De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken

1491 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 09 Mei. De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken. Geraadpleegd op 16 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/nv9959dd51/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Dfirt.iftndfi .Taar — Wr 1 Q Dfiî i ci y%av* nnmivi aw . XHL am Zaterdag, 9 Mei 1914. DE BEIAARD KATHOLIEK WEEKBLAD \ * AB0NNEMENTSPR1JS PER JAAR : \ Voor het BJnnenland : fr. 2.50, vooroD ' betaalbaar. Men schrijft in : TRAPSTRAAT, 23, en op aile postbureelen van het land. Voor het Buitenland : 5 frank, voorop hutaolhîof Brleven en mededeelingen, de redactle betreffende, vrachtvrij te zenden TRAPSTRAAT, 23, SOTTEGEM, ten laatste den donderdag avond. Van ieder boek dat ons gezonden wordt (TPVPTI wH moMInfir DRUKKERS-UITQEVERS G. EYLENBOSCH <£ FR. DUPON opvoloers van l. vekeman Trapstraat, 23, SOTTEGEM, 23, Trapstraat, Telôfoort SO-11. Het recht aankondlglngen of artikels te welgeren is voorbehouden. De niet Ingelaschte handschriften worden niât terug gegeven. Ongeteekende brleven worden nlet aan-veerd. BERICHTEN EN AANKONDIGINOENI Aankondigingen : 15 centmefl per regel. Berichten : 30 cent™"1 per regeïi Rechterlljke eerherstelHng : I frank pef regel. Prijavermlnderlng vr dikwljls herhiald# aankondigingen. —■ II^IIM I I^M M Mil I I I 'm ' WETGEVENDE KïEZINGEN van 24 Mei. Kaiholiekc kandidalc Arrondissement Aalst. TITELVOERENDE KANDIDATEN : M. WOfiSTE, staatsministcr, uillrcde voiksver!egenwoort!igcr, Brusscl. M. 9IOYÈHSOEN R., uillredènd vol! vertegenwoordiger, Aalst. M. baron de RETI1UNE* uiltrede volksverlegenwoordigcr, Aalst. M. COSYiVS, nolaris en burgemeëster, Meerbeke. M. YAN DDR LfftfDEar, besîendige af< vaardigde, Goefferdinge. PLAATSVEHVANGENDE KANDïDATEi M, COSYNS, voornocmd. m. van dur jlïnden, voornoemd. m, vai>e3t taelen, burgem. Idegci J5I« rojlijiees, burgem. Denderleeuw, Arrondissement Oudenaaide. TITELVOERENDE KANDIDATEN : M. THlEXPOiVT, uillredènd volksve tegenwoordiger, Oudcnaarde. M. ridder RE3IAEGB11-11L, uiltredet volksvertegenwoordiger, Ruien. m. de raei>t, notai is le Sinte Mari Hoorel>îke. PLAATSVERVANGENDE KANDIDATEN m. de raedt, voornoemd. jfî. poxsstte, advokaat, Ronse. neer te omisse. ■OT»ryTwwrivÉji<i lii'MHn aguassxf&agaMûi j À | ci a E il I, a isn. M v Os. !S36 tMà ^ *c. ' imouwdvaiiuo notii Te New-York is een Belgian. Burea of 11 belgiscli Bureel • îugericlit cl£ voor docl heeft du Bclgische laudvei huizers onder allô opzicliten le hul te komen. Het staat onder het bestuur van de: eerwaarden lieer P. J. Stillemans, nec van Zijne Hoogwaardigheid déu Bis schop van Gent, en zijn lokaal is ge \egen Bridgestreet, 8 en 10, in de na bijheid van den stoomoverzet van EUi lsland en van versehillige zeevaarl maatschappijen. Het Belgisch. Bureel zorgt voor d* JBelgischei landverliuizers bij hunn asnkomst, leidt hunne eerste stappei ei geeft hun de noodige inliehtingei om met zekerheid hunne hesteramings plants te bereiken en verschàft hui aile noodzakelijke inlichlingen. Het houdt zich ook bezig met d< Belgen, welke door New-York trekkei of laar Europa lerugkeeren. Het be last zich nog met de uitùeeling vai ondtrstand aàri de behoeflige landge nooten; helpt ze om eene bediening ti vinden ; plaatst ze in de- hospitalen, ii geval van ziekte, enz. Van 15 September 1913 tôt 1 Januar 1914 — dus in drij maand en half tijc — heeft het bureel 250 dollars of 12ô( frank ondersland nitgedeeld-; 1333 per sonen geholpen; 4415 landverhuizer: werden bijgestaan bij hunne aankomst 17 ongelukkigen werden naar hun Bel gië teruggestuurd; 79 kregen onder stand in geld; 7 werden leruggebrach naar hun huisgezin; 23 werden ii dienst geplaalst; 53 huisgezinnen wer den bezocht ten huize en 33 zieken ii de hospitalen ; 369 personen werden oj versehillige wijze geholpen. De Belgische Bisschoppen voorzier in het onderhoud van den bestuurder het Belgisch gouvernement geeft eer hulpgeld van 2000 fr. ; de Bond dei Belgische en Ilollandsche Priesters ze; honderd dollars; M. Andrew Carnegie schonk 500 dollars, en de familie La-marche 100 dollars; de Belgische Boni 170 dollars, opbrengst van een feesl > Volgens de officieele optelling van 1910 bedroeg het gelai Belgen in de : Vereenigde Slalen 98,612 personen; dat cijl'er is voorzeker beneden de wezen-lî lijkheid, want er is in de Vereenigde r Slalen eene belangrijke vlottende be-; volking welke men moeilijk kan in-l schrijven. ml i Men denkt dat raiflslens 120.000 Bel-| gen zich in <'e Vereenigde Sialen bots- vinden. Daaruit kan men opmaken hoe greot nd c'e laak van het nieuwe Bureel is en welke overgroole diensten het fcewijzen te kam Wij hebben onlangs gemeld dat .e- een belgisch ingénieur, M. Geernaert, het gedacht hceit opgevat, een deel van Congo a an Duilschland le verkoopen, : namelijk de noorderslreek, die fcoven ; den Congoslroom ligt lot op l'o hoogte van het meer Kivu. n- i Nu nielden Duitsche gazetten, van Ipajigei'mànislische richtïng (dit zijn voorslaaaders om do natiën van ger-maanschen oorsprong te vereenigen in een enkel poliliek organisme) dat er in r- sommige Belgische politieke kringen, die verontrust zijn wegens de zware ul lasteu die Congo op België doet druk-ken — waarschijnlijk als govolg van a- het schrijven van M. Geernaert — van niet minder gesproken wordt dan van . onze kolonie te verkoopen. 't Is stellig dat er in België vijanden zijn van de koloniseering; kolonie-gc-s. zindheid is voor geen enkel Belg een geloofspunt. Docli, men zou ongelijk hebben in den vreemde daaruit te besluiten dat er in België eene strooming beslaat ^ ten voordeele van den verkoop eener j kolonie, die wij pas in bezit hebben. u: Overigens, het verkoopen van een il j deel onzer kolonie zou met leede oogen •- aanzien worden door Frankrijk en p Engeland. Overal dezelfden! De socialis- u lische leden van de Douma, do rus- ; ï sisclie Ivamer van voiksverlegenwoor-;- digers, hebben dinsdag weer cens veel :- van hunnen neus gemaakt. Zij belellen - den oersten minister het woord te voe- s ren. Daar de voorzitter omnogelijk de i - sclireeuwers het zwijgen kon opleggen. maakte hij van zijn gezag en van zijn : 2 recht gebruik om acht socialisten voor e vijftien zittingen uit de Kamer te ban- i i nen. Daar zij weigerden de zaal te i j verlaten moest de militaire wacht ont- i - boden worden om het bevel van den ; i voorzitter uit te voeren. De eenen gin- ■ gen dan vrijwillig weg en de anderen ■ Ee nen ander. : le';ou auua 111 Ciodsdlcnsthalers. In het hollaudsch rood congres, da an Uirecht in de laatste dagen bijeen kv tijd was or eene genaamde jufvrouw De Vries 250 gevaardigde der socialisten van Schiedam cr- bittere klachten liet hooren over de Iiate ers godslasteringen waarmede de roode gazt tst; vol staan: hoe wil men dat al wie no •cl- Christus gelooft, ooit naar zulke kerels c cr- loope? In het officieel blad der roode p cht van Holland stond er eens gedrukt dat in christen geloof een mengelmoes is van a er~ hande onbeschaafde opvattingen. In in ander blad was er te lezen dat een werkn °P die nog in iets gelooft, bij de socialisten zijne plaats niet is. ien Om de waarheid te zeggen, wij zijn cr; van dit gedacht: âlleenlijk de roode h îen schappen bekennen het zelf in Holland. 1er schepen brutaal af iedereen, die anders ' zes deelen zou. Jufvrouw De Vries predikle gie ook in de woestijn; en met of zonder I tranen bleef de roode partij even godde nd als le voren. est Zooals men ziet, ziin de rooden ov 1 van Erge Nijrerhcidgla'isi». in de De "nijverheidskrisis is verergert op onrus1 n; oat wekkehde wijze in het Center. Maandag wer vczen- . er verlet in talrijke werkhuizëri. In versche: înigde ' dene pletterijen zal men nog slechts crie da le be-j gen per week werken en zoo er den 15n deze ail in- maand geene nieuwe bestellingcn toegekc men zijn, zullen verscheidene werkhuize: 0 Bel- van het Center tôt nader bevel ges'olen woi in te- den. 't Is een allcrdroevigsîe toestand voor d greot werklieden, het noodloltig gevolg van d is en < algemeene » werkslaking, die de vreenul Mjzen nijverheid bevoordeeligt heeft ten nadeel \an de onze. Id dat Ilopen \vij dat er weldra betere dagei naert, zullen aanbreken. ^ Aajl Terug Congo. |Open, stoomboot * Anversville » is maanCaf LOven morgend, ten 7 ure, uit Congo te Aniwerpti lOOgtc aangekouien met 120 passogie.a. Dcar tis. cha waren do leden eener g'.no me ondei neming, dit van 'n 'le^ zwor^e lantl een aantai films ppgencmer hebben. Do overtochb i3 zeer goeu geweest doch hij weixrgekcnmerkt door oen steifgeval . ger- dit van een blanken stoker, dio m zee begra-Cil in vcn is. ï'ien. der passagier3, die erg ziek ia, cr in wer(* aankbrnst t3 Antwexpen ncar het gaathu»3 overgebraoht. Aan boord va:i do «An-tlgen, vers vil le » was het stoffelijk overschofc van ware den koenen officier Florent, Cassart, g-.s'oten Iruk- !n v^er kiskeu. 3let lijk i3 met een bij^onderen . v^n i'oergon naar Brussei geveerd. \an Co belgeiï in den vreenuie. van •Do regeering van Colombie gaat een land-bouwschool suchten, en heeft de inrichting er van t oevertrouwd aan belgische loen a s. Lijna nclen overal in do Vereenigde Siaten woidt het land-C-gC- bouwcnderwijs gegeven door belgen. • Binnen kort zullen vier ambtenaars van het département ran finaneies, lïiJ. lloltevoet, Graux, Carlier en Orquovauv, naar Perzië rer-n 111 trékkeD. Zij zullen er het ambt uitoefenen \an 1 dat opziener der perzische douanen te Teheian, As-slaal cara> Tauria en Enzelia, ener Parlemeiitair JiibeîJTeeat. u ! Zondag was de atad Lokcren in voilo feesk. U1, Aile hui/en waren bavlagd. Die feestclijko aan-een blifc der stad, was ter eero van den burgcmecs-Ogen '^er Iteemdonci:* De Dnrmcstad jub.lde om d« n CI1. verdienstelijken man, die sedert vijf-en-twinMg; opecnvolgende jareu, het katholiek Land van \Vacs in de Kamer veitegenwoord'gt, enaldua ans- zijn openbaar leven gemaakt heext toc een rus- gedurig arbeiden voor do belargen van zijn volk. 700 r- —**•- 3ueen Eene Vergelijking. ! voe- Sinds 30 jarcn besluurt eene katholieke re- : le de geering ons christen Vaderland; in Frankrijk! [gen, integendeel is, sedert jarcn, de vrijmetselarij: zijn aan 't bewind. Daar is op zedelijk gebied de< voor toestand schrikwekkend. De « criminaliteit > s ban- is er slecds groeiend onder de jonge kinde- ; l te ren ; het fransche volk pleegt op zich zelven ' ont- een echte zelfmoord; in Frankrijk zijn meer den slerfgevallen dan gebocrlen! Overal heerscht gin- wanorde, opstandsgeest en « anarchie >. Al eren wat christen is wordt vervolgd en gesmaad. [czet Ambtenaars en onderwijzers gaan er gebo- ; gen onder 't zware juk der vrijmetselarij j; de rechters zelf moeten zich onderwerpen aan de schaam'e'iooze bevelen der politieke rhoofden, medcplichtigen van roovers en zoo-B gezcgde financiers die maar 6én docl hebben: het kleine volk uit te plunderen en uit te it te zuigen. vam, Ons land, integendeel, groeit en bloeit en 5, af- verwekt door zijnen buitengewonen voor-1 t, die spoed, de bewondering der vreemde landen. ; îlijke Die in Franlcrijk het kleinste officieel ambt;; elten wil bekomen moet zich onderwerpen aan \ >g in Godshaters of aan Godloochenaars. De onl-l 5ver- >xiglijke macht door de wetien aan goûver-| )arlij neurs en prefecten toevertrouwd wordt ge-: hétil bruikt, niet ten voordeele der onderhoorigen, dler- maar âlleenlijk voor de kiesbelangen van het cen minls'.erie. nan, Hier in BelgiiS is iedereen vrij. Sinds dertig i op jaar zijn de kalholieken aan 't bewind en nog zijn, in sommige ministeries, de liberale ook ambtenaars meerderheid. îeer- In België mag de chrislene huisvader ge-, en rust op de reine ziel zijner kinderen waken. oor- In Franlirijk niet. Wie zijne kinderen naar dan katholieke scholen durft zenden, wordt ver-hare volgd als een misdadiger. :loos In Franlcrijk zijn de loonen wat hooger, maar wat al lasten wegen er op het volk rcral niet, die hier onbekend zijn: koffie, granen, zout, enz. zijn er zwaar helast. In Beleiii ziin ; * de arbeiders schicr van aile rech'slreeksch ust- of oiirechtsireeksche lasten ontslagen. erd Frankrijk belooft men veel, maar geel [iei_ men wcinig. Voor de laatste kiezingen haddei ja- cr de Kamers ijlings eene wet over d 4,zer ouderdomspensioenen ges'.emd, doch mei ko- slaagt er niet in ze toe te passen. zen In België heeft men eene heele reeks social •or- welten gestemd: op de wcrkongevallen, oj c'a persloenen, op de beschcrming der werk de:mans, op de wcrkmanswohingen, enz., enz de In België reist de werkman met zijne werk ule abonnemenlen beterkoop dan ergens eîders iele: ^en heeft hier eene nieuwe wet op di • werkmanswoningen gcs'emd, die ten uitvoc] -ren ' ëaal gebracht worden en die veel zal bijbren Igen tôt het welzijn van den werkman. Men heeft hier een pensioen van een franli r, daags vocr de mijnwerkcrs ges'emd, om t( ° beginnen. Eerlang zal die wet toegepast wor-i. n den op aile werklieden, niet alleei op den die^ouderdom van 65 jaar, maar van 20 of 25 îs£ ï i331' indien op dien ouderdom de arbeider ;ai;| tôt werken onbekwaam worct. ia-J Als elterbuilen breken gedurig in Franli-' rijk de sehandalen los. We zagen er de Pana-^•mazaak, in dewelke honderden khine bur-ail : gers geruineerd werden en voor dewelke 101 en ■ volksverlcgenwoordigers werden uitgekocht; en|— het sehandaal Arton, — de zaak Cornc-jlius Ilerlz, — de zaak van den f Crédit IGénéral», in dewelke een minister van zijne macht misbruik maakle om eene bank, wicr na iriededinging bij vreesde, te vernietigen, alzoo Ld- honderden en honderden'sukkelaars brood-roovende — eindelijk zagen \%ij er de zaak ^ Rochette en de moord van den dagbladschrij-ver Calmette, door de vrouw van eenen au plichligen minister, zaak vol schande, slijk ls- cji blced. Welke vergelijking met onze eerlijke en deftige bestuurdcrs! Vlamingen denlvt er aan! 'n; Spaart ons land van wanorde. g., Zorgt dat wij voortaan als vroeger ons n^ mogen beroemen op den vooruilgang, op 1iT : den vrede, op de vrijheid, op den voorspeed 1111 van Rftlnifî j * T A TVmtSriTTTXT JL-u KJ VV « Vcekweek en groen voecler. Velo landbouwers hebben dit jaar, i genoeg, slechte klavers. Wij hebben er i | omploegen om er aardappelen of beeti i to zetten. Andere zullen er gewis na de ■snede omploegen. Yandaar gebrek aar I» voeder. En dat is misere voor heel den : want 'nen bocr kan beter een partij missen, dan een partij klaver. Ho© men het draaie of keere, 't i maar van twe© kwalen moet men de j kiezen. Daarom raden wij onze lezers, » ' het geval zouden zijn, ten zeerste aan t gen voor wel maïs, en dit kan gepast eerste snedo geschieden. Dit is een g smakelijk en melkachtig voedsel, dat d ■ boven veel kan opbrengen. ) Doch, om malseh en sappig voeder t t ben mag do maïs tamelijk dik staan; hi; welig opgroeien en bij tusschenruimtei tien tôt voertien dagen bij gedeelten g i worden; dua naarmato de eerste snede t af^evoerd wordt. Men plant nu voordeeligst op rijen, en de berekeningen van M. Damseaux, ge lceraar to G-embloers, heeft men zoo van 1 ; 200 kgr. zaad noodig psr hectare, 't zij 1, [tôt 2 kgr. per ar©. ! Hooger zegden wij dat men moet tra ; maisch voeder te hebben, en gewaagde l.van hooge opbrengsten. Dat is alleen me j bij eene sterke bemeating. Doch aangezi : landbouwer op dit oogenblik, noch ovei • doenden voorraad stalmest, ncch over g zamen beir beschikt, zoo zal hij noodzake! wijze zijnen toevlucnt moeten nemen lot kundigo meststoffen. Onder deze noeme eerst en vooral do stikstofmesten, waar eenen goeden voorraad van vergt. Men yerwaarlooze ook de potafiohmester want die hebben den heilzaamaten in : op dezo teelt. Zoo bekwam Garola, cenfr; landbouv.-kundige, ongeveer gemiddeld iduizend kgr. groenen maïs meer per hecta ieen tiental proeven, door bijvoeging jpotiiach. Wij zouden dus gerust 150 kgr. zwave ammoniak per hectare, 500 kgr. supeifc en 300 kgr. chlocrpot-asch durven inploegt op de sneden nog 150 kgr. zwavelzuur a: niak met de eg inwerken. Bij zulke bemesting zal de maïs weli malsch opgroeien, eeno overvloedige ; groen voeder opbrengen, en het land in vr baren staat laten ten bate ran het graanç dat volesn zal. WILLI.A < Ginstebloemen ; iiaai gccii :n hadden Mijn welbeminde vrienden lezers, ik ha over de mijncn uilloop, en 'k rolle niijn vesleftioi och men wen op, om u allen met zwier en met klank groelen en te salueeren. Ei, eil wat wordt h' ;ks sociale buiten toch aangenaam en sehoon. 'Nenoog: allcn, op 'lijk een wolk, oprecht goed weerke voc der werk- de begrafenis der laie palotters, overal blo> enz., enz. men en groen. De erwten komen al in d ijne werk- bloem, 't is te zeggen deze, die door de mus ns elders. schen niet en zijn uitgetrokken. Laat or et op de hopen, dat ailes zal mogen groeien, bloeie :n u tvoî r en vruehten dragen onder Gods lieve zonn I bijbren- £ en onder Gods' zegen. man. î ZOMDAG, vierde zondag na Paschei: een frank i feesldag van sint Job, de verduldige mar d, om te ; die midden in zijne ongelukken en ellende: past wor-. bovendien nog veel uit te slaan had van zij] i op den | Toria. S. Job wordt vereerd en gebeevaari 20 of 23 | lo Puyvelde, onder Belcele, en op eene wijl arbeider van Aalsl, liaar Nieuwerkerken op, die zijne] naam draagt. Begin der vermaarde beganke i Frank- nis naar O. L. Vrouw van Kerselaere-bij de Pana- Audenaarde, alsook de wijdbekende Vlasmi: ;ine bur- te Haeîlert. itike lût MAASDAG, feesldag van den heiliger tgekocht; Mamerlus, bisschop van Weenen, in Gallië it Corne- 't Was hij die de inslelter was van de kruis < Crédit procession in zijn bisdom, die laler dooi .an zijne gansch de katholieke wereld werden inge nk, witr voerd. Ook feestdag van den heiligen Gan-2ii, alzoo gulfus, palroon van Paulathem. s brood- LSIXSDA.Gr, feesldag van den H. Epipha de zaak | nius, aarLsbisschop van Conslancie, groote adschrij- bcsirijder der kellerijen van Arius en Orige-n eenen nés. Den zelfden dag viert men ook de hei-de, slijk lige martelaren Achilleus en Nireus, en St- ilodoaldus, bisschop van Trier. 'lijke en WOEJîSDAG, feestdag van den heiligen : er aan ! Servalius, bisshop van Tongeren en Maes-tricht, alwaar hij stierf ten jare 384. Zijne :ger ons : heilige ovcrblijfsels worden aldaar bewaard ;ang, op ; in de vermaarde < noodlcist > omdat zij bij sorspoed i openbare noodwcndigheden rondgedragen !wordl. Sint Servatius wordt vereerd te Wem-mel-bij-Brussel, bijzonder voor de krenpele dicren. Vandaar de spreuk « Hij heeft van NVemmet in de beenen». DOXDEKCAG, feesldag van den heiti--, spijtig gen Bonifacius, geloofsverkondiger in Noder-r al z:en land en Duilschland. Ook viert men dien dag deeerste s'nt ^'clor en s'nte Corona, zijne echtge-ian vee- n0°;®) marlelaars in Spanje. II zomer, VItUDAG, feestdag van den heiligen ij graan Joanncs Nepomucenus, marielaar van het i3 er„. goheim der Biechl. Hij werd eerst gepijnigd ; minsté eu daàrna in 't water geworpen. Daarom . die in wordt zijn beeld gepîaatst op de bruggen a to zor- of nabij het water. Te Aalst op de Ilout-'cèzoncf mal'k'! staat zijn standbeeld aan de voor-daaren- malige Ponlstraatpoorl, alsook in de «apet der Werf. Den zelfden dag feesldag der hei-rtoheb- lige Dymphna, aamoepen legen zinneloos- ten "van Patrooners van Gheel. l geptant ZATERDAG, feesldag van de zaligeGer-tïavcr» mana Cousin, geboren le Pibrae-bij-Tou-louse, in Frankrijk. Zij leefde in nederigheid gewezen en arnloede: en Ila(l veel le lijden van iiare 1150 tôt sticfmoeder. Zij stierf in 1G01. Dien dag ook 1,6 kgr, feestdag van sint Peregrinus, missionnaris en marielaar te Auxerre, in Frankrijk. den wij ZIE' WIJ GAAN 0NS WEKELIJKGCHE mogeljjîc KOERIERKENS binnen lalen... 't is weer en de 'lijk naar gewoonle... den eene kunt ge het ver vol- plezier met pollepels van zijn gezichte schep-&lpefw P611 en anc'erc ,rekt een azijngezicht! We )t schei- zulte»! ze trachten wat te klasseeren volgens nen wij hunne gezindheid. Maar zou-je 't gelooven, ar maïs monschen, hoe toch de tijd vervliegt! Het Ien niet 6raatlc0 van Vlaanderen, prins Karel, inv'.ocd wordt in October alreeds 11 jaar! Ook zal fransoli 't ventje op donderdag 17 Mei, zijn pleehtige c'are^11 Eors'° Kommunie doen in de kapel van ïgar<ràn 1 kohinklijk kasteel van Laeken. 't Zal cen blijde dag zijn voor de koninklijke familie. Lvelruur WATTE, WATTEI 'T IS GEBEURD TE ifos£aat NIJVEL, een manneken van vijf jaar, had ecen en ammo- moelen eene purgatie innemen. Wat het nu was en weet ik niet, maar de kleine kloeg •elig en toch, dat 't zoo slecht van smaak was. vruohï achI, zegt zijn moeder, ik zal u een drup- ingewa» Pelke geven, en ze schinkt ffem een glaasje iIÂirj, genever, en de knaap dronk het uit. Daarna i- ■ - — ging de vrouw het gebuurte in. Maar h ))» moest toch zijn dat die kleine kabouter da£ ■ smaak in gevonden had, want, alleen zijnd' haie • is hij op 'nen stoel geklefferd, nam de flesc îou- j genever welke de vrouw had weggezet, e ( te j dronk ze omirent uit, ongeveer 'nen halve het literl Als moeder weerkwam vindt zij het k in ogst in den vloer liggen, zonder nog teeken va oor leven te geven. De flesch stond nevens hem ,loe- het knaapje is korts daarna gesfotven. de H ALT! HALTl TWEE BRANDKOE lus- RIERS: Te Antwerpen, brand in cen hui ons der Nationalestraat, een soorte van « cité > ïien waar vele werkmenschen inwonen. De we nne duwe Pauwrels, 70 jaar, oudklcerkoopster ei voddenvrouw en haar zoon Denis, 51 jaar ien, zijn in hun huis verbrand, en hunne lijk©] tan, zijn door de pompiers van onder de puinei den gehaald. De zoon Denis, kreeg nog al eens d zijn vallende ziekte en men peist dat hij iri eenei ard aanval dier vreeselijke kwaal, de pelroollam] /ijk doen vallen heeft, en alzoo den brand ver a en oorzaakt. Een ander vreeselijk ongeluk t< ie- Sint Gillis-Brussel, in de Mérodestraat. E] bij- woont daar eene dame, weduwe van een ge nis wezen burgemeester. 't Mensch is 82 jaar er houdt huis met eene meid, die boven op een< jen zolderkamer slaapt. Zaterdag morgen, om lië. 1 uur, hoort de meid roepen : Brand I Brand lis- Ze wil naar beneden komen, maar 't was a; Dor rook en vuur wat ze zag... Z'had eene deur ge- hooren open gaan, en, peizende dat har< m- meesteres gered was, springt de meid dooi de dakvenster op het dak en begon om hulp ha- te i,oèpen...Als de pompiers kwamen vonden ote zij de oude dame verstikt liggen... en aile ge- pogingen om haar tôt bezinning te bren-iei- gen waren vTuchteloos. Ze was dood. Daaren-St- tusschen werd er eene ladder tegen den gevel gepîaatst en de meid die op het dak ren zat, is kunnen beneden komen. Uit het es- onderzoek is gebleken dat de brand veroor-ne zaakt is door 't ontploffen eener petrool-trd lamp. OchI daar zijn toch al ongelukken bij mee gebeurd. en HI, HI, TE MONTREJEAU, IN FRANK* m- RIJK, is er eene schoone gebeurd ter gele--le genheid van de kiezing. 't Is daar de ge-an woonte van de nederlaag van den gebuisden kandidaat te vieren met eene doodkist spots-li- gewijs rond de stad te dragen. De kiezers ?r- van M. Ribet, den overwinnaar, hadden eene ag doodkist besteld om er M. Abeille, zijnen ;e- legenstrever, die afgekozen was, mee te'« be-graven >. De doodlcist kwam in de statie toe. m De mannen van Ribet kwamen ze halen, et om ze rond de stad te * promeneeren ». De ^d andere wilden hun dat beletten en op 'nen m pink werd er daar tusschen de twee partij en m gevochten dat de pluimen stoven. Er had it- loch iemand de doodkist open gedaan... maar r- er lag inderdaad 'nen doode in... z'hadden el zich mispakt!!! En ze waren zoodanig be-;i- schaamd en beteuterd dat ze allemaal al s- stinkend naar huis getrokken zijn. KOEKLOEREKOEI HIERRR ZIZ is de r- historié van eenen haan. Nevens "t prachtig j- paleis van socialist Vandervelde, te Brussei, id woont er een oude katholieke dame, die een re klein engelsch haantje heeft. Dat haanlje >k kraait op zijnen tijd, en Vandervelde die :n geerne lang slaapt en kan dat niet verdragen. Hij heeft aan die dame doen zeggen van E haar haantje te stoppen en te doen zwijgen; 2r Maar madameken die zei dat ze 't niet en et zou doen en dat 't beestje te klein en 't on-> noozel was om door zijn kraaien iemands e nachtrust le stooren. De zaak is voor den is « djuge » gekomen... Vandervelde vroeg zes i, honderd frank schadevergoeding. De advo-3t kaat van 't haantje heeft bewezen dat de 1, hanen zooveel recht hebben van te kraaien il als de menschen van te zingen en de zaak [e is alzoo gebleven. En iederen keer dat Van-n dervelde nu dien kleinen deugniet triomfan-n telijk hoort* koekloerkoe! > doen zou hij zijn i. eigen opfrelten van arragie! Pertank de Wa-E len zijn nog al voor d'hanen! Maar het d schijnt dat 't beestje, alhoewel van engelsch u ras, dan nog ongelukkiglijk in het plat g vlaamsch kraait. ;. ALLO, 'T SPEL IS GESPEELD ZULLE1 i- M. Caillaux en M. d'Ailliôres, die lekkere e franschmans, moeslen in tweegevecht gaan a om hunne « belcedigde eer > te wreken ! De ïlCT^.Î/^1 KTÎ \\ /G DI/ DE TWEE WIEGEN hw 11? BIS it mu NAAR Emila Riehebourg — Die lag ook op tafel. Een polici nam' ze in handen en ricp vol ver' uit : Zie hoe zonderling ! Een visieti van den burggraaf de Lucerolle. De graaf was zoo bleek als een lij — Men dacht eerst, hernam Boye: de porlcfeuille door den moordenaar ve was, doch toen er ook het porlre burggraven in gevonden werd, viel di onderstelling in duigen. —Het porlret..., stamelde de Luc met sidderende stem. —Ja, mijnheer, het porlret van het s offer. — Mijn God ! Wat is dat?zuchtte de en greep met beide handen naar het Do oude dienaar was geheel terneer gen. — Ook ik kon niet bcgrijpcn, ho portefeuille ter plaatse kwam; doc meende yerplïcht te zijn madame ] onmiddelijk te verwittigen. — O, iets verschrikkelijks moet daar legen zijn! riep de graaf uit, en met eeiaaoden. koortsachtiaen stan do 111 kamer te wandelen. Na enkele oogenbli bleef hij voor den Werkman slaan. 1% — Weel gij waarom Ramoneau deze ni misdaad begaan heeft? vro(^ hij. ' — Om den jongman te beslelen, miji de graaf. — Hij had dus juweelen en geld bij : n«ent — 'lel P°'i(;ie!,ureel wer(l de n ' °. denaar gefouilleerd en men vond eene I ^pr niet goud en 40.000 franken in banlip ar 'c in zijne zakken. — Vecrlig duizend Iran]; in bankpa dat r'eP 8raQf u'li <lie plolscling door i 'eten "c'lf 6elroffen werd. ' des Louise had hem niel gezegd, wat zij ver- c'e 40.000 franken wilde aanvangen, di hem gevraagd had. Een verschrikkeljjke rollc rces 'n z'Jn binnenste op. — Mijnheer Boyer, vroeg de graaf acht- ; bevende stem, hebt gij het gelaat van jongman gezien? graaf — Zeer goed, mijnheer. oofd. — En was het porlret wel zeker een ;es,a- i0grafje ongelukkigen. die — ^ccr ze'<er! a''° aanwezigen waren i jj. van overluigd. ouise ~ Jozef, is hier geen porlret van mijn voorhanden? vroeg de gekwelde vader i ge- — In de kamer van mejufvrouw, mijn egon de graaf, antwoordde de bediende. r de — Breng het hier, Jozef! Spoed ul zout, enz. zijn er zwaar helast. In België kken Na enkele oogenblikken was de oude naar met de pholografie terug. :uwe — Wel? vroeg de graaf, den werk het porlret voorheudend. iheer Boyer Ioosde een kreet van verras: — Mijnheer de graaf, zegde Boyer, îich? zelfde porlret werd in de portefeuille gc loor- den. icurs _ oan ;s ]ie[ mjjn zoon ,j;e vermoori :'PlCr O mijn Godl Mijn Godl riep de ongeluk op harlverscheurenden toon uit... Ilaal picr! rijtuig, Jozef. Er is geen tijd te verlie. :enig — Mijn rijtuig slaat nog aan de d zegde Boyer. Wil mijnheer de graa'f met daarvan bediencn? s zij _ Volgaarne. Blootshoofds liep hij de kamer uit, plaals over, op de hielen gevolgd door I"e S werkman en den ouden onlslelden dieu enj De graaf sprong in het rijtuig. i Boyer riep den koerier het adrss toe. Haastig rolde h«t coupé voort. ^'10 Van lievcrlede kwam de graaf meer bedaren en begon over den toestand n laar- denken. Er was geen twijfel meer, een ^ selijk ongeluk had zijne familie gelro Zoon | Maar hoe was zijn zoon toch terechlgcko | in dit huis eener afgelegene straat ? Was lieer ; die naam van Charles Cholet? Duizi i veronderslellingen kwamen in zijn brein 1 die hij oehler onmiddelijk weer verw zijn uat; voigsa jal. WILLIAM, ^ -TV-.ipyml1 ■Mi[i'paMjjjBawagaa»awftg'"yrvv.i die- Allerlei legenstrijdige gedachten liepen h( door het hoofd. ïian — Neen, neen, dacht hij dan weer, '■legrijj- cr niels van... Maar Louise Verd ,. moet den sleutel van dit schrikkelijk gehc: het- lh6bben ,on- r'jtuig rolde de Richelieustraat i waar Dr Gervais woonde. De werkman h; l isl '1Cm ®ezc8c'' ^al 'iel s'ach(oWer nog ademe .. Hij zou den bcroemden geneesheer aanrc een ^>cn' ^en s'raa"je boop drong zijn hart bi . nen. îen 1 eur — Dokler Gervais zal hem reddenl dac zich Voor het huis van den geneesheer li hij het rijtuig slilstaan. De doktcr w gelukkig thuis, en den mensehlievenden m: ae was onmiddelijk bereid mede le gaan. Zij slaplen samen het rijtuig in. — Gistcrenavond, dokter, zegde de gra; hebben mevrouw en ik druk over u gespr kon. Wij hebben ons zeer ondankbaar j toond tegenover u, die aoovsel voor ons j loi daan hebt, en wij Vormdcn het plan u aer i te daags een b*zoek te brengen. Toen echl ree- daehlen wij ni«t, dat we heden reeds U' Ifen. lmlp zouden noodig hebben. men Dan verhaalde de graaf ailes wat hij v rtoe Boyer vernomen had. :nde — Mijnheer de graaf, sprak de dokli op, ik heb u vol belangstelling aangehoord; v erp. weet «ciller of hij die « dit sll« vsrtel À genever, en ae Knaap dronk het uit. Daar m zich niet heeft vergist. Bij mij is aile Iwij niet opgegeven. ik — Geve God, dokler, dat dit waar zij 1 er - — Laat ons hopen I m Eindelijk naderden zij de plaals des c heils. Er slond nog altijd eene overgro< n menigle voor het huis. De policieagenl lcj hielden de wacht aan de deur, maar [a lieten den graaf en den dokter binnen, < e_ beiden de rozet van het Legioen van E n. in het knopsgat droegen. '< Ook voor de deur des verlreks stond [jt twee agenlen van polieie. De kommissa: was daar met zijn sekrelaris, een genceshc et en nog een paar agenten. Ilij wachtte as den moordenaar, die men was g'àan hal om hem met zijn sîachtoffer te confronli r«n. ; Aile aanwezige personen had de komm j saris ondervraagd, ook Thibaut, doch i 0' vrees van iets te veel te zeggen had de m «envoudig geanlwoord dat hij niels wist. De por;«feuille, d» visietkaartjes, het p< tret, dit «lies Iiield de lcommissaris van j licie in de hoogsle mat» bezig. V8 Hij begreep, dat daaraehler een gehe schuilde, dat hij wel zeu weten te o m sluieren. De naam de Lucerolle deed hem ech !r nog sleeds aarzelen. ie Reeds tweemaal had zijn sekrelaris, < da hem ,ep d» portefeuille wees, geantwooi * na om hunne • belcedigde eer > te wTeken I E « «————3—^1 i m i ■ i ■ ii n i m n M iiiiiii^ui^m 'e' — Lalcrl Latcr! Dan zullen wij ziei Eene diepe slilte heerschte in de kamè loen de heer de Lucerolle en dokler Gerva binnen traden. rte ~ Eene rekening van de en dokter. zij r De kommissaris van polieie was opgeslaa lie enscheen de heer de Lucerolle met d er oogen te ondervragen. De graaf ging naar hem toe. en — Mijnheer de kommissaris van polici* ris zegde hij, ik ben de graaf de Lucerolle er en dezo heer die mij vergezelt, is doktc 3p Gervais. 211 De magislraat neeg het hoofd. :e- — Mijnheer de graaf, Iiernam de kommis saris, wiens gelaat eensklaps ophelderde, i is- heb u niet verzocht hier te komen, maa lit ? toch moet ik u verklaren bijzonder te vrede an!,e 2iJ" dal 8'J 11 die m°eité gelroost heb ■ Wellicht kunt gij mij uit mijn» bwluitt r. i loosheid r»dd»n. I0. En h»m op d» voorwerp»n wljaend die o , t«f»l log»n, vroeg hij : — K»nt gij di», mijnheer de graaf? . — Ja, sntwoordde hij, dat ailes brfiooi mijn zoon to». — I« dat het porlret van uw zoon? ler — Ja, van mijn zoon, zegde de ongelul kige vader ,terwijl hij zich naar het be lie wendde, waar Dr Gervais onmiddelijk wi d: heengegaan, * (Wordt voorlgezet}.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Zottegem van 1902 tot 2005.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes