De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken

1443 0
05 september 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 05 September. De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken. Geraadpleegd op 14 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/0000000x22/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Dertiende Jaar. Nr 36. Prijs per nummer : 5 centiemen. Zaterdag,i; 5 September 1914. DE BEIAARD ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : Voor het Blnnenland : fr. 2.50, voorop betaalbaar. Men schrijft in : TRAPSTRAAT, 23, en op aile postbureelen van het land. Voor het Buitenland : 5 frank, voorop betaalbaar. Brieven en mededeellngen, de redactie betreffende, vrachtvrlj te zenden TRAPSTRAAT, 23, SOTTEGEM, ten laatste den donderdag avond. Van ieder boek dat ons gezonden wordt geven wfl meldlng. DRUKKERS-UITGEVERS G. EYLENBOSCH & FR. DUPON OPVOLGERS VAN L. VEKEMAN Trapstraat, 23, SOTTEGEM, 23, Trapstràat, Telefoon SG-11. Het recht aankondlgingen of artikel» te welgeren is voorbehouden. De nlet ingelaschte handschriften worden nlet terug gegeven. Ongeteekende brieven worden nlet aum-veerd. BERICHTEN en AANKONDIQINQEN l Aankondlgingen : 15 cent"** per regel, Berichten : 30 cent"*" per regeL Rechterlijke eerhersteillng : I frank pf( regel. Prijsvermindering Yr dlkwflls herhjud4t aankondlgingen. De Oorlog Reeels meer dan eene maand is het oorlog! En ek.n nog op onzen grond, in ons België. Den 3 Augusti vielen de Duitschers in B«lgië, ten aile recht en reden l En ze zijn er nog. Ja, tôt nu toe werd de oorlog schier uit-sîuitelijk op onzen bodem gevoerd. Ten minste als we den krijg tusschen Frankrijk en Duitschland beschouwen. Ai den anderen kant, wordt de oorlog tusschen Ruslaod en Duitschland op duitschen grond gelevcrd, want de Russen dring;n steeds vooruit in Pruisen. Maar 't hemdeke is nader dan het rokje. En men voelt best eigen zeer en leecL Zoo is 't gansch natuurlijk dat de Belgen meest denken op hetgeen in hun eigen land gebeùrt, dat in zijne bevoiking en in zijn be-staan lijdt door den inval van de duitschers. Velen meenden en hoopten vurig dat, in min dan eene maand, België van de duitschers zou gezuiverd geweest zijn. Eens Fran-schen en Engelschcn te velde op ocrlogs-voet, zoo dacht men, zal het rap gaan, ten minste voor wat België betreft. Als men op den fransch-duitschen oorlog van 't jaar 1370 dacht, kan men zuike ver-wachting uitleggen en eerïigszins begrijpen. In 1870 btgon de oorlog den 2 Augusti met het gevecht van Sarrebruek, Een maand la ter, den 2 September, was het fransch leger van generaal Frossard verslagen te i orbacfi, 't leger van generaal Donay te Wissenbourg, maarschalk Mac-Mahon te Frœeschwnl .1. msi-rschalk Bazaine te Borny en te Saint-Privât, en het laalste en grootste fransch leger werd krijgsgevangen gemaakt te Sedan. £n de weg naar Parijs was open. Dat ailes in één maand tijdsl En nu, in 1914, na eene maand, is de Puitschman met moeite aan de fransche grens, tegengehouden, weken lang, door het kleine maar heldhaltige België.' Dat is de eerste straf die Duitschland op zich trok door zijn eerloos aanvaî'cn van het vreedzaam België. We verwachten er eene tweede en grootere : de neerlaag, de verplettering van Duitschland. Maar we moeten ons geene begooehe^irg maken : dat zal zoo gemakkelijk nlet *i»an als velen denken. 't Is dat ze niet overwegen, de zaken niet van bij nagaan. Duitschland heeft zich sedert lang tôt den tegenwoordigen oorlog bereid. Zijn stelsel van spioeneering, dat het als een reusaditig Kobbe-net over gansch België gespannen had, is daar een bewijs van, voor wat ons aangaat. De milliarden die het steeds in grooter getal aan zijn leger besteedde, het steeds aangroeiend getal zijner soldaten zijn nog klfarder en meerder bewijzen. En zulke macht breekt men niet in een dag, zelfs niet in een maand. Zeker, na het heldhaftig gedrag van het belgisch leger voor Luik, Diest, Haclen, Aer-schoot, Mechelen, Namen en op tien andere plaatsen nog, verstaat men de geestdrift die zich van de Belgen meester maakte en hunne blijde hoop welhaast verlost te zijn van het bloedig juk van den Duitscher. Maar met kalmte bcschouwd, ailes ge>vlkt en gewogen, de noodwendigheden in acht genomen van de fransche en engelsche mobi-liseering, veel trager dan de onze, kon die hoop niet verwezenlijkt wôrden. Wij zullen dus met geduld en verlrouwen „den einduitslag moeten afwach!< n. ,Zeker, 't is lastig, 't is treurig, na één ïcnaand oorlog. 't Onrecht heeft maar zijn tijd. God zal ons helpen en bijstaanl + Àfrekening na den Oorlog. In een hoofdartikel spreekt de « Times » als volgt ten opzichte van België en de Belgen : « Op het oogenblik dat de oorlogsvloed gaat bruisen tegen den levenden muurvan Franschen en Engelschen, die den weg naar Frankrijk afsnijdt, moeten de gecîachien van aile mannen en vrouwen van dit land(Enge-land) eens te meer gewijd zijn aan hetedel-moedig volk, welks heldhafligheid den eerslen duitschen aanval verijdeld heeft. België en de Belgen hebben een onver-gankelijken roem verworven ; maar wij, wien de giftlucht van den oorlog slechts licht ge-raakt heeft, wij bevroeden nauwelijks den vreesclijken prijs waarmeô de Belgen hunnen weerstand betaald hebben en voortbetalen Niet alleen is het beste belgisch bloed vrij vergoten, niet alleen is de hoofdstad van België bezoedeld door de vrecmde bezetting, ; het belgisch vaandel vertrappeld en eene (Uitzinnige overdreven oorlogsschatting van :zijnen rijkdom gelicht, maar zijne velden <en zijne haardsteden, zijne steden en zijne .dorpen, zijne fabrieken en zijne hoogovens ■die de basis van zijnen voorspoed uitmaak-ien, zijn verwoest. Er zullen jaren, misschien jgeslachten voorbijgaan, vooraîeer die pui-nen kunnen hersteld worden. Ieder engelsch hart sympathiseert op dit oogenblik metdien n»od. Maar de sympathie is thans onvoldoende ; eene spoedige en afdoende hulp is *rer-eischt en moet vcrscha't worden. Wanneer, zooals wij hopen en gelooven, de onbeschofte Duilscher zal verpletterd zijn onder de macht der Bondgenoteç en België's grond zal ver lost wezen van de schande zijner aanwe-zigheid, dan zal Belgie, krachtens de begin-selen van eer en recht, de eerste moeten zijn om vergoedingen en schadeloossteliingen te ontvangen. Maar intusschen heelt *t engelsch volk voor plicht hem praktisch ter hulp te komen » Daorop volgen beschouwingen nopens het fransch-engelsch voorschot van een half milliard aan België en een verzoek aan de Engelschen om door aile mogelijke middels hulp te verleenen aan de Belgen « onze moedige en beproefde vrienden », zegt de « Times. » + 'îelgische zending naar Amerika, Eene zending bestaande uit MM. Carlo n de Wiart, minister van justicie, de Sade-leer, Hymans en Vandervelde, staatsminis-ters, is maandag morgend naar Londen ver-trokken, van waar zij zich naar de Yereenigde Staten begeven. Het is ternauwernood van noode de zending te bepalen waarmede die heeren ge-last zijn. Men zal wel vcronderstellen dat de afge-vaardigden van ons land voor zending hebben de Amerikaansche regeering in telich-ten over de schending onzer onafhankelijk-heid door Duitschland en ook over de schandige feiten door de duitsche troepen in ons land gepleegd. Het is noodig dat de Amerikaan^cV meening ingelicht worde over den eerbied...? die Duitschland betuigt voor de verdragen van het menschenrecht en voor de rechtcn der onzijdige nation. De Amerikaansche natiën zijn rechtvaardig : en zullen voorzeker hunne krachtdadige af-keuring te kennen geven over eene gedrags-; lijn die tegenstrijdig Ls met de praktijeen der boschaafde bevoiking. Amerika zal ook zijne stem doen hooren om de rechtvaardig-heid le beschermen en zijne stem is van aard om weerklank te vinden en aanhoord te worden. * * ¥ De Belgische zending is dinsdag docr den Konin'g van Engeland in het paleis van Buckingham ontvangen. De ontvangst was zeer liarlelijk. De afvaardiging heeft een adres aan den Koning gelezen, waarin 2Sj hare houding ver-klaart, den toestand der vijandelijkheden in België uitlegt en haar verlrouwen in Engeland uitdrukt. Koning George antwoordde dat hij Belgic zou steunen, dat hij zeer geschokt was cioor het verhaal der Duitsche brutaliteiten en dat hij zeer erkentelijk was voor den moedi-gen weerstand van België. Alvorens hare reis naar de Vereeni.jde Slaten van Amerika voort te zelten, heeft de Belgische zending een bezoek gel racht aan sir Edward Grey, minister van buitenlandsche zaken, bij wien het onthaal even hartelijk was. | * ¥ * De « Daily Graphie », de ontvangst bespre-kende van de Belgische zending door den Koning_ betreurt dat de hulp van Engehnd, België niet kan vrijwaren van de gruwelen van den indringer. Het blad keurl de werking der kommissie goed, die een beroep doet op de Yereenigde Staten, den grootsten der onzijdige Staten, en zegt dat België een onzijdige Staat blijft en enkel aan den oorlog deelneemt omdaî het niet toelaat zijne onzijdigheid teschenden. — ♦ Het roept om wraak! In de duitsche gazetlen zijn het natuurlijk al zegepralen en overwinn'ngen van het Duitsche leger. Maar wij vinden ook in het « Bexliner Tageblatt » een telegram door den keizer aan zijne dochter gezonden en dat luidt als voîgt : « God de Ileer heeft onze dappere troepen » gezegend en hun de overwinning verleend. » Mogen allen hier te lande Hem op de » knieën dankgebeden brengen en moge Hij 1 ook verder met ons zijn en met ons gansche » Duitsche volk. > Wij hebben steeds gelecrd dat men Gods naam niet ijdel moet aanroepen en het ge-tuigt van grenzelooze verwaandheid het Wezen der Opperste Goedheid in te roe-pen, als men met reusach'ige overmacht valt op een kiein land, dat u niets in den weg heeft gelegd. Want op die manier zou Wilhelm II op den duur zich nog gaan inbeelden d£Tt Goa de Ileer ook sluipmoordenaarstochten a'.s die van de Zeppelin boven Antwerpen onder Zijne bescherming neemt. Op geen tien stappen van het koninglijk paleis, wraar de koningin der Belgen en hare kinderen rustten, ontploften er bommen ; wat verder af werden er machlelooze vrouwen vermoord door de schrapneil-scherven. Als het Duitsche volk dankgebeden op de knieën moest uitbrengen, zou het inoeien wezen om den heerscher tôt inkeer te brengen, die ten paleize van Brussel, een heii-elronk instelde op het lang leven van koningin Elisabeth en van hare kinderen, en die des lachls Zeppelin's ultstuurt om bommer: te werpen, die evengoed de. koningin en hare kinderen hadden kunnen vermoorden, als er nu vrouwen uit de volksklas zijn door vermoordL De Duitschers te Leuven. Wij ontvangen v.-n geloofwaardige zijde de Yolgende berichten over wat er teLeuvcn gebeurde. Heel de middenstad werd aan de vlammen prijs gegeven. De Groote Markt (Groetenmarkt), Statie-straat, Dietschcstraat, Mcchelschestraat en Naainschestraat werden te vuur gelegd en woning voor won;ng in brand gestoken. Het is dan dat do bevoiking vluchtte. De burgerwacht werd toen opgeëiseht, onder voorwendsel dat deze het stadhuis moest bewaken. En eens onder de wapens werd heel het korps krijgsgevangen genomen. Burgemeesler Colin was ziek en bedlegcrig en toch dwong men hem naar het stadhuis te komen. De hallen en gebouwen met de onschat-baar rijke bibliotheek der wereldLeroemde hoogeschool lagen in asch. Het stadhuis is ongeschonden, maar' des-zelfs meubeling, zijne verzameling wapens en schilderijen, waren beschadigd of in de Dijle geworpen. Eveneens de merkwaardige S. P.'eterskerk en den Schouwburg. Personen die van Herent kwamen, *-er-klaren dat tôt dinsdag daar geene barbaarsch-heden werden gepleegd. Een bakker was gevlucht. Zij openden de deur, elGden brood bakken en verkochtcn élit aan 20 centiemen den kilo. De overheid was gevlucht. Een burger van het dorp, Willem R., sclaoenmaker, werd burgemeesler benoemd en Frans Z., kasseier, kommissaris. Tôt dinsdag ging ailes goed. Maar tegen den avond, rond 6 ure hoorde men geschut. ledereen verstopte zich in den kelder zijner woning. Maar de eigenlijke vernieling begon woensdag. De Duitschers hebben kleine toeslellen bij zich, waarmede zij de woningen (waarschijn-lijk met nafte) bespuiten en dan in brand steken. En dat ging zoo huis aan huis, van af de poorlen van Leuven tôt Campenhout-Sas, ailes in brand stekende en vernielende. De inwoners moesten dan volgen met het leger. Wat zij het volk hebben aangedaan is ver-schrikkelijk. Omirent Winxele-Delîe dedenzij allen (zoowat 350 mannen, vrouwen en kinderen) op den steenweg neerknielen. Tergend zegden zij dan : Wij gaan u neer-schieten.Wat' verder werd gezegd : gij zult allen op de brug van de vaart gaan staan (Cam-penhout-Sas) dan schieten wij de brug in stukken en gij zijt allen in eens uit den weg. Te Bucken zonderden zij de vrouwen en kinderen van de mannen af en sloot men elke groep in een afzonderlijk huis op dat zij dan dreigden in brand le steken. Het bleef echter bij tergen en schrikaan-jagen; de mannen werden aan wagens ge-bonden, docU eindelijk kregen zij de vrijheid, doch welke vrijheid, goede hemell De menschen beven vr.n schrik, wanneer zij vertellen, zonder iels le overdrijven, dat verzekeren zij, van de nooit te vergeten oogenblikken, die zij hebben beleefd. ]\ieuw bombardement van Mechelen. Aan de Mechelsche lieden, die verleden week dbor de Duitschers gevangen wer.i_xn genomen, hadden de soldalen gezegd dat zij gerust mochlen naar hunne stad terug-keeren, aangezien de Dui'sehe ti'oepen terug naar hun land trokken. Dit was slechts een truk, onget\\ijfcld met het doel de bevoiking van Mechelen terug in hare muren te lokken en alzoo bij de voorlzetling van den aanval meer menschenlevens te vernietigen. Het kanongebuldcr zweeg gedurende twee dagen en. talrijke lieden die verleden week de vlucht hadden genomen, dachten de stad weer in veiligheid en kwamen terug naar Mechelen. Zondag morgen, om S ure, scheen er élan ook in de stralen een schijn van leven te komèii en de personen die zich hier en daar vertoonden waren als ontlast. Doch dit duurde niet lang. Rond 9 ure, lieten zich allerhevigste kanonslagen hooren vergezeld van een helsch geruchl. 't Waren slagen zoo hevig dat heel den omtrek daverde. De Duitschers kwamen opnieuw be-.vijzen geven van hunne moorddadige verwoestingskunst. Elk-een vluchtte opnieuw de kelders in terwijl de lucht weergalmde van het gedruisch der vernielingen. Dit duurde tôt half elf. De kerk van O. L. Yrouw over de Dijle was zoodanig met bommen doorboord, dat de groole benedenramen w erden uitgerukt en tôt verre in den omtrek werden wegge-slingcrd.De stukken arduinen der dorpels en der zware steenen lagen op O. L. Yrouwekerk-hof zooelanig dik verspreid dat den doc.r-tocht onmogelijk was. Het huis van den hcer dokter Nceffs, op O. L. Vrouwkerkhof, was van onder tôt boven op eene erge wijze vernield. Op het plein doorboorden de bommen ver-schillige woningen. Op vers ch il lige plaatsen werden talrijke gebouwen verwoest. In de schermut eling die verleden zondag me^rgend aan de Brusselsche poortplaats had, zijne onze soldaten er in gelukt de duitschers op de vlucht te drijven na een uhlaan te hebben gedood en een te hehî gewond, ook werd een paard neergeschotcn. Deze Duitsche voorpost was gekomen uit de richting van Hofstade, waar de vernielers zich in een kasteel ophiclden. In dit Jorp werden de gevrngene inwoners als beesten bchandeld. Rond het uur dal do schermutseling pl \ats had, werd een man van 67 jaar door de Duitsche soleîaten neergeschoten en een andere erg gekwetst, alsook eene vrouw. De Duitschers hebben dinsdag morgend. rond 11 uur, opnieuw Mechelen bescholen. Zij hebben, op ander half uur, 63 houwitscrs op de stad geworpen. S. Romboui's toren was vooral het doelwit van hun geschut lïet Engelsch leger. De volgende mededeeling komt vanwege het Engelsch ministerie van oorlog : Het ia van nu" af mogeljjk geheel en gansch do roi voor te stellen van het Engelsch leger in de krijgaverrichtingen dezer laatste dagen. Een groote véldslag werd geleverd den 23, 24, 25 en 26 Auçruâtus. Gedurende gansch dien tijd, hebben de Engelsche troepen, in overeen-stemming met de algemeene boweg'ngen van de Fransche legers, weerstand geboden om den vooruitgajig van het Duitsch leger te b letten en hebben zich al strijdende teruggetrokken naar de nieuw gekozen verdedigingslijnen. De veldslag is oegonr.en te B rgen zond g 23; dien dag en een gedeelte van den volgenden nacht, werd de aanhoudende en haardnekkige en hernieuwde aanval der Duitschers gnnsch verijdeld door het Engelsch front. Maandag, 24 Augustus, hebben de Duitschers hunne poging hernieuwd in veel aterker geti\l dan de Engelschen om den achteruitgang van deze laatsten te beletten en ze terug te werpen top de vesting van Maubeugie. Dcui'k am de krachtdadigheid en de behendigheid waarmede de Engelschen gewerkt hebben — werd de hoop der Duitschers verijdeld en, everuils den den vorigen dag, hebben ze zeer erge verlie.ien geleden, veel talrijker dan aan onzen kant. Deze verliezen waren zooveel te hooger door dat de Duitschers hunne aanvallen meermaals hernieuwd hebben in g^roote massas en in dicht gedrongen gelederen, alsof ze zinnens ^ren Icost wat kost door te dringen. Den 25e wrjkten de Engelschen° al strij-dende voorkomend langzaam achteruit, of-splioon de strijd niet meer zoo hevig was als de twee vorige dagen. t ^ In den nacht van 25 op 26, bezette het Engelsch leger de lijn Kamerrijk-Landrecies-Le Cahean. Het inzicht van de Engelsche bevelhebbers was de ;beweging den volgenden dag vroeg voort te zetten. Maar de Duitschers, die met mmstens 5 korpsen slaags Wi ren, hernieuwden hunne aanvallen met zooveel hardnekkigheid, dat dit plîui eerst des namiddags uitgevoerd kon worden. De veldslag van den 26 was een schrikkelijke en wanhopige strijd. Onze troepen boden een krachtigen weerstand aan veel talrijker krachten en konden ten slotte zich in goede orde loswerken, na toch ern-stige verl'.ezen geleden te hebben ond' r iea zeer hevig artilleriegeschut. De vijand veroverde geen louions, tenzij enkele waaxvan de paarden gedood werden of uiteen geworpen door werp-tuigen.Generaal French achat dat gedurende het geheel der krijgsverrichtingen van 23 tôt 26 Augustus .zijne verliezen op 5 à 6000 man bc-loopen. Aan den anderen kant zijn de verliezen geleden door de Duitschers bij hunne aanvallen in open terrein en in dichte gelederen in geenerlei verhouding met de onze. Bij voorbeeld, den 26e te Landrecies, rukte eene Duitsche infanterie brigade in dichte gelederen tôt in eene enge straat die ze gansch vulden. Onze mitrailleuzen werden tegen die massa opgesteld. Het voorste van de kolom werd weggevaagd; een schrikwekkende paniek was er het gevolg van en men schat dat er 800 à 900 Duitschers dood of gekwetst in die straat alleen lagen. Een aan te slippen incident was de stormloop van de divisie kava-lerievan de Duitsche wacht tegen de 12^ Engelsche infanterie brigade. De Duitsche cavalerie werd met sterke verliezen en gansch in wanorde teruggeslagen. Dit zijn teekende voor-beelden van hetgeen bijna over gansch het front voorgevallen is bij deze gevcchten en de Duitschers hebben hun vooruitgang duur moeten betalen. Van af den 26, behalve bij de cavaleiiege-vechten, heeft het Engelsch leger geen verliezen geleden. De soldaten hebben rust genomen en zich opgeknapt na hunne vermoeinis en schitte-rende oorlogsdaden. Versterkingen, tweemaal zoo talrijk ala de verliezen, zijn reeds aange-komen, al de verloren kanonnen worden ver-vangen; en het leger is nu gereed om aan den volgenden grooten slag deel te nemen met voile s terkte en eene onaangetaste wilskracht. Heden is het nieuws weder gunstig. De Engelschen zijn niet slaags geweest, maar de Fransche legers, op hunne rechter en linker-zijde kraclitdadig optredende, hebben voor het oogenblik den Duitschen aanval tegengehouden. Generaal French deelt ook mede aat op den 26e de 6e Engelsche cavaleriebrigade onder bevel van generaal Chetwode. schitterend ge-atreden heeft met de Duitsche cavalerie. In den loop van het gevecht sloegen het 12e lanciers on de Royal Scots Greys, den vijand op de vlucht en doodden eeK. groot aantal vluchte-lingen met hunne lansen. Laat ons opmerken dat de krîjgsverrlclitin-gen in Frankrijk, ofschoon zeer" uitgebreid, enkel een deel uitmaken un de^enen onder-nomen op het zoo groote slagveld. Onzestra-tegische toestand en die onzer bondgenoten is zoodanig dat, indien, aan den eenen kant, eene beslissende zegepraal onzer wapenen in Frankrijk waarschijnlijk noodlottig zou zijn aan den vijand, aan den anderen kant, de voortdurende weerstand van de Engelsch-Fransche, door het gedurig bezighouden der beste troepen Van 0en \ijand, slechts leiden kan, als hij voort'luurt, tôt een gansch bevredigenden uitslag voor ons en onze bondgenoten. (Get.) Grey. — + Duitsche gruwelen. Mijne brave goedgunslige lezers, 'k had gepeinsd van u te mogen mijne zegevierende groetenissen aanbiedcn, maar 't zijn nog deze van 4 slalu quo », het is te zeggen deze « tusschen 't hangen en 't verwurgen », want als ge de gazetlen leest, de eene kraait vik-torie alhier, de andere kermt miserie langs daar, een derde roept dat de duitschers bin- MENGELWERK DETWEEWIEGEN NAAK Emile Riehebourg En de armen openend, voegde hij er bij: — Kom, mijn zoon, kom, dat ik u om-helze.Yervolgens zich tôt Louise wendend, her-, nam hij: — Ik denk niet meer aan het verleden. Mevrouw heeft u reeds hare vergiffenis ge-schonken, evenals zij, Louise, vergeeft u ; ook de graaf de Lucerolle. — O, heb dank, mijnheer de graaf, heb dank 1 ricp zij op een toon vol erkentelijk- i heid uit. — Mijn vader, zegde de burggraaf, ik weet i niet wat gij Louise Verdier kunt ten lasle t leggen, maar ik zal nooit vergeten, wat zij voor mij gedaan heeft. Ik heb tegenover ; haar eene heilige schuld aangegaan, en - Louise... — Mijnheer de burggraaf, spreek toch niet ; van dergelijke zaken!... Mijnheer de graaf, t mevrouw de gravin, gelief mij de toelating - te geven om te vertrekken. [_i i — Louise, antwoordde levendig mevrouw de Lucerolle, wat beteekenen deze woor-ilen? Blijft gij élan niet in het hôtel? Waar wilt gij thans reeds heen? — Waar mijn plicht mij roept, mevrouw de gravin, ik ben ook moeder... Ik ga terug naar de Guldentrapslraat, waar thans twee lijken liggen. — Twee lijken? — Ja, <lat van mijn zoon en dat van mijn man... Door mij uit uw huis gejaagd, stond mijn zoon op het punt Frankrijk te verlaten. Ik had hem de veertig duizend frank gegeven, mij door mijnheer de graaf geleend. Om hem die som te ontstelen, heeft Pierre Ricard zijn zoon vermoord zonder hem te kennen, en nog slechts een uur geleden heeft hij zich in tegenwoordigheid van het lijk zijns kinds moorddadig het leven ontno-men. Moge God in zijne worsteling met den dood nog medelijden met zijne ziel gehad hebben1 XXXIV. — De blauwe halsdoeken. Louise was heengegaan, terwijl haar meester en dokter Gervais van afschuw huiverden. — Hoe groot hare misdaad ook zij, zegde de dokter, de ongelukkige boet zvvaar thans voor hetgeen zij misdreven heeft. Op het oogenblik naderde Ernestine, elie tôt élan toe ter zij de was gebleven en sprak met hare bekoorlijke stem: — O, maar word ik nu hier geheel en al vergeten? Doch ik ben niet afgunstig. Ik gevoel mij zoo opgewekt, zoo gelukkigl — Mijne dochter, mijn lieve dochter, riep de gravin uit, het is waar, wij vergeten u, dierbore schat 1... Mijn zoon, ziedaar Ernestine, uwe zusterl O, mijne kinderen, wat aarzelt gij langer, omhelst elkander met broederlijke licfdel Het meisje vloog in de armen des jong-mans, die twee warme zoenen op de wangen zijner geliefde zuster drukte. — Nu hebben wij niets meer te vragen. niets meer te verlangen, zegde de gravin tôt haren gemaal. — Niets meer dan het geluk onzer kinderen.— Dierbare vader, antwoordde Ernestine, uwe kinderen zullen gelukkig zijn; zij zullen u immer beminnen, imiig liefhebben. Geluk en vreugde hadden ons huis verlaten, doch thans zijn zij weergekeerd... Mijn broe-der, ging zij dan weer voort, ik zal u steeds als. eene goede zuster liefhebben. Gij zult mij ook eene plaats in uw hart schenken, niet waar? Leontine heeft u zeker over mij gesproken en u gezegd dat ik hare innige vriendin ben. Gij bemint elkander met heilig vuur, daarover verheug ik mij ten zeerste en mijn geluk zal nog veel grooter 2ijn, zoodra Leontine mijne lieve zuster zal zijn geworden. - Deze woorden ontstelden den jongman Beurtelings staarde hij den graaf en de j gravin aan en neeg het hoofd. — Mijn zoon, sprak de heer de Luceroile, s bemint gij werkelijk mejutfer Blanehard? — Met al het vuur dat in mij is, vader. — Ilebt gij reeds hare hand gevraagd ? — Ja, en haar vader heeft mij die ,ge-schonken.— Zoodat gij reeds verloofd zijt. Doch toen gij de verloving aangingt, waart gij nog slechts Pierre Ricard, een arm werk-man zonder fortuin. Nu zijt gij de burggraaf de Lucerolle. Heeft uw vader het recht u te vragen wat gij van zin zijt te doen? — Vader 1 — Welnu élan? — De burggraaf de Lucerolle verloochent de gevoelens van den werkman Pierre Ricard niet, mijn vader. Mijn-hart is hetzelfde gebleven. Ik bemin mejuffer Blanchard met al de vurigheid mijns harten en zou liever aan de fortuin en den naam verzaken dien gij mij schenkt, indien ik het recht daartoe had, dan te kort te komen aan eene belofte, die ik als een eerewoord aanschouw, dan zelfs, wanneer het geluk van geheel mijn leven er mocht van afhangen. De graaf reikte hem de hand. — 't Is wel, zegde hij, ik ben voldaan. Hij open de de deur der zaal en riep zijn kamerdienaar. • - (Wordt voortgezet.) nen de 24 uren moeten uit 't land zijn op, t kommando van den Engelschman, een vierde roept, en onze ooren tuiten er van, dat Brussel, 't schoone Brusjel, gaat gebom-bardeerd worden, en dat 't zellde lot aan Gent te wachten slaat, het schoon Gent, verleden jaar nog maar gansch gewit en ge-verfd, ter gelegenheid der Tentoonstelling. En de laatste koeriers komen dan heel een-voudiglijk zeggen « onder strategisch oogpunt staan de zaken opperbest. » 't Is toch om met de menschen te lachen zeker 1 Als onze bravo buitenlieden met de dood op 't lijf zitten, als zooveel ouders vragen : « Waarbij komt het dat mijn zoon sedert zooveel tijd niet en schrijft?» Als we hooren hoe 't in Brussel, in Leuven^ in Mechelen, in Aerschot, in Namen, in Luik enz. is, élan vragen we pns onwillekeurigs af :< Wat gaat er van ons België gewerden?... Wat gaat er van oYerblij-ven?» 'k En zal op die vraag niet antwoor-den, menschen, en om het niet te moeten, ga ik u weer aankondigen wat er in mij nen almanak staat voor de aanslaunde week. ZOi\DA(j, octaafdag van de HH. Enge-len-Bewssrders en eerste zondag van September, kermis in vele gemeenten van het omli££ende, maar die om reden van den rouw van zoovele familien, den rouw der H. Kerk, den rouw van 't Vaderland, élit jaar in den vergeelboek geschreven wordL Men viert zondag den H. Alvisius, bisschop van Attrecht, een vlaming van geboorte, ovei-leden in 't jaar 1148. MAANDAG, feestdag van Sinl Hilduard, elie 't geloove yerkondigde op de plaa'.s waar nu de gemeente Dickelvenne is. Hij wordt vereerd als patroon van Dendermonde. Men viert elien dag ook Sint Chrodould, in het fransch Saint Cloud, kleinzoon van Clovis, elie bij mirakel ontsnapte aan de moorderij gepleegd op zijne twee broeders. Hij werd moiinik, vesligde zich op de boorden der Scino en stichtte âldaar een klooster, rond hetwelk zich weldra de stad Saint Cloud vormde. DÏXSMG, feestdag van O. L. Vrouw geboorte, van ouds gevierd in de heerlijke slede van Sollegem, tôt verhefiing van het mirakuleus beeld van O. L. Yrouw van Devnsbeke, tôt hetwelk de bevoiking ten allen tijde haren toevlucht nam : getuige elaarvan de heerlijke boetprocessie die nu met deze onrustige tijden rond Sottegcm haren omgang doet. Dien dag is 't ook « kleine Keeser » b^ Oudenaarde, begar.ke-nis te Nazareth, te Dadizeele en te Nieuker-ken-Waas, naar O. L. Vrouw Ten Bossche< Zonder O. L. Yrouwke van Stoepe te vergeten, die met ze>o grooten toeloop vereerd wordt te Erlvelde. WOENSDAG, feestdag van S. Omaars, Audomarus of Omer, die geboren wierd in Zwitserland. Hij werd door den H. Colum-Lanus opgevoed en werd later bisschop van Therenburg. welke slad door keizer Karel vemietigd werd. Hij bouwde eene abdij rond dewelke zich later de stad vormde van Sint-Omaars. Op het einde van zijn leven >verd hij blind. donderdag, feestdag van den hsi-ligen Nikolaas van Tolentijn, bijzonder aanroepen tegen de ziekten der beesten. Ook viert men elien dag den H. Sosthenes, die beul was als de H. Euphemia gemartild wierd. Den heldenmoed dezer heilige ziende, Dekeerde hij zich, en na voor 't geloove voor de wilele dieren geworpen te zijn^erd hij levend verbrand omdat deze hem geen kwaad wilden doen. vrijdag, feestelag van den H. Patien-tius, bisschop van Lyon, die deze stad van den hongersnood bevrijdde, en van de heilige Vinciana, Italiaansche maagd, volgercs sommigen de zuster van den H. Amandus, o verleden te Wintershoven, in Limburg, en wiens relikwiën bewaard worden te Gent ZATERDAG, feestdag van Sint Guido, of Sintcr Wijen, patroon voor het vee en tegen den rooden loop. Hij was koster te Laeken, beevaarde naar Rome en wordt nu nog met grooten toeloop vereerd te Ander-lecht, bijzonder met de Sinksendagen. ALLO, MENSCHEN, 'T DEES EET DE PELLE AFI De «Petit Parisien5 kondigt zonder lachen een telegram af, meldende elat maarschalk von der Golz, van Berlijn, algemeen gouverneur van België genoemd is. We zullen onzen braven koning Albert nu me>elen op den « hank » zetten voor een stuk antiek. WIJ HEBBEN 'T GEZEID, hoe de du t-schers dén burgemeesler van Aerschot en zijnen 16jarigen zoon omverre gcschoten hebben, zonder de minste reden. Hewel, dien eigensten kerel die dat gedaan heeft, heeft nu van 't zelfde laken eene broek gekregen. Een belgische officier die een duitschen officier gedood heeft, vond op dezen eenen: brief, gericht aan zijne vrouw, waarin hij zich roemde den burgemeester van Aerschot te hebben gedood. Niet gestolen, waarlijkl DAAR EN MOET GE NIET VERWON-DERD VAN ZIJN, want die schabauwe-lijke Duitschers zijn tôt ailes bekwaam. De blinde bisschop uit den Elzas, Mgr Kamen-gieser, is door den kop geschoten. Alvorens den eerbiedwaardigen prelaat te vermoorden, hebben Duitsche soldaten zijne woning met dynamiet doen springen. 't Is waar, die man was wat veel franschgezind en hij schreef nog al in grex>te gazetten, maar dat en is foch geen reden, mij dunkt, om een hoogge-plaatste kerkvoogd te vermoorden. EN WAT ZOUDEN DIE PATERS RE-DEMPTORISTEN van 't klooster vanRudis-heim misdaan hebben, als 't u belieft? Als deze stad voor de eerste maal door de franschen werd ingenomen, werden eenlge fraa?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Zottegem van 1902 tot 2005.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes