De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken

1248 0
07 november 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 07 November. De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken. Geraadpleegd op 27 september 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/sb3ws8jq6h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Dertiende Jaar. — Nr 45. Prijs per nummer : 5 centiemen. Zaterdag, 1 November 1914. DE BEIAARD ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : Voor het Blnnenland : fr. 2.50, voorop betaalbaar. Men schrijft In : TRAPSTRAAT, 23, en op aile postbtiroelen van het land. Voor het Buitenland : 5 frank, voorop betaalbaar. Brleven en mededeellngen, de redactle betreffende, vrachtvriJ te zenden TRAPSTRAAT, 23, SOTTEGEM, ten laatste den donderdag avond. Van ieder boek dat ons gezonden wordt geven wij melding. DRUKKERS-UITGEVERS Hét recht aankondiglngen of artlkel» te G. EYLENBOSCH & FR. DUPON OPVOLGERS VAN L. VEKEMAN niet ingelascbte handschriften worden TRAPSTRAAT, 23, SOTTEGEM, 23, TRAPSTRAAT, niet terugge^even. Ongeteekende brieven worden niet aan-Xelefoon SO®ll» veerd. BERICHTEN bn AANKONDIGINOEN I Aankondigingen : 15 cent™*" per regel Berlchten : 30 cent"*". per regel. Rechterlijke eerherstelling : I frank p#r regel. Prijsvermindering vr dikwijls herhaalée aankondigingen. DieseZeitung erscheinî mit Erlaubnis und unlei Konlroll der Deulschen Mililâre Oberheit— und darf ùberal verkaufl wer-den.De/e ga',et verschijn! met toelaling en onder de kontrool der Duitsche militaire overheid — en masr overal ver-koeht worden. niTi«an—11 ■nirr»- Aan onze Lezers! Sedert het uitbrcken vr.n den oorlog, is onder al de weekbladen van het land « De Beiaard » een der zeldzame gazetten die, nierttengenstaande moeilijkheden van allen aard — zooals tijdelijke opschorsing en onderbreking van postbestelling en trein-verkeer, de groote moeite en kosten om papier te bekomen, enz. — REGELMATIG EN ONAFGEBROKEN OP GEWOON 'cOR-MAÀT is kunnen blijven verschijnen, toeri op 15 Oclober, ten gevolge der Duitsche bezëtting, le Gent, onze provincie-hoofd-plaats, een bericht werd afgekondigd, bel verschijnen van aile politieke dag- of nieuws-bladen tôt verder advies verbiedende. Natuurlijk moest iedereen hein daaraan onderwerpen. Thans is dit verbod opgeheven en ver-leden zondag werd ons van wege de Duitsche militaire Overheid de toelating veiloend, onder hare kontrool « De Beiaard » opnienw te te laten verschijnen. Voorloopig kunnen wij echter slechts met twee bladzijden van het gevvoon iormaat verschijnen : er is geen papier genoeg in voorraad en wij moeten geduld hebben tôt de papierfabrieken terug in werking zijn. De lezers van « De Beiaard » van een groot getal gemeenten die niet te ver van Sottegem verwijderd zijn, en door de ver-koopers bediend worden, zullen dus hun geliefd blad wederom ontvangen. Ongeluk-kig( kunnen onze abonnenten die per post bediend worden, het blad niet onlvangen, daar do postdienst tôt hiertoe geschorst is. Wij verzoeken hun ons te veronlschuldigcn : tegen het onmogelijke is niets te doen. Wij hopen echter dat ailes weldra zijnen ge-wonen gang zal mogen gaan. Intusschentijd zullen wij ons best doen om onze lezers voldoening te geven en wij twijfelen dan ook niet of zij zullen onze pogingen op prijs stellen:en zich gedragen aan de schikkingen welke wij gedwongen zijn te nemen. ONZE HOUDING. Om zij ne houding in de huidig® omstan-digheden vast te stellen, moet iedere Belg thans eerst en vooral goed den toestand inzien en er de groote verandering grondig van bewust zijn. Yôôr den oorlog, en zelfs gedurende den oorlog, zoolang wij yrij bleven, handelden hier in \Taanderen de dagbladen ook vôl-komen vrij binnen de païen van onze eigene belgische wetten. Onder de verantwoordeiijk-heid hunner opstellers, deelden zij allemoge-lijke inlichtingen over gebeurtenissen, schikkingen en voorvallen volkomen vrij mede en gaven er vrij hun oordeel over te ken- îien. Die vTijheid was hun onbeperkt ge-waarborgd door de Grondwet. • Al de Belgen genoten overigens al de vrij-hoden, welke onze voorouders, de bewerkers van onze nationale cn.ifhank Jij'Jieid in 183 \ in die Grondwet gcschreven hebben. Sedert de Duitsche bez:tting zijn aile die vrijheden, ook deze der drukpers, hier niet 1 meer zoo onbeperkt. Het geloof en de hoop der Èelgen in de toekomst zijn nogthans in niets verminderd, evenmin als hunne liefde voor het duurbaar vaderïand. Maar we leven nu voor 't oogenblik onder » het besluur van vertegenwooreligers der Duitsche regeering. Het overgrootste deel van 1 België is door do Duitschers ingenomen, na twee maanden heldliaftigen weerstand. Wij moeten dus in al ons doen en laten rekening houden met de aanwezigheid van het Duitsch bestuur in onze steden en ge-westen. We moe'.en dat echter doen zohder ons geloof en onze hoop in België's toe-lJomst, zonder onze vaderlandsliefde, zon-der onze waardigheid prijs te geven; dat ailes is het onvervreemdbàar recht van ons vrij geweten. * * * Een blad doen verschijnen in de gespan-nen, gejaagde lijdsomstandioheden welke wij beleven, gaat met moeilijkheden van al en aard gepaard. Wij zullen dus, voor zoovecl het mogelljk is, de officieele berichten van den oorlog mededeelen, zonder er bedenkingèn of ge-vôlgtrekkingen te laten op volgen. Verder zullen wij, als naar gewoonte, ons wekelijksch praatje doen, voor zoo\eel wij aan andero nieuwstijdingen kunnen gerakon, want die zijn tegenwoordig dun gezaaid en daarbij nog moeilijk om achtcr te geraken. * * ♦ Sedert de Duitsche bezetting heeft de be-volking zich deftig, kalm, bedaard en waardig gedragen. Daarvoor verdient zij lof endank en wij spreken niet alleen de hoop, maar ook de vaste overtuiging uit, dat zij die lof-waardige houding zal blijven behouden. De voorzichligheid, de kalmte en de w'aar-diglieid moelen, vooral in de huiclige om-standighoden, de kenmerkende hoofdhoeda-nigheid zijn van geheel de bevolking, zonder onderscheid van rang of stand, van staatkun-digo of godsdienstige gezindheid. Bidden wij intusschen God, dat Hij zoo spoedig mogelijk den gcesel van den oorlog van ons afkeere en ons land blijve behoeden. Maatregelen teggn de eliende in B&lgië. Onderhandelingen zijn aangeknoopt tusschen de ainerikaa.iiach« en spaansche overheden te Londen, .Brusse], Berlijn en Washington en de duitsche en engelsche overheden, met het oog op eene OYcreenkomst betrekkelijk een « modus vivendi» over den invoer van voedingsvoort-brengselefr in Bf^lgië. Jlet BBlgiâch îsationaal Komiteit Van Hulp en Voeding meldt dat, tôt lieden, SOCX.OOO pereonen, \^>«ding ontvingen door de hulpkomi-teiten vtan Brussel, huit en de 200.000 porso-nen, die In andere deelen ran 't land gevoed worden. Door de tu^sckenkomst der amerikaansche en spaansche ge*:anten te Londen, werd de tf>e>-lating iverkregen de voediogswtuen in te voeren en te verdeelen onder de burgerlijke b:volking, onder'het toezicht der duitsche overheid. De 'engelsche regeering h'eeft deze onder-neming op zich genoinen voor zooveel de over-eenkoiiiflt, voor den invoer in België, geene tegonkanting ontmoet en dat er fcoegelaten worde den uitvoer te doen uit de britsche eilanden. fTef'Loiiden is oc^c «en komi.teit pameng'esteld, onder den naarn van : « Amerikaansch Korni-teit voor de Yoeding in België ». D*it komiteit heeft zijne bureelen te Rotterdam, Antwerpen, Birussel, Gent, LuSk en k^diete belgische sieden. Dit komiteit heeft zich in gemeenschap'gestekl met he,t Be'gisoh Komiteit voor de veixleeling der voedingswaren en heeft ook reeds ovei-groote hoeveelheden ge-kocht en maatregetèn gènômen voor de over-brenging. Gelijkitaitlige aaukoopen zull6n in Amerika gedaan worden en dusdanig gostuurd worden dat de vertonden voeding voor geen andere doeleinde kan benuttigd worden, dan waarvoor Let bestemd was, 't is te zeggen : de iBjelgen te voeden. M. CFrancq en j\f. Lambert, schatten dat maandelijks, voor een-half millioen f.ank voeding zal moeten ingevoerd"worden, om'de voeding, in de meest beperkte .mate mogèlijk, te kunnen doen. v Men deukt dat- binnen een tiental dagen er minstens een millioen pèrsonen zullen moe- ! ton gevoed'worden. Vainvege het Komiteit de Laîaing heeft de Commissie reeds twee millioen en half f.ank ontvangen, door het Belgisch hulpkomiteit; opgehiiald, om den( aankoop te doen der voeT ding die reeds noodig was voor deze week. , De Commissie, heeft uit de Yereeingde S'a- , ten. door tusschenkomst van Dr Page, eene som van; 250.000 frank cntvangen van M. Ro.bert van Yorst; de graaf de Lalaing, meldt dât. 7000 verduurzaamde sc-hapen zu l n gezonden worden door de Australische Koloniëu. De ,Commissie heeft ook bericht ontvangëh < vaa de insoheping van een grooten stock leveriss- < niid'de?en: afkomstig van het Komiteit tôt Oor-logBhulp der damen van Brooklyn en dat be-lâiigjnké fonclsen, uit de Yereenigde S.aten, gezonden, ten spoedigsfce in spijzen zullen fian-gebraclit worden. De Oorlogsduur. Iemand, die geacht kan worden een goeden kijk op den toestand te hebben, schrijft uit Berlijn : « De oorlog zal nog wel lang duren en ; inen moet er zich voorloopig met zijn leven • op inrichten als op een « normale instelling ». s — Do S. Petersburgsche « Roeski Invalid schrijft, dat de veldtocht tegen de Duitschers ! eij Oostenrijkers den geheel en wiriler dcor ; de Russen zal worden voortgczet. Natuurlijk j zal de hovigheid van dèn strijd in het koude jaargetijde verminderen, doch met het aan- -breken van de lente zal die weer ioenemen. Rusland rekent op zeer krachligèn tegenstand en is overtuigd dat de geheele veldtocht, j van het begin van den oorlog af, niet binnen het jaar zal zijn afgeloopen. — M. Digneffe, van Luik, heeft melding j ^emaakt van de volgende verklaring, door M. Millerand, Fransche minislér van ooih;g, . gedaan : «,'Fràrtkrijk is gereed, zoowel onder opzicht van oorlogsbevoorradlng als onder finantieel opzicht,. een oorlog van twee jaar ^ aan te gaan. — .De Duitschers zouden het inzicht hebben op Belgisch grondgebied te overwinleren. ( Dit ailes meldcn wij onder voorbehouding. ( m BELGIË. Ds schade te Âi îwerpen. ; Ziehier do officieele lijst der scliade te { Antwerpen veroorzaakt door de bescliieticg. } De gemeenten der omgeving, waarvan vélen veel hebben geleden, zooals de gemeenten ( Duffel, Hemixem, Wilrvck, Conticb, enz.. zijn in deze lijst niet begrrpen. Te Antv.-erpen zijn 777 huûen aangetasfc, waan-an 190 volledig vernield zijn. door het gesohut. Te Berchem alleen zijn meer dan 100 hui-zen in puin. De schade wordt geVchat op om-trent 40 nnllioen. 't Ts vooral de zuideikant der stad die het meest hèeft te ïijden gehad. 181 huizen zijn totaal afgebrand; 31 zijn gedeeltelijk opgebrand. Negen huizen zijn totaal in puin en 550 zijn gedeeltelijk in puin of besc-hadigd. Bij de intrede der duitschers te Antwerpen i waren daar nog een SOO-tal gekwetste aolda-ten, belgen en engelschen. Zij werden verzorgd ] door een 30-tal gemilifeariseerde ziekmdieners. 1 Van de .300 zijn een goed 200 krijgsgevangen □aar Duitschiand overgevoeid en van de 33 iiekendieners zijn er maandagmorgen 10 in mjlieid naar huis gezonden. TE BRUSSEL. De verledene week zijn hier verschillige rerprdoningen uitgeplakt. L'eue dezer meldt ie veroordeeling van verscheidene inwoners rot gevangzittingen van 1 maand tôt 1 jaar jevang-, voor laster aan het Duitsche leger. TE OOSTENDE. Van verscheidene kanten heeft men gemeld iat de stad Oostende erg te lijden heeft gehiad, rail de beschieting der Engelsche vloot. Voîgens eene briefwisseling aan de N. R. C. gezonden. zouden enkel een tweetal hôtels ^waar beschadigd zijn, waaronder het « Hôtel tfajesitic» », op den lioek der Louisestraat. ïïet koninklijk verblyf,, dat op dezclfde hoogte [igt, is bngedeerd. De duitsche soldaten heb-jen het paleis niet betreden. In de dorpen in den omtrek van Oostende :ijii de bewoners grootendeels gevluoht. Voed-iel is er weiuig, daar ailes opgeëischt wordt :en behoeve van het Duitsche leger, , TE AALST. Deze plaats, liad meermalen van den oorlog :e lijden. Gansche straten dragen dui^elijk le teekenen van gewelddadigheden. Dicht bij le spoorbrug, welke men heeft laten springen, itoat eeniaantal huizen, welke "men nog slechts lerkent door een viertal gescheurde muien, xefe overige werd de prooi der vlammen. Voor-)ij de vernielde spoorbrug is het aantal ver-,'iolde huizen niet te tellen. Fabrieken zijn er^voest. Een hooge fabriekschoorstern is c.q.>r :en bom in stukken geslagcn en biedt een nerkwaardig schouwspel. De wet kloosheid te Gent. De .bezetting van Gent door het duitsche eger heeft de werkloosheid fel doen toenemen. ! m mers jde toevoer van grondstoffen en de uit--oôr van voortbrengselen werden daardoor ohier onmogelijk gemaakt. In de laatste dagen s 't gebrek aan kolen nog eenige nijverheids-jésticb.ten' komen treffen, zoodat de werk-ooshçid gedurig uit-breidieg neemt. Men iohrikt temg als men denkt aan den naderen-len w^nter. De Belgen in Rolland. Ruim een millioen Bilgen hebben in Hol-and een schuiloord genoten. Nog verblijven tr verscheidene honderdduizenden. We zijn overtuigd het ' gôveelen van aile >oraden Belgen' uit te di'ukken, met daarvoor lit ganscher hârie dank te zeggen aan onze soorderburen. lan d»j burggrlijke bedienden. De d.d. gouverneur heeft aan de dienst-jversten en aan de gemeentebesturen, buiten )ent on omliggende, volgenden omzendbrief jestuurd : « De d.d. burgerlijke Gouverneur van Oost-r7laanderen noodigt al de functionnarissen ■n burgerlijke bedienden van aile orden en illen graad uit, die hunne bedieningen heb->en verlaten, ze vôôr den 5 November erin e nemen, en hem vôôr 10 November ver-lag te gCN-en over de redenen, die hen lebben aangezet hunne bediening te verlaîen. » Hij zal de tuchtmaa'regr-len gebruiken die le wey^m ten diens'.e stelt, tegen al dezen, lie zonder voldoende reden hun post ver-aten ' hebben, die hij zal beoordeelen, na let gcdacht te hebben gehoord van de Be-tcpidige De.pulalie en hunne oversten. De hens loyers ten zullen mij den staat doen :ennen van hun personeel den 6 November. >e burgemeesters, schepcnen en gemeenle-ecrelarissen, zullen mij op denzelfden datum nlichten of de scliepencolleges ter plaats :ijn. Al de afwezigheden van meer dan een lag, sedert 5 Augustus, zullen mij bekend ;emaakt worden. » De tegehwoordfge uitnood'g!ng wencltu.h îiet tôt het personcel der ijzerenwegen, pos-en en telegrafen. > Belgische Vluchtingen in Frankrijk. Uit La Rochelle wordt aan de « Indépendance Belge » gemeld, dat de Belgische vluch-telingen in Frankrijk, die te La Pallico per s'toomboot zijn aangekomen, naar verschil-lende departemeiiten gezonden zijn en tôt dusver als volgt verdeeld : Arnège 4000; Charente 2000; Dordogne 2000; Boven-Garonne 2900; Gers 1000; Gironde 1000; Lourdes 2000; Lot-en-Garonne 2000; Hooge-Pyreneeën 100.000; Lage PyreneeCn 5000; Tarn en Garonne 3000; Vendée 3030; Deux-Sôvres 3000; Tarn 5000; Yienne '2000; Boven-Vienne 2000. Verder zijn er nog lOOOvlueh-telingen naar Gahors en 1000 naar Mont de Marsan verzonden. Volgens een telling van het Fransche ministerie van oorlog, bedraagt het aantal van de naar Frankrijk gevluchte Belgen -100.000. Zvvaar duitsch geschut. De correspondent van de << Times » te Parijs, heeft in de Fransche diplomat'eke kringen vernomen dat de tweedo venassing, door Duitschiand in dezen oorlog beloofd, bestaat in nieuw scheepsgeschut, dat drie mijl verder draagt dan de beste Engelsche kanonnen. De Duitschers beweren dat dit geschut nog grooter uitwerking heeft dan da mor-liereri van 42 c. M. KerkhQfbàaemen, | Mij ne goede vrienden lezers, na drie weken afwezigheid is ùw « Beiaard » hier weer, zuile, en brengt u onze welgemeendc groeten. Do zeldzame koeriers die nog lan;s hier overkomen, hebben ons gezeid dat de men-schen toch zulk spijt hebben omdat hun goede vriénd «Beiaard» achterblijft. Zelco-pen sedert dien als verloren! En wij ook, vrienden, wij spraken zoo geerne met u in « Do Beiaard ». Zijn hertclijk woord deed u deugd en plczier, en wanneer hij n^eî. en kwam, was 't in uw huis lijk of d'horlogie stille lag : men wist van uur noch van tijd, van zondag noch feestdag, van markt noch van Winkel... Allo, allo, dat en kunnen we niet meer uithouden! Er moet aile weken 'nen « Beiaard » zijn al en ware hij maar zoo groot als zijn konfrater van Mespelaer! Och, menschen, al zwegen de klokken 'lijk in de Goede \Veek, toch is de HOOGDAG VAN ALLERHEILIGEN overal met grooten toeloop van volk gevierd. De biechtstoden werden belegerd en beslormd, de koinmunie-banken losgedi'ommen van 't ceuwig volk! En wat zullen we zeggen van Allerzielerïdag? 't Was troostelijk al die mannen, die vrou-wen, die klcine kinderen ter heilige Tafel te zien naderen voor hunne duurbare over-ledenen. Die massa van volk die onze kerk-hoven kwam bezoeken! MAAR WAT WILLEN WIJ HIER VAN KERKHOVEN SPREKEN? Nu met dien schrikkelijken oorlog, is gûnsch ons België niet een uilgestrekt kerkhof geworden? Hoe-veel duizenden huisvadei*s, zonen en broe-ders, die hun bloed en hun leven voor het Vaderïand hebben ten beste gegeven, en zijn er niet begraven (op de slagveldcn, gedolven in verloren hoeken en kanten? Hoeveel duizenden Engelsche n, Franschen en Du tschei>-, die gevallen zijn in den strijd en die hier in Belgischen grond hunne laatste rustplaats hebben gevonden! 't Zijn wel allemaal onze vrienden niet, maar toch onze breeders, en allen moeten wij ze in onze gebeden indach-tig zijn. 't En zal maar la ter uilkomen, menschen, hoeveel dooden iedere gemeenle zal te beweenen hebben. Dat ook hebben de brave menschen verstaan, en ze zijn over tuigd dat er, met de Octaaf van Allerzielen, nooit genoeg en kan gedaan worden voor die helden die gesneuveld zijn op het oor-logsveld.ZONDAG, octaafdag van Allcrhe.'l.gcn ea feestdag van S. Willehad, bisschop vanBre-men, <ho het geloove predikte in Vriesland ejn in Vlaanderen. 't Is zondag ook de feestdag der Vier Gekroonden, gebroeders en inartelaars, bëschcrmheiligen der metsers ea metserdieners. 9IAÀNDÀG, achtste dag der Zielen-oktaaf en fèeslciag van den H. Theodorus, krijgsman. Hij stak eenen heidenschen tem-pel in brand om de euvëldaden dier ex* in gebeurden te beletten. Hij werd hiervoor ver-ooi'deeld om levend verbrand te worden, welke marteldood hij kloèkmcedig onder» stond.. OIXSDAG, feesklag van den H. Andréas Avelliriiis, die aânroepen wordt tegen dt geraaklheid, omdat hij, door deze zickte schielijk getroffen, stierf aan den voet van den autaar als hij de "misse begon. Hij wordt vereerd in de nieuwe kerk van AaLt-Mijl*» beke. WOEX"SDACÎî, feestdag van d:n i.ro: t q volksheilige, Sint Martinus, eerst krijgsman en later bisschop van Tours, in Frankrijk, waar zijn graf in groote eere wordt gehou-dén. Op veel plaatseh is 't vandaag gedurige aanbidding. In den lande van Aalst zetten de kinderen hunnen kloef en leggen er wor-telen en hooi in voor Sint Martens' peercL Sint Marten wordt aanroepén tegen flere: ijn. DO.MîERDAG, feestdag van den hei-ligen Livinus, apostel van Vlaandéreii, vereerd te Essche waar hij gemarteld werd, on te Hauthem waar zijn graf door duizende menschen bezocht wordt. Dien dag is 't d« vermaarde jaarmarkt te Hauthem die dit jaar maar een flauw beestje zal zijn. YliUDAG, feestdag van den II. S anis-las Kostka, zoon van eénen poolsch n seha-tor; hij trad in de orde der Jezuieten _em sljerf in den ouderdom van IS jaar. Hij is eén der patronen der jonkheid en onder zijne beseherming is de vergadering ingeric-ht der kleine Xaveriànen. ZATERDAG, feestdag van S. Albericus, bijsschop van Uttrecht en opvolger van Sint' Gregorius. Denzelfden dag viert men den H, Scrapion, priester van het Orde van O. L. Vrouw, verlosseres der slaven gemarteld in Algiers. Tôt daar onze almanak. VELE ONZEIl LEZERS HEBBEN MlJ AL GEZEID : Hoe is :t met onzen nieuwen paus? Zie, menschen, met al die troebels en omwenlclingen en is daar maar weinig van geweten : ééiie zaak is zeker, dat de oorlog het hert van paus Benedictus XV zeer bedroert, nog zooveel te meer dat zijnen nieuwen staatssëkretaris, kardinaal Feri ata, nu komt te overlijden. 't Was een bekwaam man en iedereen meende dat hij Pius X zou opgevolgd hebben. Nog wel, menschen, anders moest er weer 'nen nieuwen paus gokozen worden. De nieuwe slaatssekretaris van Z. ~H. is kardinaal Gasparri, gebbren te Ussito in 1852. De paus had den kardinaal Hartmann, aartsbisschop van Keulen, gelast bij den keizer ten beste te spreken voor de priesters-krijgsgevangenen, en hij heeft nu voor antwoord gekregen dat die priesters zullen behandeld worden als den rang der officieren bekleedende. De paus is daar zeer kontent over geweest, en hij heeft kardinaal Hartmann nu 6ok verzocht eene bijzondere behandeling te vragen voor de gekwelste of zieliè krijgsgevangenen, zonder onderscheid van nalionaliteit of godsdienstige gezindheid. WAT GAAN ZE NU DOEN MET DE LEERGANGEN DER UNIVERSITEIT VAN LEUVEN? Luistert, menschen, wanneer de vermaarde boekerij der Universiteit vernield was, had het beheer der Lkiiversiteit van Cambridge aan kardinaal Mercier en Mgr Ladeuze voorgesteld de voornaamste kur-sussen voorloopig aldaar in te richten en Kronijk van den Oorlog. Hier volgen de voornaamste feiten van den oorlog, chronologisch gerangschikt door de « Nieuwe Rotterdamsche Courant » (meest duitsche bron) : 28 JunL — Aartsherlog Frans Ferdinand te Sarajewo vermoord. 23 Juli. — Ooslenrijk richt een ultimatum tôt Servië. 25 Juli. — Oostenrijk mobiliseert gedeeltelijk tegen Servië. 28 Juli. — Oostenrijk verklaart Servië d.n oorlog. GedeeltcKjke mobilisatie in Rusland. 31 Juli. — Algemeene mobilisatie in Rus- , land. Duitschiand stelt Rusland een ultimatum. Nederland mobiliseert. Algemeene mobilisatie in Oostenrijk. 1 Augustus. — Algemeene mobilisatie in 1 Duitschiand. Duitschiand verklaart Rusland den oorlog. Algemeene mobilisatie in Frankrijk en België. Duitsche troepen bezetten Luxemburg. Duitschiand stelt een ultimatum aan België. 2 Augustus. — Fransche vliegers in Duitschiand. De Duitsche kruiser Àugsburg bombardeert Libau. 3 Augustus. — Duitschiand verklaart Frankrijk en België den oorlog. De Engelsche vloot gemobiliseerd. Italie legt eene verklaring van onzijdigheid af. 4 Augustus. — Engeland verkluart Duilsch-land den oorlog. Duitsche troepen rukken bij het Yicrlandenpunt België binnen. Het Engelsche leger gemobiliseerd. 5 Augustus. — De Duilschers vallen Luik *ant Pc Engelsche kruiser Amphion boort len Duitschen mijnlegger Koningin Louise n den grond. Daarna stoot de Amphion ->p eene mijn en zinkt. 6 Augustus. — De Duitsche troepen t;ek- ; cen over de Fransche grens. De Russischo cavalerie overschrijdt de Duitsche grens. Oos- 1 enrijk verklaart Rusland den oorlog. 7 Augustus. — De Duitschers bezetten de ;tad Luik. Monténégro verklaart Oostenrijk ; len oorlog. 8 Augustus. — De Franschen trekken in j ien Elzas de Duitsche grens over. DeOos-enrijksche cavalerie rukt op in Russisch i Polen. De Engelschen bezelten de Duitsche ' colonie Togo.. < Q Augustus. — De U 15 in den grond jeboord. ( 10 Augustus. — De Franschen on'ruimen Mulhausen. i 12 Augustus. — Duitschiand vraogt België )pnieuw om ongehinderden doortocht. 13 Augustus. — Engeland, gevolgd door ' Frankrijk, verklaart den oorlog aan Ooslen-ijk-Hongarië. • 14 Augustus. — De Engelschen verschijnen e Dar-es-Salem, de hoofdslad van Duilsch-Dost-Afrika.15 Augustus. — Gevecht bij Dinant. 16 Augustus. — Aile fort en van Luik blijken in Duitsche handen te zijn. De Belgische regeering naar Antwerpen verplaatst. jfapan stelt Duitschiand een ultimatum. De Afrikaansche troepen in Frankrijk. 17 Augustus. — De Oostcnrijksche kruiser Zen ta wordt door de Franschen vernietigd. 18 Augustus. — Het Belgisch veldleger trekt op Antwerpen terug. 19 Augustus. — De Rùssen bczetfan Gum-binnen. j j. j. j ( : 20 Augustus. — De Duitsche troepen "be :etten Brussel. -j . j j ( 21 Augustes. — Do Duitschers verslaai le Franschen tusschen Metz en de Vogezer :Iet léger van den Kroonprins behpalt een jverwinning aan beide zijden van Longwj 22 Augustus. — De concenlratie van he Duitsche leger is voltooid. De Russen be jetten Goldap. 23 Augustus. — Japan verklaart Duitsch and den oorlog. Het leger van Albrech ^an Wurtemberg werpt de Franschen ove lo. Scmois. Lunéville door de Duitscher jezet. De Russen bezetten Insterburg e] lringcn in Oostelijk Galiciô. 24 Augustus. — De Belgen doen een uil -*al uit Antwerpen. De Oostenrijksche kruise iaiserin Elisabeth krijgt bevel om voo rsingtau mee te vechten. 25 Augustus. — Een Zeppelin werpt bom nen op Antwerpen. De Rusien dringen o n Oost-Galiciô en de Boekowina. Duitsch cavalerie dringt in de buurt van Rijssc frankrijk binnen. 26 Augustus. — Namen valt. Longwy val Leuven vérwoest. De Franschen ontruime len Boven-Elzas. De Russen bezetten Til ;it, Nordenburg, Bisscliofsburg en Sensbur n Oost-Pruisen. Nieuw ministerie in Frank "ijk. 27 Augustus. — Do Duitsche hulpkruise VVUhelm der Grosse in den grond gcboorc 28 Augustus. — Het léger van Aelbrech /an Wurtemberg trekt bij ÎMézières over d Vlaas. ( Het leger van den Duitschen kroonprin aeôft een aanval der Franschen afgeslagen e jrckt naar de Maas. De Duitsche linkervleugt 1 trekt op Epir.al I aan. 1 Drie Duitsche kruisers werden door de . Engelschen bij Helgoland vernield. 2 De Russen U'ekken op Kcningsbergen aan . en bezetten de overgangen over de Aile en t Allenstein. De Russen naderen Lemberg. Oostenrijk verklaart België den oorlog. 29 Augustus. — Het leger van generaal t von Hindenburg behaalt eene belangrijke r overwinning bij de Masurische meren. s Turkije mobiliseert. 1 31 Augustus. — Het leger van von Bulow overwint eene Fransche strijdmacht bij Saint- - Quentin. Generaal von Hausen dringt bij r Rethel tôt de Aisne door. r Albrecht van Wurtemberg heeft over de Maas moeten tcrugtrekkcn, maar heeft vervol-. gens die rivier voor de tweede maal over-} schreden. 2 îlet fort van Ayvelles is gevallen. I De Duitsche kroonprins ti*ekt over de Maas. Montmédy is gevallen, de bezetting gevangen genomen. ^ Givet is gevallen. 2 September. — De Duitsche kroonprins ^ behaalt tusschen Reims en Verdun eene over-_ winning. De Fransche regeering naar Bordeaux ver-r plaats t. De Oostenrijksche generaal Auffenberg ^ behaalt voordeelen bij Zamosz. 0 Wederom laat een Zeppelin bommen op Antwerpen vallen. s De Japanners hebben 7 eilanden om Kiao- 1 tsjou bczet. 3. September. — De Russen nemen Lem berg en Haliez, zij hebben Koningsberg inge-sloteh.Hir^oii, Condé, la Fère, Laon gevallen. Maarschalk von Kluck is in de nabijheid van Parijs. Het Westelijke Duitsche leger is de Aisne Dvèrgetrokken en rukt op de Marne aan. In Fransch Lotharingen houden de Fran-5çhen stand. De Duitsche gouverneur van de Samoa-eilanden heeft gecapituleerd. (De eilanden Dvérgegeven). 4 September. — De Duitschers la'.en Parijs L'edhts liggen en rukken naar het Zuid-Oqsten.Een gedeelte van het Fransche leger trekt naar het Zuidwesten terug. 6 September. — De Russen bezetten het Strygcbiod en de passen eler Karpatten. De Servische Timokdivisie valt in eene hiriderlaag en wordt vernietigd. 7 September. — Eene Duitsche duikboot bobrt voor den mond van de Tyne den Engelschen kruiser Pathfinder in den grond. Maubeuge valt. De Franschen en Engelschen. hervatten den aanval en winnen op den tinkervleugel terrein. De Russen naderen Przcmysl. 8 September. — De Engelsche hulpkruiser Oceanic vergaat. 9 September. — De Duitschers trekken s'oor de Franschen over de Petit Morin en voor de Engelschen over de Marne terug. De Duitschers melden dat de Duitsche rechtervleugel is ingetrokken. 10 September. — De Belgen hebben van Antwerpen uit het offensief hervat. De Duitschers doen cen mislukten inval Do Russen nemen Tomaszof, 11 September.; — De Duitsche rechtervleugel is 75 K. M. geweken. Ook het Duit-sclie centrum hegint te wijken. Het leger der bondgenooten heeft krijgsgevangenen gemaakt en' kanonnen veroverd. Generaal von Hindenburg verlaal hei Rus-sische Hjemenleger. 12 September. — De Engelschen trekke* ovèr de Ourcq. Het derde Fransche léger heeft 150 kanon-neqi veroverd. De Franschen bezeLten weder Lunéville en Soissons. De Duitschers verslaan een Russl cli hulp-le^er bij Lyck. De Engelschen bezetten Herbertshohe in den Bismarkarchipel. 13 September. — Het Ooosleniijksche leger blijkt te Galiciô en het Zuiden van Polen definitief te zijn verslagen. De Russen zetten do vervolging voort. 100.000 krijgsgevangenen en 400 kanonnen. De Oostenrijkers hvbben van hun kant 45.000 krijgsgevangenea gemaaktDe Franschen hebben Pont à Moussau weder bezet. 14. September. — De Franschen en Engelschen zijn over de Aisne getrokken. Do Franschen hebben Amiens opnieuw bezet en het fort Troyon onlzet. De Duit-scliers houden stand aan den bovenloop van de Aisne. De Duitsche kruiser Hela wordt door eene Engelsche duikboot in den grond geboord. De Engelsche hulpkrujscr Go. mania brengt deii Duitschen hulpkruiser Cap Trafalgar tôt zinken. 15 September. — De Russische troepen. 'trekken over dq Benedw^San ea be^eUta

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Zottegem van 1902 tot 2005.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes