Belgisch dagblad

492 0
03 september 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 03 September. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 25 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/n872v2dc3s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

le Jaargaiig 5SONDAG 3 en MAANDA» <£ SEPTEMBER 101Ô. ,ÏVo. ^99, -sy- ABONNEMENT EN. J>er 8 maanden voor Nederland { 2.60 franco per post. Losse pnmmara: Voor Nederland 5 cent voor Buitenland 7'/i cent. Den Haag. Prinsegracht 39 Telefoon Rea. en Admin. 7488. BELGISCH DAGBLAD 1 Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. - Hoofdredacteur : L. du CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. r ~ ■*, ADVERTENTIEN. Van 1—5 regels f 1.60: elka regel meer f 0.80; Reclame» t—5 regela I 2.60; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyds Avenue E C. Parija : 1 Avenue d'Antin 7. ONZE ROEMEENSCHE VRIENDEN. De verdediging van do verdrukte vol-ken heeft een zekere plaats ingenomen van onze, wat een Duitsche wijsneus zou heeten, Sturm und Drangperiode. Wanneer we nevens wijlen prof. Mon-seur, Georges Lorand, en andere poli-tiekers, waaronder thans in den Raad der Kroon zetelen, optrajden om de Roeme-nen van Zevenburgen, de Macedoniëtrs de Joden van Rusland, Dreyfus, de Arnie-niërs en zelfs de Jong-Turken van Ahmed Riza» te verdedigen, ontmoetten wij altijd op die vergadering en waar het jcxngtj ■ bloed aan :t koken was, Roemeensche stu-denten.Brusâel, Gent en Luik telden er vôor den oorlog een ganschen hoop. Het was ook het geval voor de Bulgaren, wier rasgenooteft in Macedonië in 1904 door dezelfde Turksche bloedhonden werden uitgemoord, die thans de bondgenooten zijn van de broeders hunne slachtoffers. Men ontmoette diezelfde Roemeensche g'ezichten op de meetings voor algemeen kiesrecht enz., in de Vlaamsche Brou-werij, hét Hof van Engeland en andere bekende zalen van Brussel. De Roemeensche jëugd stelde dus vurig belang in de vragen van recht en vrijhedd. Onge-twijfeld hebben zij er de kiemea naar ■ h un land, het kleine België van het Oos-ten, mèdegenomen. Hun toekomenden koning zagen wij tweemaal te Brussel, eens op de begra-'fenis van zijn oom, den graaf van Vlaanderen en ook bij de blijde intrede van Koning Albert, den vollen neei van Ferdinand van Roemenië. Die donkerhar'ge prins, met vollen scheipen baard, die niets van het log uitziçht van een Duitscher had, maar cercler aan het Zuiden deed denken, zag er fijn, élégant en sympathiek uit. Hij was de echtgenoot van een Eng sehe prinses, de beeldschoone doohter v den hertog van Edinburg, dus de vo nicht van den Koning van Engeland. ♦ * * „ 'Zooals we in een vorig artikel sch: ven, is de verdrukker der Roemeensc broeders van Zevenburgen de ertvija van den ganechen Roemeenschen sta Zevenburgen is voor het koninkr Roemonië, wat Elzas-Lotharingen is vo ! Frankrijk. Waarom hebben de Koeaneniërs t het elfde uur gewacht, ' om aan de zij der bondgenooten in te grijpen, om Tte sylvanië aan den Magyaàrschen ventru ker te ontrukken ? Eenvoudig omdat Roemenië een niet langen oorlog kan voeren. Hoogstens é jaar. Roemenië heeft moeten wachten, dat Russen zijn noordergrene naar BoekoA na beveiligden en dat de Bulgaren do Saloniki werden opgehouden. Door het voorbeeld van België en S< vië geleerd heeft Bâatianu eenvoudig § zegd : ,,Mijn ondergang zou slechts lasten van de geallieerden vergrooten aan de Duitschers een der overvloedi site graanzolders van Europa leveren. Bovendien hebben de geallieerden zware kanonnen moeten leveren en gansche wetenschappelijke hulpmiddel van dezen ,,wetenschappelijken oorlog' Bratianu heeft geduldig het giepas uur afgewacht om tusechen te spring met een leger van minstens 600.000 l jonetten en gehanteerd door kloeke, é bere, krachtige mannen, die den ei vijaaid haten, zich voelend de kleinzon van Trajanus. 9 ' r , DE TOESTAUD Gisteren verscheen een drukfeil in on blad. Niet Roemenië maar Bulgarije heef den , oorlog aan Roemenië verklaard. Laarmede zijn aile geruchten van En gelsche zijde, als zou Bulgarije nog ka zakkeeren, verzwonden. Bulgarije zal liet lot ondergaan dat het vrijwillig heef' gezocht. / Lé Roemenen schieten knap op. Zij bezetten Hermanstadt en een nabijgelegei stadje. Tevens hebben zij de verbinding met de Russen tôt stand gebracht, die ix Boekowina en Oost-Galicië opnieuw to den aanval zijn overgegaan. Ongeveer IG.000 gevangenen, 6 kanonnen, 55 ma chinegewcren enz,. maakten zij buit. Aan do Zlota Lipa en in de Karpather zijn hurme successen dus belangrijk ge weest. i >e Turlcen beweren 2% Russische di visies in Armenië uit elkander te hebben geslagen en 5000 gevangenen ge-maakt te hebben. De Russen melden dai de Turken die tôt het offensief waren gegaan overal teruggeslagen zijn. Bij Ognot waren 4 Turksche regimenten doorgebroken maar werden ten slotte verdreven. Ten noorden van de Eufraal behaalden onze troepen ook succès. De Italianen dringen steeds de Oosten-rijkers acliteruit. Bij Ginchy konden de Duitschers in een klein deel van de voor-Bte loopgraven der Britten dringen. Dé Duitschers verloren aanzie'nlij|k veel volk, Een oordeel over kardinaai Mercier. Kardinaai Mercier's jongste uitlating — waarin hij wijst op de noodzakelijkheid van het op>enlijk in opstand komen tegen aange daan oniecht — is het onde'rwerp van een helangwefekende ^opmerking in een artikel van de hand vafl Pater Me Nabb, in „The New Witness". Van Kardinaai Mercier's schit-torend^ en vastberaden houding in het belang van zijn vaderland gewagend, bewijst volgens hem Zijne Eminentie dat, zoo er geeû kardinalen bestonden, men hen zou KiGeten creëeren en zulks ten behoeve van de kleinie na'tiën Tegen deze treffende geiestkracht van den prelaat vermocht D'u^tsche bangmakerij niets. Het s-charlaken van zijn ran^yerbleekt niet voor de schitterendste Duitsche diplomatie. Slechts eens, in het hegin van den oorlog, naineri zij het ernstig tegen den kai-dinaal °P en legden het danig af. Dat gebeurde in verband met zijn beroemden brief, .waarin i in bijlzonderbeden trad omtrent de gruwe-'ea door de Duitschers in België begaan. Ee heele wereld werd geschokt door het wvicbt, dat de Lee-uw van Mechelen in den "jrkfcr was geworpen. Het dient <yjbeind ta ^vorden, dat, als do beweerde wandMen ver-zuisels gehleken waren, de man die ze opian- aarde. ook al is hij kardinaai of ware hij dierl^>aus' 8evan'8eïI'ss;l;raf zou hebben ver- ^laar Dmtschland haasLte zich to ontken- 1 dat nien den schrijVer van den brief had c;irjIT<if')eerd- ^ ontkentejnis hoorde de çnnsc~® wereld Duitschland's zachtzinnige Ver^HCVe ^tentenia, dat de in den brief l>eschuldiging gegrond was. Het was jammerlijko nederlaaa, de Duitschw 'H- plomatie door een voormaligen hoogleera in de wijshegeerte, die toevallig gjsn k; dinaai was, toegediend. Wanneer hij ge kard'naal was geweest maar een man v s minderen rang zou de Duitsche oorlogsn t cbine zeker korte metten met hlelml he.bb geniaakt. Goede vooruilzichfen oj den Baikan. 1 LONDEN, 1 September. De D a i 1 ; Telegraph schrijft: Gedurende c L laatste 48 uren is het ^uitziçht va>n de ' veldtocht volgens de meening van hoc geplaatste regeeringsautoriteiten volki men veranderd. De snelle ontwikkeling van den k 1 stand op den Balkan heeft aile verwac tingen der verbondenen overtroffen e gaat zoo snel in hun voordeel voorui dat de meest belangrijke gevolgen kui nen komen binnen veel korter tijd, d. verwacht was. Aile latere berichten, die door de i geering ontvangen zijn," hebben de i geering doen blijken, hoe zorgvuldig i plannen der Roemeetnsche regeering zi opgemaakt en hôe volkomen hare voc bereidingen zijn. De moreele uitwerkii dezer dramatische evolutie van het a tieve plan van operatie door Roemen ?.al, naar verwacht wordt, niet allôen o middellijk in Griekenland blijken. De i ! vloed dezer gebeurtenissen op Bulgari mag niet wordeai vergeten en kan oo spoedig van zich doen blijken. Andere regeeringsdepartementen, t halve het ministerie van oorlog en v; builenlandsche zaken, heeten de krael wielkom, waarmede Roemenië de eersl slagen aan Hongarije toebracht. De voc uitzichten voor een spoedige heropenii van den Bosporus hebben de tarwepri zen reeds verlaagd. Om velerlei oorzaken schijnt er d goede reden te bestaan tôt voldoening IWABSESTRAALTJE Als 's avonds de mane haar stralen laat vallen Op paden en lanen, en dalen en wallen, Dan zou je haast wanen die stralen feristallen En paarlen, en blakerend zilver te zijn,. Ol^èESE LENTE. De dagen van 't bevend verlangen Zijn smaadlijk bewolkt door hefc kwaad: Het leven is dood in het zaad, In dood ligt het leven gevangen. De zon is een zieke maan. — Wat noodsein, daarboven, weerklonk e: — De wereld heeft kwaad gedaan En sehuilt in haar zondig donker.... O Lente die wein'gen begrijpen, — Want moordenaars zijn zoo laf. — Achl zult gy, tôt tfiler straf, Nu nooit meer tôt zomer rijpen ?.... MARTIN PERMYS. , Links en Rechts. Belgische zijden. el- Een aantal Nederlandsche bladen drukkei ani allerlei artikels en mededeelingen Belgi lie sche zijde. De echrij vers • er van^kunnen met de besti inzichten bezield zijD, doch zij hebben he ongelyk naamloos te weaen. re" Aldus ontstaat misverstand en verwarrinf ^ die soms tegen de belangen van ons Belgiscl ad yaderland worden uifcgebuifc. Soins hebben ool-fP* betreurenswaardige vergissingen plaats vooj 'jk wat de personen betreit. Het ware dus t< or wenschen dat de verantwoordelijke personer zich laten kennen en kranig hun handteeke-ning'onder hun proza zetten. Slechts valsche de Belgen werken med,e aan pro-duitsche bladen SX- Onder de Belgen in Nederland verwekken die k- dubbelzinnige praktijken ontstemming. Die mededeelingen van Belgische zijde zijii te overbodig daar Le Havre allerlei inlichtingeE ên aan de Nederlandsche pers verschaft, waaruii zij maar heeft te putten. Indien die mede-de deelingen in het Nederlandsch waren opge-fi- steld, zou er ruim gebruik van gemaakt wor-°r den. Thans laat men die. inlichtingen in de redgetiea der Nederlandsche couranten op zij -r" liggen. De Engelschen en Franschen gaau ;e-» doelmatiger te' werk. Wat ons te wachten staat. g. Het Duitsoh onafhankelijk comiteit voor een Duitschen vrede heeft in de Taeglieolie ije Rundschau en in de Deutsche Tageszeitung een oproep laten ver-schijnen dat hierop neeikomt s Annexatie van de Russische gebieden van te de Oostzee tôt de moerassen van Wolhynie en en eene verbreeding der Duitsche grens naar ,a_ Frankrijk. i0. Daar België alleen een Duitsche of een f. Engelsche schildwacht kan wezen vraagt het sn comiteit aan den kanseiier DAT BELGIË MILITAIR, ECONOMISCH EN POLITIEK IN DUITSCHE HANDEN BLIJVE. Alddan zal Duitschland de vi\jheid van de zee en koloniën bezitten verzekerd tegen Engeland. <LT ir. De Belgische sociaiisten &a te Parijs. an Wy lezen in Le Temps van 29 Augustus: ia- Een talrijke vergidoring van belgische bîçl arbeiders had. gist-, en plt ta in hefc Maison des Syndicats, rue de la Grunge-aus-Belles. ■« De vergadering heeft lezing gehoord van een rapport nopens de conférée ie die zal plaats ^ h(|buen den 4n September in Engeland, te Birmingham, onder bescherming van het Trade Unions' Congresa en waarop de heer ■Mahlmann vanr de belgische C. G. T. is uit-y genoodigd. Zij heeft ook gehoord de uitleg-le gingen over de besprekingen tusschen de n afgevaardigden der belgische werkers en de g. vertegenwoordigers van de fransche syndi-caten der bouwnijverheden, spoorwegen, het boek enz. • ie. De belgische arbeiders hebben verzet aan-h- geteekend tegen de Nederlandsche werkers-n intichtiegen, die in de conferentie van Bir-t mingham een slach vooibereiding zieh van het ^ inrichten eener Internationale in Zwitserland. m Zy hebben ook geprotesteerd tegen de eischen van zekere fransche ondernemers, die, zeggen ,e_ zy, aan de belgische arbeiders eene verrnin-0. dering van loon voorstellen wanneer zij een getuigschriffc noodig hebben voor een recht-bank van uitstel. r_ Overigens hebben de sprekers verzekerd, dat de vertegenwoordigers van de belgische c_ regeering te Parijs beloofd hebben hunne ig medewerking te verleenen om een vermin-n. dering van loon wegens dergelijk voorwendsel n_ te verhinderen. » je De Vlaamsche Leeuw. k DeLegerbode publiceert hetfacsimile van een bladje De Vlaamsche Leeuw, e- vaderlandsoh propagandablad, nr. 6 Juni ® 1916, prijs van het nr. niets of meer, ver-it krijgbaar nergens en overal, gecensureerd den e 15-6-1916. Redactie Kommandantur Brussel, r- recht over do Drukkerij van „La Libre Jgl Belgique". i- Het bladje is het protest van de Vlamingen tegen het Duitsch bestuur. 13 Een paskwil. Een Belgische zijde aan de pro-Duit-™ sche Nieuwe Rot t. C t. : „Met etelligheid kan hierbij medeg-edeeld worden, dat de Belgische regeering hei plan van de vervlaamsching der hooge school te Gent, waar zij vôôf den oorlog mee bezig was, algauw weer ter studio had genomen kort na den eersten tijd van ontreddering door den oorlog ver-oorzaakt. Deze studie is op het oogen-blik reeds zoo verre gevordetrd, dat men verzekeren kan dat, bij' 't sluiten van den vrede, het gouvernement gereed zal zijn om een volledig wetsontwerp en •• plan van inrichting in dien zin aan de Kamers vôôr te leggen. Eerlang zullen door het Belgisch gôu vernement daden gesteld worden, die de Vlaamsehgezinden ten voile zullen ge ruststellen voor de toekomst." Waarom onderteekent "de schrijver nieti Welk geloof moet men hechten aan eei naamloos schrijven? Heeft De T e 1 e■ graaf niet bewezen dat de Belgische inlichtingen in de Nieuwe Rott. C t, „ p werden verminkt en vervalscht? Portïigeezen naar Saloniki Volgens berichten uit Parijs zijn gedu-rende d^ laatste dagen twee regimenterî Pertugeesc-ho infanterie Marseille aangei. komen. Z§ zullen naar Salcuniki worden getransporteerd. Bulprije in aorlao: met Roemenië. 1 — Baslga^ije wer-kSaae«t Roemenië den oorlog. — De Russes* 3 maken I5.SOO Csntralem gewa??g®n. — Oe Roemenen fce-fc zçtien MeprananstasUÈ. x ; 1)6 toesiand in Dnitscbland. De „Nieuwe Arnhemsche Ct," ontving van een Duitsch deser'ceur een in Duitschland verspreid strooibiljet, onder het op-| schrift „Honger!" op^ rood papier gedrukt bij Schulze Nachf, te Stuttgart. Het luidt aidas: Wat komen moet, is er thans: de honger! Te Leipzig, Berlijn, Charlottenburg, Bruns-wijk, Maagdenburg, Koblenz en Osnabruçk, op vele andere plaatsen, hadden opstootjes plaats van de hongerlijdende massa voor de winkels van levensmiddelen. En zij, die het toezicht hebben op den belegeringstoestand, hebben voor het hongergeschrei dler massa's slechts dit antwoord: belegeringstoestand, politiesabels en militaire patrouilles 1. De heer von Bethmann Hollweg klaagfc Engeland aan van de misdaad den honger m Duitschland veroorzaakt te hebben en de voorstanders van den voortgezetten oorlog zoowel als de aanhangers der regeering , zwetsen dit na. Intusschen — de Duitsche regeering had moeten weten, dat deze toe-stand komen moest: Oorlog tegen Rusland, Frankrijk en Engeland inoest tôt isoleering van Duitschland leiden. Het was immers van ouds het gebruik onder de edele broeders in den oorlog om elkaar economisch schade te doen en den tœvoer van levensmiddelen af te snijden. De oorlog, de volkerenmoord, dat is de misdaad; het uithongeringsplan is slechts een gevolg Van deze misdaad. De ont-aarde vijanden hebben ons-„ingesloten," zoo -jammeren de oorlogsmakers. Waarom hebt gij echter een politiek gevoerd, die tôt die inslui-ting moest leiden? Zoo luidt de eenvoudige wedervraag, Iedere imperialistische roofpoli-t>ek is een misdaad en zulk' en pol'tiek volg-den aile Staten. De Duitsche regeering echter volgde een imperialistische politiek, waarbij zij twist met die staten uitlokte, met allen in konflict kwam en eindeijk, slechts nog met liet Oostenrijksche staatskadaver en het reddingloos bankroete Turkije verbonden, gewelddadig den wereldoorlog veroorzaakte. Op deze. misdadige ontketening van den wereldoorlog volgden nieuwe misgrepen: de regeering deed niets om den huidigen hongers-nood te voorkomen. Waarom werd er niets gedaan ? Omdat de regeéringskliek, de kapitalis-ten, jonkers, levensmiddelen-'woekeraars, niet honger lijdt zooals de massa, maar integen-' deel rijker wordt door dit hongerlijden van het volk. Omdat', als men van het begin van den strijd af ernstige maatregelen had genomen tegen honger en- ellende, de verblinde massa den vreesdijken ernst van den toestand be-grepen zou hebben. En dan zou de geestdrift voor den oorlog al spoedig zijn bekoeld. Daar-om heeft men de volksmassa met overwin-nings- en triumfgehuil verdoofd en haar tegetijkertijd aan de agrarische en kapitalis-tische levensmiddelenwoekeraars overge-leverd ! Met het geschreeuw van „volhouden!" waarbij de Scheidemannianen en konsorten aan de regeering groote dïensten bewijzen, heeft, men getracht de massa het koele ver-stand te doen verliezen. De heerschende klassen wilden hun waanzinnige annexatie-begeerten niet opgcven, en men loog het volk voor, terwijl men het voorpraatte: als wij volhouden zalDuitschland den vrede dicteeren en den vrede beheerschen. Men heeft ons voorgelogen: De Duitsche U-booten zullen Engelands toevoer af snijden; Engeland zal om: vrede smeeken en daarmède zal de oorlog uit zijn, — Sprookjes voor kinderen zijn datl De U-boot-oorlog jaagt Duitschland nieuwe vijanden op den hais; maar aan een afsnijding der toevoeren naar Engeland is nooit en nimmer te denken, zelfs niet als Duitschland tienmaal zooveel U-booten had ' als thans. Verder heeft men ons voorgepraat; de opmarsch naar en inval in den Balkan zal Duitschland lucht verschaffen; levensmiddelen in overvloed zullen,uit Turkije ver-kregen worden — Men loog bewust, want allen, die een goed inzicht hebben, weten dat Turkije niet leveren kan, daar in Kon— stantinopel en de kustlanden van Klein Azië gebrek heerscht en dat de 'Jurksche regeering haar leger niet meer voeden kan. Thans wil men ons troosten met het voor-, uitziçht op den komenden oogst: aile ellende zal ophouden als de nieuwe vrucht er is. — Ook dat is bewuste zwendelarij. Een een-i voudige berekening zegt ons: in twee en twintig oorlogsmaanden werden twee oogsten verbruikt, behalve dan nog de groote voorra-^ den aan veevoeder, suiker en andere pro-ducten, die bij het begin van den oorlog in het land waren opgestapeld ; verder ailes wat in j de bezette gebieden in België, in Noord-Frankrijk, ûit Polen, Lithauen, Koerland en Servie aan levensmiddelen, ,,gerequireerd" , werd; eindelijk nog dat wat uit Nederland en de Skandinavische landen ingevoerd kon ■ worden. Thans is er niets meerl De bezette gebieden zijn kaalgevreten, de menschen ster-ven reeds van honger in Polen en in Servië. De neutrale staten sluiten den uitvoer her-metisch af. omdat zij zelf gebrek lijdeu. De binnenlandsche oogst kan niet veel leveren, want de velden werden, door gebrek aair ar- mu„M m i —ii_um # beidskrachten, aan' meststoffen en zaad, slecht verzorgd, De veestapel is klein. Een „levensmiddelen-diK;tator" zal voor een goede verdeeling zorgeu: te laat 1 De levens-middelen-woekeraars hebben hun werk vol-bracht. Pakt men ze nu bij de keel, het helpt niets meer./Er is niet meer zooveel te ,,ver-deelen," dat men het volk zat kan maken. Dat is de naakte waarheid. Men heeft het volk tôt den oorlog opgehitst waarbij de" toevoer werd afgesneden; kapita-listische misdadigers hebben, terwijl deregee-ring het toeliet, het overige gedaan. Wat wacht on;s hierna? Men kan nog een half jaar, misschien nog een geheel jaar oorlog voeren, terwijl men ondertusschen de menschen langzaam ver-hongeren laat.' Dan wordt echter het toe-komstige gslacht opgeofferd. Bij de vreeselijke offers aan dooden en verminkten van de slag-velden komen dàn meerdere offers aan kinderen en vrouwen{ die tengevolge van gebrek door verterende ziekten verkwijnen. En ook dan is er nog geen eind aan 'de ellende, want deze oorlog kan niet meer met wapengewelq beslecht worden, al duurt hij ook nog een jaar of twee. Het Duitsche militarisme is, na al zijn „overwinningen" in een slop vast-geloopen. Als' thans de oorlog nog voort-duurt, dan is dat alleen, omdat de volksmassa zich deze infamie geduldig laat welgevallen. Mannen en vrouwen van het arbeidende volk: wij dragen de verantwoordelijkheid. Een van beiden: of de arbeidende massa voj-hardt in stompzinnige bedaardheid en dan ia het gevolg een langdurig ziekelijk wegkwij,-nen en ellendig gebrek en ondergang; of het proletariaat vermant zich, weigert deze regeering en deze heerschende klasse den dienst en dwingt den vrede af. Er is geen keuze ! Het gaat hier om de daad, Komt in beweging, gij mannen en vrouwen! Laat uw wil gelden, laat uw stem weerklinken: Weg met' den oorlog. Leve de internationale solidariteit van het proletariaat ! Het schijnt, dat dit vlugschrift op tamelijk groote schaal in Duitschland verspreid wordt en daar, ook onder de soldaten, nogal opgang maakt. Althans „Het Volk" ontving ook eeii exemplaar van het stuk toegezonden met d§ mededeeling dat het dezer dagen door een Duitsch soldaat, die van verlof terugkwam, bij de Hollandsch-Belgische grens over - de draadversperring geworpen werd. «■m»»" ' 11 H ^0 Duitsche schepen in beslag genomen. De Italiaansche regeering heeft besloteti 80 Duitsche geïnterneerde schepen, tezafin en metende 142.000 ton, verbeurd te verklaren. i De Tsjei'kessen bij Tioematsj. Een yijandelijk blad beschrijft den h«ld«n. mo©d van de T&jerkessen. Un de Poolsche bladen leest men beschrij-vingon van den aanval van Tsjerkessenrui-ters op de Duitsoh-Oostenrijksche loopgraven. Do aanval woi'd, dioor een heele brigade Tsjerkessen ten uitvoetr gelegd. De aanblik was indrukwekkend, maar vreeselijk. Met de onstuimige wildiheid van de Tsjerkessen viel d® brigade a an. In de eene hand de tougels en de lariE, in de andere de sabel en tus'-sclien de tanden de blinl^ende kindzjal (een soort mes) zoo bestormden ze de stellingçn. De aanval ging uit van een bosch dat op eea berg lag, ging vervolgens het dial in en dan weer tegen de hoogte op, waar do loopgia-ven der Middeui-Europeesche legers lagetni. Op (lezo jlielling waren eenige rijen draadversp-er- ^ ringen. Toen de ruitermassa -zich in het dal ver-A>ondé begpnnen, de macMnege^yeren hun vreeselijk werk. In de eerste rijen kwam ver-warring. In menigte vielen de ruiters van hun paardlen. Paarden rolden over den grond1, over dloo'den en gewonden heen. De troejj . ging echter voorwaarts. Een ontzett^nde aanblik bood de strijd voor de draadversperrin-gen. EuSters e1!! paarden râaljten vast in het prikkeldraad en kreg^n vreeselijke wonden. Zoïtder te lelten op 4o ontzettendo vOxliezein stormden voortdurend nieuwe ruitermassa's voorwaaa'ts en bfgonnen, natot zij aEgesle-gen waren, zonder op het moordend vuar te letten, de draadveTsperringen door te snijden. Enorm veel menschen werden hierbij gedood, maar het gelukte,. een W^gt te banen voor de volgende rijen. Deze stormden over doodeû en geWonden heen en sprongen in de eerste loopgraven. Met bajonet en kindzjal begon ceïi vreeselijke woTsteling. Het gelukte den Duitsch ers* en Oostenrijkers do aanvallers roolang tegen te houden tôt de troepen zich in de be-vestigde stelling bij ^ Tioematsj teruggetrokkoa hadden. De Tsjerkessen waren te uitgepnt om nog verdier© aanvallen te doen. Zij begonnen zich in de veroverde loopgfaven te veirsehansea en werden den volgendcn dag door infanterie afgelost.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes