Belgisch dagblad

1012 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 Mei. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 05 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2n4zg6gw6q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

WOENSDAG 1 MËI 191», u4o. 10». v ABONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Nederland | 2.50 franco per post. Lossa nommera. Voor Nederland 5 cant, voor Buitenland 7'/» cent. Den Haag, Prinsegracht 126, Telefoon Pied, en Admin. 7433, BELGtSCH DAGBLAD VerschijneBsd te 's-Sravenâiage, elfeen «erkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ¥ > ADVERTEN TIEN. Van 1—B regels f 1.50; elk# regel meer t 0.80; Réclamé»" 1—5 regeta f 3.60; elke regel meer f 0.50. London : Dixon ïïouse Lloydt Avenue E C. i Parijs: 7 Avenue d'Antln. 7. ,, DE GODSVREDE. Open Brisf aan een Belgischen priester. Zeer Eerwaaadiel lieieav In mijrn scbrijven van 27 dez'er veatigde : uwe aaindacht op den faitelijkein toesllaind i op den onwTikbaron nationale», Gods-iCci'â onder de Belgen. .Weldra zal nij viar rew dur en'. Een wondeir al s we weten ho© K'ibloedig de Belgen in, het algemeen zijn. ; wees opt de volkcnïelii Oveteenkom'st van 'voelens tusscbcn onz© landgenootem en L blad. AVainneer onze zoogen. neutrali-il op wijsjgîe'erig m godsdienstig gtebiedl )or U gelaa.kt wordt, trcffc uwe afk&uring uwe msdeburgers. Bij aiadep inziaht /ult toegem* dat riienschep, die denken aïs de uitzondering uitmaken, ook andeï 1 Belgisch© gcieatelijkheid. Zijn de antiklcvikalen van vroelger ni#, de isten oin ton dlopgevoelde hulde te oren-•« aan de vMig Belgisch© geestelijken die AiïgifisliT'f 1914 doodgemarteld on ver-oord "%ftdcn, niefe zèîdon docir katholieke ndgelwàferf van Kardinanl v. Hartmann? ïluidig^t. "Aies -Beigiscî.c antiklerikalem nict > kratoigo pries becs, die voor I.e. Duitsche .ccutiepciotou sterven me'„ den kreet: Lova dgië! ofwel in Duitscho gevamgenissen de dae tôt hua vadedaind uitboejap? OntMoot niet iedereen cerbiedig het loofd-ior uw bisschop, den GnsterfeJijiken Ka.rdt-lal Mercier, den iadtukwekkefaden belijder iti België's onvervreeimdfoa,air recht, wa.ir-ioi' de vijand zelf, spijlts al ziijln, maeht en zijn geweld, moet zwicbtem ? Eu aïs de geloovigen dezelfde bewondering j tspietoa voor Charles Magnette, Adolf ax, Henrv Piremna, Paul Fxietdieprioq, I'aul >ël, Colleaux, Louis Franck en ma&r an-csdenkende veroordeolden of gevangenen, het onniogelijk die verheve® gevoelen te niroebelon door de politiek: van vroeger, e ik sleohts kain vergeiijkejn aan de scho'in-els op de jaarmarkt. Meent U nieh dat wanneer de keizerslag. ieverd wordt m ons dap^&r Belgisch ]e-x aan den Yzer niiet eiein leeuTOnihart \vecr (dit, dat dit politiek gesohoimlmiei Voora.l oet ophouden, nu wij1 allen vol spianning ^ain te zien naar het besli sseind bloedig iel: Er op' o£ <er oinideir? iWSe denkfc nog in deze- iragisehe dagea a politiek? Zoozeor is dit lo.ilijk dinig uilt deln booe-e :t nteoiand jeJ4 of lewçara vwoe w puiiLt-jS igblad zou vindein! Overigcns is onze ganschet dajgbladpters in illi ngschap doôr < n de or nationaal. Is het niet een teeken des itijlds dat Le Ko Siècle, ondanks z-ijine uitstekenido te-male en verdraagzamiei gozindheid, zooigced Jgrepen heetft waar dei schoen nijp.t dat het s dagblad zich i'n La Nation be1 lge. sjeft gemist? . Het voorbeeld deir BeLgÎK&he dagbladpers Nederland, die nooit, airafers idian ejene tfionale poliliek heeft gevolgd, is dus nie; achteloos gebleikien. ' U klaagt ook in uw sehrijven, dat de ■Jgischo dagbladeiï, die in,- 't Franscb ver-hiftiein, niet alîeen neutraal zijjn, maar door itikier&alen opgesteld zijnvttt sebylat niet blijkein, Zeer Eerwaai'c!e: heetr. Als U inseh rechtvaardig wilt zijn, zult U mx>e;ea •egeven dat die mijne collega's zioli uiterst )nekt gedragen tegenover godsdienst, kerk i katholieken. Ik heb zelfs onboetvaardige )iulaars hoorein bromtoen omdat bedoelde aden de hoCelijkheid en de toegtefLijlkheid ver zouden drij'ven. In aile geval wil ik iome met U een wieddenschap aangiaan )or een schapenbout, als U wil, — want ijn vleeschtand leutert bekienkelijk — dia>t ifs die beste vrietnden van de door U ge-aintrouwde bladen er niet zulteia in sia-ïii al waro het miaar eien antike.'ksohe wijs--îierige bespiegeling in de door U gtewraalde [ackn te doen opnetoien, zioia „vrij'zinnig" mén1 1er oin de overtuigiîng de)r gelojOvigen :efc t'e k^vetseln'. 0 E YÛEST mu De ne(derlaa,g die de DiuitsCihers «er-isterejn opliepen, is een leelijke stretep Idoioï e rekening van hen, die meçmden dat zijl îejd'3 t« Yper en te; Kale,s waren. Vijiand le^jft de z'Vvàarste verlieiz^n geîeden. Dia ranseben habben den gainjscibea da« niets. nders moeten deen da^ Duitsehers^aoodea» *o Enged&dho divieies bijl Vormeze©le Wâren Midhtig. Ziji Avekefi geen duiiim .en ook de elge(n hebben foitter ges'ti'eidien. De Duiiitseheis Se ge|hoopt hadclen door te breken, hebben ien deejrlijk mdisrekend. lper moeist genioanen wordten, doc.h de tad bleeif ongesclionden. Het gajnsche dorpi ■ocre m-e,t den Seherpenberg is aan de ge-IHcarden die tassolien de Klyta en Kemtoel-erg zijn \'ooruitgeiko.mien. De Fransobe bla-èn, die ineenden, dat Yper zou m>eten oinjt-uiimd worden, moge;n hun oordeel lierzieni. Vat meer is, de piuiinen van Yper zijtal in! taat van kracihitjigje v|ejrdediiging gebracbt, «t als Lions, waaruit de Duiitschers niet :ondea vevdreven worden. Wil dat nu zejggen, dat de jongsbe neder- der Duitscbers, de etepsie van beteekenis «fîcrt het offeinsief, hen1 zal verhinderen l0,« °ï> de Ylaajnsohe lijn te beuken ? Men zou zioh bedrieg'en. Hindetnburg zal l0,8 al duizeinden en duiztende(n het vuur "jagen oun Duinkcrken en Kalep ta bereiken. lejger zal zieth nog,al met den dbod*-Sal"d van ons lainjdl irnoetiea me!le(n, do«h het n °Tfrwilinen als in 1914. 0 E'chJ5 de Plaris «tait vaot, ctait Foob ■J i'esei-n>s niet heeft behoeVen aan te Zoudt U daln in1 e|en katholiek blad de p,o-lliiefe of wij!s!ge3i*igfâ overtuiigàng van loyale en vcrdraagzame tagenstevers, uitmunben-de Eclgea, van onbgsprokou \ adei'landsliefde, durvèn bekampm? Zou dit in,1 zulk geval geen onzln, ja «en rnisdaad wezetal, wannesr oas Beigie uit on-telbare wonden blcedt eln de huip: "van al zijne kinderen bieiboeft? Misschien maken deze " mijnei woorden ^|een inidruk op U, want U gelooft — ik lees het in1 uw'j leiteiieln — dat het B e 1 g i s g b D a g b 1 a d het v^kapt orgaain is van Dir. Terwagne, eon vrijdeinke:, een vrijimetsclaar, eie'n socialist, zoools. U schrijît. Eii ware dit nu zoo? Wiat kwaad aoiu daafaab gelegetn zijn? Da overtuiging van eien niian -is altijd •&3irbiedwaajrdiig als zij rechtzinnig is. Ni&mand twijfelt aan deze ' van het geaclit Iviaimerlid voor Amitwe-rpea, in -wien de Bellgiscbia rogeering vertrouwea Stelt. iWat ik U hier niag herhalen is dat . aile Belgen in Nederland, in Havre, in Lon-deti en in het bezefcte gebied, die weten wat Dir. Terwagne verricM, voor hem de zuive'rste hoogaohti'ng kcesteien. Hem: zal nuen laleir, op den da|g der afiekening, niet vra-gon: iWelk nut hebt gij vOor Bsigië geoticht of hebt g.ij egoïstisch maar a,ajn uwe hsr-kieizinjg gedaclit wanneor uw vaderland in doodsgeîvaiar verkeeirde? Eenniaal zal nuen wetiein wat Dr. Terwagne voor zijn land heieft gedaan en dan zal uwe voorinlgenoimienheid, die alleen door gods-dieastige of politieke hartstochten kan inge-geven zijn, plaats :mjaken voor ac-hting en waardeieiring en misschien voor sympathie De stiehtiinlg van het Belgisch Dagblad is eien van de diensten van Dr. Te,'-wag'ne aan zijn land hceft bewetzen. Meer dan één jaar lanig was hij hier de spi-ritus reotor. iWàinncer ik het met; hem ovèr den stok had, wat onve.rmijdelijk in elke rqdactie, die zich eerbiedilft, gebeiut, w.m-neer de redaetie geene vulpen is, dan scheid-de;n wij sbeeds als vrienden. Dr. Terwagne eleïbiaaigt immieirs <sks persoanlijkheid. Het zou U van nut kuninen wezen met hem kennis te maken. 1 r. Te^waigine en het Belgisch Dagblad heibben sedert 15 Decemiber 1916 .absolu ut niets meiear miet elkander. te stellen. Xt. KiChi IV "IKicuf-noai *• iuoiî «rcvrvr'j! xjoaa.clat liij ons nu en dan op g'een ajrtitoel vergast zooals hij dit dœfl voor L'Indépendance belge te Londein. Majg ik U dus verzoaken uwe collegi's te willen inlichtea over de klakkeloosheid van het gekleis dat wij he.t ve^kapt orgaan van Dr. Terwag!ne zijn? U zegt ^eifs dat die legende nog de ronde doet in het Zni-dfin en in zekere kringen van Belgen. Het is zoo gemiakkelijk ïï -te over-tuigein. Dos zelf een klein anderzoek en U zult erkennen dat men U door puadtjes om dean tuin beeft geleid. iWat het Belgisch Dagblad betreft, na het vertrek van Dir. Terwajgne weird een co,m missie. gevormid, die de vveerspieg&ling ii van aile schakeeringen onder de Belgen. Die coanmissie is geen varborgenheid, geen sdhim uit Handet. Ziahier hara samieinsteliing : de he^ren Marcel Baelde, wisselaigent uit Ant-werpen, Léon lîekaert, nijve aar uit Zweve- , gelm bij Kortrijlk, Francis Dulbeka, advocaat uit Antwerpen, Laurent Fieirens, id. id-, Kaiel I Haeck, directeur der B.'B. uit Antwerpen. Daniel de Fret Booses Calesberg, grondeige-naa", id., Edmond Van deir Stegen, nij-veraar uit Gant, en Marcel Wijnem, advocaat uit Antwejpien. Tôt uwe giemststelling kuoanen die hepren de bestepe ferarutiesvoorleggen als U ze wel-licbt niet zoudt vertrouwen. Mag ik U tOn slotte een dîde missive sturen? Ik verblijf met den meesten ee:bied. Léonce du Gastilion. sprekem om het offiemsief in Vlaanderen tôt «tlistamd te brenlgen. Het voornaamste d( el aer Duitsribe legerleiding was om h©; front van Somme 'en Oise te ontblocttên of te ver-xwakkem. Dis tefgenstander is in zijn edgen hind'CSiaag gavaltai. Da aanvankelijk be-haalde voord'eelen bracbten hem er tee am lot exœinitriieke verriclhtingen over te gaau,-oie hij met door loon zeifen. Hij) mae®t de eeinie divisie n;a del anclere werpian tegen eeni doel, dat als een droombeeld vervaagjie. De Fransohe troepeniwacfat groeit "in aile seotoren aan ,Waor de bœlissinig op het apel zal staaln. Het is nqg niet uit, schrijffc de Petit Parisien. De vijand zal ziijn aanvallen op versebeidene punten herhalen, doc,h wijmo-gteb vol vertrouwen zij!a. Het Duitsche schrikbewind. iEen SKolfftelegram bieivestigt dat den 16 Maart zes burgers door de Duitscàeirs te Antwejpien werdien gefusilleerd. Ondor hen be-vanden 'zich dei vroageœe Beigiscthe geizant-sc liapsaimbteiniaaï Van Biei|g|en en priester Moons, pasto'or vain iWSnxele-Delle bg Leu-veln.Als déni dappere heldl is Van Bergen den dooid ingegaan. Hij wieôgiemda alla hulp en wilde niet geblindoeW worden. îeirwijl hij d«n .^BaafoaBiÇonmia' 'zoinjg werd bij door twaalf ko^els ijti het boofd getrofJan,. Priester Moons en de andeire ter do od ve-r-Oftrdeoldein p:edro^etnJ 'zich even meedig.^ De tweede slag aan den Yser. Aile* teekenen voorsjpelleia dat de Duit-schers ons loger te Nieuwpoort, te Dix-musdie en te Merckem zullon aanvailen. Onze troepen, die reeds in twee waken tijidft de Duifcschers tnss'chen Laagmiarck en Merekeim met aaxizieadijike verlieaen hebben teruggeworpen, zullen niet v©rsagen„ Zij Millern tôt doa doûd het laafete plek-je Belgiisohen grond verdetKigen en als1 leeuwen vecbten ond&r aanvoetring1 van huruie b&proeSle en crvar% oîficieren, Zij znllen,, ala het inoct, nog cens de woreld doen trilléri "van ontroeringi en ba-wonderinkgvBloed zal er vloeien, bloed bij ba'.ten, tusHcben het groen vaa weâde en veld. 't EÇelste bloed von Beigië ! Wij gruwsn er nict ivoor ; wij storten geen tranen bij _dit vooruitzicbt, want wijji gelooven an hopen in de zegienraai, al zal hij misschien duur gek'ocht wordea. Waialscli en Vlaamsch bload zal zicà nogmaal3 vermengen tôt een eauwigi bb. ai ver bond van de Bclgiscbe natie. Door dit duurbaar bloed zal ook Beigië afgek'ocht en herstdld worden in al zijn luis ter. Het bloed dàor wideaiaiulschjô martelaren zal het zaad van onzo nakonieling&cdiap wordeo. Gedurende die groote dagen van strijd moeten wij onverpo'osd aan de onzen den-ken aan de gewondem d.e hospitalea en bedden behoeven, door het Belgisch Roo-de 'Kruis; dat er dringieud noodig heeft ; aan de ongedeerdo l&venden, die wij moe-len zeggen lioe diep wij hen bennnnen ; do )r het werk der Beljische oorlogisme -ters, aan krijigsgevangenen, die wij van voedsel moeten voorzien door het werk van de Priiisegracht 7i ; âan de cfooden voèr wieir vrouw en kroost, wij te zorgen liebban. Hoe beaetfen wij" op dit heugelijk moment de noodzakeàjkheid van het aandeel van den strijder, die onbaatzuobtig vecht voor het vaderland, voor u, berniIdeldea gij dio ze'is nog gelu verdient, terwijl de dooden eu de gekwetste» vallen, voor u allen. o Belgen ! Wie kan zooveel opoffering van levem en lijf vergoeden oî beloonen ? Nbcht.ans moeten er pensioenen zijpa voor ae weduwen en de weezen van on- EO > , . * - ten, voor onze strijdera, die jiaren hebben, verloren en die men moet helpen het eerst. ~ ~ Al onze soldaten moeten verzekeri worden. Door ona gedrag, moeten wij toonen, dat wij ten volie bewust zijn van den ernst van het oogenb'ik. Wij, ' noneombattanten, moeten patrio-tiseher zijn dan ooit. Wij moeten de Belgisq îe jongelingen, die in Ho land ronaloopen als refractai-ren of .lessiteurs doen gevoelen, dat hun heiligste plient is hunne broeders te ver-voegen. En baat de zachte drang niet, dan moeten wij ze ongenadig boycottee-ren met hun fâjnilie, die moet gevoelen dat zij builen de Belgische gemeenschap gesloten wordt. Wij moeten ook minder aan vermaak denken, meer aàn onze jongens. Nog giaieren hoorde ik een lieer tôt een dame zeggen: „Komt u dezen avond nair hit bal masqué ? Het zal prachtigi wezen. Wordt niet. drifitig, waarde lazera. Die heer was gelukkiglijk een Oostanrijker, -uit Antwerpen. Ko doodendans wordt voor ons uitge-voerd aan den Yser. Wij smeeken God dat de onzen er adn ontsnappen. Lat de vi,:and vei-slagen worde ! Leve Belgiç ! De onschuld van Beigië. Het Journal de" Genève publiœerc een ^itikel van dr. Muehlon, den ex.diiracw ' tenr van Krupp, die von- Bethmann Hollwegîi verklaring tracht te bas'ti'ijden, da,t „nood we|t breekt"* en dat het onracbt, aan Beigië aan-gedaaio, goed zou worden gemaakt«door twiji-iel, aangfaande de oprechtbeid van België'a -neutraliiei't te opiperen, een twijfel, die vol-gens Mu^hion reads Qvervloedigiijk is t® niet gadaan. Hij schrijft o.a,: „Gae(n. enkele kanselier heeft ooiit den zi.a herroepen, die ap 4 Autg. 1914 werd uitge-, spxoken, ©n een buidnier is sleclits bevreestd geweest hem al te duidelijk te herhalen. Ik heb in Duitschiauad gesproken naet ve-le manneo.,. die het konden weten, en nooit heb ik er een ontmoet, die zelfs maar trachtte te zinapelen op 60n fout van de ziijde van Beigië." Ten einde de onschuld van Belyiô te bewijizen, doet dir. Muehlon opmerken dat Beigië voor den oorlog ka-nonnen voor Antwerpen bij Krupp bestel de, die gereed waren in het begin van 1914 maar daa<r de geschutjdand toen nog niet ge-read was, varzocht de Bedgische regeering Krupp, de lavering uit te stellen. Bij het uitbru'cei] van den oorbg nam Krupp de-nonnen in beslag,. De schrijver zegit voort, dat Beigië, ten einde toch. maar goede vrienden te blijven, met DuiTschland, ziobzelf volkomen in de nandan van Krupp ov^ieverde voor die nieuwe artilleriemnnitie. Belgen, sieunt het werk Home voor Oorlogsweezen Oude Weg 78b iHaaa Legerberichten der Entente. De slag bij Yper. De Franschen heroverden Locre. — De iinie der geailieerden vooruitgeschoven tusschen Kemmel en de Kiyte- — De Engelschen behielden Vormezeele. — De Belgen drongen de Duitschers tusschen Merckem en Langernark terug. Aanzienlijke verliezen der Duitschers. — ArtiUeriesîrijd in het vak van Amiens. — De gevechtsactie aan het ita« liaansche front. — De kiesrechthervorming in Duitschiand. Het offensief aan het Westelijk front. Het Engeische iegerbericht. (LONDE'N, 30 April Reuter. Giste* ren in den namiddag en 's aryonds, hebben Fransche troepen welgeslaagde tegenaan-valieu uitgevoerd, waarbij de vijand is verjaagd van het terrein, dat hij des mor-gens in de buurt van Loker had ver overd. Zij maakten een aantail geivainge -nen. Het geheele dorp is nu in -de hand der geailieerden. Na den hevigen tegen -slag . van gis ter en, voor den vijnnd, ging de nacht betrekkelijk kalm voorbij.- Wij brachten onze Unie gedtoende den nacht een weinig voor uit ten Z. van Yil-lers Bretonneux. Afgezien van wederzijd-sahe artillerieactie valfc er van het overi -ge gedeelte van het Eiigelsch front geen nieuws te laclden. LO'NDFN, 30 April. Offiedeel avondbe-riciht. In igeslaagde tegenaanvallen, vanjnacht bij Locre (Lokër) ondernomea biebben de Fran&ohe troepen 94 gevangeinen gemaakt Plaatselijke gavecibten op verschillende punten daaxgeiat-en, heeft de infani'teriiei ziclh vandaag niet gjeiroard. Nadere beriditen bevestigien het feit, dat 's vijands verliezen giateren bij zijin vruohteloozen aan val varbazend iioog waren.Bezuidten de Somime hiebben onze pia-troeljes enkele gevangetn^n iitgeleverd. Beàalve het gewone gesdhutvuur over ©n wear is er verder niets te nnglden. Het s-ransene îe^eroenuiu. PARUS, 30 April. H.N. draadloos. He-vige artiïleriestrijd ten N. ten ten Z. van de Avro in den sector van Noyon en op den zuideiijken oever van de Oise. Do Fransche patrouilles hebben zich op dit geheele front bedrïjvig getoond en 15 gevangenen binnengebracht. Op den W.-Maasoever en 'n den Boven-Elzas zijn Duitsche afdeelingen door het Fransche vuur algeslagen en hebben gevangenen in kanden der Franschen gelaten, zonder re-sultaat te bereiken. Niets te melden van het overige gedeelte van het front. PABIJS, 30 April. Officieel avondbericht : In den loop van dein daig een verwoesl bombardement bij1 Hangard. In het vak van Noyon heeft een Dni't sicibe aanval tôt «en levendig gevecht geleid. De Franâcihe troepen wieipen den' vijiand uit de vooirate sobansstukken, waar--iu hij aanvankelijk voat had geikregen ew hersteilden hun Unies. Patroeliehboteingen op den linkeroever' van de Ois©,. Overigans niets te melden. i De' groote slag in F.ralnkriJ k„ LONDEN, 29 April. (Reuter). De corres-pondenten aan het Ewgelscha front in Frank-rijk seinen, dat de hernieuwde hevig© aanival van de Duit»chiers een gavolg is van het feiit, dat de vijiand niet in staat is de tegaawoor-di;ge liaiie bijl Kemmel bezet te bauden, terwijl wij de beuvels in de buurt hebben. Ver-sebe D'uitsch© divisies zijn hier in den strijd .gjeworpe-n en de aaavoerders hebben blijk-baar orders hen zoo noodig op te gebruifeen bij het vieroveren van de heuvelreeks. Het lijkt waarscbijûlijk, dat er in den aan\val van vandaag dertiien divisies gebruikt zijn van ten Oosten van Yperen af Zuidwaarts en nog twee divisies ten Noorden, terwîjj in geen enkele peri>ode van dgia oorlog het kanonvuur am weerskanten hev.igar ge-weelst is. Het is duidelijk, dat de vijand een sohrikkelijfce nederlaag geledien heeft, daar aanval na .aanval door onze artillerie en infanterie teruggeslagen werd. Indandaad heaft de vijiand gean duimbreed gronds aan het Engel&che front gewonnem. De Duiitsche verUietzen begjonnen giisteren., toiein ontdekc werd, dat in den diohten mist vijanidelijkei | troepfen op'geboopt waren op den weg tusschen ZiUebeke en Yperen. Gebruik matend van den mist, traehitten zij een aanval bij verrassing te doen. Het werd echter onitdekt dloor onze la/igvUieigande vliegtuigen en de Duitsche troep'en werd&n dooe ons kanon^ vuUr uiteengasicbeurd. Opnieuw werden er Dudfcscbe troepen in den ochtendmisit ver-zatoeld, maar zij werden opnieuw iin. onze beseihieifcing gevangen. Toch trachttea zij' vanj. oebtend omstreeks zes uur met een st©rke miaiobt de hetuvelreeks te niemieA. die dooe de Franschen bezet waren, maar z$ slaagdein er niet in door de Engie-lsche vleugels aan bet Franisiolie oentrum te breken of die te doen builen en zijl konden de beuvels nliet yer-ovenen.Bond V'jnnezieale baddien Eiiigel^clie î,atal-jonis uit do noordelijk» graafpcbappon en •liy i-'re bataljons v d,, iberailen en verwoede aanvallen te rendsveo van1 de Beier^clie, Al- pentroepeu, die door da overniacbt va;# bun gantai na uien. van intjensief bombardement traebttien dooe te breken. Maar onze mannen bieliden bain terredin en bracbten dea vijiand een zware bestraffing toe. LOND13N, 30 April. Reuter. Beu •< (er's bizondere correspondent oij het Brit^ sche leger seint dd. ueden : Wij Aveten nu, dat de Duitschers zich voor den aanval van gi&teren meer dan ooit gedurende het Vlaamscho offensief hebben ingespannen. Behalve het groote aantal divisies, dat bij bet begm van deq slag was samengetrolcken, hebben ze zoo, ieta als 30 nieuwe reserve-bataljons inge aet. Van ongeveer zes uur 'e oehitends tôt 's mïddags laat hebben Britsche en Fran-"' sche artilleristen, jnitraljeurs en echerp schutters aan één st.uk Duitscheirs gedood, Af en toe werd de druk der dichte drom-men erg zwaar en op ècn plek moest de Fransche verdediging een weinig veld rui- ' men, waar de vijand bizonder op gebrandl was. Hun versterkingen waren echter prompt ter plaatse en da doortastende poilu's dreven de Duitschers terug naar de lijn, die bun insparuimg van den ga-n-achen dag in een sLachtplaats had her -schapen.In den strijd strekt dat nog het meest ter voldoening, dat de geailieerden zich, va» zoo betrekkelijk kleine afdeelingen hebben bediend orna den vijand te verslaan. Ik weet niet, hoo veel rnan de b ran -sehen sterk waren. Onze eigen 21e, 25st® en 19de divisies hebben ala granieten mu,-ren tegen allô schokken stand geboMan eu nooit zag een daarvaa van denflink 's" Ocbreiids om "balt twaalf hadden de* j Duitschers zich bij Loker tôt den „Hyde-' parkhoek",* predes tusschen den fâcher» ? penberg en den Mont Rouge een weg ge. baand en dit was ongetwijîeld een der hachelijkste bewegingien van den dag. Docb de Franschen deden een kraesente-genaanval ' en een uur later hadden ze de DuitecJiers op hun flanken teruggedre-ven, terwijl ze hen in bet cenlrum tegen-hielden. Tegen vijf uur was de toeataiid verbeterd. De Franschen bielden toan ter< rein beoosten d% Konaert îot-hoeve en, bel kasteel van Loker zonwet als een deel van het dorp Loker en de zuidelijke hel-lingen van. den Scherpenberg bezet. Van dit oogenblik af bleef het voort1, . durend beter gaan en tegen half zes in den jiiiddag hadden de Franschen het heele terrein hernomen dat eerst verloreni waa gagaan op een smaila strook bij dent ,JHydeparkhoek" na, waar ze nog' om vochien. Vanocbtend werd gerapporteord^ dat ze beel Loker weer in handen hadden met de kloostetf .ierberg, die bet vooiv werp van felle gevechten is geweest. D« Unie der gealUeerden is eveneéîfs tusschen la Clytte (De Klcit) en Kemmel vooruitgescboven. Over het gaieel is men h'er van oordeel, dat de dag van gisteren, ailes door elka'ar, de slechtste was, dieu de Duitschers sinds het openen van hanv groote offensieî nog hebben beleefd. Bo-vendien hebben we onze stelUng om he{ belangrijke en gunstig galogen Villers Bretonneux wat verbeterd. Van Fransche zijde. PAJHJS, i50 April. Dg Fraiisoh» pei'8 boekstiaijft melb voidio^ning d® blcmldigte mi&-lukkingi, die dio Duitschers 29 April iu Vlaamdieiretn be'bbesn oipgeloottein. Heb Petit Journal solirijft. op bd) gansicbe aainvailafront hecffc de vijaindi nlet( den klainsteiDi post op z.ijp ôreditzijde kun-iwn sehrijven ; iiattgeindieiel, hij leed de zwaïai'àte verileaaii. Aan zijn tegeinsiag ont-breakt niots. Heb vak, dati de Fi'an.sciieu tein ÏT. van Bailleul (Belle) (#l bij Loe.ro (Lokeir) beEeit heudein, wa» Jieb voiorwcrp j der vimùgste aanvallem. De' aanvalsgolveai dar vijand.enl verstovesn beel den dag tegen onze stelliiigten eu ,weirdie|a felkens barug'gestuwdi. De aanvallers, dit! druppfJs -gewijze met moeite in eeuigo voiorsto ^ scbsMstukken gadromgen waren, werden er( in kraehifcigie tegenaaffwallen we®' uitgie-groidi.Do Bttgelecbe bij Voonneteeele en beoosten Ypeiren aan êeia oever vam het Z.ille-bekeaneer liebbeii eveneem» buitem^éwoon daj»y per gieivoetoten an diea vijanid een verplc^ tefreiwlo nederlaag toegebrachè. Ondanks tajaibaid, waiarmee z© talkena weer aainvie-i lem, konden d© DuitMiers geteln duiîa.j3rce^ ' gronda winnen. Bindelijk hiebben ook de BelgetaL aangie»^ lîioedigd dioei' il >. sueaefsan', de laaitiste dagieinj door iiaa bebaald, dieu vijaaid heti boofd gçrj bodetn en hem na een verbitterdea strijd1 teiniggedraugtein Gelijk rnan aiet hetefb deze dagl_ van .?'irjjd, «die maar de mciening dier Duitechetrj Ssiii dr-orslag zau brengeu, aich iu allen deeto. tegen hen gekeerd»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes