en Van Cauwelaert, enkele } leiders van het activisme, zullen zich weldra j op vruchtbaar terreiiT- kunnen ontmoeten." ( Die laffe onderhandelingen met den vijand; j dien schandelijken afval van België die een ! niet te bestempelen yerraad zou wezen dat , den roem van Belgié in eenmaal gansch zou , bevlekken, verwacht men te Berlin via Den , Haag van twee Belgische miniaters, leden van , het nationaal Kabinet ! Men kan hunne per-soonlijke en politieke gedachten niet deelen | maar vriend en tegenstrever -weet dat zij 1 boven zulke verdachtmakingen 3taan en zich de ooren stoppen voor activistgezinde in-fluisteraars.De houding van het bezette land met de magistratuur aan het hoofd, heeft overigena de richting voorgeschreven zoowel aan de ministera alsaan den nederigsten Belgisohen burger. * * * Wat de aotivisten vooralsnu verlan gen is — op bevel van Berlijn — de splitsing van België. De meest gematigden onder hen schrijft het neutrale Vaderland — de groep van het k atho-liekeAntwerpscheweekblad De Eendr&cht — eischen economische, bestuurlijke, cuitueele en politieke autonomie voor Vlaanderen met herstel van een dan wel z e e r verma-g e r d België." Dit zijn de plannen van de Duitsche regee-ring en voor die plannen hoopt men den steun van de heeren Helleputte en Vandervelde te ' winnen! Onzin, niets dan onzin. Daarvoor moet dus een tôt het uiterste , doorgezette decentralisatie komen, meent een Hollandsch blad, welk een vermageringskuur voor België sohijnt te wenschen in het belang 1 • van wie? Om die autonomie ta verkrijgen verwacht en voorziet men den steun van Vry België. Schreef dr. H. Japikse, — een panneerlan-dist die België herhaaldelyk met Duitsche passen mocht bezoeken — niet in Eebruari i' in de Deutacht» Poiitik van Rohr-bach enz. dat de gematigde (Vlaamsche) activisten en passivisten eenmaal zullen samen-werken d. i. L. Dosfel en A. Jacoba, profes-sors aan de Hochachule te Gent, Em. Wildiers, Adelfons Henderiokx, met Van Oïuwelaert en Huyamans? Maar dan atellen wij op onze beurt de vraag : Zal hier boven samengevat programma der Eendracht en van den kring „Per lucem adoruoem" geleid door Adelfons Henderickx, ridder in de Leopoidsorde, de grondslag van die nieuwe pacificatie zyn ? Zoo ja dan zal het gansche Belgische volk, zoowel Vlamingen als Walen, er ala een man tegen opstaan en de afgoden verbrijzelen. Achter die politiek van autonomie sohuilt immers Germania. Dit blijkt nog uit de goedkeuring der Vlaamsche politiek tan F. Van Cauwelaert door de officieuse Norddeutsche Allgemeine Zeitung (26 Maart 1918). Duitschland bewerkt thans een toenadering tusschen den rechtervleugel van den Raad van Vlaanderen en de groep van Vrij België in Holland met het oog op zijne latere politiek in België. Léonce du Castillon. De uniform der Belgische geintemeerde soldaten- Sodext de Eng&lsche ©a Duitsche! krijgs-gev.a.ngencn hier in Holland gekome®i zijln, £«bben wij kunnen con3taf©E>rén: gtun-stig hua uniform afsteekt bi| die van de geïnternieerdo Belgische soldaten hier te lande en de vraag rijst bij ons op, iw.aaraan dit verschil in behandeling tel JVij'ten is. 1k ka.n moeilijic aannemen, dat ai deze Engelsche en Duitsch© krijgsgevangerti^in over voldoende persoonlijke middelen be-schikken, om op eigen kostein in de aan-Echaffing en hej onderhoud va(n hun untl-iorm te voo'rzien en moeit S'erbalve aan-demen, dat hunne r©sp. regeeringen. hier. Voor zorg dragen. I In dit gavai vraag ik, waarom de Bel-gisch© soldaat in dii opzicht de mindeite fcoei, zijn. , Sien beweevde inijs, d,at dje Belgische Regeering m©t de Nederlandsohe eene over-«eukomet had gtaùiaakt en dat; ûeze laat-Pt« zorg droog voor de kle®di;ng et*#] Belgische geïnternoerde soldaten. , Is dit het ' geval, dan ware hyt te iwenschen, dat hieiin ©one wij'ziging ge^ hraolii werd en dat de Belgische Re-Bpering wat meer mi'ddelen ter boschik-*ing stelde ten i^inde de uniform van Etfne soldaten 'aoglijker t® maken. Het is een fiait, dat mon vaak on-jftangcnaam te moediei is, bij! ;hiet zien toui de misei-abel© kieeiding van sommige celgische soldaten en al moge het av©1l" «®ht van de Duiilsch© en I^ngielscthe zijlclq f611 soort reclamiejtinakedg zijjn, dat _zçj winne soldaten zoo keuirig kfoeiclieca en biif. ■OTh(niden, dan begrijp ik tooh nii^t, waar-. de Belgische Regaening zich Sia Uit &Pzic.ht laat overtroeven. e Iasten van België zijn z^ior zoer Sfcct, de inkom zoo aïs nuj>, • en oene gepastje zuinighsid moet betracht worden. Zoodra echter tengevolge van etene kwes-tie van kleedâng, d» soldaten van België in den vreerrade in eene inferionteat komen tegenovieir de soldaten van andere naties, moet wel het noodige gedaan worden, om aan zulk een toeistand een ein|de te maken. Het geldt hier liet prestige van heft Belgisch leger iqn mag er niet3 ontzien w orden om dit zoo h oog mioigelijfe te houden. En daar man den Beigiscbem ofScie-rein wel het noodige( laken emz. te<r be-schikkkiing heeft gestaW, zoodat zij, er betamelijk kunnen ujtzi^n, ware het te wenschen, dat ook voor die inindieran iieits gedaan werd. Ik hoap dan ook van harte, dat onze geïnterneêrden spôedig in ©en behiooriijk uniform zullen gestoken worden. H. i. C. d'Av Het schrikbewind. Te Brugge hebben de Duitschera twee Belgisehe burgers uit den omtrek gefusil-leerd, namelijk de heeren Molenaar en Riet-bergen. Zij waren op aanduiding van een Duitschen politieagent aangehouden, beticht in verbinding te staan met d® geàllieerde regeeringen. Het was den beachuldigden niet toegestaan een Belgischen verdediger te ne-men of getuigen ter ontlasting te doen ont-bieden. In min dan 5 dagen was hun lot beslist. Jules Destrée gewond. Het Berl. Tageblatt verneeint uit Stockholm: Volgens een telegrajn uit Petrograd, is de Belgische gezant aldaar, de heer De&tré, gewond, toen hijdefront-linies der Roode en Y\ i ; te G-arde in Fin-land, wilde pesseei^-i- Een interview met de Broqueville. De Broqueville, de Belg. premiea-, heeft n 'n. pei-sgesprak, onet een corresponfdent an De T i n> e s gezegd, dat het Bel-;ische volk na drie en een hall jaar van I e meest girievende omderdrukking door le vijandelij'ke l>a]onetten en die ''uiporijeia [er aotivisten getoond heeft, dat het liets van zijn vasten svil om zich vrij te ûftken heeilt verloren, en dat de geest, die let bij' de afwijzing van het Duitsche ulti-aaitum op 2 Augustus 1914 bezielde, nog ,ven sterk is als ooit te voren. Nog nooit teeft er een vergadarinsg plaats gehad, vaarin de aanwezigen zôô koelbloedig em •astberaden waren aJs die, welke de Bel-;isohe ministers oader voorzittorschap ^an den Koning, bijeen zag, in den avonid mn den 2en Augustns 1914. De Belgische regeeringi heeft in den fc ïrief van 6 Aug. aan den Engelscheiï pre- z mer haar innei-lijlcstô gedachten geopen- l oaard. Zij deeld© daarin mee, dat geen f ^an de Duitsche badreigingen invloedkon l aebben op haar besluit tôt strijden. f 'Na de vrijhailsliefde van Koning Al -[>ert, waardoor deze de aîgod van zijn volk is gaworden, in herimaeringj te heb- 1 ban gebracht, heeft de BrocctuevUle er op ^ gewezen, dat 't onwankelbaar vertropwen t van België op de toekomst In zeer ruime fl mate Is toa te sohrijivan aan den innigien 1 band tusschen Koning en voile. De toe- * iomst jaagt dien BeJgen g®en achrik aan, zoo ziei hij steeds. Wij heb - t ban Engelands en Frankrijks belofte. Wij 1 cunnen rekenen op de piroefhoudend ge- f blakern vriendscEap van Amerika. Wij f zullen in de toekomst kraohfiger en vast- I beradener zijn dan ooit. f De Brocqueviile zei verder dat de zoo- I ^enaamde activistische beweging in Bel- j jië van geen beteekenis wae en da,t het 1 irijivein van enkele pereonftn niet ern- < ît'g diende te worden opgevat. Hij hee.t verder gezegd, dat het den Duit- < ichers nog niet genoeg was, dat zij zich ' Ben weg gebaand had.den dwaara door het 1 land van hun vredelievende naburen. Van . jaar tôt jaar hebben zij 't juk zwaarder op ■ le schouders van hun slachtoffers doen i drukken ein getracht door nieuw6 lasten i liun volksleven te vernietigen. Wat is : Mt gevolg gewe3®1 ' Zij lae'iben de min-ichting van de geheele wereld op zich i geladen en de vlam der vaderlant^liefde 1 bij de Belgen met helderder vlam dan ooit i doen oplaaien. Hat onrecht, België aangedaan, is het 1 cernent geweest van de alliantie en de ' groote les voor de démocratie hier en aan ' de overzijde van dan Oceaan ; zij begrij- 1 pe>n wat een overwinning van het Duit- 1 sche militarisme zou beteckenen voor de beschavingi. Duitschland heeft België mi- : litair vero\-<erd, maar het faalde totaal in 1 het leggen van ook maar de eerste fun- 1 dam on ten voor de moreede verovering, welke graaf O^ernin terecht beschouwt als oo-misbaar voor werkelijke victorie. Daarin is België's room gelegen, wel''e roem nooit kan worden weggenomen, zoolang men -schen hulde bretmgen aan volha.rding en irno^d voor de zaak van vrijhedd en recht =================================== 1 De Voorzitter. „Wiaar zijn mdjn oude Leeuwgnvanen? iWiaar is màjn harnas en myn zwaird?" — En aïs een leeuw, zijn forsche manoo, Zoo schudt hi dnLftig zijnen baard. God sta me bij I w,aar wij hi henen, De koene hierder «n de held? Ik ija er - vtaji dooor merg en bieanein Diaar hi zijin legerschare tait. % Wel vijï en zestig zijln ze s&men i Dde waohtan naar zijn ordewioond, , Gereed om steeds ta zeggen: amen..» Als 't maar hun zaakies met verstoort. „0 Iviauwaarts, bruit hi, trotsche tel gen Van 't ras van dertienhonderdriei, Ginds hebben thans de laat»ta Belgen Hun handen vol, ge weet met wie. 't heet is smeejdf; d.e smdd z^i ijzer. 't Verbasterd volk dat ons verdrult Staat zelf nu ginder aan den Yz©r, Diep onder dwinglandiji gebukt. 1 „Wat wij thans vxagen moét het geviejnl SIechts wiji zijn meesteir van dit uni-,Wiaarop 't hun gaat om dood ot leven, iWiaarop zty zelf staan axn de munr I j „Zegt, w*ilt gij, anversaagde manaen, O Brcydels- en D|e Coninck's tcroiost» Dat siechts vooir u de worstepanma Op Vlaanderen's vuur nog bfaadt en roost? ,,'k Sla op! die troml van dierdomdijlmei l iWiaar is mijn grootste natiepaardî. : | Diat Belganland in roofc verdw^net, 1 : Mjaar Ieve Frans van Cauwelaert 1" t Belgische ministerraad. iDe ministerraad iieie^t 5 April dieW taili-tairen en politiekeja toest.and besprolcen le^ maati'egelen beraamd om het iaJcoholisim)ei te breidolen- Leqerberichten der Entente. De slag in Frankrijk. )e Duitschers namen een paar dorpen, doch de Franschen behaalden ook voordeelen. — De Britten bieden een stoeren tegenstand. — 15 Duitsche divisies vermochten niet de Franschen te doen wi|ken. - Nakend offensief tegen Italie. De burgeroorlog in Rusland- — Jules Destrèe gewond. — De aktivistische terreur in Vlaanderen. ■ Il II iy——n—TTT-1—■ DE T^ESTA^P Het offensief aan het Westelijk front, Het antwoord van Lloyd George op het degram van Broqueville luidt : Wili mijn. eer harteliijlcen dank aanvaardea voor et telegrain. Het Britsche leger gaat er ier op zoo'n biijk van bemoeduging te rijgcn van een land, dat zich. zulket of-ars voor d® zaak der vrijjheid etn recht-raardigheid in de wereld heeft g eT.ro o st. Clemenceau antwoorddie : Iiet 1- ransetae eger is zeer gevoelig voor de betuigin -^en van bewondering, due u het wilt doen oekomiBn. Ik dank u uit naam daiajrvan. let strijdt met den vasten wil ce onaî-lankelijikheid der vo4ken en den eerbied ^oor het recht le waarborgen. D® Duitschei-s hadden in den tweeden, hans ' ingezetten slag een uiterst sterke roepanmachi in het centrum amengetrokken om het Engplscn-Fr:m -iche Iront te doorboren. Zij Silaagden daar n niet, daa«r de geallieerden een) hech-en slagboom hadden opgeworpen waar-egen de vijandelijlke massa's ta pletter iepen. Voor ean volstrekt lu^elo tarrein -vinst heeft de keizer nogmaals dmzen -len van zijn beste soldaten opgeotfei'd. Het résultant van den eerstem dag van tweede fase yan het offensief is be-rredigend- Het schijnt dat alla Duitsche >rachtsinspanning om den spoorlijn van Amiens te bereiken, vruchteloos '/al blij-ren. De slag duurde ook in den avond net hevighe«d voort Er worden ook an-lere zware stooten verwacht, doch er sijn vœrzorgsmaptregelen getroffen. f ij sveten in welke richting de vijand aijn crachtsinspanning concentreeart wxi wij cunnen met aile gerustheid over ver de -ligipgetroepen besohikken. De militaire medewerker van de Gtau .ois schrijft : Ons léger beatuur beeftl vam, le kalmte gebruik gemaakt, die door de litputting van den vijand is venoorzaakt, >m tôt een nieuwe opsteillng der b® ichikbare strijdkrachten over te gaan eu sm nieuw® defensdeve maatregeien te tref-en, 'n overeenstamming met de verhou-îingetn van den aanstaanden strijd. Aan le Somme zijn zeer talrijke divisies sa-tnengctrokken ; dat zijp due versch© vij-aaideàjke troepen, die een frisscher mili -tairen geest bezitten dan de divisies van ien keizer, welke door het mateloos tia. vige offensief op het slagvald van Pi -sartiia zijn uitgeput. De Duitschers tereidfân het Duitsdh piu-fa liek | voor omt' die pil der mislukking te silikkeiu De Kaiserlicihe Voi'wàrtj omder-?cheidit zich door harem ijver. Bem teekem vain die mialukking vinden in het nakend offenisief tegen Italië. Uit Milaain wordit gieseind : De bedoalirig vain Ooefcenqjik om een oinvangrijk offensief tegen het Italiaa-n -sche front te ontkeiteDfin is niet langer aa>a twijfel omderheyig. Het is sleotota <ie vraflgt, wamneer preeiefl het loskomt. net staat vast, dftit er voortdureniè grootscheep-sche vOoi'bereidselein worden gietroffen vooral in Treiatino. Het weer tegieniwoordig in het Alpiengeibied maakt, dat het niet dadelijk kain losbreken, maar de la tste inliohtingiein wij zen erop, diait het aamvals-leg®r al glereed staat. Drie maanden ge-leden begion men troepen an maternai bijeen te brengen en in de afgeloopau dirio weken bereikte dit zijn hoogtepwnt. In Tremtino is de concentratie bizonder sterk. Drie legieirgraepen onder Ootnrad (von Hiitzendorff) zyn tusschen het Judicari -sclie dail en den Monte Grappa optfân-gehoopt. Achter het voerste samentrek-kingsgieibiedl zyn taj van reserver-divisies opglepropt ein welhaast meer artillerie, dian de Oosteairijkers in die be.rgpassen kunnen bedienen, wel ko volgepropt zijn met ai het materiaal, dlait van het Russische front is aamgevoerd. Verschillende legergrœpen onder bevel van gemeraal Krauss zijn langs de lindes gelegerd, die naaï den Monte Grappe lei-den.Dieithialve wijst ailles er Op, dat het a.s. Oostenrijksche voorjaarsoffemsief jsekar langs het TVentinoi-froint zal worden onderao-men.Het gunatigie weer kan tegen eind1 April of het begin vatn Mei intreden en de ikrooMiaadi, die van die week te Weenen zal worden belegd, zal ongietwijfelçi het tijdstip vaatstellen voor het begin der ki^jgHverriohtingieiiL In Euglandi woeldit volop de burgeroor- °f>o Amedkanen terdubbeOen hunne toe-beiredebeflen. Tegen het einda van dessen zomer zullen 1.500.000 Amtrikanen in Framksrijk zijm. (Godeeltelipc niet gecomgeerd.) Het Fransche iegerbericht. PARUS, 5 April. H.N, Draadloos. Do Du'tschersi hebben hun aanvallen gedu-renda den nacht met onverminderda hei. vigheid voortgezet en hetoben nie.uwa troepen in d©n strijd geworpeu. De Franschen hebben op dit gedteelto van liet front 15 divisies onderscheiden, waarvan 7 nieuwe. Nieltegenstaande de groota overmacht van deze strijdkrachten, die hij heeft opgaofferd zonder t&llen, heeft ae vijand zijn doed niet bereikt. Dit doeH was de spoorweg van Amiens naar Cler-mont, zooals blijkt uit op de gevangenea gevonden ordere. De Fransche regimeoic ten hebben door hun krach tige tagenaan-vallen in het algemeen hun linies beriou-den en den vijand zware verliezeai toe-gebracht.Terwjjll de Fransohen in liet 3Nroo'ndiff,s hun positiios terugbrachten tôt .Wieatieilij van Cas tel, hebben zij den vijand t arai geworpen uit het boisch van AmèrieaofuJ tWieisten van Maiily—Reineval. Ten Z.Wi. van Grivesne lieûft ejn schdi(j terend uitgevoerdie FransC'he tàgeaaanva( hen in het bezit ge-steld van de boer« derij Saignan.quelle, die zij hebben bon houden tegen ^-alle aanvallen. Tusschen Montdiidder en Noiyon is (% artilleriestrijd zeer hevig gewonden. D&, Fransohe troepen hebben de Duitsche liinie van Epinetie aangevaJlen en het grooteha gedeelte behouden van het boscih, vani Orvillers—S orfel. Aile pogingan van den vijand om er dfe Franscha troepen uit te verjagen, zijn. vruchteloos gableven. Maar naar het oo«-ten heeft een plaatselijko onderneaning da Franschen in staat gesteld, hun positiea uit te breiden ten N. yan de Mont Renaud, dien de vijand, n i etlegen.s ta-ande zijn leu-ganachtige verklsfringen, hun niet heett kunnen ontrukken. PARIJS, 5 April. Officieel avondbe-richt : De Duitschers hebben vandaag hua pogingôn op het front ten N. van Mont-ûidier niet herhaald. De Franschen deden vinnige tegenaaa. vallen en wisten hun stellingen op ver-scheiden punten vooral in die streek van Mailly-Raineval en Cantigny ta verbote -ren, waarvan ze den noordelijken en westelijk en rand b&zet houden. Tusschen Lassigny en i oyon is da vuurwisseling van het geschut verwoei gebleven, De Franschen wonnen s mid-dags nog benoorden den Renaudiierg veld. Op het overige front verliep de dag tajnelijk rustig. Het Engelsciie legsrbericht. LONDEN, 5 April. (R e u t e r). Officieel avondbericht. 'i ussohen de Luce lu de Somme heeft de hevige strijd gisferen, gedui-ende den nanniidag en tôt laat in den afgeloopen nacht voortgeduuru. Do vijand bracht een sterke £.trijdmacht m het vuur en daed herhaalde aanvallen op onze stellingen. Deze aanvallen werd n met verlies voor den vijand ajgesla^en, doch onze troepen werden over een i.or-ten afsta-nd teruggeorongen naar ue stellingen beoosten Viilers—Bretonneux, waar-in zij zich thans handha\en. Benoorden de Somme was het vija'uda-lijk geechut gedurende den nacht leven -dig in de buurt van Bucqoy en in iiet dal van de Scarpe. Onze artillerie i o • stook+e hedenochtend yroeg vijandel ke troepenafdeelingen in de omgeving van A'bert. LONDEN, 5 April. (Reuf.erj Olficieel avondberioht : Vanochtend is de hedrijvig-heid van het vijandelijk gaschut- en schans» mortiervuu.r benoiordjn de Somme aange-wakkerd.Het werd door een reeks forsche infanterie, aanvallen langs het he©)o stuk van bot slaglront gevolgd, dat tusschen de Somma en de buurt van Bucquoy iigt. De laatste rapporten too-ueia aan, dat dezo aanvallen feitelijk nieit het minsla succès hebben gehad en op zware verliezon v<x>r de vijiandelijke troepen uitliepen. Op letzelfde front deden onze troepen een geslaagden aanval bij Heauterne. iWij namen 200 gevangenen en enkele mach inegeweren • Bezuiden do Somme heeft de vijand van^ daiag. geen nieuwiei aanvilîcn op bel Brit» sche front gedaan. De rapporten beveetigen, dat de strijd gis-tare il op dit Iront allerbevigst en bait'nelc. fcigst was, daar de vijand onze s te •" ten O. van V'"- . ^;iX ',p ' a,anviel

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes