Belgisch dagblad

1158 0
01 oktober 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 Oktober. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 28 juni 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/kk94747t4t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DINSDAG l OÛTOBÏÏH 19ÎS »^i5" . iBOSi'EHENTEH. per 3 m^anden voor Nederiaad I 2,50 franco per post. Losse hgmmers. Voor Nederlandô cent. V*or Buitenland 7Vs cent. Den Haag, Prinsegracht 16. T#l#foon Red. en Admin. 2787, BELGISCH DAGBLAD Verschijneg&d fe 's-Sraveafease, elken werkdsg te 12 ure çniddag. BUREAUX OPE* VAN 9 TOT 12 URE EH VAB 2 TOT 4 URE. r f ADYBRTENÏIIN, Van 1—6 regel» f 1.— j «Up* regel mcer f 0.16] ReoUr.J 1-6 regela f a.— ; elkp- ».j meer f 0.30. London : Dlxoa Home LIorè Avenue B C. TT» . . Il 1 . . M Bulg'arije^a afvalligtieid, (INURUKKEN VAN EEN NEUTRALE.) LXXXVU. Het is herha,aldeay!k gebeurd, z-elfs i» Jiet Mmp der gpaliiieerden, dat er miet eexùge (aoliterdocht over dm iKeldtocht in jM|acedaaiië gesproken word. Meta haa, wi pig Vûi'U'.ouweu ia bat „bijeange ^apite" le. gei' van Serviërs, Griekea, Rus .«a, Frac. BKjheii, italianen en Eag.eischem, dat op ifteju Bevaarlijken uithoek van het Baikansohie®. pilamd Was opgesteid en vrjjwel werkeloos j)l€ef. le a trjde van ganaraal Sarrail's tçp&rjjevél was de toestand dezieir itïijld-piiîicht dan ook inderdaad niât ai t» giio. jtig; h©t cioinûiclt, dat tengevoiga train Je iàiidiïig der gealiieerden — op ver. îoek van Venizelos — met do Griekscha autoriteiten was ontstaan, bedreigde ©en ffelslagen der expeditie maar al ta ae«r, Bov-eiidien iovcrden die kuipargten Tan ko. Hiag C'onatahlijri ©n zijta BuiUch-goMnde holidick een voortdurend geraar op voor het geallieerde legeir, helgetea duioalyk tij. den s de aotis der Griekan tegen de Fran. jjcKe matrozen en t$dens de opsto^ljes te Salonijki bieek. Pas toan de Franstha regeer ingscomimdss&ris Jomnart met krach, tige hand liad ingegrepen, koning C\m. Stantijii uit het land w,as verwijderd en Venizelos de leiding der Griekàche staabâ. aaken had aanvaard, kwam er orda in l©n toestand en varkeendie het ge.y.lii'eerd» loger in Maeedonië aithans me* meer in jevaar. Doch zeifs in Franscha regeerings-iringen was men nog niet altoos van do Bioodzaïkçiijfeheid der expeditie overtuigjd, terwijl bovendian generaal Sarrail moeat Itordén teruggeroepen, daar hy b\j «en (vicitistische kuipery bleek bea&kkm ta iW- , , G eiieraal Franchet d'Espexay irad m lijln plaats en gehieiea onverwacht» hevalt }©ze veldhieer roeit zij'n boo-t 'iger van ialriito natLonaliteiten het of£«aBifcf geno. meii en de wereld verbaasd daor d» kracht, waarniiede hij de Bulgares jerugge. ïlagen hee^t- De Bulgaarache kg^raanvœi. riiag had bhjikhaar iu het gehoei niot op deh aanval gerefcend; troawens de Bulgaarsehe opperbeveihebber, aeneraal Je-kof, vertoefde nfet ©ens aan he^t fi'onA daar liij onJangs te .Weenem c^n oog. opoi'atie hoeft ondergaan. D« aioot der geahieordeai is dan oiok geducht aange. kairicn : de Bulgaarsehe logera zjjn van elkaar gescheidein, de Serviërs zjjn to4 voorbij Vêles (Kropinu) opgei-ukt heb. ben aldus eeoi aanziieniijlk doel van huia vadei'land bevrijl, tervviji de Engoisch» troepen do Bulgaarsehe grens heboan over. schreden en voottdrLugen naar h et hait Tan het Bulgaarsehe koninkrijlL Deze nedeilaag der Bu.garen k van buiteJigewone beteekenis. Niet ah(«n opeint Uj den Serviëcs en Grieàen bdangrijfco Fooruitàchten voor het hers-tel huntier toc. lilariale grenzen, doch zij is builendim fan een oatza,glijik poiitiek bolan g. BuL garije is er zich bewust van gb-wjrdesa tich hij den verkeerden groep van. oor. logvoci eaden te heb bon aang îsioien en ftoet pogingen het veege lijf intijde te> bergen. Do tegenwoordige miruslKr.presidefiit M;alinot is aitijd ©on voorstiind/'r vain een ingr^ipein van Bulgarije aan de &§de da entente gewoeei, doch zijin voorgaagef Ils doslawiof, die een werktuig waa van ue; verduitsehen koning Ferdinand^ hecfi lue lot van z$n land ateeds m©ea: aan da v,an Duitschland verbooidon. Intua3chen heoft Duitsahland eehfcer weiinig gedaa; om Bulgarie aan zich te btodaa, daa het er niiat dn hseft toegestemd om d Dobrœdsja in 2\Jn geheel aan Bulgfiry1 af to staan, dat nà de overwinning p; de Serviërs en B.oetmenASrs zQ)a oorlogj doel feitel^k had bereikt en mieer voo Duitsche, dan wol voor eigjen nation^ belangen den strjjd vooxtzietten moiest. Met het iaitreden van Radoelawol ea de komst van Malinof waa Butg.u-^ft' houdiiig voor de toekamst vqjwel bep ialc De teganwioardige minisler«presid nt is ee| aamhanger der geanieerden en heeft steed het vorraad van Bulgarie tegenov** Bus land soherp gelaakt. Nu het Bulsaarsrih léger door da gaallieerdan onder d«n vcœ schijot te worden geloopen en e® nia tionala ramsp Bulgarie bedroigt, boett d Bulgaarsehe regeering de wjjBte partij g: kozon en den v^uid een wapenjiilsta'm voorgosteld. De Duitsche bladen he-bheo in den eersten schrik, dien nsrt bericb van Bulgarijle's Btap heeft t^woegg^brachl willen doen gedoonren dat Malinof op eige* gezag had gehandeld^ doch e«n otficie; communiqué uit Solxa deeldo a^nstond mede dat Malinof'a besluit da îmtemmin va» da geheele regeering dq mieienlerhaieh part^a en zolfs van den koning fitoaf gehad. Het is natuurljjk zear goed nw gel^lk dat da Duitsch-gezAn*ia partijen huj tegenstand nog rullen doen geldan, doel dl; doat niets' af aan da mor 'aî® betee kenis van den srredaastap. Op bat oogenblik dat deze regelen worden geschreven, ia de Ivouding de; gaallieerden nog niet in bd*2^>ncferhfjded bekend. Doch tereoht wijzen da Engelsth bladen er op, dat da geallieerdtn m di stadium van den oorlog gean definitie v«n Txeda kuaoen sluiten, diar da ge biedsregelingan deai. moeten uitmakan vaj een algemieen» Kurop»aeecha negeiing. Aa: Bulgarie zou ovenwel eeti teurritoriaaJ ma n,ijrm]m_ b v. de gremzein van 1914. moc ten worden toege&taan, op voorwaarde da het niet mee«r aan den oorlog daolnectint z^jn artillerie, wapana an mon tie uitk vert, demobilaaeert en ïlen g^aiiieeircLoD het vr^e gobruik wan gebied geeEt voo hun verdera krggaverriohtingem. Zoo dreigt dus de verbiading tusschea Duitschland &>■ 'i'urkije ta zoiieia wordei verbraken en Duitschland'* gro;xsch p^aa osn zich «en weg naar het oosten t banen opniauvr ta worden gefnuiti. Van daar dat Bulgai^ja's meenstoiting ,be«t BuJ gaarsche riMc ten elocta zalf minder tref dan wal Duitschland, welks împanxlisti tkch atrevea kngzaann doch zeker den kop wordt ingedrukt, LE0RIN0. Bov^nstnande artikel waa trôài het siuitei van dea yfeda mot Bulgarie geschrevon. i — Red. BsSgeri, kent uw Congo! Men sohrijft oas uit het kalnp te Haï derwgk: . r Hier wero ^aterdagmiddag g ure i . de bibliotheek y an het kamp een belang i rqke koloniale tentoonstelling geopend i t aanwezigheid y an genexaal jiir. De Lan t noy, oevelhebber yaa het kamp, prins Ai bert de Ligne, voorzitter der fielgisch i Oommisaie van Koloniale studie in Ne r derland, L. du Castillon, vice-voorzittéa al en F. Jan^sen, secretaris, alsmede ee: a tali'qk publiek yan ofl'icieren, onderoffi ^ cieren en soldaten. Kolonel Lemière, eere-voorzitter van d r afdceling Harderwijk van de Kolonial s Cornmisaie, hieid een aanspraak en vex welkomde en dankte de aanwezigen, di i hij àanspoorde de tentoonstelling oplel 3 tend te bexichtigen. Hy bracht hulde aa Lcopold H, den stichter van de Belgisch i Kolonie in Afrika en aan Albert, den neld s haftigen koning die haar bezoent en haa . Z0|0 verkleefd is. Hij begroette hunn s. beide portretten in olieverf, die de ten t toonatelling versieren. . De plechtige installa tie van de kolc a maie afdeeling voor geïnterneerden t ^ Rarderwrjk geschiedde in de Cinemazaa 1 die vol stak met belangstellenden, waai 1 onder generaal-mai oor De Laonoy. t Kapitein-kommandant Van den Brut i openoe de vergadering met een woor 1 van dank voor generaal De Lannoy en d 1 Belgische commissie voor Koloniale sti s diën. Hij zette uiteen dat er kolonial 5 leergangen in het Fransch en in he 4 Vlaamsch ingericht worden voor geintei 1 neerden die wenschen later naar Cong " te vertrekken in dienst van den Staal 1 of de maatschappgen. Aan het onderwij 1 omtrent onze kolonie zal ook zorg bestee " worden. Pries Albert de Ligne zette uiteen lie doei en het screven van België's kolonial politiek, die een politiek is van altruïE 3 me en beischaving. Vervolgens weea spre t ker op de verdiensten van Koning Lec pold II en Koning Albert inzake kolc " msearen en Congo, j Niettegenstaande den oorlog heeft d t kolonie met opgehouden te groeien en t bloeien. Zij die een oppervlaMe van mee ^ den 2.000.000 vrk. M. beslaat, 15.000.00 j inv. oaers telt on een stroomgebiod va 15000 KM. lengte, is een oneindig ai I bewsveld voor , de Belgen. De koloni heeft Belgen noodig: Kolonisten, arbei r ders en ambtenaai'a, die het personee dat over fijd in de kolonie moet blijver i dienen te vervangen. De Belgische corn i m:ssie voor koloniale studiën richt daai i om een afdeeling te Harderwjjk om doo > koloniale leergangen en conferentiën d . geïnterneerden in staat te stellen plaat . sen te bekleeden en zich in Congo t t veâtigen. De minister van koloniën heef . aan de commissie de machtiging verleen i certificaten van aanbeveling af te levere aan de Belgen die met vruent de kolo liai leergangen hebben gevolgd en voor ee b inonder juiy , een examen aflegder Geen andere inrichting in Nederland be 1 zit die macht. Prins Albert de Lign eindigde aijne rede met een krachtig België en zijne kolonie rekenen op i - /T.îinnr^nrinro trkAinir»limcrAn h A err APi thATl hf DE TOESTAND In West-Vlaaiwieren hebben d© "Belgen ca de Britten onder aanvoering van Ko-fling Albert en generaal Plumer, da Duit-sehe linies tus&chen Lixmuide tôt Wulver-ghem doorgebroKCn en opgerold- De E«l-gen iiioelen Roeselare, een kaooppunt van rler spoorwegen en talrijke stoenwegen, het cÇntrum van de provincie beziiten, ter-wijl de Britten voor Meeneui &taaji. Da (kirpen en de siadjes Meesen, Wa-aslen, Komen, en Wervilî aan de Leye alsmede Gheluwe zijn in hunno handen. Het Duitseh conumuniqué erkent dat de Belgen tôt Dadizeele zijn doorg'edrongea, Dadizeeie ligt tu&schen Meenen en Roese-lai'e aan den groolen steeqweg. JJoor het bezit van Meenen wordt Ryael fel be-dreigd. De Belgen zitten midden in da ver-Bteiidngen, die zich van Mooreeele naar Dadizeele-Ledeghem, het groot miilltair sta-ûoa, uitstrekken. t—r— Verdera barichteo learen hoe kramg de Belgen vechten. Tôt heden ziin moar dan 11.000 Duitschers gavangan ea meer dan 200 kanonnen geaomeaj. De ganflcha be-zetting in Belgiô wordt bedreigil. De Duitscher» ontruimen Vlaaiideren. ZIJ VOEREN DE MANNjblUJKB BE-VCXLKING VAN 15 TOT 6ô J A AIR UIT VLAANDEREN WEG. Die ongelukkige VlAiriiagen zijn naar Antwerpen, Brabant en Oost-Belgia ge-bracht, om ze Jaier als gijzelaars near Duiischland te dri/ven. Er is ook spraak de manneli^ka bevoiking yan Bruesei van 15 tôt 55 jaar weg te vooien. Het ia het begin van het einde. Kamerijk valt met St. Quentin, In Champagne is het oifen-gief met succea hernomen. Da Gnemin des Dames wordt verovaid en rond Verdun esn in Lori-einen wordt den Duitschers een zuur broodja geboterd. 4000 Duitschers werdeox bg St. Quentin gevangen. Grèvecoeur werd genomen, Overal kraakt het Duitscha Iront. Da rijkskaofielier liwtling, de vice-kanseliar P,ay©r ea de minister van boitanlandsoih(û Kaken Hiaitza z^jn oatslagein. Oim een inv^l der geallieardiein in Duitseh. tend ta verhincLeien, zuilea da Duitschers Ailes doea, zalfs socialisUscha miniâtera duL d«o, am dieu inval ta varhindarea. Bulgares heeft den wapenstiiatand onder. taekaad en da yopirwaand/en dier geaJiiiaexdian naavaard. „ Daar door zal Bulgaqje beaet worden door Fransch»- Engelsche en Italiaansche troepen. Kooning Ferdinand is op de vluent. Men zegt dat hjj te Weenen ver-! toeft. Sic transit gloria mundi. Het gaat slechti yoor de Kouingen die voor VVil-helm werken. De viiaDtielqkheden zgn in Bulgarie geetaakt. Het leger der bond-genooten zal thans Servie kunnen bevrg-den «i tevens druk uitoefenen op Tur-ki)er_ dat op îb. 10.000 Turksche solda-ten hebben zich ton O. van de Jordaan goeton ororgeven. Zoo naderfc men al-wngskeoB de 70.000 gevangenén. (Qfideriltelgk niet g6oorrig«erd.? slotj De beer L. du Castillon sprak in des zelfacn zin in het Vlaamsch. Koloniseere is z.L. geen misbruik van macht en aan slag op eigendom en persoonlijke vr^ heiu. Koloniseeren heeft ook geen mil tair en economisch doel, doch koloni seeren heeft voor doel de . inboorlinge op te beuren, te beschaven, aan de bai baarschheid te ontrukken en naar he Ucht te leiden. Van al hetgeen het moe derland verricht om de kolonie te verbe teren, mufct zulks eersc ten voordeel van den inboorling geschieden. Na ee kort historiek wees spreker op ie na tuurlijke rijkdommen in Congo: goud, dia mant, koper, tin kopal gom, eipenbeer enz alsmeda op de producten van de: bovengrond: palmpitten, palmolie, rub ber, ryst, koffie, cacao, alsmede op de: veekweek zooals in Kivoe en Roeanda Hjj sette de jonge Belgische geïnterneei den aan liever naar Congo mt te wijke dan naar een vreemd land, want Congo i nog België en de verlenging van he inuexierlaiïd. Spreker wekte m het bi zonuer de Vlaamsche landbouwerszonei op zich als kolonisten in de gezonde ei zfichto gewesten van Congo te vestigen Toen de redenaar zegde dat een land, well g< tmgenis aflegt van zijn onwrikbarei wix* zich te herstellen en te herlevei en ajjne kolonie te behouden, brak de zaa in tôejuichingen los. Om te besluiten wees spreker op d( tcodzakelgkheid voor de Vlaamsche ge intemeerden de Vlaamsche leergangen te volgen. Voor allen is het vooruitzdchl eens door arbeid en vlijt een positie ir Congo te verwerven een zonnestraal. Willen is kunnen ,zoo besloot de toegejuichte spreker. Kolonel Lemière besloot de vergadering met een woord van diepen dank en aan-wakkering. (Toej.) Generaal-majoor De Lannoy heeft op zijn beurt de geïnterneerden aangewak-kerd de cursussen te volgen. (Toej.) Daarna werd en talrijke prachfczichfcen van Congo yertoond. De becltenis van Kening Albert in yeld-uniform werd langdurig ïoegejuieht on- Legerberichten der Entente. » Vrede met Bulgarije. Bulgarija heeft zich onvoorwaardelijk overgegeven. De gealliaerden meester van Bulgarije. ! Koning Ferdinand op de viucht ; De overwinning der Beigen. De Belgen bij Roeselare. De Britten voor Meenen. I 11.000 gevangenen en 200 kanonnen. in Frankrijk moeten de Duitschers steeds wijk&n. I ' Kamerijk vait 1 Ontslag van Hertling, Hintze en Payer. 2 IO.OOO Turken efaven zich over. ,i ^4 "Es overwinning der Beigen. ® Dagorder van Koning Albert HtA,YRE, 80 September. (Ha,vas). Op , het oogenblik, dat bat Beigiseha leger tôt den 'a aanval op da Duitscb© posides x,ou ^ heeft koning Albert de voigoacle ^aorder aan z^jin troeî>*wn gerjchti l Soidatanl t gaat ©en majehtigen aanval op de srg. andeiyike poeitiea pndernmien. Aan uw« 0 zyden helpen uwa dappeia Engsucha ejn t Framsche kaitiueraden, om dea overw«Wig«a | terug ta werpen, dia uw brœdoxa sedie(r| irneer dan viar jaar ondaDdrukt Het nui ,t is beslisaeod, Ovarai w^krn de Duitschers e Soldaten, toant u de bejjigie zaak onzer «oai r> hapkel^jjkheid, tooot u onze tradities. oas •" ras waaxdig. Voorwmrts voor h»t lecht, ~ da Yiùjfhaiid, yoor eau roemrjjk «n onsteriia _ l^lt BelgiA , , , i i 3 ————— e Haig aan Koning Albert 0 HAVlîhl 30 Sept. Maai-schalk Douglaj a Haig heclî het volgend teiegram aaà Koiung Albert gezonden; aan het eind« e van den dag, die met de schoonste sue- r cessen yoor de legers der geallieerdéc '1 op het westelijk front is beki-oond, biec i, us. uwe majesteit en het Belgische legei r leger gelnkwexiachen aan van injj- u zelf van de troepen die on- r der mçn aanvoering staan, mei 0 de scmtterende resultaten, welke ondai " het opperbevel uwer majesteit zgn be-3 relut. t , w.g. Douglas Haig. 1 i i i Het Belgische leyerbaricht. Q LONDEN, 28 Officieel. B^ het ^an. bi&ken van den dag deed bat B-elg'sth lege(i een aanval op de Diutsclie siesdingeo tusisch^o ® DiAmuiden en tan Noordec van Ypereo. ' De aanval begoo met e&n hovi.gi ariille. ^ riovoorbereidmg, dia eenigs uran duurd« eû waaraan ook, in sameuwarking met de Belgische hatherijan, tairyke Franscha ec " Engelscha hatteryen alsmede sch„pen van Q da Engelscha vloot, dia de kusiverd^diging^ " Wericen an kweisbare punlep van de ver. " bindiaigen van dan v^aiwl bcMiibardeerdeiii, " deelmaimen. Na deze voorbereiding is onze infante™ a met de daar naast liggemde Bngolscha in. ■ ta nt. ©rie tôt dm aanval ovargegaan op die t sterke Duitscha stallingem. Zij wedgvardan ~ met elkaar i/a mœd. De troeptai nainen alla vijaiidelijke ver. 3 dedigingswerkein van da voorsta vijandehjikie a stehing, trokken deza over an bcgotmein r dadelijik ^aarop den aanval op de tweedie r krachtig versterkta vijandelijke a^elling. ■> Oiïdanks d»n tegenstand van de^ vjjaad 1 en vergeefsclie tegcnaanvallea, dia hij deed, - met naine aan weerszijden van den spoor. l weg, nam onze infanterie bipia de geheels zôn.e vain het boisch van Houthulst, dje de - Duitschers in de iaatste viar jaar in sterken l staat van verdediging hadden gebratht en 3 al het terrain, dat zich uitstrekto tôt ©en t iij'n, begrensd door da plaatsen iW oanien (fen Z. van Dixmuiden), Pierkenshc»ek. i SchaapbaJ'Le (ten Wl van Poelca{iclle) en 1 Broodseinda (ten Z. van Passchendaele). Er werd ©en vooruitgang van 6 K.M. i gemiaakt en tal van geivangenen werd en biij" L neingebraclit. Voor de Belgen bedraagt het t aantal 4000. De vermaes-terde kanonnen zijiu 1 nog niet geteld, o. a. waren er onder ©en v&lUlliige batterij, stukken van 15 c.M., miet ) bedienùng au materiaal en anketo kanocc ■ nen van zear groot kaliber. Ook is een i a anroerkelijike hoeveelheid materieeil in onze i handen gevallen. ïal van dooden Jiggein op het siagveld en getuigen van da v«jrlieze|n, die de Duitschers geieden hebben. aer "het spelen van de Brabançonne en Naar Wnd en Zyd door de symphonie van het kamp. De heer De Bossche, de im'ichter van de bezienswaardige tentoonstelling, ver-dient vermeid te worden cm zijn ijver. Het was een heugelijke dag voor de geïûtaraeerdea van Hardenvijlv. GeMeriiearden, bat u inschrgven, Het geldt yoor vel.a onder u de toekomst en e^n vrîj en cerlijk béstaan voor later. LONDEN,' 30 Sept. Reuti Ir. Off.cLel De Belgen zetten onverpoosd, ondaaiks de# tegeus'uand van den vijand, hun aanval len voort en hebben roet ge"' regen op den rugi In Vlaandeiea. De tweeào unie van don vijand werd genopen mitsgaders Dixmuûden, Zarrcn, Stadenbea'g, ten zuidwesten van. btacdn, Passcheaiaaela, Moorslede en een gedeelta ' van Westrousebeeke. Da v^and voerde ra, serves aan en deed eon hevigan tegenaaiv val ten N. van Houth'ulat» die volkomen , geinuikt werd, waardoor de Beigen dt hoogia van Terreat, ten Noorden vaa ' Houthulat, kondien bezetton. De Belgische troepea rukien daarna op en de garde bereikta eon punt diie kilo-ooeter van Roeaelaere, Roalere, en ook dea weg Roedeloere-Meenen, ji«nin, op een punt. Het aantal gav-angen-en, sinds gisteien geteld, gaat de 5500 te opveu, het aa<n±ai veroverde kanonnen is moer dan h onder d, waaronder verscheidene zware en een gie« i weldige hoeveelh eid an der materieel. LOiNDEN, 30 Sept- (R eu ter). Ga, durenrde tten 28en an 2Uen Sept, hebtejti1 do Belgkch-Britsoha troepen ruhiî S000 yet-vangedien geanaakt eii i dan 2G0 kanom men vermaestard. Eet LritSçhu laggr iii&eit çiliuijerett an ôdOO hiianaCihap'peii gevangaoj geinomen an tevens 90 vaidkanonnen buitga, nijaakt. De Briitsche vhegers iie.i)ben krac,htig •tôt het suoees der ki-^gsverriohtiugen byge>» di'agen, dowr het bomoai^ue^i-en van v^ajudjeti iylne ooiominea an verr bindi nggl ijn-en. HAVRE, 20 Sept, De vooruitgang vaa het Belgische leger is Zondag vooroge-zot, ven spqt van den tegenstand en uen alagrcgen. Met een «vaariflk ontroerenda geebturift en al zmgend heuuèn de nieuwa eenheaen zich in aen slag begeven. Zij, die Moorslede heboen vermeesterd, zya langs ae piaals 'getrokken „net kerkhol der tanks" genaamd, w<nar de gepantser-1 ae wagens rusten,. die hier sedërt het Fianscn-Bxitsche offensief in Vlaande-ren (1917) in dèn moddder znn biriveu 1 steKen. yliegtuigcn hebben met opg-aou-- den ooven uu^o mlanreiio ^e viiegan ea deze to steinien, Orne batteryen, uie met haïuigneia nun arbeid vemonten, zya van ti/elimg naar sueilhig overgebraent om iiten snclien bpmarsoh der infaiiteria te vergezeilen en i-e steunen. Men zag in de viakte onze infanueiisten 6jj spron-gen vooi Uitkomen, georuikmakend. vanda ; plooien In het terrain en d,e bosen^s# om zich tegen het zeer levendige geweer-vuur te dekken. Roesseiaere sch^jnt niet zeer bescha-digd te Zijn. De anuere dorpen in Viaan-dfcien uuiKen uit ■ het ffro'en op. Moorslede moest huis Voor huis worden ver-meetterd. Er zijn byzonder bloedige ge-vecLten geleverd in de nabqheid van het station, uat verscheiden malen van oe- V; anJelqke vliegtuigen hebben onze troepen besiookt ten emde te pogen dea toestand te herstellen, doch zij w'erden door onze vliegers verdreven. De Belgen zijn ten slotte meester van het dorp ge-bleven. Zondagavond waren meer dan 5o00 gevangenen en ruim 100 kanonnen, waarender verscheiden 240 en 280 m.m. gete'eu LONDEN, 29 Sept. (R e u t e r.) Reo» ter verneemt, dat de Belgen Staden, ten noodwesten van Roesseiaere, hebben bezet. EONDEN, 30 Sept. (Peu ter.) Reu-ter's bijzondere correspondent bij hetBrit-sebe leger seint over den aanval in Bel. gid: Totdusver hebben de Belgen ruim 5000, de Engelschen ruim 4000 gevaugo-nen gemaakt. iTO'NDEN, 30 Sept. .H'au ter. Reuter vernCpint dat de Engelsc-h-Belgische tree. pen Gheluwe, bij Meeijen, hebben bezet. De Britten vermeesterdon ' ,'rev^coeiir, tiea, K.'M. bezuiden Kamerijk. Zie vervoig Tweede Pagina. a

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes