Belgisch dagblad

551482 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 16 Maart. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 19 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2v2c82562s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

jÈde Jaargaug. " VRIJDAG lè MAART 1917, 3N©. 15 S. abohnehsntes. Por 8 maandea voor Nederlam | 2.50 franco per post. Loss' nummers. Voor NederlandB cent Voor -Buitenland 7'/î cent. Den Haag, Erinsegraclif; 81 m_ion A rlmin 713F BELGISCH DAGBLAD Verschîjnertd fe 's-Gravenhage, elke*« werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. AD VEKTENTIEN. Yan 1—5 regels f 1.50: eDce regel meer i 0.80; Réclamé# 1—6 regela f 2.50; elke regtl meer i 0.60. London : Dixon Hoose Lloyâf Avenue E C. Parfis : 7 Avenue d'Antin 7. De laatste „ round". r-,Ddlschlaii(l maakt zich gereed voor ïljû laatstea ()round . f Bc mislukking van den oogst va» ver-îeden jaar en de blokkad© met den daar-xiit gpruitehden nood on honger, de >vas-geude ontevredenheid. , m de schaarschte j^an gr<H.clst'o££en, alsmede dynastische ro-denen pramen de regeerders in Duitschland en In Oostenrijk een laatsten zet of jpush te vvagen: ailes of niets. Sedert November is Duitschland in een ôôn arsenaal herschapten. Allenian1 heeft liât leger o£ de munitie- en andere oor-logsfabricken vervoegd. (Wpar er mannen te kort waieili wer-de a zrt' vh'vangen door vrouwen. I Aldus hoeft de oppersle l'egerleiding nieuwe divisies fcunnen1 vormen, die jiaax Bolgië en naor Franikrijk heeft ge-ptuurd.Het is, wel is waar, kanonnenvoeder, imaar het beschikt over ontelbate mitrailleuses.De Duilsche vloot moet thans ook her-eleld zijh van de slagen, die zij ver-lêden z orner van de admiralen Jellieoa ^n BeaUy onlvangen Iieett. Nieuwe ïcrui-gers hebben de gelapto schepen verslesdkt. 1 Sommige schepen van de Ostuiesl&nd OÎ Helgolandklas, zouden thans met 38 ICfentimeter kanoimen bewapend zijin. IJati lioelle dat de Hochseeflotte àen 1 Maart jzou in staat gesteld zijn hel rai me sop to kiezen. Wijf weten niet go-ed 'wat te i^Vilhelnishaven gebeurt, daar ailes er her-jmetisch afgesloton is, t (Misschiea kan men wel daaromlrent leeno en andere biizoïtderheid telwisten, (àoeh slellip is het, dat Duitschland den jyinter hçeft gebruikt om door meer nia-èhinegeweren, zware kanonnen en oorlogs-fchepen yan aKen aard, het lente-offensief te wajchteo of. het zelf aan te van-gen, onder den druk van, den algemeenen . Bètwiat wordfc echter de Le.wering, dat de légers aan de verschillendie fron-len, gebrek zouden lijtden aan; vocdsel. Àlen denkt bot niet. De militaire ovef-heid doet ailes om de liurgers le ver-pliehten zich van voedsel le voorzien in dt • " inaeaîeeaanœ;», »Hw —+—■ •-•gon, wat he^ leger fcan ontlieren. '1 Uit goedo Lroa weten wij dat de si^-|fele Duitsche aoldaten in België hopeloos k^i, maar dat integendesl de officieren in ljet algemeen rerzelceren, dat een Ehjit-jsche overwinning in Aitgustus den oor-Ipg zal doen einddigen. j Het schrfnt dat de Kieizer het heeft ivoorspeld en wat die Keizer zegt is Evan-golie voor elkeji Duitsclier, rood, zvvart of «lauw. Het zou echter niet ornstig zijn gecw rokening te houden met een zedelijkein ïuoed van het hert dat aehtervolgd en ifector, die ontzettend kan worden, na-Melijfc de moei van de wanhoop. De duikljootoorlog is ongetwijfcld eene ,Uitweg van de wanhoop, die echter paal tooeh perken k»nt en thans reeds voor gôYolg heeft, d^t de Vereenigdé Staten len China zieh gereed inakeu op. hunne 3>eurt Duilschlaod op het lijfi le vallen, in afwachtm^ dat nog andere noulralen «iea navolgen. ,^'iel F ci cuie, viel Ehrel", zal een, Maximiliaaa Ilardefi misschien iroaisch; uitroepen. Doch met dit ailes rolt Beulschland iiber ailes bedenkclijk den berg af naar den afgrond. Aan onzen ikamit is men ook gexeed. I/aat Pjioobus onze bondgenoot worden), modder en. sliik in het AViesten en ia het Oosten laten opdrogen en de Duit sche legers zullen moeten wjjfcen onder don élan van de soldateiï van het recht en het ovea'stelpend en alvemfoleind vuur hunner Ikanonnen. D© inleiding tôt het ofifenaief is be-moadigend. De gedwongen verkorting van het Duitsche front aan de Somme be-wij'st glansvol de performance van onze Bxitsche bondgenooten, die over de nood-zakelijke, overvloedige zware en liclite artillerie met de passende munitie beschik-iken. Vuurt het Engelsch grof geschut niet vier granaten af tegen een Duitsche? Wje kan tegen dit geweld van vuurmon-den en mitrail]"e stand houden? Lang-zaam maar zeker wordt dus tusschen Chaulnes, Péronne, Bapaumie en Atrecht het Duitsche front opgerold. Ook inCham-pagne, b$ Tahure en Ripont, is de voor-bereiding v^n belang, aïs mode tusschenj Verdun en Toul, terwijl het observatie-leger van genoraal Fooh geroepen is een mierkwaardige roi te spelen. De jon-ge Keizer van Oostenrijk» brandi! van on-geduld en van lust de schande zij'ner mislufcte offensief van verleden jaar, tegen Italië uit te wisseben, door het gros van zijn léger in Trente, Ka-rinthië en in de Kustla«den s amen te trekken op gevaar afllongarife prijs te geven aan de Russen em Roemenië toe to laten zich gansch te herstellen. Onze dappora en taaie Italiaansche bondgenm-ten, die thans over voldoende zware artillerie beschikken, zullen den ertv'jjaifiid kalm afwachfcen. Het Rus-sisch leger zal ongetwijfeld zich opnieuw met roem over-dekken, nu het merkelifSc versterkt is door jonge aanvalstroepen. Meer ©ni meer slinîd het Bulgarâch leger. In het dim be.volkt rijlk is het menschenmateriaal op \ijn Duitsch gezegd, niet onuitputtelyk, on î-nfier wprdt Turkrte voor de ( ÀjTlfrivl Oil een lait ~liaf l|i> Russen in Kaukasus en in Perzié, de Britten in het land der Twee Stroo-men en in Palestina en de Arabieren in Hedjaz zdjh voor het bestaan van Tur-îdjla uiterst gevaarlijke vijanden, des te meer daar Duitschland zijïie eigen officieren, manschappen, munitie, kanonnen en millioenen z&lf behoeft voor den laat-sten „round" in Europa, Iloop en vertrouwen in wat de naas-le lente ons zal brengen'. Die lente zal in haie maagdeli|k» ongereptheid, haar geurigen tooi, haren rozigen glimlach van jeugd en beloften en van vruchtbaarheid ons brengen in haren echoot, wat wi| allen zoo vurig Avensohen: de beslissin.g, de verplettering van Duitschland, de triomf van de hoogste goederen der mensehheid en tevens de bevrîpding van ons zoo zwaar gekneld en gekneveld va-dierland, met de verlossing van onze onzeglrïk gefolterde broeders. Léonce du Castillan. De Revolutie in Rusland. Ruslaud is onze bondgeaool. Daar het hômdie nader is dan ^et rokje is het aan cei anderen bondgenoot nieb moge-lijk 111 het publiek eene onaaugenaam-heid aan ^jn vriend te 2éggen, des te meer daar zulke uitlating van aard zou Vezen om den rijanl dîenst te bewijzen. 2ulke liouding van bandgenoot tôt bondgenoot is eleoaentair. Dat ailes in Rusland niet in den lia'ak is, wlsten wij, maar het paste ons niet den neus te steken in binnenlandscbe za-ken van anderen. De Russea zelE hebben de straat ge-keeird met sialen bezems en het Duilsche fuil op den masihoop gevaagd. Wij kun-uen ons sîechte ■ verheugen over de Iriomf yan de revolntie d'.e deze van 1789 in Frajxki'ijk nahijkomt. Doze oorlog isver-derleliiic voor de reactle in aile landen. Het" is daarom onbegirijpelijlc dat men Beden met vcoruilstrevende ideeën ont-)tnoet, die den voorbarigen, d.i. Duitschen VTede àankleveo en z;elfs najagen, Avan-àeer de wereldstorni overal de lucht zui-V»rtRieeils lang had de aandachlige toe-■chouwer opgonwkt, dat Rusland het oorlogsvoere» te zwak yoortzette. Dit bego* na ^efc offensief van Broesi-ioî£ en hot bereikte zijn hoogtepunti to.en Ruslaiiïï deu Roemeensçhen b'ondgenoot liet vorplctleren door in plaats van een le?or sleehta drio divisies, zegt men, naar fi® Dobroedsja te svuren, waar de mon-jden yan de Donau voor Rusland .van kapitaal belang zijn. Het minislerie St' rmerer, een pro-Duitscher, gevolgd door andere minisfce-Hes van reactionnairen wareai niet van aard om ons verfrouwen in te boezemen. Ook aah het hof, waar Duilsche prin- aosson dichtbij den fcroon staan, werd gekuipt om een afzonderlijken vrede roet Duitschland te doen sluiten wat weliicht voor gevolg zou gshad hebben de annexa-tie van België en van deelen van Frank-rijk.Gelukkiglijlc had Bngeland aan het ho! van den tsaar Nikolaab II, oén gezant, 13uchana;n, een man met ijzeren vuist, die samen met zijn Franschen collega, dag en nacht d'à kuiperijen heeft bevoch-ten, waar in zelfs g-emsngd was een kwak-zalver als de vernioordo Raspoetln, als raadgever der tsaritsa, eene geboren prin-ses van Hessen, zuster van den groot-herlog van Hessen en schoonzuslier van prins Hendrik van Pruisen, 's keizers broeder. De) reacliionnaire minis»jerien kwamiem in botsing met de Doema en den Rijks-raad en het ^waao eindelijk tôt eene ka-tastre,.De tsaar heeft zich laten mîsleiden door een bende gelukzoekers in dienst van Duitschland. Hij boet iihans voor dien misslag. Hij is afgetreden en door zijn eenigen broeder als regent vervan-gen, terwijl de voorz'tter der Doema. Rodzianko meester is van Petrograd, vsraar aile réactionnaire en vredesgezinde ministers gevangen zitten. De revolutie is weiuig bloedig geweest. Zoo ia te Moskou geen enkel drubbel bloed vergoten. Daar heerscht, zegt men, groote vreugle. Het is zooa'e men ziet het onweder dat reinigt. De afgetreden tsiaar bevond zioh in, zijn hoofdkwartier toen de revolutîe uitbrak en (riomfeerde. Daar hij vrywiliig, af-stand van den troon heeft gedaan zal er slechta een Romanow meer zijn op, dén Links en Rechts. i Oo zeven verraders, „Panorama" vau deze week publiceert naar een foto van de L oka 1 A nz ei g er, die ons reed3 bekend was, de portretten van de zeven gebuisde verraders, die onder de be-waking van een stoeren Duitschen officier der ulanen naar Berlijn zijngegaanom Vlaanderen aan den vijand te verkoopen. Van rechts naar links, komen Yerhees, die er eeu ouden man uit ziet, hij die maar een vijftiger kan zijn. Voor zijne vroegere vrienden is de man die een regenscherm draagt bijna onkébnelijk, danjvoigt de ulaan, geflankeerd door Pieter Tack en door den kleinen Latn-brichts en niet Lambréclats, die achteraan staat. August Borms staat te midden en voor-aan, met de handen in de zakken en met de uitdrukking m'as-tu vu ? Borms is de type van een fanatieker. Dan volgt de gebaarde advocaat Van den Broeck, van Antwerpen, met dr. Dumon, Vernieuwo met zijn witten baard, knevel en haar ver-bergt zich tialf achter Dumon. Zij zien er ailen uit als lijkbidders... tenzij Tack die grijnslacht. De Gazet van Brussel scbrijft dat vijf hunner Katholiek zijn. Tack en Vernieuwe zyn het niet. Raad van Vlaanderen. lezen in „ Het Volk „De gevolgtrekking welke wij maakten bij de meedeeling van de nieuwste Duitsche plannen met betrekking tôt Belgie, vinden we met deze bewoordingen terug in het Oostenrijksche partijblad „Wiener Aibeiter-zeitung".„VVie deze „Raad voor Viaanderen" is, van waar hij komt en wie hij vertegenwoordigt wordt niet gezegd. De „aktieva" Vlaamsche groepen, het aktivistisch program der Vla-mingeu, zal wel beteekenen het losrukken van het Vlaamsche deel der Belgische bevo king. De afvaardiging zoowel als de rede van den rijkskanselier wijzen waarschijnlijk op plannen, waarvan het cloei strijdig is met de handhaving van het tegenwoordige België. Het testament van Jules Vandenpeereboom. Wij hadden/de meening uitgedrukt dat de oveileden Staatsminiatr1- een deel van zijn ad. gesehoûben, Een zyn vermogen heeft nageiaten aan oe werken voor de weduwen en weezen van onze ge-saeuvelde soldaten. Zijn rijk muséum van oud-heden, zijne boekerij en zyue incunabels heeft hij vermaakt sran de gemeenta Aaderlecht. Beide legaten strekken den overledene tôt eer Men weet dat hij een onverbeterlijk vrijgezel was. Koning en Soclaiist. Uit het hoofdkwartierkondigt men aan, dat de Koning van Italiôeen bezoek gebracht heeft aan een veldhospitaal waar Mussolini, directeur van de Popo o van Italia, verzorgd wordt. De Soeverein vroeg hem bijzonderheden over de oorzaak z\jner wonden en voegde er daarna aan toe : — Gij hebt een roemrijke wonde opge-loopen tengevolge de ontelbare daden uwer heldbaftigbeid. Men heett mij dikwyls over U gesproken; eergisteren nog heelt uw generaal met lof over u gesproken. Gij zijt een fiere man; verdraag met gelâtenheid de pijnen en smarten. — Dank, Majesteit, antwoordde eenvoudig de revolutionair. Met deze woorden sloot het gesprek. De Koning verwijderde zich. Engelsche vrouwen. Zoodra de heldhiftige dood van Mevr. Hariey, zuster van maarschalk Frencb, gedood door een granaat, terwijl zij Sei visjbe solJaten veraoïgde, bekeud werd, heeft de Servisclie regeering hare innige deelneming overgebracht aan maarschalk French en aan julvr. Hariey. Jufvr. Hariey, doch ter van de overledene, heeft aan de ver tegen woordigers van prins Alesander verklaard, dat zij te Monastir zou blijven om er het werk harer moeder voort te zetten. De Engelsche vrouwen zijn prachtig. troon, den konstituÉloneelen iroon van Rusland. De Ruseische reVolutie is een grove streep dloor de rekening der Centrales on de internalionajiisten, die reeds vreug-dekreïôn slaakten. Zij loopt immers ganach anders uit dan dezen het hadden gehoopt. De revolutie zal evenmin de becht heid van de Russische legermaoht schok ken, aangezien général en als Alexejew en waarschijnlijk ook grootvorat iNiko laas de beweging steunen. Met meer énergie en voor'jvarendheic dan ooit zal Rusland den oorlog voort zetten. Dit v cracker de ons gisteravond een / aanzienlijke Rus, die op de hoogtt was van de revolutie. Ook in ;sh4ere landen zijn ministeriee le veranderingen mogelijk, daar mer overal Jn de Fn-tente landen, den wil zie' versterken den oorlog tegen de alge meenen vijand der mensehheid voort t< zetten op zijn Lloyd George. Europï vraagt meer dan ooit daden en geon* woorden, mannen die doortasten en nie mooie praters. Aan de verschillende fronten ia d< toestand uits<tekend en veel belovend vooj onze zaak, Moed en geduld» bmire mmu mmiffiiBiisf. CHTNA EN DUITSCHLAND. PARUS 16 Maart. De Temps geeft in de volgende termen eene beschouwing over het afbireken van de betrekkingen lusschen China en Duitschland : deslag is liard voor Duitschland, liarder dan men in het algemeen veronderstelt wan-neer men sleehts de onmiddellijke feiten beschouwd. Immers, het ontzaglijke grond-gebied dat de zonen van het hemelsdae Rijk bewonen sluit zich onmiddellijk voor aile economische binnendringen door de Teutonen de groote Aziatisclie macht ont-snapt geheel aan de Duitsche productie. Men weet fe Berlijn wel, dat het eene gebeurtenis is die groote gevolgen in de toekomst zal hebben en de mogelij'khoid van het afbreken der diplomatieke betrekkingen met China werd er met wer-kelijke vrees onder de oogen gezien waarvan de pogingen die de laatste da-gen vergeefs door de Duitsohe kanselarij gedaan zijn om de onherstalbare breuk met- China te voorkomen, komend vlak na de inneming van Bagdad door de En-gel&càen en aan den vooravond van da oorlogsvcrklaxing van de Vereenigde Sta. ton, die nu onvermijdelijk sohijnt te zijn, het bewijs leveren. Dit verontrusrt ernstig de openbare meening in Du'tseh-land, die t'en diepste getrofîen schijnt ia haar vertrouwen, dat tôt duaver zoo vast was in de spoedige overwinning der kei-zerlijke wapenen. De Duit3dhe meening, bcgi rit werkelijk hare bezorgdheid te K>o-nen.De Duilsche Volks Ztg. schreef: Ala China zich werkelijk aan de zijde der Gp-allieerden plaatste, zouden groote Duitsche waarden van don eenen dag op deu anderen verloren gaan en wij weten dat onze vijanden vooral werken om de vruchten van den Duitschen arbeid i» vernietigen. Men moet zich niet bedrie-gen, voor onze vijanden gaaï het er om een doodelijken slag aan onzen handel toe te brengen. Legerberichten der Geallieerden. Oe Tsaasr» doet afsfasisi vâii den -iro&râ. — ZSjn broeder gËa©otworsf ^ichael regeiif. — Qe revoSufie is geaûcfct tegesi de pro»i£uif sche readie. — fiiie groote stèden hébben &iet voorbeeSd van Peirograd gevolgd. — Oe oorlog tôt de victorie dei* geallieerden. — ££ieu¥?e vo2*derângen sler ËngeSscSiesn tusschen Peronne en Bapaassrss. — EsBggeSscfo sucoes in i^acedonië. Be Tsaar van Rusland heeft atstand gefflaag van den troon PETROGRAD, 1 5 Maart. (Officieel). De Tsaar heeft afstand gedaan van den troon. « cifëWifi'ynrSÎ ti'APrf* kmi aie LOWDEN, 15 Maart. (Reuter). — Bonar Law kondigde in hat Lagerhuis aan dat de Tsaar afstand deed en {jroûtvorst Michaël Alexandrowitsj tôt regent werd bsnoemd. De mededeelingen in het Lagerhuis LOND'EN, 15 Maart. (Reuter.) Bij de aan-hondiging in het Lagerhuis van het altreden van den Tsaar zedde Bonar Law : ,,Hei is een ware vertroostmg voor ons, dat de beweging er niet op gericht is den vrede te verz«keren, maar dat, integendeel, da ontevredenheid niet tegen de regaermg is gekeerd om het voortzetten van den oorlog, maar om het nieb-voortzetten van den oorlog door de regeering, met die beslisthedd on energie, welke het volk venvachtte. (Luide toejuiebingen). Bonar Law meldde dat er vol gens ontvan-gen bericht geen emstige verliezen aan m©n-schenlevens waren en legde den nadruk op de betrekkeli|ke kalmte, waarmede de ver1-£Lndering had plaats gegrepen. Het nieuwe ministerie, PETROGRAD, 15 Maart. (P. T. A.) Het uitvoerend comité der Doema publiceert de volgende samenstelling van de nieuwe nationale regeering: Prins Luoff, voorzitter van de vereeni gin g der Zemstwo's, minister-president. Minister van Binnenlandscbe Zaken, Mil-joekof, afgevaardigde van Petrograd. Minister van Buitenlandsche Zaken,> Ke-rensky, afgevaardigde van Saratotf. Minister van Justitie, Nekrassoîf, onder-voorzitter der Doema. Minister van het verkeerswezen, Konowa^ loff, afgevaardigde van Kostroma. , Minister van Handel en Nijverheid, Ma-nioeloff, prolessor aan de universiteit te Moskou. Minister van Onderwijs, Goetsjkoiî, lid van den Rijksraad, gewezen minister van de derde Doema en voorzitter van de vereenigde comité s der gemobilisee*rde nijverheid.Minister van Oorlog en Marine (ad intérim), Sjingareff, afgevaardigde van Petrograd. Minister van Landbouw, Tersls'enko , afgevaard gde van Kieff. .Minisfer van Financiën, Godnoff, af-( gevaardigde van Kazan. De houding der legeraan-j voerders. PETROGRAD, 15 Maart. (Reuter.) Cyril s vtârklaarde, dat hij zich geheel ter beschib-, King gtelde van Rodzianko. Alexeïef ant-> woordde, dat hij het voorstel van de Doema ; aannam. Broesialof verklaarde, dat hijl zijn plicht zou doen jegens Keizer en vaderland. i Goramikine gearresteerd. De eei'âte vier regimenten van d» Donsche kozakken jgloten zioh J>ji de revolutie aan. Onderhandeiingen van de Fransche en Engelsche gezant met het Comité. PETROGRAD, 14 Maart. £Reater.) Bark, Protopopoff, Starmer, enz., zijn door de r&- ' volutionairen in hechtenis? genomen. Baron; Frederick^, minister ten Hove, wordt dooï —rii.VBlIr jirjvn.li* i A. m&KAA«ifl\vn An «<**• De revolutionairen bozetben het winbelt-palais.De Fransche en de Engelsche gezant opeo|-den de ondieirliandelingeaii met bet Uitvoerend Comité van de Doema. Prociamatie aan leger en vloot. PETROGRAD, 15 Maart. (Reuter). Ro<fc ziahko zond, uit naam van het Militait Comité van de Doema, aan de commanda®* ten van leger en vloot aan aile fronten eeas manifest, met het verzoek om rustig te blijiven en den stryd tegen den vijand voort te zetten, terwijl het Comité dea bitmeni* landschen vrede hanjdhaaft. De revolutionairen isltichtten eeK i^ooft loopig Bewind, ' Beroep op de arbeiders. PETROGRAD1 15 Maart.» (Reuter). D» leden der arbeiderspartij van de Doema; deden herhaalde malen een beroep op d# arbeiders, h en verzoekende de orde te hand-i haven en het werk te hervatten, opdat (la strrilders aan het front den strqd fcamnen voortzetten. Van het Westelijk front Het Fransche legerbericht PARUS, 15 Maart""(Ëtaifcer.) O-ff. Tu* schen de Avre en de Oise een hevige aK-tiilerie-voorberoiidijig. Fransche verkenning» afdeelingen deden invallen op veorecheideoj punten van het vernietigde Duitsche fronts bereikten op een punt de derde linie, bezefr ten het bosch ten O. van Canny sur Mat* tiot een diepte van 800 M. en namen gel-vangenen.BiBij een granaatgevecht bdjf Maison dei Champagne slaagden de Fransehen er sa vooiTiit te komen en vero®erden verscheideiï verbindingsloopgraven. Het Engelsche legerbericht. » De Duitsche terugtocht. LONDEN, 15 Maart. (Reuter.) Off. Ifa| gçbied van den Duitschen terugtocht brew& -de zich naar liCt Z. uit. | Do Engelschen bezetten de Duitsche loopt< gra.ven over een front anan 2l/3 mijd (4 K.M.)f van Ion Z. van het bosch ran St. Pierre Va,as,t tôt ten N. van het dorp SailliseJ* Vanmorgen werd een krachtige Duitsch^l tegcnaavanl ten O. van Achiet le Petit met succès a fgeslagen. Do Engelschen verbeterdejJ hun stelling. Na een hevig bombardement glaagden dta| Duitschers er in b'innen de Engelsche loopi> graven te komen ten Z.O. van Atrechfc. Weinig mannen worden gefliiist. Een ander Duitsche invalsafdeeling wex4 ieia N.O. van Neuville St. Vaast terug^ alagea.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie