Belgisch dagblad

1260 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 08 Juli. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 01 maart 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/5q4rj49k52/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

1© J aar^ang' ^A-TERDAG 8 JXJ1L,I 1916. IVo. SaO, Î ABONNEMEIÎÏBÎI-Per 8 maanden voor Holland 2.50 franco per post. Losee animera: Voor Holland 5 cent toor Bnltenlaaid 7'/s cent. Den Haag, Prinsegraclit _ 89, Telef. Red. i Adm. 7483. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADYBETENTIBIÎf Van 1—5 regels i 1.50: elk# regel meer f 0.80} Réclamé# J—6 regels f 2.50: elko regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloydl Avenue E C. DE GODSVREDE, Neutrale en. zelfs Duitsche hladen moe- i ten erkennen, dat de Godsvrede in het fcezette België ongestoord blijft. Daarover schijnen zij verwonderd. De Belgoen zijti toch van oudsher be-liend ais een volk, dat van vrijiheid in aile uitirxgen houdt. De vreemde vorsten, die in den loop der eeuwen .over de Zuidelijke Ne-derlanden regeerden, konden er nooit goed weg mede. Ook was het Keizer Kareï V dis zegde': De Belgen zijn trouwe onder-daDen maar verdragen geene slavern.ij1. Wie dan hun vrijheidsgevoel kwet-sle, moest dit bezuren, 'toen Ylamingen en Walen naar de wapenen grepen om de vrijheid te verdedigen. Tlians gaat de liefde van de vrijheid gepaard met de liefde van het vader-•land:Die dubbele liefde schenkt onze onge-lukkige broeders binnen de kevie de zelf-beheersching, de broederschap, do een-dracht, die hunne vrienden en vijanden — hunne vijanden nog het meest — doon verbazen en doen zeggen: Wie her-kent nog de Belgen? Yôôr, den oorlog golden , wij als va- ' derlandsloozen. De onverschilligheid, die wij jegons ons vaderland aan den dag logden, stoorde zelfs deii buitenlânders. Hoe dikwii'ls hebben wij Duitschers daarover niet hooren schimpen. Misscliien' lieb-s ben zii daarop gerekend om een wan-deîing naar Parias te maken. De gel>eurtenissen hebben hun ecMer geleerd, hoe weinig zi| de Belgen begre-pen De Duitsche aanslag op Belgio's vrijheid deed de diepste roerselën van ons wezen zinderen. Het oude bloed der Gemeentenaren ging aan het koken. Maas, Schelde en Yzer hebben getoond dat wi| niet ontaard waren. De lijdelijke tegenstand van bijna twee jaren moet den overweldiger doen wan-hopen ooit vrede, verre zif van vriend-schap, met ons ontembaar ras te kunnen Bluiten. llaron Jv. waarheid, toen hij1 op de historische ver-gadering der Kamer op 4 Augusti 1914 uitijep: „Gif kunt ons overwinnen, maar niet temmen^. TeVimen nooitI Dit bewijst op aile wijzen steods de Belgische natie, Walen en Vlamingen. Bie houding zell is het antwoord aan heu, die beweren dat er geen Belgiseh volk bestaat. Waar, in bange dagen, eendracht, jeen-heid en Godsvrede worden aangetroffen, leeft een natie. Het is aan te stippen wat de Aarden-burgsche correspondent nog onlangs schroei in de' Nieuwe Courant (1 Juli): „Een gelukkig verschijnsel is het dat de drie groote politieke partijen: libe-ralen. katholieken en socialisten, uitgezon-derd wellicht in Gent, elkander .niet be-kampen in dezen oorlogstijd." Ook in Gent bestaat de Godsviede, al wordt er in de ceeensureerde pers dier stad gekeft over gemeentepolitiek en .vooraf over personen — dit ligt nu een ma al in dèn Gentschen volksaard! De W aarheid, een vriy socialistisch-anarchistisch weekblad, welk door de Duitschers wordt toegola-ten, wijst er op, dat zelfs begijntjes... de inagazijnen vah V o o r u i t zijn biji-nengetreden en ergert zich over de ver-standhouding tusschen de katholieken, ,de liberalen en de socialisten van Gent. Bovendien heeft de Aardenburgsche correspondent nog voor korten tijd zelf ge-schreven, dat Gent zoo patriottiscli is, dat de aterlingen, die met de Duitschers heulpn, er niet op hun gemak zijn. Dit wisten wij ook in Nederland, toen zekere Vlaamscho agenten van den vijand, hier een veiliger stee kwamen opzoeken. Men ziet dat het volk van A rteve)de een veel betere faam geniet daa een pro-Duitsche Hollander hem aandicht. Brussel geeft steeds het vaderlandsche voorbeeld. ïypisch is wat onlangs in den Brusselschen gemeenteraad is gebeurd. Met algemeene steniinen nam hiir een voorstel aan tôt subsidieering van een onderwijsinrichting op godsdienstloozen grondslag. Ook de katholieke B.aa3gîeden stemden daarvoor. Doch ook de liberalen en' socialisten keurden de rekeningen der kerkfabrieken goed en ook een toelage om den patriotti-sclien pastoor van Finis Terrae, een nieuwe klok te ta ten koopen. Laat ons hopen dat die klok z*al luiden hunne bevrijde hoofdstad. Do eendracht der Belgen van binnen de kooi wekt aller bewondering op en nog het meest de bewondering hunner broeders, die vrij jn het buitenland leven en nog. le veel geneigd zijn, naar oude Belgische zede, te kijven en te krakeelen. Mogo de Godsvrede nog lang duren bnder aile Belgen van goeden wil. ©E TOESTAND De Bussen hebben versterkingen ont-rangen. Die versche troepen steWen hen In staat over den Beneden- en Boven-Styr te komen en den vijand verder naar het westen to verdrijven. Ook rond Baranowitsj boven de Pripet, duren de gevechlen voort in het voordeel van de Russ3d, die hopen aldaar door te bre-ken en dit belangrijk knooppunt van spoonvegen voor goed te bezetten. ^ ooral in Galicië en in Bukowina hebben de Eussen prachlig werk verricht door het leger van Boahmer to doen wij-ken uit zijne geduchte stellingen der Strypa GOOO Centralen werden gevangen genomen. Ook in Kaukasus stippen de Russen Baiboert flinke successen aan. Aan het westelijk front gaat het of-feasief geleidelijk vooruit. De Fran -stheu hebben hunne wigge aan beide oevers der Somme naar net Kruispunr 1 oronne weer uitgebreid, na Hem en J-iellor-en-Santerrej te( hebben genoimen, Van waar zij reeds een paar spoorwegen naar het zuiden kunnen bestrijken. Al uun \ croverd terrein, behalvci twee bosch-2es ten oosten van Ilem konden de 'ransehen behouden. Tôt nu toe namen !0 Ransehen 76 kanonnen en eenige nonderden mitrailleurs. e Engelschen hebben bij Thiepval eemge vorderingen gemaakt, doch stui-' a Zûer sterken tegenstand. Het zal omg wezen meer zware artillerie in îe te brengen oin de Duitsche schuil-plaatseu te beschieten. m:ulln het Belgiseh front tusschen Dix-Rpiit iCn rieSrachten richten de Belgi-DuftSn>,?0n?f? een geweldig vuur op de Ynpi'onU ^ m8en' zoodat men rond Met vr? ets verwacht. tting van LloydYG^emei1, .d° benoe" pe°/l0|w?e îaffinwjïrs s zen gegeven hebben organisator kunnen veîvali!161 & S ver bond tsslEVsïand^ j de£ensief het ong op hunne Oost^^g^gg BelgisciUegerlieriGht. 8 Juli Levendige artillerie-actie aan het Belgiseh front^ waar vernietigend vuur mil c rs uitgev?rd °p ëevecbten met bommen hebben Ê^S?tS.deo z"ide,sl™ — » Nieuwe Belgische successen in Âfrlka. Een ofîicieele communiqué van het ministerie van Kol'oniën meldt ons het volgende goede nieuws : Havre, 2 Juli. De telegraphische verslagen; ontvan-gen van generaal Tombeur, stellen vast, dat de Belgische troepen vorderingen inaken over .gansch het front en de vij-andelijko troepen» die achteruit trekken, dicht op de hielen zitten. Op do rivier Kagera heeft de brigade Molitor slechts een'zwakke weerstand on-dervonden; na de rivier te hebben over-schreden, heeft men de opmarsch naar het oosten voortgezet in drie lîolonnen en den 24 Juni heeft men Biaramulo be-zet.Den 25 Juni op eene dagmarsch ten ôixBTcn van Biaramnro îieert onze voor-hoede den vijand, komende uit de streek van Keinsehuma (Zuid-Westen van Bu-koba), in de flank aangevallen; de v ij-and verslagen, heeft zich on-verwijld teruggetrokken, 1 a-tende in onzehanden krijgs-gevangenen en een gansche? convooi. Onze tr. oepen hebben verders de hand gelegd op esn magazijn met provi-aud, wapens en munitie. In de streek ten oosten van het meer Canganika, onder de bedreiging- van front- en flankaanvallen door de brigade Olsen, heeft de vijand dèn strijd ge-weigerd en heeft de positie van Kilega verlaten, die wij den 16 Juni hebben bezet. De achtervolging duurt voort. @EB!E?mi!L FOCH. Generaal Foeh, die de Franschen aan de Somme aanvoert is met Joffre en Cas-telnau, een der beste generaals vah Frankrijk. Vijf jaar lang onderwees hij in dtf krijgsschool van Frankrijk de stratégie en de tactiek aan de officieren. Gedurende den veldslag aan de Marne pO'Ogden de Duitschers het centrum te doorbreken, en Foch die er het be-vel voerde,. moest drie dagen lang wij-ken. Elke morgen hernam hij het, offen-sief en hij benuttigde een yerkeerde be-weging van den Vijand om dien in de flank aan te tasten en en te yerslaan. Aan den IJzer bracht hij den opmarsch der Duitschers voor goed tôt staan. Bij IJper redde hij het Engelsche léger van een gewissen ondergang, daar de Duitschers het door gas bedwelmûen. Links en Rechts. Minister Carton de Wiart in Zwi*serland. De heer Carton de Wiart, minister van Eechtwezen, is zooeven teruggekeerd uit Zwitserland waar hij verscheidene contra van vluchtelingen bezocht heeft. Hij heeft zich eveneens bezig gehouden met de inrichting van tehuizen voor onze sol-daten, die thans reeds ten getale van 1250 door Duitscliland wegens ziekte werden losgelaten. Te Berne woonde minister Carton de Wiart, eene vergadering bij waarop de heer Theodor, stafhouder van de Bras-selsche balie eveneens aanwezig was. De heer Theodor lijdt nog altijd zeer aan de gevolgen van zijne langdurige gevangen-schap in Duitschland. Minister Helleputie Uit Le Havre wordt gemeld dat minister Helleputte voortdurend in beterschap toenosmt. De geneesheeren, die hem ver- I zorgen, zijn voor al gerustgesteld door de ■ volkomen afwezigheid van koorts. Blet erg auto-ongeluk Avaarvan, zooals 1 wij reeds meldden, minister Helleputte het | slaclitoffer werd, gxeep Dondordag, rond ' elf uur 's morgens plaats op het grond-gebied van de gemeente Chaintrix* op ongeveer vijftien kiloNeters van Chalons-sur-Marne.Vet'gezeid van zijn sekretaris, den heer Sap, was minister Helleputte naar het Marine-deparlement gereisd om er de voorloopige woonplaatsen fe bezichtigën door de Fransche regeering opgericht ten behoeve van de familiën, wier woning vernield was. Bij een bocht van den weg sloeg de auto ôm. De gelcider en de sekretaris i hadden geen letsel bekomen. De minister ' integendeel moest naar een 'krijgsgasthuis ! worden overgebracht, waar de dokters ! vaststelden dat de rechterbil gebroken en twee ribben ingedrukt waren. , De prefekt van het Marne-departement, : die minister Helleputte te Chalons op- : Cfiamtrix, 'TsfévroûÀv lîelïépuîte vertrok : Donclerdagavond uit Havre en was reeds ; Vrijdagmiddag aan de sponde van den : minister, die den wensch heeft uitgedrukt zoo spoedig mogelijk naar Sainte-Adresse te worden overgebracht. (Het Vaderland). Heî verlies van de „Kôln" erkend De ,,Kieler Nachriehten" en andere bla-den bevatten volgens een Beuter-telegyam uit Kopenhagen het bericht, dat de bloed-verwanten van een aantal opvarenden der ,,Koln." bericht ontvangen, dat die opvarenden om het 1-çven gekomen zijn bij het verlies van de „Kôln" op 28 Augus-tus 1914. Eerst thans wordt dus van of-ficieele Duitsche zijde het verlies van de ,,Kôln" toegegeven. In het Engelsch bericht destijds over den slag bij Helgoland gep'abliceerd, werd gezegd, dat het eerste slagkruiser-eska-der een kruiser van de ,,Kôln"-klasse tôt zinken had gebracht. Dit feit herinnert ons het volgende: Een Brusselaar was de associé ytan een Duitscher, die plotseling- naar Duitschland werd teruggeroepen en ingelijfd werd bij de marine. Verleden jaar deed hij nog dienst aan het kanaal van Kiel. ■ Een drietal maanden na den zeeslag bij Helgoland kwam hij voor zaken naar Brussel. Zijn associé ondervroeg over dien slag dien de Duitschers als onlbedui-dend hadden afgeschilderd.. De Duitscher erkende dat er meer dan vijf groote oor-logsschepen waren verloren gegaan en dat de marine groote verliezen had on-dergaan. Hij zou in bijzonderheden ge-tredén zijn doch zijne vrouw Verbood hem het spreken. > De duur van den oorlog. Een rekenaar wees ons er op, dat de oorlog Zaterdag j.l. om 10 uur 40 minuter), juist een millioen minuten had geduard. De SSuitschecs en onze geinfer-neersien. Van gezaghebbende zijde wordt onze aan-dacht getrokken op den handel en wandel van verdachte Duitschers rond de Belgische interneeringskampen in Nederland. De Duitsche onverlaten trachten in gesprek met onze soldaten te komen, hitsen hen op tegen de Engelschen, verschoonen de beulen van België eu stellen hun ten slotte voor brieven naar België te smokkelen !... Onze geinterneerden willen wij waarschuwen tegen dat vijandelijk geboefte. Het zal vol-doende wezen onze landgenooten te herinneren dat hunne vrouw, hunne kinderen en nabe-staanden of vrienden aan wie de' brieven zijn gericht, streng kunnen gestraft worden en dus zouden boeten voor het vertrouwen dat zij zouden stellen in de schoffeerdere van zoovele Belgische vrouvvçn; de beulen en de moordenaais van- zooveie mannen, vrouwen, kinderen en grijsaards ; dé brandstichters van Leuven, Aarschot, Dinant, Andenne en Den-dermonde ; de uitzuigers en de uithongeraars van ons land, waarover a\j aile wee en aile rampen hebben gebracht, omdat het weigerde hun slaaf te worden. Oppassen is de boodschap. De llolkerenkrijg. Belangrijke voorrïeeien der Russen. — Oe Oosten» rijkers moelen de Strypa onfruimen. — De fise-volking van Lemberg op de vlucht — 13.000 Centralen gevangen. — De Franschen nemen Hem en SeSSoy. — Hij veroveren 76 kanonnen. — Lloysl fâeorge miisister van OoHog. — ^ussisch-iapansch verdrag. Hit rapori m aflinal Jellicoe om den m\g Mi Slaiemt LONDEN, Ç Juli. Het rapport van ad-miraal Jellicrva over den zeeslag bij Jut-land is thans gepubliceerd. Het rapport dat de verschillende phases van den strijd met groote technische nauwkeurigheid be-schrijft, begint met de volgende woorden: De Duitsche hoogzeevloot is den 31en Mei ten Westen vafi Jutland in actie geko -men.De schepen van onze groote vloqt die geregeld verkenningstochten in de Noord-zee ondernemen, hadden den vorigen dag op mijn bevel hun basis verlaten. Uit het rapport blijkt dat, zelfs toen 3e lichte schepen van Beatty met veel zwaardere vijandelijke oorlogsnodems slaags raakten, de Engelsche eskaders toch steeds het initiatief behielden; hun senig doel was zoo lang mogelijk met den vijand in contact te blijven ten einde hen zoo zwaar mogelijke Verliezen toe te brengenJellicou beschrijft dan, hoe de eskaders ?an vice-admiraal Beatty, die uit slag-■cruisers en lichte kruisers bestonden. uit-gezonden waren om ten Zuiden van de siagvioot te patrouilleeren. De eerste periode van den strijd begon les namiddags om halfdrie, toen Beatty met vijf vijandelijke slaglcruisers en een lantal andere Bcheiien slaa<îw rAakto tnanoeuvreeren, dat zij tusschen den vij-md en diens basis inkwamen, zoodat dose genoodzaakt werd slag te leveren. De zijand wendde snel naar het Zuid-Oosten;, Beatty staomde in dezelfde richting op, parrellel met de vijandelijke schepen. Dit iuurde tôt 4 uur 42. De tweede periode nam een aanvang Dp het oogenblik, dat de Duitsche slag-vloot verscheen. Beatty veranderde van koers en stoom-io in Noordelijke richting ten einde de Duitschers naar de Britsche slagvlootte drijven. Maar* op dit oogenblik ontmoette tiij de vijandelijke slftgvloot, doch bleef ook nu nog tusschen de vijand en diens basis in hoewel zijn schepen met de Duitschers, die in voordeelige positie verkeer-den, in een gevecht geWikkeld waren. Het in Oostelijke richting opstoomen kwam den Duitschers duur te staan. De voorop varende schepen van de Britsche slagvloot kwamen om 5 uur 56 in het gezicht Beatty stoomde toen met voile kracht naar het Oosten, zoodat de af-stand tusschen zijn schepen en den vijand verminderde. De geheele Duitsche vloot wendde zich nu eens naar het Oosten, daarna naar heî Zuid-Westen, en werd steeds door de Engelschen aehterVolgd. De Britschc hoofdmacht greep pas om 6 uur 17 ir den strijd in, toen men reeds niet goec meer kon zien, hiermede was de derde phase van den strijd hegennen. Onze slagvloot Vereenigde zich echtei nog met onze verkenningsschepen ; on ze meest vooruitgeschoven schepen voe-ren in Zuidelijke richting., Gedurende hei eerste uur van den strijd met de vijandelijke slagkruisers wias dit onvermijde-Kjk wîmt, wanneer onze slagkruisers dei Vijand niet in Zuidelijke ricllting acliter volgd hadden, zou onze hoofdmacht nim mer slaags zijn geraakt. Het gevecht tusschen de slagvloot duur de met tusschenpoozen tôt 8 uur 20; de afstand der strijdenden wisselde Van 9001 tôt 12000 yards. Toen het donkerder werd kion men pioeilijk voortdurend met den vijand ii contact blijven, daar deze, door aanval len van torpedojagers beschermd, telkeni wegvoer. Niettemin toont het rapport dwidelij! aan, dat de vijand gedurende deze phas van den strijd ernstige verliezen leed. De vierde periode bestond in nachteli; ke aanvallen van flottieljes van Britsch torpedojagers op aile vijandelijke sche pen, dié zij maar aantroffen. De torp( dojagers brachten den vijand zware vei liezen toe, maar hadden ook zelf ernst ge verliezen te boeken. Op den morgen van den eersten Jui waren de Engelschen onbetwist meeste Van het oorlogstooneel. De Britsche Vloc (bleef tôt elf uur 's morgens in de nabi heid daarvan en bij de grenslinie de. Duitsche havens, ondanks het nadeel, di zij op verren afstand was van haar b; sis en het gevaar in het yijandelijke kus gebied te geraken, waar zij zou bloo kunnen staan aan de aanvallen van duil en torpedobooten. De vijand deed echt geen enkele poging om aan te vallen < ik moest dus wel concludeeren, dat ( Duitsche vloot naar haar havens was 1 ruggekeerd, ôok andere omstandighedea wijzen daarop. Onze positie moet den vijand bekend zijn geweest, want om vier uur 's morgens was onze vloot ongeveer vijf minuten in gevecht met een Zeppelin, gedurende welken tijd het luchtschip gelegeû-heid had waarnemingen te doen en rapport uit te brengen over de opstelling on-zer schepen. De Britsche vloot heeft hierop het ge-hoele gedied van het Iiornrif tôt aan de plaats waar de strijd plaats vond, on-derz-ocht en eenige overlevenden Van de vergane torpedojagers opgepikt. Er werct veel wrakhout waargenoinen maar geeû vijandelijke schepen, en om kwartietr over één 's middags was het zeker, dat dg Duitsche vloot er in geslaagd was, naaj de haven terug te keeren. Onze vloot keerde naar haar basis terug, waar zij Vrijdag den tweeden Juni aankwam, on-middellijk van munitie werd yoorzien e» in den avond van denzelfden dag werd gerapporteerd dat zij weer geheel gereed was om uit te varen. In het rapport wordt gemeld, dat de Britsche verliezen reeds genoemd zijn. Jellicoe stelt die 3er Duitschers op n twee slagschepen van het dreadnought-type (één van het „Deutschland"-type); vijf lichte kruisers en zes torpedojagers, waarvan is waarge-nomen, dat zij gezonken zijn-, twee slagschepen, één_ slagschip van het dreadnought-type en drie torpedoia - u » T*" irrvo-. -xYCrcÂgx*. orwr"lWr wôon twijfelachtig is, of zij de haven bereikt hebben. Een y.an deze laatste, ni, de ,,Lutzow", is werkelijk gezonken, helt> geen ook door den Vijand' erkend is. Jellicoe brengt Verder hulde aan d« dapperheid, waarmede de Vijand streed eh maakt melding van treffende incidenten, die gedurende den slag plaats yonden en welke hem aanleiding gaven te verkià-ren:,.',,Ik ben niet in staat mijn geyoeAenft van trots volkomen weer te geven, di§ mij bezielen over den geest, die de bé-manning der vloot veryult." De ellende in Duitschland neemt toe. (Van een bijizonderen correspondent aan de grens). Honderden Hollandsche huisgeziunen die in Duitschland hun brood •verdienden, kee-x ren met de grootste haast nastr hun vaderland terug. Aile dagen treft men eir op aile Hollandsche grensposten aan en op de ^ezichten van die arme stakkers staat lijden -en droefheid te lezen. Bit doel denken, zegt een tolbeambte, aan de vlucht uit België. Te Bergen-op-Zoom, onderhield ik mif met eenen Hollander, die verleden week uit Duitschland gekomen en nu . op het metaalfabriek vafl T.... werkzaam is. De Duitschers vreezen de waarheid.De Duitschers maken de terugkeer der Hollanders naar 't vaderland zeer moei-WiTc en bijna onmogelijk. Men moet een taaion wil hebben om tôt het einde toe vol te houden, want, velen zijn verplicht de hulp van den Hollandschen consul in te roepen. De moffen vreezen immers dat de terugkeerende Hollanders de ellendo der Duitschers in Nederland zouden bekend maken. Dat willen zij ôp aile ma-nieren beletten. — Onze zegsman vertelde dat reeds lang Duitschland zou vterlaten hebben,. maar men vertelde hem ginder, dat er een groote en vreeselijike hongersnood in Holland heerschte en dat er velen stierven. Maar de ontberingen werden daar zoo groot, dat hiji besloot in aile geval terug te keeren, want, moest hij dan toch door den hongersnood sterven, dan verr koos hxi nog' liever in vaderlandscheh grond begraven te worden. G e b r e k aan s"\ ij f 3 e 1. Stijve boorden ziet men' in Duitschland niet meer. Onze Hollandscbcn heeft het maanden lang zonder stijve "boorden moe-ten doen en zich met losse, slappe iboor-den behelpen. De Duitsche vrouwen. De ellende, de onzekerheid en de droefr heid maken de Duitsche vrouwen zeer neerslachtig. Vele gevallen van krankzin-nigheid doen zrch voor. Eene vrouw is plotseling krankzinnig geworden, omdat z^ het noodige vleesch niet i^on bekomen, dat haar zieke man noodig had om hem te verstefken. Eene krantenleurster wierp! hare kranten in 't gezicht van eencn politieagent en snauwde deze toe : „Schwci r^-hiind, Engelschman". Zij; was stapelgelc geworden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes