Burgersbelang: officieel orgaan van den middenstandsbond De Kleine Burger

2806 0
04 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 04 Januari. Burgersbelang: officieel orgaan van den middenstandsbond De Kleine Burger. Geraadpleegd op 25 september 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pz51g0k294/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Officiëel orgaan van den Middenstandsbond "DE KLEINE BURGER" VERSGHIJNT -A_ LLE VEERTIEN 3D^G-E3NT. Bestendig Secretariaat : Wiegstraat i3, Antwerpen. Aile brieven en mededeelingen vrachtvrij te zenden naar het Hôtel du Midi, Eiërmarkt, 34, Antwerpen. Zetel der Redactie : HOTEL DU MIDI Eiërmarkt, 34, Antwerpen. Teleîoon 6553. Abonnementsprijs : 3 frank per jaar. Naamlooze brieven komen niet in aanmerking. — — 1 1914. Heil ! Uit aller mond spreekt geluk, zege, voorspoed ! Langs aile kanten hebt ge wenschen ontvangen. Wat verwacht ge van ons ? De Middenstandsbeweging wordt door vele van U Burgers nog niet begrepen, nog niet gewaardeerd ! Welnu uit ter harte, en in uw belang, Burgers, wenschen wij U buiten den voorspoed in uwe zaken, dat ge dit jaar het begrip van liefde tôt den strijd voor uw bestaan zult bekomen. Die strijd voert onzen Middenstandsbond. De werklie begrijpen den strijd voor hun bestaan. Moge 1914 aan onze Burgerij de liefde tôt onze beweging brengen, die onze vereeniging zal sterken, en de opbeuring bewerken van onzen gelielden Middenstand ! Verslag over het onderhoud met E. P. Rutten u op Maandag 8 December 1913. Waren tegenwoordig : Eerw. Pater Rutten, heeren D. Vanderheyden, Algemeene Voorzitter. Edw. Van Kerckhoven, Voorzitter van het Studie-komiteit, Béckman, afgevaardigde der groep Berchem, Van den Bergh en Van Leemput, afgevaardigden der groep Merxem, Schuerwegh, Mertens en Claes, afgevaardigden der groep Deurne, De Witte en Ekkart, afgevaardigden der groep Borgerhout, Tielemans, afgevaardigde der groep Mortsel, Coen en Ras, afgevaardigden van den Bondsraad, Hendrickx, Secretaris. De heer Vanderheyden dankt Eerw. Pater Rutten om het onderhoud, dat hij ons heeft willen toestaan en begint oogenblikkelijk een eerste punt te ontwikkelen, namelijk : Het stichten van Cooperatieve Winkels te Antwerpen. In 1912 werd in de Vakvereenigingen van Antwerpen het plan opgevat eene cooperatief «Ons Volk» te stichten met het doel winkels in te richten en aldaar allerhande waren te verkoopen. Onze Bond begon oogenblikkelijk eene werking op touw te zetten om deze stichting, die het grootste nadeel niet alleen aan de Burgerij maar zelfs aan de Katholieke Parti) zou berokkenen, tegen te houden en te verijdelen. Wij vroegen daartoe een onderhoud met de hoofden der Katholieke Partij en op deze verga-dering werd verklaard : dat niet de leiders de cooperatief vroegen, maar slechts eenige heethoofden. Ten slotte bekwamen wij van die heeren de verzekering dat de stichting dier cooperatieve winkels met zou doorgaan. Welk was dan niet de verwondering der Antwerpsche Burgerij de stichting der maatschappij « Ons Volk » door het Staatsblad te vernemen ? Krachtdadig werd er tegen geprotesteerd, met aile politieke korpsen nogmaals onderhandeld ; alleen het bestuur der Vakvereenigingen vond het niet noodig met ons Bestuur daarover een onderhoud te hebben, de zaak hun niet aanbelangende. Nochtans werd de inschrijving der aktiën in hun blad aangekondigd, de zetel was hun lokaal. Wij hebben diensvolgens er uit afgeleid, vermits de Bestuurleden zelfs weigeren eenig onderhoud te hebben, dat zij dus rechtstreeksch in de zaak betrokken zijn en heel goed weten welke ontzaglijke schade hunne oprichting van winkels aan de neringdoende Burgerij gaat veroorzaken, bijzonderlijk in het St-Andrieskwartier, waar zulk groot getal werklieden er een winkeltje op na houden. Het zijn juist deze die zullen getrofîen worden en gedoemd zijn om te verdwijnen. En waarom ? Omdat, zegt men, de vakvereenigingen geld noodig hebben om hunne sociale werking op degelijke wijze te kunnen doen en zij kunnen dit geld slechts bekomen door het handel drijven. Doch wij vragen ons af, en de ondervinding heeft ons geleerd dat zulks waar is, of de steun, die de Vakvereenigingen van wege die Cooperatieven zullen genieten, wel zoo groot zal zijn en blijven in evenredigheid met hunne winsten. Ziet slechts het voorbeeld van het Beste Brood. Deze maatschappij werd 00k gesticht om den werkliedenstand te verhefïen en de iinancieele macht der Vakvereenigingen te versterken. Zeker, er wordt daar veel voor den werkman gedaan, doch niet in verhouding met de verkregen winsten, zooals bij de stichting beloofd werd. l En bovendien, is er niets beters voor den werkman te doen in de vakvereenigingen ? Is het vakonderwijs van den werkman dan zoozeer volmaakt dat er niets meer te verbeteren valt ? Op de 23 vakvereenigingen, die te Antwerpen bestaan, zijn er in het geheel een drietal die het vakonderwijs ingericht hebben. Goede vakmannen zijn er heel weinig en het zijn dan 00k meestal waalsche werklieden die de beste plaatsen innemen, omdat in het Walenland het vakonderwijs meer verspreid is. Onder dat opzicht verdient voorzeker de school uit de Londenstraat eene bijzondere hulde. Daar wordt vooral voor de goede opleiding van vakmannen gezorgd, doch nogmaals een groot deel der leerlingen zijn Walen. Er zijn bovendien andere redenen van gewichtigen aard om zulke winkels in volkrijke gebuurten niet in te richten. Is het inderdaad niet te vreezen dat de nederige winkeliers dier gebuurten, wier verstandelijke ontwikkeling gewoonlijk niet ver gevorderd is, zich zullen afkeeren van eenen godsdienst, die in hun gedacht, hun brood komt benemen ? Zij zullen daar immers priesters zien, die zich met sociale werking bezig houden ; doch zij zullen geen onderscheid maken tusschen diegenen, die aan het hoofd staan der sociale inrichtingen en diegenen, die de handeldrijvende maatschappij zullen vertegenwoordigen. Een laatste gevaar is de houding der Katholieke Burgerij tegenover de liefdadige werkmansinstellingen. Wanneer zij zal zien dat haar bestaan gaat bekampt worden door diezelfde werklieden, waarvan zij zoo mildelijk aile liefdadige insîellingen gesteund heeft, zal zij dan niet geneigd zijn om die ondersteuning in het vervolg te weigeren ten einde hare eigene weer-standskas te vergrooten. De stichting der cooperatieve winkels door de Vakvereenigingen van Antwerpen is dus niet goed te keuren noch onder sociaal, noch onder christelijk, noch onder liefdadig opzicht. * * * Eerw. Pater Rutten antwoordt hierop het volgende : Eerst en vooral is het stichten van Cooperatieven niet altijd wenschelijk. Doch in sommige gevallen is het noodig en zou het zelfs ten zeerste te betreuren zijn van dit recht geen gebruik te maken. In groote nijverheids-middens zooals : Het Centrum, de Borinage, de omstreken van Seraing enz. is het stichten van cooperatieven noodig. Wat nu het stichten van het Beste Brood aangaat, er zijn toestanden geweest die deze stichting noodzakelijk maakten. Hoe dikwijls werd er niet bij de bakkers aangedrongen om den samenaankoop van grondstoffen te doen en alzoo het brood aan betere voorwaarden te kunnen leveren. De bakkers hebben dit niet gedaan en de werklieden, alhoewel lid van Christene Vakvereenigingen, gingen stilaan naar de socialistische cooperatieven om brood. Van twee kwalen moest er toen eene gekozen worden en men besloot tôt de oprichting eener bakkerij. Doch dit wil niet zeggen dat het noodig is 00k andere waren in de Cooperatieven te verkoopen. Het is nooit mijn gedacht geweest, en ik heb nooit een enkel woord geschreven om er toe aan te zetten zonder inachtneming der plaatselijke omstandigheden 00k voor andere artikels cooperatieve winkels in te richten. Zoo zie ik volstrekt het nut noch de noodzakelijkheid niet in voor vele plaatsen van kruidenierswinkels in te richten. Ik kan U verklaren dat ik daarvoor nooit geraadpleegd ben en het ware ten zeerste wenschelijk dat de werklieden niets zouden doen zonder met de leiders der partij en der burgersbelangen te trachten overeen te komen. De heer Vanderheyden verzoekt den Eerw. Pater Rutten de leidei s der Christene Vakvereenigingen tôt betere gevoelens over te halen om alzoo den vrede tusschen werklieden en burgers te behouden. Eerw. Pater Rutten belooft al te doen wat in zij ne macht is om de goede verstandhouding tusschen beide groepen te bewerken. * * * Het tweede punt dat de heer Vanderheyden ontwikkelt is : DeVoorgesteldeWijzigingenaandeWetopdeBeroepsvereenigingen Deze wet heeft in al de Burgersvereenigingen een hevig verzet doen opgaan. In den Landsbond der Kleine Burgerij, in het Vlaatnsch Burgers-verbond, overal rezen stemmen van verzet tegen de voorgestelde wijzigingen en voornamelijk tegen het recht van handel drijven. 9ste Jaargang Nr 11 Prijs : 5 Centiemen. 4 Januari 1914.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Burgersbelang: officieel orgaan van den middenstandsbond De Kleine Burger behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1910 tot 1928.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes