Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

175 0
12 januari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 12 Januari. Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier. Geraadpleegd op 30 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/901zc7sv1c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Belgifcher Rurier ; £3rufm^ 2!li » tlllet e»W«tBt ht Stâlfel tâ«ti<$ (arnft eonulag») îtteiœal an»«t SHaatag Mtnilta» 2)1» « » fl « H a 4 a a 6 « (A) trivial ieSen KaijOTiHn.i Sie 3 m « i < < S n i s a b e (3) ufdieiiM nota»» (Si b I«b ba BfleB fins sa» a« bie edirifH«ttt»nfl. *ld)t an «iajelit» SJttîoBe» ;■ ci<S)t» ÎÇHt Bnotrlangl «ingtfatiSt» 4Kaauf(ri»te lanii teiiif «;Oa!j! a&trnouimjtt tottïta. ® B ' «<SB « B »e» ' tâaHrf) bob 11—12 unô 5—6. ©eldjiiftstteflt Srafltl, Sont et 6e ®r«j.6tta(je 1. 3,a$e0&etfuti$ Set S?«î«to fa»» ôutds bie Çoftanftattea obtr aafm 8etrltb«!t«Utn ctfotgen. S«j*êS»t«iS barri) bt« VoR monatlid) fût btibj Saêfiabta SRI 8.75. Kn)tigcn: t> jtftieUeii» 8«ite. l'mm «td) 30 ïl» flelt» Snjugen, SBatt 20 SîitfiWori 30 C^iffccgcbâ^r uitb $ott* 50 ÇS'.; SlettaiactciU i'ii. 2.50; î&eater, flaf!e?S u[m„ (Sa'tcÇjc 3!«!!ame, monatlid) 75 S! t. Selsjtemœ. Kbttffc:Suticricii îîriiiltl.Sanlbctbtnbnnft:Sentit •San!.Sriiîfel. $oili«i>«MlontoS?rûfî«ïSir.6 4. — ftumme? 21 Briffet, Sotmabenb, 12. 3anuar 1918 ____ u—um^WM»m*Mj»<M«»crjwgzHcrv -,-n - n n iririn ii i iiihiiii mifif !■!■■■ ii ■iiii !■■■■■ ■ >■■■■ ■ »im»i«ihi«ibiihii—i mi 2..2lusg. (B). — pteis 10 Vf. Die Bedjii»&!tmfleJî in die 2eiT«afime bot Hfrflittc. — îrofeKê Slttitoort <mf Me bcttifdjett anb oftemitfjtitfctragartfdiïn (Mîarttngen. WTB. 23ccff SUotoff, 10. $an. (®d)ïn& bet SMbung in Sflr. 20). Srotsfi gab l)terauf fotgenbe ©rïldrung ab: $n tamniS ber burdj bie rtfraittïfcïje délégation berôffent» lidnen 9îole bes ©eneralfefretariatS ber uîrainifdjen SSoIfërcjsubliî erflfirt bie ruffifdje délégation ibrerfeitS, bafj fie in bolligem ©in» bernebnten mit ber grunbfaÇlidjen ânerlennung bel ©elbftSeftim» mungSrecbteS jeber dation bis jur bollen SoStrenmtng ! e i n £ t n b e r n i S fiir bie £ e i 1 n a b m e ber nfrainifcfjen délégation an ben griebenloerfjanblungen finbet. Uebet bie 93ebeutung ber ©rïlatung entftanb eitte I â n => g e r e d i § ! u f f i o tt, bie fdiïteftïidj in bie ^rage jujammert» gefaf,t tourbe, ob bie ufraintfdte délégation eine llnterabteU Iung ber ruffijeften délégation barftelïe ober ob fie in bi})Io« matifdjer Se'.ie^ung aï§ bie 9?ertretung ein.eê feïbftanbtgen StaateS ju Belianbein fet. Sie ?Çrag€ tnurbe bon Sro^ïi fcafjin b^anttoortet, bafe er fie al§ erlebigt Setrac^te, ba bie u ! r a i <= nifdje délégation al§ feïbftcinbige SSertre-tung ftier anfgetreten unb ba biefe SSertretung bon feiner délégation anerïannt toorben fei. det 9?orft^enbc ber u!rain;fdien délégation banïte ïjicr* auf bem tuffifd&en S?ertreter fur biefe SteïïungnaTjme unb fur bie 2Irt, mit ber biefe aitfgenommett toorben fei. ©r na^ime an, ba§ baburd) bie felïiftânbige Steïïung, bie feine 2ïborb=> nung bei ben ^riebenêberbanbîungen ein^unebmen ^atte, beftinmtt fet, ba^ nâmlitïi bie ufrainifebe nnb bie ritfftfcfie 2tb= orbnung ^toet getrennte febftânbige dekgationen berfelben ^artei bilbeten. Sîacfybent @taaf§feîretâr b. Sî fi ^ ï m a n n mit H«ftim< ntung bet S?erfammïitng erïlârt batte, bafi biefe brâïiminare ^rag'e borfjer jtoifeben ben deïegationen bet 5?erbitnbefen beraten miirb?, nnb ibre erfte ©rôrterung bem 9?Tenum bor» bebalten bleibe, ergriff bet erfte delegiertè ber ruffifd;en dele» gation $ t o tj î t S>a§ SBort. ©t erllarte einleitenb, er balte e? fiir nottoenbig, borerft ein SJJifioeTftânbniê ju 6e|eitigen, ba§ fidj in bie $$erbanblunge« etn» gef^licben bnbe. die Tuffifdje délégation ftelle feft, bai ba§ offijielle, in bert bcutfdjen Seititngen berofrentlidEite ^rotofoll ber Siëung nom 27. desember 1917 in bent ZtU, in bem bie 5Rebe be§ 35orfi^enben ber ruffift^en délégation entbalten ift,ri<btigit)iebergegeben fei. gikë erfte beftâtigen mir, bafe ioir in botlem ©inberftânbnis mit bem borner» gefaftten Seîtfjfufe bie griebnn§t>erbanblungen meitcrfitbren tool» Itn, ganj abgcfeben babon, ob fid& bie 5D?âdjte ber Entente an» fd^li<|en ober nidjt. ©ir nebmen bie ©rFIfirung ber délégation be« ^ierbunbeê jur iîenntniS, ba§ bie ©runblagen eine§ afl« genteinen i&rcT deflaration bom 25. dejember formuliert tourben, je^t binfafftg toerben, ba bie SSnber ber {entente fidj mâbrcnb ber sebntâgigen grift ben fÇrieben§berbanb« Inngen nid^t angefc^Ioffen bnben. SBir unfererfeitê balten an ben bon uns fcroïlamierten ©runbfâfcen eineê bemoîratifc^en griebenê fcft- fBa§ benrnffif^enSSorf^IagaufSeTlegungber ioeiteTen SBerbanblungen auf neutTate? ©ebiet anbelangt, fo fei biefer auf ben 9Bunfd& Burûdsufitbren, fur beibe ©eiten gleicb gûnftige 53erbâ(tniffe ÇcrguftcIIen. die ôffentfid&e Wîeinung Sinftlanbs nebme ûbrtgenê baran Stnfto^, ba§ bie ruffifc&e dele« gation bie 33erbanbtungen in etner bon ben beutîdjen ïntbbeu ïeîe^ten f^eftung fûbre, jumaî, ba e§ fid) bier um ba? ©djtdfal beiber SSolfer batibele. die -tecbnii^en ©cbtDierigfeiten, bie ba§ ®erlegen ber 5SerbnnbIungen auf neutra(c§ ©ebiet mit fi(b bringe. fônne bie rufftfdfje délégation ebenfo toenig gelten laffen, toie. bie 3«t<bt bor ben SJÎatfienf^aften ber Entente, toogegen fi^ 8îu§!anb fef&ft ju ftbû^en toiffe. Unter Sinioetâ auf bie bon ber majrtmaltftif^ett 5Regte=> ttntg biêfjer ïonfequent berfolgte ^riebenêpolitiï nnb i^rc unabÇSngigîett bemerïte Srofcït tneiter: Er babe abforut feine ©rflnbe, anjunebmen, ba^ bie diplo» ntotic ber Entente auf neutrakm SBoben gegen ben grieben mit gra&etem Erfofge opcriereit fonue al§ in SpeterSbnrg. ©egeniiber ber bon bem SBorfifeenben ber ôfterreidjtî^ningariitfjen délégation orSgefbrocbenen S&efurdbtung, bie Kegiexungen Enalanbë unb ^ranîreidjl fônnten bor, toie binter ben .Sitlificn berfittben, ba? Suflatibefommen be§ 5U berbinbern, balte er fiir nôttg, §u er!!âren, ba^ bie m a ï i m a Ii ft i fdj e $ o I i t i f o b n e St u • Hffenauëïomme, ba biefe laffen ber alten dibîomatie bureb bas rufiifdbe 5?oIf gufammCT mit bielen anberen dingeu irn fieg-reidben 3îitfftanbe bom 25. Oftober aBgcfcÇ-afft toorben feien. ©etin «tfo ncib Sfnfidjt ber ruffi'<ben délégation tecbniicbe unb bolitifebe Knftânbe ba§ gdficîiaï bcê ^riebenâ nid>t unbebingt an 33reft« fiitomfl al§ 3Ser[>an!blung§ort îniibfen, fo bermôge bie ruffifdbe délégation niebt an ben anberen bom JReicTjêfaiijkr ertoobnten.2lr.gu. «senten boriibetjugctjen. _ ©emeint fet iener Seil ber SHebe be§ ©rafen fiertling, in bet biefer aufier nuf bas gute 5Red)t unb bas Iotjale ©etoiffen aud^ «uf bie TOaijtfteîIung deutidjfanbs bermi-efett babe. die r u f • fifdje délégation bobe toeber bie SDÎadjt, nod) bie Hbfidbt, ju beftreiten, bafe ibr Sanb burib bie ^Solitil bet biê_ bor furjern berrî^enben Piaffe geffbtoâdbt fei, aber bieSESeliftcIIung be§S<inbe§ roerbe ni(f)t nitr bitrd) ben aitgenbîicffid^ait Stanb feiner ted>rtifd)en Stbbarate beftimmt, fon^ern aittb burtb ibnt irmetoobnenbe ÎKôglidifeitcn, toie }a aucb bie 2Birtf^aft§« Irâfte deutfcblanbê ni^t nur natb bem bcittigen Stanbe feiner SerbflegungSmittel beurteilt toerben bûrfen. Ebcnfo toie bie bit fliofee Siebolution beS J.6. unb bie gio^e SReooIution beê Der deulsclie Âbendbericbt. WTB. Berlin, 11. Jan. abends. (Amtlich). Voa den Krlega-schauplâtzen nichts N'eues. 18. 9flbrbuubert§ gcfdjaffencn irâfte be§ beutfcben unb franjô^ îdjen S3oîfe§ gum Seben getoedt tourben, fo feien burd) bie grofje Kebolution in SRuèfattb bic fc^affenben ftrfifte bei ruffifeben SBoIEeS gemedt unb entfaîtet tsorben. 2t6er bie ruffifcEje Sîegierung babe an bie _Spi$e ibre§ 5Brogramm§ ba§ SBort „ i e e n" gefebrieben. die boben Sbutpftbien, bie ba8 ruffifd>c SSoIf bem S?ô(Eem ber SJerbiinbeten entgegenbringe, beftarîe eS in bent 33unidf)e, ben f d) I e u n i g ft e n g r i e b e n, ber auf ber Sîerftcmbigung ber 33olîcr gegïûnbet feirt toerbe, ju erreidfien. Um ben 9JJad)ten be§ 53ievbunbe§ ben Sortoaub beê 2tbbru^§ ber griebeusuerbanblungeu au§ tecbnif<ben ©runben ju entsieben, nebme bie r u f f i f dj e délégation bie fvorberung an, in S. r e ft « S i t o to f f ju bietben. ©ie bleibe in Sreft-Sttotoff, um ïeirte SKôjIidjEeit in bem îîambf um ben grieben un» benuijt ju laffen. gnèem bie rufîifdie délégation auf ibren SSor-M)Iag toogen ber SSerlegung ber ©erbaublungen auf neutralen SBi>ben ber;id)tet, beantrage fie jur gortfe^ung ber Skr^anblungeit ubersugeben. ?Xuf S5orftf)ïag be§ SSorft^enben tourbe fobann befd)Ioffen, am Sîadjmtttag gtoife^en ben deîegationen deutfd)Ianb§ unb Ceftevreid)§41ngarn§ einerfeitâ unb 91u|ïanbâ anbererfeitâ eine interne 33eratung abju^aîten. 5«r preu^îfcfjen ÎBafîtreform. WTB. 5BerIin, 11. San. der 5fu§f(bu6 fur bie Iffiablreform trat faute im 2!bgeorbnetenbaufe jufammen. Waâ) einteitenbe^ ^uêfûbrungen be« SPeridnerftattetS tabelte ein ^onferba.tiber, ba.| bie Sîorfagen nfdit burdj ein iKantelgefe^ berbunben feien. Ein ^ortid)ri:t*Iicber fbradj fid) gegen eine atlgemeine S3efbreibung cutë. Seine fp-art-ci bebafte fief) fcie ©iicHungnabnie fur iebe em-jelne 23rrlag.e bnr. E'm greifonferbatiber toiinfdjte 2Iu§Funft i'tber bic Çaitung ber 9îegierung jum ©tâbtetoablreîbt. Ein rabi» fale? Sciribtogêmablredjt mfiffe mit 9Jo.ttoenbigîeit aucb ein rabi» laies ©emeircbetoablrctbt nad^ fiib jieben. WTB. Serlin, 11. Qan. ^n ^ortfe^ung ber SSeratung ûber bie SEablredjtSreform im 2IuS]"d)uffe beS 2IbgcorbnetenbaufeS er-ÏISrte ber SSijebrâiibent beS ©taatSminifteriumS: 2ludj bie ©taatë-regierung betradjte bie ©eîeÇrtittoiirfe aïs einbcitlid^ unb inSbefon-bere toitrben bie 55orIagen Betreffenb bie SBablen sum 2Ibgeorb» netenbauîe unb iiber bie 3ufammeniebung beS ÇerrenbaufeS nut einbeitliib in $raft gefebt toerben. der TOinifter beS Q'nnetn erllarte, stoeifelloS ba6e bas SanbtagStoablredfit SRudtoirlung a«f bas fbâtere ©emeinbe»2BabIred6t. $l?ofitibeS fônne man aber nod) nidjt bgrûber fagen. Ein nationalliberalet 2Ibgeorbneter regte an, bie ÇcrrenbauSborlage juerft ju berbanbelu. Ein greifonferbatiber unb ein fflonferbatiber triberfpra^en biefet 2lnregung. Se^terer toieS au§ ber ©efebi^te 2ItbenS naib, bafi bas glei^e SBablre^t, bas sur 5ÎIaffen- unb ÎKaffenberrf^aft fûbreit tnitffe, be'm ©runbfa^ ber Etbif nit entfbrecbe unb jum Ùnter» pana beS SanbeS fûbre. 3" erërtern fei bie Einfubrung ber ©abl» bflicbt. der ffiijebTÔJibent be§ ©taat&minifteriumS ertoiberte: die Sebren beS ïlaffifcben 2IItertumS feien auf unfere 33erbâltniffe ni^t antoenbbar. 5®ir bâtten mit einer gefunben aufftrebenben 2Irbciter-f^aft §u reibnen. der ÎJJinifter beS ^nnern ouverte S3ebenîen gegen bie SB a b I b f l i i) t. Es fet fdjmierig unb millitb, ïïîidjttrâbter bor ben ©trafriditer 511 fdjleifen. jumal bie 5veft» ftefrung ber EntfdjutbtgungSgriinbe ni^t einfaib fet. dodj toerbe fitb ûber biefe ©adje reben laffen. der SBijebrafibent be§ ©taatS» minifteriumS toiberfbra^ bem ©ebanïen, ein TOantelgefe^ su fdbaffen. daS ©emeinbetoablre^t fônne in ber gegentoârtigen »v(îïïung niibt aufrecbt erbalten bleiben. Es fei eine anbertoeitige ^bftellung nôtig. (5Jâ<bfte ©ifeung ©onnabenb.) Tta^rungsmiffelnof inÉngîatib unb ^ranfrei^ * Sofel, 11. Son. (^rib.-Selegr.) die S i m e S fdjreibt: ilîa^ ben Etfnbrungen, bic biele Sanfenbe bon Seuten in ber ber-gr.ugcneu SBodj-e gemadb' baben, ift es mfifrig, fi^ mit SBorten ju Sicren. daS ganje 2anb ft e b t einer fÇIeifd^not g e g e n ft b e r. der ©fltbwrftânbige tes 9?afrrung§mittet-miniftetiumë gab toieberbo't befannt, ba| bie Einf^ranfung ber ,2?orrcite nur boritbergebenb fei unb baft in toenigen 2agen ober 25od?eu ober SRonaten bie Sage ficb atlmablitb toieber bem nermaten ^"iton'b nâbern toerbe, aber bie S-atfacfje bleibe, baf; gege-ntrâvtig bie fyleifcbmenge, bie ibren SBeg in bte ©ef^afte ber Jpâr.bter finbe, fo gtring ift, bafj ber nationale ^leifcbbctbroutb toeit unter bie frein;inige ©renge gefallen ift, bie bon ben 9ïab-Tung§mitter>Tiirt'$aftIern gejogen tourbe. (2Seitere ®îeïbungen ûber bie 5înabbbeit ber SebenSmittel in Englanb fiebe ©eite 4.) rt. Çoog, 11. ($rib.»£elegr.) die SimeS melbet auS SPartS: 3îad) S3eri^tcn auS ^ditifd^en ®rcifen toirb bie franjô-itîdbe SRcgierung beqinnen, Àaffee, SBxttter, î^ett unb ©becf su rationieren. 2In îfaffe follen toôtbentli^ 20 ©ramm auf ben $obf ber ©ebolferung berteilt toerben. WTB. aiîafljington, 11. 3tan- (3kuter.) Qnfolg-c ber SebenS-mittelfncbbbeit in Euroba beabfttfitigt bie ameriîauif^e SReg.ierung toeitcrc 90 ®îtïïionen SufbelS SBeijen auêjufiibreu, obmobl ber normal fur bie 2IuSfubr jur SBerfûgung ftebenbe Ueberf^uè fd)on 9Kitte dejember t>erfd;ifft toar. da§ amerifanif^e SSoIt mirb auf-geforbert, gu fparen, um baS defijit toieber beieinsnbringen. ES jtnb ®6Ϋ(je in Stuâat&eitafl begïijien, bur^i bie bit ffierpjli^tunfl Sur Embaltung meijenlofer Sage eingcfûbrt unb bie 95ertoenbung bon gemi|d)tcm 9WebI unb Jîriegsbrot borgefebrieben toirb. E§ toerbeu aïïe Hnftrengnngen gemad>t, um bie Sage in Euroba jtt erleidjtern, fclbft auf bie ©efabr biu, bafe in 2Imeriîa bor ber nâ^" fkit Ernte SKangel an 93JeI)l eintreten tourbe, die Orroge, «y& burd; biefe neueu 2Ibmad)ungen ba§ H"6îommen ûber ben SranS-bort ameriîanifdcer ïrubben beeintrStfitigt toirb, toirb in bet Çaubtfad>e ben Slftiierten ûberlaffen bleiben. Einige SB comte ber antertfamftben 3îegterung finb ber StnftdErf, baf? bk 2IIIiiertett augenblitflicb bk 95erfd^rffitn.g. bon SebenSmitteln ber 33erfcfyiffung bon £rubt>eu bor3teben tourben. fin ttraec Dftfeeffimt. die î?5rofIamierung ber freten 3îebublt£ ^innlanb ift et7« ber toidjtigffcn biëberigen Èreigniffe be§ SBeltîriegeS. ©cit 1809 burdj ^■erfottaïunion mit SRu^tanb oerbitnben, genofe fjinnïanb bis itt bic 90er Sobre beS borigen SûbrbunbertS^eine burdiauS felbftân-bige ©tcïntng bem rxtffifdjen ©efamtreidj gegenûber, befafî eins etgeue forftitutionelïe S^erfaffttng unb fonnte fi<b toirtilbaftiiçb1 unb fultutell frei enttoideln. Erft'alS bie nationaliftiîtbe ©tri)* mung in SRufclanb nuiditig gu toerben beganit unb beftimmenbe» Einfut§ avtf bon garen Stkjranber III. unb feinen ©obn 3lifo-IauS II. gemann, tourbe an ber bribilegierten ©onberftellung be£ SanbeS gerûttelt unb enblicb fogar iein'c bollige Einberlcibung itt bas tufftfdje ©efamtreicb bef^Ioffen. der gâbè Raffine 53iberftanb beS bon ftarfem 3ied)t§gcfûbl unb ©taatSbetou^tfein erfûllten finn» Ianbifiben iSoIFeS fdjiert obnmaibtig gegeniibcr ber erbrûdenben ©etoalt beS ^arifc^eit SîiefenreicbeS. 2Iui^ ber 2IbbeH ber bergetoal» tigten ginnlanbcr an bie fibrigen Sânber EurobaS lofte nur ©bm« batbicfunbgebnngien ein^elner Sperfcnen ober ^arteigrubben auJi unb blkb obne en«frft^eibenbe fvolgen. 5J!nn bat ber SBeltfrkgf ibnen enblid) bie langerfebnte bôllige fJreiÇeit gebrad^t. 9îacb bem ©turg beS SQrenrcgrateS erlebten bie ^tnnlânbes cHerbîngS .gitnâcîjft eine Enitaufcbutig. da fie nur burd) ^erfonat» union mit lUuftlanb berbunben toaren unb mit ber 2(bieiung be§ 3aren bicfcS S3tnbeglicb gerriffen toar, berlangten fie aïs $onfe« gueng btefer Satfaibe bie îofortigic Stoerîennung ibrer ©elbftdnbig» feit. 2lbcr bk erfren SReboIutionSregierungen, bie nod) burdjauS bon imberiatiftifiben Sbeen erfitllt toaren, geftanben guna^ft nut bk SSMeberijierfkïïung aller bcrlown gcgangenen 5{5ribilegien be3> Scnbeê ju unb bertoiefen fur bie. enbgûitige Ent]dbeibung. auf ba§ 93otum ber fpeiter sufammemberufenben fonftituierenben SBerfamm». Itmg. iDîit biefer ungetoiffen SSertroftung tooKten fid) bk ft-ittn-laitber aber nid^t abibeifen laffen, benn eS toiberftrebte ibnen, ibt ©dndfal bon ber ftânbtg toed>klnbcn ^5arteknntcbrbeit beS raf» fi'cben SoIfeS abbângig gu mai^cn. daber bc'barrten fie auf ibrer ^orberung unb boben fie bei ber jefeigen rufîif<ben SRcgierung, bie alfen SSiMfem beS SReidbeS ait&brùdtid) bas ©cibftbeftimmungSrecbt' bi§ gur boflicen SoStrcnmtng bom ruffifdben ©efamtreidb sugeftan-ben bat, enbgultig bttrd?geie^t. Ein toeiterer ©ebritt gur ®onfoIi« bkrung tes jungett ©taatStoefenS ift bie 2lnerFennung ber finn« Iânbi'id?en ©elbftanbigfeit burd) bie ûbripsn 50codE>te. daft untet ben eurobâifdj>en ©rofimâdjten deut:d)fanb guerft, am 4. Sonuar bkfeS Sabres, bureb einen Erlag beS ^aiferS an ben SReidjSfang-1er bk ftaiatëred>tIid>s llnabbangipfeit f^innlanbS offigkll anerïannt bat, fonnen toit mit Iebbaffer ©enugtuung begrûien, finlb bocty beibe Sânber fd>on Iancie burdb ftarfe toirtfdi-aftlicbe unb fultureHe SSegiebungen miteinanber berbunben. die S5ebôlferung ^innïanbs BefteTjt auS ©d^toeben (12 b. Ç.) unb 5vinnen (88 b. S.j. SBiS bor toenigen Sabrgebnten batten bort bie ©djtoeben, âbnlidt) toie bie dentfèen in ben S&altifdjen 5(3rc» bingen, bte unbebinçte g«iftig< ^ûbrung, unb baburdj erflârt fi^! ber germanifdK ^u'Iturd^arafter beS gefamt«n finnlânbifiben SSoI» _feS, beffen IutberifdjeS ©IaubenSbeïcnntniS gubem ein anSge-* fbrodben bentfdbeS ©ebrâge trSqt. 2Iber amb al§ bie ?vinnen fi(§ cllmâblitb bte bollige ©Ieidjbereibttgung erftritten batten nnb eine' fetbftânbige, in ibrer Eigenart febr intereffante £ultur attSgubrlbcn begannen, blicbett bie fcbtoebifdjen unb in immer toadifentem ©rabe bie beittidjeu SBilbuni^quelIen bon beftimmenbem Einflufe. deittfdbe 5f?b'Io]obbie unb Sbeolog'k, abet aitdj bk beutfcbc 33âba» gogtf, to.enttgletcb mit ftarfer Çrinneigur.g jtt einer beftimm.ten, irt deutfdj'Ianb noeb toenig auSgebi'tbeten 5ïiidf)tung (gemeinfame Er» giebung fur beibe ©efdjledEjtier) ûbten auf bie fi'nnlânbifdbe tôultur eine ftarfe SBirfitnçi auS. SÎO1^ enger finb bie toirtfd^aftlidben S&egkbungeu gtoifd&en ben beiben Sânb^rn. fvinnlanb ift bon 9îatur unfru^tbar, befifet aber in feinen riefigen SBâlbern, bie ûber bie Çfilfte beS gangen SanbsS bebeden, unb tu ben unerfdjobfndjen SBafferfraften fetner taufenb ©een ïîobenfdio^c, toeldbe burd) bie 2(rbeit beS aJîenfiben erfolg-reidj auSgemitngt toerben fonnen. 2Iu<b bie SGiebtoirtftbaft fantt bort butd^ rationeHen ©etrieb lobnenb toerben. ©0 ift ber Çinn» Ifinber ju etnem gaben 2Irbeitêmenîdien getoorben unb b^f ba'b erîannt, bafe er in bem deutfdîen, beffen SSoIfSdjarafter âbnlicb. geridjtet ift, ein gittes toir.tfd)afrticbeS 23orbiIb befi^t. daber ift oie beutfd?e ©pradie in aWen ©djitkn ÇinnlanbS oblîgatorif^, * unb fein fhebfamet ^innlanber berfaumt e§, bie boIfSro'irtfdsatt» ?■ Iiibe Sitcratur deu.t.fdjlanbs genau gu berfolren unb audj bureb 1 berfonlid^eu SScfud^ ter Sentren beut|'djcn ÇanbelS unb beutfdjer Snbuftrie 2lnregungen fûr bie toirtfdjaftlidje gortenttoidlung beâi erg eu en Snnbeë gu getoinnen. deutfdjlanb ift babei niebt fd^Iecbt gefabren. ©eine 2Iuêfubt : nac& fvinnlanb bût fitb immer mebr cnttoidelt, bor bem Sriege ' toaren ûber 40 b. Ç. ber in ginnknb eingefûbrten 3Baren beui- » fdjen UrfbrungS, unb biefe regen ^anbetêbegiebungen finb notb arofeerer Euttoirflung faljig, ba bas toirtfibaftlid) raftloS bortoârtS 1 ftrebenbe unb febr for.tfdjrittlicb gefinnt.e finnlaubifcbe 33oIf ein 1 anSgegcidjneter 2Ibnebnter ift unb fid) befonberS allen toirtfebaft» -Iidjen îfîeuerrungenftbaften, bie bâufig bon deutfdjlanb auSgebett, ftets febr gugcinflidb crtoicfen Ijat. ? tlntier biefen gû'nftigen SSorgeid;en begrû^en toir berjli^ baë nette ©tcatStoefen an bet Oftfce. • ' » kf. die «eue ftnnijdjc Slagge. det neue bon deutfd&Ianb f. unb anberen 2)iâcbten bereitS aïs felbftânbig anerfamtte ©taat ç Çinnlanb bût bereitS feint Çlagge feftgeftellt. ©ie geigt auf roterns c ©runbe ben golbenett ftnni|djeir Sotoett, ter mit ben fnnterfûfjeu z auf eittent Uumnten ©«bel [teljt, toabrenb bie 83oiberi>Kmfen .

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Brüssel van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes