De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken

1460 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 30 Mei. De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken. Geraadpleegd op 07 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/7p8tb0zr5v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Dertiende Jaar. — Nr 22. Prijs per nummer : 5 centiemen. Zaterdag, 30 Mei 1914. DE BEIAARD KATHOLIEK WEEKBLAD s -— ' ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : Voor het Binnenland : fr. 2.59? vooro betaalbaar. Men schrijft in : TRAPSTRAAT, 23, e op aile postbureelen van het land. Voor het Buitenlaud : 5 frank, vooro betaalbaar. Brieven en mededeelingen, de redactle d betreffende, vrachtvrlj te zenden TRAPSTRAAT, 23, SOTTEGEM, n ten laatste den donderdag avond. p Van ieder boek dat ons gezonden wordl geven wij melding. DRUKKERS-UITGEVERS G. EYLENBOSCH & FR. DUPON OPVOLQERS VAN l. VEKEMAN Trapstraat, 23, SOTTEGEM, 23, Trapstraat, Telefoon SO-11. Het recht aankondiglngen of artlkels t weigeren is voorbehouden. De niet Ingelaschte handschriften worde: nlet terug gegeven. Of%eteekende brieven worden nlet aar veerd. i BERICHTEN en AANKONDIQINQEN ! Aankondiglngen : 15 centmen per regel. 1 Berlchten : 30 centfflen per regel* Rechterlijke eerherstelling : I frank per regel. Prijsverminderlng vr dlkwljls herh*ald« aankondigingen. Bij dunummer behoort een bij wegsf 'tNieuwsvandeWeel Verleden zondag hadden de kiezii gen plaats voor de vernieuwing va den lieli't der Kamer van volksve: tcgenwcordigcrs. 't Waren de provinciën Oosï-Vlaai deren. Limburg. Luik en Ilenegouwe die aan .de stemming deel iiamen. 88 volksverlcgenwoordigers ware: Uittredend: 43 katholieken, 19 liber: len, 25 socialisten en 1 daensist. Wat is de uilslag geweest? Hij kunnen beter zijn — en slechter oa De katholieke meerderlieid in t jKamer valt van 16 op 12 stemme (in Limburg lierwinnea de libérale hunne twee zelels in 1912 verlorenj < de katholieken gingen door gansch h land éditerait in stemmenlal. Yergeleken met de kiezingen en de toestand van 1912, kon men zichec: 1er aan gejn meeslependen sti-oom ve wachten zooals over twee jaar, als h gouvernement in gevaar was. Dan was er kweslie tebeslissen c ja dan neen, de katholieke regeerir ging afgestemd en vervangen worde door cen kartel-ministerie. Dit vooruitzicht schrikte veel mci schen af, die gewoon waren voor ( tegenpàrtij te siemmen. Die gematigt liberalen hadden, van dezen keer, zu geen vrees en ze gingen weer t hunne oude partij. De libérale pai\ij overigens, had r op aile tonen gezongen : dat zij ge< kartel met de socialisten had gemaal Belialve enkele uitzonderingen, w; dit inderdaad zoo. îvlaar om te ku nen besturen zouden de liberalen toc noodzakelijk moeten kartel maken i de kiezing. Hoe zouden ze ande cene meerderheid uitmaken? Veleme: schen peinzen ecliter zcover niet. In aile geval, in 1912 waren die ster men der gemaligde liberalen dus ma; geleende stemmen voor de katholieke Maar er zijn andere oorzaken voi den afval van stemmen. Van daags na de kiezingen war< al de katholieke dagbladen t'akkoor om le zeggen dat de oorzaken vi dien afval niet ver te zoeken zijn. In de eerste plaats de militaire w — ons opgedrongea door de mogen lieden die onze onafhankelijkhe waarborgen — en de lasten die uit voortspruiten; alhoewel dezela; ste op volksgezinde wijze werden g legd en de groote massa er geenszi: door getroffen wordt. Die wet heeft de landbouwers vi geluimd en vele liebben de kiezing baat genomen om de katholieke rege ring te waarscliuwen. Dan hebt ge nog de verplichtingvo 't sclioolgaan, hoe zaclit ook dit i toegepast en langzaam ingevoerd wc den. De wet op de maalsch appel ijke vc zekeringen is insgelijks tegen de kaib lieken uitgespeeld geworden. De di verpliclitingen, daarin ncerges :hrevc zijn verre van populair te zijn en v< mensclien schrikken voor den dwa: en de lasten er uit vcorspruitende, Onze legenstrevers, alhoewel zij zake van soldaterij, schooldwang lasten, veel verder willen en zoud gaan, liebben niettemm op oneerlij en schandige wijze die wetten teg de katholieken geëxploiteerd en zij zi er in gelukt, in deze kiezing, vele w felende kiezers, bijzonderiij k van d buiten, op hunnen kant le krijgen Maar zal dil blijven duren? Wij de ken het niet. De waarheid zal zej vieren. Als die (nu) afvallige kiezers vo de katholieke pariij, later zullen ond< | • vinden hoe z\j door de tegenstrever beclrogen werden en door leugen e laster tegen het kâtholiek gouverne ment opgeruid, zullen zij hunnen mi; (slag betreuren en lierstellen, door i 't toekomende het ka'.hoiiek gouvern< i- ment le steunen, dat met behulp de n katholieke pariij, zoovele sdioone we ten deed siemmen ten baie 'van lant bouwers en werklieden. i- Want, men vergete het niet, aïs d n Belgische landbouw aîm het lioofd sta: . van gehe::l de wereld en België bi , 'roemd is om zijne sociale welgevin; i dan is het vooral en alleen aan c \ katholieke pariij te danken. cj| Ter eere der katholieke kiezers mO' , Iden wij liier echter nog zeggen d; [pjondanks aile leugens .en allen lasle niondanks de netelachtige omstnndi: lieden waarin de strijd gevoerd wer de overgroote meerderheid van or ;. ldesleger, uit gewetensplieht geslen: * heeft voor de katholieke kandidatei Uit ganscher harte brengen wij huit ' aan lien : Cc'ns te meer hebben zij gi toond dat wij voor het goede des lant " en tôt verdediging van Godsdienst e L Kerk allijd op hen rekenen mogen. t De katholieke meerderheid der K; mer welke vôôr de kiezing 16 stemme ® bedroeg, valt, zooals wij hoogerzegde. op 12 stemmen. Die vermindering van vier stemme jc kan in gecile deele de kracht, < l„ sterkte en het gezag der regeerii £ schaden. Maar het is eene verwiltiging well vast en zeker lieilzaam zal zijn vo< de katholieke partij, welke thans, mei ; dan ooit, hare gelederen moet sluitc 'j. en onverpoosd werken, om, bij e jj eerste gelegenheid het verlies te lie winnen en andere zetels op de vijande Ijj le verovereh. ' Vexiruil voor God en Vaderland! Levé het kâtholiek ministériel - Officieele Uitslager n. 31 Pi'ov. Oost-Vlaanderen 511 Arrondisscmciiî Gent-Eekloo. d Katholieken: S2G40 stemmen. —- Gekozei J < Begerem, Siffer, Voji Cleemputte, jMaenhau * i Iluyshauwer, Verhaegen en Vergauwen; pla-at I vervangers : Pussemier, Kervyn, de Smet, I et ■ Munnyuck, Ooeminne en Yerstraeten. [j. - Lib .ralen: 43192 stemmen. — G^koztn: Brai , ilechelynck en Buysse. r ^ ' Sociaiisten : 243-5 stemmen. — Gekcze. S1" Anseele en Lampens. Lt- riamiii^anten : 4119 stemmen. — Niet g Q_ ■ kozen. 1S| Afgescheiden soeialisten:1441 stemmen. 112 zetels: 7 katholieken, 3 liberalen en tw eocialisten. Arrondissement Âalst. ic] Katholieken: 36139 stemmen. — Gekozei 0-^Woeste, Moyersoen en de Belhune; p.aatsvt Ivangers : Cosyns, Van dex- Linden en Van d Taelen, Liberalen : 11359 stemmen. — Gckozcr al liens ; plaalsvervanger : Dewinlt. Daensisten : 20118 stemmen. — GelCozci Daens ; plaatsvervanger : Plancquaert. De socialistische lijst bekwam 3332 stemme 5 zetels : 3 katholieken, 1 daensist O 1 liberaal. ie Arrondissement B>endermonde. n Katholieken : 30.153 stemmen. — Gek:>zei ,i ' Tibbaut, Bruyninekx en Vermee^sch; plaatsv< vanjrers : Leirens. Maeyens en Eaibbens. Liberalen : 12732 stemmen. — Gekozej Van Damme; plaatsvervanger : Van Cautère in De socialisten bekwamen 1714 stemmen, en daensisten 1035. 4 zetels : 3 katholieken en 1 liberaal. ,n Arroiidisseniicnt Oudenaarde. Katholieken : 218S0 stemmen. — Gekoze] 3ii Thienpont en Behaghel; plaatsvervangers : ! |q Eaedt en Ponette. Liberalen/: 15163 stemmen. — Gekoze] D'hauwcr; plaatsvervanger : -Amelot. -Il De daensisten bekwamen 1066 stemmen. 3 zetels : 2 katholieken en 1 liberaal. n- Arrondissement S. KTiklaas. . Katholieken : 3J627 stemme n. — Gekoze: ■ ~ Raemdonck, Nobels en Van Brussel; plaatsv> vanger3 : Van Ha ver en Heyman. Or Liberalen : 14294 stemmen. — Gekoze: »2»_ Persoons ; plaatsvervanger : Van Iloeylandt. S Eene afzonderlijke lijst b.kwam 1786 stem :1 men. 4 zetels : 3 katholieken en 1 kartellist. P. •oviïicie Limburg. Il Arrosidissement Ilasseit. 1' Katholieken: 27429 stemmen. — Zijn gekc zen: Ooms en Eamaekers. : Liberalen: 11631 stemmen. — Gekozen Peten. 3 zetels : 2 katholieken en 1 liboranl. cf Arrond. Tongeren-Maesoyck. Katholieken: 40532 stemmen. — Gekozen ï- Helleputte, Schaetzen en Gielen. t Liberalen:: 15966 stemmen. — Gekozen q . Neven. 4 zetels : 3 katholieken en 1 llbjyaal. u ovincie Luik. r, Arrondissement Luik. t- Katholieken: 55361 stemmen. — Gekozer Goblet, Dallemagne, Polet en de Ponthièn " ' Liberalen: 47732 stemmen. — Gekozen: Var hoegaerden-Braoonier, Neujean en Journez. (1 Socialisten : 89808 stemmen. — G kozen 1 Troelet, Demblon, De jardin, Djjnnay Galopii e en Schinler. ^ Twee afzonderlijke lijsten bekwamen opvo' gentlijk 1534 en 442 siemmen. S 13 zetels : 4 katholieken, 3 liberalen e H 6 socialisten. Arrondissement Verviers. , Katholieken : 23585 stemmen. — Gelcczen Davignon en Eorboux. ^ Liberalen : 16074 stemmen. — Gekozen 1, Mullendorff. Socialisten : 21056 stemmen. — Gjkozen Dauvister en Pirard. . ^ Eene afzonderlijke lijst bekwam 611 stemmei 5 zetels : 2 katholieken, 1 liberaal e :g 2 socialisten. Arrondissement Iïcei-Borgworm. ;e Katholieken : 28203 stemmen. — Gekozen H* de Liedekerke en Imperiali. . Socialisten : 29401 stemmen. — Gekozen Hubin en Wauters. n 4 zetels : 2 katholieken en 2 soc'alisten. ie De liberalen bekwamen slechts 1:087 sten r*_ men, dus 14 siemmen te kort om den kits deeler te bereiken en een gekozene te h 1 ben. Giroul, liberaal, is door Wauters, ee socialist, vervangen. Pro v i îî c i e iï eneaouwen Arrondies om e ni Cliarkroî. -Katholieken: 50299 stemmen. — Gekozej j Levie, Pirmcz en Di-ioni f Liberalen: 31359 stemmen. — Gekozen: Buis | «et en Briart. | Socialisten: 101023 stemmen. — Gekozen } Destrée, Bru net, Cavrot, Léonard, Lambillott • t en Caeluwaert. | 11 zntels : 3 katholieken, 2 liberalen e: r ; 6 socialisten. t Arrondissement lîergen. s- Katholieken: 33140 stemmen. — Gekozen )e Harmignie en Servais. Liberalen: 23524 stemmen. — Gekozen: Mai in son. Socialisten: 56288 stemmen. — Gekozen i: Mâroille, Pépin, Brenez en Bastien. 7 zetels : 2 katholieken, 1 liberaal e: e- 4 socialisten. Arrondissement Timin. Katholieken: 22259 stemmen. — Gekozen -G Gendebien. , . Liberalen: 19252 stemmen. — Gekozen: Wa \ rocqué. l Socialisten: 21062 stemmen. — G.k zn r- Berloz. er 3 zetels : 1 katholick, 1 liberaal e 1 socialist. ^ J Arrondissement Zinsiik. Katholieken: 28507 stemmen. — Gekozer l : Ma bille. Liberalen: 15479 stemmen. — Gekozen: Boë n. Socialisten: 29260 stemmen. — Gekozer sn Mansart en Branquart. 4 zete s : 1 kâtholiek, 1 liberaal en 2 socialistei Arrondissement Doornik-Atb. i : Katholieken: 45197 stemmen. — Gekozer !r- Duquesne, ïloyois en Boval. Liberalen: 35978 stemmen. — Gekozen: P.-3 i : Janson en Jouret. n. Socialisten: 26905 stemmen. — Gekozer ie Royer. i 6 zetels : 3 kâtholiek-,n, 2 liberalen en 1 socialis i — ; Een en ander De bande! in trekpaarden. { Wcinig vernioedt men in België hoe zec : thans de handel in trekpaarden bloeit. T< ' op zekere hoogle kunnen de aanvragen n ^ het buitentand een gevaar worden voor c , nationale fôkkerij. Op het oogenblik doe«: i : Ireliken tal van Duitsche kooplieden het lam {overal beesten van kwaliteit koopende tege - " nog immer betaalde prijzen. De meest be- zocht provinciën zijn behalve de Vlaanderens en Brabant, Antwerpen en Limburg, waar tôt nog loe de handel niet zoo belangrijk was ' als in de eerstgenoemde provinciën. De slij-ging der prijzen bedraagt 10 'o/o boven die van - het vorige jaar. Wit en zwart. Vôôr de kiezing van zondag, zegden en schreven de liberalen : •« Er is Igeen kàrlel meer, we hebben niels met ide socialisten le : r zien of te maken. » En ziet, pas is de kiezing gedaan, of de : libérais gazellen tellen al de stemmen samer van liberalen en socialisten, zelfs van de daensisten, gelijk ze allen maar 66nc pariij zouden uitmaken! Vandaag wit, morgen zwart Algelijk een vraagje. Is er eene pariij, op haar eigen staande, die I zooveel stemmen bekomt als de katholieke pariij? Is het zoo, ja of neen? Een socioloog stelt de vraag: « Wat iî - het gevolg van den drank ? » En hij be-Q antwoordt ze als volgt: «Het gemoedsleven. het karakter van den drinker wordt dooi den alcool verwoést. De drinlcer liegt, hij : wordt ruw, hij wordt gemeen, hij wordl onredelijk, hij vcrliest aile edele ge-• dachlen en gevoelens. In de kroeg, waar hij . zicli in zijn élément gevoelt, is hij vroolijk. meeg'aande, spraakzaam; in zijn huis, bij de zijnén is hij geslolen, norsch en kwaad ge- II zind. Yermaningen verdraagl hij niet. Gaai het hem slecht, hij werpt de schuld of . anderen. Zijn beroep is hem cen last; d( uiuiiu. is zij ii cenige; iroosi. > iiovSoed van isbaksï ook op planten !_ In den laatsten tijel ïs er herhaaldelijk oj gewezen, o. a. door prof. Molisch, van Mee n non, dat tabaksrook bijna even schadelijk oj: tal van planten werkt als lichtglas. Eer onderzoeic van Lee I. Knight en Wm. Groçkei (The Botanical Gazette 1913) komt dit beves-, tigen. Zij gebruiken als proefplanten pronk-erwten (Lathyrus) en konden aantooncn, dat rook van sigaren (en nog meer van sigaretten). zoji's _ al o.dt. deze ^ev.-as.chen duo.- zwavel-zuur en natronloog, in lio'oge malê schadelqk - is voor kiemplantjes ; 1000 deelen rook pei millioen lucht geven een vertragiDg in der : groei en opzwelien van den stengel, en een e eigenaardigen horizontalen groei van dier stengel. 5000 deelen rook doen den groe: ^ geheel stil staan, een nog grootere hoeveel-heid doodt de jonge plant j es. De schrijvers konden waarschijnlijk makenj : dat de werking een gevolg is van de aanwezig-heid van aethyken of van een andere zware - » koolwateratof, die in den tabaksrook voor-\ komt. Het artikel is een waarschuwing te meer : tegen het gebruik van tabaksrook ter bestrij-i ding van insecten in plantenkassen. ij XXVe Eucharistisch Congres J te Leurdes. I Den 22 Juli a. s., zal in tegenwoordigheic : * van den Kardinaal-Legaat van don Paus, vai j talrijke bisschoppen en duizeuden kathoLekëi a ■ uit aile landen luegcstroomd, het XXVe Eiuçha j ristisch congres te Lourdes geopend woiden ^ Lourdes was waarlijk de aangewezen plaat: . ' om er dit jubelcongres te houden. Zeid( ' : immers nog onlangs niet Z. H. Paus Pius X [_ « dat Lourdes als het brandpunt is waarui ! ; straalt Maria s vereering en de devotie to '•het Allerheiligste Sacrament? ( • Van de 21 eerste congressen werden er vij '• in België gehouden; ook past het dat de Bel _ ' gerctdio ze zoo goed wisten in te richten en e: Izoo veel eer aan deden. ook te Lourdes doo hunne talrijke aanwezigheid zouden bewijzei hoe zij er aan houden dat het. goede door di; . congressen, hoe langer hoe meer verricht ".jsteeds vermeerderd zou worden. j Veel volk zal naar Lourdes gaan. Men denk< '• ^ toch niet daarom de reis, als liet verblijf S to lastig en te kostelijk zullen zijn. J Door de dioccsane afgevaardigden werd e: 1 een reiscomiteit ingericht, waarvan zij aai den lieer Eugeen Geurts, Nieuwstraat, 156 B,eusse', het Kstuur toevertrouwd hebben. Bi hem zullen aile mogelijke inlichtingen, zoi zoo voor de reis als voor het verblijf zelfs t 1 Lourdes, kunnen ingewonncn worden (Tel. A )t 8853). Voor dergelijlce inlichtingen kan mei il zich ook bevragen bij den heer Fol, Steen c dam, 37, Gent. ^ Guat, Belgei, naar Lourdes, en dit zoo tal *" rijk mogelijk. liet hoort u toe, een cereplaat 1, te bekleeden in deze algcmeene hulde aa: ]j Jésus' Sacrament door al de landen gebracht SINKSEN- EN KOKSKESKRUTr ^lijne duurbare vrienden lezers, vooreers eene diepe buiging, eene hertelijke saluad . met den rechlzinnigen wensch van 'ne] ZALIGEN HOOGDAG van SïNKSE\ Maar op 't oogenblik dat ik beginne teschrij ven is: 't bijna zoo koud als of het Kerst dag ware... 'k en kan daar al niet vee , over zeggen: el'oude menschen willen heh : ben dat « 't steertje van Mei het steerlj van den winter is. » De kiezingen zijn overs kalm gepasseerd. De daensisten hebben i ons arrondissement siemmen aangewonnen een bewijs dat 't woord van Voltaire waai heid blijft: «Liegt, en liegt maar voort, e zal toch altijd iets van overblijvenl » Z'heh ben inderdaad gelogen dat er de brokke afvlogen, en er zijn dommerikken genoe geweest die hunne leugens met geslote: oogen hebben heel ingeslikt zonder er een op le knabbelen. , ZOXMG, IIOOGDAG VAX SIXK SEIV, de nederdaling van den H. Geest ove ; de apostelen. In al de kerkelijke dienste: rondhaling voor 't liefdadig Werk van de: . heiligen Franciscus-Salesius, voor 't ondei \ houd eler katholieke onderwijsgestichten va » ons bisdom. Niemand zal daarvoor zijn a l moes weigeren, wetende dat er 't christe \ onderwijs broc^lnoodig is. Groote beganl<( Inisdagen te Hal, te Scherpenheuvel, t Oostakker, enz. Sluiten der Meimaand. MAAKDAG, tweede Sinksendag, sluite , | der begankenis naar O. L. Vr. van de 1 Oudenberg te Geeraardsbergen. Groote toe | loop lot den heiligen Cornélius, patroo Jlegen seskens en vallende ziekte, te Ninovc > Aalst, Hofslade, Denderbelle, enz. Verjaai , dag Van de fameuze stokslagerij der gen1 . schc liberale sludenten op de Xaveriane le Oostakker. DÏNSDAG, derde Sinksendag, ommegan te Temsche ter eere van sinte Amelbergî Men vangt gewoonlijk rond dien dag ee groote Steur in de Schelde. 't Is dien da feestdag van sint Pothinus, bisschop, ge màrtehl voor 't geloove te Lyon, in Fran krijk. WOEXSDAG, hal» menschen, we moe ten u eerst zeggen dat 't kwatertemperwee! is. Waar volk is, is neringe, zei de mossel ' man, en hij reed met zijn karre de kerk ir Woenselag feestdag van sinte (Clothilde, konin ginne van Frankrijk, die koning Clovis hare: echtgenoot tôt het geloove bekeerde. DOXDERDAG, feestdag van den heili gen Quirinus, bisschop en martelaar, als . ook van de zaligc Margarelha van 's Hei : togendaal-bij-Leuven, door 't volk genoem « de fiere Margriet. » YRIJDAG, dag van devotie tôt het he: lig Herle, zboveel te meer dat 't de eerst vrijdag is der heilige Herlemaand. Feestda van sint Bonifacius, geloofsverkondiger i L Vriesland, waar hij martelaar slierf in ht ■ jaar O. H. 755. ZATERDAG, feestdag van sint Norbei j tus, sliehter der Norbertijnen van Premor , slreit. Groote bestrijeler van den aarlsketle ; Tankelm te Antwerpen. Hij stierf als aart; J bisschop van Maagdeburg, in het jaa • O. H. 1134. Dien dag wordl de vlag op de - toren gesteken te Leele voor de opening de [ vermaarde begankenis lot O. L. Vrouw de L VII Weeën, door 't volk genoemd « DcZoet » Nood Gods. » De geloovigen vaslen en bit , den dien dag voor de jonge lieeren die d heilige Wijdingen onlvangen. | O! DIE ZATTE PLODOE! peist, mer schen, cen wijf van Zele, die moeder is va tien kinderen, en zich overgeeft aan de L drank, had maandag al de kleederen hare j kinderen aan eene kloddenvrouw verkoeh ) om met de cenlen te kunnen drinken. Mas î de ouelsle der kinderen, die juist thuis kwj [ meii, wierden 't spel gewaar en ze gingen c . kloddenvrouw ten lijve, en verplichtten lias heel den boedel terug le geven! Daar di " ailes met lawijt en geroep begeleid wcrc J slond er seffens 'nen heelen hoop volk oi die cinémaverlooning bij le wonen. Dat drii ken, vooral voor een vrouwmensch, is een leelijke groote schandel | EN ZIET EENS WAT ER DAAR VAN KOMT : voor eenige centen, een mensch Ver-t moord, om te kunnen drinken ! Dat is zonelag s gebeurd te Beveren-bij-Ieperen. Achler de t kerk woont daar 'nen man alleen in een • huizeken, zekeren Edmond Bîomme, 70 jaar - oud, die den naam heeft er nog al warm in - te zitlen. Een gebuur, zekere Marcel Veriepe, 1 die soldaat is te Zwijndrecht, was voor eenige - dagen in verlof gekomen en moest zondag 2 avond binnen. Geen geld hebbende, ging hij 1 bij Blomme om hem wat af te luizen, maar i de ouaerling en kwam er hoegenaamd niet : tusschen en weigerde. Daarop heeft Marcel - den man gegrepen en mei een scheermes, r dat hij op de schouw zag liggen, heeft hij - hem eene vreeselijke snede in den hais toe-n gebracht. Blomme zeeg badend in zijn bloed g len gronde. Marcel heeft daar ievers een i affaire van 2,50 fr. kunnen pakken en s vluchlte daarmee naar Frankrijk op. De gendarmen van Rousbrugge hebben hem aan- - gehouden ter wij 1 hij bezig was met in eene i- staminé op den vogelpik te spelen en hebben i hem naar Rousbrugge gebracht waar hij i voorloopig achler de grendels gedraaid is. _ De ongelukkige ouderling is ondanks de neste ;i zorgen na enkele uren aan zijne wonden . bezweken. ti El, DAT ZIJN TOCH DINGEN! Zondag zat ér 'nen melkverkooper in sint Baafskcrk e te Gent om de mis van 6 ure bij te wonen, als hij daar op eens een kindje hoort q schreemen 1 Hij keek langs den kant van waar ^ het geschrei scheen te komen en elaar hij niemand bemerkte, treedt hij nader en vond 1 daar een plat kindje dat in eene doos lag. 't Was ter oogen uit te zien dat 't arm bloeiken uitgehongerd was en de melkboer bracht het in eene naburige woning en gaf 1 het wat melk en het kindje dronk 'lijk 'nen snoek! Z'hebben 't dan naar de po'licie ge-elragen. Deze zoekt de ontaarde moeder op. " Het schaapje schijnt eene week of drij oud '* te zijn. I SCHOONE ! SCHOONE IS 'T GEWEEST. I IN PARUS en zelfs heel Frankrijk door, zondag laatst: men vierde overal den feestdag der gelukzalige Jeanne d'Arc. In Parijs zelf is er 'nen stoet geweest van katholieke ~ jonkheden, palronagiën en onderwijsgeslich-v ten, waar dertig duizend man aan deel nam. Ze zijn eene macht van kronen gaan neer-' leggen aan de verschillige slandbeelden der Maagd van Orléans die in Parijs opgericht 1 zijn. In O. L. Vrouwkerk, die prachtig be-vlagd en versierd was, slond het beeld der Heldin op eenen berg van bloemen, planten en licht. De E. H. Thellier de Poncheville " heeft daar, in zijn sermoen, den geestdrift i der aanwezîgen zoodanig aangevuurd dat die duizende menschen in de kerk in geestdriftig - gcjuich losbarslten. De prachtige H. Hcrtkerk e op Montmartre, die gansch de slad Parijs te-g heerschl, was 's a\onds met bengaalsch vuur :i verlicht en leverde eenen verrukkelijken I aanblik op. Schoone plechtigheden en ver-lichlingen hadden ook plaats in verschilligo •- steden van Frankrijk. - >T IS ONGELOOFLIJK WAT VREEMD r RASPAILLEVOLK er in dat Brussel înoet • neslelen. Er is daar nu 'nen toer gebeurd bij r 'nen juwelier der Beursstraat. Een aezer II laalsle dagen komt daar 'nen kalant in elen r winkel die vroeg om juweelen te zien; en r als 'l hij al afgesjoerd had, ging hij weg c zonder koopen. Vrijdag nu kwam er 'nen anderen om zijn zakuurwerk te doen her-c stellen. Hij stonel nog wat le lanterfanlen en zei lot slot van rekening dat hij liever l- eene nicuwe horlogie zou koopen. • 'K zal n dezen namidelag weerkomen », zei hij. !En n inderdaad, met den avond was hij daar weer. r En in plaals van naar de horlogie le kijken t, vlogen zijne oogen overal in den winkel r rond, bij zooverre, dat de juwelier hem i- kort-ga-weg zei: «Zijt gij gekomen om te e koopen of wel om mijn huis af le spieelen?>. r Kad6 was er over gestuikt en ging weg zon-it der koopen. De juwelier gaat elen zondag op I. den buiten overbrengen en doet zijnen winkel n bewaken die maar om 11 ure 's nach'.s daar i- is. Waareeniganschkes ! za'.erclag avond wan- M ENGEL WERK. 11 «E TWEE W1EGEP naar Emile Hiehebourg — Heden avond zal ik wel vernemen wa! hij is heengegaan, eîaeht zij. Boycr en Tfc haut zullen mij dat wel welen te vertellen Als hij maar nu niet uit is om zijne med plichtigen le verwittigen ! Doch enfin î 13 weet toch niet dat ik de plaats kc'n hunn geheime bijeenkomsten. Neen, dat weet 1 niet. De ellendelingen zullen niet aan d( wrekenden arm der gerechtighcid ontsnappe Zij liet zich naar Boyer brengen, waar ; een briefje achterliet. Daarin verzocht ; den werkman des avonds klokslag negen u op het kommissariaat te komen van de wi Papincourt, van waar de agenten zoudi uilgaan om het vervallen huis te omsingele Daarop begaf zij zich naar het hôtel ■ Lucerolle. — Is mevrouw de gravin thuis? vro Louise aan de porliersler. — Neen, zij is recels geruimen t i j d gelcd uitgegaan, en de jufvrouw is met haar mec gegaan naar don hecr Blanchard. — Zool Ja2 en mijnheer de graa'f is ook u a Ruim tien minuten geleden is hij zeer ge-jaagd, blootshoofd in een rijtuig gestapt, dàt Y aan de deur wachltc. J — Bloolshoofels! I — Ik vreesde dat er een ongeluk gebeurd was. — Een ongeluk 1 — Ja, want ik begreep niets van al die ge-jaagdheid... Daar is Jozef. Vraag hem wat ir er gebeurd is. 1- De vrouw ging haaslig naar hem en in-• • formeerde naar hetgeen is voorgevallen. 2- — O, Louise, zegde deze, ik weet dat er ij een groote rouw over dit huis g'ekomen is. -r — Jozef, wat heeft dat te beteekenen? ij Vei'klaar u nader. 'ii — Een verschrikkelijk ongeluk, Louise, u. — Spreek toch! Ik verga van ongeduld. •ij — Mijnheer de burggraaf is vermoord. "ij Angslig deed Louise een paar slappen ( achler uit. jk ; — Wat gij mij daar meeledeeldt is niet :n mogelijk! riep zij uit. Gij zijt zinneloos, Jozef... n. — 't Is helaas! maar al te waar, kermde le de oude dienaar, en reeds lang had ik een voorgevoel van dergelijke ramp. sg — Ik begrijp u nie!, stamelde Louise, aan den vreeselijken angst ten prooi. 2n Zij naderde den ouden dicnstknecht en vat-c- le hem bij den arm. — Maar gij vergist u, zegde zij op ge-demplen toon, gij vergist u, Jozef. it. ; —- Neen, ne«n, ik vergis mij niet. Ik wa: ? er bij, toen men mijnheer den graaf kwar verwittigen. | — 'l Is onmogelijk, zeg ik u. Nieman 5 dan ik weet waar zich op dit oogenblik d burggraaf bevindt... En wie is dan loch de ^heer de Lucerolle komen ver w il tigen? i — Wie?... De werkman, de reeds mee dan eens naar u is komen vragen. — Boycr! riep zij uit. î — Ja, Boyer I Hij heeft den graaf zijn naar genoemd. Ilij vroeg om u le spreken, Louist en ik heb hem gezegd dal gij niet thui waart. Hij meende hecn le gaan, toen cens klaps mijnheer de graaf is binnengekoiner Louise was zeer bleek geworden ; har oogen hadden een zonderlingen glans en haa voorhoofd was met koud zweet bedekt. — Do werkman héeft verklaard, hernai Jozef, dat hij op uw verzoek sinds eenig dagen een persoon op volgt, die Ramonea heet en dat deze ellendeling een armen jonf man heeft vermoord. — Mijn God, wat wil dat zeggen? rie Louise uit, die de gansche afgrijselijke waa: heid begon in t e zien. — Men heeft den moordenaar gearre; teerd? hernam de ongelukkige, wier gee begon le dwalen. — Ilij had eene beurs met goud in zij bezit en veertig duizend frank in bankbrie jes. Het bloed steeg Louise naar het hoof De ongelukkige, die op het punt was in 0] i macht te vallen, moest zich aan eenig raeu- bel vaslhouden. ■1 _ Begrijp ge 't nu, Louise? sprak thans c weer de oude dienaar. Na gemoord te -hebber i heeft de oude ellendeling ook nog gestolen Louise was op dat oogenblik niet in staal r een enkel woord uit te brengen. Zij stond daar als een beeld. De oude man stond daar thans zonder nog i een enkelen kecr te worden londerbrokcn. :, ailes; te mededeelen wat Boycr den graaf de s1 Lucerolle verhaald had. - ) — Eindelijk, toen de werkman onmiddelijk i. : het porlret herkende dat ik op de kamci e van mejufvrouw was gaan halen, twijfelde r. mijnheer de graaf niet meer, maar spoedde i zich in allerijl weg. i ^ Louise sprak nog geen enkel woord. e 'i De dienaar greep haar niet zonder onrus lL bij de hanel en bevond dat deze ijskoud was [- • — 't Is verschrikkelijk, niet waar? zegd( hij. p 't Was als een dof gereulel, dat thanr •- uit hare keel opsleeg. 't Werd Jozef bang om het hart. Angsti{ »- liet hij Louise's hand los. >t Eensklaps richlte de vrouw zich op, han oogen tôonden een woesten glans. Zij stie n een schrillen kreet uit, aan het gebrul gelijl f- van eenig wilel dier, en sprong dan de kame uit met den angstkreet: 1. — WeelWeel i- Zoodra zij het huis der misdaad naderde had Thibaut haar herkend. De werkman gin de vrouw haaslig tegemoet. — O, zijt gij daar, madame Louise? rie hij haar loe. Weet gij wat er is voorgevallen — Ja. — Boycr had mij gezegd daarboven in d kamer te wachten, doch de kommissaris va: policie heeft allen weggezonden. — Waar is uw vriend? — Ik wacht op hem ! — Zoodra hij terug is kunt gij naar hui gaan, lhans is uw wrerk overbodig geworder — Boyer ook. — Ja; ik heb enkele rcgelen geschrever waarin hem wordt medegedeeld wat hij than te doen heeft. — En morgen? " v — Morgen zult gij weer aan uw wer. gaan. Indien de heer Corbon en de werk lieden het nog niet weten zult gij hun mede : deelen, dat Pierre weer op vrije voeten i geslcld. — O wat een gelukl — Heeft men een dokter onlboden, Th ; baut? — Ja, madame; maar 't was niet mec i noodig. De ongelukkige was al dood. t — Dood! herhaalde Louise met schon : stem. : Zij slapte naar de deur, doch de agente hielden haar tegen. — Ik ken het slachtoffer, zegde zij, en < , agenten hielden haar tegen. 5 — Niemand mag binnen! luidde hun bevel. — Ik ken het slachtoffer, zegde zij, en do p agenlen lieten haar gaan. ? XXIX. — Het onderzoek. Wij weten hoe Louise het vertrek was e binnengelreden, waar de moord gepleegd i werd en hebben de ontboezeming harer droef-heid gezien voor het lijk haars zoons. — O, hij heeft nooit gewetcn, snikte zij, hoe innig ik hem bemindc, welke schaltcn s van leederheid hij in mijn hart zou gevonden i. hebben! Helaas! Hij heeft mij nooit zijno moeder genoemd. Hij was harleloos en ten , hoozegestemd, dat is waar, doch hij was nog s ; jong en had de toekomst voor zich, een lang Ileven om berouw te toonen over zijne mis-slagen. Het ongeluk zou mijne ziel ver-i teederd en hem spoedig hebben doen begrij- - pen, hoe noodig hem was de eindelooze - liefde eener moeder. s • Hij zou de armen naar mij uilgestrekt, mij j innig bemincl hebben !... "Doch nu is er geen hoop meer, niels, niets, ailes is gedaan 1 i- Zijne oogen zijn voor immer geslolen, hij kan mij niet meer hoorçn, zijne koude lippen r voelen mijne warme kussen niet meer. Hij is dood! Vermoord! En door wien? O, wat e is dat verschrikkelijk! Wanrom heeft de blik-sem des hemels den moordenaar niet getrof-n fen, het ellendig schepsel, het monster, dat eene misdaad pleegde, waaraan geen naam le te geven is. Verschrikkelijk 1 Verschrikkelijk 1 \ (Wordt voertgezel). _j

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Zottegem van 1902 tot 2005.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes