Belgisch dagblad

506076 0
01 september 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 September. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 22 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/319s17th0t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

jîde fjfaarg-ang". ^ATERDAe X eu Si SKIPTEMBEÏft i9l% J^To. 397. ABONNEMENTEN. ., Pôï 3 maanden voor Nederland | 2.60 franco per post. Losse f nommera. Voor Nederland 5 cent. ' Voor Buitenland 7'/î cent. ' Den Haag-, Prinsegiacht 126. Telefoon Red. en Admin. 7433, BELGISCH DAGBLAD Verschijnend te 's-Gravenhage; eifeen werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. vi- ... ADYEETE NT IE N. Van 1—5 regels f 1.50; elk© regel meer f 0.30; Reclames 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. i London: Dixon House Lloydj Avenue E C. "Pofîîa. H A -i- H De Belgische censuur in Frankrijk T',,V°or één.ma,al hebben wij geene gelna'diei gevonden in do oogen van de B,algischje! ' jCtesnauur te Parijs. ; Hare ongenada is het lot van de beffbej National® bladen van België. ;[ Men behoelt n^aax Le XXe Siècle en Het V a d e r 1 a n d te lèaen oml zich te overtuigen, dat de earzamie| jAhastasia .vreaselijk de scha,a.r hanteart ein al 1er Ici gccde Belgische waaïhèdsn wegknipt. ; Daarentegen blijft do sçhaar op eerbiiet-digen âfstand van L'Opinion iWTa 11 o p;-'ïie, het orgaan van don heer Colleyet j'Aan dezen is hèt toegelaten als Waalscjli |activist op te troden, het Vlaamsche volt te baschimpèn, to tergan en te belasfté-ïen, d.; bastuarlijke scheiding als de (cerfs te d; bcste Meart a an te jïrijzen en, zelfs do annexatie of de opslorping van ons vaderiand bij Frankrijk te bapleiten. Dit be&t men in goed Vlaamsoh : twea maton en'twee gewichten. Op don vcijaaidag van dan oorlog hadden we, een artikel Na drie j a r el n, geschrevon. Onze dappere soldaten heb-ben het niet mogen leze.n. « * Het Vaderiand van 20n Augustus ' gai een uifcreksel, maa.r Anastasia's ge dmoht wapen hfeeft het ' lealijk gehavend, 1 zcoals een hovenier de haag van zijn tuin ^heert. Welke misdaad haddiea wij dan begaan? Wij hadden het volgende geschreven: ,,'In geval Duitschland wint, zal het ons tWialenland ontvolken om er zijne vete-tranen als kolonisten te 'plaatsen, die das-nocds de cors te dekkings troopon zullein zijiri voor ean niouwen oorlog. „Waaromi zouden wij: hetzelMo wapen niet togein Duitschland omkeerten? Wa3*!-omi zoiuden wij voor onze soldaten, en voor onze to diohta bevolking niet êisohetn : Trier met dan Eifel, Aken, Keiulea en Krefeld mlet den Rijn aïs gréas en als loopgraaf ? „Moet België zelf niet dienen aïs gla-fcis voor een zegevierend Duitschland, dat ons vaderiand tôt slagveld van ÎWjéBt-Europa wil bestendigen ? „Waarom' zomden de vlakten van l'oibi-ac en .Woeringen dosnoods niet nnaer ge-bniikt worden en, nog beter, de DtritsQtie giliagvelden init Napoleoii's tijd, uit den, <>orïûg .vati zevein en dien van toi'tjg jaïen ? „Het kan imimeirs verkeereti. „Als Ncdarland zijne grenzen . reohttrekt in Oost-Friesland, iWiestfalen, Kleef, z'ul-letn wij, Belgen, er ons recl'itzinnig am Vcxheugen, zooniet zullen wij de 'Rijia-griens tôt de Nederlandsohe grens voor onze bescheririing en vergoeding voor gei-ledan sehade eischen," , Verschrikkfiilijfc is het niet? De onfoilbare Belgiscihe oeinsuur te! Parijs heaft het in hajre wijsheid' goed get-vonden, dat de Belgen niet m^gen spw-ken van veirgoeding vooï onze ;sc-ldaten, die in dan slijkpc'&l der Ioopgiiaven ploe-teren, teiwijl de heeiein censors in ge-' nvddcelij'ko zetels met do schaar spetlen. Zij meenen evemeens dat wij geoné vér-gocding noch herstel mogen, vragen voor het ton oidor gebxach'.e land. Wij mo-gen ons cvenmin beschermen tagen vet-d:ro invallen van bandieten en mooirdei-naars.Terwijl do heeien stellig <21011 Scheidé-niannvndo vexk;ezen boveîi den vredo, dien bot Belgische volk wenscht, iaiten zij een te Parijs verschij|nend •> Bielgisch blad ongestraft on^e b'eproefde, trouw© ©n Edalmoodige Britsche bondgepootcn veir-iacht maken en belasteren. Le! Peuple Belge schiijft immei'4 onjdetr h®t hooid „Dwaiigmaa trâgelen der Engelsche riegeering toganover bezét Bèl- ,ySinds eepige weken mag opi beiviei van het Engefecjhie gouvernement dooï de Relief Comjmission gieen vet meeir in België worden ingevoerd. De .Engelsche re-geerjng rrueent tot dit verbod gerech'tigd te zijln, omdat de Belgische boepen hnn vee aan do Budtschers vefkoopan. „[Wiij zijn .viain oordeel, dat de Belgische iregeëfring h;mdeland mo;6t optreden. De bevooiirading van Ëolgië, mag in gceu gev^l veirmindoflPd worden. „Wjj eischen van ons gouvernement, dat het m-aatregelen ne me, waardoor ei meer voedsel naar België zal gaan, dan tôt nu toe het geval was. Het artikel ciridigt met de vetgetiruk-ten zin. ,/Welnu wij eischen, en dat in naam van onzen vcrhongeCde landgenooten, vor-beteiring in do bovoorrading van België en 00k invo&r van vet." Is dorgelijike taal een schande, def ien-suur d e haaï h.oeft laten drukken baefl een onvergeeflijxe fo^it belgaan. Onze bondgenooten kuinnen niet duldea dat een te Paxijis gednikt Be'gisch orgaan mlet medeplichtigheid van de veranlwotît-delijko Belgische censauf Engeland hatef lijlk m,aakt bij de Belgen. Onze nienwe minister van buitenland sche zaiken, die hier een wootd heeft medo te z'eggen. zal z«keir niet duidci dat censors, die van hem afhangen, zoo lomp en zoo onovarlegd meehelpen om eventucel de liartelijfco betrokkingén tus-schen België en Engeland te "verkoelen, De Belgische regeering weet dat onas verkloefde Britsche vrienden trots hun flegma uiterst gevoelig. zijn aan ondank-baarheid en las ter. i\Vij hebben maeds vroeger gewezon op de Belgische consmr te Paxijs, namfelijk den 19 Juli, toen we haar uit een pa'in-cipieel oogpunt btespriaken. Misschien h^efl die objectieve en gematigd© critiek haaï niet bcvallon en we vermoeden dat zij naar çto ■ gategenheid heeit gezocht om klein^v-Tîj wto,i1c te Kamea. H«t onfîwnblîk was echteir slecht gekozen... Wil men nu weten wie zich lachler de rokken van de eerzame vrouwe Ana-stasia versdhuilt? Aan het hoofd deir Belgische censuiui te Parijs staan o. m., verzekert men ons, een oud juwelier van Brussel en (® hoogleeraar in do Fransche letterkunde, dus weeral onhevoegden. Beaumarchais' woorden blijven ceuwi; waatt: J'avais den^iandé un mathématicien, 01 m'a envoyé une danseuse. Daar de achtbai'e rruinister van b'uiten landsche zaken een hetel heefc aan on-bevoegden en niet geaarzeld heeft pér-soonlijke vrienden op te ofîeaen aan het openbaar helang, hopen de Belgen dat de Brusselsche juwelier weldra opnieuw perles fines en oorbellckens zal kun 1 nen verkoopen en dat de heex professer tijd genoeg zal hebben ami een lijvig boek tes chiijVen over monsieur Jourdain jWje geven toe dat Let ean h-oogst intéressant schouwspel kan zijn do hall blindo schikgodinne Anastacia sd te ijverig met scheer en lijlmpot le zieai omgaan, doch we houden heusch meer van de vriendschap, van Engeland. * DE TOESTAND In afwachting dat het oftensief van Vlaanderen en rond Verdun wordt her-nomen — en dit is nakendl — vechten de Italianen àls leeuwen om den Monte Kan Gàbriele te veroveren. Die berg is de eleutel van de Oostenrijksche defcnsle. Êr ip aile hoop, dat die berg in handen / van onze bondgenooten zal geraken. Overigens neemt de macht van het Duiische léger zienderwijze af. JDit is de meening van het Russisch hooîdkwartier. Bij de laat&io operaties der Duitsehers op het Russisch front kwajm de onbe -elistheid der Duitsehers aan den dag. De Duitscfaars kunnen g'aen< gebruik maken van hunne successen. In het Ooe-tenrijksch leg,er strijdt thans een Pooisch hulpkorps. Daarom moest een zelfstan-dig Polen opgericht worden. Wanneer zullen de Vlaamsche aclivistem hunne le-gioenen onder Duîtsche commando tegem de Beigen van den Yser gaan vech'.en? Eindelijk zal de oorlogsleiding der ge-allieerden- vereenvoudigd worden. Hoe dikwijis is niet geklaagd geweest aan het gémis- van eenheid onder de bondgenooten ! Parijs zou do zetei der Centrale! autoriteit worden. Onder de leden zouden Lloyd George en Ribot moeten zijn, ver der mannen die voor, Italiëi zouden, kunnen spreken en xoo mogelijk 00k voor Rusiand en dam vooral een man die voor Amerika «ou kunnen spreken. Vrede en Recht. Hjejt. We'-kbl. van het Re'cht" ynciemt : j,Aan België is idcoir Diaitschland onrechl aangeldaan. Dat omecht aanvankelijk çr lUejnjdy is niet goed gepraat door al wat eu late|r ever is gaschrweu en geisproken. ,,Aan Befjgië is, Duitschland herstel er vieirgcejding schuldig. Da vergoeding,, waaroj hieit Belgischa volk aile raoht heiaft, mee althans in Idiei e'-fsto plaats van Doitschlanc komiein. „Eqii e.rkenning daarvan zou aati dat lan<3 l>ij die komenda ouiderhandeCingiein eien ïi-Iaats vieirzelseron, hoog®r in rang, dan hij meil de wapienen zou kunn)e:n TOroveren. «Bije erkenning zou do tagempartiji haaï krachtigst (airgum|e|nt voor het vo-Jirtz'oitten vap d!e|n strijid ontnemen. „FiT0nkrijk V|u Engeland zijn immers zlada-lijk vhirplicht de waponan ta blijven voeim totidat zij voor Bier.gië herstel van onalhankei lijkliieid hebibsn verkregein en aa,n dat zwaai t|e)pa',ce-|dl3 land vergoeding van schade, mot-ge'ijkheijd van wiejdeiropibpfulwl hebben ver-j.|eike:ld. 1 „Dr1 veridaring daai-tote te wilton med& wiéi-ken, (OfpiemiLijk en onomw,onde(n, mag van P;uitschlanjd wcadlep, verwacht. „Dan zullien de reg^sringein der geallieer-d^jn voïikiefn, |0pk ai1 ziouden zij hfât willeln, nieit langleir in staat zàjn, j3|e|n w|eig naar dan vu)e|de te verspetnan. „Dan zou aan jetan oarsla 0jn giebierlenda vooirwaaride van recht z$n voidaan aan d® aonige voeonvaaridiei, die niet fcan, niet mag v.-oijdlan terzâjda g'e&teffid." Links en Rechts. Onze krijgsgevangenen in Duitschland. Uit Lie! Haym; wjoafdt ons çerneld, dat de( convfântie tusschon Frarikrijk en Duitschland' om krflgsglejvangen'en uit te wisse'en, nu go-teek<ïnd is. De gfevangetaen van 1914, (dja oudste klas-s)ejn en de vaders van maer dan drie kin-dft-en zullen naar hun vaderiand teruggelzon-do;n worden. Die maatrcg^Con zul'Ien jvaar-schijnlijk 00k voioir idjej Eèigen gelden. Verkeerds inlichtingen. Dje! he!3lr: I. Samson zond „D'o Nieuwiei Courant'', li|e(t bericht. (dat hij een deT voor-mannrn uit de Soc. Diam. Partij uit de pro-vinciei Antv^erpen in Dea Haag had gespro-lqeln, die pas uit B'eïgië v/as' gekomen. Die zoog.en. voioirman achtte het beslist onmo-g'eCijk, !dat 500 socialisten in het bezette gie-bied bij'oan zoucifâa kom'en om O'ver Stockholm t"1' te.aadslagen en voegda er bij, dat h'Cfâl do pl'Ovincie Ant\ver[en voior deeineuning was jein ste ds daarvcor getuigd is in de «Syiudicalistischel Mededoo!ingetn" „het otti-cieol orgaan dar wierkliedemb'oiwjelging." Is bedoeld vootrman ge(&n diamantslgper, die( wel is waa.r aangosi'oien is bij de IM-gischel werklieidienpartij O11 nîejt Soc. Dom. partç, zooals da heor 1. Samson bëweejt, hojeiwel. hij, het moet waLen daar hij Ant-wei-pten helwoond heaft? Een vcorman is hij in di'ef werkl. partij niet. Hielt Syndikalistische mededaoàingâMad is 00k geen officieel orgaan der werkliedenbo-^le^ing, ton minste niet van Û- Aniwerpsche ■wietrklied'enpartij. De zegsman van den heer I. S. stelt hat zietlf op. Da man we:t echten- niet wat er in Brus-' 1 seî is gebauid. Do heieren Vanderveido én Diet Brouckère -waren in Lordon 'Jjelejr ing1»-licht dan hij. BeUvijs: Bie( „Nieuwta Tijd" van Zatedag, die te Antwarpen versohiji't waar do zegsmaJi van dpln tejr I. S. w;oont, schreei!: „Bi} hci ter pers gaan komt ons d^ uit-slag van Idla vergadering van don LandeCij1-kiein Baril van W< ensdag .jl. tetr ooren. Zij blijveln hij1 hun vr eger starjdpunt, niet naar Stockholm. Dus doocvleichten toit het bittei-e einda zooals de Engolsche fle^eeiings-formulsi luidt. En dit, tmvij'l gehet»! de Belgische wer-kieado klasse om viteda snakti Onvetiantwoordelijloer kan het niatl" F. - iiSwîo vuxu ïiv^séâiclit dan de diamantslijiper, die in Hoillland hat niouws via Londen heeft moeten vernemieia. Zwijgen is goud en di aman ton waard. Kamiel Huysmans en de conîerentie te Stockholm. V o£.rtgaando op de inlichtingen van ?ij»n correspondent S(amson), schrijft de „Nieuwe Ctourant" : ,,Zie2fs was ,t aanvankeiflk 't plan, dat cok ; Garnilùei Huysmans ter conforentie (te Loin-denj, zou verschijneu. Doch de werkzaam-x luedcn ta Stockholm en de raisonzeikerheid, waren onoverkomelijke beietscils." Van Bef-gische socialistische -zijde spiree\t " mletn dit bericht beslist te0ein. Huysmans is tel LorJden niet uitgiani0ic>digd gevvea^t. De ijeiisonzekerheid bastaat hierin, dat hij, bij zâjny aanlcomst in Engelsche territoriale wa telien bij don kraag -z.ou gavat worden, .om zoo als de beruchtè Morot in den Toren " t'e| Londen opgasloten ta worden, als het nM org'er met hem zou verloo'pea., „Do Nieuwe Courant" is ean ta ernstig • blad .om niielt voarz,i£htig to wiezen wat S. hain stuurt. Vuorgaande bi&richt bewijst het OO'K Een Nederlandsch aciivist aan het woord. Het g'eïdt den eeuwigen hetefr L. Simons, di.a zich waariijk in snnmige Noderlandsche leden vergeet en. wien •R'ÇI aanraden zich te lalen vorplegen door den heor Dieikersmaé-foetr, leoraar aan do Duitsche universiceit te Gent. D e h er Simons overstroOmt die pers miett sijn p.nti Belgische proza. In „Dia Nicuwe Courant'', die we rechtzin-nig bieklogAn, heiaft dia veelschrijver willen baioogen, dat de Vlaamsche zaas; poiê een ' huiDanJaî'dsclx vraagstuk is. Net als" in da . „Nieimve Groione Amstardammer" is steller van ee:a kala rois teTuggefeoman. „Dia Kieuwe Courant'' wil het hem du en blagrijpen, doch er zijn gean prger dooven dan zij die niet willen hooiien. Het Duitsche goud in Griekenland. ' * De „Hestia" van Athme, goeft eleiaige cij-fars op, van sommea Idi© door de Duitsche prôpaganda in Griefcenland werdan uitgfâ-gieiven. Vooir 1915 bcflroegen de uitgaven 5.500.000 mark. In 1916 biefiapen zij 6.532.000 mark. D|e| duurste maanden waren Jum (800.000 m.), Juli 1,550.000 m. ph Augustus 1.100.000 îjiairk. Helt zijn 0e maan-Idlen van de inrichting va,n den bond der riOiservisten. , D'iel sommen zijn maar oan dloiel van tet-gieten uitgçdoold wielrd. Oiok in Frankrijk, Engief.and, Nederland, Zwitserland, Zweden, Spanje, Italië en België wordt Duitsch goud gebruikt om op min of meer g'e'beimzinnigo wijziet Duitsche pro-paganiJa te bevordereai, Maden ta stichben en te onid.rhouden. Lijst der op het veld van eer gesneuvelde Belgen. Hie|t Belgiseh Staatsblad hovat de 6e oîfi-dieiele lijist (dletr Beiligische militairein die op hleit veld vanv eor gjesneuveld zijn. Bolang-sUetùenden kunnen de lijst komen raadplegea on ons buTjelel. Bijzondere telegrammen. HET ANHWlOORD VAN WfLSON. NEW-YORK, 31 Aug. S edei't gisteifen ziju mdUioenen telegrammen, uit aile ho|el-ken deï Veireenigde Statan gezonden, op het iWitte Huis aangekomen, om présidant i\Vilson te iéliciteeren met zijn antwoolrd op de nota van den Heiligen Steel. D|ei telegramlmen bevatten geien enkelén wan-klank. geen enkel afkeurend wooid wordt er in gehoold. De politieke tegenstanders van deln président, zooals Roosevelt, Beck en Taft, zijn de e ers ton om uit te spreken, dat hat antwoord van Wil son in aile opziohten volmaakt is. De Russische ambassade' te Washington, heeft verklaard, dat de présidant op bewonderenswaardige wijze del gevoelens van da Russische démocratie) heeft uitgedrukt en dat hij op onberis-pelijke wijze de oorlogsdoeleinden van ^Rusiand heeft gedefinieeid. D© New-York Timas .verklaart, dxt in de officieele krin-gen zoowel als ondor de volksklasse élan enkel woord voldoende is, om de ont-vangst, die het antwoord van den président gevonden heeft te kanschetsen én' dat woord is enthousiasme. DUITSCHE propaganda; Uit New-York wordt de in hechtedis- ' naming van een dertigtal Duitsehers uit het Zuiden van Dakota gemeld, die daar propaganda maakten tegen den algemeianen die.nst-plicht.HOE GRAAF BEVENTLOWj GEDESER-TEERD IS. Uit Zurich wordt het volgende bericht omirent het daserteeran van graaf Rievent-low : I'fet is bekend geworden, dat gtaat Bovent-low, neef van don beruchten Pan-G©rmanis-ti^chen schrijver, den directeur van de „Dieiutsche Tagenzeitung" werkelijb gedesiaï-teeid is. Do graaf woonde reeds seidert eénigé jaren met zijn moedar samen in Locarnoi (Kanton Tersino), toan hij brj het begin van den oorlog werd opgeroepen en ingelijfd bij een Badapsch ^egiment. In J.uli 1917. is grlavin Reventlow zelf naar Berlijn gérai sd en heeft daar, gebruik mlakend van dan naam van haren zwager, twee weken vefflof vooïf haren zoon Weten te verkrijgejn, die zij met hem is gaan doorbrengen aaç de oevers van het meeï van Constance Moeder en zoon huurden daar op een goeden avond een motorbootje en iranien de vlucht< Zij werd on door de Duitsche grenswacht heschoten, doch konden ongecleerti deln Zwit-sea'schen oever bereiken. » Graaf Rolph Reventlow heeft hier in een pescsgesprek verklaard, dat hij niet van plan; was naar Duitschland tarug te keeren omi daar de zaak van het militarisme tegen dpi besebaving te veadedigen. DE KOLENSCHAARSCHTE. Uit Basiel wordt gemeldt, dat de 'Commis-1 sie uit don Oostenrijkschen Bijksraad, een rageerin gspiogram heeft opgemaakt. waaif-j bij don Staat de àlleenhandel in k&len wordt toagekend. Ook heeft zij een motie aax^i genomen, waarin d: regeering wordt uitgei-| noodigd de verwarming van aile publieke vermakelijkhcdan, behalve schouwburgen eqi n^usea te varbieden en da onmiddelliike slui-: ting van alla luxe hôtels te gelasten. In verband met deze aangelegenheid heéft dé .minister van openbare werken do volgondq' Verklaringen voor do commissie afgelegd^ die bewijzen hoe ernstig de toestand met1 betreklcing tôt do levensmiddelenvoOrzieningj-in Oostenrijk is: De Regeering spa:nt al haar' krach ton in om de voortbrenging te verhoo^ gen. Den lCdon Augustus zijn 12.600 mijn-werkerb' van het front teruggeroepen en naajJ de mijnen taruggekeeld. ïoeh is de ioenanue dor productie niej( van vael beteekenis, vooral' doordat de mâjn-! werkers onvoldoende gevoed worden en dieag;' tengevolge niet in staat zijn lang en hard[ te werken. Zij zijn bere'.dvillig genoeg, m'aaf zij kunnen niet aiiders. Eerstdaags hoopfi mien hun fantsoencn te kunnen v©rhooge(iH een maatregel die beslist noodzakelijk is^ zelfs al zouden daardoor de belangen vanj de andere klassen der bevolking er ondeil moeten lijdon. ' -,f A Legerberichten dor Coailiocrdon sfrii lionf© Sais ^abrlele; Nîeuw offensief in Vlaanderen en om Verdun in h.etzicht. —^ De discipline wordt meer en meer in het Russische ieger hersteld. — Polen in het Oostenrijksche leger- — Ontsla^ van den Franschen minister Malvy. — Morel, de anti-Bela in de Engelsche gevangenis. Vas beî Westelijk front. Het Engelscha tegerbericht. ' LlONDEN, 31 Augustus. (Renier.) Hat wieter is nog onb^stendig. Geduiieinda den " naelit btombaideerda de vijand onze vooruitge^ schoven stel'lingen ten Noos.don va.n Ar-leux-en-Foiole en vroiog in don morgfe|n on-demam hij een raid, die volkomen mislukte. Het Fransche iegerbericht. PARIJS, 31 Aug. (Havas). Ten westen van Ciarny werd een Duitsche patrouille, die trachtte de Fransche linies te nadei-ren, door' het Fransche vuur terug ge slagen. Wederzijidsche_ artillerieactie op beido Maasoevers. In den Elzas is eon aanval der Duitsehers ten Zuiden van den Hartmanneweilerkop totaal rnislukt. Niets te melden van het overige front. PARIJS, 1 Septemher. Geén infanterieiactie in den loop van den dag. De artilleriestrijld is vrij levendig goweest in da streek van Cerny en op den rechter oever van * de Maas, tan Noorden van lioogte 344. Van het Hoemeenscke .front. Het Roemeensche iegerbericht. JASSY, 31 Aug. O f f. Communiqué van 29 dezer te Bukowina tusschen Sol-gast en Arbora hebben drie officieren en vij|ftig Russische soldaten eene stoutmoe-dige verkenning gedaan op den top van de Lopoimitza, zrlj brachten met de ba-jonet een gedeolte van de vijandelijke voorposten om en kwamen met tien Oos. tenrijksclie gevangenen terug. Na vele aanvallen en tegenaanvallen van den vijand, die met bloedige verliezen door h00 werden afgeslagen, zijn de Roemeenen in het bezit gebleven van Pisoul en Ooco-sila, drie K.M. ten noorden van Soviga. In het algemeen ia op ons front het in-fanterievuur en bombardement intenter dan in de eectoren van Okna, Rosesti en Muneilsel. Bij Marestie wiarp een zware artillerie van don vijand van dan anidaro kant van de Donau eenige bomrnen op, de stad en doodde aan vrouw. Op 13 dezer viel een onzaf vlie'gtuige^; drie vijandelijke vliegtuigen aan en schoot; een zijner tegenstanders neer, di-e achtéi;: do vijiandelijke linie eii het Putiradal neer-.) stortte. Vag het Zuldelijk front, - Het Italiaansche iegerbericht. ROMÏE, 31 Aug. (Stefani-Agentschap.) lai den loo'p van den dag wieird gisteren d« strijd op het Bainsizza- en Karst-plateai Véortgeziet, om ons bezit van eenige hoogtaj te bevastig'an en onze linia te verbétérén.'^ Wij behaaldon eenige voioirdeàieln aan de heliingen ten Nooiden van de San Gabriel* le en het Brastevizzadal, waarbij de ver-woedo tegenstand van dan vijand gebioken weid. Wij maaktian 635 gevangenen, onder; wie 12 officieiran, en vero'veîdon vijf mitrailleurs. ' . • Zonder door het heivig vijandelijk afweer-vuur te woidan * welerhouden, wierpen o.nz|^ vlieg'crs met succès b>omimien op de spoorweg-inriclitingen in da zone van Tolmi.no en op de lijnen achteir dan Karst. In het Concieidal diong in den nacht van 30 Augustus een vijandelijke afdeeiing een onzeir posten van do Vedetlie) binnen en haaidie e)r eenige van dozlej manschappen, uit, maar patrouilles, die ter versterking waren aangerukt, achtarvolgden de Oostenrijksche aldeeling, bievrijdden onze gevan-' gen soldaten en maakten eanige Oo'stietarij-kers krijsgevangen. 1 Van de Tnrhscle fronten Het Engelsche Iegerbericht. LONDEN, 31 Aug. (Reuter). Officieel., Aan het front in Palostina brachten wij onze linie gisternacht ten Zuidwesten van Gaza over een front van 800 metera ' vooruit, ondanks de aanzienlijke bedriji. vigheid van de vijandelijke artillerie en| mitrailleurs. Onze verliezen zijn onbetee-kenend. < Onze vliegtuigen voerden den 28en en 29en, op geringe hoogte vliegend, suc-cesvolle operaties, in do streek van Maan, uit. Er werden acht treffera waar-genomen op machine!oodsen, terwijl er belangrijke schade, werd toogebracht aan een batterij veld-artillerie. Alla vliegtuigen zijn veiligi teruggekeerd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie