Belgisch dagblad

807 0
16 januari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 16 Januari. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 18 september 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/mw28912r76/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

<r* ZONDAGH0 eu MAAJ^DAGr V7 JANÛARI 1910. iVo. IO4. ABONN EM ESTEN. Per 3 maanden voor Holiand 12.50 franco per post. Losae nummers: Voor Hollanà 6 céht toor Bqitenland 7'/î cent. Denéaag. PrinsegracM _ 39, Telef. Ked.1 Adm. 1433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE —-CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. ADVEETENTIEN: Van 1—5 regels f 1.60; élit regel meer f 0.30; Eeclamei 1—5 regels f 2.50; elie regfif meer f 0.50. London : Dixon House Lloydf .venue E. O. BELG1E DJTGEPEBST. Van onzen correspondent uit Le Havre. Aan de onzijdige kinden heeft de Bel gische regeering een nota gestuurd betrek kelijk de buitengewone belasting van 48( niillioen. Die nota zegt dat Duitschland, na il 1815 van België eene belasting van on geveer een half milliard te hebben ge eischt, nog lieden eene van 4( • niillioen per maand wil vergen. Derge lijke eiscb is ganseh onbillijk. Vclgem het règlement van Den Haag, ltan de be setter, v,"el is waar, een buitengewone be lasting opleggen, die eene oôrlogsschat ling is, jnaar die vrijheid is aan twe< beperkingen onderworpen, de eene ai hankelijfc van de uiidere. Door beide be perkingeçt uit het lioofd te zien, stel Duitschland zijn eisch. De bezetter kan alleen eene oorlogs Eehatting opleggen voor de noodwendig heden van het leger en van het behce: van het grondgebied. Welnu, geen enke van beiden reehtvaardigt in België eei scBatting van dO millioen per maand die gen totaal van 480 millioen 's jaar: uitmaakt. De huidige geeischte belastin; is het niet voor het beheer van he grondgebied- Een oogslag op het bud get van 1915, zooals het gedrukt Aven door het officieel Duitsch Folletijn vooî het bezette gebied, toont het op d< helderste wijze. Do uitgaven bedragen 198 millioen. D< gowone inkomsten van den Staat beloo pen 175 millioen, dus enkel een ver schil van 23 millioen. Welnu. het verschil was feitelijk nog kleiner, want de ontvangsten waren hoô ger dan hetgecn voorzien was. De hui dige belasting dient ook niet voor de noedwendigheden van het leger, want de woorden ,,noodweaidigheden van hetl le-jer" hebben een strikt bepaalden zin. Zij zijn niet toepasselijk op de soldi, der troepen, noch op de strategisclie -wcxken die de bezetter zou meeuen tt moeten ondernemen. Op de eonferentie y-an Brussel, îd 1874, was er gezegd in artikel 40, de bijzondere eigendom geëerbiedigd moel worden, de vijand aan de ge meenten oi aan de inwoners enkel près iatiën en di en sien mocht vragen, betrek kelijk met de nôodzakelijkhedon van dei oorlog en in evenredigheid van dehulp brcnnen des lande, en voor de bevolkinj; de verpliehting niet inhoudend deel t nereen aan de krijgsverrichtingen tegei hun vaderland. De woorden ,,noodzakelijkheden vai den oorlog'' schenen veel te breed. Mei heeft ze vervangen an het reglemen van Den Ilaag van 1899, door de woor den ,,nQodwendigheden van het leger" Die noodwendigheden alleen rechtvaar digen de réquisition en de buitengewon lasten, die niet voor liet beheer noodif s Zijn. De nota bewijst dat de belasfcing legcn strijdig is met het Règlement van Dei Haag en voegt er bij : ,,De buitengewone belastingen moetei dus de requisitien vergoeden. Welnu de requisitien voor het onderhoud vai het bezettingsleger hebben nooit de enor me som van 480 millioen kunnen be reiken, de gedane requisitien zijn i: het algemeen niet met gereed geld be taald, zooals dit zou moeten wezen, maar alleen niet eenvoudig bons. Het is bijgevolg ten onrechte dat me: onder voorwendsel van de noodwendig heden van het leger, do gedane eische tracht tè rechtvaardigen. Er is meer. De vrijheid buitengewor lasten op te leggen, is' aan een tweed beperking onderhevig. De requisitien i natura of in geld, kunnen, zelfs ind'ie men onderstelt dat zij gegrond zijn, d inkomsten van een land niet overtreffen Welnu, uitgeperst zooals het is, ka: België ter nauwernood de gewone bêlas tingen opbrengen. Het is niet aan te nemen, dat me] dit land nog verplicht bovendien 40 mil lioen per maand op te brengen. Het overdreven kenmerk van derge lijke seliattingen komt stellig uit dri omstandigheden voort : 1. dat de Bel gen voortgaan hunne gewone belastinges aan Staat, provincie en gemeente be talen en dat de buitengewone belastingei van 480 millioen zich boven die gewon belastingen plaatsen ; 2. dat het cijfe: van die belasting meer dan zes nîaal he totaal van de gewone Staatsbelastingej — 75 millioen — in tijd van vrede over treft ; 3. dat, zoo het land, dank aai zijne industrieele en handeiswerkzaam heid, in tijd van vrede, die 75 millioei kàn opbrengen, het heden, in tijd vai oorlog, van -fcijn economiseh leven is be xoofd, _ gedoemd is tôt een harde werke loosheid, dat zijne arbeiders, door eei diepen nood getrofUem, ten laste zijn vai hunne medeburgers en dat de begoed» etanden van hunnei eigendommen en waar den de inkomsten, die zij vroeger op brachten, Nberoofd zijn. De slotsom is dat noch het voorwerp çoch het cijfer van de buitengewone oor logsbelasting gerechtvaardfigd zijn. El indien zij het waren, dan nog zou d» opvordering niet aan te nemen zijn, ge zien den ellendigen toestand van he lister Vanflervelde en ûeVlaamsclieliQopschooL )i Een 'Vlaamsche socialist, geïnterneerdi te Harderwijk, heeft minister A7andervel-, de bij zijn bezoek aldaar ondervraiagd over de vervlaainsching dor hoogeschool van Gent. De minister heeft geantwoord dat de Belgische regeering Avaarvan hij intus-schen ,,in petto" lid was geworden, een ontwerp tôt veï'vlaamsching gereeel ge-miaakt heeft dat na België's vrijmiaking ziàl ten uitvoer gebracht worden. Wij kunnen; hier bijvoegen dat die lvo-ning eveneens voor de vervlaamsehing is gewonnen. Links en Rechts. De gezondheidstosstand van d@n ^ heer Schollaert. ^ De toestand van den heer Schollaert, pre-l sident der Belgische Kamer, is opnieuw beter. De heer De Broqueville heeft den staatsminister te Sainte Adresse een bezoek gebracht. Niet-, temin zal de zieke nog eenigen tijd de kamër , niet mogen verlaten. s Ds heer Félix Fuchs, ontslaggever. Deze veteraan van onze kolonie, die 28 jaar > van zijn leven aan Congo heeft besteed, is als gouverneur-generaal afgetreden. De Koning heeft hem tôt commandeur in de Leopoldsorde bevorderd en hem den eeretitel van zîjd hoog 1 ambt verleend. De heer Pacha wordt lid van den kolonialen raad. KolonelHenry, eenheld van den anti-slavernij | veldtocht, volgthem als gouverneur-generaal op. De huidige omstandigheden vereischeninder-daad een railitair om de kolonie te beeturen en de Duitschers er van af te houden in af-wachting dat wij een uitweg naar den Indischen Oceaan veroveren. » Dood van een senaior. De katholieke senator van Zinnik-Bergen. àe lieer Jiugeen De oavoye, eigeaaar van steengroeven, is te Zinnik overleden, na een ' pijnlijke ziekte. De geachte overledene iseen ' slachtoffer te meer van den overheerscher " onzer provinciën. b De kvvestie van Elzas-Lotharingen, ; Minister E. Vandervelde îieeft aan Het 3 V 0i 1 k gescihreven : i „lk lîeb Voor miji liiggen den tekst van het interview, dat gij mij voor Het i V o 1 k' iiebt gevraagd. Het geeft gelieel i nrij'n gedaeihtengang weer, op één punt \> na: aan het slot laat gij mij zeg'gen, - dat naar niiijn g'evoèlen de .Fransci^en, . wat Elzas-Lo^haiingen betreft, zich niet - orihandelbaar zullen toonen. Ik hcb eeh-5 ter niet meer gezeigd dan dit: „l>e Duit-t selie soeiaHstem hebben zich uitgesproken ten aanzien van Elzas-Lotharingéa. D© - Fransdhe soicialisten "hebben het zoocven i gedaan in Ihet manifest van hun nation a al kongres. Ik konstateer, dat ..l'intransigeance ï' des formules n'est pas du côté des Fran-, çais"." i „Daar ik er veel aan hecht, dat in - deze belangrijke kwestie geen misverstand - zal opkomen, gevoel dk mij verplicht tôt a deze rektifikatle." " Van internationalisien iot nationalisten. a De Neu© Fre ie Presse meldt uit Eilaàau dait irn. een gemeenschappel'ijkie! coM-a fereinfe yan. het partijcenniitoit en dfii veïieeni-ging der aifgevaaidigden van de poofech© sooiiaail-deîiioc't'alen het vooislel betiief£îin<te e het dcelmiiken van de poolschia socialip-n, tische Kameiîeden van den Polenklub dles rijkstaad }S aangenomen. e Voiiwàiîits van 13 Janua,^ verkl'aait di»t di© tijding met vetrasseaid is. Die b>e-J sKssing Ceiteekent dat d© Ploolscb© socia,-iM'gtischer ^aitij zicih a£gesçheiden heeft von de overige social!ist©u van Oostenrâjik ton a zÊch heeft laangesloten bij dien kluib des Poolsche OUi-gerlijke paîilijen. Nederfandsche hoogieeraars voor Gent. 3 De uitlatingen over de vervlaam- " sohing der hoogeschool van Gent door 1 den Antwerpschen correspondent van. D© H Nieuw© Courant hadden de Belgen 1 pijSnlijk aangedaan. 3 Het blad sc'hrijft nu; L' „ln tegenstelling met «nzen Ahtwetp'scinien t correspo'ndent zijn wij, zooals wij ree.Js i vroeger sobreven, van oordeel dat, zoo- - lang België als bezet gebied onder vij-i andelijk bestuur staat en zijn staàtkimdige ■ toestand niet- définitief is geregeld, er van i medewerking van Hollandsclhe geleerden i aan poiitiek© maatregelen van - dat be- ■ stuur geen sprake mag zijn. Een Vlaaniscîhe ho,ogeschool m,og© voor t d© Vlamângen uit dezen oiorlog, hoe de i afloop daarvan ook zij1, voortkomenl Dan S zal d© tijd votor ons Kederlanders gekomen - zijln ean daaraan [hartelijke medewerking - t© verleenen." y BELGEN 7 t i schrijft en leest 011s. HET BELGISCH EPISCOPAAT AAN DE DUITSCHE BISSCHOPPEN. Het is onbetwistbaar, dat Duitsche ge-wonden zijn uitgeschud, afgemaakt, ja, afschuwelijk verminkt door de Belgische bevolking, en dat zelfs vrouwen en jon-ge meisjes aan deze schanddadlen hebiben meçjegewerkt. Bij Duitsche gewonden zijn die oogen uitgestokèn; de oor en, deneus, de vingers, de geslàchtsiorganen afgesne-d'en of de ingewanden geopend; in ande-re gevallen zijn Duitsche soldaten ver -giftigd, aan boiomen opgehangen, met ko-kende vloeistof overgoten, dlikwijls ver-koold, zoodat zij den dood on<]ier afgrij-selijke smarten ondergingen. Deze beest-achtîge handlelingen der bevolking schen-den niet alleen de in 't bijzondler gefor-muleerde verplichtingen, opgelegd door de conventie van Genève, betrefiende de oplettendheden en de zorgen, die aan die gewonden van het vijandelijk leger ver-schuldigidl zijn, doch zijn ook in strijjdi met die grondbeginselen va*n de wetten van dien oorlog en 1 der menschlievendr heid." / Stelt u een oogenblik in onze plaats. Dierbare Medebroeders in het geloof en in het heilig ambt. Wij weten, dat deze onvo.orzicbtige be-schuldigingen tler keizerlijke regeering gelieel en al lasteringen zijn. Wij weten het en wij bezweren het. Uwe regeering nu roept, ojn deze be' schuldâglingieii te rechtvajard'igen, getni - fenissen in, die de contrôle van geen ruisverhoor hebben ondergaan. Is het niet uw plicht, niet alleen die der liefde, miaar vaa nauwgezette recht-vaardigheid, u zelve op de hoogte te stellen, uwe kudde in te lichten, en ons de gelegenheidl te verschaffen om juri-disch onze schuld vast te stellen ? Gij zijt ons deze voldoening schuldig, in naam der Katholieke liefde, die die national© conflicten o ver heer schen; gij zijt haai' ons seimlrlif tKa»c uit o«n - punt van strikte rechtvaai'ddgheid, om» dat een comité, minstens door uwe stil-zwijgende goiodlkeuring gedlekt en samen-gesteld uit de meest op den voorgrond tredende personen uit d© politiek, die wetenschap en den godsdienst in Duitsch-latnd, d|e officieele beschuldiigingen o-pder zijme beschermingi heeft genomen en aan de pen van een Katholiek pries ter, pro-fessor A1. J. Bosenbei'g van Paderborn, die taak heeft taevertrouwd, om deze saani te .vatten in een boek getiteld: „De leu-giemachtige beschuldiigingen der Fransche Katholieken tegen Duitschland", en al-dus voor het Kiaitholieke Duitschland die ver an t woordjel ijkheid op zich heeft genomen voior die aetieve en openbare ver-spreiding van den laster tegen het Belgische volk. Toen het Fransche boek wàartegen -over de Duitsche Katholieken het hunne stellen, het licht zag gevoelden Hunne Eminenties kardinaal Vpn Hartmann, aart^jisschop van Keulen en karclinaal Von Bettinger, aartsbisischôp van Miin-chen, de behoefte om aan hun keizer ©en telegram te zenden van den volgondeu inhoud. In opstand gekomen tegen de lasterlijke aantijgingingen tegen £et Duitsche vaidierlandl en zijn heldhaftig leger, vervat in het werk : ,,De Duitsche oorlog en het Kaitholiici&me", gevoelt ons hart d© behoefte zijne smartelijke veront-Avaardigiing te uiten tegenoyer Uwe Ma-jesteit, in naam van geheel het Duits'che episcopaat. Wij zullen niet in gebreke blîjven onze klaeht in te d'enen bij het Opperhoofd der Kerk." Welnu, Eerbiedwaardige Eminenties, Eerbiedw^ardiige Collega s van 't Duitsche episcopaat, op onze beurt gevoelen wij, aai'tsbisschoppen en bischoppen y an België, in opstand gekomen door die lasteringen tegen ons Belgisch vaderland) en zijn heldhaftig léger, vervat in het Witboek van het keizerrijk en afgedrukt in het ahtwoordl der Duitsche katholie -ken op het werk der Fransche katholieken, ons gedii'ongen aan onzen koning, aan onze regeering, aan ons leger, aan ons land, onze smartelijke verontwaardi-ging te betuigon. En opdat ons protest zich niet, zon-der nuttig resultaat, stoole aan het uwe, vragen wij u ons te willen helpen om een rechtbank van onpartijdig ondlerzoek in le stellen. Gij zult, in naam- van uw ambt, zoo veel leden aanwijzen, als gij wenschen zult en die het u behagen zal te kiezen; wij zullen er eyenveel aian-wijzen, bijvoorbeeld dU'ie van beide zij-den. En wij zullen ili gemeenschappelijk overleg aan het episcopaat van een neu-tralen staat; van Nederland, van Spaille, van Zwitserland of van de Vereenigr de Staten. verzoeken onsi een eersten scheidsrechter aan te wijaen, d'e de werkzaainheden der rechtbank zal leiden. Gij hebt uwe klaehten ingetoracht bij het Opperbevel der Kerk. Het is niet rechtvaftïdiig, dat Hij onze stem niet hoort. Gij zult zoo loy^l zijn om ons te helpen de onze te deen hooren. Wij hebben, gij en wij, dieinzelide» plicht, n.l. om aan Zijne Heiligheid d© ^iinderzoehto diocumenten te verschaffen, waarop het Hem mogelijk zal zijn, Zijn oordeel uit te spreken. Gij kent de pogingen, dâe wij her -haaldelijk hebben aangewend, om van de mogendheid', d'ie België bezet, het instel-len van een rechtbank ya.n ondlerzoek te ve.rkrijgen. De kardinaal van Mechelen heeft twee malen s'chriftelijk op 24 Januari 1915 en 10 Februari 1915, de bisschop van) Nat-men,. dcior een op 12 April 1815 aan den militairen gouverneur zijner provincie ge-zonden brief, de instelling verzocht van een rechtbank, die zou moeten worden samengesteld uit Duitsche en Belgische scheidsrechters, ondler voorzitterschap van een afgevaarcligde yan een neutraljen staat. Onze aandrang stootte af op een hard-nekkige weigering. De Duitsche overheid was echter op bed'acht om onderzoekingen in te stellen. Doch zij wilde deze eenzijdig, d. w. z. zonder juriulfisclie waarde. Na het ondlerzoek te hebben geweigerd dat d© kardinaal van Mechelen had ge-vra'agd, begaf de Duitsche overheid zich naïai- verschillend1© plaatsen waar pries-ters waren gefusilleerd, vreedzame bur-gers vermoord of gevangen genomen, en dlaar, op het getuigenis van enkele getui-gen op goed geluk af genomen of met groote zorg uitgekozen, in tegenwoor-dvgheid soms van een vertegenwoordiger d(ir plaïaitselijilie overheid, dlie de Duitsch© taal niet kende en aldus g©nood0|aiakt was de processen-verbaal in goedl ver-ti'ouwen te aianvaarden, en te teekenen, meendle zij conclusie t© kunnen trekken, die daarna aan het publiek moesten worden aaaigebodien ais de resultaten van een onderzoek, waarbij beide paitijen waren gehoord. Onder deze omstandigheden werd) in Mo > loii iA;u\eji liti Du ils clie onderzoek geleid. Dit is dus van gezag ontbloot. Daarom is het natunrlijk, daf wij ons | tôt u wenden. Het hof van arbitrage, dat de mogendheid1, die België bezet, ons geweigerd heeft, zult gij ons toestaan, en gij zult voor ons van uwe regeering de openba-re verklaring verkrijgen, dat de getui-gen door u en door ons zullen kunnen worden uitgenoodigd om ailes te zeggen wat zij weten, zonder represaille-maatre-gelen te hebben te vreezen. V'oor u, ge-dekt door uw moreel gezag, zullen zij zich beter in veiligheid gevoelen en aan-gemoedligd om te getuigen, wat zij ge-zien en gehoord hebben; de wereld zal vertrouwen koesteren in het episcopaat onzer twee vereenigde naties; ons gemeenschappelijk toezicht zal de getuig© -nissen bevestigen en de getrouwheid der proees-verbalen waarborgen. Het alelus geleide onderzoek zal betroiiwbaar zijn. Wij vragen vôôr ailes dit bnderzoek, Eminenties en Eerbiedwatardige Colle-ga's, om de eer van het Belgische volk te wreken. Da'sltlea'ingen, yan uw volk en zijne meest hooggeplaatste vertegen -woordigers uitgegaan, hebben deze ge -schonden. En gij kent, gelijk wij, het menschelijke, Chi'istelijke, Katholieke voor schrift der moraal-theologie: zonder heœ-stel, geen yergiffenis: Non remittur pec-catum, nisi restituatur ablatum. lUw volk heeft, dloor het orgaan van zijn politiek gezag en zijn meest hoog-geplaalste mioreele gezaghebbers, onze me-deburgers beschuldigd zich jegens DuH-sche gewonden aan wreediheden en gru-welen te hebben oivergegeven, waiarhe-den en gruwelen te hebben overgegeven, waarvan het Witboek en het manifest der Katholieken hier boven de bijzonder-heden aangiayen: wij plaatsen tegenover al deze beschuld'gingen een formeele ont-kenning en wij vragen het bewijs te mogen leveren yan de juistheid Onzer ont-kenning.Daarentegen bevestigen, om de in België dlow het Duitsche leger gepleegde gruwelen te rechtvaardigen, het politiek gezag, door het opschrift zelf van het Witboek, ,,De schending van het vol-kem-echt door de oorlogsmethoden van het Belgische yolk" ©n de honderdl Katholieken, die het werk: „De Duitsche oorlog en het Katholicisane: Duitsoli ant-Woiord op Fransche aanvallen", dat het Duitsche leger zich in België in een toestand van wcttige aelïverdediging bevond tegen een arglistige organisatie van francs-tireur s. Wij beweren, dat er nergens in België een orgjanisatlie vain francs-tireurs heeft bestaan en wij eischen, in naam van onze belasterde nationale eer, het recht om het bewijs te leveren van de juistheid onzer bewering. Gij zult voor de rechtbank van onpar-tijdigheid roepen, wie gij wilt. Wij zullen uitnoodigen om er te yerschijnen : aile priesters der parochies, waar biu'-gers, priesiters, religieuzen, of leeken werden yermoiord of met den dood be-dreigd op den kreet ,,Man h®t geschos-sen"; wij zullen, indien gij wilt, deze priesters uitnoodigen om hunne verkla- / ring onder eedle te teekenen en dan, în* dien gij niet beweren wilt, dlat geheel de Belgische geestelijkheidl meineedig is, zult giji wel de gevolgtrekkingen a7an dit plech-tig en beslissend onderzoek moeten aan-vaiarden en de beschaafde wereld zal d'e-ze niet kunnen afwijzen. Doch wij voegen er aan toe, Eminenties en Eerbiedwaardige Colleg,a's, dat gij bij die instelling van een eere-reeht-bank, helzelfde belang hebt als wij. Want wij, siteunend© op een xechtetireek-sche ewaring, wij weten en wij bevestigen, da't het Duitsche leger zich in België op honderd verschjillende plaïaitseiï heeft schulldïg! gemaakt aan plunjdieringen, aan brandstiichtiingen, aan geVangen-ne-mingen aan moorden, aan heiligschennis-sen strijdig met iedere rechtvfiiardigheici en ieder gevoiel van menschlievendheid. Wij bevestigen dit yooral vpor de ge-m©enten, wier namen zijn vermeldl in onze herderlijken brieven en in de beidie nota's door de bisschoppen yan Namen en Luik, respectievelijk op 31 October en. 1 November 1915 aan Zijne Heiligheid Paus Benedictus XV, am Z. ExO. den Nuntius te Brussel, en aan d© ge-zanten of v er tegearw ojûirdi g ers der neu-trale landen, die te Brussel». resLdteeren, gezonden. Vijftig ongchuldige priesiters, dluizea-den onschuldige geloovigen, werden ter dood) gebracht, bouffer den anderen, di© door oinistandflgheden, onafhankelijk van den wil hunner vervolgcrs in het îeveà bleven, werden in d'oodsgewar gebracht; duizenden onschuldigen werden, zondler eenig voorafgaand vonnis gevangen genomen, velen onder hen ondergingen mja'anden vain opsluiting, en toen zij werden vrijgelaten hadden d© meest nauw-keurige verhooren, die zij hadden ondergaan, bij hen geen enkele schuld do en vaslstellen. Deze misdaden roepen ten hemel orat wraak. Indien wij, deze beschuldigingen uiten-de,het Duitsche leger belasteren: of indien de militaire autoriteiten gerechtvaaj-dige redenen hebben gehadl 6m deze dac den, die wij misdadig noemen, te beve-len of te vefoorloven dan is de eer en het nationale belang van Duitschland ex mee gemoeicfi om ons aan de kaak t© stellen. Indien de Duitsche justifie zich hiera&n onttrekt, behouden wij het recht en den plicht om af te keuren, wat wij. voor ons 'geweten, beschouwen als een ernstigen aanslag op de rechtvaardigheicl en op onze eer. De Duitsche Rijkskanselier verklaard'e in de zitting van 4 Aug. 1914, dat de inval in Luxemiburg en België ,,in strijd was met de voorschriften van het vol-kenrecht"; hij erken.de dat ,,door op d!o gerechtvaardigd'o protesiten der Luxem-burgsche ©n Belgische regeeringen geen acht te slaian, hij een onreclitvaardigheid1 bedi'eef, dde hij beloofdie te ierstellen" ; en de H. Vader, met opzet doelende op België — zooals Hij zich gewaardligd heeft te doen schrijven aan den gezant Van dien Heuvel door Zijne Eminenti© den kardinaal-Bêatafesecirataris Gasparri sprak in zijne consistoa'iale allocuti© va» 22 Januari 1815 d'it onherroepelijk voulus uit: „Het komt den Roomschen Op-perpriester, Dien God heeft aangesteldf tôt souverein veaklaarder en wreker vab, de eeuwige wet,. toe, yoox ailes te ver-klai'en, dat niemtand, om welke reden ook, d© recbtvaardligheid kan schenden.H Sedertdien echter, trachtten politilci ea eaeiuïsten deze beslissende woorden te omtAvijken of krachteloos te maken. In. hun antwoorel aan de Fransche Katholieken, nemen de Duitsche Katholieken tôt dezelfde kleinziel'ige onderscheàdlingen huni toevlucht en zouden deze willen verster-ken door een feit. Zij hebben tôt hunna beschikking twee getuigenissen : een van een niet-genoemdle, die, naar hij zegt, op 23 Juli Fransche officieren op den boulevard Amspach te Brussel met Belgische officieren in gesprek heeft gezien ; , de andere, Aian zekeren Gustave Lochardi van Rimogne, die beweert „dat twee re- . gimenten Fransch© dragonders het* 28st« en het 30ste en eene batterij in den tayond van 31 Juli 1914 <31o Belgische gren? hebben overschreden en gedurende de go« heele volgende week uitsluitend op Belgisch grondgebied zijn gebleven." D© Belg|ische regeering, dlaarentegen, beweert „dat vôôr de oorlogsverklaring geen enkele Franslche afdeeling, hoe klein ook, in Belgi© was dloorgedrongen." Ert zij yoegt er aan toe: ,,Er is geen eoi5-lijk getuigenis, dat tegên deze bewering kan Worden ingeroepen." De regeering yan onzen koni-p§ b>> schuldigt d'us die beweriaig der Duitsehijj Katholieken van dwaling. Het geldt hier een yraagstuk va» bdt grootste gefwleht, zsoo'wel politiek aJsnf^ reel, Tra&romtrent yij het openfoete g<> weten moeten voorlichten. t jWojtdt Ven-ola^l.l

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes