CICM

130 0
01 mei 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 Mei. CICM. Geraadpleegd op 20 september 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/st7dr2q120/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

N° t? Mci 1918 0\ J. P. Et pru'liabantur praelium Hsrael cum laetitia |)ro pairia et tegibu^ moi[i prafi. ( IhM. ) Rédaction : À. Vap Zuyt 9, Rue des Chantiers Le Tréport. Publication autorisée par l'autorité militaire. (29 mai 1918) Beste Confraters - s Als kinderen van het Qnbevlekt Hart van Maria, zal het ons een aangename plicht zijn dezen Meimaand nogeens door te brengeiyin eene diepe enkinder-lijke godsvrucht tôt onze Goddelijke Moeder. Mog nooit misschien hebben onze dier-faare Cotigregatie en hare leden, meer gratiën noodig geliad. Gratiën voor onze Oversten opdat zij in deze moêilijke tij-den altijd Gods Wil zouden mogen zien en volbrengen ; gratiën voor on^e Confraters in de Missiën die hutmen zielen-akkerzien aangroeien, en hunne middels om hem te bewaken zien verminderen ; gratiën van U die gedurig in doodsgevaar zijt. Meer dan ooit, bijgevolg inoet er ge>. beden worden. De omstandigheden, nochtans, waarin gij leeft, schijnen zoo weinig gesteld tôt het gebed ! Maar vergeet niet dat gij het grootste gebed in tiwe maeht hebt : het gebed van het sacrificie. Uw leven is èen gedurig sacriflcie. Offert allés op aan God door de handen van Maria, en uw leven zal een gedurig gebed zijn. Miets mag verloren gaan : het is te kostelijk^ wij hebben het te noodig. De onverschillig-ste zaken moeten heilig worden, de een-voudigste, alledaagsche, bovennatuur-iijh-Houden wij bijzonder aan onze dage- 0 lijksche Mis en Communie. Zeker, er zijn dagen dat zulks onmogelijk is, maar er zijn er ook veel, dat het enkel moeilijk valt. Het onmogelijke vraagt God van niemand, maar waar het enkel moeilijk is, moeten wij die moeilijkheid trachten te overwinnen. In een der iaatste Eucha-ris ische Congressen is er gezegd geweest dat de Congregatie van Scheut, de Gon-gregatie van den eerendienst van het Heilig Sacrament was. Die Eeretitel, de schoonste die ons was gegeven geworden, is ons toevertromvd. Onder dat opzicht mag èr over ons nooit de minste klacht gehoord worden, en 't moet altijd waar-heid blijven : waar het het Heilig Sacrament geldt is de Sclieutist altijd gereed* Laten wij dus onze Moeder bijzonder vereeren gedurende deze maand, haar ioegewijd, door de opdracht van al ons lijden er strijden, en door eene verdub-beling van toewijding, aan het Heilig Sacrament van Liefde van hare Godde-lijken Zoon. Yooralleer te emdigen zou ik nog uwe aandacht willen inroepen op een bijzonder punt. leder van ons weet, wat de Blauwe Zusters van de Panne, voor ons gedaan hebben, en welke dankbaarheid wij lien verschuldigd zijn. Wat niemand kent, zijn de sacrificiën die zij daarvoor hebben moeten doen. Daarom zou ik willen dat wij steeds die weldoensters, met de meeste voorkomenheid behandelcn.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks CICM behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in - van 1917 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes