De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken

1649 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 25 April. De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken. Geraadpleegd op 16 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/5x25b00117/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Dertiende Jaar. — Nr 17. Prijs per nummer : 5 centiemen. Zaterdag, 25 April 1914. Bij ditcummer behoort een bij voegsel WETGEVENDE KIEZINGEN van 24 Mei. Katholieke kandidalen Arrondissement Aalst. TITELVOERENDE KANDIDATEN : M. WOESTE, staatsminister, uittredend volksvertegenwoordiger, Brussel. M. MOYERSOEN ïî., uittredend volksvertegenwoordiger, Aalst. M. baron de IÎETIIUXE, uittredend volksvertegenwoordiger, Aalst M. COSYNS, notaris en burgemeester, te Meerbeke. M; VAN DEIt LINDEN, bestendige afge-vaardigde, Goefferdinge. PLAATSVERVANGENDE KANDIDATEN: M, COSYNS, voornoemcL M. VAN DER LIXDEN, voornoemd. .11. VAN DER TAEEEN, burgem. Idegem. M. ROLL5E5Î, burgem. Dendérleeuw. Arrondissement Oudenaaide. TITELVOERENDE KANDIDATEN : M. THIEXI'OSIT, uiltredend volksver- tegenwoordiger, Oudenaarde. M. ridîïer BEHAEGÏIÎX, ui'.tredeud volksvertegenwoordiger, Ruien. M. Ï>E RAEDT, no'.aris tt Sinte Maria-Hoorebeke.PLAATSVERVANGENDE KANDIDATEN. M. DE StAEDT, voornoemd. ]tï. PONET'i'E, advokaat, Ronse. M. VAN CAEWENBERGIIE, genees-heer te Huisse. 'tNieuws van de Week Parijs, feestelijk uilgedoscht, neei'i de koning en de koningin van Engeland geestdriftig ontvangen. Dinsdag avond hebben ze in het Elyseum het diner genomen. Woensdag morgend hebben de En-gelsche vorsten een bezoek afgelegd bij den engelschen gezant te Parijs. De troepenschouwing, le Vincennes, welke ter eere van de engelsche vorsten plaals had, was waarlijlc indruk-wekkend, en de terugweg naar de hoofdstad was voor koning Joris en koningin Mary een wezenlijken triomf-tocht.Het tijdstip der voorstelling van kandidalen voor de kiezing van zondag is sedert dinsdag verstreken in Frank-rijk. Er zijn 2500 kandidaten, voor zes honderd en twee zetels, die de goed-gunStigheid der kiezers verzoeken. Keizer Frans-Jozef van Oosten- rij-k is erg ziek geweest, maar is nu weer aan de beterhand. De keizer is stokoud en alom bemind. Men ver-hoopt dat hij de verkoudheid zal te boven koinen, en dan is hij misschien weer voor een tijdje goed. De schade door de suffraget- ten in Engeland veroorzaakt gedu-rende 1913, bedraagt reeds zes millioen frank. En ze gaan maar altijd voort in hun boos vernielingswerk ! 't Vrou-wenstemrecht krijgt daarmee 'nen grooten krak in 't land der Britten. De Vereenigde Staten hebben tegen Mexico 52 schepen met eene béni anning van 22000 m an gemobiliseerd. De Kamer heeft de houding van voor-zitter Wilson goedgekeurd met 337 stemmen tegen o7. De Senaat heeft op zijne beurt met 73 stemmen tegen 13 Wilson goedgekeurd. Mexico riskeerl binnen gepalmd le worden. Het congres van pangermanis- ten, te Stuttgart gehouden, heeft bij ; eenparigheid beslist hetgeen volgt: Frankrijk en Rusland bereidcn een beslissenden slag tegen Duitschland en Oostenrijk. Zoodra ze 't oogenblik1 ge-past vinden zal de slrijd aanvangen. Die strijd zal beslissend zijn voor het duitsche volk. Het is plicht voor de 1 regeering het leger tôt in de minste S bijzonderheden te bezorgen en te vol-! ledigen. ] En zoo groeien de krijgsuitgaven maar immér aan. Eene zaak die nog al besproken wordt, is een voorstel om Congo ge-deeltelijk te verkcopen. Zekere ingénieur Gernaert, bedoe-lende dat de noodwendigheden onzer kolonie ons geldelijke las'.en znllen vergen, stelt in eene bijzondere studio voor, het noordelijk deel onzer kolonie, Lusschen Kameroen en het Kivumeer, aan Duitschland te verk'oopen, om met de koopsom in die verwachte noodwendigheden te voorzien. Zichier het plan van den ingénieur: De grond, door ingenieur Gernaert b-doe'd, beslaat 680,000 kilometer vierkant. Het ove: blijvend eedeelte der kolonie bes'aat nog 1,700,000 vierkant kilometer of 58 maal de oppervlakte van België. Doch Frankrij k heeft rechten te doen gelden met betrekking op Congo. Hoe die rechien gehandhaafd? Ziehier : Duitschland zou ton noorden der Congcstreek, een 1 strcok grond van 2 0 0 0 vier-' kant. kilometer aan i'rankrijk aanbieden, in: ruiling en onder vorm van vergoeding, voor; afstand van zijn recht van overname der kolo-. nie, Frankrij k toegezegd door de akte van Berlijn in 1885, en bekrachtigd bij do naasting! van den Vrijstaat. Deze lanuslrook beslaat bijna ju s- d zelfde' oppervlakte als de landstong den 4November; 1911, door Frankrîjk aan Duitschland in! Fransch-Congo afgesiain, om Duit chl:nd toe-! gang tôt den Congostroom van uit Kameroen' te verleenen. Die afsland gesohiedde ter gele- 1 genheid der onderliand( lingen nep ns Marekko. ' Deze afstand gedaan, zou Diuitschli-.nd zijne Afrikaansche bezittingen zien aangroeen met] •120,000 vierkant kilometer, doch dit groot I voordeel zou verkregen worden dat Duitsch ! Kameroen en Duitsch West-Afrika zull .nver-l cenigd zijn en een ulfcgestrekt Duitsch-Afri- j kaansch keizerrijk uitmaken, van oest naar i west, dwars door Afrika. Steunend op den prijs door de Vereenigde ! Staten betaald in 1908 aan Spanje voor den! afstand der Philîpienen-eilahden. mag men; de waarde van den Afrikaanschen grond, die ! België zou vervreemden, vaststellen op ruim 2 lot 3 milliard frank. Wat zouden de zedelijke gevolgen daarvan in Europa zijn? Vraagt de ingenieur Gernaert, en hij antwoordt : Duitschland, een keizerrijk in Af:ika bezit-tend, zou er een uitweg vinden voor zijne over-tollige bovolking, voor zijne nijverheid, voor zijne werkkrachten. Frankrîjk, dat eene groote uitgestrektheid grond in ruiling bekomt voor den afstand van z:in recht op overname voor dit gedeelte der kolonie, zou met genoegen den « koop » tee-slaan om de zedelijke voordeelen die hem to beurt vallen. Terwijl Duitschland zijn keiz r ijk in Afr ka doet gedeien, zal men Frankrîjk in !Marokko met vrede laten en de groote zedelijke betee-kenis der teruggave van het « ondeipand » in Afrika — de landatreek van Kameroen — afge-: staan na Algesiras, ware van aard om eenu " toenadering tusschen beide volkeren te ver-1 welcken tôt groote vreugde en profijt van j gansch Eluropa. | Engeland zou geene opmeikingen in 'tm:d-' den brengen daar het Vereenigde Koninkrijk. er niet op belust is zijne bezittingen in Af iica^ uit te breiden, en anderzijds zou Engeland met Frankrijk in de eerste p aats d • goe <e ge- ■ volgen der overeenkomst voelen, daar de uit-' rusting van 't Duitsch Afrikaansch keizerrijk kapitalen en manschappen zou in beslag nemen, die anderzijds aan de versterking der oorlogsvloot zouden worden besteed. Terecht doet daarop een brusselsche ken-frater deze bemerkingen : « Eene tweevoudige vraag rijst echter op : | Is Duitschland bereid een kapitaal van twee milliard mark voor die Afrikaansche bosschen en. moerassen te betalen en zoo ja. waar zcu het Duitsch staatsbestuur de noodige gelden vinden? Het gaat thans reeds moeilijk de uit-gaven voor leger en vloot te dekken met de middelen, waarover het land b:\~ch-kt. ^Anderzijds mogen wij betwijfe^en dat het Belgisch parlement, waar zooviel v rwacht.n-gen van onze kolonie worden gekoesterd, te oordeelen naar de opofferingen die men bereid is te doc-n, er in zou toestemmen, na enikele jaren bezit, de kolonie in twee te kappen, nu de moeilijkheden schrjnen over-wonnen, en het uur nakend is, waarop de vruchten van den arbeid zullen gcplukt worden, naax men beweert. » Z onder nog te spreken van Boîgie's waar-digheid die er bij in 't spel is. en van het tgevaar voor gansch de kolonie. bestendig een pruisischen gendarm in eigen huis te hebben. Een en ander. De» Wetgevcnde Kiezingen. Het Staatsblad van zondag kondigt hel koninklijk besluit af, waarbij de kieskol-legies der arrondissemenlen van Oost—Vlaan deren, llenegouw, Luik en Limburg, bijeen geroepen worden tegen zondag 2-1 Mei aan staande, om hunne vertegenwoordigers tt . kiezen. De kandidalen moeten voorgostelc i zijn vô6r zondag 10 Mei. - ' Ziehier de verdeeling van het getal te kie zen \ olksverlegenwoordigers : Gen!-Eekloo,12 St-Niklaas, 4; Dendermonde, 4; Aalst, 5 Doornik-Alh, 6; Gharleroi, 11; Thuin, 3 Luik, 13; Hoei-Borgworm, 4;' Verviers, 5 Ilasselt, 3; Tongeren-Maeseyck, 4. Groote EegeroeJTeningen. De groote manœuvers zifilen niet, gelijk men had aangekondigd, in Vlaandcren plaaU vinden, maar in de provincie Brabant, tusschen Thienen en Leuven. Een der pariijen zal waarschijnlijk Arlon als uiîgangspunt ne-, men, terwijl de andere partij zal vertrekker van hel kamp van Beverloo. Voor de Drankbestrijdinj;. Van 22 lot 26 dezer maand wordt te Rome : een Wederlandsche Vergadering gehouden 5 door katholieke drankbestrijders. j Z. H. de Paus zal de leden in bijzonder ge-jhoor ontvangen. Zondag avond vertrokken jvan Brussel 35 belgische en 48 nederland-:sche afgevaardigden, welke groep te Bazel versterkt wordt door ongeveer 40 duitschers. |Uit aile landen der wereld komen groepen, zelfs uit Canada 5 personen, naal* die groote j vergadering, die een nieuwe kruislocht zal openen tegen de vreeselijke plaag der dron-kensehap.Een goed gedadit. De kommissie der XXXI, .voor de herzie-ning der provinciale en gemeentekieswetten, heeft vanwege een groep Waaîsche nijveraars, een verzoekschrift ontvangen, strekkende tôt de hcrinrichling voor wat de gemeentekie-zingen be'.reft, der bekwaamheidexaams. Déie exaams zouden dienen afgelegd, niet zocals vroeger door kiezers, maar doôr rer-kiesbaren.Een praktisch gedacht! Het ware maar redelijk dat degenen die een mandaat be-trachlen, iets kennen van bestuurszaken, of ten minste de noodige bekwaamheid bezitten om ze te leeren begrijpen en kennen. Recht door zee ! Het « Handeisblad van Antwerpen » onl-vangl van een zijner vlaamsch-katholieke vrienden het volgende brlefje: Beste « Handeisblad », (Gij, die, als het past, en waar het de Vlaam-sche zaak geldt, zoo kranig de waarheid weet te zeggen, ook aan eigen vrienden, wilt go mij tocli eens zeggen, wat mij, als katholieic lcie-zer, in 't arrondissement Aa'st te doen staat? Op de katholieke lijst staat boven aan de heer Woeste, die ons, Vlamingen, bewuste Vlamingen, meer kwaad dan goed deed. Op de christen-democratischc lijst staan Pie-ter Daenp en Hector Plancquaert, flamin-ganten uit een stuk. Moet ik. als Vlaming, de verkiezing van den heer Woeste lielpen verzekeren, of wel mijne stem gunnen aan mannen, die altijd met woord en daad aan onze zijde stonden '! Beste «Handeisblad », wat dunkt u? «Het Handeisblad», een der meest gezag-hebbende en strijdènde vlaamsche dagbladen, antwoordt daarop als volgt: « Daar zijn oprechlô vlamingen in aile pariijen en 't zou beiachelijk zijn, met het onlwaken van het stambewustzijn, staande le liouden, dat deze of gene partij het alleen-i bezit der vlaamschgezindheid in pacht heeft. : » Maar als een slaatkundig lichaam be-j slaat de vlaamsche partij niet, bijgevolg is voor 't oogenblik de voornaamste plicht van de vlamingen ieder zijne par:ij te vervlaam-schen en le zorgen, dat men zooveel vlaamschgezinde verkozenen bijwint als hel mogelijk is. » Moet men nu tegenover zijne partij ver-raad plegen omdat er op de lijst kandidaten voorkomen, die, onder vlaamschgezind oeg-punt, niet aile waarborgen leveren? » Wie binnen een partijverband slaat die kent maar één plicht en dat is: stemmei voor de kandidaten zijner partij. » Indien de heer Woeste van een jonge] ' geslacht was, zou hij ongetwijfeld over onzei slrijd andere gedachten voeden; maar, omda . hij die iiiet voelt, is het nog geen reden d( . ontzagelijke diensten te vergeten die hij gedu-- rende meer dan een halve eeuw aan d( : j kalholieke zaak bewezen heeft. 11 » Omdat hij er zôô over dacht, en de kan didatuur-Woeste in het arrondissement Aah . verdedigde, werd wijlen Coremans "deslijds ir den « Nederduilschen Bond » fel beknibbeld maar Coreman^, die bek en klauwen had verdedigde zijn slandpunt en Het zich dt venvijlingen niet welgevallen. » De. thristene demoeraten stellen zich aar als de vijanden onzer partij en zelelen op de banken der oppositie; de katholiek, die vooi hen stemt, pleegt du.3 wel degelijk verraad » Recht door zee! dat is de leus. Eci: katholiek stemt voor zijne geestvcrwanteri of hij is geen kalholiek meer. » Zoo is 't!... Overjgcns, de kandidatenlijsl der kalholieken van 'l arrondissement Aalsl geeft aan aile ware kaihol.'eke vlamingen \;pl-doening en zij zullen niet alieen voor die lijst stemmen, maar krachtig ieveren opdat zij eenen schillercnden tr'omf zou behalen. Congres dar Kathof. Kriïtgen Te Bergen werd za'.erdag en zondag het congres gehouden van het Verbond der Katholieke Kringen van België, onder het voorzitlerschap van den heer staalsminister Woes'.e. Deze vergadering, samen'.reffende met de vijfligste verjaring der stichting van den kring < l'Emulation », en gehouden den vocravoud den we'gevende verkiezingen, was buitenge-woon belangrijk, en had dan talrijke deel-tiemers vereenigd. De verslagen van de sel<retarissen en de schatbewaarders geluigen van steeds klim-inenden ijver en moed in de kalholieke partij van gansch het land en wetligen de vaste hoop dat de katholiek en in de aanstaande kiezing eêne schilterende zegepraal zullen behaîen. De bijzonderste punlen die besproken en verhandeld werden, waren de goedkoope wo-iiingen, deschoolwet} hetberocpsonderwijs, de sociale verzekérirgen, enz. Het congres sloot met een banket. LANDBOUW. uvc«c i uuun.. Afgeluisterde samenspraak. JAN. — l3ag Tistt Goed weer vandaag hé! Wat zijt gij zoo neerstig a:m 't doen? T1ST. — Wel Jan, het tabakland aan 't om-spitten. Ge weet dat ik van een goed pijpken houd, zoo wel als gij. JAN. — Om te zeggen gelijk het is Tist, een goed pijpken is nooit slecht, en ze mogen zeggen wat ze willen, mij dunkt, il^ heb er waarlijk deugd van. Maar 't is in aile geval nog zoo vroeg? TIST. — Ge zegt dat, jengen. Maar ik heb gaarno dat de grond eens goed kan braken, dat liij eens duchtig uitdroge, en met dan eens goed te gieten ligt hij rnurw en vruchtbaar. JAN. -— 't Kan zijn dat op tijd gekeerd aan te prijzen is ; maar wat ik volstrekt afkeur, dat is veel beir op tabakland. TIST. — Zoo 1 Ik doe het noclitans aile jaren en ik vind er geen beenen in. JAN. — Welnu, hebt ge nog niet ondervon-den dat uwen tabak nog al zwaar is en dat hij niet al te gemakkclijk brandt. Mij dunkt, gij hebt het mij nog zeli gezegd. TIST. — Jnderdaad. doch ik geloof dat zulks meest bij' den grond komt. JAN. — De natuur des gronds heeft gewis gi-ooten invloed op den smaîilv en de branobaa.-heid. Miaar wees zeker dat de bemesting ook liaar aandeel daarin heeft, en dat dezes in-i vlôed grooter is dan men wel denkt. TIST. — Bah! 't is al gelijk waarmede gij aardappels bemest, z'en smaken zij daar niet naar. JAN. — Wel mogelijk, maar d'eene plant on is d'ander niet. Ge moet weten datchloor de brandbaarheid in hooge mate tegenwerkt en 'i-n beir zit naar het schijnt nog al veei ohloor. Overigens, beir ;gecft ook in 'talgc-meen zwaren tabak. TIST. — Welnu, hoa gaat gij dan te werk! JAN. — Ik bemest mijn tabakland aile jaren voor den wintex-, dan zaai ik er snijrogge op. Voeg daarbij den stoppel van het snijgraan en 7 I go zulfc bekennen dat mijnen grond rijk moe l zijn aan organische stoffen. Nadat de fenijrogge afgevoederd is wordi het land omgegraven en bemest met 4 kilogr. zwavelzuren ammoniak en 5 kgr. zwavelzure L potasch per are. Die meststoffen worden onder-eengemengd en samen op den ongespitten | grond gestrooid en met de houweel ingekapt. ! Gelijk ge weet, wordt er bij mij aile drie-vier jaar wat gekalkt en dat is al. ; TIST. — Zoo! en waar kcoptgijdie meststof-; fen van welke gij daax spreekt ? JAN. — Aile handelaars in scheikundige meststoffen kunnen u die bezorgen. Maar voor L u wil ik iets doen. Daar ik die vetten ook i voor andere vruchten gebruik, ben ik ernog tamelijk van voorzien en ge kunt uw gerief ' bij mij krijgen. i î TIST. — Als 't zoo is, ga ik dees jaar eens : [ probeeren. Ge moogt mij den eenen of ^ anderen dag rsrwaohten. ^ -WILLIAM, I Mijne goede vrienden lezers, na u allen vriendelijk gegroet en den hertelijken goeden dag gewenscht te hebben, mag ik u met vreugde aankondigen dat mijn patotterkens die in 't graf gelegd waren, nu stillekcns aan beginnen den kop uit te steken om alzoo deel le nemen aan de algemeene paaschverrijze-nis. Ze moeten maar niet te nieuwsgierig zijn, uit vreeze dat hunnen neuze nog zou kunnen vervriezen, want al komt deze week de schoone Mei in 't land, die juffrouw is zoo min te betrouwen als veel andere... en 't en is zeker niet zonder reden dat onze oude boerkens voor spreekwoord hadden: «Het sleertje van de Mei, is 't steertje van den winler », ZOXI>AG, feestdag van den heiligen Cle-lus en Marcellinus, pauzen en martelaars, alsook van sint Richard, priester en belijder. 't is zondag dat de nieuwe heilige Olie inge-huldigd wordt. Te Aalst is 't op Mijlbeke de vermaarde Rozenkermis, een overblijfsel van de begankenis naar O. L. Vr. ten Rozen, wier beeld, na de verwoesling van het kloos-ler-len-Rozen, overgebracht is naar de kerk van Herdersem. 't Is ook omirent dezen tijd dat het in 't Bosch van Buggenhout, groote loeloop is naar de kapelle van O. L. Vr.-ter-NoOd.ilIAAXDAG, feestdag der heilige Zita, palrooncrsse der dienstmeiden. Ze was eene arme boercndochler die op 12jarigen ouder-; dom in dienst Irad bij eenen rijken burger, waar zij de stichlendste voorbeelden gaf van naaslenliefde. I>1NSDAG, feestdag van sint Vitalis en van zijne echlgenoole sinte Valeria, die bei-den voor 't geloove de marteldood pnder-stonden. De HH. Gervasius en Protasius, martelaars, waren de zonen van àint Vitalis en sin e Valeria. WOENSDAG, feestdag van den heiligen Pelrus van Verona, de vermaarde predikheer die door paus Gregorius IX tôt algemeenen inkwisilor werd aangesleld. Hij verwekte zich j daardoor vele vijanden en werd door hen vermoord niet verre van Milanen, terwijl j hij op rondreize was. j DOXDivRDAG, feesldag van de heilige j C.atharina van Senen, van de orde van den : heiligen Dominicus. Zij schreef zeer ver-; hevene werken en werd vermaard om hare heiligheid. 't Was op liaar aandringen dat de paus Gregorius XI, die te Avignon verbleef, naar de Eeuwige S lad terugkeerde. VRIJDAG, 1 Mei, de schoone maand, loegewijd aan de moeder Gods, de Aller-heiligste Maagd Maria. Ook eerste vrijdag der maand, dag va^ idevolie toi het H. Herte. 't Is feestdag van de heilige apostelen Philip-pus en Jacobus. De meiboom wordt gezet, de Lievevrouwbeelden werden gekroond en ge-pint. Het meilof en de meizangen in de ker-ken, de bloemenofferande aan O. L. Vrouw en veel andere schoone oude gebruiken die als zoovele geluigenissen zijn van de gods-vrucht van 't vlaamsche volk tôt O. L. Vr. ZATERDAG, feestdag \an den heiligen Athanasius, de vermaarde kerkleeraar. Hij ! j was patriark van Alexandrie en werkte steeds I met kracht tegen de ketterij der Arianen, en . , bckroonde dien slrijd met eenen schitteren- : | den zegepraal van de oude geloofslecr. Den maandag na den 2 Mei is 't de vermaarde ' heilige Bloedprocessie te Brugge'. i HET ZAL ER STUIVEN EN GPANNEN, menschen, in de maand Juni aanstaande, te Calcken. En waarom dat? vraagt ge. Wel, omdat de échlgeiioolen De Plus-Van Bogaert, vijftig jaar gelrouwd zullen zijn! En dat niet alieen voor die brave oudjes zal er gevierd en gefeest worden, maar dan ook nog voor Lie-neken De Cock, weduwe De Veylder, die honderd jaar oud wordt. Eere aan wie eere f toekomt ! vooral als 't voor brave en deugd-zame menschen is, 'lijk het geval is voor de .eeuwelinge en de jubilarissen van Calcken. MAAR WAT DAT ER NU TOCH DE PELLE AF EET, 't is die huldebetooging van de Charleroische vrijdenlcers aan den soldaat Mary, die te Antwerpen geweigerd had de wapens te bieden bij den doortocht van 't Allerheiligsle Sakrament. Die soldaat die met recht en reden gestraft was om 's lands wetten te overtreden, werd zondag door de roode godsdienslhaters, gefeest als ^en held! Ze droegen /dien ikadé op de handen gelijk 'nen heiligen, en z'hebben hem tôt slot van rekening een gouden medalie op zijn hert gespeld! Dat die roode kopstukken dan maar sChrijven in hunne gazetten, en bij hoog en bij leeg aan de buiteiimenschen willen wijsmaken dat ze tegen den godsdienst niet en zijn... Foei, foei! alzoo komen liegenl Die soldaat Mary dat is nu een nieuwe heilige, in levende lijve! Dat ze hem maar al af en gieten in den plaaster, om latelr^zijn standn beeld bij dat vanj Ferrer le zetten. IIA MAAR TOCH! WAT DINGEN TE EKONDEGEM ! Zondag namiddag, om j zes ure, was zekere Leonie De Groote, twee-| en-twintig jaar, tewege over den steenweg te gaan als er fàaar in eens 'nen slinker van 'nen ! automobiel kwam afgezoefd van Gent naar [ Brussel. Het vrouwmensch werd omgewor-pen en overreden. Zij werd opgenomen met eene schedelbreuk en dokter Rubbens is za moe'.en komen verZorgen. TE AUDENAARDE, waar die zieke fa-briekwerker in den beirput gesprongen was, daar is nu dien eigensten man in 't hospitaal overleden en is zaterdag namiddag begraven, zijne vrouw met zes minderjarige kinderen achterlatende. 't Zijn toch nog schroomelijke dingen voor dat menseh. El ZOU-JE TGELOOVEN, MENSCHEN? Waar de « Vooruit » zich nu mee bezig houdt! Hij heeft nu een artikel uit een ander vrijdenkersblad overgenomen, waar hij nu ligt in te zeeveren over de kostelijke kleeding van den paus ! Hij beschrijft ailes wat de heilige Va der aan 't lichaam heeft, te beginnen van aan het hoofddeksel tôt aan zijne pan-toffels... en tôt slot van rekening zegt hij dat er geen enkel miljardair zoo koslelijk uitgedoscht is als paus Pius X. Hij kan 't zeker niet verteren dat de belgische kalholieken voor meer dan 100 duizcnd franken nieuw-jaargiften aan Z. H. gaan bestellen! Deplaats-vervanger van O. L. Heer, de stadhouder van Christus op aarde, 't opperhoofd van de heilige Kerk, zou zeker aan « Vooruit » moeten komen vragen wat kleederen hij zou mogen dragen! Of zijn die gewaden misschien niet betaald??? 't En zou toch op den onder-stand van « Vooruit » niet zijn dat de heilige Vader, in dat geval, zou mogen rekenen. De kalholieken van heel de wereld zijn mans genoeg om te zorgen dat de paus niets en ontbreekt van hetgeen met zijne hooge weer-dighei'd overeenstemt. Als « Vooruit » nu toch bezig is hiet alzoo den paus te onlkleeden, dat hij dan eerst beginne met zijne slimme roode kopstukken hun vest te doeii uitspelen: ze l epen zij \ roeg; r ook met ce leenen de or de schoenen... maar ga nu eens z'.en hoc rijk zij gekleed gaan, "hoe zij reizen doen naar de warme landen voor hunne kostelijke gezond-lieid ! Ga eens zien naar hunne prachtige lokalen, die toch ook geboUwd worden met le centen van hunne domme volgelingen ! En iat ge zoudt peizen dat de werkmenschen lat geenie doen? Neen, menschen, 't is daar i piko-forcé », 't is le geven of buiten! Wij valholieken, wij geven vrij en geenie voor ien paus, wij willen dat de heilige Vader self kunne de goede wcrkcini , de armen, de Tiissiën, enz. ondersleunen vol gens zij nen *ang en zijne. weerdigheid, en dat is een misgezin, een besluur waar « Vooruit » den leus niet in te steken héèît ! Snuif op, meester 1 MF.NfiELWERK. 109 DE TWEE WIEGEN NAAR Emile Riehebcurg Zijne oogen scliotcn vurige siralen. Terwnji hij de linkerhand op den mond van den jongman hield, om het slachtofler le belellen der buren hulp in te roepen, haalde hij met de andere haastig een groot mes te voorschijn. — Charles Cholet, riep hij met schrik-barende stem uit, nu zult gij sterven... En toch is het niet om u te beste]en, dat ik u den doodsteek toebreng; o neen, het is om den jongman te wreken uit de S. Se-bastiaanstraat, dien gij mij hebt doen ver-moorden. Ik heet niet Ramoneau, ik heet Pierre Ricard! Charles Cholet, ik wreek mijn zoonl De oogen van den jongman sperden zich wijd open en zijn gelaat toonde duidelijk genoeg al den afschuw, dien hij gevoelde bij het vernemen dezer sombere tijding. Pierre Ricard plofte zijn zoon het moor-dend staal in de borst. XXVI. — De Portefeuille. Ramoneau sprong op, zijne oogen waren met bloed doorloopen, en zij'ne harcn ston den wild overeind. Zijn mond grijnsde en zijn gelaat was met een zwô'et bedekt, da! op bloed geleek. Hij zag er afschuwelijk uit. Nadat de booswicht zich met een hand-doek had afgodroogd, stak hij de bankbriei-jes in den zak, wierp nog een laatsten blik op zijn slachtoffer en sprong naar de deur. Op het oogenblik dat hij de kamer wilde verlaten stond hij eensklaps tegenover twee personen, die op zijn gezicht haastig achtcr-uit sprongen. Reeds enkele oogcnblikken waren zij daar en trachtten vruchteloos te ra-den wat er daar binnen omging. Ramoneau was vol angst. Hij vreesde dal deze twee vreemdelingen geluige waren geweest van de misdaad, en een oogenblik zijne legenwoordigheid van geest verliezend. vergat hij de deur te sluiten. Als eene slang gleed hij tusschen de twee personen dooi en sprong met drie treden tegelijk den trap af. IJlings sprongen zij den vluchlende n£ en krelen 1 uidkeels: — Houdt den moordenaar! Houdt hem! Deze zware kre'.en weerklonken door he gansche huis. Ramoneau was ©p de slraat gekomen er vluchtle door angst en schrik voortgejaagd zoo snel weg als zijne beenen hem dragei konden. ^ Weldra bemerkte de moordenaar, dat hi, achlervolgd werd. De vensters der huteen vlogen open en overal schreeuwde men: — Houdt den dief ! Houdt den moordenaar! Houdt hem! In 't midden der algemeene verwarring zou Ramoneau er wellicht nog in geslaagd zijn le ontsnappen in dezen doolhof van enge siralen en stegen, indien Boyer en Thibaut niet daar geweest waren, die op hel trottoir langzaam voortwandelden. Zij hoor-den de eerste kreten en keerden zich haastig om. Onmiddelijk hadden zij in den vluchlende Ramoneau herkend. De wcrklieden hadden den tijd niet een woord te wisselen en loch begrepen zij elkander volkomen. Beiden sprongen zij op don oude toe en grepen hem slevig vast. Toen de misdadiger zich gevangen zag, ^ stiet hij een wild gebrul uit en sloeg woe-dend met handen en voeten. Maar Boyer en Thibaut wâfen sterk gebouwd en voor-aleer ericmand bij was om hulp te verleenen hadden zij den moordenaar reeds ten gronde geworpen. Weldra echter scholan talrijke personer . toe die hen luide toejuichten. Spoedig kwam er policie opdagen, die zich i ondanks den wil den tegenstand die hij booe , van den ellendeling meester maakte en hen: i naar het policiebureel medcsleepten te midden der uitjouwingen en verwenschingen dei mcnigle. jj ;.;j ■ —w———a——— — Zeg, Boyer, Iluisterde Thibaut zijr vriend in de ooren, waren wij niet bij d< hand geweest, dan zou hij zeker den dan: onlsprongen zijn. En wie weet of wij tocl geen ongclijk gehad hebben. — En waarom? — Zoo wij maar niet, zonder het te willen, de plannen van madame Louise heb ben gedwarsboomd? — Mijn beste Thibaut, antwoordde Boyer Ramoneau heeft eene nieuwe misdaad ge pleegd. Door hem aan te houden hebbei: wij ons van onzen plicht gekweten. Wij hebben ons niets te verwijten. — Hedon avond nog z'al Louise weter wat er gebeurd is, en zij kan dan daar naai haro handelingen inrichlen. In afwachtirç zullen wij Ira chien ons nieuwe inlichtinger le verschaffen. De menig'.e verzamelde zich voor het huiî waar de misdaad begaan was, en bespral levendig wat er binnen gebeurd was. Twee policieagenten hadden voor de deui post gevat om de niuwsgicrigen tegen l< houden en het te beletten het huis binnei ! te dringen. Beneden waren eenige vrouwen bezig di portierster te verzorgen, die in een hevigei zenu^oeval over den grond rolde. Boyer en Thibaut, door de menigle aan ■ gewezen als de personen, die den moordenaa j hadden aangehonden, waren van het geta i der enkcle bevoorrechten, die door de po : licieagenlen werden binnen gelaten. Zij volg i den de policie naar boven en in de kamei ^ van het slachtoffer troffen zij reeds drie vrouwen aan en een man, medebewoneiv van het huis, die den ongelukkigen jong-s man hadden opgenomen. Hij lag nu op der rug op het bed uitgeslrekt. Zijne oogen stonden wijd open, en zijne handen, geheel mei bloed besmeurd, lagen krampachtig op de borst te samen getrokken. De vrouwen stonden voor het bed en ween-den.Ramoneau had hel mès in de borst van ! zijn slachloffer gelaten; in een hevige stuip-| trekking had de gekwetste het wellicht uil ;>de wonde ge'rokken, want eene der vrou-. ; wen had het in het bloed opgeraapt en op | de tafel neergclegd. ) '— Is hij dood? vroeg een der policieagcn-; . ten, het bed naderend. | — Nog niet, zîe maar. ' : — Misschien is de wonde niot doodclijk ; Laat spoedig een geneesheer roepen. l Een der aanwezigen spoedde zich haastig voort. î — Snel ! Snel ! beval de agent. 1 — En de kommissaris? vroeg een ander. 1 — Men is hem gaan verwiltigen. Hij za - spoedig hier zijn. : Een ander policieagent was tôt de tafe I genaderd. ; ^itLLk "... UL J — Een echt slagersmes, murmelde hij, het ■ wapen in de hand nemend, waarmede de ■ misdaad was vollrokken. : Dan bemerkte hij de portefeuille met gouden letters, en vond in een der vakken ver-< scheidene visietkaartjes. . — Dat is zonder]ing, zegde hij. | — Wat? vroeg zijn gezel, naderend. — De arme jongen heet Charles Cholet,-heeft men ons gezegd. — Ja, Charles Cholet. — Dat is zijn naam, bevestigde de vrouw. — Dan is de portefeuille niet van hem. Zie eens hier, ging hij voort, een der kaart-jes onder het oog van zijn ambtgenoot brengen d. — Burggraaf Léon cîe Lucerolle, las hij luid. I Boyer en Thibaut sidderden en staarden elkander hoogst verbaasd aan. !— Wellicht is deze portefeuille geslolen, hernam de agent. j — Door wien? Docr den moordenaar? ( — Waarschijnlijk. Wellichl heeft hij die op [ tafel nedergelegd en later vergeten mede Ils nemen. — Dat is een bewijssluk. Boyer, die intusschen ook genaderd was, t kon de portefeuille zeer goed zien, en den naam van het kaartje lezen. t Daarop trok hij zich met Thibaut ferug [ en fluisterde hem in het oort (W. V.J j

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Zottegem van 1902 tot 2005.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes