De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken

1412 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 16 Mei. De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken. Geraadpleegd op 16 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/4x54f1nh1j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Dertiende Jaar. — Nr 20 jEsassasm ŒHHEKacfc? •• « - zmaammtasa Prijs per nuramer : 5 centiemen Zaterdag, 16 Mei 1914. _ Wiepu® > — * ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : Voor het Binnenland : fr. 2.50, vooroo betaalbaar. Men schrijft in : TRAPSTRAAT, 23, en op aile postbureelen van het land. Voor het 3ultenland : 5 frank, voorop Drleven en mededeellngen, de redactle betreffende, vrachtvrlj te zenden TRAPSTRAAT, 23, SOTTEGEM, ten laatste den donderdag avond. Van leder boek dat ons gezonden wordt DRUKKERS-UITGEVERS Het recht aankondlglngen of artlkels te G. EYLENBOSCH & FR. DUPON _Wf'if,ren'•V0°rbheh0Hud,en;( opvolgers van l. vekeman ingelaschte handschnften worden TRAPSTRAAT, 23, SOTTEGEM, 23, TRAPSTRAAT, terUK Begeven. Ongeteekende brleven worden niet aan- BERICHTEN en AANKONDIGINOEN Aankondlglngen: 15 centn"a per rege! Berichten : 80 centmen per rege: Rechterlljke eerherstelling : I frank pc regel. Prljsverinlnderlng vr dikwijls herhaald Bij ditcummer behoort eea bij 7«8gsel WETGEVENDE KIEZINGEN van 24 Mei. Arrondissement Aalst. Zoo stemt men voor de kath. lijst : onder Nr *«SESE2ffi2SSKi*-~ Sj8BÎBBMMagWBjgBaS WOESTE MOYERSOEN de BETHUNE Sfe | cosws T.4X BEIÎ EÏÎÏOEBJ Plaaisvervangende Kandidaten : coms XAN" DER !.ÏSI)EX gMfi yAS DER TABLES ROEEIER Arrondiss. Oudenaarde. Zoo stemt men voor de kath. lijst : ondw THIEJTPOST BEHAEGHEE DE RAEDT PlaitBvmanger.de Kandidaten : 1 DE RAEDT PGNETTE ' VAN CAEWESfBEKGHÉ ||j|gg Leest in het bijvoegsel de 1 Onder-riclitingen voor de 'kiezers ». 'tlieuws vanne W«e* Het is zondag laatst balloteering geweest in Frankrijk en bij die tweede *temming hebben dé socialisten, dank zij de stemmen vàn liberale-radikala burgers, veel zetels bijgewonnen. De rangschikking der partijen is zeer uit-eenloopend, en 't is moeilijk te zegjjen wat dit als uitwerkeel zal liebben in de Kfaner. Men verwacht zich aan eene nog meerdere vervolging op godsdienstig gebied en d« afschaffing der vrije scliolen. Ziehier, volgens zekere bladen, hoi i de partijen zieli rangschikken: Behoudsgezinden 81 zetels Progressisten 59 Verboncl der iinkerzijden 31 Linksche republikeinen 59 — Radikalen 47 — Geunilïeerde radikalen 192 — Socialist. republikeinen 22 — Gennifieerde socialisten 102 — De grootste aanwinst is voor de ge unit'icerde socialisten; deze winnen 3! zetels. De belioudsgezinden winnen eer 15tat zetels. Leopoid I noemde deslijds de libe raie partij eene zandbank: de poli tieke geschiedenis van Frankrijk heef dit ten duidelijkste bewezen. In België, gelijk in Frankrijk, ziji de liberalen bestemd om door de socia listen te worden verdrongen, en daar om, stemmen voor de liberalen is stem men voor 's lands ondergang. De Vereenigde Slaten maker zich vaardig tôt ' den oorlog togei. Mexiko. De Amerikanen zijn opgewonder sedert dat 17 matrozen den dood ge-vonden liebben te Vera-Cruz. Hunne lijken zijn door het slagschip « Montana» te New-York aangebracht en oj: afîuiten van kanonnen naar het stad huis geredeS, waar de burgemeestex kranscn legde op de kisten. Président Wilson heeft den stoet op de marin#\rerf toegesproken. Hij gai uiting van zijn gevoelens van smart over den dood dezer dapperen, op wier edele plichtsbetrachtiug hij met trois wees. Met nadruk vefklaarde hij", dat de Amerikanen niet naar Mexiko zijn ge-gaan om oorlog te voeren, maar orn de menschheid, ook de Mexikanon izelf, een dienst te bewijzen. Uit New-York wordt gemeld dat be-vel is gegeven, om zoo spocdig moge-lijk de noodige transporten in gereed-heid le brengen, ten einde 60.000 man troepen naar Mexiko over te brengen. In het Lagerhuis van Enge- Iand is d« ' Ilome-ruie » weer ten berde gckomen. Namens de regeering heei't M. Asquith verklaard dat hij zal aandringen op de slemming, in derde lezing van de wet, voor Sinlcsen. Hij vcrkh.arde erbij de verbintenis te ne-frien der voorstelling eener wijziging aan de 4 Ilome-ruie » ten einde een vergelijk te treffen. Minister Lloyd George verklaarde het rJterste te beproeven om den bur-geroorlog te vermijden. Waarop M. Redmond aîùwoordde dat, z» de regeering overdreven toe-gevinjen doet aan de behoudsgezinden, die al'es zullen vragen en niels geven, hij zijne vrijheid van handelen zal terug nemen. Dat heteekent: Indien de regeering toegeving-n doet die de Ier-lflnders niet aanstaan, zij het gouvernement in den steek zullen laten. En de ïef eering kan de stemmen der Ier-landers niet missen. Het Deensch vorstenpaar is te Londen geestdriftig ontvangen. ' — De sufragelten hehben in de koninklijke akademie van Londen het portret van hertog Wellington door-gehaakt. De plicht:gen zullen te ver-antwoorden liebben voor de assisen. Keizer Fraus-Jozef is voortdu- rend aan de beterhand. 't Is een geluk voor Oostenrijk! In Portugal zullen de algemeene kiezin jen plaats hebh«n in de maand Oogst. MOEIMG SiIUJl>i:\! Nog oenige dagon scheiden ons van de kie-zing. Indien ovtral onze vrienden hunnen plicht doen, mag men overtuigd zijn dal de kiezingoir allergunsligsl ten onzen voordc-ele zullen afloopen. De afkeer voor onze legen-slrevers is sedp.rf df» vernlp.ttprmfT vnn Tunî 5 1912 nog toegenomen. De laatste gebeurlenis-sen in de Kamer, de oneerlijke poliliek, die . er gevoerd werd door onze tegenstrevers, o. a . tijdens de bespreking van de Schoolwet, heefl \ de misnocgdheid in htt land nog doen klim-f men. IStaan de katholiek®n er dus allerbest vooi met de aanstaande kiezingen, dan is dal echter geen reden om met de handen in d« aakken lijdzaam te wachlen op de dingen die - komen zullen. Deze laatste dagen moet cT ge-\ werkt, duchtig, krachtdadig, onv#rpoosd g®-[, werkt worden. j De kalholicken, die 30 jaar de lolsbestem- • Sming van ons duurbaar land in handen hcb- Iben en "de heerlijkste vruchten van hun wijs en voorzichlig bestuur mochten plukken, moeten toonen dat ze nog immer frisch van hart, immer taai van moed en wilskracht ■ jzijn. Zij moeten het bewijs leveren dat zij de ■ mannen niet zijn, die als luiaards, zich op • hunne lauweren te slapen leggen. Nu, zoowel als vroeger, komen zij voor het kiezerskorps met een programma en een verleden, waarop zij met recht en reden fier mogen zijn, omdat het ons duurbaar land , naar den schiltcrenden bloei en welvaart ge-vocrd hceft. De veldtocht onzer tegenstrevers is, als naar gewoon'e, ecnen lasterveldtocht. O.yeral willen zij de katholieken en bovénal de regeering verdacht maken door leugenlaal en laster, door allerlei uitvindsels, die zij zoe-ken in hunne hatelijke verbeelding. Bij het ontwikkeld volk zullen onze gods-diensthatende tegenstrevers met al dien laster weinig winnen, maar bij de minder ont-wikkelden blijft er gewoonlijk toch iets over i van hetgeen er hun opgedischt wordt. En daarin ligt het gevaarl Daàrom, kaîholieken, oogen en oc.ren wijd open en krachtdadig gesireden. I Hoe dapperder men werkt, hoe meer genot I men heeft van den goeden uitslag door dat | werk opgele\ erd. | De kiezingen van 1914 moeîen in belangrijk-v lieid niet onderdoen voor die van 1912. De inzet is en blijft dezelfde: 't gaat om de be-langen van ons duurbaar vaderland, om het behoud onzer heiligsle inslellingen, waaraan we zoo innig verknocht zijn, 't gaat om de zielen onzer kinderen!... De minste stap vooruit, door de tegenstrevers gedaan, ware van overwegend belang voor de groote kiezingen van binnen twee jaar. Kalholieke vrienden, denkt er op, en laat u, niet verschalken of in slaap wicgen door de zekerheid van de overwinning, dus door al le groot zelfvertrouwen. Strijdt voor den ze ge. Hij zal zooveel le schitlerender zijn, en zooveel te zoeter aan uw christen hart! Daarom, allen ten strijde, moedig gewerkt en dappcr vooruit onder dcfla heerlijken kreet : < Yoor God, Vaderland en Huisgezin 1' » ■«>- ... - Het Ouderdomspenssoen EESf SCIIOOXE KADEAÏJ. Al de personen, mannen en vrouwen, die NU JAAKIiUKS de 65 frank ouderdoms-geld trekken, zullen van toekomende jaar af, AÎ.LE JAREM 120 FR. BEKOM, zonder dat zij daarvoor een enkeien cent moeten storlen, Dat is de kadeau die het katholiek gouvernement aan de ouderlingen schenkt. Ziehier eenige uilleggingen over de schik-kingen der nieuwe wet op de sociale ver-zekeringen door de Kamer gcslemd: Wat het oudcrdomspensioen aangaat, zullen deoudjes geboren v66r den 1 Januari 1843 een gansch kosteloos pensioen krijgen van 120 frank. De oudjes geboren in de jaren 1S43 tôt ' 1843 krijgen ook die 120 frank, als ze 18 fr. storlen in de pensioenkas. Mils te storten volgens de nieuwè wet (6 frank 's jaars) krijgen de behoeflige Bel-gen, geboren in de jaren 1S49 lot 1372, ook 120 fr. per jaar. Dezen geboren in 1873, krijgen 115 frank;" dezen geboren in 1374, krijgen 110 frank, en zoo voor elk jaar jonger, 5 frank minder, lot dat wii komen aan deze ' geboren in 1893. Dezen vallen dan gehe< onder de nieuwe wet, en zullen — mi hunne 6 frank te storlen — op C5jarige ouderdom een frank daags pensioen hebbej i Wij moeten er nog bijvoegen dat de vei ? zekerden, die kunnen bewijzen dat zij minde dan 15 frank loon verdienen enkel 3 fran zullen moeten storten, er dus ook maar ci helft zullen Irekken. î 1 Âlgetneen Stemreclit, f In 1912 schreef een der bijzondersto aocit | listisch© leiders, citoyen Yandervelde, in ee tijdachrifb dat, ongelukkiglijk, niet in har den van de werklieden komt, hot volgende « De gekozenen van het algemcen stemrech zijn ofwel mannen die in do politiek ee: middel zien om hun eigen aaken te bevooi deelen, ofwel mannen dlo niets kenntn van d vereischten der hedendaagsche samenlevine Zij liebben voor de volkszaak enkel holle woci den over, ofwel hoogdravende advoka;enrede voeringen zonder kop noch ateert. Het kie zerskorp3, met zijn reusaclitig getal ongelet terden on onbekwamen, rechtveerdigt maar a te juiat de bittere woorden van Froudhon Do kiezera van het algemeen atemrccht hebbei zich zeer dikwijls minder getoond in pôlitiek bekwaamheid, dan de cijnskiezers onder d rnonarchio van Juli». (De monarchie van Jul ia deze, die bij de Franschen in Juli 1S30 me koning Louis-Fbi.ip tôt atand kwam). Daaraan ziet men dat de aoo.'aliaten met d kwestio van het algemeen stemrccht een dub belzinnig gpel apelen. 't Blijkt klàar en du'de lijk dat die kerels maar dan p irtijgangera zij: va.n ieta, ala dat iets hunne politieke belange] kan dienen, 't ia te zeggen als zij er een mid del in zien om hunne hôersckzucht te be vredigen. Opzeîtelijke îeugens. De tegenstrevers der katholieken, die altoo: oneerlijke poliliek voeren, verspreiden lie gerucht als zou de regeering na de kiezin/ eene vcrzwaring van krijgslaslen willen in voeren. Het konlingent zou vermoerderd wor den; 60 p. h. der ingeschrevencn zouden in gelijfd en de diensltijd in de kazerne zou of 2 jaar gebracht worden. Dat is valsch. De heer minister van oorlog geeft dienaangaande de stelligste logenstraf fing: er is hoegenaaind geene kweslie van ver zwaring van krijgs'as'.en, zoomin als cr kweslie is iet of wat te veranderen aan de bestaande legerwelgeving. WETTELIJKE BESLUITEN. Het Slaatsblad van 9 Mei décidé de vol-gende benoemingen mede: Bij koninklijk besluit van 8 Mei 1914 ver heffing tôt den adelstand voor hem zelven er zijne weltelijke afstainmelingen en verheffin^ lot den persoonlijken tilel van graaf is ver-leend aan den heer Karel Woeste, staats-minisler en lid van de Kamer van volksver-tegenwoordigers.In 't Leopoldsorde. Grool-officiers : MM. Cooreman en Mullcn-dorf.Commandeurs: MM. Levie, Thienpont, de Ponlhiàre, Raemdonck, Van Marcke, Maen-haut, Duquesne, Masson, Pollet. Officieren: MM. Huyshauwer, ridder de Menlen d« Ilorne, Mechelynck en Van Brussel. Ridders: MM. Moyersoen, ridder Behacgel. Dhauwer, De Wandre, Neujean, Buysse, ridder Schaelzen. Evenais wij, zullen onze lezers met genoe-gen onder deze weltelijke besluiten twee na-men zien prijkcn, welke ons veel belang in-boezemen, namelijk die van MM. Woeste, staatsminisler en Moyersoen, schepene van Aalst, beiden volksverlegenwoordigers voor het arrondissement Aalst. Aan Le!de vereerden, wenscht < De Beiaard » een hartelijk en welgemeend proficiat 111 Gansch het kalholieke land zal de hooge onderscheiding, welke den achtbaren heer Woeste le heurt valt, geestdriftig toejuichen. Wilt gij dat rust en vrede in ons dierbaar landeken blijven heerschen, stemt dan op 24 Mei voor de kalholieke liist. " Houtpioenen. L * Mijne goede vrienden lezers, 'k s'a dezen keer op mijne hoogdagpointilje om u te groeten r en u mijne beslë wenschen aan te bieden. ^ ; 'k Beklage de menschen die te vroeg hun c baaiken hebben uilgelaten, want alhoewèl wij midden in de maand Mei zilten zijn er dees week echte Meertsche buien geweest, en volgens de Franschmans ons schrijven is er in veel slreken van Frankrijk sneeuw gevallen. Volgens het oud volksgeloof en kan het 'a weere niet beteren of de Kruisdagen moeten ; eerst gepasseerd zijn. ZONMG, vijfde zondag na Paschen, : t achlste dag der Keezernovene ! 't Is de feest- i | dag van de heilige maagd Rcsliluta, die voor - 't geloove de marteldood onderstonel. De 3 rechler Proculus deed ze allerhande pijnigin-• gen onderstaan en omdat hij cr niets mee en ^ won deed hij Restitula op ecnen boot vast . binden. De ljoot werd gevuld met vlas en?' - werk dat men met pek begoot en daarna in î } brand stak. De heilige kwam in de vlammen " om. î MAAjYDAG, D3NSDACJ en WOE.\S-; DACî zijn 't de Kruisdagen. De processie 1 om Gods zegen af le smeeken over de vruchten der aarde. Het is toegelaten vleesch te eten op de drij Kruisdagen. Die processie werd eerst ingebracht door den II. Mamerlus. DONDERDAG, H O O G D A G .VAIV " O. L. IIEER HEMELVAART, feesldag i van de vliegers. Vermaarde begankenis naar Bergenkruis op Destelbergen. Dat kruis werd geplant omdat men aldaar volgens de over-levering gerust heeft, wannecr men de reli-kwieën van den heiligen Livinus naar Gent braclit. Groole beevaartdag te Oostacker en op menigvuldige andere plaatsen. Op som-mige plaatsen wordt die dag genaamd « vlug-; genevleeschdag » omdat mcn anders niets en at dan pluimgedierle en vogeljongskens. VRIJDAG, feesldag van sint Emilius die eerst uit vrees zijn geloof verzaakte maar la 1er zijn bloed en zijn leven voor 't geloove len beste gaf. 't Is vrijdag ook het begin der kerkelijke novene 1er eere van God den heiligen Geest als voorbereiding voor den feest-; dag van Sinksen. ZATERDAG, feesldag van den heiligen Desiderius, aartsbisschop van Weenen, in : Frankrijk. Hij werd vermoord niet verre van Lyon op het bevel van koningin Brunehaut, wiens schandig gedrag hij in het openbaar had afgekeurd en gelaakt. EN LAAT ONS NOG MAAR EEN BLADÎE van onzen almanak omkceren, om niet te vergelen dat het den 24 Mei is, dat de wet-gevende kiezingen plaa4s hebben. Er valt le (lier gelegenheid een goed gebed te doen voor ons vaderland. Gij, menschen, die kiezer zij t, i onthoudt wel dat gij het lot van ons vaderland in handen hebt, en dat gij als christen en als katholiek stemmen moet volgens uw gewelen, en naar geen personen kijken. Een wit puntje zwart maken boven de katholicke lijst en daarmee gedaan. MAAR DAT MOET TOCH WREEDZIJN, van die vreeselijke aardbeving die Sicilië heeft gesteisterd. Ze laten ons uit Rome weten dat er 20.000 mfenschen zonder dak zijn. Er zijn 230 lijken gevonden en meer dan vier honderd menschen liggen gekwelst in de hos- . pilalen. Ze willen hebben dat er ten minste : 400 slachtoffers bedolven liggen onder de pui- > lien der ingestorte gebouwen. Van aile kanten i wordt er geld gezonden om de ongelulvkige slachtoffers ter hulp le komen. De Etna is in < voile 'werking en de overheden hebben de be- ; woners van het dorp Zafferana bevolen on- i middelijk hunne woningen te verlaten, want volgens de geleerden van 't koninklijk obser- 1 vatorium moet er een nieuwe krater open- < breken juist boven het volkrijke dorp. De I aardbeving heeft eene uitgestrektheid van { meer dan vijf vierkanle kilomelers. Peist, wat î angst en benauwdheid het volk van die streek f moet afzien. ( AI HEERE TOCH, WAT DAT ER NU 1 (iEBEURD IS le Merxem-bij-Antwerpen... c Zekere madame Van Hecke, vergezeld van i haar 4jarig zoontje, stapte over den steenweg 1 van Breda en kwam eenen lijksloet legen. ( Onder de personen die den sloet volsden be- c vond zich hare schoonmoeder, een mensch van 72 jaar oud. Het kind, zijne groolmoeder ziende, liep er naarioe, en juist op dat oogen-blik kwam de eleklrieke tram aangereden. D© groolmoeder met naar het kind te springen, werd het slachtoffer harer zelfopoffering. Zij verdween onder het tramrijtuig en werd vree-selijk vermorzeld. 't Mensch werd op den slay gedood. Het ongelukkig manneken werd het been afgeceden onder de oogen zijner moe-der. Het kind moet tegenwoordig al dood zijn. De moeder is doodelijk ziek, puur van (lroefheid en alleratiel VOOR 'T SLUITEN VAN DE KERMIS van Heverlé-bij-Leuven, heeft er daar zondag avond, om 11 ure, een aardig vuurwerk geweest. Vijf huizen afgebrand. Die huizen be-hoorden toe aan den heer schepene Da Keyzcr, die ér juist nevens woont, maar daar zijn huis grooter en hooger is dan d'andere is het ook bewaard gebleven. In een dier huizen waren de kinderen al ter ruste, maar men heeft ze gelukkiglijk kunnen redden. Van de vijf huizen slaat niets meer recht dan de vier muren. De schade wordt gerekend op 30.000 franken. OH ! DIE ROODE GODDELOOZE SCHOE-LIES VAN SOCIALISTEN! Ge weet, menschen, hoe dat ze de Eersle Kommunie der kinderen Vervangen door eene domme en zolte komedie. Hewel, te dier gelegenheid is er in een^ « maison du peuple » een kompli-ment afgelezen door een manneken van elf jaar. 't En is natuurlijk het kind niet, maar een booze vrijdenker die het sluk opgesteld heeft. Maar dat kompliment dat ze een on-noozel kind doen aflezen hebben, dat is nu van 't begin lot 't einde ééne aaneenschake-ling van godslasferingen! Dat kompliment is een van de afschuwelijksle stukkcn die men kan uitpeizen. Ge moet daarvoor 'nen dui-vel zijn in menschenvleesch, om zulke dingen te kunnen en te durven neerschrijven. En dat s tek en ze dan de kinderen in d'handen, om ze alzoo van jongs af het bederf en de godde-loosheid in te planlen. Ik vraag hel u, menschen, wat moet er van een geslacht gewor-den dat in die roode lokalen wordt gekweekt en ôpgeleerd in den haat legen den godsdienst en zijne bedienaars. Ha! moeslen ze hier in België meester geraken, die feilen zeggen genoeg wat er zou 't gevolg van zijn: ze zouden 't al verdummeleeren wat nog schijn van godsdienst heeft. Peist, wat ongelukkige vfer-blinde ouders die hunne kinderen voor zulke afschuwelijke plechligheden laten dienen. TE IIARELBEKE LIEP ZONDAG AVOND al 't volk thoope naar den Gentschen steenweg... Wat dat er gebeurd was? Nabij den vvoonwagen der echlgenooten Van Tieghem, rondleurders, was hun zoontje Jozef, den ïleenweg willen overloopen, en hij werd daar door 'nen stinker van 'nen automobiel gevat, Dmgeworpen en overreden. De jongen was afgrijslijk gestramijnd en is 's anderdaags in t hospitaal overleden. Maar zie, de menschen waren zoo kwaad, dat er heel zeker zouden mdere malheuren geweest zijn hadden ze len doodrijder onder handen gehad. Die lee-lijke stinkers zoeven er dan van onder, zon-ler naar hun slachloffer om te zien. Is het ïah wonder dat er het volk kwaad op wordt. IN AALST, DAT IS DAAR EEN SPEL' VIE1 DIE SOLDATEN ! 't Volk is er loch zoo konlent over! Er gaat nu nog een ;choone verandering komen: de kleine sol-laatjes zullen nu van zondag af naar de ïlf-uren mis gaan in plaats van naar d'acht-îremls. De fanfare zal iederen keer meegaan ;n na de mis zullen ze een toerken rond de ilad doen en de menschen met een schoon lirken trakteeren. IN AL DE GAZETTEN VAN 'T LAND vordt er gesproken over het schrikkelijk lrama van Ukkel. We moelen u dat in het :orl vertellen, want 't is te wreed 0111 gezwe-»en le worden. In de Boetendaelstraat is 'nen deine specerijwinkel gehouden door de echl-[enooten Demoulin, en op fden boven woohde ;ene weduwe, Zulma Depré, 68 jaar oud, met îaar zevenjarig kleinkind. Die weduwe naaide în repareerde voor Jan en alleman. De nenschèn noemden ze » Bobonne » en ze vas van alleman gcerne gezien omda^ ze haar levoiren deed. Eene van haar kalanten was :ene meid met nanm MnrlP n« î-Tn^c * ik tri n "i ■ ■ MENGELWERK. 112 Emile Riehebourg De geneesheer, dien men eerst onlboden had, groette eerbiedig den beroemden dok-ter, wiens leerling hij vroeger geweest was. — Gij komt ongelukkiglijk te laat, dokler Gervais, zegde hij. De jongman is dood. De graaf lioorde deze droevige woorden. — Dood! herhaalde de graaf met doffe •tem. Dood! Langzaam trad hij naar het bed toe. Zijne oogen vielen op het gelaat van hot slachtoffer en een half onderdrukte zuent ontsnapte aan zijne borst. Dokler Gervais nam hem bij de hand. 't Is uw aoon, niet waar? vroeg hij, dan ongelukkigen vader in de oogen stavend. — Ja, antwoordde de graaf met gabroken stem,'lis mijn eenige zoon, mijn eenigezoon. Eene akelige slille volgde op deze woor-dsn.De dokter legde de hand op de oi itbloote borst des jongmans, die men intussclien van het bloed gereinigd had. — Iloelang is hij reeds dood? vro(g dokter (Garnis. ; i ; , > ; . — Roeds een kwartier. — Heeft hij nog gesproken? — Neen, en hij heeft ook niet veel ge-leden. De voornaamsla levenswerktuigen worden verlamd en in dien toestand lag hij geruimen tijd, alvorens den geest te geven. Een gcleerde verzuimt nooit de gelegenheid om waarnemingen te doen die belang-rijk zijn voor de wetenschap. Dokter Gervais vergat een oogenblik de tegenwoordigheid vau den heer de Lucerolle en stelde een onderzoek in op het ontzielde* lichaam. Hij wilde zich nauwkeurig rekenschap geven van de versloring in de levensôrganen leweeg gebracht; daarom onderzocht hij de wonde met de *»iterste zorg en opende de nog bloedende lippen, terwijl hij in den geest de lijn naging door het lemmer gevolgdj dat den moordenden stoot voortbracht. Eensklaps richlte hij het hoofd op met eene bijzondere uitdrukking op het gelaat. — Mijnhesr de graaf! riep hij uit met trillend# stem, mijnheer de graaf I' De heer de Lucerolle sidderde, evenals een slapende, die eensklaps wakker wordt geschud. Hij hief het hoofd op en staarde den heer Gervais bijzonder verras t aan. — Mijnheer de graaf, hernam de dokter aan eene builengewone gej'aagdheid 1er prooi, dit is niet het lijk van uwen zoon! De heer de Lucerolle zucktle. j ç — Dokter, ik herken mijn zoon maar al | te goed, zegde hij. — Eene bijzondere gelijkenis misleidt uwe oogen, mijnheer de graaf, hernam de'dokter. Doch ik herhaal het, dit is uw zoon niet. De graaf schudde droevig het hoofd. — Neen, neen, murmelde de dokler bij zichzélven, ik heb een zeer goed geheugen. Ik kan mij niet bedriegen... Mijnheer de graaf, hernam hij, gij hebt loch maar een zoon, niet waar? — Ja, mijnheer, en daar ligt nu de ongelukkige!— Neen, arilwoordde de dokter zeer be-slist, neen, heer graaf, gij wordt door eene bijzondere gelijkeflis bedrogen. De kommissaris van policie en zijn sekre-laris waren naderbij gekomen. De graaf staarde den dokler hoogst ver-baasd aan. — Neen, ging de heer Gervais voort, ik ben er zeker van, zeer zeker, dat is de burggraaf de Lucerolle niet, dat is hel kind niet, hetwelk ik bij zijne geboorte in handen heb gehouden. De graaf vroeg zich angstig af of de dokter niet eensklaps het verstand had verlorcn, of de geleerde niet aan eene zinsbegooehe-ling leed, of misschien wel door een ver-schrikkelijken droom gekweld werd. | — Mijnheer Gervais, zegde hij dan, ik be- grijp u niet. Heb toch medelijden met mij, verklaar u nader. In Godsnaam, kwel mij loch niet langer. — Luister dan, mijnheer de graaf, luister naar mijne woorden. — Een gedeclle van mijn leven heb ik be-steed met de studie der huidziekten, die zoo talrijk en zoo veelvuldig voorkomen. Zoo werd ile er natuurlijk toe gebracht mij bezig le houden met zekere veranderingen die de huid vaak ondergaat, veranderingen die wij in deiï gewonen zin met den naam va'n vlekken aanduiden. Eene bijzondere studie heb ik gemaakt van zomervlekkcn, bloedvlek- (ken, vcrkleuringen, moedervlekken, die algemeen onder den naam van peperkoren gc-. kend staan. I Deze vlekken dikwijls van onrcgelmatigen ' vorm en zeer verscheiden in groolte, hebben | allen een eigen aard, een bijzonder kenmerk, hunne vaste oorzaak. Sommige dezer vlekken ziet men met den tijd of tengevolge van prikkelende wasschingen zoo niet ten voile dan toch gedeeltclijk verdwijnen, doch er zijn er ook ahdcren, die aan aile behande-lingen weerstand bieden, vlekken die geene teekenen zijn van eenige ziekte. Ik heb ont-dekt of meen althans ontdekt te hebben,. dal deze laatste, die ik onder den naam van moedervlekken reken, erfelijk kunnen zijn. — Bij de geboorie van uw zoon, M. de graaf, had ik oen werk onder handen over deze ■ i u ■m'wm min naam;- aangelegenheid, en eene met haar bedektc vuurroode vlek, die ik onder de borst van den jonggeborene ontdekle, was voor mij een voorwerp van bijzondere s!udie. Ik ben er zelcer van, heer graaf, dat niets in staat is geweest die vlek te doen verdwijnen. Dal is mij boven allen twijfel verheven. — De vlek der Lucerolle's, riep de graaf uit. Met eene haastige beweging trok hij zijn Iiemd open en toonde den dokler de rechter-borst.— Zie, mijnheer Gervais, zegde hij, ziehier. De dokler stiet een blijdcn kreet uit. Zijn gelaat was eènsklaps geheel opgehelderd. — 't Is dezelfde vlek, mijnheer de graaf! riep hij uit. — Mijn vader en mijn groolvader hadden die ook, zegde de graaf. Het is een bijzonder kenteeken der Lucerolle's. Op dit oogenblik verscheen Louise Verdier op den drempel met heigende torst en los-hangende haren, bleek als een dooda en met iets afschrikwekkends op het gelaat. Niemand bemerkîe haar. — Zijt gij riù overtuigd, mijnheer de graaf, hernam de dokler. O, gij kunt mij gerust gelooven, dat is het lijk niet van uw zoon, dat is de burggraaf de Lucerolle nietl — Dokter! Dokter! antwoorddp de graaf, het is alsof mijn verstand mij begeeft, alsof ik zinneloos word. ^ ' i ^L'iJLI'JjllLgsgacaaaMM» Louise was tôt in het midden der kamer gelreden. — Mijnheer de dokler vergist zich niet,, riep zij op schorren toon uit. Neen, dit is het lijk niet van den burggraaf de Lucerolle.De graaf sliet een schrillen kreet uit. — O, Louise, zeg mij dan... — Heer graaf, onderbrak zij hem, heden avond in het hôtel de Lucerolle en in tegenwoordigheid van mevrouw de gravin zult gij ailes vernemen. Rampzalige die ik benl Op de knieëri zal ik uwe vergiffenis afsmee-kcn. O, ik bezweer het u, vraag mij op dit oogenblik niels... 'Spoedig genoeg zult gij van ailes op de hoogte gebracht worden. Laat mij thans weenen, heer graaf, in vrijheid mijne tranen storlen. Zij kon zich niet langer inhouden en be-. gon hevig le snikken. Dokler Gervais had ailes geraden. — Louise, zegde hij, de hand der vrouw vaslgrijpend, een woord, «en enkel woord maori De ongelukkige slnarde den dokter met een blik aan, waar innige droefgeestigheul te lezen stond. — Louise, hernam de geneesheer, de hand naar den doode uitstekend, zeg mij, wiens lijk is het, dat hier op het bed is neergelegd? , £W<ordt voorlgezel], j

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Zottegem van 1902 tot 2005.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes