Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

1239 0
13 september 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 13 September. Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier. Geraadpleegd op 29 juni 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/zg6g15v784/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

fltete 10 yfcimla Sefeifdje^uspk ®er Q9clgxîd&c Mûrier erfd&eint in ©rùfîel tâglidj nadjmittagâ, alfa 7mal in î)er <3SocJ)C. ©ratiâbeilagen: ©ienêtagâ uttb Sreitagâ «Qtelgtfcfier ®Uber»$urier"p ©onntagâ „®ie SMegêboft". (Sinfénbungen finb an Me ©djriftleitung, nid^t an eingelne 93erî5nlicf)!eiten su ric&ten Sur unberlangte Oltanuffripte toitb Icine ©etoâfic ûbernommen. 2)eufj<fyen Mûrier ©et 95esug erfolgt îmtdfj î>ic ^3of!anffaIten ober butdj unfere Qîer» triebêftetten. $3reiê monatlidj 3R. 2,20. QInseigen bte Qeile 50 93fg., ÇReflame QH. 1,50. 33an!ùer6inbung: ©eutfdje QSanî, SBtûjTel. Sele» gramm»QIbrejïe: ShmerseikÇSrûffel. 6t>red)ftunben ber ©airiftleitung: StacEjm. 5—6 aiîjr. ©efd^âftiSftette in SBrûffel, ©omet be ©tes ©tt. 1, ttumtuer 25 | Brfiffef, lîtonfag, 13. Sepfember 1915 13a^tgatig Cifolgtci^e 8ârapfe oraBjerneo.—SeinDIitfie Cinieu bel 3elroia«fa dur^bto^en.—7000 (Befangene fiaifeclidie KoedemiNg. SJcrîin, 12. ©efctemSer. 2)et Sûifet farad) bcttt Ëfjcf bcê ©eneralftabeê bc§ gelbljcereê, © c n e r a l b. ^altenljatjtt, fut bte Osrfotge ouf ben Slrtegêfdjau^latjctt beê Dftenë, bic in bct 3Bcîtgefd)td)tc unerreispar ftitnben, butd) ctne SSttcï^otÇfte ^abincttêorbet fcinc ainerïcnnuttg auê, unb ftcHtc iÇn à la suite b c § b i e r t c n ©atbesSlegimctttê ju gufj, bcffen $om= mûttbcut bct ©enerafftabScfjcf friifjcr gcit>efctt ift. Sut ©tabc bcê ©cneralê b. £fat£enf)ût)!t crfjtclten ben Dïbctt Pour le mérite ber Gfjef bel JÇctbeifcn&afjtttoefcttê ©tuerai © r o n e r unb ber Sijef bct StycrattonêabtdCtttta ®c«eïaï'«taior2:(*ï)}Jcit. icïiitfife 001 Sa (taosDttng des ©cojptfîen Hilolai. S t o tf ïj o I m, 12. ©ebtember. ©todjjolmâ „îtbrtngcn" mclbct auê -ftaparonba, itDer Sornca /arne bas ©eritdjt, bag ber ncuc SJiseïotttg beê Sîauïafuê, ®rof;= fttrft 31 i l o I a i Slifolaictoitfdj crtuoïbct tootbett fera foïï. 23on anberer ©eitc ift bas ©etùdjt btë jc^t nidjt be* ftâtigt tooïbett. ÏStr geben biefe 9Mbung ba'fier mit .SSorbeïjalt. ® t o d fj o I m, 12. SeptemBer. SDûê StttêMeiKen &er SBaîjttsiigc mit ben ëftccrcirf)ifd5=ungart= ftfjett unb bcuifdjctt Qnbaliben in Sîufjlmtb Iturb mit lt n r u !j e n, bie in 9i u f; l a tt b auêgebrocfjctt fein foîten, itt Xkibhtbîtng ge= ]&radjt. 2luc^ fur biefe 9Mbmtg fcljït borïdufia bie SSeftatigung; trie ernft aBet bic Sage in SRuManb ift, gebt auê naéfteBen» j&en 2)ra^tjnelbungen r^erbor: Scr âatnpf bes 3ati0mus mif bec nmzn 3eiî. g) ï a ~t) i u n g u n f e x e r 33 c r I i it e r <3 à) ri f t ï ei t it n g. 5p c t c t § i u r g, 12. ©epiember. 9Wit bct Çctattêgabc ber gèfterit mitgeteitten GrUarung bct tuffife^en iparlamentatif^en gortfdjritts^aïtei, tedcfjc itt ber 2>uma mit 315 ©timnten bte abfolute SOîe^s^eit im SRcic^ërat, cin 2>rittcl ber giilttgen «Stimmcn, umfafit, ift ber ,taml)f jtoif^en bent 5parlament unb ber Dîcgierung folvie mit bct âronc ouêgcrufen. 2>ic betben crften spunïte beâ Spro^ gtontmi — bte 23i(bmtg etner gecintgten Sîegieruttg ou§ ^ctfonlit^ïcitcn, bic ba§ Stertraucn be§ Sanbeê gentcfjen unb bte Êrlteuerung be§ ^pcrfonalê ber SBertoalhtttgen ber ^ro= binjen — ftcllcn bett 3a ï c " » t bic ® a'p, enttoeber bic gefamtc Sîegterungêgelualt bent ^ariameut gu itbcr= tragen ober geftii^t auf ben fogcnanitten f^toarjsn Slotf, itod) ju Sricgëjcitcn ben SamJ)f auf Seben unb Sob mit ber ffiolféfertrctung aitfjune^men. Scfjott brofjcit ber Dîcgierung na^efte^enbe flatter, mit ber tëntfeffeîung bct SBolièieibcn= fdjaftcn gegen bic parlamcntartfcfjcit Dîcboïutionare, aîfo mit spogromen, f^on prt mon, bafj ber frii^erc ïRinifter beâ gnnercn unfeligen SIttgcbenfcnê SDÎaïlaïoit» gcïjetme îlnier= rebungen mit ©orem4)£in fiitjrt. SWatt fragt ftc^: fflic ber gat ftc^ nid^t nur an bic ©l>i&e Sîrmcc fonbern audj an bte 6)>i^c bct edjt rufftfctjen ^ogromfcutc fteïïcn, ober aber — iuaê tocttig tttafjrfc^einlicf) ift — ben Sang nad) Kattoffa antreten, bct ctne ^aîaftrcbolution bicEctdjt unter Siiïolûi 5ii£o(aje= toitfc^ê Seitung nad) fic^ jie^en mufj? Saê ©cf^enft ber toci^cn SRcbolution ïommi tmmet tta^er. So))cttfjagctt, 12. September. Sîacfi etnet 5peterêburger SJîelbung ber „Scrïing§ïe Si» benbe" ï)at fid) ber ruffifdje SRinifterrat berfamntelt, urn gît tiem fortf^rittlidjen Slrbeitê^rogramm ber Smita ©tellitng gu ne^men. Qrt aïïernactjfter ^cit foïïen S3er^anblitngen gtoiftffen bem fflîinifterrat unb ber futyrenben DJÎelir^cit ber ®uma ftatt= finben. 2)îit 33eftimmt^eit toirb be^aufjtet, bajj bereitê eitte .©inigung itôer einige gïagen er^iett toorben fet, ba§ jcbod} bie D« ôentf^e antilidie 6etit|f. (2B2:S.) ©ro§eë§auj)t(iuarticr, 12. Se)3tcml&cr. Weftlifyev ânegsfajaupïa^. 5Iuf eincm grofjett 2cile bct gtont tege 2(rtiHcrietattg= £eit. ©rfolgrci^c ®{jrcngungcn in ber etjam^agnc unb itt ben Strgontten bcrurfadjtcn ftarïe SBeftfyabtgwngcn bet franjo= fifcÇen ©raben. gcinbti^c ^(teger toarfen geftern frii^ SBomben auf Dft= cnbe. ©djaben ift nic^t cwtftanbcn. sperfonen finb ttld)t bcr« ïe^t. SSaljrettb bct 3îa^t towrbcn bic 2>o<fê bon Sonbon rntb beten ttmgetumg mit fi^tborcm 'ïrfotgc betuorfen. Ocfffidjst: âriegsfc^aupîa^ §cctc§gru>}jebc§©cnetalfelbm<ïrf^ûll§ bon ^inbenburg. Sluf ber gront jtoifc^cn Siina unb aKcrecj (am Sïjemen) fiûBen bic $am$)fe an cinjelnen ©teHen citten grogeren Um« fattg angenommen. Ë3 finb erneut 1800 ©cfangettc gemadjt unb 5 ®iafd)mengetticf)vc erbeutet luorbett. 3>ftfcf)eu gc'jiovt) «nb bem Jtjcmen bauerten bte f>ari= niidtgctt Sâm^fc ben gan^en 2ag itbcr an; crft fjeutc frtt.^ gab ber geinb meiteren 3Bibcrftanb auf, er toirb bcrfotgt. §în ber ^etoianta finb bte fein&lic^en Stnien an meljrerett ©tetten burd)6rod)en. ®er ®egncr berfor 17 Dffijicre unb 1946 ©cfangene unb 7 9Kaf^inengeme^rc. Set rufftfdje Sertit bout 10. 9. ftridjt bon ©efedjten ber ïuffifdjen @arbe im 9îorben bon Sibeît, 42 Sm. iocftlid) bon Siïua&îtïg. ®eutfc^c Srub^en tuaren ^teran nidjt befetUgt; ïjmgcgen luurbc bte rufftfdje ©arbe geftern noïbiueftOd) bon SBÙîta feftgeftettt, angeariffest unb getoorfen. llcfecr ben in bentfelben ruffifdjen Sertit erma^nten Sieg bon 2 rufftfdjen ©olbaten tibee 6 beutfc^e en ber ,ScItoian!a=3>îiïnbung ift bct beutfdjen Çecrîëfeitung îcin Sériât âugegangen. §eerc§gru>(jVci,!:3©eiteraIfclbmarfé)all§ $ t i n 3 c n 2co^o£b bon SSaijern. Sn eugem ^ttfammentotrîcn mit bem recfjtcn fÇïugcï bct .Çceïeëgru^c be§ ©eneralfc(&înarfd)a83 bon .Çtnbenburg k'-urben h;e fetnbîttfjen ©teïïungen fitbtid) bon ?,cloa gcnom= men, andj Bct ^oêseîe ift bie ^eîtoianfa uÊcrfdjrittcn. SBetbcifeitâ ber ©trafic 56creî:a=$(îtuëî<s=$ofîote=S(omnt itt ber $ehtb getoorfen. ®ie .Çccreêgru^e m ad) te 2759 ©es fangene unb tta^m 11 3Jlafd}incngetoè^re. §ccteêgruj3^e beê ©cnernïfeïbmarfdjalts b. SWs a d e n f c n. îltsfcre Srtt^ett finb im Slngïtff bctberfeitâ bct SBaÇn nad) sptnff. ginige 23orftcïïungen fcmrben I)e«te na^t bttre^ UcbcrfaKe gettoœmen. Siiboffttrfjer ^negsfdjaupfa^. S)eutf(^c SBerbanbc ioicfen Jccitcrc 2tngriffc untet fdjîocrcn SScrînfteu be§ ©cgtterë ab. Dbcrftc .Çecrcêïcitung. ^orberuitgen inegen ettter burc^greifenben SReorgamfation ber Stcgterung aufred)t erïialten Itterben. ®te g'itfirung biefer 3iiid;tung ijabeit bte Sùgermeifter bon SRoêîau unb ^eterêburg. | Tîeuev Druct euf ben 3orctt. fionbon, 11. @e|3tember. Ser „®atû) 50îail" tnirb auê 5j3eterêbutg gentelbet: 3îacf) bem 2Becf)feI im Oberïommanbo me^ren ftc^ Je^t bte ©timmen, bie ben g> a r eu b r a n g en , aud) im 9Jlinifterium SCenbcs rungeit borpneï^men. S)er 5)3 e t e t ê b u r g e r © t a b t r a t naïjrn mit 84 gegeit 18 ©timmen eine a^nlicïje, aber fd)arfer geï)altene Stefolution inte bie SDloêfauer ait. ®r forbert baritt bie (2n 11 af f u n g aller, bie fiir bie gel^Ier mitberant= inortlic^ toaren, bte bie gegentoartige iï&Ie iîage l^erbeigefû^rt ^aben. (£r forbert barin bie @ r n e n n u ït g b o n 2ÏÏ i n i =» ft e r n, bie ba§ S3ertraueit beê Sanbeê beft|eu. SMdjf Jnrott(i(| Ken fekÈett? 2tuê ©euf, Ënbe Sluguft, toirb un§ folgenbeê geftf)«e£en: ^n granïreitî) ^at bie offentlidje 3Jîeinung ïeine Organe' meîjr. ®a§, iras Inir Ijier in ben geitungen beS Sanbeê bor--gefe^t beïommen, ïann uumogtid) atS ein treueê ©^iegeffiilfc ber l®unfrf;c, §offuuugen unb SSefiirc^tungen beê Sîolïeê an* gefeïjen toerbeit. ®ie yîegierung gefiattet nur noil) ben ©lait» ben au ftd) unb ait bic §eereêleituug. ®ie 3e"fur Segintt ber 9)Hnifterîrifiâ mit unerbittlidjer ©trenge bon Sag p Sag berfe^arft. luc^ engïifcEjc unb italienifcïic bùrfeu nid)t mcî^r jura SBertrieb augclaffen inerbeu. ®ie§ Sîerfaljren, ba§ SSoIï im Suuïelit ii&er fein unb beS Sanbeê @d)td)aï su laffen, îmm nnfurgemajî nid)i, alê giinftigeê 3ei-5 d)en fiir ben ©tanb ber Singe betradjtet luerben. "®a§ aïïges mcinc SDcifttrauen load)ft in bent gleidjett ©rabe, __ it)ic bie ©trenge ber Se^orben gunimmt. llnb ganj $part§ a^^t unb ftoljnt. 2(u§ ben uteiften Stugeit lieft raau bange gragett: „Sft unferm §eere ncueê lXttïjeil 3ugeftof,en?" — ,,§aben bie Siuffen etiua bte 2ibficf)t, eincn ©e^aratfrieben p fd^Iief^cn?" —• „2af$t un§ ©nglaub im ©M)?" Sic uuglaitbli^ften ©eruc^te burd;fd)toirren bic ©tabt unb iragen gu einer abermaligen Slblrîanberung ber bcgùterten Sîreife auê ber berangftigten, forgenfd)it)eren §au£>t|tabt bei. Sic 3"0C nai^ ^ettt ©û^eit unb in ber SRicIjtitng nad) ber ©cfjtoei^ finb ûbcrfùiïi, obtool)! bie fomnterIid)e ^Çcriengeit bent Gnbe entgegencilt. Sie gudtenbfte Ungcini^i)eit in SBcrbinbung mit ben mtgeftoljn* Itdicn fRcgierungêmaîjna^men ï)at in ber Sebolferung eiuen 3uftanb gcfdiaffcu, îoic id) iï)n fiter nur in bett furrî)tbaren Sagcn burd)Iebt Ijabe, bic bem 2(uêmarfd) ber Seutfdjen in ben Ie|tett Éugufttageit bcê borigen ^aï)rcê unb bent Stuêpg ber 3fîcgterung auê Sorbeatts borangegangen toarctt. Saê franjoftfdje SSoIf ift bon etner foldjen ^riegêmubig= ïeit befaïïen, bafj foiro^I ^oincaré ioie 3îibiani il)te Slmtë» mûbigleit nid)t mcïir gui ber^eimlid)cn ïonnen. ©ic iraren glûtfltd), teenn fie bie unertraglid) fdjtocr getoorbeite SBitrbe ber SScrantbJortlidjîeit auf too^Ifeilc Strt ioêlnerben ïonnten. Ste Snbuftric berfagt, bte (£ï)cntie berfagt unb bie Slrbciterfdjaft bérfagt. Sê Liegt nid^t fotooÇI an ben 5perfonen, fonbern an bett Singctt, auf beuen ftd) ctne 9îeubelcbung ber Siûftungê» inbuftric aufbauen foiï. Saê inbitftrieHc granîrcidj ^at ftdj ûberanftrengt, I>at fetne Sraftc berauëgabt unb mac^t je^t, too eê ftd) aufraffcn foll, ben Ëtnbrud eineê 3Jîanneê, ber abge« h)irtfd)aftet ïjat. 5îrieg§mitbc ioar baê 25oIï feI)on bor Scïannitoerbctt ber bofeu 2JieIbungcn auê SRttftlanb, mod)ten bie SBIdtter uod) fo oft unb fo laut baê ©egenteil beteuern. Stlê je^t aber bic .fiobêpofteh auê bem Dften ïamen, tourben Incite Sîreifc bcê SSoïteê bon eiiter gro^en ^riebenêfeïjnfuc^t ge» ^jacft. Eê fragt fid) aber, ob biefe î)inreicf)t, ura bent ctgent^ Iid)en ^riebenêfd)Iu§ bie SBegc ju cbnen. ^n btefera ^unît ïann ntatt jur ©tuube ïein juberlaffigcê_ Urtei'l abgeben. ^tt ber SIrbeitcrfrîjaft unb in bent SHcinbûrgertuin ï)at bct ^rtebenêgebanîc fefte SBurjeln gcfc^Iageit. Sie 2Boï)I^abcn» ben bagegen tooÏÏett bon i^rer §offnmtg uod) immer nic^t laffen, bafî irgettb ein Qsretgniê, ettoaê llnertoarteteê, ein SBunbet eintreten ïonnte, baê granïreidj retten Inùrbe. 2Benn bie fcinblidjett Sru^en fid) ju fc$r in Shtfjlanb feftbeij3cn, Jbcnn ber alte 23alïanbunb unter §inptreten 3îuntantenâ toieber aufleben tourbe, tbenn unê ber Surdjbrud) burd) bie ©t^toeij bon ©enf ï)cr im (ïtnberneîimctt ber ©djtoeijer gelangc, irenn Slmeriïa cingriffe, toenn bic englifdjen Sru^^ett auê ifjrec UnbclBeglid)îeit in Sîorbfranïreic^ ^eiauêgériffcn Inurbett, Jccttn in Seutfdjlanb bte 3ïeboIu» tion auêbrcid)e, bann ... $d) nur ïjauptfad)» lidjfteu „S2Bennê" angefit^rt, auf bie bte Sinïjdttger ber gortfe^ung beê ^riegeê it)rc Spiciite aufbauen. Sic Sîer» loirrung ber ©entiiter ïiat einen p fjo^en ©rab erreicfjt, alê bafj man auê bem ©efdjrei beê Sageê bie toaïjre ©timme beê SSoIïcê Ijerauêïjorett ïonnte. 9Jcan fteEc einem Strbeitet bte grage „SBie benïen ©ie ûber ben SBinterfelbjug?" unb man riëïiert cinc berbe Slbfertigung. ©ie mitrbe aud) bon etnent §auêbcfi^er pteit toerbeit. Ser $e|)utterte aber, ber nidjt auf ber àu|erften Sinïen fM?t, toirb bei biefer $rage berlegen ï)ûfteïn unb eine ïlare Slnttoort p umge|ett fitc^en. SSon ber 9Jlbgïid)ïeit beê jtoeiten 3BinterfeIbpgeê lieft man iboï)l nod) in ben geitungen, obtoo^l aud) biefe bal Ijcifle

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Brüssel van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes