Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

159 0
05 januari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 05 Januari. Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier. Geraadpleegd op 26 februari 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/qv3bz62k67/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ifljgfemtifl Stoeife îliocggii-^stâgabe en.) 10 fffewmg Belgifcher Kurier ^rîiffcïe^ ^e^seifuttg ®es Sêîg'îiu #'#ssee ctfôcivi i# Srii((ei iâgïtàj (ou<i) SotsatagSj jtttimat û»ft« Stentag tooronttog. Sic ©ïfte 2ta8ges6c <A) jebîn Kadjtnittag. Sic £ ta c : t c 3 u 3 g a b c (B) ftfdjcint morgcns. Gtnfsnbangcn fittî» aut on bic Sdjïiîtlcitang, nidjt ou cinsclnc Çrtfoncn 5U ri<fjtcn, giit utwcrlangi cttigcfcabts Sîûaafttiptc ï«an feint ©çtoàljï aSciacmmca toerbe». ï£tt 35f"}itg îantt Sutdj bit a}cflajtfto((cit obtï aaftrc Scfticieftcflcn crfolgtn. Sesagiï.tc • HipLtofUfh îftt 6eibc StuêgaSen jufomme» 9lî. 2,75. Sfaîcigca: 3*''« 50 SPt, Kefiquic Stf. 1,50. ïeîtgl-^afestjft: 8uricr}«it=Srujfçï. SonEtitrftinbang; îcutfd)' 3*onf. SJriijici. 5"«i(tf4cis,Soato StBfîcl SU.6. ©ytc^fiunbta: 11—là' unb 5—6. ©ejdjoftèjteHc Sriifïd: Geiati bc «rcî=©tioït 1. Tlummer 8 Brûffel, Jteifag, 5. Jatmat 1917 3. Jabrgang wwi.«iimn m»'» tn»n n ■ i il Pl«l.—T< Sic tttmfinifflei» Betlufîe. h. Skrltn, 4. .Qaituar. (îgritMÏelegr.) Sent ïifcfjtuïjrctbcnbMafi toirb crus Stocf^olm gemetbet: ©ie ruatâatfdje gelbamec fiât tit beit ctftca b-rei 5ÏIÏ o n e f e tt beê $ricgcê b t c •& 51 f t c iljrcs ©eîauttftcffanbcs eingebiifet 9cuc5j ben 23erluftlifiea b i ë 21 «'f a n g © c 3 e m = 6 e r Baf.agi bte ^afjt ber Xoteu, ÎSertoaabeten aab SJcrmt^ten 280 803 9Jïûttit,bat»oa a H e t n 7 9 8 0 © f f i j i e t c. SlttffftHpnb ift ber Ijoïjc sprojentfa^ ber gefaïletten pfterest Offtjtcïc. Die Bitten in Sa&lanô. li. 23cilin, 4. $aitugr. 0t3rib.-£elcgr.) $er Steiegèjcttung toirb ans étodf>»lm -gemelbct: $nfftfd)c Starter Beftatigen, bajj tut .'pau^tguartier 9)t t n i ft e t r a t ouf ÏRinift errât ftattfinbct. S)ie tescbcrtjolten SReifett bon Xrc^oto tnê ^aa^iquarticr f; ^djeit bafiir, bafj bfc Stellang ï) c s .ftaBinctts i» SBanlcn ift. C£s fiiltt BefonberS ouf, bafc fid) ® t ii t me r ft a a b i g ta b c t ït m g e B a « g beê 3 a r e n Bc= finbetj * Sfodfjolut, i, '^oituar-. (iprtb.^cic^r.) 3ted) eitter âïïiiteilttug ber Stjeifd) faitb tu ber SBopung çtttçê iOcifgltebcs be§ SKinifterratS eut- l) t e r ft ii it b i g s r i it i ff e r r a t ftatt, 31: beat aitdfj @fafoitoto fyht^ugejbgctt tourbe. S3eï)aitbelt tDiirbeit bie briitg,eiTbfteit f^ragett bêr gegeit-toartigeu Slufoîqwlittï. Daê 3ïatt fiigt bic Slitbeutmtg ïjtnp, ba^ bte 25 c r to t r ï 11 d) u it g {0I6 ftaubiger SB 0 r. f d") I a g c, bie bort geiimi)t tourbert, t it b e ît it a à) ft p tt S a g c tt -gn: e ï to a x t e n fei. - 3îà(ï) ^etersïutrger' ifttb 3)ïos£auer Glanent '^abeit ttt M 0 ê f a'u e r tt ft e È r e t g tt i f f e ftûttgefmtbeit, iiber bte biç ^ettfttr ïetne ^ettttttg§fiertd)te sulafet. ber ® u ut a tourbe beètoegeit eut Srittglîc^ïetfêaîttra'g cittgebrad)t, iiber beit ift ge^eittteE St^uttg bercttett tourbe. • • . . h. Sctltu, éi ftémtar. (Spcio^Mcgr.) 2)cr, «riegs^cttuttg toirb auS beat <§aag getneibet: ■ Scï ^0 ttfïi'ft to i f d) e rt ©uiita uttb 3îegieruatg f|)tèt ftcf) tag= ïtdj jtt uttb itiatmt broïjettbe ^yoritteit an. ©te ©uuta Befdjlcf;, bte mit beat 3ÏDl£aragrû£E)cit 87 burcggefii^i-teit Qefe^e eit bloc abjule^ttett. Scrburl) ïoatœt bie JRegteruttg in ciitc àjtBerft fcfjtoierige Sage, toeil burd) bie SSertoerfuitg baé automatif(Sc •!£uff)orcn ber (Mtungâfraft biefer 3lotegefe^e. ^crBcigefïi^rt totrb uttb tut iSertoalhtttgsmecfjmtisatuè bic qtbntc i^cr= totrrattg eutfteîjt. (S'teljc autf) beit 2lrti!cï auf 0ettc 8.) Seatf^lanii and Die f^weijetif^e Seuitalifâf. fflesit, 8. ^tanuar. ■ S-er^mtb bringt unter bem Xitel: „2>euifcï)ïattb uttb bie fdjtoetjertfi^e Sfteutraïitat" folgettbc 9)îttte'ilùttg. Ëitter uttfc-r.er fflhtarbetter ftçttte ©eïegeié^ett, auf ber bcutfcfjeu ©efattbt--fcf>iïft bte © e r iï cf) i e_ sur 0brad}e gitbrittgett, bie gegelt-toarftg burd) bie frattjûfifdjc greffe geï)ett, toonatf) tuait itt ^EûttfreicS mit eitter SSerle^uttg ber f <f> to e t ^ Î.Cïti^ett pleutrantât burd) ©eutfc£)laitj) ju x e ^ tt c tt fcfjcitte. Uttferem 33cttar6ctier ift -folgenbe u tt = ijto e i b e u t i g e 21 it f to 0 r t crtcilt toorbett, ju berett 23cr-offerttlidjuitg totr .ausbrûcflic!) erataditigi toorbett fittb: $te Qittcubidos, bie ber Sunbeô^raftbent uttb 23mîiwsrût •Çoffttuattt ber aitâîûttbtfàfjca greffe gctoa^tt fyaMn, §a6ett ficrcits mit bmtïettêtoericï 25eutli<^fcU jun Sîuêbtutf gefiratfjt, be% bte «Sc6tdCtsttû^toiebort>oIIcs!93ertrcjjctttttS)eutf^5 lattbâ frcuttbttû^bûrH^c 2tBfi^teu fc^t, toop fie iijtt lorrefte 9leuirûlWât Ècrcc^tigt. SHdjtêfccftoioenîgct: iteïjmcit tolr géra biefe ©clcgen^ctt tuer, mit allait 3îci^biutf geacn bic SrtiM_ yt broteftieren, bte in œcrïtoiirbïger llcScîeinftintctuug blanmafeig lu ber gcfaœtctt frattjofif^eu greffe berbreitet toerben. fe| ^ier barmtf Dcr,}irf)tct ratf Me ©tiittbc çtnjuge^en, tocîtfjç bie fraitjôfifcfje greffe uttb bic frctyôfifiijs 3ettfMr bcrattla^t ^aben, ber offtjiellen SKcinuitg gïûuftcitfjê imb beâ neutralen Sluêlanbcê bea wbmtïot ciaer SJeuiralitatêberle&uag ber Stfjtoeij feitenê 2)««tfè= lottbss 5U fuggerictcn aab bic S&tfdjauujtg ju forbatt, elë fei bic 'S^toeis nic^t faljig ober ssidjt gctoillt, i^rc Slcutratitat gegen ^ebermattn aufrcdjt ju er^altca. Êê barf mit ûller .S l a t = fteit normale aaêgefbKBcSett toerbea, tooâ iibrigeaê nlîc SSelt tociB, ba& Seatf^laab feft eatfdjloffca ift, bie Sicatïûlitât ber befieaabetea @(Stoeis ûafê ©treagfte sa ref^eïtierea. Sii^tê an ber Bi^erigea §dtaag Seatf^laabâ Bere^tigt bie frûajoftf^c greffe, biefem ORberç Slafi^tca unter,lufdjicôctt aab béa Serfarfi ja madjea bie irabitionclfca frcaabf<î}a?tli^cn 58e}ieï)angcn ôttnftfjcn ®catfdT)lanb «ab ber 3a trabea, ' " " v • v ' ' " v< ' • . < ' Der Deutsche Abendbericht WTB. Berlin, 4. Januar, abeads.' (AçitlieLi.) Im W e s t e n un<J 0 s t e n keine besondere Geïecîits-tatigkeit. — InRumanien sind langs des S e r e t k die Kampîe aufgelebt. Der Wiener amtliehe Bericht. Wien, 5. Januar. (Aintlièh!) Oestlicher Kriegsschauplatz. Die Dobrudscba ist mit Ausnahme der schmalen, gegen Galatz zu liegçaden Latidessunge vom Feiude gesâubert. In der rumiaischea Ebene auUer erïolglosem A'orîiiblen russiseber Kavalletie kein besonderes Eeigais. Westlich von Odebesc! hahen Vvir den M i 1 c o v ii b e r • schrittea and bei iSoveia uijd au der Oitoz-StraBe feindliche StelSangea gesturnit Westlich von Valepatra bemachtigten sich die Russcsi einer uaserer Gâben, Sonst ira Nordosten tiichts von Belaag. Itaîienischer und sùdôstiicher Kriegsschauplatz Uaverândert. Der Chef des Geseratstabes v. Hoe.fer, Feldmarschaîl-Leutnant WTB. Wien, .t. JaBuar. Âus dem Kriegspresso-.Qua rtie.r wirO ge-meldet: Uiiser Heeresboriclit vom 29. Dczoalfor mel-flete, dafi ini Wipp-achta.1 oiner unserer Katap^iéger am 28. Dezember oin f cindi i c b e t> FI u g'iymjt h b -s c h o 13. Diese Nacliricht wird durcli dio Ageiizia Stefani bategorisch demeûtiert. Sie behauptpf., dàfi' am 28. De-zernber im Wippachtaj kei» ifalieaîsches Fl%ïoag von den ostcrroicli!schrungarisch«n Fliogera tiicdergekâiiipft. 8©i. Diesem Dementi çegeafibor. kaaii 1 e;at:.g é s te 111 werden, dala a m 2 8. Dezfjmiie'r nioht oins, $ondern iioeb e i n zweiter Apparat (Tyj> Voiïitp) vom Feld-piioten Hauptmami Adoïf H«yrow>ki und Làitnan* Joseî Purér abgeëchossèu wurdp. Die&f-r zwejtd.Apparat liegt zwischen beiden Liai en bei St. Marco- oÀLieVvon Gôrz. Die Agenzia Stefani vetbreitet also wièdpr '«înTnal Falsehnaehrichten. 111 urT.T! ,WJUW??!'" i"1."1"."??* lise leafeetiins des Mitstemkts. ^etUtt,.4. $ûtu;at\ (5)j.£i».»2cïejgr,) Ser Serlitter iïorrefjDoitbent ber Sièner Dleitea greieit greffe ^atte Ôdcgenljcir, bett SReit^éîattjicr, ri. i$Btf)mamt-.■ooiftoeg auf etjteat Sa^tt£)of ttt. ©èîslht $ fprcc^ctt. © c r jft c i d) ê ï a n 31 c r g a b bte g r I a u b it i s! 5 u r 5? e r -b f f e n 11 i d) u. n g folgciiber iïeuçcrmtg: Sir Ça&cîi ira ®erctu mit attferen. ajuntesgcna'ifett bits llnferc gctaa, am ber SBcU cia tocitereê ^latiscrgiefecn jii «i»aren. ffi?cnit baâ aeae Sabr uns bem griebett ttidji aS^er gcbro.d)t î)at, fa ift bast bie £«^alb uafcm Sctufcs. 3s5 s e b i é fi e r ift (î tt t f d)î 0 f s fea^cit aab ® i c g e ê tp.t l te a af.c r e Serbie. 2Bst| nodj ïoœmea mag, îaaa nar boîa fii^rcn, bafe totr aMb aafere Saabcsgeaof fea aoc^ f e.fl c r aneittanbet riidea. Scutfc^lcab uttb OeflerrcidjsUagorn ïjcfccn ta biefea .Sriegêja^rca in eittem Êïlebett bon ange^eurer iaiiid»? ®clcgcn§eit gefjûbt ja cïleaaca, tocs fie cinanber fin!) unb fur cttc ^afaaft fein toerben. llafer SBiinbaiê Ijot fief) aie djerner fÇcf-s ertoicfen, «m bc»t jeber Sfnjturm ^erbrioft $0 toirb es curfj im ncaen ^a^rc bteibea. Gè toeîjt eia iagcabfrtf^er fôeift' LiHtdj Ccfkrrctcf>i èt toirb 3a toeiterea erfolgcn anb jum ettblt^cn Siçgc fii^rot, Befud) ©raf WTB. SBteit, 3. januar. ©aô i. u. ï. $prre(B0ttbctt5?§5ureau melîet: ©er ÎDH n i -ft e t b e ê SI e u ^ e r n, Çfooaf 'Éjecttiit, begibt '^èute abettb in Segleiimtg beâ ÛegattottsràlcéGrafett Bo^oé' itt baê beutf^e § a u p t g u a r, 11 c.t^ unt fid) Slaifci SSil^elm itt feîtter ttcuett gigettfdjaft bo^uftelfeu. 33on. bbrt retft %af gjernitt ttatïi S e ri i tt, too cr bem Sîçidjéïatt^ïer etitett J(n-txitiêbefud) abftattef. (Etiïcnfe»âonfereii3 in 2iom. WTB. Sera, 4. januar. ©te 9KûiIattber Slattst melben aus IRom: SB ri ait fa, S i a « t c t), S^ontai, S'ï 01) fa © e 0 r g e, Sorb t ï tt e r, ©citerai Sftooe'ttf on uttb' ber ruffifdic ©cnèrgï © a I i £ i ri treffe'n morgett itt 3îont ci», ÊocHenj gammann Itet lie ©nlcnfc-HoIr. ©er Sîiitiftertalbireîtor im 3lustoàrtigcit SIntt, $r. § à lit ift a tt tt, ber ntit bem ^û^rc^tocdjfel in bett 9îu'f)e» ftanb g'etreten ift, bat fief).ju cittcm JHcbattionsntitgticb ber $ranéopcatts3îgd;rt^tcitf©cfeïIfd):ùft Ûbcr bie im 2cjte ber ^abaë'Stgetttur toorliegenbe 21 tt t to 0 r lit 0 t c ' ber Ë ttt ejt te auf baé beutfdje ^r'ïebensgitgebot gedugerf. Ê^eltéttj èginntûtftt gefjbrt 3U beitieitigeit î)3crfôit.Ed)fcttçjj itt ©eutfd)ianb, bie bic austoartige ^JoUtit ber lefeitcit ^abr^ebute aUi3 ttëdjffter 3îaf>c, jitut Xeil ait if)r mit arbettenb, biâ in ifirc giiigel^cttoit mit erlc&t ^abeit. gr erfldrtc, ba|' bic grlnii» gungeït ûber beit 0ricbcttstoorfd)Iag ©cutfdilaitbc unb fciiter Serbitubeten'b'iâ'itt bte Irtjten ^age beê Oïtobcr suriidrctdjcit. ®c£)on bamatô ftanb bic Slbfic^t'bcr Ijod)"fteu @te((cn feft, etnett efyrfiâjéri; offeiten Serfudj jur 3?cr^iitbcrung toeiteren nut?fo}en Slutoergieicns 3u mac^en. 9}adb beiit a 11 g e m c i u c n g i n b r ù d'ber îtotè ber gtttcnte befnigt, fagte Gjjeîïcttj .§ammaitn: „Sètrn .td) mein lirteif in fctttèin Sort ^ u f c 11 î m en f a f f c tt inili, |o tmt| id^'fdgen: <3.&t't ftdi an îsèit Çrtebenstifd) p fê^cn, bat ftd) bte gntenic auf ben ;Kiditerftub'[ gft'ebt. 3ïicf)tê peint tt'cr» geifen jit^fein, jçus gceignet" fein fonutc, Stiminu.ng bei beit 9îeu= tralcn gegen unis \n madjen. Siîçtdier iOcittel jtd)' ïiabet bic fât* tente.bfbient^.gebt aus ber 33etonîtng ber îîatipnolitâteafïftge i« ber SXnttDartnpte fjéttior Cîic gntenic glou&t , biefcit ©riutijfa^; Iie= nit^ett su lottaen, mn bic neatrafea ^ôtfcr^acgea uns ûufsurufeit. Satiàdj.KoE) aber îann t'e'in ïBcff fit-r btefeft t§îitnb]ab eut groperes SSsrftdùbnis ba^çn af? bas beutfdje; bcatt ïeine jiailiftçtte grofee Sîatien bit- fv ,PieI barunter gelitten unb fo bjel baruni îampten utitffen, b(t§ fie. nicfjt bon beit umliegen'ben ianbeni unter^rMt unb jerftnael! riuurbc. tëetnc ctijjige grope îcatiuit bat àuat bie îîurcbtiibruttg biefes fôruitbfattej be;: 9iationaItfatcn iBCitiger ju fûrc&tea aïs 8k- beutf^e. 25cutjd)fai'b tourbe burchous bauiit cin» berffanbcu jaht, toenn biefes îïattmialitatenpriajip in 2Ieglipten, in ^yitbten,'in ïïiqroftp, in ^rtaitb, hit Sanbc ber SBurett, gar uidjt su fprcdien uoït ben Soifcrn 'Énftfûaîjs, burdjgjêfiiljrt toiirbc. 25cutfd)lanb.iftial)rbuubertclaug uitter fflbfecptung be§ 9lationali> tàteuprinsifi?» t>on fetneu Sîa'tfjb'arn atifftajtbelt toorben. 9hid) tnt ,'3a$re 186(5, alfp gergbc nor 50 3obreu, ma^te im Sèifolêburgcr Jvriében aiif yi<cr(a;tgen Napoléons TU. eine Scftimmung aufge= nomnten toerb'ert, bie beit beutfdjen 0ubftaaten ben 2lbfd)îup cine-3 befonberen ®unbeé offen lieg. Ser leitenbc ôintcrgcbanfc luar bierbei, cinen nëuen Sfttjeinburtb ,-511 griinbcn." Unb bic freie gjiftenj ber îkiitcn SSbïfcr? „2Iud) fie .bal burd) bie gretguijfe toàbrenb beâ firiegcS etite febr mcrftourbtgc ^3eïeud)tung erfàljrêit. gs fiitb erft _ Inentgc SBodjen bcrftridicit, f&itbent ber leitenbc enqïifdjc ÎJcinifter bas Ungliid Sumântens al? „eineit groBen 3Wi|jjïiff" t»c,;etd)iieïe. 2)urd) b'iefett „ïlcii;gnTf" ift einc ganjc |îàtion iiïê gteitb geriffeu toorben. ;>iuutdnten ift burd) aflcrîet bunîle ffliadjeufdjaftcit iit ben Strieg bincinge§errt' torrbeit. Unb Widen Sie oui fârtedjcitlanb! Sort bat bic gntente gegeit alleê '.sBolferredit $afeit, gtfcnbal)iten, iîabel, -$oftftationeu, ganse Panbesftridie befebj, boit bat fie cin = fad) bas gcitontnteu, toa'î fié braudne, unb bte -Sergabc beffen, toa>5 jic ntd)t 'îtebmett t'onute, burd) iBïodabc unb §ungçr crgfimngeit." Sie bernait es fid) mit facm sSonourf, ba'fî Jêatfsfjlûub iit ber iritifcfjeit QuIitood)c bett çnglifdjcn 33orfd)Iag bc§ 3Us fammcrttriit| eitter ^onfercitj abgclcbnt unb bantit beit Jlricg uitbcrmeibltc^ gemadi't ^attc'P g£3eûett5 ^ontmauit anttoortetc: „2)er on f cr en 0 r f cf) lâg tourbe ant 26. $uJi b1111 Gret) ge utadjt. gr ging baïjiit, bafe. bie Sertreter 5yranïrctd)é, Q'talicns unb. Tcutfd)faubs mit ©rcî) su, cbter $bitfere.ttij sufo.ntmentïetcn fpiïten, unt cinen fricbïid>en ?tustocg ans ber fcbtoierigeu Sage .511 jud)cu. ^Sie erfie Sorausïc|gng fiir bic 2Jîbgf.id)£cit cïner foldien ^onférenj toârc b'od) nuit getocfen, ba| fid) bas__j)3!ctcr.sburgcv ftabtnett bantit cittbcrftanbcn eflTart bdttc, a'6cr Sfafonoto aitt-toortete am 27. Qitlt boïlïoiitnten aitâtocidicnb aaf beit a3ûrf<ï)Iag unb berief fid) ba6ei auf bte unter ben giinfttgfteit Scbiitguitgeu begonneite Unterrcbung mit bent o{terr;eid)ifdjcit SBotfdjaftcr in $ètcrêburg. ?tm bar'auffolflcnben Xagc trat ©rei) fcfbft bem beutfdjen 35orf(^Iage bei, bafs einc birefte SSerftditbtgung stoifdicn SBien uttb 5)3etetsburg fd)itelter unb beffer totrfen toilrbe; 2[«t 28. 3fult telegrapl)teï.te ©ret) an ©of^cit: „©oIaugc 2luèfid)t auf ettten unmittelïiareit ÎOceiiiuitgêauêtauid) stoifdjcn Oefterrep unb SluBlanb bDrijanben tft, œitrbe id) mit iebent aitbercit SBorfi^fag SUriitfbottÇn, ba id) bbKig saftimme, ba| jcnc 9Jîetl)obc aïïen anbereit borsusieben ift." 5J?ait ïaitn iebcm SDlettfc&ett nar bic Seïtiirc beê eitglifdjcn SBIaubu^s embfeblcn, toenn cr Slufïïaruug itber biefe 5>itnîtc fudjt. 5£bcr es fdjeint ntir uberbaupt falfd) ;n fein, ben. toirfltdjcit £rtegsgrunb in ben SBorgangeit toiibrcnb bet le^ten fflpdjc beê ^'ult 1914- su fudjett, Santals faftb -ftcï) ber leitc- Sluftofe sum Sricge, ben mirEpett- ©ruitb mu| ntait er'belv It^e 3eit friiber fudjejt. 0ett bem engItf(^»fraitso)tid)en Sertragc bon 1904 toar etne boIUontmene Siteratur in fÇran£irctd5 ent» [taitben, bie offen unb. laut bte ©robermtg gtfûë=&'ti&rittg,e3i§ Be= iprac& unb aïtes 'tat, ùm bem fransbfiîdjeu 2efer bie Sorfteïluitg bott ber SDîinbertoerttflfcit ®eutf^Ianib§ etnauiuHsfen. Site ©nienteitote erbtnert bàran, bafe ©eutfc&Ianb auf Ser leijteit fÇric= benêïoitferens ben ST&riiflungêborfdjïag mit SOliltrauen Bebamoelfe. .$eutfd)Iaitb îbufete bantalê genau, baj biefer SSorfdjlag in ber ôauDtfa^c flcge'n feinc gïifteus geritfitct toar. 3î_uçlanb bat nati; * ■ o . . . ■

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Brüssel van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes