Belgisch dagblad

2110 0
19 september 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 19 September. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 21 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2n4zg6gw5d/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

lïîSo .T?rrar*g«M^- WÔËNSDAO 19 SEPTiDBIi: ZXEL 191*7. iVo. 4- ABONÎJ. EMENÏEN. Per 3 maanden voor Nederland I 2.50 franco per post. Losse Bummers. Yoor Nederland 5 cent. foor Bnitenland 7'/j cent. * Den. Haag, PrinsegracM 126. Telefoon Red. en Admin. 7433. BEL0SCH DAGBLAD Verschijnenil le 's-Gravenhage, eBken werkdag te 12 lire middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVEETENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elke regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels I 2.50; elke regel ■ meer f 0.50. London : Dixon Honse Llovd» Àvenîie E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. Duitsche rechtzinnigheid ! ,,Liegon en badriegen".is en blijft tijdens dezen oorlog de leus der Du?tsche pers. Hare redakteurs zworen trouw aan dit ordewooi'd tenzjj de «31-»oren elk hunner zinsnede die er van afweek 'nauwkeurig doorschrabden. Wat het o>k zij, het is een feit... dat golieol del pers, de Duilsche Overheid en de bevol-King het er op aan'leggen moedwillig dage-lijka leugens voor waarheid de weïeld in tezenden. H un ne frontbladen die den oorlog op-namon als ,,u n tour du monde en 8 0 jours," schreven miniers ,,naeh Paris, L o ii d e n, Ne w-Y o r k, T o-kio enz.... .nussehièn wel naar t liot-tenioitenland, en ock arme!... liet ia toc h zoo ne long w a y togo. In het ,,liebe V a t e r 1 a n d" daar Jiftaen 26 nog beter; daar leest menvani briî-atite-. opg.atan on schitterende finanti-,eele toestanden, — naluurlijk op 't papier, want met ail dieu bluff diea ze stand-yastig moefen geîooven, lijden de dikke gemiitliche I>ul te chers tel liongeir, jnergefen zij uit, en âs de steri'te in hun aardàcli paradijS ontzettend. En zulke lied-•j'es van leugens en bedrog worden dan nog voortduren op aile mogelijke toon-ladders gQzongen herhaald en dan we-derom terugopgevoerd op het R ijt k s-t li e a t e r door nieuwe ministers, als de oude cindelijk uitgezongen of door het publiek afgieçjankt worden. Een staaltje hunne.r persleugenaars, dat zeeir bolang-rijk is voor alie Belgen wil iktocheens aanl.alen : Na den dood van, (3t. Gr. von, Bissing ver s cli een door 't toedoen van ©en z'.j'-ier vrienden, M. W. Bagmeister, in versoaeidene Du'tsche persorganen, uit-treksels van een politiek en militair gedeaksehrift varu den afgestorvene gene-raal. Do ,,Deulsche Tagezei-tung" no. 257 ga£ zoogezégd W o o r d e i ij k den inhoud van het stuk weder, alhoewel, laat het mij tp;e u te zeggen, er, op de 876 regels die het ori-gineel bevatte, zij er 133, per a oui s? ,.yergat op te nemen. Waarom? omdat als hunno pers met kan liegen, moet z',vij-■'gen De ,,M a g d e b u r g i s c h e • Z o i-tung en de W e s e r Zeitung twlij-felden er aan; do,eh ,D a G r ô s a e -re D e u t s c h 1 a n d"had liet per on-geluk m zijp geheel opgenomen. Waar-Bchrnl.'jk was zulks aan het ■ alziende oog 4er c'ensuur ontsnapt, doch dit t o e-y a 1 maa'4 voor ons de kwfetie uiterst inteïessant ' Daar G. G. von Bissing van den Kei. zer zelf is aangiesteld geweest om in zij-hen naain Belg.iô le beheeren, — van hem alleexi aihing/, — voor zijne daden te-genover, ken alloen verantwoordelijk was, — slnds lang het persoonlijk vertrou -;iwen van VVilhelm II genoot, die hem 6ls voorbeeld aansteldie ; zoo kan of '■mag men er vooreerst niet aan denken, dat zulk hooggeplaatste persoon al's G. G- von Bissing in het/uitoeïencn van zijn ambt, de gevoelerus zijiner overhe'd zou verraden hebben, die hem tôt zijii dood in dien eerepost hield ; — daaruit volgt, dat het dan nlet onmogelijk zou Avezen, dat het gedenkschriit van G., G. von Bissing siechts de vrœrglans zou ziji van de innerlijke hoewei onuitgesproken gedaehte van Keker "W'ilhe'm il, "tegen-over België. 11 oe valâçli de liandclwijze van von Bissing is geweest zal -k beloogen : lu een open brief aan het Belgisch voile van 18 JuLi 1915 zegde de G.-Ge-neraal : ,,I k w e n s c h d e b e 1 a n g en van het 1 a n d (dus België) te d ) e n o n" en bijma terzgivertijd sohreef hiti voor zicl) zelve: ..België, in 't belang van Duitschl'and, no oit z ij'n e vrîjheid terug te fl e h e n k e n". Van d© eene zijjde, zegde h:j aan ons volk : ,1k handel g e e n » z i n s om u'it&luitelijk de in 1er est en van het Duitsche Rijk'tei bevoordeele»'' langpi don anderen kanli jvertrouwdie hij| ztich zelf zijn gedenksphrdt : ,,d a t meû over België moet regeeren oin ons s p a a r-k apiDaal, en onze ou-dernemingen in den, vreejnde te benuttigen en er, toezicht o v e r t e h o u d e n." De Gouverneur van Antwerpen von Hu,eii& en, de Gou-verneur-Generaal von der Goltz, beloof-dou eertijds plecht'g aan Z.Eim. Kardi-naal Mercier, dat de vrijheid der burgers zou geëerbioiigd worden ; en von Bissing acht niei. 't minste waarde aan hun gegeven eerewoord, en voert meer als 300.000 Balgien in slavernjj naar Duitsch-land. G. G. von Bissing deelt verder de poutieic van den Keizer en' den Rijks-kaflselier en wilt België annexeeren , waarvoor en hoe ? Ziehier : 1. Een België hersteld in zijne onaf-hankelijkbeid zou zicli aan dein kant der vijanden van Duitschland seharen. 2. België moôt vaa strafegisch oog-punt uit, altijd als doorgiang naar Erank'-rijk kunnen dienen, voor het Duitache leger. , 3. België moet als schild dienein aan, de Duitsche,, Nijveirheidsgewesten. i. België ' moet een, centrum van nSJ-verheidsvoorraad voor Duitschland zijin. 5. Ilefc Duitsche volk zou deze prooi nooit willen afstaan. Dus annexatie van ons land uit Duitsche strategfsche, militaire, stoffelijke en nijverheidsibelangen. Of dit nu rechtvaar7 dig en wettig is, een vrij en onalhauke-lijk volk op te offeren, daar bekommert G.G. von Bissing, z'iclh met "t minst om — integcnder-1 hij raadt aan, de Belgen met strengheid te behaaideden, hetgoen blij-loen zal uit zijne uiteenzettingen, nopensi |de volgende middelen om ons land te annexeeren. 1. Door dwangiarbeid. — De vreediza-me bevolking ondtarwerpen aan do Duit-i sche heerschapptij. ' 2. Belang stellen in de Vlaamschè be weging', om steun in V laanderen te vin-den, en alzoo eene scheurmg teweeg te brengen. (.Versjtaat gij het gioed, aktivisten! 3. Het vertrouwen der geestalijikhedd in-winnen, die zooverre zai geleid worden tôt ze hand in hand met het Duitsch be-stuui' samen gaat. ■ 4 Den Koning der Bolgeo. onttroonen en er zich van ontmaken, desinoods met den dood. 5. In België den staat van oppergezagi behouden, die or tegenwooi'dig heerscht. 3. De eigenaars onteigenen die het land wilîen verlaten. 7. Zich onthouden van halve imaatre-gelen en giem personen ontzien. 1s dat nu niet het regiejn van het schrikbewind, j a of n e e n ! V Toch de maat is nog niet vol; — zij1-ne allerbeste vrienden de knoeiersl-akti -visten heeft hij zelf bedrogen, vermits hij den vooizorgmaatregel nam aan te ra-den ,,zich te wantrouwen der V iamingen, «n hun de autonomie, waarmede hij hun om den tuin leidde, ni et Uoe (te s t a a n! " (Wat eea teLeurstelling voor die ellen-delingen ! Voor ons B«lgen zal het slechts den ijzeren, wil opi tôt ons doel te k'o men stalen ; en voor het oog der we-reld zal de naam von Bissing' gebrand. mea-kt worden. "Wat het Duitsche volk belretft, dat kan tôt zijn razend spijt, lie-«laas ! op den dagi -fan heden de zoete hoop niet mieer koesteren de dwaz© in-gebeelde plannen van G.-G von Bissing. verwczenlij'kt te zien, want deze zullon vergaan ala rook in den wiind. Wie zal mij nu nog komen ibeweren, dat in_ Duitschland ,,rechtzinnig" met wilt zeggen „Ieugen en bedrog" ! ? JULES UAN BUYTEN. DETOESTAND Painjevé heett in de rege .Tingsverklaring l»t ooaiogsdciol van Frankrijik iaten kannsin. Na g^wiezen te hebben, dàt de vijandelijke ttanoeovîtes Frankrijik van zijn oavrikbaxe vastberadenheid willen afbréngen, tK'ofc hij blet volgende veddaard: ,,Indien Frankrijik dezen oorlog vQK>rtz©t, doet lift zulks niet om veiroveringe i te ma-ken of om zich te wjeken, doah slechts om 2TJU vrijhteid en anal'hankelijkhoid te verde-îgien. ûo „desanexatie" van Ëlzas-Lotha-a-ingen, hlet herslel van de schade en do ver-WiO'i'stmgleh, door den vijanld veroorzaakt, het sui.en van een rechtvaardigen vreie, v.aar-bij: gven enkol voile, machtig of zwak, wordl; tond^rdrukt, een vrede, waarbâj k.achti.e ^.aiborgfen de verceniging van na.ie) bV sebermen tegen ell.e.i aanval van ééin van taar, - dat zijn enaa ede>3 oorlog-docùein-dpn. Zcwlang deze niet zijn befeikt, zal iyanknjk den strijd veaitzetten. Al'o wils «acht, alfe matterieele krachten dos lands i). cten worden gericht op dit eeni^e doel-(1 i oorlog." j| ° ihe verklaring kan geldai als eein antwoord ■Jiola van den paus. >T,ederlandsche trconredÀ die gisberen ■ t,elezen is pessimistisch opg«i'at. Dit 1 o a. uit die volgende zinsnedan: B© vooœuitzichte-n von# den komenden win-teir zijn wieinig bévredigend. Wij zijn nog sfoeds veipilicht te midden van elkaar fel bestokende vijanden ons ge-ite?d te houdeoa tôt afweer van mogelijken in-breuk op onzle neutrahteit. Db vo»!rzie!nin^ van ons volk met levens-beholeften en grondstofCein voor onze nijver-bieid woTdt voorfdiuiend 'moeilijiker. Meer dan ooit is samenwerking van allen zondeir onderscheid van klasse of stand, on-misbaar oiml ons te middein van den stijigem-dfen nood dte!r wereJd staandje te houdi'n. In; aiidferfe_ wîoiorden beteekent- zuiks, dat mten zich hier den huik zal mioeben inriel-mjen ien koude lijden afe heit winteir zal ge-woirden zijh. En in Hoï'laind is de wireter guur. Men' voorziet eveneens het stop zietten van Vte nijveirheid ter aorzaak' van ge^brek aan grondstoffen fe!n kolen. Wij wtenschen dat Holknd die moteilijfchedein te Jjovon kcimjç. le Zweedsche vei:k,ezingen IciOipiein af ten nadwle van de ipirO'-Biuitsche reactie. Duitschland heieft een nieuwe! onhandigheid hagaan dciOr de Zwteedsche rgigteering te dainken vocr dei IvCwezen telejraafdiensten. Kan men Uoim1-meir handelen? Castarica lieteift met Duitschland -ifge-Iwoken. Daardoor hebben de vijf kleine re-publieken van Centraal Arnorlka don D - t Links en Rechts. De besfuurlijke en poliiieke scheiding in Belgie. De Biruiss&lsche correspondent van hiet j/Alg. Hbld.1', bovestigt, d,at do activisteini in hunne peré en in „g^sloten" vergaderin^ gen oveir de /-pohtieke scheiding spreken, schrijiven tein, wrjj'ven. Intussehein zetteû de Buitschers de foesttturlijfas scheiding tioor. Een eigem^aidigheid: In het „Gesoublatt"> oflicieel orgaan van het Bujitschte bestuurj in, België, vieirscihijlniejn de besluiten pieit langiez mieer als tôt dus-ver, in de drie talemî Duitsch, Re|derlandte|h en Frausch. Dit is veranderd. Élk hesluit vefschijnt nu nog in het Duitsch, doch met slechts een Fxansche vei'taling, indien, het op iViallonie van toepassing is, en met sleiohtis een Necleï'laindschiei, injdien het voo<r heit Viaamsche bestuursgebied gejdt. Die niewwiei verordening heeft alleien een, Nedeilai^dscihe vertaling. Duitsch is dus leeds de ofiieieiele taal Vian België, als het Fransch ten tijde van Nàpolepin. Het Vlaamsch is dus geen," ofti-cieelo, taal mieies..... De Duitschers en Kardinaal Mercier. De Agenzia Centrale Veirzekert, dat het V,atikaan twea irapporten E^eift ontvangen. Heit eerste is* gezondejn door Kaxidinaal Mieroiai', die de aandacht van den Paua viestigt op de ihbieuk op het keifcedijk rechi, waaraain Duitsche b'isschoppan zich hebben schuldig gemaakt. Oxider de pressie van d© Duitsche regeering hebhten zij z'ioh aan reibellie tegea de jurdictie v,an den aartsbisschop van Mechelen plichtig geimaakt. Het tweede rapport word gezondiein door de Duitsche regeering aan Benedictus XVi, om verzeit aan te teetenen tegen dei hoiuding van Kardinaal Mercier, die in den loop van een conlerentie in eein geesteiijk gesticht, zich in geweldige woordein tegen den invaller zou uitgelaten hehhep. De Portugeesche bisschoppen en de Belgen. Ain het Petit Journal wordt uit Havre gemeld, dat die Portugeesche bisschoppen, door middel vain kardinaal Mercier, een hrief aan de Belgische geestelijkheid gericht hebben, waarin zij zeggen, dat België recht heeft op de bewondering en dankbaarheid van hen, die de groote beginsielen van. rech tvaardigheid en de liefde tôt het vadeirland boven de mate-rieele belangen stellen. De 4 bisschoppen birengen hulde a,an den vurjgen îj'ver dier geeistelijken en den onwankelbaren moed van kardinaal Mer-cier. Zij protesteeren tegen en veroordeelen de onmenschelyike be-handeling, die, tegen het recht in, aan de Belgische burgerbevolking wordt aangje-daan.De benoeming van Paul Hymans. De benoeming van Paul Hymans tôt minister vain economische aangelegenhe-den is aainstaande. Men zegt dat van Langenkove, secretaris van het _ instituut Solvay, tôt; hoiofd van het kabinet en Hubert, proféssor aan de hoogeschool t© Leuven, tôt secretaris-generaal zullen worden benoemd. De zaak de Prelle de ia Nieppe. In de zaak betreffieinde de verduistering ten nadeele van den staat, tzijn die Prelle de la Nieppe, Masui en van den Plas, die voor het militair hof te Hofidscihoote, waren gedaagd, tegein borgtocht in vriji-heid gesteld. Duitsche documentie. De Rheimsch SVestphâlische Zeitang'' No. 710, schreef dat het aantàl gedooide lera gte-wonde Franschen en Belgeh van heit bezet gebieid door' de geallieerdie vliegersiboimmen in de Augustusmaand beidroeg: dooden: 33 mannen, 31 vrouwen en 2.222 kindere(n. Gewonden: 49 mannen, 38 vrouwen en. 26 kinderen. 2.222 kinderen ' vergeliefcen met de cijfers der gedoode mannen e!n. vrouwen beteekent dat de Duitschers met de: waarhkiid omsprin-gen ials met de e'er en liet gezworen woord. Luden^orff's zoon gesneuveld. A&n het Westelijk front is de 19-jarige zoon van Ludendârff gesneuvefld. scher d'6 deur gewezen. Uruguay is op het punt tileztelfde houding. aan te neimen. Allerhande proefliallons ten aanzien van België, worden van 'Duitsche zijde opge-laten. Het zijn ballons van diverse kleu-ren om de werield t© verschalken. Militair nieuws van beteekenis jts er niet. Ailes bepaalt zich b'ij schennutsel-lingen èn piatroeljeigevechten. De toe,sta;nd in Bûsland hlyft critiek. Het blijkt dat Korniloff geen verrader is geweest, maar een glœdvol en vurig pa-triot, die een e,inde wilde stellen laan de anarchie en Keiiieinski verweet de Duitschers in de hand te wejrken. Riga . zou door verraad van gene-ralen gevallon zijn. Het heulen" der groot-vorsten on andere kontra-revolutionaire clementeii met Duitschland bewijzen het. Roubanovitch verklaarde zulks te Stockholm. Duitschland -heeft dus de Russi,-sche revolutie willen worgen. Daardoor heeft het zelf elken afzonderlijken vrede met Rusland onmogelijk gemaakt en de poort geopend voor de Japansche Dgers naar het oostfront. Dit is het voorspel van de nederbag der Du.itschors. ' Bijzondere telegrammen. m OORLOGSUITGAYEN DER VER-EENIGDE STATE'N. PARIJS» 18 Septeanber. De heer Fitz Gerald, lid van het congres en rapporteur der begrootingscommissie, heeft den post voor de vermoedelijke uitgavaa tôt 1 Juli 1918 bekend gemaakt- Het be-draagt meer dan' 85 milliard. Alleen voor den aanmaak van vliegtuigen is reeds 3 milliard en 200 millioen uitgetrokken. Naar dien maatstaf berekend, zal de regeering der Vereenigdë Staten voor den oorlog 250 imihioen per dag uitgeven, waardoor zij Engeland, dat gedUrende een tijdperk van drie imaanden nog nooit meer dan 197 mylhoen op een dag heeft uitgegeven nog overtreft. DE VEREENIGDE STATEN EN HET PARLEMENT DER GÈALLIEERDEN. PARIJS, 17 September. Uit Washington wordt gemeld, dat de senaatscommis-sie voor buitemandsche aangelegenheden,. de kwestie der samenwerking tusschen de volksvejrtegenwoordigingen der Verr eenigde Staten en der verbonden inogend-heden heeft besproken. De heer Franklin Bouillon heeft een ontwerp ingediend, dat o.a. een voorstel inhoudt om 25 con-gresleden al te vaardlgen naar een om do drie maanden te houden bijeenkomet van een interparlementairen raâd. HET DUITSCHE GFFENSIEF TEGEN PETROGRAD. PARIhS, 17 Sept. Kolonel Choumsky, de bekende Russische militairo deskundi-ge, heeft in een persgcsprek, onlangs met een Parijschen àagbladschrijver gehou-den, als zijn meening te kennen gegeven, dat een opmarsch der Duitschers naar Petrog^ad om tal van redenen niet wel mogelijk is. In de eerste plaats, zoo zegt de koloinel, beschildcen de Duitschers niet over het aantal strijdkrachten, dat noodig is voor een offensief van dezen omvang. Op het oogenblik hebben zij 160 divisies aan het oostelijk front staan, ter-wijl zij er tijdens den aanval op Verdun elechts 122 hadden. Het front bij Riga is slechts met 200.000 man bezet, die eea allerongelukkigst leger vormen, bastaandq uit landweer- en landstormmannen, bene-vens wat ruiterij te voet. Overigens is ook het weer voor de Duitschers een on-overkomelijk beletsel, om de 400 K-M. al te leggen, die hen nog van Petrograd scheiden. Binnen een paar wekeu zullen de lierfstregens en herfststormen de we-gen onbegaanbaar hebben gemaakt. Bovendien moet men met uit het oog ver liez en, dat het grondgebïed, waarop de Duitsche troepen zich zouden moeteo voortbewegen, door het terugl\rekltende Rusrsische leger geheel zou worden ver-woest. Ten slotte zoulen de Duitschers, voordat zij iets tegen de hoofdstad zouden kunnen ondernemen, zich eerstmees-ter moeten maken van Dwinsk, Polotsk' en Witebsk, wat nog niet zoo gemakke-lijk is. Overigens blijkt uit hun gehaela optreden, dat de Duitschers de Dwina-linie als liet eindloel vain hun opmarsct beschouwen. Met vrij groote zekerheid kan mçn dan ook beweren, dat zij daar jverkelijk zullen blijven sfaan. Legerberichten der Gealiieerden. Fransche regeerinysverkiaring. Zonder desannexatie van Elzas-Lotharingen, zonder herstel van de schade en verwoesting en zonder waarborgen tegen een nieuwen oorlog zal Frankrijk geen vrede sluiten. — België en Duitschland. — De NederSandsche troonrede. — Costarica breekt af met Duitschland. — De Zweedsche crisis. Van het_Westelijk front. Het Engelsche legerbericht. LONDEN, 18 Sept. (Reuter). Haig meldt: Behalve patrouille ontmoetingen in den Ype-ren-sector, waarbij wij eenige gevangenen maakten niets te melden. Het Fransche legerbericht. PARUS, 18 Sept. (Havas). In den loop van den nacht hebben de Franschen twee Duitsche aanvallen tegen hunne kleine poste n tegengehouàen, de eene ten Zuid-Oosten van St. Quentin, de andere in- (te streefc van Bonettes. Van hun kant zijn de Franschen geslaagd met aanvallen bij Hancourt en de boerderij van Royère. Ten Zuidien van La Nuetbe hebben teingevolge van ©en hevig bombardement Duitsche afdelelingen die Fransche linies bereikt bij den weg van Weufcha-tel. Een levendige strijd heeft in die vooruit-geschoven Fransche loopgraven plaats ge-had; de Duitschers zijn er volkomen uitger worpen, na gevoelige verliezien geleden te hebben. De Franschen he'bben gfevangenén i gemaakt. Op den rechter oever van de Maas groote bedrijvigheid der 'wederzijdsche artillerie in de streefc van het Bois des Fosses Op de rest v,an het front verliep de nacht kalm, PARIJS, 19 Sept. Op het front aan de Aisne hebben de Franschen een overrom-pelingspoging der Duitschers verijdeld en hen naar hun loopgraven ten zuidenvan Ailles teruggedrongen. Vrij levendig ge-schutvuur in Champagne, in de streek van de heuvels en in den sector van Au-bérive. Op den rechter Maasoever is de arUUeriestrijd vrij hevig geweest, ten noorden van heuvel 244. Van het overi-ge gedeelte van het front valt nie's te vermalden. In den loop van den 17den September zijn vijf Duitsche vliegtuigen in luchtgovechten of door machin eg-e^v e er -vuur naar beneden geschoten Aan het Oostelijk front geschutvuur in het Wardardal en in de Oernabocht. Tan het Ôosïeiijk front. Het Russische legerbericht. PETROGRAD, 18 Sept. (£\ T. A.) Communiqué van 17 de'zteir. Jn de_ rlchting van Riga wordt do strijd der voorposten v.ooit-gezet. Onze vooapoistèh bieden overal tegen-stand Ien malœin op somimige punt-.n vorde-ringien. Wij hebben het keirkhoi: ten zuidwes-ten van Hapojd hdzet, op den noard^ijken owveii van de rivier d© Aa, evenals Mé aiiie en Sadzem. Ken groep van onze aauhan-geis dc-den een gflilukkigen aanval ap de ver-steth'intea van den vijmd tan zuixi a es ien van bel do>:p Sàbilke, op de rest .van liai ironi pp..'.eorvnur on verrkenhingscpcraties. PETROGRAD, 18 Sept/ (P. A. T.j. Coin, mvniqué van 16 dezer. In de streefc yan Riga, op den straatweg van Pskotvv in de streek van Métairie eu Zegewald, hardnekkiigje strijd. Onze troepen ge^'ein, blijk "v,an een groote vastberadenheid es* tegenstand in het ..afslaan der . Duitschej aanvallen. Onze verkenniers In de sireek ten noorden van het mêler Petscboer, hebben de overblijfselen gevonden van een verbrande Duitsche vliegmachinie,. di© 8 dezer was îieergeselioten door ons gevvesri en machineigeweiervuur. Op de rest -van; het front geweervuur. Roemeensch© front. In de riohting van! , Focsani en de streek van Mitomœci etoi Mazachesci hebben vijiandelijke verkenning«< afdeelingen onder idekking _v;in artiilierie<-vuur getracht de vei'schansingen der Ro©-meniërs te naderen, maat zij werdpn oveai al afgesla.gen door huin vuur. Een vijj-andelijke aanval ten nooirdwesfcen van Mazachesci wei-d evenieens afgeslagèn. Kaukasusfront. Niets bij,zoinders. Eea on zer vliegtuigen wierp op het gehuoht 'i oei-retoz eenige bomumlein, waaxvan er ve.c'e'nei-denè het beoogdo do©l ti'olfen.- ^ PE1R0GRAD, 18 Sept. Aan heit front van Riga is de toestand onveraniderd. In del streek ten Noord-westen van Ft.'edrichstadt beze-tcCn onze troepen, na ©en gevecht, het bosch ten Z,uide!n van het dorp Bideg, waar^ bij zij een mitrailleuse buitmaakten. Aan het overige front werd gewecrvuui gtewisseld en hadiden scheirmutselihgen tus« schen ven'kenners plaats. Van het Zuiïelljk front. Het Italiaansche legerbericht. ROME, 18 Sept. (Stefani.) Op het Z.-Wv gteidléeltei van het plateau va,n Bainsizza wep. den d© tegenaanvallen van den vijand aille afgieslagen. Op het Karstplaleau was levendige artii-kirie-actie.Het Balkan'Strijdtooneel. Het Russische legerbericht. PETROGRAD, 18 Siept. (Iblegr.-Ag.) I« luet dal ,van de Souchitza vielon de Rceime-niërs den 17en September na artiltoievoOft bieieiking een verslerkte steliing in de streek van Varnitza aan, di© zij voroverden'. Op den avoind vàn den 16en Septembeï1 trachtte de vijand na een hevig bombardel-menf. de Ro'emieenscl e stellingen in d© straek van Panziou—Mei.echcsci aan t© vallen, maar wierd door gèweer- en kanonvuur leruggesla-gien.In ici© stieek van Wladimir—MolynsB schoot onze vlieger Kokarofsky ©en vijand© lijk v'iegtuig neer, dat hem tijdens esn ver-kenningstocht had aangevallen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes