Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

703 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 02 April. Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier. Geraadpleegd op 27 september 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2n4zg6h43z/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

(grfte gfnsgabe (A) •pceîg 10 ftfetmij Belgifcher Rurier f&eUfftttv Xa 8 et g tf dje Jînttet ctfdjcint tit Sciiffcl tëgtitf) (aud) -somitags) jlnetntal (hic ausgobcr A unS B ûufjcc SRtintas botmftfag). 2>tc Ctflc Sfusgabc ÇA), tn bcutîdjct Sdjtiit, «Wclnt jcbcr Itadjmfttag, Mrntieôciîagctt btcfcr Stuâgabc: SÎIttttoodjs „Sclgtîd)ei $tlbctsjttttict", gonutags „Xt< ,BrUg»t>oft". $ic gtocitc Suagabc (B), SJiotgctiouiigabc in latciuifdjci Sdjtifi, ctftficini ofinc Scilagen. Kinfcubungcn fttib nut an bic Sdjriftleiiiing, nitht an cinjcïnc $ecfoncn jtt ritfitcn. 3iit uuBctlangf cingcfanbtc 9îannifri(stc îauit ïetne ©ctoiil)t iibcrnommcn UKtbctt 2>ct Sejug lann btit$ bit Çoitanitaltcn obet butd; imîere Sctiticbsfttllcn ctfolgcit. SJcjagJ.l bteiii monatlicfj ausgabc A: M.2,20, HuSgabc B: 331. 1,80. Sctbc jufammta 9!. 3,75. Hujcigcn ' Wcibcit nut fiit bic bcibcn anisgabcn sufammcn angettommcn. Sc'!c 5° Sîcïlamc SB. 1,50. ïctegtamm»Slbrcf(c: StttietaeU=S3tnfïel. Santbctbinbiing: Ecutfdjc Sanl, Stiiîfcl. etitrd)» îtunbcn bct Sdjtjftlcitung: 11—12 nnb 5—6. Pkftfiaftsîtcttc Stûjfel: Sornct bc ®te$»3tta&c 1. ' Setltnct 3cf)nftteit. u. «cfdjaftsftcfle: Sctlin SW 48, 2BiIÏ)Clmftr. 8. gctnfrr. SîaUcnb. 138-145 Ttummer 92 Erûffel, Scmntag, z. Ulpxxi 191& 2. 3af)rgemg Spannung zriufchen England und Rolland. Die BieDetlaniie auf ôet $nf. , Slufirtcrîfantcn Seo&acfjtent ift eS uidjt cttigattgcn, bag ^oïïattb tu ber ïe&fett Qcit barauf bebadjt toar, nodj genauer auf fetue miïitàrifdje Sereitfcfjaft r,u adjteu, aïs bisljeï. Zxof* bent ïountc bic tit ber borigen SluSgabe iititgeteilte iinb itt biefetrt 23Iat£ utttcr îageSdjrontï toiebcrïjoltc SMbung iïber bic auftcrgetobï)nïid)ctt Àïonferenjen tnt §aag unb bie gurûck jieïjimg bc» LtrlaubS fur bas uieberlanbifd)e «§eer ùber= xafcfjeiT. 2)icfc SBorgaitgc finbcn jefct i|rc (Srfiarmtg iit foï= ocvtbcr 2)raï;tiitcïbung: Sctliit, 1. SIpriL 2)oë „î8erîtncr lagcbiatt" melbet auê bem .Ça a g: Sic ©ntcntcmodjtc ijabcn an bic Ijoltanbifdjc 9i c g t c= r u n g bic Slufforberung gcridjtct, bic 6 r c n j e g c g c n Xcutfdjlattb fur icbcit SBarcnbcrtcIjr 3 u fp c r r en. $ic Slufforbcrung ïjat mtgcfili^ bcn 6!jata£tcr c i it c 8 U111 nt a t u m s. Gs ift anjuncfjmen, baf, bicfct 3(ftrttt b« Gntcnic in ^aris in bcr gcnteinfamcit Sionfctcns bcfdjloffc» tourbe. 2Jn bcr Sorfc itt SRottcrbant uttb Hmftcrbont ^crrft^tc geftern paniïortigc 2luf = reguttg. 2)icfc Slufrcgmtg tourbe baburd) gefteigeri, baê mc^rfsï# 35cïî?ïctfjiiitncu jtoift^cn bcn Icitcnbcu spcrfonlidjïciien bcr SJtiliiiir» tmb 5JJarinc=23erloflItiîng ftattfnnbcn. ®ctiidji= tocifc tocrlautct, baû jcbcr ntilitârif$c Uilaub autgclja6cn fcf. Œlcirijseitig gcïjcn ©crii^tc iiber onbcrc militarif^e 3Jiogtta^= ntctt um. ©§ ift crïlàïltcf), ba|5 ctit berarttgeu Ccingriff itt ï)DlIait= btfdjc iRcciitc, bcr bett btsljcrigen cnglifct)cn iBôffcrrcdjts-BriicEjen bcit Sfleutralcit gcgcnùbcr eBettéiirttg ait bic ©cite tritt, in bcnt benadjimrten ncutraleit 2anbc gro^c (Srregung ^crburrufen uttb ©eriicfjte entfte^en laffen mu|te, bic ùbci; bas unbcrfdjàmtc ^lufinnen (rnglaubs nod) incit ïituauêgc^cu. 28it finb in bcr &agc, biefc ©etùcbtc ju jcrftrcucit unb bie= fenigcit gu 6ci'uf)igctt, bic bteïïeidjt glaubeit inocfjtcn, bic 9îtc= bcrlânbifc^c Sîcgicrung fei gcfoitnen, fief) berartige unmotiuierte (singttffc in iljrc neutraïen iRccfjte gefaUctt ju ïaffen. £ele= gra^tfj) lt)irb uns gemelbet: grattffurl o, SOi,, 1. ïiprïï. fâigencr ®r-oï)t6eii^t beâ SScIgtfrfiett "®uricr§. c e ii dj t c, tesmcct) (f n gl <t h b toegeit ctttcê SBosntûïf^cs b u ï dj ^onfijtbtft^cê fôc&tci f o u b i c r £ fyjbc, tocrbeit i tn § a a g on tooïjiatttcïrit^ktcr JRcgîcruugcftcîfc a ts untoaljt b c j c i cf) îî c t. 3iuë Bcftcc Cucûc pit bct bottige iloïrcfpanbsiti bcr „gtûît{= farter 3e'*UÎISî"» bo.fj bas Ij o 11 a n b t f c 3PI t tt i ft c = tttrm int -f>inblic£ auf bic cllgcmcinc àticgsiagc noct) Ëmt)fang bcocfjtcnslticrict 3iod)rid)tcn iiber bic 93Jbgfid){cit ctttec Sûttbuttg an bcr ^ottanbifc^cn Siifis f i t c r s ^îlit^tct gcfiiïjli ^abe, bic SBcrcitf^aft bcr IjoHanbifdjcn 2(rtncc ouf bcn Ijoc^ftutogliâîftsn Stanb pt bringen. 91I(eS beutet barauf fjiit, bafj bic t) o l ( a u b i f d) c 3îcgtcrujtg fcft ctttft^ïoffctt tfi, jebent ®cr= fudj bcr ^ollanbifc^cjt 3îcuiraïitatêbcr = ïc^uttg mit oïIcm3î«^br«d cttigegcttjus i r e t e tt. $ie beutf^^ottiinbifc^en SBejidjuttgen finb bur^= auâ normal uttb gebeu ïetneu Sinïafe jus SBeaitruïjigung. zb. Scrliit, 1. SIpriL CPrib.^elegr.) 2)eit 2llarmnac£)rtrf)teu auâ §oIïaub begeguet ntau in f)tcjtgcu btplomafifdjcn fîrcifeit borlâufig mit groj^er SRu'^c, umfoincf)r aïs boit §of(anb fcfbft bic crftcu aufrcgcnbcit SRel bungen bemeutiert ioorbcu finb. SXnf bcr ï) t e f i g e n it t e b c r I a n b t f dj e u (yefanbtfcljaft finb bi§ in bie Ijeufigen 3?ormittagSftuuben îjincin ïcinerlei 9c a d) r i d)-t e u cingetroffen, bie eiitc befonbere Slufrcgung rctf)tfertigen toûrben unb bcr © c f a n b i e in S3erliu fcttft fiel;t f c i u e u @runb su irgenbineldjér Xlnruïie. 9iad) alleu itt SBeriin eingetroffenen gubetlaffigen S^adjridjien fc^eirtt es fic^ nur um uutergeorbuete M a § r e g e I n m i ï 11 ci r i f rfj e r É11 ju ^anbeln, bie bon ber Ijolïanbifdjen Sî e = gierung gux ©icf)erung il;rer Sîeutralitat unb ber beredfjtigten ïjoiïanbifdjeit ^ntereffen geiroffen tcor» beu fhtb. SarauS ergibt fid) aud), bafj gu eitter Unruïjc in Seutf^ïcinb iebcnfaïïs fcinc uurnittclbarc ^eranlaffung bot= lieoL ~ "" ï Sec beutf^c amttic^e BcricbL WTB. fôro^cs .Çau^tqucsrticr, 1. 2Ipriï. X0cftnd)ct âdegsfdjaupla^. S3ci St. eiot tourben cnglifcfjc .Çaubgranatcnangriffc abgctoicfcn. Sebîjaftc 3Jlinen!antpfc fpicltcn fidj jtoif^en bem Slattaî bon Sa 23 a f f é c unb 9Î e u to 111 e ab. 3iorbtoeftïi^ bon 5R o ^ c cnttoicfeltc bic franjofift^c Str= tilfcric fsljt rege 2'dtigfcit. Sir ttff^mcn bic fcinblic^cn ©tel® lungcn en bcr 2( i s n c = gront unter toirîfamcs gcaer. S» bcn Sitgottuen unb tm SWaaëgeBtet fanben Çeftigc Slrtittcricfam^fc ftatt. ttnfcre Sam^ffficgcr ft^offeu btet ftaujcfift^c glugjcugc ab, je cin§ bei Saon unb bei SKogcbiHc (tn ber SBoëbre) an unfercn Sinien, je cinê bei 23iHc=fur=$ois, norbioefili^ bon ÏRcimê unb fiibti^i bon Concourt, bidjt ^inter ber feinbîi^en gront. 2)er fran^ofif^c gfuabta^ 9î o m a , toeftlidj bon 9îeintS, tourbe cmsgiebig mit 23 o m b c n b c = legt. Ocfffi^er ^riegsïdjaupla^. Seine befottbercn CSreigitiffe. Çiernac^ fc^eini es,, atô ob fi^bcrruffif^cStnfturmîunac^fterfc^b^ft Çat, bcr mit 30 2)ibifioncn, gteic^ iiber 500 000 9Jîantt, unb einen fiir oftlidje SSsrfjaltniffc crftaunlidjen Sinftoanb an SOîunition in ber ^ctt bom 18. bis 28. SDlarj gegen bie ausgebeljnten 3ib= fdjnitte bcr ficercsgruppc beS ©encrûIfelbmarf^aU b. Sinbcn= bnrg borgetrieben toorben ift. Gr Ijat banï ber tapfcren ja^cn SîuSbauer unfercr ïrupbcn ïeinerlei (S r f o I g erjiclt. Seller gro^e wit bcn Sîngriffcn angeftrebt toerben foUtc, gcljt auë folgenbcnt 33 e f e ^ t beê ruffifdjcn © e tt e r a t ft a b S d) c f ê, bc§ îiij^ftlommanbieren= bett bcr Irmcc an bcr 3B c ft front bom 4. (17.) SRatîSlr. 537 Ijcrbor: 2ru^en bcr ®eftfront! ^^r l^abt bor eittern l^alben ^af)r, ftorï gefrîjtoadjt, mit etner geringen Sïnja^t bon ©c= toe^ren unb '^atroncn bcn Sormarfd) bes geinbes aufgc= fjatten unb, narfjbcm toir iÊjn im Sejirî bcs SurdjbrucfjeS bei SUoIabqno aufge^altcu ^aben, 6ure je^igen Steffungcn cingenommcn. ©einc SOJajeftat unb bic .Çcimat ertoarten boit (Sud) jctjt cinc neuc §elbentat: Die SSertrcibung bcs ^■einbes auS beu Qjrcnjeu beS Sicicfjes; SBcnn toir utorgen att biefe ^olje Sttfgabe ^erantreten, fo bin ici), im ©îauben an Gurcn Sîut uttb Gutc tiefe Csrgebcn^eit an bcn farcit uttb itt gare Ijcigc Sicbc jur -feirnat babon iVfccï^ugt, bag fêurc fjeilige ^ftid)t gco?n bcn ,Raren unb bic -ficimat crfiittcK toerbet ustb Sure unter bem ^odj bcs JÇcinbeS fcuf= jenben SBrubcr befreien toerbet. ®ott fjclfo. uni bei unfercr ï)ciligcn $ac^c. ©eneraUStbjutant gej. (2 b c t i." greiiic^ ift es fiir jeben .Kcnner ber Scsïjâîtniffc erftautt= lit^, bag ein fefdjes Unternc^men gu eitter SafjrcS^eit begons nen tourbe, in ber feiner Sur^fii^rung bon cincm ïage gum anberett burdj bie Sdjncef^meîac Sdjtoierigfeiten crtoac^fcn foniîtcn. Sic 2'8af;î beë ^citpmtficë ift ba^er toc!;! toeniger bcnt freien SSiCCcu bcr ruffifdjen gufjruitg aïs bem 3!l)anfi burdj einen notîcibenben Scrbiiitfccteit jUjttf^rciBen. SBettn uuttme^r bic gegentoiirtigc GinftcKung ber 2in= griffe bon amtlitfier ruffifcfjcr Sicile IcbigRcfî mit bem SSJitte-ïungëumî^Iag cïïïart toirb, fo ift bas fidjerlidj nur bic Ijalbe 2Baf;rî)eit. sjlinbeftcnê ebenfo toic bcr aufgetoeidjte 23obcn finb bie SBerluftc an bcn fdjiaercit Jliitffdjlûgen beteiligt. Sic toerben na<^ borficf|tiger Sdjafcung auf tn i n b c ft e tt s 140 000 Sîann bcrccijnct. 9îicgtigcr tourbe bic fcittbltdjc Çecrcêleitung bafjcr fagen, bafj bic „grofjc" Dffenfibe bisfjcr nidjt nur im Sitmpf, foitbcrn im Surnpf unb 23lu£ erîtiefte. Ba(tasi'âdegsfd)aup{a^. 3iid)tS 9JeucS. Obcrftc §ccïcêleituttg. ——«en— ii il ji i —e—bhpwiirni»!wiïw.i?i ir j i» wtwmrtég—i—mw—■bb——m Dis ï)oKcmblfd)en Borleijrangeru zv. Çttag, 1. SXprit. (^rib.=2eïegr.) Xct ûujserorbettilidjc SKraifkrrat fat geftern bon 4 llfjr biê 6'A ll^r gebauert. § c u t c toirb bic <& n t f d) c i b tt it g gctroffcn, ob bic Sammer in gcrjcimcv Sienne jufflntmentpius msn toirb. > zv. Slmfterbam, 1. SIprit (jprib.=£eïcgr.) S)er Àïommaitbant bon 2lmfterbaut ^at alïc gïug* 3 e u g c ber ^abrif £rompenburg reguiriert. Slmfterbam, 1. Slpriï. Sas „■§ a u b c IS b I a 11"- melbet: & ii t c r it> a g c n, bie feit 1. 2(uguft 1914 pr Sîerfiigung ber 93liIitàrbeï)brbeH geftdlt toerben mu|ten, aber feitbent borùbergc^enbfreigcgcben toaren, tourbett geftern bon bett 33el)6ibett requiriert. SBagen, bie geftern itad) 6 Uf)t abcnbS jur SIbreifc fertio toaren, burften ttoef) befijrbcrt toerben, bie anberett touvbe| toieber auSgelaben. zv. Stotterbam, 1. SipriL (5{5rib.=2;elcgt.) SaS ^oïïanbifc^e Sor re f p o tt b e n 3 SBitrcau melbet: >\nt §inbIicE auf bie bon berfdjtebciten ©citeu gc= aufierteit Sermutungen, ba§ bic îlîa^naljnten betreffenb bic 9JiiIitarurIauber im gufattunen^attg ftï^ett mit bcr fjrage ber 33ernid)tung ber ïjoiïanbifdjcn Sdjifje in bcr 9îorb= fee, ïonnett toir auf ©runb autentifdjer 9îad)rid)teit mitteilen, ba§ 5toifd)ctt beiben ©adjen nitfit ber gcringfte ^ufantmcit^ ïjattg bejte^t. SCmftcrbam, 1. ^pvil^», ®a§ ,,§ a tt b c ï ê b ï a b" melbet auâ bcnt §aag, ©eftern frii^ I)ût aud) ber 35orfi|enbc ber ^toeiten iïammer, ©oentan 23orgfiu§, eine llnterrebung mit bent 93îinifici^ prafibentett Eort ban ber Sinben gefjabt. lîeber bie gc = | e i itt e ©i^uitg ber SI a nt tit e r toar geftern ttadjmiilag nod) ïeitte {£ittfd)etbung gefaHett. 9îad)bent borgeftent ttad)-mittag ber getoô^nïidje ÎDJinifterrat ftattgefunbeu ljattc, tourbe geftern nadjmittag eiit aufjerorbeutlidjer ÏOc i it t 3 ft errât abgeïjalteu. 2)ie ^urutfjietjung bcr llrlaube bï? beutet nid)t, bag biefenigen $erfotten, bie mit Hrlaitb itad) §aufc gefdjidt tottrbeit, iit tfjrc ©arnifoit juriidfe^reu mùffert. 33on plo^Iic^er SB i e b cr e i tt bc r u f ung i ft a I f 0 i tt b i c f e itt §lugettblid ! c i tt c 31 c b e. Sluct) auf bie nad) §aufe beurlaubteit £anbtoel)rntaitner trifft bici Sfttorbnuitg ber SJîilitarbeprbe nid)t p. ©ic beftimmt lebig J lid), bafe bie Krlaubc, bie bereitS erfeiït tourbett, aber nod) nidjt angetreteit toaren, toieber riicÊgangig gcntad)t unb bafj borlâufig aud) ïeiite 33eurlaubuitgen ftattfinben toerben. 2)er § a a g e r Sorrcfponbent beS „§aitbc I Sj b I a b" fagt in entent toeitereu âtrliïel, ba& tuait n i d) t ne^men b ii r f c, bag bic ^eutigeu Grcigniffc mit ocr /(Xu6aitiia" ettoaS ju fuit ïjabett unb bafe mait ebenfotocttig ait c i u c p 15 ^ I i c © p a tt n u n g 5 to i f d) c tt\ b c tt 3H e b e r i a tt b e tt unb e i tt e r 0 b c r m e ï) r e r c u1 ôvc r ïriegfiiljrettbcit 2)c a d) t c benïen biirfc, fmtbcnt n à t ait cine ganj aflgentetnc SSeraitberung ber ^riegsiage iufofcrl", aïs biefe jci^t 9JîogIid)ïeiten ent£)alte, bic cS fiir §oIIanK r a 11 i d) crfd)eitten ïaffen, ttod) mc^r alS bisser auf ber §ut j« fei n. 2)er 3uîtait^ tfi fiiï Sottanb crufter aetoorbeit, braudit aber ïeine Ùnrul)c ju ertoeden, unb c§ befteljt Icinc Urfndjc, ciue unmittcïbar bro^enbe ©cfa^r oï§ fe^r tuaf)rfcf)cinïic^ anjuneïjiitcit. 2)er ,;ïrc a a § b o b e" fdireibt aljnïidj toie bie „9cieutoc Eouraitt", bafr bie getroffetteit iDîagregeltt mit ber Soitfereit; bcr Slïliiertcit iit ^ufantitteitîiaitg gît bringen feieit. Sic „2ijb" fd)reibt: (£ê ift ju I)offett, bap citte anttlid)c Ër-ïlarmtg ber llnruïje, bic burd) bie ïjeutigen SOÎa^regeltt ï)er= borgerufeu tourbe, balb eiu ©ttbe bereitet toerbe. ^cbettfaïïS toare eS P 0 r e i I i g unb totirbe 21ttla§ jtt ttuljlofer 3Iuf= reguitg gebeit, bie 3?erfitgung ber SRegieruitg fo auSpIegetu alê ob aud) Çoïïanb im 33egrtff'e ftanbe, iS ben europaife^en ^onfliït bcrtoidelt 5 ul toerben. @0 Jnctt bie beutc bis tn bie SfacljmittagêftuitbcH eittgelaufenen Siipcfcbeit. 2Btr baben banatf) toebet in Setttfc^Ianb ttod) in .'Seigictt irgcnbtoeïtbeit Slnla^ jur llitrube, toenit toir auib bic tocitere Gntirtiîelitng biefer SIngelcgenbeit aitfntcrïfam int Singe ôeïjûlten tniijfen. Sjffett&ar ift biefeS SSorgebcn GitglartbS gcguj .Ç>oHaitb einc îïrntbt bcr ^arifer .ftonferena, itad) bcr fo cmpJafW bie (Sinbeitlid)!eit ber ^rtegfitbruitg bcr Snteittc bcrïiinbct tourbe. Gngïaitb îonttte an ber biëbertqen §ront bcnt fransofifdjcttSîuitbcs* genoffett ïeiite Çilfe bieten. é§ ntufete aber îta^ bcr ^ottferens na<b an|en toenigftenâ ben gnteit SSillen aciacit, irgeitb cttoûS jn untemebmen. 2)a auf bent ©ebiet ber 23affen leht (Srfolg ju ertoarten toar, fo berfu^t ei ©nglanb nun inteber mit ehtem Sorgcben gegen eiu neuttaleS £anû: GS iibexfie^t babei, bafe cê, bamit fein Sdjulblanto bor ber 2J5eït nur toieber ftfjtoerer bclafieti 2Iu§ ben 3îac6ric^t«t bcr le^ten SBo^'cit toar fc&on eine toad^fenbe' Gr6ittcruitg ber Sîeuiralen gegett éngïanb gn erïettneu. Slutb beûte ïonnen toir toeiter uniten toieber berartige Sttclbungcit budjcit. 2)aS 2tntaftcn ber b"ïïanbifd)cn 9îcutralitat ift nur gc= eignet, ber pne^menbett 'OtiMtiinmttitg acocn Gflalgttl iteue 55<îft ï mita sitsufithrcit.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Brüssel van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes