Belgisch dagblad

269 0
21 december 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 21 December. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 01 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/gx44q7rq1s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3de •» j: * • vmijdaa ai dkgember 1917. INo. 8^4. . BELGSCH DAGBLAD abonnementen. Per 8 maanden voor Nederland I 2.50 franco per post. Losse Rnmmers. Voor Nederland 6 cent. Toor Buitenland 7'/i cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Telefoon Red. en Àdmin. 7433. Verschijnend te 's-Gravenhage* eifcen werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN yAN 2 TOT 4 URE. adveutentien. Vati 1—5 regels f 1.50; elk* regel meer f 0.30; Reclame» 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon Honse Lloydg Avenue E 0. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. OOGEN OPEm Wij leven in een neutraal land, dat over-'ftroomd wordt door een vloedgolf van Duit-aehe en pro duitsche informaties. Holland jpndergaat aldus fataal den invloed van die jUndenzberichten. 0p den langen duur tasten kjj zelfs h et moreel aan van de onderdanen aer Entente die er verblijven. Dit was liet geval toen Stockholm, aan bet stoken was. Thans le vert het vredesgeknoei in het posten overvloedig stof om bet publiek op bol te brengen. De inheemsehe pers, die uit gemak, ook macbinaal, automatisch de in het ■Jiederlandsch vooraf geknauwde Duitsche be-fichten opneemt, krijgt aldus een Dmtscb kutzicht. Van Jaar de beweringen, dat do Kederlandsche pers aan den Eeizer is ver-kocht. Holland zelf wordt daardoor verdacbt en beeft aldus een slecbten naam bij de En-tentelanden gekregen. De groote scbuld van dien toestand araagt, Daar m. i. de Entente zelf. „Reuter en Havas buiten beschouwing ge-laten, besehikken de geallieeiden over geen foede porsagent'scbappen. De Nederlandsche laden worden door de Entente meestal ge-brekkig ingelicht", scbreef me nog dezer da- i;en oen Hollandseh colièga die aan onze zijde taat. Indien dit waar is voor de Nederlandsche pers, is dit ook waar voor de Belgische bladen in heidenisse, g in g ik schrijven. Spijts hun zware verantwoordelijkheid worden do Belgiscbe bladen nog te veel als enfants perdus behandeld., Welnu, de bewindsmannen der En tente weten nocbtans dat demoralisatie van de bur-gers grootendeels aan de niet-bevriende pers te wijten is en ook zijn terugslag beeft op liet. front en raede op de oorlogsleeningen en nationale ondernemingen. Heeft bet schandaal van Le Bonnet Rouge dan nog niet alier oogen geopend? Zoolang dezelfde Duiscbe persmethoden door de Entente niet worden toegepast, zal het defaitisma in ons kamp steeds opduiken als een duiveltje uit een doosje. Het kan niet Undeis als de nationale pers gespeend blijft van voldoende opheldering en directie zonder ûaarom onze onafhankelijkbeid te kort te doen. Men kan toch van de journalisten niet eigchen dat zij ailes weten en- onfeilbaar hunne wegen gaan. De Duitsche persactie is georganiseerd en gemechaniseerd naar een en hetzelfde doel. Bij ona beerscht er veel te veel anarchie waarvan katastroîcn als die in Italie en in Rusland ten deele de gevolgen zijn. Men moet den raoed bebben de waarheid te zeggen. Spijts den invloed van de Duitsche pers op het publiek in de neutrale landen moeten wij, ohdanks onze zwakheid, niet ophouden te ireageeren en zelf de wapenen tegen onze vijanden te smeden. In L'Echo de Paris onderzocht dezer jaatste dagen overste Z.... de Duitsche strijdkrachten op de verschillende fronten. Hier volgen zijne eijfers : Pransch-Engelsch front 2.000.000 strijdbare Duitschers Rus-sisch-Roemeensch front 1.000.000, Italiaansch front 10U.000 en de Balkan iiO.OUO. Te sa-tnen 3.130.000 man. Daar hij nog slechts op 5.50 ! 000 man schat, verklaart de scbrijver dat de rest op 2 370.000 Duitschers noodig is voor de bewaking der grenzen van Zwit-Berland en Nederland en de bezetting der veroverde landen, den etappendic-nst, alsmede ;ftlle andere gewichtige diensten achter de f legers aan aile fronten. Men ziet dat het aan îjal bruikbare etrijders minder belangrijk is [dan men het zich zou inbeelden. De 2 millioen Daitschers aan het Westelijk front wegen op zeer verre na niet op tegen de Engelsche en Eransche strijdkrachten in ï'rankrijk — Portugeezen en Belgen daarge-lûten. Zelfs Vfanneer het gansche millioen Daitschers, dat in Rusland etaat, naar het fresten moesfc komen, dan nog zouden de geailieerdgn er de meerderheid bewaren, zonder de hulp van de Amerikanen. Ook aan bet Russisch front zijn slechts 33 i,Posxcnrijksche divisies. De beste Duitsche , troepen van het Russisch front vechtenreeds geruirasn tijd in Frankrijk en Italie. In Rusland laat de boedanigheid van de batailloffs der Centralen veel te wenschon. Aan het Italiaansehe front bebben de Oos-tenrijkers 45 divisies en de Duitschers 7 = ongeveer 100.000 man. • Het front der Balkans wordt bezet door 241 Bulgaarsche bataillons. De Daitschers jbebben er 32 (ongeveer 30.000 man) als de Oo3tenrijkers. Daar is nog een enkel Turksch regiment, maar do Centralen schijnen or thans Versterkt door troepen uit Rusland. Duitscbland heeft staven aan Turkije geleend, maar geone troepen. De Duitsche opp e t'be vel h e bber ICross von Kressenstein heeft de Turksche nederlaag in Azië niet kunnen verhinderen. Zes Turksche divisies tïrerden bij Jerusalem verslagen. Er zijn nog '£^. ^ivlsiess in den Kaukasus en in Perzië, ' in Mésopotamie, 10 in Palestina en 5 in Arabie. Tien divisies waren in reserve ge-houden.Die eijfers zijn vvelsprekend en van aard #œ ons vertrouwen in te boezemen. T * * Un homme prévenu en vaut deux, zegt een Fransch spreekwoord. Om die reden moeten wij de oogen ga-vestigd houden op Brest-Litowsk. De Leninisten, die zegden zoo gekant te wezen tegen de geheime diplomatie, han-yeien zelf als ten tijde van Metternich. De volkeren mogen niet weten wat zij schotelen ffiet de Kolzerlijke regeeringen van Duitsch-Jnnd en Oostenriik. Waarom dit mysterie? Mieuws uit België. ANTWERPEfi. HET DURE LEVEN. — Aille iievmsbenoo-djtgdîhodea wordem iduundor en dùurder. Een flirfœ overjas 'kost reods tvvee bonderd vijif-ég francs, toen goed paar sahoemen han-d»rd vijfiig lefa de sahoorimakoi-s roepon, dat ©r mbt Nieuwjaar geen soboenen mleiec ziul-lon zijn. Er wordien geen soboone-^ smtseir wrzoold dan ïnteit hou ten zoten, dio liet aan-aijn hebb'ei.T. gesoboniken aan ©en. nifâixwei industrie.De sctho'einwinfcels 1— en' veel1 andjei» ■— lijken nu m^sr doodscba kanioren, dits ail© dagein ©nkele uren voor bet verstoeikkein van iniicihtingen opta" 'zijn. De rameja zijn g©wi,t, eir leen^paar te herstelltem sc.bo©n©n worden binnien als geiw-iclhtigi© patiënten m©t vc^ikomens ©rnst oindeiiîsocht. Op een1 oogwenk kost u dat ©nkel© briefjes. Overige'ns komt ge> bijina cuverai ev©n 'goed tereobt, want bâ| den bk-p'epteffkook- en pastijbakker vindt ge ook bou-ten. zoton ©n ijzeren besl'agen. VERO ORDEELINGEN. — Voor ©en dief-stal bîj den landbouwex S©hroef, te Meche-Hen. stean <hve© personen te redit : C.... en B....; d© ©erslc is daarenibove.n besobuil-di'gd drie fedhoten op Scbroef le betabeni getet, wanaieier deze op h©t piumt s tond 'hieto aan t© houden. E&n dezer soboten baeft Srihaicof aan 'tet boofd getroffan. M. van don Il©nd© treodt op als burgerFgke partij en. vra'agt 100 frank sebad&vergceding. M:r. van Korsbeek pleit voor d© b©ticht°n, waarna C .... veroordeeld 'wordt tôt 3 jaar gevang©-'nli's; B..,. 6 maand gavangeiniis ein tôt beteling van 100 frank aan d© burgeriijike partij. BRABANT/ (G-RAAF J. D'OULTREMONT f — Men rneUdt bet overlijclen van J. d'Oultramonit, groot maarscbalk van h©t Hof, bebeerdetr van d© Spoorweigmaatsciiappij van den Cangou Graaf J. d'Oulitnatnonit, was ©en der t-wàn-tig Belgisch© kcdoniaI©ii., die als roprésaille-iniaajLTOge! naar Dui'scbla.nd werden gedepor-teiead.OPEISCHINa VAN PAARDEN EN MUIL-DIEREN. — Te Brussejl ©n omstrekea babbein weejL- graofc©" opeâsclbingen van paardan ©n muiifdieiiein plaaits. De ter œaAt te brengen dùemein moeten voorzien ziijia van ©en goeflen balster an lijin- D© huidig© bezitter is geboud©n aanwezig t© a'ijai ; i&der dier moet door een man gê-leàd worden. De burgemoesiter of deees pllaaits-vervanger ia verarutwooidelijk voor de regel'-anali'ge opsteJling van de paarden zijner ge-Maernte. Paarden ©n mnildieren, di© door e©n 'basanieilfelijjke ziiekte aangetast zijm, moeilen afacndeirlijik voorgebra©bt woird©n, nadat de oprâsching voor d© betrokken g©meent© ge-edmdigd is. NATIONAAL V0ED1NGSK0M1TE1T. — D© twielede helft der niaand Dec©mib©r zal1 te koop geboden wordieai : 200 gramj liesvet, toge'n 0 fr. 80 bet rantsoon; 200 gra'm rijlst tegen 0 fr. 25; 200 grain côréaliiV.ie t©g©n 0 fr. 20; 50 graim- koffi© tegen 0 fr. 40 h©t rantso&n. BANDIETENSTREEK. — Dinsdagavoind, ctaigfcreielks 8 uur, bejden ©en he©r ©n ePln vreflïWj in groot©n rouw, aan bqt huis No. . 51, der Faidiéjrstraat, t© Brassel. D© nueiifi I lfot bbn binnen. In den; gang vroeg de baer anievr. B...d© mie©st©res d,es baux» te spreten. De m©id antw,oordde dat ze. af-weai'g was. Nauiwieilijks bad. a e dat gezegd, of d© jjZwa.r-i©" damie sprong op h-aa,r to© ©n door Imiiiddel van ©en voebt verloor zij het bcwustzijii. Toe(n ze terug tôt haar kwami, zag za ni©mand îmeer en toea mevr. B.., teru^kvra'm', vond z© hare meid gebonden aan aifflitein ©n beenen. De mienb'eâs waren allen opeiigobroîoen ©n ©en groot© so-m geild w©rd gestofoa. BANDIETENDAAD TE SINT-GILLIS. — D© eobtgcïiooten Brousseur, Thoodoor Verbaiegein-sitraal, ta Sint-Gillis, veirblij.vien van bet be-giri -\'an den oorlog, in bet buitenïand. Het bnis werd aan d© bewaking overgelaten aan tien znsK'r van Mme Brouiss©ur. D©z>e slaa,pit din de kamleir der m©id Eniilie Vrit'bolf. Zater-dagnaebt Averd©n de twee vrewwen door een zondieding geruobt gewekt. Zij wilden naar bsn©den gaan, toen plotseliiing drie keitals ân buh kamiar sprongen ©n de v-roaiwen, met wapens beidreigden. De bandiet©n lieiten d©n geldk'offer openbreken en naniien fer dea lin-boud, 20.000 franît; en waardepapieren uit; oolk bbntwerk werd medegenon.en. D© diie-ven lieten de deur der straat dooir die tw©e yrouwen op©nj©n, hen niet den dood bedreiii-gond indien ze durfden xoepen. Omdat men hoopt rond Kerstmis de vredes-bom te doen losbarsten. De nieuw gierig-heid is'gfiprikkeld. Men wil als in een melo-drama het publiek tôt de ontknooping leiden. Men rekent op de gevolgen van de ont-spanning, de verwachtingen, de illusies, de oorlogsmoeheid bij velen en het défaitisme in de Ententelanden. Door het voorstellen van een vrede, die van.buiten aantrekkelyk maar van binnen rot zal schijnen, wil men het publiek fop-pen en de oorlogaleÊing in de Ententelanden verlammen. Op uwe hoede, lezer, op uwe hoede meer dan ooit. Herinnert u December 1916 toen de Fax Germanica van kop tôt teen ge-wapend, voor het voetlicht yerscheen. Thans komt die verkapte vrede aan gegrimeerd als bolsjewiki waarachter zich twae Keizera verschuilen. Léonce du Casfiilon. DE HOLSBLOKKEN. — De Leuvensclhe „bii'gh-life" gaat niet meer uit wandelten dan met splinternieuwe holsbîokken/ danses zoo-wel als h©eren. Deze modè sl«a.t zoo zeer in, dat de kloefendracM weldra algemeen zal zijn. DE TOESTAND TE AERSCHOT. — Ifet garnikoan van, Aergcbot tcii Slechts een Idertig-tal soldaten. Geiijk overal, werd hier ook al bet koper, wol, linnen, enz. opigeëischt. Den laatsten Dinsdag der maand moeten de diieffiBtplicbtige mannen iich ter contrôle be-gevein.OOST-VLAANDEREN. VERDRONKEN. — De g^naamde Kiadts Jozef, 50 jaar ou<T, fabrjokij^-ker, wonende Snekaierts'traat -28, t© G©i.t, is bij toeval iin 'twater gevallen aan.de NLeuvvbrugkaai. Hij werd uiit- zijinen neteligen toestand g©trokk©a door schippers ©n andere personenen in. eieh ïiabairig buis gedragen, waar dir^D© Decker ©n Lebooicq mieer dan ©en uur vruchteloos de kunslmatige ademibaling foepasten, doch vrucbteioios. Het lijk werd naar h-t doodenliuis over-gebracbt en d© famiiie met aile voorzorgen verwiittigd. SCH1ELIJKE DOOD. — Zondagavond beeft 'men den genaamde L? aimons Acbiel, 50 jaar maga ijnier, wor.eai^e Salvatorstraat dood gevonden. D© man leed sinds l'ang aan ©ein liariziekte. Z1EK GEVALLEN. — Do genaamd© Lip-pens Corati©, 74 jaar oud,, wonende Rabat-weg 12, t© Geat, is aan uitp>uttinig ziek gevallen.Na de eersite zorgen ân ©an naburig huis ontvangen t© bebben, is zij naar hare won'ing geveerd. HEMËGOUWEN. - DE PLUNDERING ONZER VVERKHUIZEN. — Men verneemt uit go©d© brorn, dat de Duitschers al d© miachinerieën uit de be-latngrijk© mecaft-ploïte^teQ Gaj'art te Mar-dhicnnes-au-Punt en der school voor ma 'haeb u kumte te C a-eroii Nord, .heib ben opga'àischi en weggevua'd. Tôt zelfe worden d© grondvesten der zware machienen af-gebrokten. Ailes wijjst er op, dat d© Diaiit-stfbeirs Delgië eccpomiscb wii'len vornie'igen. Nieuw© kostbare machines zijn opzettelijk bedorvesi, zonder eeii^g voordeel vooir den be&efctier. In antwoora* op een protest vain ©en van de direeteuren van de groot© ijizer-fabrietoein, La Providence, zeide de bevel-vttQi'ande Duitsche officier: „Het spijlt mla, 'maar wij bebben strikte orders uit Berlija ontvangan, dat Belgûë na den oorl'og niet tôt pj-oduoeeren in staat moet zijn." Eein gn»t aantal " ©liectrischen centralen, waarvan de madliinerieën naar Duitscbland var\noerd hadden kunnen worden, zijm ver-nield.GEBREIi AAN ZEEP. — Het gebrek aan ze©p doet zich hoe .langer hoe mj'_jer voeù'en. In zek©re plaa.tsen is ziji, om zoo te zeggen, niet mieer te betomen. D© bewoa©rs was-schan zich 'ruet als de kaitten. Een vel'ziekte in den aard van l»t sohurft., is er bet gevolg van, die op pnrustbar© wijize de menseban overaj aaatast, zoodanig. dat de verach®. l'and© g meentenzi hverp io tgo^iei h© bm maatrcgelen te beranuen oim do p^aag le b®-. strijden. In versobiliende lokali'eiten van het ari'Qndisîieim'ein. Ciharleoei wo'der b d ad b-tingea g© ..p ad, waa d© aang© a t© ba.icn kuai JOJi uunon on jeu toezicfci van dakiers en ziek©ndien;teiiS'. NIEUWE VLIEGÏERREINEN. — De D»t-sebars leggen aanboudend niieuwe vliegpfei-nen aaa. In bet Doornyksche besitaan er drie: E©n nabij d© statie van Froy&nruest m'et ©en oppervla.kte van 4000 viei'kante mie-ters. Er bevinden zich aldaar een groot aantal loodsan ©n vliegluigen. Het is het vliag-pledn, dat bet mieest gebruikt wordt. Einde Augustus j.l. had ©r een gelukkig© vliagerraid op pi'aats van geallieerde vliege-, ni'ars, want 30 vliegluigen werden vërnieid en 11 Duiitseba vliegers gedood. Een and©r vliegpleiin is te St. Maur jn aan-leg, aShj&er de kerk ©p 1 uur afstand van Doornik. Een hondieirdtal burgeais zijia er1 te werk gestefd. Het detrde viiegplein, gelegen nabij de' hoeiv© Lagacha t© Doornik, is thans voltooid. Een twmligtal looid^ieia bevinlden zicht in Ida nabij'-beiid d©r voorstad Lillie. ONZE WFRKHUIZEN. — Het werkbuiis van dan bser Meura, nabîji d© Arsenaalkaiai, te Doornik, waar vôôr den ooirlog gareed-s h pm C-ùen'ea werden ^eimaakt, wiofldiL thans gebmikt voor h©t herstellen van kanonneu ©n het vervaardigen vajn1 munitie. LIMBURG. IN HET KAMfl VAN BEVERL00, — Het k&mp van Beverioo te® than.s ©en gamiztm van 20.000 mannen, voor fogt mieerendeel vrijiwilli gars der klas 17 en 18. Zij woideta Met kooiisaobtigieln îjjvieo- in het sclhieteft ge-oefend. Hat 'moraal dezer troepen ns goed, want zij bebben nog niiert# vaa de®j oorlog gezieta. , i TR.0 E P EN BEiW|EjGINGEiN. — Nog imjir^af kotaiein er in de versohilltod» plaaitsein der provincie troepen uit het Oosten1 aan. Het mlarelel dezer 'soldaten laat h©el wat tel wfeït. Sdbaa. D© Doiitscbe militaire overbeid beeft dan ook vençliclht geweest ©en sdiitting tu». Soben deze troepen te doen'. Vede 9oldate(n werden tei'ug naar beit Russische iront "gp. slmiTd om er bewalkiiin^dienst t© doeiï. andere worden te WeA geeteJd im- d© 'fabrieken van baz©c België. Legerberichten der Entente. De Britsche oorlogsdoeleinden. « De burgeroorlog in Rusland. — De strijd om Odessa- —De Entente zal de nleuwe regeering van Portugal erkennen. Italiaansehe tegenaanvalien. DE TOCS?UND Teekenend voor. den toestand in Rusland ia het volgende," dat uit Zwitserlajid aan een neutraal Nederlandsch iiiad. wordt geschreven : Men bereidt voor de naaste dagen een nieuw en talrijk kansporl van ■ Russisch repatrieerehden voor. U© reizigers voor dezen tweeden Lenin-trein naar Rusland werden door een zwart-rood comité bij de" pohtieke clubs in de verschillende université t- steden uitgezocht. Ook deze txein. rijidt weei' met vrioiuidijike toestemming van Berlijn direct door Duitsohland. En de opperste leiding, zoowel bij de Kenzo ais bij het vervoer der gevaArlijke lieer-schappen, heeft Genosse Platten, het be-kende lid van den haùonaten raad, diie ondanlis zijn naturaisatie het Berlijnsche diaiect maar niet kan kwijt raken, zelfs al spreekt hij onder den koepel in het Bondspaleia van „Wir Schweizer" tjuidl gelach !)."' Onjoochienbaar bewij&t dit geploeter, dat Von Kiihlinann de touwtjes van die gevaariijken. marionetten vasthoudt Reden temeer om, voorzichtig te zijn en te verhinderen. dat Rusland d© bondg©< noot der Centralen wordt en de moejika door pinbelmen worden gadrild. Ook zijn er geall'eerde die een kaairs voor den duivel aansiteken. D© ,,Times'' verneeint uit Washington : Hoe-nel geen bepaald© imiedeaeeling is gedaan wordt door menseben, die h©t vertrouwen genieien vran ,het s'taatsdepar-tement, verzekerd, dat de staatskunde door d» Vareenigd© Staten ©n de gealli-©erd©n tegenover de Bol s je wiki-r e g eer ingi ta volgein, op d© conferentie te Parija niet is vaajwe&teld, op verzoek van denl Amerikaaiisohen vertagaa w o ord,ig«r, die er-op wees, dat de Bolsjewiki zonder harlslocbt en onpartijdig moeten -wordem beoordeeld, naar heigeen zij zullem tôt stand brengen. Ovareeiigiekomen werd dat de Ver. Staten en de gealheerden geen bepaalde Pouding tegenovetr Rusi-land zullen aanmemen, voordiat z,ij de gemet lis chap p alij k e staatkund© onder el:-kaar hebben vastgesteld. (Ongecorrigeerd). EEN NOTA DER NIEUWE POR-TUGEE6CHE REGEERING. PARIJS, 19 Dec. Het Portugeasche ge-zantschap te Madrid heelt aan d© bladen een prolestnota doen loekomen teg'en de tendentieuse berichten, waardoor aan de nieuwe Portugeesche regeering het pian wordt toegedicht om de buitenland-sche staatkund© te wijzigen. Volgens de bewoordingen dezer nota, laten d© ver-klaringen van bet révolutionnaire comité en van de regeering zelve, nopens het bondgenootschap met Engeland en de noodzakelijkheid om de gestoten oveir- ! eenkomst stipt iftt te leven aan duidelijk-heid niets te wenschen over. De nota voegt hier aan toe, dat de vijandelijke houding, die d© Duitsche en de Duitsch-gezinde pers tegenover de regeering heeft aangenomen en de besc ieting van de etad l' unehal op Madera, na d© omwen-teling de ongegrondheid yan deze beweringen liée t beweeen. Voor onze geïnterneerden. 1 De Hollaioxiscbe winter is in al zijna guurheid verscbeiien. Wij denkeu als mensch en als Belg aan onze geinterneerdea, wij denken aan onze landverdedigers die in hunne barak< ken rilleai en bibbetrea van de ko «le. Zoo varzakerden ons geïnterneerden te Seheveningen dat gisteren de koffi© ia de gamel was vepvroren etn de hand-doeken sfrjf waren van het ij'/s. Onze miiitairen vragen dat zij — aia het moet met eigesn penningen — vuur in humiïe loodsen zouden mogen aanrria-ken.Zij moeten zich in. hnnne bafakken kunnen verwarunen wainneer de burgeirs zich om hun kachel hokken. Wie ziai' tegen de verwarming van de loodsen van geïntcirneerden veraet, heeft geen bart eu is een egoïst. Onze regiearing kan desnoods tusschea komeiT om onze, al te veel verwaarioos-do gomtornaerden voldoening te sehenken i Van bet Westelijk front. ' Het Engelsche isgerbericht. LOND.EN, 20 December. Renier. Offt< cieel : Hedenochtend vroeg heelît de vij^nd" er-n aanval gedaan op een onzei posteu ten Noordoosten van Hargincourt en ha-denmiddag is hij er, onder dei.tk.ing va ni den •misl, in gasdaagd orn c*©n van onza vooruugieeohoven posten beoosten Meessen te bezetten. Ande-re vijandelijtk© ovarvalL al'deeiingen, die poogden om ged'.irende den dng onze linie-3 ten Noordoosten vain Armeniicras en benoorden den weg van Meenen te naderen werden dosr ons vunr tea'uggedreven. Wij maaktea eanig<5 gevangenen on vermeesterden een ruachi-negewear. In den afgeJ-oopen nacht maakj-i ten wij tijd ons p at r oelje - o n i m o eti n :r en tea zuidoopl.en van Kannerijk eenige gevangenen en borokkenden den yijand îalrijk® ■ verliezen. Het wederzijdsch© geschut was "Veii'dag bedrijvig in het vak van Bulieconrt. De vr'andelijke artillerie betoond© ee-n vej--hoogde werkzaamh©id ten zuidoosten vaa Yparen. Het Fransche legerbericht. PARUS, 20 Des. Oiïficieel : IMatig-éi werkzaamheden der wederzijdsehe artiU lerie over het gehea'e frnït, met uitzon-denng van d© streek van het bosoh vaa Cauriires, waar zij levendiger was. In Lotharingen is een kracbtîgë aanval der Duitschers, vooraf gtgaan. door e©m hevig© beschieting van de ITlransehe loop-graven benoord i ReUlon, voâkoni&n mis-lnkt. De Duitschers hebben talrijke doo. den op het terrein achtergelateir. In den!, boven-SIzas hefoben de Franschen een geduchten aanval, welken de Daitschers' op de Fransche st'irngen van GRicker-feld (Zuidwestenlijk van Altkirch) poogKj 1 den te ondermeanen, a fg es la,g en. Tijdens den dag van den 19en hebben Duitsche vliegluigen bommen in de streek van Ouinkerken emr Calais neergeworpen, waarbij 4 personen werden gedood en 10 gewond. Vij au delij ke Iiegerberichteii. ïau liet Westelijk front. Het Duiîsche legerbericht. BERLIJN, 20 Dec. H.N. Westelijk oorlogsfront kroonprins R u p r e c h t. De stad Dixmuiden was af en 50 e biootge-stefd aan levendig mijnvuur. Tusschen het Houthoulsterbosch en de Lye, even-als ten zuiderr van de Scarpe, werd de bedrijvigheid der artillerie s namidJags ©n 's avonds levendiger. Bij Lens hevi-g© gevechiten van mijnwerpers. Front Duitsch© k r 0 cwn p r i\as en hertog Albert. Aan bedde zijden van Ornes en op de Maasheuvels, zuidwesfelijk van Comibres, leefde het artilierievuur voor bij. gaajid op. Van bet Znidelyk front. Het Duitsche legerbericht.- BERI/IJN, 20 Dec' Of icieel. Aanval -ien, hea'haatdelijlc door de Italianea tegen dair Monte Asolone alsmede de in het W. en O. daaxbij aansluitende onlangs vermeesu r le stelline©n gedaan, zijn mis-luk t- 1 Her'haalde Italiaansch© tegenaanvalien tegen de veroverde Unies aan den Mon:© » Per.ica werlen ageslagerr.- Op den To-baarrug en aan d© Piave aan beida zijden van Montello levendig© aitiilerie-ge/echten. Tusschen d© Brenta en d? Piave wea-den se ert 11 December aan gevangen italiaîren: 270 ofîicieren en. 8150 man b'innengebracnt. Tan de îurnseie fronten- Het Turksche Legerbericht. EiONSTA^IINOPEL, 20 Do;. (Milli.)' 'Olfei cie l. A n d©ai reclite-v©u0ei mai e bedrij« vigbeid ©n in den ain.trçïc van El Tira vinà mg gesohutvaur. Dt.* Ei'igelsohen trachtt©a( bij beït aanibreken van den dag ©n la.or in| den 03h'ije..d den Turken ©ein hoogto t&nl NX), van Wetu Samwil ta anitrukken, doclS d© beida aanval ©1 we.den met zi.vare v©r< liezien vcor bai a'geweard. Roninuen, de or eea vij'indelijlk vliegtuig op Jéricho ge.<;ort;©n, hadden ni©., tt.' minstal uitwerking. Het ^ïeclit© wear 3©g|de de luciit< biedrijvigbaiid aaift^heel het iroiiit aan b'ainden. 'Op liet Kauka,su;>frofii' is tusschen d^ Tuikscte ©n de Rœsische tKoepein ©an pK-His.tilïtaind. geisloten.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes