De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken

1410 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 27 Juni. De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken. Geraadpleegd op 14 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2z12n50g25/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Dertiende Jaar. — Nr 26. Prijs per nunmier ; ô ceutieawii. &aterdag, 27 Juni 1914. DE BEIAARD -{pwls^ WEipy® ï>— i * ABONNEMENTSPKIJS PER JAAR : \ Voor het Binnenlaiid : fr. 2.50, voorop i betaalbaar. Men schrijft in : TRAPSTRAAT, 23, en op aile postbureelen van het land. Voor het Buitenland : 5 frank, voorop betaalbaar. Brleven en mededeelingen, de redactie betreffende, vrachtvrlj te zenden TRAPSTRAAT, 23, SOTTEGEM, ten laatste den donderdag avond. Van leder boek dat ons gezonden wordt geven wij nielding. ^ DRUKKERS-UITGEVERS 1 G. EYLENBOSCH & FR. DUPON opvolgers van l. vekeman ! Trapstraat, 23, SOTTEGEM, 23, Trapstraat, Telefoon SG>U. Het recht aankondlgJngen of artikeis te ^ weigeren 1s voorbehouden. Dte nlet Ingelaschte handschriften worden niet terug gegeven. Ongeteekende brieven worden niet **n- | veerd. • BERICHTEN en AANKONDIQINQEN Aankondigingen : 15 centaen per regel , Berichten : 80 centme' per regel Rechterlljke eerherstelling : I frank po regel. Prijsverminderlng v' dlkwflte bertaaléi aankondigingen. X7 mWMJsr-' 't ^ va» £98 Waek De vervolgingen duren voort in Franki'ijk: de zusters der Congrega-lie van Broons, die sedert omirent eene halve eeuw verscheidene gemeenten bedienden met eenen ziekendienstdoor de armeii hooggeschat, zijn uitgedreveti geworden den 17 Jirni laatst. Een der kloosterzustérs, die leed aan eene erge ziekte, is met al de anderen de straal opgcworpen : ze mogen in den vreemde het gflnadcbrood gaan bedelen! 'I Is wraakroepend en het toorit ons wat ons le wachlen staat, moesten libe ralen en socialisten aan het bewinii komen. In l leger begint men de officierei: die kalholiek zijn en naar de ~kerk gaan te spionnoeren om ze dan te be nadeeligen zooals het gebeurde al.-Combes meesier was. — De Yereenigde Staten hebben twet moeilijklLedien op den hais: de revo-lulie van Mexiko en de overstroomia^ in mm land van Japaners. 'legert dit inwijking van gelen wil de Ameri-kaansche rege ering maatregelen némen. De Senaat zal binnen ,i£on over voorstellen hebben te beraadsla gen die Japan zal inoelen behagen, want dat land is nu bij machte des noods de tanden te toonen zoo moi. het wil buiten het gemeene rechl drijven. — llet « Home-rule » is voor de derde maal ter beraadslaging gekomei in de Lordskamer. De regeering heef. zekere wijzigingen' voorgesteld vojr wat de inlijving van Ulster betreft bij de Ierlandsche zell'regeering. — Over Albanie worden vele tegen strijdige berichten lot de bladen gezonden. Prins von Wied blijft op zijn post ondanks ailes: 't is steJlig eéi. moedig man! — Griekenland heeft twee kruisers afgekocht van de Vereenigde Stafyn. Dat klein landeken droomt van niel and ers dan van vechten! — Turkije verwacht op hare beurt de levering van kruisers besteld in Kngeland. — Landveriiuizers let op! Ziehier teen bericht dat de regeefîng van Canada heeft doen verschijnen len einde de uitwijkelingen te waar-schuwen.« Bericht van de Dominion Slaten. — Ter oorzake van den financieelsii loesland die thans heerscht de ganselie were'ld door en ingezien de schaarsch-heid aan groote openbare werken, zoo a&zièn wij liet als een plicht te berichten dat er voor het oogenblik in Canada, ambachtslieden genoeg zi/.i voor gansch het jaar 1914 en raden de uitwijkelingen aan, alvorens een be-sluit te nemen. zich eerst te verzeke-ren dat zij zullen werk vinclen. » Landverhuizers, wilt ge verstaniig handëlen, laat niet, vooraloer eene he-slissing te nemen, het St Rafaël's Geneotschap, te Brttgge, te raadplî-gcn. Men geeft er kosteloozen en ^ôeden raad. Uit de Dieuw sbladen « De Denderbode » van Aalst, de polilieke toestand van het arrondissement Aalst be-sprekende in een welberedeneerd arlikel, zegl o. a.: «En hierbij komt het er zoo zeer niet rneer op aan te zien wat het verleden is ge-weest, dan wel te onderzoeken wat de toe-komst zijn moet. * Dit staat vast: wij zijn achteruit gegaan en die achleruitgang heeft zijn oorzaken. Dat de steraraing der laatste wetten daartoe voor een groot deel aanleiding heeft gegeven — hier vooral in ons arrondissement waar de geeel van antimilitarisme en vrijheids-zucht zoo Sterk is ingeworleld — onlkenl niemand ; maar dat er ook in do inrichting onzcr katholieke werking voor de toekomst îeLs moet vei-anderen, zal evenmin gelooehend worden door al wie zich niet opsluiten gaat în veiblinden eigenwaan, en wie er van be-wust is dat eene partij zich altijd vorder moet onlwikkelen en nieuwe wegen inslaan, naar-mate er zich nieuwe toestanden en nieuwe eisehe.i voordoen. > In die voorwaarden aiieen kan zij sleeds leugdig en krachiig leven houden. , \Vaar de inrichting onzer katholieke werken het sterkst gesteund slaal op hel •volk, daar bchalen onze vrienden allijd Eiieu\\e triomfen en de slcchlste tijden tnaken zij voorspoedig door. » Z.en wij bijvoorbteld naar Gen!. ». Daar is ons s emmenial in de laatste kiezing, spijls al de ongunstige omstandig-lieden en het ongunstig midden, gestegen. /. En wat is er gebeurd te Bergen, in het harljc van Henegouwen, dat een broeinest is van socialisme? Hebben wij ook daar niet eene aanzicnlijke aanwinst van stemmen mogen boek en? L>ie uitslagen zijn prachtig en zij moeten ons aîmzetten tôt nadenken, > Zij bewijzen eens le meer dat eene deg lijke kaiholieke volks$ewet king, verre van aan onze partij te schaden, haar verster-3:en en haar onmlsbare levenssapp^n versirek-ken moet. » He: volk wacht op ons. » Het vraagt niets beters dan ingelicht te worden, en kennis te makeu met onze ge-dacii en en onze gevoelcns. ' f Uci vraagt naar licht eu vvauriioid! » Handen uit de monwen ! > En laten wij, aile vitterijen en per-soonlijke beschouwingen van kant zettend, ' onze ervaringen en onze krachten bijeen leg-gen om hier ook le Aalst, evenals te Gent, e Bergen en elders, een katholiek bohverk op te riehten gegrondvest op het volk, be-kroond door het volk en dat zegeviérend weerstaan kan aan den stormbots van al onze vijanden. > Zoo spreke en zoo handele al wie onze partij rcehlzinnig is verkleefd! » Uil « Ilooger Leven » : « 't Ligt op den weg van den tijd, te komen ot eene oetere standenvertegenwoordiging bij io wetgeving. De vlaamschgezinden "hebben vene flinke groep in het Parlement, die zich ioet onlzien. De landbouwers hebben enkele er.egenwoordigèrs; de christene arbeiders en .nidd.'nsîanders schier nog geene. » Wij zeggen niel, dat de christene arbei-lérsbeweglng moet opgaan of on'.aarden in eue poli.ieke beweging, maar naar* hunne -elangen en hunne macht zijn zij in de velgeving niet vertegenwoordigd. O! j.î; we ve'.eii dut Hjjij verkiezingslijd allemaai volks-;aÀdida'.en zijn, eclile democraten ( !; — ook legcnen die buiten verkiezingstijd schier nooil ijd — of lust — hebben om naar 't volk >m te zien. f t Is een Irenrig feit, dat de Waalsehe verklieden, in groole meerderheid socia-istisch gczind, van 't gouvernement meer ' iiervormingen en verbeleringen krijgen dan ie Vliiamsehe werklieden. ] » We schrijven dat niet gaarne, maar hel is îiettemin zoo. » Als besluit: Willen we bij de voïgende ' kiezingen teleur. t-11 ngen voorkomen, begin- ' ,ien we dan maar van nu af aan het < zuiveringswerk. Wel zullen we op, tegenstand luiten, maar dat kunnen we niet ontgaan. » l Katholiek zijn. Vele inenschen hebben een aardig gedachl } over «katholiek zijn.» 1 Wij spreken vandaag niet over « Katho- ) .iek-k'ven. »> Reeds herhaalde malen hadden i vij die gelegenheid en wij zullen er als hel jasl op li'rugkomen. Wij illen heden een woordje reppen over 'îel katholiek zijn, besehouwd als leden der kaiholieke partij. ] Hoevelen zijn er niet, die spreken en han- \ lelen precies of hel katholieke leger iets is c dat buiten hen staat, waarvan ze geen deel' £ iiiaken. Anderen, die wel welen dat zij katholieke solda ten zijn, maar die denken, N iat ailes moet beridderd worden door de hoogere officieren, t. t. z., door senators, volksvertegenwoordigers, enz. Hoe menigmaal hoorl men niet klagen en zagen over dit en over dat, uit puren geest van kriliek, geen geest van opbouwende (want dit ware goed) maar uit pure geest van vit-lerij, haarklieverij en vernietiging!... Die inenschen hebben het mis voor. - De kaiholieke partij dat zijn wij j de I hoogere officieren vooraan, na'uurlijk; maar de simpele solda ten niel min. Een leger zonder solda len is ondenkbaar. Zet de felste officieren zonder leger en wat kunnen zij t)i nog ? u Niederigen en leiders, allen moelen één ic z jn. Zij hoeven dit te weten, le VOELEN EN ER NAAR TE HAJNDELEN. a] Maar zie, is 't dat niet, dat in onze ran-gen ontbreekt die VOELING, dat SAMEN- ^ spreken, dat SAMENhandelen, SAMENstrij-den, niet enkel eenige weken voor de jn kiezing, maar heel het jaar door? m Moet er in dien zin niet veel verbeterd worden ? Heel zeker, moeilijke menschen vindt men o) altoos; l'oaitevredenen zullen er altijd ben st slaan. Aile menschen zijn in denzelfden vorm 3t niet gegoten. Doch het mag niet langer zijn,, di dat goed-bezielde mannen onvei*schillig h< nevens het leger gaan, dan Wanneer ze ra geestdriftig plaats zouden kunnen nemen in ^ de rangen. Laat ons dus meer verbroederen ; meer w samenkomen; de zaken onderling bespre-loetn ; de minsten als de meesten in de parlij1 3J INTERESSEEREN, opdal de eenvoudige werkman zoo wel als de l>este burger zou VOELEN, dat hij in het leger stapt. iian zal pl hij fier gaan onder do plooien der vredevlag, 4 naar vooruitgang en welvaart. Wal dunkt u mannen? / Zit daar niet veel waarheid in? (Klokke Roeiand.) DIRK. oe JUBEL van Mgr STILLEMANS ONZE VOLXSGKI 't Bisdom Gent is in feesle. Aile cliristene liarten jubelen. De geloovigen vieren hunnen wij zen Kerkvoogd, in December 1889 dooi Léo XII1 bisschop benoemd en den 27 Januart 1890 gezalfd en plechtig ingehaald. Den 25 Juni zijn de jubelfeesten be-Jomien door de u'itdi-ukking van op-■vellende dankbaarheid zijner diocL-sanen.Welk een bevvonderens waar: lij. îrieslerschap, schrijft Het Volk , • '•!k een vruchtbaar bisschopschaf). lalgene van den hoogwaariligen Jubi ans. dien we het geluk hebben thans .e mogen vieren. ii'ue verlieven is de beteekenis van ,ijn prieslerleven, als men overweegl dat het groote.idceis doorgebracbl .verd in de opleiding en de vormin:, . an andere priestersl ilgr Stillemans, opvolgenlijk leeraar van wijsbegeerte, overste van het Klein Seminarie, voorzitter van het Grool Seminarie,' Bisschop, heeft rechtsirecks medegewerkt aan de keuze, de opvoe-ling. het onderwijs of de wijding van al degenen die sedert bijna eene halve eeuw in het bisdom Gent priester wer den! 't Is als leeraar dat Mgr Stillemans, met anderen, de Ylaamsche letter kunde terug in eere bracht. Hij was het, die opnieuw den veel te lang ver-geten reus der nederlandsche dicht-kunst, den genialen Vondel deed ken neri eu eerbiedig beminnen. Ook was ïiij een medestichter van het Davids-ionds, dat eerlijk het doel zou nastre-ven, waarvoor hel helaas afgeweken Willemsfonds was gesticht. Doch 'l is vooral in zijne hcedanig-lieid van Bisschop dat de geringen, werklieden en landlx>uwers, dien grooten Kerkvoogd te danken en te eeren hebben. Hij immers was de wijze mîar ônversaagde baanbréker LiEFDE BISICS^P. voor hen, die de 4 Kerum Novarum van L. 11, Loo XII! aamioorden: ;n Aaumoeoigen, sdeiiten en steuni'.i or vau undemn^en bijsLanu, vak\ereeiii in guigen, pesnsioengnden, vrouwenuon ig aen en uergeiijKe werkersinricutingen Aigr Stillemans was vooral beicom e- meiu mai onze lanùDouwers die hur P_ urcod in den vreenuie moeleii gaa'.: c- zoeken. Met eene Ueidorijke Dezoi-^,1-neid heeït hij aan de i ranschmans jr het besLe van zijn liai-t gegeven. Hw Vverk der lijaetij'ke Uiiwijkeiingen p' geslieht door uen JubilariS, is voora, ,j. voor onze streek eene kostbare wel-ls daad. Waar onze arme landlieder. vixx.'ger onbeholpen in 't Franscht m ronddooldeu, worden ze nu door pries-iers en burgers bijgestaan; liunm. j^l .oouen zijn beschermd, bij ziekte vin-1( den ze troost en steun, en bij ongeval voelen zij de kracht van een macniig ar optredfen. j, Het onderwijs vond in Zijhe Hoog-oi l8 ardigheid een machtigon steun: de iiriderwijsgestichten gedurende zij k lisschoppelijke "loopbaan opgericnt. u, :'jn zoo lalrijk dat we ze niet op sommen kunnen: te Gent alleen zijn 1 ' ;neer dan veez-lig christene volks scholen nieuwgelwuwde of uitgebr-ic.' geworden; hij stichtte bloeiende vak . s' kunst- en ambachts"ho'en. 1 Kortom, in dit vijf-en-twintig jaris ^ '«sschopschap heeft Mgr Stil'emans 1 '.ijn werkzaamheid op aile gebied ge-^teld, niets ontziende, non h moeite, 1 loch ouderdom. noch moeilijkheden I ailes plooide onder zijn wilslirachlig en matig ontreden fer eere van God ' aan wien hij, met den lever van non II apostel, zijne ziel. zijn hart en al zijn krachten ten beste gaf. ^ Mogo de wijze Bisschon nog lange i, jaren leven en de gene^enheid ge-n nieten van a! zijne diocesanen. 1 Pp Beiaard » voegt zijn s!em in e het jubé' dat ten a'îen kanten oprijst t 1 Mgr Stillemans ter eere! zij eeren hebben. Hij immers was de het jnbel dat ten allen kanten orrïisi ;en' wi.!zc maar ônversaagde baanbréker i Mgr Stillemans ter eere ! * kLSnke nU 'i beiaarDspoL aLthans : £ LeVe blssChop stILLeMans! vit- 1 «m" inrwftmni i aimmttajfmrni^jii juhannomifannnibflaraidn'nvai m u\m mm• m j. I Vj pB I ll^lirwwillljll !«WljjHJII ■PWP—CTHPB— Een en ander DE GRAANOOGST. Het Bull'etijn van het internationaal Lnnc bouwinetituut, te Rome, geeft eenige voor uitzichten over den graanooget in eenig landen. Over het algemeen is de oogst voldoendc alhoewël de koude, gedurende de maand Mei eerder een ongunstigon invloed uitgaoefen< heeft. In Rus land waren de voomit^ichte: voor den oogst uitrauntend in het m^erendee 1er gouvernementen, terwijl in Duitschlanc in Oostenrrjk-Hongarië en vooral in Tunesi men ailes behalve goede vooruiUichten heeft TEGEN DE VLIEGËNPLAAG. Eer. probaat middel wordt bekend gemaakt om zich te ontmaken van vliegen, vooral1 in d stallingen. Het is voldoende de paarden te be strijken met traan. Zoo een paard of een ande (lier eene wonde vertoont waarop vliegen e] horzels verlekkerd zijn, beetrijke men de plaat met traan en de plaaggeesten zullen er we afblijven. Traan in teerputten, gemaklcen en stilli waters gegoten, verdelgt de lurven van muggej en vliegen en verjaagi eierlegstera. GKOOTE LEGEROEFENI^GEN De groote legeroefeninfieit •. 1 .l'i zuller plaats hebben van den 31 Augusti tôt der 4 September, in de provincies Luxembur^ on Namen, ten westén der spoorliji Aerlen-Jemelle en ton oosten vaoi de Maas. stroomopwaarUs Namen. Er zuilen 30.000 manschappen aan de leger oefeningen deelnemem JUBSLLIED. ïYIen la te zbrg en kommernis Vandage maar wat henenvarcn; 1- Dewtijl 't een dàg van jubel is, \ o r 1 hocfvl vanYlaandrens ch. istnen charen. ° billi.îk z'j de vreugd verspreid, 't feest van Zijn Hoogweercligheid. '• B5j 't feest van hem wiens schrandre geest Voor ons al vijf en twintig jaren t Sleeds ijvrig is aan 't werk geweest, 1) Waar wcrkzaamheden nuttig waren. e Die met zooveel sch rpzinnigh- id Zijn kudde op 't spoor van t goede leidt. Daar waar 't verder: een bresje vond . Om in de maatschappij te stroomen, 0 D?ar wicrp hij eenen dam terslond - En wist zijn volk ter hulp te komen. 1 Wat heefl hij niet al ingericht, 8 voor 'l geluk des volks gesiicht! 1 Met vreugde wij den jubel zien 5 Van dien zich aan ons heil komt schenkcn: "a En wij van hert hem hulde bien, * Als wij zijn' vaderzorg bedenken. Zoo toon' zich elk diocesaan D'Iîoogweerde Kerkvoogd toegedaan. L Verhoore God onz' wensch en beê, 1 ^00 zal hij nog een rijktal jaren r Zijn afgezanl, in heil en vreè, 1 Voor Vlaanderens geluk bewaren. , We WensChen Lnnlg WeL YerbLIJD : LeeV helLVoL zlJn' HoogWeerDIghelD! S.-L-E. J.-B. DE KOKER. - - , ^ 5 Hanengekraai Mijn welbeminde vrienden Iezers, vandaag zult ge mij pardonneeren dat ik u niet ei L ' salueere 'lijk ik gewoon ben... Neen! vandaag moelen onze eerbiedigste groeten gericht wor '.il den tôt clen Man die sedert 25 jaren zoo X- wijsselijk ons bisdom bestuurt: Voor hem i- stijgcai heden onze vurigste gebeden ter hemel opdat den Hoer believe zijne dagen te verlengen voor 't welzijn van al zijne diocesanen. In den naam zijner duizenden Iezers 11 I^t «De Beiaard» zijnen toi van hulde en u cknk voor de voelen van onzen jubelenden 1- Kerkvoogd, Zijne Doorl. Hoog. Monseigneur lS Stillenians! Na dien plicht van liefde en 4[ dankbaarheid gekwcten te hebben, is er toch nog een saluutje voor u over, menschen, en > daarmee steken wij onzen wagen in gang. ^ ZONDAG, groole Sint Jansdag en buiten l- Gent in al de kerken Mis van dankbaar-ri heid en < Te Deum » voor 't Jubelfeest van ^ onzen Welbeminden Bisschop. MAA3.DAG, Sint Pietersdag, kermis te Roomen. Men behoort heden een goed gebed le doen voor de kcrkelijke overheden. Sint Pieter wordt verbeeld met eenen-kraaienden t' liaan omdat het kraaieii van den haan hem g de wooi'den van O. L. Heer herinnerde, en aldus de oorzaak was van zijne bekeering. Heden. is 'l iji verschillige plaatsen beganke-3C nis met de peerden ter eere van den II. Eligius. Op veel plaalsen wordt er vuur t gemaakt toi mémo rte dat Sint Pieter bij l? het vuur zich stond te warmen aïs hij Ons ) Heere verloochende. < Iemand bij 't vuur n zetten » wil zeggen iemand bedriegen. Die •. spreuke komt voort van 't bekend spel cî « Trapganzen, schavuilen of schavakken van-gen » waar men den eenen of den anderen ' duts bij 't vuur doet blijven, terwijl de anderen er van onder trekken. 0 D2.V&i>AG, gedachtenis van den H. s Paulus. Nooit en viert de IL Kerk eenen) feestdag van eenen der twee groote ApostelenN » oî ze viei*t den anderen mede. In hun leven beminden zij elkander en ze werden ook a niet gescheiden in de marteldood. Ook feest-^ dag van Sint Martialis die 't geloove verkon-digde te Limoges in Frankrijk. 1 WOEXSDAG, 1 Juli, oclaafdag van Sint ti Jan-Bapiist en feestdag van Sint 'Rombaut> ?narl«laar, patroon van Mechelen. Hij was de e /x>on van den Koning van Scholland en was bisschop van Dublin. «OXDERDAG, feesldag van O. L. V. bezoeking. 'I Zijn de dagen der begankenis ] naar O. L. V. ten Doorn te Mooreghem-bij-t Audenaarde, naiar O. L. V. ter Linden, te Her-dersem-bij-Aalst, en wel bijzonderlijk naar O. L. Yrouw van Roosebeke, waar 'l dien dag gedurige aanbidding is. Iedereen ziel met vol-doening die aioude hedevaarl in haren vroe-gei'en luis 1er her.sleld. VKEJDAG, 1e vrijdag der maand, dag van devolie tôt het II. Herie van Jezus. Feestdag van Sint Triphon en anderen, martelaars, alsook van Sint Guthago en zijnen huisgenoot den zaligen Ghillo, die gediend worden le Ooslkerke in Vv est-Y la an der en. ZAÏEtSDAG, feesldag van de II. Berlha, doch 1er van graaf Rigoberl. Zij trad in den echl met eenen edehnan Siegfr.ed genoemd. Zeer vroeg weduwe geworden, gai zij een 1. groot deei harer goederen aan den arme en siichlte'het kiooster van Blangy waar zij wel-dra tôt abdisse verkozen werd. Zij stierf in 725. 5 DE MENSCHEN DIE EF.N BEETJE VAN JAREN WORDEN, kennen nog het liedje van «de moord van Nieuwerkerken», maar nu zouden ze mogen een ander maken over een wreed affaire dat aldaar gebeurd is op do wijk « Maal >. Het zou dienen tôt spiegel en exempel voor veel menschen die hunnen huwelijken slaal niet wel en beleven. Er was daar een huisgezin met 4 kinderen waar de vrouw zich, naar hel schijiK, op hare plaats niel en hield. Zij dreef den spot met de vermaningen van haren man, en op 'nen keer bracht zij, op 'nen kruiwagen, hare drij kinderen bij den heer burgemeesler, goot ; ze daar af en riep dat zij daar niel meer voor wilde werken! — Zàlerdag nachl hadden man en vrouw elkander grauw en blauw ver-welen, en na zulk avondgebed waren ze naar hun bed gelrokken. De vrouw zou laler oj)-gestaanzijn enstillekens een mes gaan : halen... en behoedzaam het bed naderende waar haar man te slapen lag, heeft zij hem eene schrikkelijke snede tocgebracht in de keel... 't was al bloed dat men zag!... 't wijf wilde 110g steken maar hij kon nog den steek ontwijken en wegvluchten. Men heeft hem gevonden in eenen grooten plas bloed, des aar (Klokke Roeiand.) DIRK. ids- '"g MENGVLVv'ERK 118 [USt « «i. 1 ■ ■■■■■ I îE TWEB W1EGEX 'ar- NAAR lwe Emile Rieheboury eds — Eene misdaad wordt geplecgd in de ekc Rijsselschestraat. Alvorens den laatslen ^.ej adem uit te biazen, noemt de ongelukkige Fabrice u bij den naam. Men beschuldigt den verloofde van Mejuffrouw Blanchard, en de ongelukkige die een naam draagt (S»c met oneer en schande bedekt, een naam, lig- die den zijne niet is, den naam van'een u dief en een moordenaar, deze ongelukkige het wordt gearresteerd en in de gevangenis ge-1,1S wrorpen. [1CU — Pierre Ricard, toen ik u zegde, dat uwe medeplich'.igen den ongelukkige in de Seine :ten gewcrpen hadden, en men den volgenden morgen zijn lijk had opgehaald, toen mis-ene leidde ik u. Ik irachtte u afgrijzen voor îrre uwe misdaad in te boezemen. De burg-l©r" graaf de Lucerolle is niet dood, hij werd eK" gered! — Men heeft zijne onschuld erkend, en (c nu is hij vrij. Maar gij zull in de gevangenis ge- geworpen worden, welke de misdadigers slechls verlalfsn om het schavot te beklim-me^i. —H——ta— B — En nu, Pierre Ricard, aanschouw n eens dit lijk, nog eens voor den laatst T keer! || De ellendeling had de kracht niet I t>ogen op te slaan. Louise ging voort: — Heden morgen nog, slechts enkele ur geleden-, was hij vol leven. Daar hij Frankrijk niet blijven kon, waar hij e?n naa had gedragen, die de zijne niet was, zou 1 i verlrekken. Mij gehoorzaamde hij. Doch to R zijl gij gekomen, en ziedaar nu wat gij n !'1 hem hebt aangevangen! O, zonder de , schromelijke misdaad zou de maat uw t lage euveldaden niet vol zijn! Herkent j , hem? Hij heette burggraaf de Lucerolle: d 1 was ook een leugen. Hij heette Charl e Cholet: dat was ook een leugen! Daar ligl h - lijk van uw zoon, Louis Ricard 1 — O!... Dat is het werk der hel! riep < e ellendeling uit. e Zijne oogen puilden uit hunne liolten < 1 zijn gelaat nam eene verschrikkelijkt u - drukking aan. Koorlsaehtig beefde sa r lichaam, gelijk e«n boom, die op het pu - is onder de bijlslagen van den arbeidsr 1 vallen, zijne tanden klapperden. Hij wil< spreken, zijne lippen bewrogen zich, maar h i was met een scliorre, schrikbarende "kre( s die uit zijne keel opsteeg. Dan bukte 1 5 w®er het hoofd alsof hij vreesde dat dit c - het punt stond door een zwaren rotsblc vcrplettei'd te worden, £ ^ d U. LJ1L, ikWIVilli. VlUTTt 1111 TlMmiamH IlIVU Mi 10g Louise's woede \yas ialusschcn nog aa [en gegroeid. — Moiis:ei-! Monster! riep zij uit op ei de toon, 'die onmogelijk kan weergegeven wc den, gij liebt uw zoon vermoord! — O, giiig zij na een enkel oogenblik di •en wear voorl, men kan u zetts jiiel bij e< in wild dier vergelijken. De leeuw en de Lijg jm koesteren hunne jongen; gij verlaat uw kii hij en steekt uw zoon het mes ln de borstl ion nu uw bloeddorst geleseht? Neen, neen, u net 00g zoekt nog een slachtoffer! :ze Va eene onvoorzicne beweging greep ; rer het mes vast, dat op tafel lag, en bood h gij den ellendeling aan. Jot — Hier! beet zij hem toe. Neem aan <j les mes en dood mij, voegde de ongelukkige i let bij, terwijl zij de borst ontbtootte. nu het inijne beurt 1 de Pierra Ricard had zich opgei icht. Zijn ex vlamdc, een helsehe glimtach verloonde zic on om zijn» lippen. lit- — Ja, n»s «en lijk, stotterde hij op dotfe ijn loon, int Hij greep het mes st»vig met hel heft i te d« Iiand, slrekte de aj-m ait... de Op het atlfde oogenblik sprongen de dgei let ten en de kommissaris op hem toe. 't \V< et, te laat. Pierre Ricard had den tijd geha tiij zich het -tfapen in de borst te steken. op Hij sloeg met d# armen in de lucht e ok viel dcliterover dood ten gronde. Hij ha zich in het hart getroffen. >*>v fi/mmaammaiixmagmmmmmmmmmmmamaaHaamfimm ian" Uit ieders mond onlsnapte een kreet va afschuw. een Louise had de oogen geslotcn en w: <or' voor het lijk van haren zoon op de knieè necrgevallen. dan De geneesheer was na (fer bij gekomen. II ,een. verwijderde het mes uit de wonde, en h I8er bloed gudsle omhoog alsof het uit een foi iud lein vlood. ! Is — Wel? vroég de kommissaris. uw — Dood! anlwoordde de genceshcer. — Dood! heihaalden enivelc slemmen. zli — Een hoofd m'ndcr voori den, bt-ul, merk het oon agent op. Louise richlte zich weer lan^som op e dit trad eienigszins vooruit. er — PieiTe Ricard, zegde zij, heeft tiiar is zijne laatste misdaad gepleegd; hij hee zich zelven reclil gedaan. 3°8 Op deze woorden volgde eene diepe slilt< ^ XXXII. - Vrij. Gelijk wij reeds hebben medegedeeld wild ïen Mejuffrouw Ernestine de Lucerolle aan Leor tine Blancliord een blijk harer innige g( i» negenheid gevea en had hare moeder d toelating gavraagd om den blinde en hc ©n- beminnelijk meisje te bezoekon. vas Eerst had de gravin geweigerd. Doch zoe îad cira Ernestine haar had medegedeeld, da zij er reeds van op de hoogle was gebrachl en hoe Pierre Ricard door de policie werd gear iad resleerd, meende zij het verlangen hare dochter niet langer te mogen weerstrever * morgens om half vier, niet verre van de 1 kerk ; hij is naar Aalst gedaan waar hij ii het hospitaal ligt. Die leelijke Iranke madoljé. die gevlucht was, is maandag namiddag in ndaa^ een te Nieuwerkerken aangehoutîen, en et ei1 door de gendarmen naar Dcndv-rmonde ge-Qdaa^ daan. Z'is al ondervraagd, maar er is, zelts wor- 'nen aftrekker? geen woord «it te kr^j-l zoo gen [ 2'en heeft zij niets misdaan, zegt ze, hem qu >t zou jiaar maa zijn j-e gepoogd heeft teT1 zich te zelfmoorden. ;en le TOE KOERIER, TOE JONGEN, IS hoce- HET fJoo NIET GENOEG DAN? Oie vent Iezers ïerlelt ons nog voor de echte waarheid dat te en er je Vlierzele ■ gelulteerd ; is tusschen twea 'nden f;va's dochters zondag avond op de wijk Jneur Moorlcgem. Nadat zij van weer^kantea e elkanders portret wreed geschalotterd had-toch ;eil) zjju ze bcgiimen haarken-pluk doen... nî en Schuimbekkend van woede stonden ze elk met eene kles haar in de hand, valsch ulte^ haar of echl haar, 't is nu gelijk! Tôt slot baa1- van rckening heeft d'eene hare tegenstreef-van ;ter een pintglas in het hoofd geslagen bij zooverre dat er nen doktoor moeten komen 1S ;s om de gapende wonde toe te soudecren. ;ebea [ js pro.ieri zuii;e dingL'n! û'nt DtE ROESELAARSC1IE LEURDER in nden cegenschermen die te Aalst dinsdag achter-hem l0en, in eene herberg met zijnen neuze in p.en het nat zat, zal aardig gekeken hebben, als hij !nng. iijn pak meL regenschermcn, dai hij buiten inJve- ;Jaj ja[en staan, niet meer weer en vond. den gr Wlir(al cr om 175 frankcn in zijn pak... vuur en ze waren gepaki paraptuie-diel, '"1 zal voor heel zijn leven geriefd zijn! 0rls HA. MENSCHEN, G' HEBT AL LE MA AL vuur DE KOMPLIMENTEN van Dona UJ Vogels i >an Belcele-Waas dat hij nu honderd en SP01 wee jaar geworden is. De muzieken van van" Belcete en van Sinaai zijn hem zondag laatst leren cenp serenade komen verceren. En ge ncle" moet niet peizen dat Donalus in zijn bedde iigts of ievers kamank in 'nen zelet zil. ,\een. n(;en, de kloeke ouderling stond iu eneni zyn jeur ajs muziek speelde; hij sloeg lclen> .zelf de maal en 'l en zou niet veel meer eveP moeten schillen of hij zou nog nen flikker ook gedaan hebben. De burgemeesler van Bel-eesl- ceie jiee[t ju den naam der bevolking ge-proficiateerd en Item eene goede gifl ter iiand gesteld. . AI IIEERE MIJN TIJD! WAT IS DAT s de ^ '^BëKE? Ze waren daar bezig met was tle parochickcrk le herstuLen en te vergroo-len. 't Moesten nog al belangrijke werken y zijn, wanl ze waren ondernomen voor de 'enis som van 1^.000 franlcen. Dimdag morgen, i-bii- om ® uro> %ras a"ema'i aa^i 't wei-k Her- ,locn c'.en deel va" dcn middenbeuk eens-naar K'ai>3 ^ns ïJi"L^' en drij werklieden met de •daa slclliug wcrden meegesieepl en van eene vol- lïoo§le van 6 melers onder de brokken steen ,roe_ vielen. Twee hunner werden erg gekwelst en liggen in 't gasthuis:, een jongeling van <jaa Ctereken-bij-Dikamuide en dan zekere Aifons eest. Roélandt, 20 jaar, wonende te S. Lievens-lars EsscI;.e- De ai««ere werklieden waren na-noot iuur'y'; benauwd en dienen niel meer aan l Le v-cr^ g^an. Gelukkig voor hen, want eene halve minuul nadieu stortle met over-•tha gl'ool gedruis gansch de middenbeuk in, als-den °0^ tlc" loren ('ie met gl'oot geruclit werd und. i!leches'ecPî' Heel Cruybeke was weldra te een ncen 0,11 ranlP te komen zien. De oor-en zaak der instorling is onbekend en men wel_ denkt dat er eene nieuwe kerk zal moeten . gebouwd worden. OCtt ARME TOCH ! ALZOO EEN LIE rCHRlKKELIJK DINGEN lo Eei-chem-bij-liet -^n^"ei'pen. In een werkhuis van glasgravec-n . renv was de baas met nen leerjongen van ken 15 isaI\ bcz'S met een mengsel te maken d is vac vernis toen het gevaariijke vocht to( in eens ontplofte. De ketel vloog in stukken die vallecn 611 ^ was al brandende vernis wat ,cn raen zag- De taas liel zicii neervalien en ren ^ver(i door ^et ljraluleiî<l vocht niet getrof-inre !en' niaar leerjongen stond heel en gansch de in brand en vluclute al huilend de straat nen °P- Wcikvolk' is hem daar ter hulp gespron-drij gen- Z'hebben hem airap in eene deken gewik-IQ0Jt keld en de vlammen uitgedoof(i. Maar hij ooi- ™s zo° deerlUk vcri.rand dat de doktors verklaard hebben dat er nicls meer zal aan rer- te doeu ziJn' aar ,TOT AALST, IN DE FABRIEK VAN DE op- VAAR'IS J RA.AT, is den zelfden dag een jan smertelijk ongetuk voorgevall' n. De lôjaVige ajc Sooi De Rouck had een karreken naai het em "lagazijn gevoerd en in hel lerugkeeren over ^ vlen koer sloegen daar twee ijzercn dçuren ,\ij[ om jdlie daar wel at drij jaar stonden, en cct vielen den armen jongen op het lijf. Ais ze em liera opnamcn was hij dcn schedei gebro-des ken. ■ Aansfonds waren E. II. De Mcester en Dr llertecant daar. De E. H. onder-pastoor kon hem nog de H. Absoiulie geven ran en de arme duts is dan bezwekcn. Als ze zooverre gekweekl zijn is 't toen nog droef ''Oor die ouders, hun kind alzoo aan zijne dood le zien komen! 680 NU WEËH EEN SCHABAU.\VELI.IK AF-1 AIRE 1E WE\TELGHEM: Muamiag ath'er-Ilij liOfn, rond vijf ure, konii er daar n en on-het bel:cnde in een herberg, vroeg een glas bier on en zelte ZiCh af^undertijk alleen aan eene iafet waar hij weldra in slaap viol. Er zaten daar eenige menschen die aileenders op dcn onbekende geen achl Iiadden geslagen, toen de slaper een half uur daarna wakker werd en de aanwezigcn bcschuldigdc van hem k.e zijnen gcldbeugel onlstolén te hebben. Do menschen waren çr vies om en niettemin en hield hij staan dat /.ij hem bestolen hadden. Zekere Gheyscn, 30 jaar, maakle zidi in ms eens van de foeters koleirig, greep den vent ■e£t Wj zijn schabernak en smeet hem met gc-wold de suaat op. De onbekenue viel met het hoofd' op de straatsleeuon en blecf lig-"e- gen. Hij wa; erg geliwetsl au:i hel hoofd en bloeOdu gewcldig Z'hebben hem dàh opge-Ide pak! en hem op den slraatkaut neergolegd. m- Te binât zijn er monschoh de policie gaan ge- venvittigen en als de kommissaris er bij dL. kwam, had de man reeds opgchouden te [jei leven. Gheysen U iu slaal van arrest gesteld voor oitvrijwillige doodslag. )0_ ALLO, \LL01 IN IIET FORT TE CAL-, LOO moi,eu ze beter den stiel leeren om karâui« ii ic maken, want ware het gedaan '"> gcwcUl Tjk K'ol zij:i moet, t en zou daai-sr_ dinSjdag '.oormidùag a'zoo geenen pardoef-rer doci-doel geweesl hilibén. Er had eene SB. scla'iUUâkv ontptoffing plaats cy er ^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Zottegem van 1902 tot 2005.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes