Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

487 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 29 Juni. Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier. Geraadpleegd op 26 september 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/8s4jm24j8v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

4 'ïfâ S <Mh ^ /Il % 10 ^fcnnifi Belgifcher Rurier SBruffcïc Set Sctgïf«^e Ru.-.c» crîcfjcîttt itt Stiiijcl liiQftcfj (aitd) SountngS) jtoeimal «ufjcr ® sotmittag. $ic G ï |t s 81 u S s a 6 c (A) «[(fjcint jebcit ïtoditmttag. $ie 3 to c i t c SI u 8 g o f ctt^cint motgenS. ISiitfcitbungcit fini» «ttt (in Sic edjnftïeitung, niitjt an cinjclitc Çc 5U ticfjictt. Riit unbctlangt cittgcfunbic ï««" Mnt ©etoaljt iïfiernommctt li ^Xà$e*Settuti$ M 2)tr Scjufi lann butcf) bic ^oftonfluHcn obci uttfete Stitic&ïftcncit ctfolfisn. BcjugëVï®'® •M butcf) bic Çoft raonattidj fiit 6cibc HuëgnBctt SRI. 2.75. SIn s cig cn: gcilc 50 $f., 9îcf(nrae SRI. 1,50. P £clegr.=Slbtcfft: Sfatiet}eii=Stll((tï. Soulbctbinbnng: Scutfôe Sottl, Sritffel. ^3oftf(§cd»Sonti> S «rSîîet 9lt. 6. e p r c $ (t a n b t tt : 11—12 uitb 5-6. ®ef<pft3[tetlt Srïlfîet, Cornet bc ©tts=®tro6e 1. Mn.iimct » I • —ML-.aa- Brfiffel, Jreifag, 29. Juni 1917 | 3. Jabrgang IBon Oet englifdien und ftaa]5fifdjeti Stonl WTB. SSerlin, 28. Sutti. Sic f I a n b x i f d) e $ x o n t ftanb am 27. Quttt im Beiâje fcfytoexex 2?etnfeuexïdm$>fe. Sie beutfd^c Scfdjieftung bcS §afen non Siïnïixdjen unb be§ SBaljnBofS Slbinïexïe toar bo aufjcxoxbentlicOei SBixïung. 3a§Ixei<ïje greffer tourben BeoBadjte Sie ©nglfinber berfudfjten mit einent 30=3entimeter=©efcE)ut5 ai' Oftenbe gît anttobrten. ""©S tourbe jcbod; ïein miliiarifdjf ®cE)abcn angeridjtct utib nur eine SMgiertn berkjst. SereitS na< ben erften ©djuffen tourbe bas englifdje ©efdjiiç bon ben beutfdje gemBatterien unter fjeuer genomnten uttb gunt ©cljtoeigen gi BradEjt. Stn berfdjiebenett ©teïïen ber feront tourbcn bic fehtblid;e ©raBcn îilanntafjig. uitter jufammengefafjkS 21rtilkrie= ur 9Jïtnenfeuer genommcn. ©cfytoere SBcfcfjabigungcn ïonntert fef gefteïït toexbeu. Sie engltjdje ©egentoirïmtg toar gering. 33 bem SSerfudji, bte beutfdje SIrtilkrie gutn ©c|toetgen gu Bxinge; touxben bte Rxitifdjen SBattcrkn bon ben bcutfdjen unter geuer gi itontnt«n imb cingebecEt. Set guter ©tcfit tourbe bas geiter bo ben beutft^en Strtilleriefliegern in borBi[bIic[>er SBeife gekit« ©S ïonnten 5a^Iretd;e Sï^Iofioneit in ben englt]"cf)e SatteriefteEungen fcftgcftellt toetben. ©iiblicfi 91 i c u}) ç r t, nijrî lid; Djjern nnb Bet Sa S3affôe = S5tIIe tourbcn ©efangcr I eingeôrat^t. Set gontaineë tourben iit ben ^âintifcn bc I' îe^ten Sage noé^ in engltîdjet |>anb geBIicbcne ïîeine ©raficr ftitcEc burct; ben ©to^tru^t) ctne§ T^etmfcCj^tDcftfôIifdjcn 5Rcgintent gefauBert. 2Ba^rcnb ba§ SîrtxIIerieiberr{€uer bie 35crBtnbung nai xitiïtoârts aBfd;nitt imb bie 9Jlo]cf)tnengetoeï)re in ïjerborragenb: SSeifc bon ber gkmife au§ toirîten, tourbe bie Sefa^ung bon be ©toitru^^en ange^aiït uttb ûBertoaltigt. ®ie Bluttgen SScrluf: ber Cntglânber toaren er^eBItcÇ. S)te tleBerleïicnben, gtoet Dff 3«re nnb 62 SOÎann, tourben gefangengenontmen. 2(n ber 2t i ê n e f r o n t Ijielt fi^ bie franjijftf^e SCxtiHexii tâtigïcit in tnafeigen ©rengen unb toar kbigltd) geg«n bte neu e: oberten ©tcïïungcn Bei SSaujailIon unb S a f f a u % jeittoei IeBIjafter. Sic beutjc^en SSatterien BeïamJ)ften erfolgreic^ b frangoîticE^en Slrtiiïerfefteïïungen unb naÇrnen bie feinblic^en ©ri Ben meljrfatf) unter SBirïungSfeuer. Sîorbïti^ 9î e i m § atttb in' bi aScftd;ant}3 agne toar Bei guter ©id;t ber 2trtiHerxefamt>f e IjeBIid;. Stuf frangoftfdf^e Stnfammlungen in ben borbereit ©riiBe tourbe ntcljrfad; 25ernid;tung§feuer gelegt. 3tî)ifd)cnfâUc im beîglfcfjeti $eer. h. 58erîin, 27. Qum. (5prib'.=SeIegr.) $>ie iîriegsjeitung ntelbct ans bern |>aûg: Sîad^ SJÎelbungs ans Sa 5(5 a n n c crctgncten fidj unmittelBar bor 33eginn ber en Itfdicn Offcnfibe im 2S t) t f d; a c t e B o g e n crnfte Stotîdjettfâl mber&elgifdjtîtSïïmce, gtoet Belgrfd^e 9îegimenter toat« baju Beftimmt, Bei 27Î c f f t rt e S an bern SCngxiff gegen bie beu fdjen Sinien tetljune^nten. gtoei Sage bor bem Stngriff moc^tt bie Belgifdpen Sru})t)en iljren nnmittelBarcn SSorgefe^ten bic 9Ki teilung", ba^ fie uidjt alê D^fertru^en in ba§ fyl<tnf«nfeucr bi 2>eut]"d)cn getoorfen toerben môc^ten. ^nfolgebcffen mu^te îh Stngriff ober bielnreljr bie getoaltigc Sftincnfprengung u 12 ©funbett bcrfdjoBen toerben. 2)te Beiben Belgif^en SReg «tenter tourbcn au§ ben borberften ©tellungen genommcn ur burd) S ï « n crfe^t. Bibateti — (Senetaïffa&sdjef ber franjôfifrfjcn Sirrnci WTB. 33ertt, 28. Quni. SBic ||tit ^parifien ntelbct, tourbe ber Stig^eeenee S? i b a I e n, BiêÇeriger ^aBtnett§d)eî im 5îrieg§minifterium, 5 u ■ ©encrai[taBSdjcf ber fransofifc^cn Strmce e itannt. ®ej?êd>e be Si;ott melbet ans 5(5ariê: ®er 9)iarineauSî^t be§ ©enats ernannte nac^ ©rijrternng beS Un t er f ecB 0 oi s î r t e g e S cinc SIBorbnuug, bic mit bem 3JJarhreminifter Saca bic infolgcbcr ©ntitoidclung beS ItnterfeeBootîrtcgcS ttottoenb getorrbencn 9Jîa§na^men BqprecÇcn [olî. D\e (£nqlânbev tuerfen Somben auf ben Oelberg, WTB. Serlttt, 28. ®uni. Sic 53Iatter ntclben: ©cd;S englifc^e ^lieger ^û'Ben a 26. ^un: 7023omBcn auf ben DcIBcrg aBgetoorfen. ©lûdlic^c toeife finb ÏÏJÎenfc^cn md)t berle^t toorben, aud; ber ©ad)fcïjab< ift gering. Sic 3corbbcutfd;c Slttgcntcine Bcttung Bentcr!t ^tergu: SHef StorfaH ift cin neuer fd^toertoiegenber SBctociS bafitr, toic ft<^ ©n Ianb iiBcr bas SSoIîerrct^t unb felBft iiBer jebe fel&ftbetftSnblic ©^rfur^t bar ben ^eiligen ©tatien ^intwegfê^t, toentt < fitauBt. noeb fo «stoeiret&afte SSorteilc fitr Îi6 crlanacn m fomte Der deutsche Abendberich< i WTB. Berlin, 28. Juni, abends. (Amtlicl * Im Westen aufier Vormittags lebhafter Gefechtst tigkeit an der StraBe Lens-Arras nichts Besondere it Im Osten ist die Lage unverândert. S l Der Wiener amtliche Bericht. j WTB. Wien, 28. Juni. r Amtlich wird verlautbart: [{ Oestlicher Kriegsschauplatz. Im galizischen Frontabschnitt nôrdiich vom D n j e s " v/ar die feindliche Artillerie anhaltend lebhaft tatig. Aufkl ^ rungsabteilungen des Gegners versuchten an mehreren Stell vergeblich vorzugehen. Einige erîolgreiche Luftkâmpfe. H Italienischer Kriegsschauplatz. n AuBer den gemeldeten Gefangenen wttrden bei der Wi j déreroberung des Monte Ortigara 52 Maschinengewehre, zw n Minenwerfer, sieben Geschiitze und 2000 Gewehre erbeuti is Hauptmann Heyrowsky schoG am 26. Juni uber dem Wippac e Taie zwei FHeger ab. ! Sudôstlîcher Kriegsschauplatz. ^ Unverândert. i) n«. c r.nMn.oi^l«AP X ... rt !Ï5ÏL ' ~ ' l Der filrfifdje Bendjî. WTB. fionfiantino))et, 28. Qutti. :» .§ccreêBeric^tbom2 7. ^nni. S a u f a f u S f r 0 n t : Strn linîen gtiigelaBf^nitt lei^t e infanterie* unb StrtiUcricfcuer. \ ©inaifront: 2tm SfJad^mitiag beS 26. fanben gtoci Su 't ïampfe ftatt. 2lm erfkn ïam^ten atoei unfercr §Iugjeuge gcg brci englifdie. ©in cnglifc^eS gluggeus fturetc ^inter itnfer "n Sinien aB. SaS gto-eitc cnglifd;c glugeettg l»ar gejUbungcn, in I fdjabigteirt ^uftanbe ïrinter ben englifdjen Sinien jn lanben. S( britten fcinblic^cn glngjcug gelang es, fidj burd) fd^Ieunige glu gu retten. SSri bem stoeiten Srffttoînpf tourbe cin feinbIicf>cS %ïv 3ettg sur Sanbnng ^inter ben englifc^en Sinien gejtoungen. St aUcit Snftîam^fen finb unfere glugjcuge tooI)IBc^aItcn guru geîc^rt. 2ttt ben itBtioctt fyronten ïeine ©reigniffe. 3 T [c l @ine |o8ft$iiAe ïdtuntefte. g. ftëln, 28. Suni. (3>rvb.»SxIcgr.; ;ï Ser ®ôlîttfdjen Scitung toirb auS Stmfterbam gemelb ;T Sk iîbnigin croffnete Ijeute im §aag bie Sagung ber neu i tt- toal)lten ©eneralftaaten mit etner S^ronrcbe, bie mit cin ^intociS auf bte ben Sammern je^t oBIicgenbc SiufgaBe î SB c r f a f f u ng S â n b e r « n g Bcgann. Stttbcrc îioîitifc^e ©ef enttoihf-e tourben nid)t «in^eBra^it. ©ie follcn in ber Sage fe fcifet cS toeiter, S^rc bollc 9Iufmer!fam!eit ben $ragen ju toibm bie ber SrkgSpftanb unb bie SBorBereitung su einer frâftif \ gorberung mtftreS SanbeS nad; bem grteben uns ftellen. 28c ber bon Milliowen î) e rB cigef tt t e griebe a: ^ener auSHeiBt, mS^ten t>on bem ntebcrlattbift^en SSoIIe anb< il crrtb manc^erlci Dt>fer berlangt toerben- Slngefi^tS beffen, toaS m biéfen Bcitlauften anberc SSôIïer «n tragen ^a&en, bertraue id; b auf, bafe biefe Dpfer Bcreittoâllig geBraè^t toerben. DBft^on x'' f inangiell-^ Sa^e banï ber ©r^eBnng neuer ©tcuern aïs BeforgniSerregcnb su Beseid^nen ift, erfdjeint eine anfe^nli tfe ©tarfung ber SOHttel uttbcrmeibli^. Sladj einem SBort : :« SanïeS an bie 2Jlannfd)aft_ber _Sanb=unb _©e 3e madjt sur SSerteibiguftg ber UnaBI)angigîeit unb cinem §into ig auf bic engett Sanbe jtoifd^en SKutterlanb unb ^olonien inSBefi bere mit SRieberlânbifdHynbien, beffen SSerteibigung ben ©eg-ftanb ber Befonbcren ©orge Bilbe, fd;Iie6t bic 2I;ronrebe mit î SBorten: llnfere SSegieliungcn ju famtlidjcn au toartigen 93îâc^ten finb nad) toie bor giinftig.'SBt au^ mandas uns 3ur SanïBarîcit ftimmt, fo bergeffen toir ni bafe, folange ber Srieg toirtet, unfercm Sanbe ©efaliren broljen 1 tn unfer SSoIÎ aufgcbokn toerben ïantt, um feitte aufjerften Sîrc x-- fut fetne grei^eit unb UnaB^angigîeit einsufeÇen. Safj ©ott tn babor Bepte, ift tncine innigfte SBitte. >'r n SîotktSwm, 28. Sfntti i, §ier toerben 12 000 Sonnen Kartoffeln fiir ©ttglanb berlab je oBgleid) bie Çollanbifd^e S&ebolïerung olme Sartoffeln ift. ^nfol >S beffen finben SCuflanfe unb ©titrme auf bie Seidjt tî. ftatt, bie bic Sîaxh>ffcln su beit ©d;iffen Bxingen. • Das Uebecaatigsminiffetinm. Xlnfer 3B i e n e r 9Mitar&eiier fc^reiï>t unS: S- ©rnft Slitter bon ©eibkr fte^t an ber ©t>i^c eineS tteuen s. SBaBinettë, bas nttr Berufen ift, cin ^toifc^englieb 3U Btlbctt unb ben lleBergang gu einent grofeen 0 ft e r r e i cl) i f dj e 11 SJÎittifkrimn gu erm6glid;eu. nntgeBen ber £au£tfad>e nad) bie erfkn ©rf» tionsdjefs ber eingelnen 9Jîinifterien, bie aïs Setkr futtgieren. SaS SluSîunftêmittcI cineS UeBergangêïaBinettS ift ni^t neu. §n ben leijten Q;alirge()nten I>aBen ©raf ^ielmanttfcgg unb Sr. bon SBitte! eine al>nlic^e SIitfgaBc geI>aBt toie Sr. bon ©eibkr. ÏRan tottl bie bcrîd)icbcneu Sgaxteien unb bamit aui§ bie eingelnen 9îationen in ber ïiinftigen 3îegierung bexcinen unb babuxd; nic^t Blofe eine bei« tr lafelic^e t>arlamentarifd>e SJîeÇrBcit fonbern aitc^ bie îlt&glic^îeit fc^affen, bie fdjroicxige unb toid;tige SexfaffungSreform in Slngxiff >n su ne^men. Stuf fie Bat BexeitS bie SI>xoniebe I>ingetoiefen, eBenfo toic ©raf ©Iam=2ftaxtiniÇ fut fie e'tngetxeten ift. 2IBcx bex ge^kr feincr Sîcgierung Beftanb nidjt guk^t baxin, bafj fie iiBcx îcinett auSxeic^enbcn paxlamcntaxifdjen SInIjang berfiigte, ja ba^ fie itBer» Çauî>t mit gan3 toentgen ?IttSnaljmen auS barlamentSfremben 9Jîi» e- niftern gufammengefeijt toar. Qnfolgebeffcrt liejj fid) nic^t bic ei toitnfc^enStocrte ItcBcreinftimmung gtoife^en ben oBcrften SSertoal* :t. tungSorgancn unb ben gefe^gcBcnbcn ®ort>crfd)aften IjerftcIIen unb h- uicïjt jener SCuSgleid) gtoif^en ben- 2À5unfd)en unb ^rogrammen uttb Sielen Betocrîftcïïigen, orne bc» eine grttnb= kgenbe StrBcit ïaunt erfolgrei^ boUBradjt ir^ ^eit ïann. ©rneft bon ©eibkr toirb fid> in feiner SBirïfamfeit aller 35or« anSfitf>t nad) barauf Befd;xânïen, bie Iaufenben ©efc^cfk gu erk« bigen. SaS bûrfte iljm ntc^t fc^toex falkn, benn im SRefc^Ssate Be» m ftc^'t ïeine ïïlcigung, bem ITebergangSminifteriunt Çentnmiffe gu " Bereiten. 9Jîan ift iïBerf;aut)t arôcitSluftig unb Bercit, bie $Ii£« )jen, bie in îeinem ©taate fe^Ien, gu umf^iffen. ©rnft bon ©eibkt ftcÇt im 55. SeBenSjaljre. ©r tourbe exft bor einigen 5Bo^cn bom ©rafen ©(am=2Rartitti^ gunt Seitcr beS SlderBauminifteriumS er» nannt, in bem er friper aïs ©cîttonsdjef tâtig toar. ber ttm» eë geBung ÏSienS geBoren, bon fritB auf aïs Seaintr- Ijat er Bisser in ïeincr SDBcife eine auSgeft>roc^ene 5{5arteiftellung einge» nontmen, unb gerabc biefe allem ©treit entrûdtc fialtung ift mit f5 ein ©runb getoefen, iï>rt je^t mit ber gitljntng einer UeBergangS» xegiexung gu Betxaucn. StBex Kittex bon ©eibkx fanb neBen ber Ln Sâtigfeit im Stmte noc^ 3ett, toiffenfdjaftlid) gu arBeitctt unb K" bie 5{5rofeffur an ber §ac^ifc^ulc fiir 58obcnîuItur nnb an ™ ber Uniberfitât in SBien gu crlangen. Stefer So^elneigung ntag ^ er ben SSorsug berbanït ^aBen, bem jîaifex ©axl box Sa^rett S5ox= txage ûBex bie SpxoBknte ber SSertoaltung fyilten 3U bitrfen. Sie l' enge SScriiîirung mit bem §errf(^er in feiner Sljronfolgergeit ift ein SSorteil, ben tuait toalrrlidj nidEjt geringe einfdjaÇen barf. SBid^tiger ^ aïs bas, toaS bas ^îaBinett ©eibkr unterne^men toirb — unb i§ ïann fid; baBei, toic gefagt, BIo§ um bie nottoen» bigen SIrBeiten bon £ag gu !£ag ^anbcln — ift eigentlid; tocr Berufen erfdjcint, bic 9cac^foIgerfd;aft aïs 'bauernber 9)îinifkrï>râ* fibertt angutreten. Safiir fe^Ien jebodp nod^ aile 2tn^aItS)3un!te unb bie ttmf^an unter ben marïanten, fiir bie arBeitSreidje unb be» beutfame ©enbung in Sîetrac^t îommenben SjSerfonlidjïeiten Bat ïeineit 3toccE, toeil UeBerrafd^ungen nid;t attSgefcbloffen finb. Un* bor^ergefe^en toar ja bie SSeritfung beS ©rafen ©fterljagt) in Un* ;m gant — man rcdjnete bort mit ber 2BiebcrïeI)t 2Be!erIcS — toic bie >cr ©rnennun& beS SRittexS bon ©eibkx in Defterreidj. §ie§ eS boc^, & bafe ein ©tattljalter auSerfefyen toerben bitrfte, Oeftcrreid;S 9îe» itt, gierung |)robiforifd; gu kiten. §mnterljin toerben bie SSorar&eiten en, fûr bas grofje ^ongentrationSminifterium, bas im f>erBffc ans ;cu SRubcr ïomnten foïï, mit llmfii^t unb ©imfidjt gcfiilirt toerben ntiif» ttn fcn. Sic ©ammlung aller iîrâfte sur fcolitifdjen ^uiammcnarBeit xâ) unb sur berfaffungSred)tIid;en ©rneuerttng Oeftcrxei^S ift toixï» ui» (id^ îeinc Heine SIufgaBe, benn es follen Bei bem SBexïe bic ttcBer» tn lieferungen mit ben ©rforberniffen ber ©egentoart unb 3ttlttuft, tt» bic S9ebiirfniffe beS ©taateS mit ben gorberungen ber 9îationen, bie bie Stûeïfidjten auf bic eigenartigen @iebInngSb'exI)âItniffc d^ mit bem nationaïen ©ercdjtigEeitSgcfit^I in Ginïlang ftcîjcn. d^c SIUBcrbem mitB ber toelt^olitifc^en ©nttoieflung SSeac^tung gc« >eS fdjenît toerben. ©raf ©tam=3Kartinife I>at bom „antonomiftifc^cn e = gentraliSmuS" gef))rodjcn, bo^ biefe SSenbung giBt ïein ïlarcS SSilb ciS bon bem, toaS su gefdjeljen ^at. 9lun toerben fid; bie ^arteien Mt= unb 9îationen untereinanber bexftanbigcn mûffcn. SaS ïann je» îtt» bod) nur unter ber giil>rung einer Betoa^rten .^Serfbulidjlcit, einer >en toaBrljaft ftaatSmannifd>en SSegaBung glùcïen. ©ctoife, itnfexc Bctt S * ift im 9IIIgemcinen arm an itBerragenben 9Jîannern. Sic S&iSmard, nn SInbraffi), Seaï, ©abour finben nidjt fo leitfjt ilircSgki^en. 2lber ijt, es îjteèe jebenfallS bie cigcnen gâ^igïeiten unierfdia^en unb bas tnS> S8orI)atfbene~su geringe 3U toerten, toollte ntatt nid^t einrautnett, ifte bag Defterreidj bie, 9Jîânner I>at, bie eS gu bent gotoaltigen S&erïe cS Braudjt. ©S mitffen nur bie xid^igen ^eufônïi^ïeiten' an bte ent« fpref^enben ©tellen îommen. 2ÏÏS bas 93îiniftertum beS ©rafen ©Iam=9)îartiniij emannt tourbe, ba toar gtoar fc^ott ber SG&ilIc bor^anben, ben SïeidjSra: en,' einguBerufcn, aBer bas .Siifammentreten î1" Beiben Çattfer ftanb ge» noc^ nid;t in ©icjt. gitr bie SBorBereitungcn crtoicS ïidj bic nun cr beraBfdjiebetc Skgiexmtg aïs recjt geeignet; allein ffrâter geigte fidj, bafe fie fidj auf bem SBoben beS Sparlamentê ju unfic^cr

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Brüssel van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes