Belgisch dagblad

678 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 06 Juni. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 09 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/sq8qb9w64q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

I aàde Jaargrang*. WOENSDAG O 3 UïSl 191 T« ^ o. «sas. BELOSCH DAGBLAD ABONNEilENTEN. fer 8 maanden voor Nederland | g_50 franco per post. Losse timmera, Voor Nederland 5 cent, fuor Buitenland 7l/j cent. Den Haag, Molenstraat 21c. Telefoon Red. en Admin. 7433. n - Verschijnfênd te 's>Gravenhsge, elksn werkdag te 12 ure middstg. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. tes*».:'£ SUSSES : z ADYEETENTIE N. Van 1—5 regels f 1.B0; elke regel meer f 0.30; Eeclame» 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon Houàe Lloyd» Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. »« ■!! I» WWSBiiaiBMM— - 1 _r ' De Belgiscbe rectale ndt.n- fle TinifRr.liR taîtinir r pjt Brussel zijn ons laugs lejein omi- Art. 43 zegt alleen : !^eg notas verstrekt met verzoek idiia ia „De beàettende macht mag cCé wle|tteï)| «Mi artikel omi te werken. van het landi niet veranderen, teazii ia F ,Wij achten dit tôt plicht _ omdat zij uitcrst noodzakelij'ke gevâllên." kuttnen bijdrafen oui ©en misverstani op ta Mr. Theoidor pleine: „Wij staan in geen klaren, ideo eerbiod voor onze jJacJM»rÊjtoa uitcrst noodjzafcelijk gérai". Hij kon ge- jnacht te doen t oen e men ©n . iei eendracht lijk hebben, maar pleiten dat de Biel- "pMleï de Belgea van binnen en Bief* van gischc rechtorlijke xnâaht afin den be&jtter ibuifcen te sferken. kon zeggem dat bot geval van gietewa De reohiterlijke macht is de eènige on- niterste noodzakelijkheid was en Idat al- afhankelijke Belgische maclit die in het dus de verorldening nielig was, is W* bezetto gebied nog hestaat. Ilejt zou on- ker een beetj© warre gegaan. noodig zifn open deuran in te stampienj Immers in vredestijd kan de reehterlijk^ door ta doen uitschijhen dat onze ma-, niacht zelfs de wetten, door de Ramera gistratuur be wonderenswaardig is door iha- gestemid, goedkeuren noch, verwerpen als te energie eu vadierlandslieiM» in *tez,an( ongrondwettelijk. (Zie art. 107 der Bel- ihàciheJijken tijjd. giscbe Grondwet à contrario). Weike zou; Ejdoeb sedert eenigen ujd werd ephteir iden dan de rechteriijke reideinen zytn om lin verscheidene Belgische dagblade®. in anidiers te handielen en te bejslissen in! 'I buitenland aan de gehechtheid en aani tp van oorlog en van bezètting? J\et patriotisme van onze niagistraten ge-1 De internationale wetten zeggem bet niett. Itwijleid. _ ^ Zekcr ware liet wenselielijk geweest, dat in Le XXe Siècle van 27 ApriJ (dlo Haagscbie conventies ' ons niet zooi 1917, liet de Brusseisahe advocaat, Mrt. boniden aaa onze verdrukkers, maar z^jln; P^nil Crokaei't in een artikel ,,Prenons( idat redenen die in fle scbaal der Justitiel garde aux arguments de procureur", dle( kunnen wegen? iW^oitlen ,,Justice de chat fourré", uit De recbters zijii geroepen om te! zeg- dc pen ontsnappen. Dit artikel heeft leOa gen: „quod jus est." pijhlijken indruk te Bru s sel onder magistra- De -sclieiding der maehten is een gronld)- jten en advocaicn venvekt. Onze beginsel van ons politiek leven. Waarj ters zi|n alten in liet bezette dlete1! van om dan onze magistratuur besebuidigen (liet landi en stellig ook in Vlaandîren; en vecwijten geen vadeirlandscbei oplosr trouw aan hun plicht gebleven. Zij kuji- sing te geven aan een vraag wanneietr beai odhter. niet antwoorfen op aanval- zij ée midldelen daartoe niet bezit? Ion uit liet buitenland'. Het is dus noon Wyarom ook vreozen dat de besluit- ffig dat in «en Bolgisdh dagblad de pun- wetten niet aangenomen zullen worctetn ton op de i's worden gezet of "dat de terugvverkende kracbt niet ernstig De zaak komt bierop neder: degpnetn, zal zijn in de toekomst? De besiuit-wetp Jje onze reobterlij'ke macht kritisetepiein, tèn zijn wetten. Zij ■ zullen goedgebelurd ifreezen dat, ma den oorlog, onze t© fer- worden door het parlement dat slechtsi malistisciie magistratuur, de Besluit-wetten beeft te beslissen dat zij een terugwier- ftiet zouden aannemen, of ton ininste Idtei kendo kracbt zullen hebben. De rechter- terugwerkende kracbt, noodig om de ac- lijk© macht is daardoor gebonden. Zij kan tivisten -te straflen, zouden verwerplefn.v zieb niet uitspreken over ;de ongrondvvet- Waarom dit vermoeden en die yrei»? telijkbeid ot onwettelijkheid (?) van diet Dmdat men zieb steunt op eene uit- wetten (art. 107 der Grondwet). Waarom) spraak van de Bel giscbe rechtbanken en dus sohrik bebben dat de verraders, de jmn het hof van cassatie in zake de activisten, de verdiende en opgelegde straf Jluisbuurkontrakten. zullen ontgaan? Waarom? 1k vraag het In de lielgiscbe kringon. Frank- mit af. 333k, Engeland en Nederland, is men en- Ane' Èel daarover éénaijdig ingelicht geweeat, plicht dit gevaarlijk misverstand te doen namelijk door de pleidooien van Mr. (Leoni verdwijnen. Het is niet noodig de aaa- jljieodor en door hem zelf. Te Brussiel <laaht te trekken op het patriotisme vain( Jreet men éditer in liet algejineen dat die de Belgiscihe magistratuur. Van het Ver- fiadiugslijn aangenonien door Mr. Théo- brekingshof — alleman kent de patrioli- ftor ter gelegenhëid van dit geding d«( sebe gevoelens van den procureur-gejiet- jiooîdoorzaak niet is geweest van ' zijne raal Terlinden, die twee zonen aan het peportatie naar Duitschland. . vaderland heeilt geoffeid — tôt de reicht- Advocaat Theodor lieeft een stelseJ ver- bank van 'eersten aanleg met ondervoor- ^e4igd dat natuurlijk .een vaderlandslieN zitter Benoidt en de vrederecbters miat yende oplossing med'ebracht indien, w>el Preberbu, afgezet door de Duitscbers, is zij to verstaan, de internationale, wetten zulks een voorbeeld van patriotisme. toelieten. Zijn cr ook geen Belgische magis- Lot -\\are rechtspunt was net \olgejvi troaten naar Duitschland gedeportserd; de: Mag de rechteriijke macht ooideejten) sIaohtoffere vaa hun plk,ht hunne ge. en beslissen ten eerste| of een verorfc hiecbtheid ^ hun vaderland? nmg van "w^telijiken aard' gron&weitebjkfc - * is oê neen ; ten tweed}©, mag da reohi1- ^ U ^oeten. streven naar een si^irkeir icrlijke macht oen oordeel vedlén ovtea\ B'elgië, ' door liant te: werpen pp' ailes wat do noodzakielijkhieM of niet-nooiizakelijk;- e-endraoht in gevaar zou kunnen brem- îbeid. die voor «do bezetten'diei macht be- ^eû- rekeinen daarvoor op: de vadejr- staat, 's lands "\vetten te veranderen ot landsliefde van allen. ftiet. De Haagscbe Conventies zwij'geiifdaar- , . over. Léonce du Castillon. — S *5* ^ EST M Pi E$ Ia a^° zou het-anarchie zijn wanneer een kleine minderheid, gesteund Do Engelschen zouden liuune ta-oepen door een wankeiende nêvenregeering, de ait de» sectoy van Saint-Quentin hebbeai wetten en de gedragelija zou voorschrij- teruggenomen om die booger op naar liet ven. v Kooijen te breng^u. De i Britten zouden Men is .al veel te veel toegevend ge- \ervangen zijn coor de Fransclien. In- -^reest, wanneer mea ziet dat meninBuâ- uH'ii dit bericht echt is dan kan men gis- land zelf naar den sterken man hunkert sf u dat de Engelschen iets beramen in dio niet een sterke regeering de anarchie > i tandaren, waar hunne artillerie steeds cjQ na de jevoluiio is gevolgd, zal kun- i*;:? ' ^ beuken is in tien ojntrek van nen bedwingeji en tevens Kuslarids e.er Aijssel. Nog dezer dagen werden Ooston- 7/à\ redden. ^ do en Zeebrugge alsmedp" de gasische lr„ , „ ' . , , , , „ Vlaamgche kust bestookt. Veraeugend is het dat Broesiloff, de Voor de bsvrijding van België en voor "f ,^aa , ^or^vaarts vm Rusland op- <lo on'ruiming van Vlaanderen van het porbovelhebber van de Russischa légers "fc latere ontwikkeling Van den oorlog is 13 benoei"d- Hy is een man van kruim dit van het hoogste belang. » kracht-, J11 Seyal «usland met Gebeutt dit dan moet Ilindenburg met ,tot hel' "°™aa| tleveP terugkeart is een ïijno troepen uit »West-.Frankrijk trekken' teg^evolutie niet uitgeeioten en zou Ja- en de Duitsche troepen die in WaalscK- »an «0 hand °nP Slbsrië leg" «" Vlaamsch Vlaanderen vertoeven als- ?cu- 136 {iussen gedragen zidi als kwa- fîede in mieflen België zouden zlcb moe- L°rfns die detn ln'ee3ter ^ zijne kam,er 'en apoeden om. tiidig uit de gatentozijn. ?ebb^ opgesloten en nu zelf meester spe- Wanr.esr de barbaren zich niet ontza- 'en'met het ge\olg dat zij onier elkan- 6en (1-e baille van Yper en de ka'bedraal der ^eelen.— 1 van Eejnis ;0 vc.rnielcn of te bombardée- O? <len Carso hebben de Italianen een ren zu kn j geen traan kten als men kleine nederlaag geleden, waarvan de .rte gajiscbe Viaaimsclie kust in puin schiet Ooatenrijkers een grobte overwinning ^oin ^eg;n |e jnet de beivrijcing voor hun leger maken. Het is mogelijik ivau België. We zullen Oosfcende, Blui- dat 6000 Italianen lcrijgsgevangen ge- '■enberge eu de badsteden beropbouwen maakt werden, doeh de indenkingi van de ii moet en doen met onze Italiaansche lijn, die op de Oostenrijkexs , s - .i tu en de Duitscher zal al- is veroverd! gewieest en die waarsclîîjn- l!'s 1 elalen. lijk niet voldoende kon versterkt v/ot- ijo trionuf van Ri bot is zoo sohitterend den is van luttel belang om aan d® «Qweest als het kon zijn daar de gansche Donau zoo Iuid te sehi'eeuwan. Men zou, 'ransche Kamer deelgenomen heeft aan toestand van de bevolkingen zoo critiek (-6 stomming van vertrouwen. is> dat men haar kost wat kost, victo- Jje molie werd aangenomen met 45S "es mo^t opdisschen om eene revolutie t®gau .55 stemmen. Dîe 55 stemmen ech- te vermijden. Bat'ni"! ?c^ter n0iS te veel. Verre van de In Griekenland worden er' ook meer ^ Sti c'-if ,verzwakked zal de conferentie en meer mores geleerd. Venizelos wei- onder ' f r. . 0Ilder'illS vertrouwenj gert zich me!) den Koniiig teverzoenen. V\ ;)t o, J^utentcia.nderi. hebben versterkt. Het zou nutteloos kunnen zijn en Ve- ; iintl p00.10™ zonder Frankrijk, En- nizelos zou door zijme vrienden verlaten - an. usl„le< Itali„ ^ Amedka? worden- Links en Rechts. Hoe men de Belgen van het bezette la'nd bed iegt. Het Haiwlebbfetd van Amsterdam yïaa 4) Juni, Naivotndiblod, bevat een eorio^pondenitie Hit AnUverpen, die die meesb - \-evbazend« dingen omtbuit, noipiensi de ootnfererilie van Stockholm. De coirresploindlent melùit dat esta delega,tie dea- Belgische £,ooia!ail-dem«éraiten roeds te Stockholm zich bevinds en dat de Belgisthe miniater van Staiarfc, Emile Vain-dervelde, Camille Huyamanis, Rik De Man en Louis de Brauckère ails offieieeie \erte--gienwwrdigers der Belginelie werkliedietnpar-pij, naar Stockholm kondien îvizem, zomder diaaa'omtrent bij oan het even Avelke regee -ring, moeilijjkheilien te ondervinden. De correspondent voeglt eir bij dat men op zakere katihioC^eike ^piclui t|jg>*tecieni en nio!v|emem in/richt om vain deax hemel hef welslagen der soeialistische eoinferentie af te smee-ken ! ! Is onze regeering ingieiioht over ' die baker pi'a-atjcs, waai'mede men het volk in België om den tuin leidt ? Moet oinze vliegienieir het volk niet in-liehten, zoowel in Vlaianderen, waar een ze-klerâ Joa Ooole in „Voioriiit" raflskalt en in het g©nera»!-gouvernement ? Haat aan Engeland. Romd Pintsteren bevond zich Willem II te Dawaiai, de -caide Waal;'ebe stad van het ga'aafseliati Vlaondereini. Midden een Aerk geleide, nieeft hij in de verlaten stad "ge-piaradeeiid.. De keizer heeft tot zijme officie-ren gesproken en gleizegld dwit de Engel -^chen alleen strijdlen can hunrne maeht uit ta breiden. Nooit hebben zij zich atfge -vraagd^ waar het goede recht was. Hunne plannen zijn miïlukt en zullen blijvenmis-lukken voor uw heldleonnoeid. Zegt aan uwe mantiiien geene Engelschen ge-v a n^ an te maken. Gteen kwar-t i e r, geen m e-d'e l ij d e n y o o r h e n. Als zij-le vend in u w,e h a n-d e n v a 11 e n m 0 e t g ij ze met de groiotste strenghiedd behandelen. Ik wil niet diaifc men met die lui verbroedere. De keizer heeft veirgeten diait hij zelf de zoon is van een Engelsche ! ' In het Kamp te Holzminden. inspecteurs Renault, Stffl,"ckx,*en die geweigerd hadidien hun vaderland- te ver-raiden ails de bemichte E. Ooiremains, Meert, libbï-aeht, Borms era ain'dere veile zielen, in het kamp te Holzminden vertoeven. Daair vinidt men ook de paters^miflsioonai-rigsen Cainbier en D'Hosscbe, alsmede de heer Wibaut, sehepene vain Doomik, die ge-weigerd lieeft die ïij^ten der werkloozen. aan den vijand mede te deelen. / Belgische kinderen in Zwitserland. Men schrijft ons uit Freiburg,- dat op 2 Juni aldaaa- 50 kinderen uit C'harleroi en Luik zijn aaingekomen. Den varigen dag kwamen er 80 kinderen vain de West-Ylaam sehe kust aan. Al die kinderetn werdien ver-zorgid dioior do coinmissie-Boekefelleir. De gewezen anarchist Joris. De Antwai'p&che correspcindenit vain Het Hamdelôblad meîdt, diat die man die het meest moeite dioet om als afgevaardigide van de aofcivistisobe Antweipsolie soeialisten naar Stcokholm te wai'den aiangeduid en dan ook w'tirkielijk het meest kans heeft, Edward Joris is, dezelfde die destijds door de Turksclie reg'eering beschuldigtd werd een aianslaigi te hebben beraïaand ap sultsia Abdhl Hamid en daiairvaor te KonsbantiBopel ge-vangen zaït. Joris behooxt tot de niet af-geScheurde tusechengroep. De Fransche socialisten die tegen Stockholm ztjn. Men beelde zich niet in dat de Fransche socialisten als een kudde de slechto lier -deirs volgien die naar Stockholm zullen gxiain. De volgeinide Icaiinerleden hebben reeds publiek geprote&te'ard s Oompère—Morel, Hubert, Bougea-, gevolgid door de kamerleden van het iSeinedeipairtement Henri de la Porte, Adrien Webefr, Arthur Rozier, Arthur Grouasiér, Navarre, Leeomte, kamerlidi voor de Somme. Reeds zijn er oatelagen inge -dienid *van leidan. der administra tieve com-missie. Andcren zullen nog volgen. In den ^elioot van de partij te Parijs, is de verdeeldihaid grewt. Benaudel en Longuet waren aangeduid om naar Stockholim. te reizen. Tlions zullen zij te Barijs blijven. Overig'eiis heeft de meieirderheid der pairtij de regeering gesteund. Het Belgische trekpaard. ™" ' " Met vol doen ing maken wij melding van I cen schrijvort van den heeir E. Maitton, uit het kamp vaai Haa'dmvijk, die onzen neodh kreet omtrent het Belgiscihi trekpaard be- -\estigt. De aankoopen van een Zweedsche eommissio in Kcderlaind van trekpaiarden, zijn gevaarlijk voor die BelgSscbe paarden-_ fokkerij. In het bezet Belgi-;; is de toe-' srand zeer erg. D» heer Maitluda meent d'fft <Î9 heer Helkpivtte, ministeir vain land'bouw , niet gped ingelicht is ctver écn toestand in îTeitk'rlaiiidv Wij hopen dat de miuister opver-Wijld maatregelen zal nerneii om te redden wat ©r r te ro ''den valt. Legerberichten fier Geallieerden. Gevechten op den Carso. Bombardemeni van Oosiende en Zeebrugge. — Broesiloff oppergeneraal van het Russische leger. — Nationale een-dracht in Frankrijk. — Engeland weigert ook de passen * v wi vtvvriui viiiii Tan het Westelijk front. Het Engelsche legerbericht. LONDEN, 5 Juni. (Reuter.) Off. Ten Z.O. van Lens" en ten Z. van Armentiè-res worden vannacht Duitsche aanvalsaf-deelingen teruggieworpen; een aantalDuit-schers bleef dood in het terrein voor de Engelsche linies. Ton Z. en ten O. vaa Yperea voerdea de Engelschen gednrende den nacht, met É,oed gevolg overrompélingen uit, waat-bij verscheic aae gevangenen gemaakt werden.De Engelschen wonnen gedurende den nachf eenig terrein ten Z. van de Sou-chez-^eek. Een electrische centrale in de nabijheid, waarom lcrachtig is gestrelien, is nu in Engelsche handen. Groote luclitbedrijvigheid. Aciitien Duitsche vliegtuigen zijn neergehaald of om-laag gedreven ; 5 Engelsche vliegtuigen worden vermist. Het Britsche vlootbericht. LONDEN, 5 Juni. (Reuter.) Off. De vice-admiraal te Dover meldt : Vanmor-gen vroeg werden ce Duitsche vlootbages en de marinewerkplaatsen van Oostende hevig gebombardeerd. Een groot aantal salvo's Isverde goede resultaten op. De kustbatterijen beantwoorddea het vuur, doch de E'ngelsche strijdkrachten kregea geea «chade. De commodore Tyrwhitt bericht daif een eskader van lichte kruisers en torpedojai-gers onder zijn bevel vanmorgen zes Duitsche torpedojagers in zicht kreeg; een ge-vecht volgde waaria de Duitsche torpédo-jager zwaar werd beschadigd. De Engel-2t)U "uit lte'+^Tiv^h opT'ffet Engelsche' eskader leec geea verliezea. A Engelsche kanoneerbooten beschoten o!p 5 Juni in den morgen Oostende. Een groot aantal Belgische inwoners werd gedood en geiwond. Eenige materieele schade aan hui-zen werd aangericht. De zeer in de meerder-beid zijnde verkennings-strijdkrachten, die d© aanrukkende kanoneerbeoten viergezelden, stietten '(jp twee Dluitsche bewakings-torpie-dobootein, waarvan na esn hevig gevecht de S. 20, die tot het laatste oogeinblik vuurde, tot zinken werd gebracht. Een deel der be-manning kon door de D'uitschers worden geivd. De Engelsche oorlogsschepen kregen verscheiden tref.fers en trokken zich terug voor het vuur der kustbatterijen. Duitsche luchtaanval op Engeland. Een raid van vliegtuigen heeft op het oogeinblik plaats aan de Theejnsm^nding. Bommen zijn geworpen op Essex en Ivent. Een vliegtuig is, naar gemeld vvordt, geveld. LÔNDEN, 5 Juni. (Reuter.) Een telegram uit een kuststad mieldt, dat een Duitsch vlifiigtuig werd neergehaald. Het viel als vuurpijl in zee. De volksmenigte juichte gei^stdrittig. Een aiider vliegtuig werd ge-troffen. . LONDEIJ, 0 Juni (Beiuter). Off. Zes-tien vliegtuigen namen deel aan den raid van liedenavond, kruisten om kwart over zes bo-vende kust van Essex^wierpenbommen op de landelijke distrieben en kleine steàen van Essex, gingen over tot een aanval op de vlootinrichting te Medway en wierpen een aanzienlij'k aantal hommen. In zekere mate werd schade aan huizen' en eigendoimnen1 veroorzaakt. De schade aan maritieme- en militaire werken was onbeteekenend. Ka^ rjonvuur beschoot en vliegtuigen achtcrvolg-dein de Duitschers, die twee vliegtuigen vier-Icnein en zich zeewaarts ^vegspcedàen. De viea'liezen zijn 2 dioioden en 29 gewonden. Engelsche aanvallen op St. Donis. De vliegtuigèn der Britsche Admiraliteit hembardeerden het vliegkamp van St. Denis Westiem Zoindagavond met goede resultaten. De waiervliegtuigen vielen tegelijkertijd de basis voor watervliegtuigen te Zeebrugge aan en bombardeerden schepen in de haven van Brugge. * Het Fransche legerbericht. PARIJS, 5 Juni (Bçuter). Off. Telkens onderbroken artillerieactie aan het grootstei _deel van het front, levendiger aan he|t Belgische front en in den sector van Hurte-bise op. het plateau van Vauclère. Van het Ôostelijk front. Het Russische legerbericht. PETR0GRAD, 5 Juni.~ (Pet. Tel. Ag.). Off.. Bij Krevo openden de Centrale troejpen oen hevig bomibardement. Onbeteiekendo po-gingen der Centrale troepen om bij Pot a s jeta aan de Bereziua vooruit té komen, wejtléfi teruggeslagen door het Russische gewfeler-vuur. v Aaa het overige front het gewone get-w ce r vuur. Van het Znideiljk front. Het Italiaansche legerbericht. ROME, 5 Juni. (Ag. Stef.) O.f f. Aaa het front van Trentmo ea Kariafchië kort ea weinig hevig artillerievuur en een beperkte patrouille-werkzaamheid. Tegea de Italiaansche Itellingen van de Vocioe en ten O. van Gorizia op de N. hellingen van de San Marco werden nieu-we învalspogingen afgeslagen. De Italianen namen 38 gevangenen, van wie 1 officier.Op oen Carso deden de Oostenrijkers, na het artillerievuur, dat de voorste Italiaansche linies reeds verscheiden dagen befetookte, tot groote hevigheid te hebben opgevoerd, in den nacht van 4 Juni met krachtige massa's een aanval van daf Dosso Faïti tot aan de zee. De stellir»-gen van de Dosso Faïti, koewel ge3*eel vernietigd. werden dapper verded'gd door1 de infanterie-brigades van Tevere (215e en 216e régiment), die na een langduri-gen strijd, in weerwil van het. zeer he-vige vuur, de. Oostenrijkers, die bij de eerste beweging voet hadden kunnen krij-gen in eenige Italiaansche loopgraafge-deeîton, deiîînitiei terugwierpen. De Ita-l'anen namen 62 gevangenen. Van Castagnavizza tôt aan den N. rand van Jamiano weerstonden de Italiaansche troepen dapper de verbitterd© Oostenrijksche aanvallen en slaagden cr« in door tegenaanvallen en hevige gevechten van maa tegen man de stellingen ste-vig te hanahaven en zelfs een nieuw; vooruitgeechoven stuk te bezette'n in d» omstreken van Castagnavizza en Versic. l'en Z. van Jamiano liandhaafden d® înoesten hèt midderi van de nieuwë ïiti? liaansche linie een weinig terugbuigen om haar te onttrekken aan de uitwerking van een moorddadig vuur. Door herhaal-de tegenaanvallen slaagden de Italianen er, s eerst in het élan der Oostearijkers ge»' heel te stuiten en vervolgens den aan-, vankelijken toestand bijna volkomen t# herstellen. Tan de Tirksche fronton Het Russische legerbericht. PETROGRAD, 5 Juni. (Pet. Tel. AgJ. Off* Kaukasusfront. Fogingën der Koeiden| om bij den Mont Akbabba ten Z. van Erzinff-!1 . jan en ten Z. van Wan vooruit te komen^j werden verijdeld. î] Russische troepen bezetten Rovansir, teiï, N.W. van Kermansjah. De Koerden trok^ ken terug op Djevanroed. / ^ Aanval op de Belgische kust.' Men melidt 011s uit Oostburg: Gisterenmorgea te 4 unr \verd op zeg| voor do Belgische kust hevig geschoieiw Vermioedielijk was er een gevecht gaande. Later verplaatste het schieten zich foootf ' ger op, vanwaar nu nog steeds kakion^ gebulider wordt gehoord. 's Nachts zijn.cï^ telkens weer bommen geworpen in BeL gië. Het is een heel rumoerigei nacht gehJ weest. Aîexejet's aftreden. ST. PETERSBURG, 4 Juni. (Rcuter)„ Generaal Alexejef is afgetreden. Broesilof is totvopperbevelhebber bfl(j noemd. Als bevelhebber aan het zaid-Westc-lijke front is hij door Goerko vervangen. Uit de Fransche Kamer. PARIJS, 5 Juni..(Reuter). De Kamer ein^ digde de bespreking in geheim comité, IieH treffende. de interpellatiei over-de confcron-i tie te Stockholm en nam in openbare zitting met 453 tegen 55 steimnen de motie aan vaa Klotz, waarbij vertrouwfen in de regeeriagl wordt uitgesprofcen en herinnerd aan het pleehtig protest der bevolking vaa Elzaai Lotharingea te Bordeaux in 1871 en waarini verklaard wordt idat het noGdzakelij'k is dat j. Elzas Lotharingea aan Erankrîjk teruggts-, geven woidt. - 1 > ! Een Foolsch leger. PARIJS, 5 Juni. (Reuter.) Er is voof deia duur van den oorlog een autonaom' Poolscn leger in het leven geroepen, g», plaatst onder bevel van het Fransche opper-bevel en. strijdend onder Poolsche vlag. Het zal gerecruteerd werden uit Polen, die thang in het Fransche leger dienen en uit Polcn van andeie herkomst, die voor den duur van dea oorlog mogen teekenem

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes